Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim."

Transkrypt

1 Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim. Jednym z powiązań kooperacyjnych, które znalazło się na Interaktywnej Mapie Klastrów przygotowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest Klaster promocyjno-medialny, który znajduje się wciąż na początkowym etapie rozwoju. Proces budowania tego klastra, trudności z jakimi musieli zmierzyć się jego pomysłodawcy oraz cele i wyzwania, które podjęli zostaną opisane w niniejszym podrozdziale. 1 Przed przystąpieniem do analizy powyższego klastra należy zwrócić uwagę na specyfikę branży medialnej. Oprócz wielu małych wyspecjalizowanych firm, na rynku działają duże korporacje generujące większość przychodów. Przy czym procesy, środowisko działania i kompetencje pracowników w poszczególnych sektorach branży (reklama, telewizja, film, muzyka, prasa, Internet) są znacząco odmienne. Z uwagi na duży udział umów w niepełnym wymiarze godzin oraz angażowanie niezależnych specjalistów realizujących projekty na zlecenie tzw. freelancerów, czasem bardziej zasadne jest spojrzenie na media pod kątem zawodów a nie przedsiębiorstw. 2 Kolejną fundamentalną cechą omawianej branży jest ciągła potrzeba innowacyjności i kreatywności w tworzeniu produktów, ponieważ każdy z nich powinien być unikatowy i odbierany przez klientów jako nowy, zupełnie inny od poprzednich. Z tego względu przedsiębiorstwa nie mogą wprost odtwarzać swoich poprzednich pomysłów, ale powinny uważnie śledzić przedsięwzięcia konkurentów w celu odpowiedniego rozwoju swoich produktów. Obecność w klastrze ułatwia monitorowanie produktów innych przedsiębiorstw zarówno w sposób formalny jak i nieformalny. 3 Warto zwrócić uwagę, iż podmioty z branży medialnej uczestniczą często w krótkotrwałych konsorcjach stworzonych na potrzeby realizacji konkretnego projektu. Zazwyczaj inicjatorem takiego przedsięwzięcia jest jedna z wiodących firm na rynku, która 1 Studium przypadku tworzenia klastra promocyjno-medialnego zostało przygotowane w oparciu o dane przekazane przez dr. Mateusza Halickiego oraz stronę internetową 2 C. Karlsson, R. G. Picard, Media Clusters and Media Cluster Policies, Centre of Excellence for Science and Innovation StudiesWorking Paper No. 246, 2011, (dostępny na s.9. 3,J.N.H. Britton, Path Dependence and Cluster Adaptation: A Case Study of Toronto s New Media Industry, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Man-agement 7, 2007, s

2 wykorzystuje freelancerów i inne małe podmioty jako uzupełnienie własnej siły roboczej, podnosząc w ten sposób kompetencje wykonawców i ograniczając ryzyko niepowodzenia. Mazowiecki klaster promocyjno-medialny nie jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w europejskiej branży medialnej. Jeden z najpopularniejszych z nich znajduje się w Lipsku. Dynamiczny rozwój tego sektora przemysłu w Niemczech rozpoczął się w 1989 roku tuż po upadku muru berlińskiego, na skutek prywatyzacji majątku nieefektywnych i słabo funkcjonujących zakładów państwowych. Wówczas władze miasta postawiły na wspieranie kluczowych obszarów gospodarki wykorzystując ideę klasteringu. W tym celu powołane zostały inicjatywy Förderverein Medienstadt Leipzig oraz Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), mające za zadanie zwiększanie efektywności i konkurencyjności przemysłu telewizyjnego i filmowego, promowanie Lipska jako centrum medialnego z gęstą siecią przedsiębiorstw i instytucji działających w tej branży, wsparcie finansowe nowatorskich projektów, pomoc w pozyskiwaniu środków z regionalnych, państwowych oraz unijnych programów. Efektami działania klastra są m.in.: dynamiczny rozwój branży medialnej na terenie miasta Lipsk i jego okolic, powołanie Media City Leipzig inkubatora przedsiębiorczości i centrum technologicznego oraz opracowanie we współpracy ze szkołami wyższymi spójnego systemu kształcenia i edukacji. W ostatnich latach władze miasta zdecydowały się na poszerzenie dotychczas działającego klastra medialnego o kolejne branże, a nową strukturę nazwano Cluster Medien- und Kreativwirtschaft. Statystyki publiczne wskazują, iż w ramach branż nowo zdefiniowanego klastra, w skład których wchodzą: technologie informacyjne i komunikacyjne, prasa, przemysł drukarski, radio i telewizja, muzyka i sztuka, działalność marketingowa, działalność związana z organizacją wystaw i targów oraz inne usługi związane z mediami i kulturą, działa 5133 przedsiębiorstwa, zatrudniające w sumie pracowników. Charakterystyczną cechą przedsiębiorstw w branży medialnej działających na terenie Lipska i jego okolic jest niewielka liczba zatrudnionych pracowników. W ponad połowie z zarejestrowanych podmiotów gospodarczych pracuje nie więcej niż 5 osób. Sytuacja ta wynika w dużej mierze ze specyfiki branży, wyróżniającej się występowaniem podmiotów małych, ale bardziej elastycznych. Potwierdzeniem tego faktu jest koncentracja na obszarze działania klastra dużej liczby tzw. freelancerów. 4 Kolejnym przykładem sprawnie funkcjonującego klastra medialnego w Europie jest szkocki klaster branż kreatywnych, który powstał w wyniku inicjatywy agencji rządowej 4 Za Strona Internetowa Miasta Lipsk, data pobrania r.

