Instrukcja do biznes planu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja do biznes planu"

Transkrypt

1 Instrukcja do biznes planu I. Informacje o przedsiębiorcy 1.1. W punkcie tym uwzględnij wykształcenie zdobyte w szkole średniej, na wyższej uczelni. Podaj nazwę, kierunek rok rozpoczęcia i ukończenia szkoły W punkcie tym należy wymienić posiadane doświadczenie zawodowe, odbyte staże i praktyki, jak również ukończone kursy, szkolenia potwierdzone dokumentem Określ dodatkowe umiejętności, które będą przydatne w prowadzeniu działalności takie jak znajomość oprogramowania komputerowego, znajomość języków obcych, posiadane prawo jazdy itp Tutaj należy wymienić swoje zainteresowania, działalność społeczną, sportową itp. II. Opis planowanego przedsięwzięcia 2.1. Przed rozpoczęciem działalności zastanów się, jakie stawiasz cele, które chcesz osiągnąć w planowanej działalności gospodarczej. Może to być procentowy udział w rynku (nawet na rynku lokalnym np. na osiedlu), osiągnięcie określonego zysku (np zł netto miesięcznie), zdobycie określonej liczby klientów, itp Napisz formę prawną Twojej działalności czy to będzie działalność indywidualna, czy w formie spółki (jeśli tak, to w jakiej). W polskim kodeksie spółek handlowych wyróżniamy następujące rodzaje spółek: cywilną, partnerską, jawną, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną, komandytową, komandytowo akcyjną Należy opisać, czy adres siedziby firmy będzie w tym samym miejscu co miejsce prowadzonej działalności, czy działalność będzie prowadzona w jednym czy kilku lokalach Określ, jaka będzie forma własności lokalu, w którym planujesz prowadzenie działalności. Należy tutaj uwzględnić, czy jest to lokal własny, wynajmowany czy dzierżawiony Podaj powierzchnię lokalu w m Napisz terminy zgłoszenia działalności we właściwym Urzędzie Miasta/Gminy, Urzędzie Skarbowym, ZUSie, GUSie, Państwowej Inspekcji Pracy. Patrz również pkt 2.4 część A instrukcji. Instrukcja do biznes planu str. 1 z 6

2 III. Analiza Marketingowa Określ, jaki będzie zasięg działalności gospodarczej Twojej firmy czy to będzie zasięg krajowy, wojewódzki, bądź lokalny. Opisz okolice, w której będzie prowadzona Twoja firma, czy będzie to miasto (centrum miasta, osiedle, przedmieścia), wieś Oszacuj potencjalną liczbę klientów na obszarze działania Twojej firmy. Opisz metodę oraz sposoby jak tego dokonałeś/aś. Przykład: może to być obserwacja lokalu o podobnej działalności (liczenie klientów w różnych porach dnia) Przeprowadź małe badanie rynku np. rozmowa ze sprzedawcami na temat ich kłopotów przy prowadzeniu działalności; z potencjalnymi klientami na temat ich oceny produktów i usług konkurencji; zapytaj, czy ich zdaniem Twój pomysł ma sens. Pamiętaj, im więcej ludzi w tej sprawie przepytasz tym lepsze będą wyniki Twojego badania. Opisz swoje spostrzeżenia Wypisz produkty/usługi, które będziesz oferował/ła na rynku Dokonaj charakterystyki sprzedawanych produktów lub świadczonych usług. Porównaj swoje produkty/usługi z konkurencją pod względem np. asortymentu, ceny, jakości Zaznacz krzyżykiem X stopień zapotrzebowania na Twój produkt/usługę w różnych miesiącach (1 najmniejszy, 10- największy). Napisz, jak zamierzasz radzić sobie z prowadzeniem firmy poza sezonem W punkcie tym należy wypisać produkty bądź usługi, których sprzedaż wymaga posiadania odpowiednich koncesji, licencji i zezwoleń. Opisz, w jaki sposób uzyskasz koncesje, licencje i zezwolenia W przypadku sprzedaży produktów o określonym terminie ważności, opisz w jaki sposób będziesz starał/a zmniejszyć wielkość poniesionych strat w związku z upływem ich terminu przydatności. Wymień rodzaj tych produktów i opisz w jaki sposób termin upływu ich ważności może wpłynąć na wielkość strat w firmie Wymień środki promocji i reklamy, jakie planujesz zastosować w swojej kampanii reklamowej. Mogą to być np. ulotki, plakaty, broszury, ogłoszenia w mediach Określ wysokość wydatków jaką zamierzasz przeznaczyć na poszczególne rodzaje reklamy oraz promocji wymienione w pkt Opisz w jaki sposób będziesz chciał/a zwrócić uwagę potencjalnego klienta, aby skorzystał z Twoich usług. W punkcie tym wymień elementy wyglądu Instrukcja do biznes planu str. 2 z 6

3 wewnętrznego i zewnętrznego lokalu tzn. jakich użyjesz elementów wystroju, szyldy, neony, oświetlenie Wymień efekty, które zamierzasz uzyskać dzięki realizacji działań poszczególnych elementów, wskazanych w pkt , np. pozyskanie klientów z innego osiedla, wioski; pozyskanie klientów przejezdnych; pozyskanie młodych/starszych klientów itd Opisz krok po kroku, z uwzględnieniem dat i wysokości wydatków, wymienione w pkt działania promocyjne. Pamiętaj, że ma to ścisły związek z budżetem W punkcie tym należy podać liczbę potencjalnych dostawców usług, z których będziemy korzystać, określ czy zostały już nawiązane wstępne kontakty handlowe Określ w jaki sposób będziesz dokonywać rozliczeń z dostawcami tzn. czy będzie to przelew ( jeżeli tak, to jakie terminy płatności możesz wynegocjować, lub już wynegocjowałeś), gotówka czy płatność kartą kredytową W punkcie tym przedstaw sposób w jaki będziesz się zaopatrywał/a w niezbędne do działalności towary, materiały, surowce (określ rodzaj transportu, wielkość pojedynczych dostaw, częstotliwość dostaw itd.) Określ i napisz, jaka liczba konkurentów występuje na obszarze w którym zamierzasz świadczyć sprzedaż produktów/usług W tym punkcie wymień największych konkurentów na Twoim obszarze działania (podaj nazwy firm) Dokonaj charakterystyki produktów lub usług świadczonych przez konkurencję. Określ ich słabe i mocne strony Określ grupę docelową, do której będziesz kierował/a swój produkt, towar lub usługę. Określ, czy będą to klienci indywidualni czy firmy, sklepy detaliczne czy hurtownie, ludzie młodzi czy starsi, bogaci czy mniej zamożni itd Jeżeli nawiązałeś już kontakty z potencjalnymi klientami, to opisz w jaki sposób będzie wyglądała współpraca między Wami (podaj sposób rozliczeń, wielkość zgłaszanego przez nich zapotrzebowania itd.) Opisz, w jaki sposób będziesz prowadził/a sprzedaż/dystrybucję Twoich produktów. Może się to odbywać poprzez własny punkt, pośredników, akwizytorów. Jeżeli jest to działalność usługowa, określ, czy będzie świadczona u klienta, czy w Twoim zakładzie/biurze W tym punkcie podaj sposób w jaki będziesz rozliczać się ze swoimi klientami (gotówka, karta płatnicza, przelew). Instrukcja do biznes planu str. 3 z 6

4 Opisz, czy przy ustalaniu poziomu cen będziesz kierował się cenami rynkowymi (ceny konkurentów), czy będziesz stosował własne kryteria. Jeżeli własne, to jakie? Zastanów się i opisz sposób ustalania marży na poszczególne produkty i towary (preferowany sposób ustalania marży - od kosztów zakupu: np. kupuję podkoszulek za 4 złote w hurtowni i sprzedaję go z 30% marżą, czyli za 5 zł 20 groszy ). Jeżeli Twoja firma będzie prowadzić tylko działalność usługową, wówczas nie musisz uzupełniać tego punktu Określ, jakie będziesz stosował rabaty, upusty i podaj zasady ich udzielania np. wielkość zamówienia, upływu terminu ważności, wobec stałego klienta, termin zapłaty itd. IV Analiza Finansowa 4.1 Bilans otwarcia należy sporządzić w dołączonym załączniku 1, (dostępny również w formie elektronicznej). W bilansie należy wpisać: po stronie aktywów majątek przyszłej firmy; po stronie pasywów źródła finansowania tego majątku. W bilansie nie należy uwzględniać środków uzyskanych z dotacji. 4.2 Budżet firmy należy sporządzić w dołączonym załączniku 2, (dostępny również w formie elektronicznej). W budżecie należy wpisać wszystkie wpływy i wydatki zgodnie z rodzajem prowadzonej działalności (są oznaczone specjalnymi symbolami). Podział wydatków na stałe i zmienne ma formę uproszczoną. Wydatki zmienne najlepiej określić jako procent przychodu (lub na odwrót: przychód określić jako procent wydatku zmiennego możesz do tego użyć marży oszacowanej w pkt 3.7.2). W przypadku tych wydatków, które zmieniają się skokowo (np. wynagrodzenia) określ ich wzrost według uznania i zapisz ich wartość w poszczególnych miesiącach. 4.3 W załączniku nr 3 należy zestawić przychody oraz koszty uzyskania przychodów. Ten arkusz ma na celu ustalenie wysokości podatku dochodowego firmy. Należy pamiętać o podstawowej zasadzie podatkowej, która mówi, że koszt musi być racjonalnie związany z przychodem ( nie można, na przykład, rozliczyć podatkowo koszu zakupu sprzętu narciarskiego, jeżeli nie mamy przychodów z działalności instruktorskiej) 4.4 Przy uzasadnianiu wpływów kieruj się wszystkimi informacjami, które dotąd zgromadziłeś: marża, liczba klientów, sezonowość sprzedaży. Weź też pod uwagę, że w okresie rozruchu firmy wpływy mogą być mniejsze Instrukcja do biznes planu str. 4 z 6