3 Scottish Enterprise. Początkowo Scottish Enterprise wspierała rozwój klastrów jedynie w takich obszarach jak: ropa i gaz, turystyka, półprzewodniki oraz żywność i napoje. Bodźcem, który skłonił agencję do objęcia swoim programem również branżę filmową była utrata na rzecz Irlandii znacznej części produkcji filmowej Braveheart opowiadającej o szkockim bohaterze narodowym. W wyniku podjętych działań zacieśniła się współpraca w kategoriach animacji, innowacji cyfrowych i wideo on-line pomiędzy branżą multimedialną i filmową. Następnie zidentyfikowano kolejne gałęzie przemysłu, które mogłyby potencjalnie dołączyć do klastra, określając je mianem kreatywnych gałęzi przemysłu, a zaliczono do nich: muzykę, projektowanie, wydawnictwa, nowe media, gry komputerowe, oprogramowanie, filmy stacje nadawcze, reklamę, architekturę oraz branżę kulturalną (galerie sztuki, muzea, antyki itp.). W chwili uruchamiania inicjatywy w kwietniu 2001 roku, Scottish Enterprise na realizację tego programu dysponowała budżetem w wysokości 23 milionów funtów na okres 3-5 lat. W początkowej fazie rozwoju klastra skupiono się na nawiązywaniu kontaktów i promocji komunikacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Natomiast w wyniku działań podejmowanych w kolejnych latach udało się poprawić współpracę miedzy środowiskiem akademickim a przemysłem, wprowadzić bardziej efektywne środki wspierające talenty w branży medialnej oraz zbudować ośrodek mediów cyfrowych w Glasgow. Dzięki organizacji misji handlowych i imprez branżowych wzrosła również reputacja Szkocji na arenie międzynarodowej. 5 Do najbardziej znanych powiązań kooperacyjnych podmiotów z branży medialnej w Polsce zalicza się łódzki Media Klaster oraz śląski Multiklaster. Ten ostatni został zawiązany w 2006 roku z inicjatywy Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University oraz małych i średnich przedsiębiorstw głównie z terenów Śląska, Małopolski i Mazowsza, a więc przez osoby ze sfery nauki i biznesu. Jego koordynatorem jest Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych. Przedsiębiorstwa i instytucje będące członkami MultiKlastra są bardzo mocno zdywersyfikowane zarówno pod względem geograficznym, jak i pod względem profilu działalności. W ich skład wchodzą m.in. wytwórnie telewizyjno-filmowe zajmujące się produkcją spotów, klipów, filmów reklamowych, animacji klasycznej, komputerowej dwu i trójwymiarowej, producenci i dostawcy rozwiązań mobilnych, oprogramowania dla przedsiębiorstw, zaawansowanych aplikacji internetowych, intranetowych, extranetowych, firmy consultingowe i e-learningowe, drukarnie oraz interaktywne agencje marketingowe i portale branżowe, w sumie ponad 60 podmiotów. 5 Ö. Sölvell, G. Lindqvist, C. Ketels, The Cluster Initiative Greenbook, Stockholm 2003, s

4 Bardzo istotna dla rozwoju struktury jest współpraca z instytucjami otoczenia biznesu oraz sferą nauki, poza wspomnianą już Wyższą Szkołą Biznesu-National Louis University, warto wymienić Jagiellońskie Centrum Innowacji, Teesside University z Middlesbrough w Wielkiej Brytanii, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego z Warszawy, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego z Krakowa, Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego czy inny znany klaster Klaster LifeScience. MultiKlaster już na swoim koncie kilka zakończonych sukcesem przedsięwzięć realizowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami oraz inne będące w trakcie realizacji. Jednym z nich jest projekt Media inkubator najbardziej innowacyjnych młodych firm z branży multimediów, realizowany m.in. we współpracy z Miasteczkiem Multimedialnym (parkiem technologicznym w nowym Sączu). Kolejnym przykładem jest partnerstwo w programie Microsoft WebsiteSpark, dzięki któremu uczestnikom dostarczane są narzędzia deweloperskie, platforma technologiczna, wsparcie marketingowe, dostęp do narzędzi Microsoft oraz organizowane są szkolenia. 6 Opisane powyżej przypadki powiązań kooperacyjnych w branży medialnej stały się dla pomysłodawców Klastra promocyjno-medialnego przykładem dobrze funkcjonujących inicjatyw na tym obszarze. Idea mazowieckiego klastra zrodziła się w wyniku owocnej współpracy w zakresie projektów promocyjnych realizowanych w ramach nieformalnego zrzeszenia podmiotów z branży medialnej o nazwie Polskie Konsorcjum Promocyjne, które podejmowało działania, takie jak: planowanie i zakup mediów, opracowywanie i produkcja reklam ATL (ang. above the line reklamy w mediach masowych) oraz BTL (ang. below the line reklama pozamedialna, skierowana do konkretnego klienta), niestandardowe działania promocyjne, eventy, działania PR oraz doradztwo, świadczone głównie podmiotom administracji publicznej. Celem inicjatywy była realizacja profesjonalnych kampanii o charakterze informacyjno-promocyjno-edukacyjnym, zmieniających postawy społeczne bądź mających na nie wpływ. Wykorzystując doświadczenia wszystkich kooperantów, zostały stworzone wspólne idee komunikacyjne, sprawdzające się na wszystkich płaszczyznach odbioru. W ciągu trwającej od 2008 roku współpracy pomiędzy podmiotami zrzeszonymi w Polski Konsorcjum Promocyjnym zrealizowano następujące projekty o charakterze promocyjnym: ogólnopolska kampania społeczna Szkolenia to się opłaca! realizowana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z budżetem o wartości 26,8 6 Za Strona Internetowa MultiKlastra, data pobrania r.

5 mln. zł brutto, promocja zatrudnienia osób 45+ w województwie łódzkim dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (projekt o wartości 1,2 mln. zł brutto realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), kampania informacyjno-promocyjna dotycząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, o wartości 1,28 mln. zł brutto, kampania promocyjna Akademicki Poznań na zlecenie Miasta Poznań o wartości ponad 640 tys. zł brutto, opracowanie i wykonanie elementów związanych z promocją projektu Toruń -Hanza nad Wisłą dla Miasta Toruń, projekt o wartości ok. 204 tys. zł brutto produkcja gadżetów promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, projekt o wartości ponad 782 tys. zł brutto, zamieszczanie w ogólnopolskich dziennikach artykułów i ogłoszeń związanych z działalnością ministerstwa, zadanie realizowane na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o wartości ponad 1 mln. zł, realizacja projektu Centra kształcenia na odległość na wsiach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skutkującego stworzeniem i wypromowaniem 404 centrów kształcenia na terenach wiejskich, budżet projektu wyniósł ponad 42 mln. zł brutto, kampania polegająca na opracowaniu, realizacji i koordynacji w 2008 roku spójnej kampanii promocyjnej oraz Public relations, działań realizowanych przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o wartości 1,22 mln. zł brutto, opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno informacyjnej w ramach promocji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, z budżetem o wartości ponad 159 tys. zł brutto. Głównym pomysłodawcą i inicjatorem klastra jest dr Mateusz Halicki, Manager Zespołu Promocji i Funduszy Unijnych w Spółce ECORYS Polska będącej na polskim rynku liderem w zakresie współpracy z administracja publiczną w obszarze marketingu społecznego. Na bazie jego wieloletniego doświadczenia w realizacji projektów na rzecz instytucji publicznych, a przy tym również współpracy z agencjami kreatywnymi, domami