5 4.5 Należy uzasadnić konieczność poniesionych wydatków i ich wysokości. W przypadku znacznych różnic pomiędzy wskazanymi przez Ciebie kwotami, a cenami rynkowymi, należy szczegółowo wyjaśnić występującą rozbieżność. 4.6 W tym punkcie należy określić punkt rentowności - P, na podstawie wzoru: P min Ks = 1 1 m + 1 gdzie: Pmin minimalna sprzedaż miesięczna; Ks miesięczne wydatki stałe m - marża (liczona od kosztu zakupu) Przy obliczaniu progu rentowności należy wziąć pod uwagę marżę określoną w pkt , jak również wydatki stałe z budżetu firmy (załącznik nr 2). Próg rentowności informuje, jaka powinna być minimalna sprzedaż, aby firma nie poniosła strat ( wyszła na zero ). W przypadku, gdy Twoja firma prowadzi wyłącznie działalność usługową, próg rentowności równy jest wydatkom stałym. V. Plan organizacyjny 5.1 W tym punkcie należy opisać, krok po kroku, jak będziesz rozpoczynał/a Twoją działalność. Pamiętaj, że wiele rzeczy może nie pójść po Twojej myśli. Napisz, jak będziesz sobie radzić z nieoczekiwanymi problemami i barierami (np. nie kupisz na czas potrzebnej maszyny, pierwszy klient będzie wstrzymywał Ci zapłatę itd.) 5.3 W tym punkcie należy opisać podział zadań i obowiązków kadry pracowniczej w firmie, na jakich stanowiskach będą pracowali. 5.4 Możesz tutaj uwzględnić twoje preferencje dotyczące kwalifikacji Twoich pracowników: kursy, szkolenia, certyfikaty, doświadczenia zawodowe w postaci praktyk, stażów, poprzednie miejsca pracy. 5.5 Opisz, jaki system wynagradzania będziesz stosować w Twojej firmie. Możesz tutaj uwzględnić takie formy jak: umowa o prace, umowa zlecenia, umowa o dzieło, akord, stawka godzinowa. Napisz, czy będziesz stosował płace stałe, czy system premiowy. Instrukcja do biznes planu str. 5 z 6

6 VI. Analiza SWOT Po wypełnieniu wniosku i napisaniu biznes planu zastanów się, jakie Twoja firma posiada mocne i słabe strony, jakie szanse i jakie zagrożenia, którym będziesz musiał stawić czoła prowadząc działalność gospodarczą. Instrukcja do biznes planu str. 6 z 6

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biznes-Plan dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 2 BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH ZPORR 2004-2006

Bardziej szczegółowo

MASZ POMYSŁ NA WŁASNĄ FIRMĘ, ALE NIE WIESZ, JAK GO ZREALIZOWAĆ?

MASZ POMYSŁ NA WŁASNĄ FIRMĘ, ALE NIE WIESZ, JAK GO ZREALIZOWAĆ? MASZ POMYSŁ NA WŁASNĄ FIRMĘ, ALE NIE WIESZ, JAK GO ZREALIZOWAĆ? Masz dość pracy dla kogoś i chcesz pracować na własny rachunek? Przeczytaj nasz poradnik! 2 Jak trafnie wybrać rodzaj działalności? Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pierwsze kroki w biznesie Przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Strona 1 BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz działalność?

Rozpoczynasz działalność? Rozpoczynasz działalność? Zapraszamy do naszego biura z chęcią odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania, podpowiemy jak założyć działalność gospodarczą oraz jaką wybrać formę opodatkowania. Wszystkim którzy

Bardziej szczegółowo