6 mediowymi, agencjami PR oraz innymi firmami z branży, zrodził się pomysł utworzenia struktury, która zacieśni relacje pomiędzy tymi podmiotami i da im możliwość kreowania nowych wartości dodanych. W czasie realizacji projektów w ramach Polskiego Konsorcjum Promocyjnego zauważono korzyści wynikające ze współpracy przedsiębiorstw oraz zmieniające się trendy na rynku powodujące konieczność zmniejszania niepewności technicznej i ekonomicznej w procesach innowacyjnych. Z kolei ze strony instytucji sektora publicznego odnotowano potrzebę i otwartość na edukację w zakresie promocji. Wszystkie wymienione czynniki prowadziły do jednoznacznej konkluzji: Potencjał Mazowsza nie jest wykorzystywany w sposób optymalny, dlatego należy wesprzeć rozwój sektora promocji. Ponadto pomysłodawcy klastra promocyjno-medialnego doszli do wniosku, iż z uwagi na procesy zachodzące na rynku - rosnąca globalizacja, działalność firm o zasięgu międzynarodowym, również przedsiębiorstwa w tej branży powinny stale podnosić konkurencyjność swoich produktów i usług, poprzez poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań. Możliwość realizacji tych celów dostrzeżono w powiązaniu kooperacyjnym podmiotów, które mogłyby ze sobą nie tylko konkurować, ale także współpracować, czyli w klastrze. Dr Mateusz Halicki, odwołując się do doświadczeń ze swojej dotychczasowej działalności, szansę dla zbudowania i rozwoju klastra widział w programach realizowanych z funduszy unijnych. Szczególnie obiecująca wydawała się tu zarówno obecna perspektywa finansowania (na lata ), bezpośrednio wspierająca rozwój powiązań kooperacyjnych, jak również kolejna perspektywa na lata , która według wszelkich prognoz będzie przeznaczona przede wszystkim na przedsięwzięcia o dużym potencjale innowacyjności, a klastry na takie właśnie działania będą stawiały. Ideą klastra promocyjno-medialnego jest stworzenie platformy współpracy dla podmiotów związanych z szeroko pojętymi działaniami promocyjnymi, zrzeszającej praktyków rynku oraz jego entuzjastów i prognostyków, postrzegających tę branżę w sposób perspektywiczny i innowacyjny. Z tego względu ważne było, aby profil kompetencji członków (firm, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych działających w branży komunikacji marketingowej) był możliwie szeroki i zróżnicowany. Zgodnie z założeniami pomysłodawców klastra promocyjno-medialnego, będzie on funkcjonował w oparciu o trzy filary: I filar promocja w ramach, którego członkami mogą zostać takie podmioty jak: agencje reklamowe, domy mediowe, agencje PR, agencje eventowe, agencje badawcze, II filar media telewizja, portale internetowe, prasa, radio,

7 III filar kultura, przemysł kreatywny, społeczna odpowiedzialność biznesu. Poza wymienionymi podmiotami członkami klastra mogą zostać również szkoły wyższe, które będą służyć wiedzą ekspercką a ich studenci będą zdobywać doświadczenie podczas praktyk i staży w przedsiębiorstwach wchodzących w skład klastra. W założeniu to pierwsze dwa filary mają dostarczyć cały łańcuch wartości dla klienta klastra. Podmioty wchodzące w skład filaru promocja będą realizowały kampanię na zlecenie administracji publicznej, z kolei członkowie mediów będą dostarczali im powierzchnię reklamową. Osobą, która wzięła na siebie ciężar pozyskiwania członków do klastra promocyjnomedialnego był jego główny pomysłodawca. Przez kilka miesięcy dr Mateusz Halicki, wykorzystując m.in. kontakty zdobyte w czasie współpracy w ramach Polskiego Konsorcjum Promocyjnego, prowadził rozmowy z przedstawicielami przedsiębiorstw i organizacji z branży komunikacji marketingowej. Podczas tych spotkań prezentował proponowane zasady współpracy, zalety wspólnego przedsięwzięcia, jego cele oraz zapraszał do przyłączenia się do powstającego klastra. Okazało się, że największą przeszkodą w zbudowaniu struktury jest brak zaufania pomiędzy podmiotami oraz niechęć do współpracy z konkurentem. Znacznie trudniej do uczestnictwa było przekonać duże przedsiębiorstwa o znaczącym udziale w rynku, którym klaster przyniesie mniej korzyści niż małym firmom. Ponadto pojawiły się również problemy natury proceduralnej np. okazało się, że do każdorazowego wykorzystania logo jednego z większych potencjalnych uczestników wymagana jest zgoda władz spółki, co niewątpliwie utrudniałoby realizację poszczególnych działań podejmowanych przez klaster. Niemniej jednak inicjatywa założenia klastra spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem branży, czego dowodem była obecność na spotkaniu założycielskim aż 35 przedstawicieli zainteresowanych podmiotów. Celem spotkania było przede wszystkim poznanie ze sobą zaproszonych gości potencjalnych kooperantów, wywołanie miedzy nimi dyskusji oraz nawiązanie dialogu, ponadto został przedstawiony pomysł na klaster, zaprezentowano plany krótko- i długoterminowe oraz omówiono rolę koordynatora i członków klastra. W rezultacie przeprowadzonych rozmów i spotkań w skład klastra promocyjno-medialnego w początkowym etapie jego rozwoju weszło 23 podmioty, podzielone zgodnie z założeniami na trzy filary (Tabela IV.3).

8 Tabela IV.3. Członkowie Klastra promocyjno-medialnego. 1. ECORYS Polska - konsulting i badania społeczno-ekonomiczne 2. San Markos agencja reklamowa 3. Red Branch Polska Sp. z o. o. agencja kreatywna 4. WiseGate agencja kreatywna 5. Ciszewski Public Relations agencja PR 6. VMG Sp. z o. o. agencja reklamowa 7. Mea Group - event, PR, BTL, kampanie promocyjne 8. Think Kong Sp. z o.o agencja interaktywna media II filar promocja I filar 9. Hatalska.com portal poświęcony alternatywnym formom komunikacji marketingowej 10. MediaOn Sp. z o. o. dom mediowy 11. Arena Media Sp. z o.o. dom mediowy 12. Semiotic Solutions Polska badania i analizy marketingowe 13. NEXUS Interactive reklama internetowa 14. Marketing & Communications Consultants usługi doradcze w obszarze komunikacji korporacyjnej i marketingowej 15. On Board Public Relations Sp. z o.o. - agencja PR 16. Ambient Polska - active advertising 17. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego 18. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr Jacek Wójcik 19. Instytut Monitorowania Mediów 20. SMG KRC 21. THINKTANK magazyn kwartalny, portal internetowy 22. Purpose Przedsiębiorczość w Kulturze magazyn poświęcony prezentacji działań o wysokim potencjale artystycznym, kulturalnym i kreatywnym realizowanych przez ludzi przedsiębiorczych z Polski, Europy i świata 23. Fundusze Europejskie dwumiesięcznik poświęcony dotacjom unijnym 24. Europejskie Centrum Finansowe Sp. z o. o. 25. Brief

9 III filar kultura, przemysł 26. Fundacja Pomocy Informatykom i Matematykom Niesprawnym Ruchowo 27. Fundacja Pro Cultura 28. Kamon Consulting 29. Centralny Basen Artystyczny 30. Fundacja ORTUS kreatywny, CSR Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony internetowej klastra promocyjnomedialnego, Najważniejsze cele nowopowołanego klastra promocyjno-medialnego zostały określone w sposób następujący: edukacja grup społecznych, w tym w szczególności urzędników administracji publicznej w zakresie tworzenia skutecznych kampanii społecznych oraz godzenie prawa zamówień publicznych ze sztuką reklamy (m.in. poprzez szkolenia, seminaria, konferencje i publikacje), wspólne pozyskiwanie dotacji oraz sponsorów na kampanie społeczne, realizacja wspólnych projektów biznesowych, promocyjnych i społecznych, nawiązywanie współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi, jak również z polskimi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i klastrami, Optymalizacja współpracy (procedur, komunikacji) pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w zakresie kampanii społecznych, zwiększenie efektywności działań promocyjnych poprzez wprowadzanie niestandardowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie reklamy oraz zmianę postaw czy stereotypów, stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między sektorem prywatnym i publicznym w zakresie marketingu społecznego, tworzenie własnych narzędzi i kanałów promocji

10 zwiększenie konkurencyjności polskiej branży komunikacji marketingowej na arenie międzynarodowej. Do osiągnięcia powyższych celów mają doprowadzić działania podejmowane wspólnie przez członków klastra. Założyciele klastra przyjęli, że w długim okresie będą one obejmować: realizację kampanii promocyjnych, informacyjnych, społecznych, wizerunkowych na zlecenie instytucji publicznych, promocję miast, regionów, kraju, promocję inicjatyw społecznych, promocję kultury, stworzenie telewizji internetowej własnego narzędzie promocji, utworzenie platformy e-learningowej wewnętrznego narzędzia komunikacji, zbudowanie centrum multimedialnego, stworzenie inkubatora przedsiębiorczości, opracowanie systemu staży w przedsiębiorstwach będących członkami klastra, prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych, które doprowadzą do wytworzenie wysoce innowacyjnych produktów i usług. Jednak zanim członkowie klastra przystąpią do realizacji opisanych planów długoterminowych, muszą osiągnąć określony poziom współpracy oraz pozyskać środki finansowe na swoje projekty. W związku z tym przyjęto, że w ciągu najbliższych miesięcy nastąpi mapowanie kompetencji, co oznacza, że podmioty uczestniczące w inicjatywie zostaną podzielone na obszary tematyczne. Ponadto zostanie przygotowana strategia działania i rozwoju klastra oraz nastąpi powołanie odpowiednich zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań. Planuje się, że pieniądze na rozruch klastra, zostaną pozyskane w ramach działania 5.1 PO IG, co również stanowi cel na najbliższy czas. Zdaniem pomysłodawców klastra promocyjno medialnego jego działalność wpłynie nie tylko na rozwój regionu i branży komunikacji marketingowej, ale przyniesie też wymierne korzyści wszystkim podmiotom zaangażowanym w jego rozwój. Potencjalne korzyści jakie będą mogły osiągnąć przedsiębiorstwa będące członkami klastra zostały podzielone na cztery grupy. Pierwsze z nich to korzyści finansowe. W wyniku wspólnych działań zostanie zbudowana różnorodna i bogata oferta dopasowana do potrzeb klientów klastra, co w efekcie doprowadzi do zwiększenia ilości zleceń i wzrostu przychodów. Możliwe jest też obniżenie kosztów funkcjonowania zrzeszonych podmiotów, w szczególności kosztów marketingowych, gdyż

11 przy okazji reklamy całego klastra np. w formie folderu, może także zostać przedstawiona oferta poszczególnych członków. Działanie w ramach spójnej struktury jaką jest klaster promocyjno medialny umożliwi szczególnie małym przedsiębiorstwom (dominującym w tej branży) uczestnictwo w projektach, które dotąd pozostawały poza ich zasięgiem finansowym, a fundusze na ich realizacje będą mogły być pozyskiwane z dotacji unijnych. Drugą grupą niekwestionowanych korzyści z uczestnictwa w klastrze jest, zdaniem jego założycieli, szansa na wzrost konkurencyjności firm. Dzięki dyfuzji wiedzy (technologicznej, procesowej i organizacyjnej), nowych pomysłów oraz interakcjom eksperckim odbywającym się w klastrze, wzrośnie jakość i innowacyjność usług oferowanych przez jego członków. Przedsiębiorstwa będą mogły brać udział w badaniach nad nowatorskimi produktami i usługami a następnie uczestniczyć we wdrażaniu ich, a to za sprawą większych możliwości finansowania (m.in. w skutek wspólnego ubiegania się o dotacje z UE) oraz dywersyfikacji ryzyka. Kooperacja w klastrze może doprowadzić również do zbudowania portfela wspólnych klientów opartego na bazie dotychczasowej sieci kontaktów poszczególnych członków, dzięki czemu przedsiębiorstwa klastra będą miały łatwiejszy dostęp do szerokiej grupy potencjalnych odbiorców świadczonych usług. W długim okresie, jeśli uda się osiągnąć wyznaczony cel - zbudowanie centrum multimedialnego, członkowie klastra będą mogły korzystać ze wspólnej nowoczesnej infrastruktury. Założyciele klastra przekonują przedsiębiorców, że członkostwo w nim może przełożyć się również na korzyści wizerunkowe. W tym punkcie wskazują na wspólne akcje promocyjne firm zrzeszonych w klastrze oraz udział w budowaniu silnej i rozpoznawalnej marki, jaką docelowo ma być klaster promocyjno-medialny. Szczególnie dużo korzyści mogą osiągnąć tu małe przedsiębiorstwa, których nie stać na finansowanie szeroko zakrojonych akcji marketingowych własnej marki czy na udział w międzynarodowych targach branżowych. Ten ostatni punkt ma być elementem ekspansji przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrze na rynki międzynarodowe. Polskie przedsiębiorstwa z branży komunikacji marketingowej zazwyczaj nie są w stanie samodzielnie konkurować na rynkach zagranicznych, przede wszystkim ze względu na to, iż są to małe podmioty o niskim potencjale finansowym. Uczestnictwo w klastrze umożliwi takim firmom tworzenie konsorcjów lub partnerstw i startowanie zarówno w krajowych jak i międzynarodowych przetargach, które do tej pory były poza ich zasięgiem. Dodatkową korzyścią w tym aspekcie jest zwiększenie szans na współpracę i wymianę know-how z zagranicznymi partnerami.

12 Założyciele klastra promocyjno-medialnego skupiają się przede wszystkim na przedsiębiorstwach, ale podkreślają, że jego funkcjonowanie przyniesie korzyści także jednostkom naukowo-badawczym oraz administracji publicznej. W pierwszym przypadku chodzi przede wszystkim o komercjalizację wiedzy, kontakt z biznesem oraz zapewnienie praktyk lub pracy dla absolwentów uczelni wyższych. Z kolei korzyści, jakie może osiągnąć administracja publiczna, do której głównie będą kierowane działania podejmowane przez klaster, to poszerzenie wiedzy w zakresie poprawnego przygotowania i zarządzania kampaniami społecznymi oraz dostęp do bardziej innowacyjnych i spersonalizowanych usług. Pomysłodawcy klastra zdają sobie sprawę, że sprawne funkcjonowanie tak złożonej struktury jak klaster wymaga dobrego zarządzania. Do tego celu powołany został koordynator, którego zinstytucjonalizowaną formą jest Polska Fundacja Komunikacji. Wybór formy prawnej nie był przypadkowy, lecz wynikał z kwestii finansowych (relatywnie niski koszt utworzenia i funkcjonowania) i organizacyjnych (do zarejestrowania wystarczy wola fundatora, nie trzeba czekać na zgromadzenie określonej liczby osób, nie ulega też likwidacji w wyniku jej zmniejszenia). W skład Rady Programowej Fundacji będą wchodzili przedstawiciele wszystkich członków klastra. Do głównych zadań koordynatora klastra promocyjno-medialnego będą należały: analiza potrzeb i oczekiwań członków, analiza trendów rynkowych, promowanie, rozszerzanie zasięgu klastra, wzmacnianie współpracy członków klastra, zarządzanie procesami i projektami, inspirowanie i motywowanie członków, pozyskanie finansowania. Obok środków z dotacji i subwencji, które zostaną pozyskane przez koordynatora, drugim źródłem finansowania działalności klastra będą składki członkowskie. Zgodnie z ideą pomysłodawców ich wysokość wyniesie 4500 zł netto rocznie, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Wyjątek mają stanowić jedynie mikroprzedsiębiorstwa, które zostaną zwolnione z tego obowiązku. W przypadku wypracowania zysku przez klaster jego część zostanie zatrzymana w Fundacji na finansowanie jej działalności a reszta będzie w sposób umowny podzielona między członków zrzeszenia. W celu uregulowania zasad współpracy, zarządzania oraz celów i zadań Klastra promocyjno-medialnego pomysłodawcy inicjatywy przygotowali dwa dokumenty Deklaracja współpracy w ramach Klastra promocyjnego List intencyjny oraz

13 Porozumienie Klastra promocyjnego, których podpisanie jest warunkiem uczestnictwa w porozumieniu kooperacyjnym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych w ramach projektu pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Badanie sektora kreatywnego na potrzeby

Badanie sektora kreatywnego na potrzeby Raport początkowy Badanie sektora kreatywnego na potrzeby projektu European Creative Cluster Lab (ECCL) Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawa Wykonawca: Ecorys Polska Sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Poznań, 1 czerwca 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo