W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego"

Transkrypt

1 W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego Unii Europejskiej Maciej Bawół, Katarzyna Kłaczyńska, Anna Krakowińska, Adam Łazarski, Władysław Mielczarski, Stanisław Poręba, Tomasz Siewierski, Piotr Szlagowski, Jarosław Wajer, Robert Zajdler

2 Jeżeli doceniają Państwo wartość merytoryczną niniejszej publikacji, zachęcamy do finansowego wsparcia przyszłych inicjatyw wydawniczych Instytutu. W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej Maciej Bawół, Katarzyna Kłaczyńska, Anna Krakowińska, Adam Łazarski, Władysław Mielczarski, Stanisław Poręba, Tomasz Siewierski, Piotr Szlagowski, Jarosław Wajer, Robert Zajdler Redakcja: Piotr Szlagowski Pomoc w edycji: Maria Guzewska, Anna Molenda Zamknięcie składu: wrzesień 2012 Instytut Kościuszki Wszystkie prawa zastrzeżone. Krótkie partie tekstu, nieprzekraczające dwóch akapitów mogą być kopiowane w oryginalnej wersji językowej bez wyraźnej zgody, pod warunkiem zaznaczenia źródła. Tłumaczenie: Mikołaj Sekrecki (rozdział 9.1), Benedykt Olszewski (rozdział 9.3), Justyna Kruk (rozdział 9.4) Druk: Dante Media Instytut Kościuszki ul. Lenartowicza 7/ Kraków ISBN:

3 Spis treści Wprowadzenie Władysław Mielczarski...5 Streszczenie Kwestia emisji gazów cieplarnianych Tomasz Siewierski Analiza zobowiązań klimatycznych Unii Europejskiej Robert Zajdler Charakterystyka systemu EU ETS Zespół EY Koszty bezpośrednie zobowiązań pakietu energetyczno-klimatycznego dla Polski Zespół EY Koszty pośrednie zobowiązań pakietu energetyczno-klimatycznego dla Polski Zespół EY Szanse na zyski polskiej gospodarki z tytułu wdrażania pakietu energetyczno-klimatycznego Zespół EY Bilans obciążeń i zysków z tytułu wdrażania pakietu energetyczno-klimatycznego w Polsce Zespół EY Sytuacja w wybranych krajach członkowskich Adam Łazarski Kierunki działań łagodzących skutki wdrażania pakietu energetyczno-klimatycznego Piotr Szlagowski i Zespół EY Autorzy...159

4 Nie wszystkie opinie wyrażone w niniejszej publikacji przez jej autorów odzwierciedlają oficjalne stanowisko programowe Instytutu Kościuszki. Stanowią one wkład w debatę publiczną. Tezy zawarte w publikacji odzwierciedlają stanowiska poszczególnych autorów, niekoniecznie stanowiąc opinie pozostałych.

5 Wprowadzenie Prof. Władysław Mielczarski Europejska polityka klimatyczna znajduje się w fazie przejściowej. Leżące u jej podstaw dwie główne idee: szerokiego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) i ograniczenia emisji CO 2 nie zostały we właściwy sposób wdrożone. Przeciętny udział OZE osiągnął w połowie 2012 r. 12,4%, co od 2008 r. stanowiło wzrost na poziomie raptem 1,9%. Optymistyczne prognozy na przyszłość omówią o możliwym wzroście na poziomie 6,3% do 2020 r. oraz o bardzo małym wzroście na poziomie 1,1% rocznie w latach Niektóre Państwa Członkowskie już rozpoczynają wdrażanie środków mających na celu ograniczenie wzrostu udziału OZE poprzez cięcia subwencji. Europejski system Handlu Emisjami (ang. Emission Trading Scheme EU ETS) spowodował zwiększenie kosztów energii wyprodukowanej na bazie paliw kopalnych poprzez nałożenie na przemysł energetyczny obowiązku zakupu uprawnień do emisji CO 2. Jednakże system ten nie działa prawidłowo, a przynajmniej nie tak, jako oczekiwano. Ceny uprawnień do emisji CO 2 wahają się pomiędzy 6-8 EUR zamiast prognozowanych EUR. Tak niskie ceny nie wpływają na produkcję energii elektrycznej przy wykorzystaniu paliw kopalnych. Unijny System Handlu Emisjami, tak jak każdy inny system oparty na chwiejnej równowadze pomiędzy liczbą uprawnień przeznaczonych na handel a zmiennym popytem na energię elektryczną, bardzo trudno jest kontrolować. Jakakolwiek bezpośrednia ingerencja w ten system jak ogłosiła Komisja Europejska mogłaby doprowadzić do jego dalszej deprecjacji. Z drugiej jednak strony perspektywa długofalowego kryzysu ekonomicznego i problemów w strefie euro skutkuje ostrożniejszym podejściem Państw Członkowskich do kwestii przyjęcia zobowiązań klimatycznych prowadzących do wyższych cen energii i większego obciążenia tych sektorów przemysłowych, które zużywają duże ilości energii, a także sektora publicznego. Sformułowano wiele pytań dotyczących europejskiej polityki klimatycznej. Czy możliwe jest ustalanie sobie tak ambitnych celów ograniczenia emisji do 2050 r., podczas gdy reszta światowych gospodarek nie zamierza pójść za przykładem Unii Europejskiej? Jak powinien wyglądać system, który najskuteczniej promuje wykorzystanie niskoemisyjnych technologii bez nadmiernego obciążania gospodarek Państw Członkowskich Unii? Co może doprowadzić do zmniejszenia konkurencyjności na globalnym rynku? Jak pokonać bariery techniczne utrudniające szeroki rozwój OZE, co wynika z ich dużej niestabilności jako źródeł produkcji 5

6 energii? Jak powinien wyglądać najlepszy system dotowania OZE, pozwalający na integrację OZE z rynkami energii, które charakteryzuje wysoki stopień konkurencji. Wszystkie te wyzwania stają się coraz bardziej realne i widoczne. W czerwcu 2012 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat 1 dotyczący odnawialnej energii i jej roli, jako ważnego uczestnika na europejskim rynku energii. Komisja wskazuje, że aktualne inicjatywy polityczne nie są wystarczające do osiągania długofalowych celów polityki energetycznej i klimatycznej i jak sugeruje plan działania na rzecz energii odnawialnej do 2050 r., roczna stopa wzrostu w sektorze energii odnawialnej spadłaby z 6% do 1%. Jednym z wniosków wyciągniętym w dokumencie jest stwierdzenie, że niezależnie od tego jaką postać przybiorą cele w zakresie energii odnawialnej po 2020 r., muszą one stanowić gwarancję, że energia odnawialna będzie częścią europejskiego rynku energii, przy ograniczonym lecz skutecznym wsparciu w razie potrzeby i dobrze rozwiniętej wymianie handlowej. Istniejąca polityka klimatyczna została określona na lata Stąd też nadszedł odpowiedni czas, by rozpocząć dyskusję na temat celów polityki klimatycznej wykraczających poza horyzont czasowy 2020 r. i konkretnych kroków umożliwiających ich osiągnięcie. Niniejszy raport opracowany przez Instytut Kościuszki można postrzegać jako istotny wkład w dyskusję na temat przyszłych celów europejskiej polityki klimatycznej oraz środków umożliwiających ich skuteczne wdrażanie. Niniejszy raport zawiera analizę możliwości i wyzwań, jakie niesie ze sobą unijny pakiet energetyczno-klimatyczny, ze specjalnym uwzględnieniem Polski. Przedstawia też rekomendacje dotyczące proponowanych zmian w polityce klimatycznej w celu utrzymania konkurencyjności europejskiej gospodarki. Obejmuje też charakterystykę dotychczasowych i obecnych tendencji dotyczących kwestii klimatycznych i skutków, jakie prowadzona polityka klimatyczna ma dla konkurencyjności różnych regionów na globalnych rynkach. Co więcej, zawiera także analizę zobowiązań klimatycznych przyjętych przez Unię Europejską oraz głównych mechanizmów mających na celu zagwarantowanie ich osiągnięcia. Analiza ta wskazuje, że straty Polski z tytułu niższego wzrostu PKB mogłyby wynieść do 2020 r mld EUR. Niniejszy raport stwierdza, że ogólny bilans możliwości i kosztów jest zdecydowanie negatywny. Stwierdzenie to stanowi jeden z najważniejszych wniosków, które należy wziąć pod uwagę dyskutując o nowych, bardziej ambitnych celach, jakie zakłada się w planie działania na rzecz energii odnawialnej do 2050 r. Jakakolwiek polityka klimatyczna musi znaleźć poparcie europejskiej opinii publicznej. Trudno jest zaś wypracować wspólne stanowisko odnośnie polityki klimatycznej w sytuacji, gdy niektóre kraje członkowskie i ich obywatele dotkliwiej odczuwają obciążenie z nią związane niż inne. Sukces europejskiej polityki klimatycznej będzie zależał w dużej mierze od solidarnego podziału kosztów wdrażania pakietu pomiędzy wszystkie kraje członkowskie. 1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii, (COM(2012) 271 final). 6 Prof. Władysław Mielczarski

7 Niniejszy raport opublikowany przez Instytut Kościuszki stanowi bardzo ważny wkład w dyskusję na temat europejskiej polityki klimatycznej i powinien być uważnie przeanalizowany przez decydentów zarówno na szczeblu europejskim, jak i w poszczególnych krajach członkowskich. Wprowadzenie 7

8

9 Streszczenie Niniejszy raport przedstawia analizę możliwości oraz wyzwań, jakie niesie ze sobą pakiet energetyczno-klimatyczny ze specjalnym uwzględnieniem Polski oraz rekomendacje dotyczące proponowanych zmian w polityce klimatycznej w celu utrzymania konkurencyjności europejskiej gospodarki. Obejmuje on: charakterystykę dotychczasowych i obecnych tendencji dotyczących kwestii klimatycznych i skutków, jakie polityka klimatyczna ma dla konkurencyjności różnych regionów na globalnych rynkach; analizę zobowiązań w kwestii klimatu podjętych na forum UE oraz głównych mechanizmów mających zagwarantować realizację celów unijnych (m.in. analizę unijnego Programu Handlu Uprawnieniami do Emisji CO 2 ); analizę kosztów i potencjalnych korzyści dla polskiej gospodarki wynikających z wdrożenia pakietu energetyczno-klimatycznego; analizę wpływu polityki klimatycznej UE na wybrane kraje członkowskie Unii; propozycję zmian w polityce klimatycznej UE mających na celu dostosowanie jej do zróżnicowanych modeli i etapów rozwoju gospodarczego, jakie są charakterystyczne dla poszczególnych Państw Członkowskich. Niniejszy raport pokazuje, że w przypadku Polski koszty związane z wdrożeniem pakietu energetyczno-klimatycznego, a w konsekwencji ogólny wzrost poziomu cen energii, pogorszenie się warunków prowadzenia działalności biznesowej w przemyśle energetycznym i sektorach charakteryzujących się wysoką emisyjnością oraz zwiększenie się skali występowania zjawiska ubóstwa energetycznego, przeważają nad możliwościami i korzyściami, jakie oferuje pakiet (np. w sferze rozwoju odnawialnych źródeł energii, sektora biopaliw czy poprawy wydajności energetycznej). Przewiduje się, że wymienione wyżej czynniki będą bezpośrednio odpowiedzialne za straty ponoszone przez Polskę z tytułu niższego PKB, które do 2020 r. mogą wynieść mld EUR. Dlatego też autorzy niniejszego raportu wskazują, że bilans ogólny możliwości i kosztów jest dla polskiej gospodarki zdecydowanie negatywny. 9

10 Mnogość i różnorodność interesów pomiędzy Państwami Członkowskimi stawia pod znakiem zapytania założenia i cele wyznaczone przez politykę klimatyczną UE. W konsekwencji autorzy niniejszej publikacji sugerują przyjęcie umiarkowanej postawy dążącej do modyfikacji czy zmiany, ale nie porzucenia obecnego kierunku, w jakim podąża polityka klimatyczna UE. Wnioski raportu opierają się na przekonaniu autorów, że polityka klimatyczna UE powinna być opracowywana w taki sposób, by z jednej strony zagwarantować realizację jej celów, a z drugiej strony, by łagodzić negatywne skutki, jakie wywiera na gospodarki Państw Członkowskich UE. Polityka klimatyczna UE powinna więc uwzględniać następujące elementy: powiązanie celów klimatycznych z możliwościami ekonomicznymi Państw Członkowskich UE szczegółowa analiza takich możliwości powinna poprzedzać proces decyzyjny dotyczący wyznaczania celów polityki klimatycznej; powiązanie zobowiązań dotyczących klimatu przyjętych przez UE ze zobowiązaniami podejmowanymi w skali globalnej; wnioski dotyczące monitoringu zjawiska ucieczki emisji oraz ogólnego poziomu konkurencyjności gospodarki całej UE i jej Państw Członkowskich na globalnych rynkach; opracowanie mechanizmów kompensacyjnych na szczeblu unijnym, aby zagwarantować spójność społeczno-gospodarczą w duchu solidarności; zapewnienie stabilności rozwoju gospodarczego krajów członkowskich, które charakteryzują się zróżnicowanym stopniem dywersyfikacji koszyków energetycznych. 10

11 1. Kwestia emisji gazów cieplarnianych Tomasz Siewierski Obserwowane od końca XIX wieku ocieplanie się klimatu Ziemi stanowi niekwestionowany fakt. W porównaniu z początkiem XX wieku, temperatura Ziemi wzrosła o 0,8 C a największy wzrost odnotowano po 1980 r. Mimo istnienia kilku odrębnych, oddziałujących na klimat czynników zewnętrznych, jak zmiany w aktywności słonecznej, erupcje wulkanów czy przesunięcia orbity Ziemi względem Słońca, zdecydowana większość klimatologów za obecny stan rzeczy obwinia rosnące stężenie tak zwanych gazów cieplarnianych (ang. GreenHouseGases) w atmosferze. W okresie między początkiem XIX wieku a wczesnymi latami wieku XXI stężenie gazów cieplarnianych wzrosło od około 280 ppm do ponad 380 ppm. Choć paleoklimatolodzy 1 przyznają, że podobna, bądź nawet wyższa, koncentracja gazów cieplarnianych występowała już w historii Ziemi, to jednak obecne tempo zmian jest czymś bezprecedensowym oraz niemożliwym do wyjaśnienia jedynie za pomocą wspomnianych czynników zewnętrznych. Określenie gazy cieplarniane używane jest do opisu grupy gazów mających zdolność pochłaniania oraz emisji promieniowania podczerwonego a zalicza się do nich głównie: parę wodną (H 2 O), dwutlenek węgla (CO 2 ), metan (CH 4 ), podtlenek azotu (N 2 O) oraz ozon (O 3 ). Ich stężenie uzależnione jest od równowagi między źródłami (naturalne emisje gazów oraz te spowodowane aktywnością człowieka) oraz pochłaniaczami (usuwanie gazu z atmosfery drogą przemiany w inny związek chemiczny). Do głównych źródeł związanych z aktywnością człowieka, zwanych antropogenicznymi, zaliczamy: spalanie paliw kopalnych, wylesienie, działalność rolnicza związana z hodowlą oraz wykorzystaniem nawozów, działalność przemysłowa (np. produkcja cementu i stali), wykorzystanie chlorofluorowęglanów w urządzeniach chłodniczych Udział emisji CO 2 w efekcie cieplarnianym szacuje się na 25%. Naturalne źródła emisji dwutlenku węgla (np. lądy oraz wegetacja, oceany) uwalniają dwudziestokrotnie więcej tego gazu w porównaniu do tych związanych z działalnością człowieka, stanowią jednak również naturalne pochłaniacze CO 2 a równowaga w przypadku naturalnych źródeł jest przeważnie negatywna (oznacza to, że pochłaniają więcej dwutlenku węgla niż uwalniają). 1 Paleoklimatologia jest badaniem zmian klimatu na przestrzeni całych dziejów Ziemi. 11

12 Aby wyjaśnić obecny szybki wzrost temperatury, naukowcy konstruują skomplikowane modele klimatyczne, mające pomóc w określeniu wpływu czynników zewnętrznych oraz człowieka na zmiany klimatu. Choć nie znaleziono jeszcze na to niezbitych dowodów, istnieją jednak mocne argumenty wskazujące na emisje gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego, jako główny powód wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze skutkujący globalnym ociepleniem. Odsuwając na bok niepewności oraz przedłużające się dyskusje odnośnie przyrody oraz przyczyn i konsekwencji globalnego ocieplenia wpływ działalności człowieka na klimat powinien zostać zminimalizowany a rozwój gospodarczy w najmniejszym możliwym stopniu ingerować w naturalny porządek przyrody. Należy to zrobić dla dobra zrównoważonego rozwoju oraz jakości życia przyszłych pokoleń. Wykres 1.1. Udział różnych sektorów gospodarki we wzroście stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze Gospodarka leśna i zmiana użytkowania terenów; 18% Inne sektory energetyczne; 13% Rolnictwo; 13% Odpady; 3% Inna działalność przemysłowa; 3% Transport; 12% Produkcja energii elektrycznej i ciepła; 27% Jakkolwiek emisje gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego powiązane są z pewnymi płaszczyznami ludzkiej aktywności, z uwagi na znaczny udział wyemitowanego dwutlenku węgla, brak realistycznych alternatyw w innych sektorach gospodarki, jak również z przyczyn natury politycznej i społecznej, strategie walki z globalnym ociepleniem koncentrują się na emisjach przemysłowych, głównie tych związanych z sektorem energetycznym Polityka klimatyczna Budownictwo i produkcja przemysłowa; 11% Do naczelnych zadań Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) należą utrzymywanie pokoju oraz rozwój społeczno-gospodarczy świata. Ochrona środowiska stanowi jeden z najważniejszych warunków zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych oraz transformacji biosfery. Przyjmując odpowiedzialność w tej materii oraz dostrzegając zbliżające się problemy związane z szybkim tempem wzrostu gospodarczego w XX wieku, w 1972 r. ONZ powołało do życia Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). Zajmuje się on różnorodnymi problemami dotyczącymi atmosfery, ekosystemów 12 Tomasz Siewierski

13 morskich i lądowych, zarządzaniem środowiskowym oraz sektorem technologii odnawialnych. UNEP wspiera finansowo związane ze środowiskiem badania i projekty rozwojowe. W 1988 r., wraz z inną agencją ONZ, Światową Organizacją Meteorologiczną (WMO), UNEP powołał do życia Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC). IPCC został formalnie uznany przez ONZ na mocy rezolucji 43/53 a jego głównym zadaniem jest ocena naukowych danych na temat zmian klimatu, wpływu ludzkiej działalności na pogodę oraz metod i narzędzi łagodzących niebezpieczne antropogeniczne zaburzenia klimatu. IPCC nie prowadzi badań, nie zbiera i nie analizuje danych odnośnie klimatu, lecz publikuje raporty wraz z oceną informacji na temat zmian klimatu na podstawie poddanych recenzji naukowej oraz opublikowanych artykułów naukowych. W czerwcu 1992 r., podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro, w odpowiedzi na alarmujące raporty ONZ, organizacje pozarządowe, naukowe ośrodki badawcze i agencje ONZ zdołały wynegocjować międzynarodowy traktat środowiskowy zwany Ramową Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), którego celem miała być stabilizacja stężenia gazów cieplarnianych. Traktat podpisało 165 państw, ratyfikowało jednak tylko 50. Od maja 2011 r., stronami UNFCCC były już 194 państwa. Sam traktat nie nakładał na poszczególne kraje limitów emisji gazów cieplarnianych ani też nie zawierał mechanizmów ich egzekwowania. W następstwie porozumienia ustanowiono jednak krajowe wykazy emisji gazów cieplarnianych a poziomy emisji z roku 1990 zostały wybrane za punkt odniesienia dla przyszłych działań zmierzających do zmniejszenia emisji 2. Sygnatariusze traktatu postanowili, że spotkania będą odbywać się raz do roku a pierwsza Konferencja Stron Konwencji (COP) odbyła się w 1995 r. w Berlinie, nie poczyniono jednak wtedy postępu w kwestii dalszych działań. Druga Konferencja odbyła się w 1996 r. w Genewie i okazała się bardziej owocna, gdyż przyjęto naukowe konkluzje opublikowane przez IPCC w drugim raporcie (1995) oraz wezwano do wprowadzenia prawnych zobowiązań dla wszystkich sygnatariuszy, odrzucono jednak pomysł zharmonizowanej międzynarodowej polityki do walki z emisjami gazów cieplarnianych. Prawdziwy przełom dokonał się jednak podczas trzeciej COP w Kioto, która odbyła się w 1997 r. w Japonii. Podczas Konferencji, w następstwie intensywnych negocjacji, udało się osiągnąć międzynarodowe porozumienie znane powszechnie jako Protokół z Kioto. Dokument ten nakładał zobowiązanie do redukcji emisji głównie w odniesieniu do krajów rozwiniętych (kraje Aneksu I) oraz pozwolił krajom rozwijającym się (w tym Chinom i Indiom) na nadrobienie zapóźnienia w stosunku do krajów rozwiniętych, które w XIX i wczesnym XX wieku przeszły transformację przemysłową oraz cieszyły się owocami szybkiego rozwoju gospodarczego bez jakichkolwiek ograniczeń emisji. Protokół wszedł w życie 16 lutego 2005 r. Początkowo porozumienie podpisały tylko 83 kraje a kolejne zrobiły to w późniejszym terminie. Zgodnie z artykułem 25, Protokół miałby wejść w życie jeśli zostałby ratyfikowany przez nie mniej niż 55 stron Konwencji, wraz ze stronami określonymi w Aneksie I, który z kolei dotyczył przynajmniej 55% wszystkich kryteriów dla emisji dwutlenku węgla ustalonych dla krajów wymienionych w Aneksie I. 2 W związku z trwającym procesem transformacji gospodarczej, niektóre kraje, w tym Polska, wystąpiły o przyznanie im możliwości wybrania innego roku referencyjnego dla wyznaczenia kryteriów. Ostatecznie jako kryterium przyjęto dla Polski poziom emisji gazów cieplarnianych z roku Kwestia emisji gazów cieplarnianych 13

14 Od listopada 2009 r. porozumienie ratyfikowało 187 państw oraz jedna regionalna organizacja gospodarcza (Komisja Europejska), odpowiedzialnych w sumie za ponad 63,9% całkowitej emisji gazów cieplarnianych z 1990 r. dla krajów z Aneksu I. USA podpisały Protokół, jednak dziesięć państw odmówiło jego ratyfikacji dopóki kraje rozwijające się nie zostaną obłożone podobnymi zobowiązaniami. Ostatnio (w grudniu 2011) rząd kanadyjski skorzystał z prawa pozwalającego na formalne odstąpienie od Protokołu z Kioto kiedy okazało się, że kraj nie jest w stanie sprostać nakładanym na niego zobowiązaniom już na pierwszych etapach jego implementacji 3. Na mocy Protokołu, 37 krajów określanych jako kraje Aneksu I zobowiązało się do redukcji emisji czterech gazów cieplarnianych oraz dwóch innych grup gazów (hydrofluorowęglanów oraz perfluorowęglanów). Podczas negocjacji, kraje Aneksu I (w tym USA) wspólnie zgodziły się na redukcję emisji gazów cieplarnianych średnio o 5,2% w latach w stosunku do wcześniej wyznaczonych kryteriów. Skutkiem braku ratyfikacji traktatu ze strony USA, ogólna redukcja emisji dokonana przez kraje Aneksu I spadła z 5,2% do 4,2% poniżej wyznaczonego poziomu. Protokół wprowadził trzy mechanizmy elastyczności celem wzmocnienia procesu redukcji emisji gazów cieplarnianych: Handel emisjami (ET), dający krajom uprzemysłowionym możliwość handlu pozwoleniami na emisję gazów cieplarnianych w obrębie limitów określonych w krajowych wykazach emisji. Wspólne Wdrożenia (JT) stanowiące mechanizm offsetowy oraz dające krajom rozwiniętym (krajom Aneksu I) możliwość inwestowania w przedsięwzięcia w innych krajach rozwiniętych, gdzie koszt redukcji emisji jest niższy, uzyskując w ten sposób kredyty, które mogą być z kolei użyte dla dopełnienia kwot krajowych. Mechanizm Czystego Rozwoju (CDM), będący rodzajem mechanizmu offsetowego, zaprojektowany jest do pomocy krajom rozwijającym się (krajom spoza Aneksu I) w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w sposób bezpieczny dla ich rozwoju gospodarczego. Handel Emisjami (ET) Handel emisjami może przybrać kilka form: Engine cover ( Bubbles ) ma zapewnić grupie podmiotów emitujących gazy cieplarniane maksymalny całkowity poziom emisji przez zezwolenie im na zastosowanie najpopularniejszych efektywnych sposobów redukcji emisji. W tym przypadku źródło emisji może również należeć do tego samego podmiotu, a emisje są sumowane. Mechanizm kompensacji (offset) pozwalający operatorom inwestować w instalacje należące do innych podmiotów. Kredyty redukcji emisji (Emission Reduction Credits) pozwalające podmiotom niewykorzystującym przyznanych im limitów produkcji na sprzedaż nadwyżki podmiotom, których emisje są wyższe od posiadanych limitów. 3 Kanada była zobowiązana zredukować do 2012 r. emisje gazów cieplarnianych do 6% poniżej stanu z 1990, jednak w 2009 r. emisje były o 17% wyższe niż w Tomasz Siewierski

15 Ograniczenie handlu (ang. Cap and Trade) określające całkowity limit dla grupy podmiotów, całych sektorów bądź państw. Właściciele mogą rozdzielić przyznane im limity, które z kolei mogą być użyte do produkcji energii bądź towarów, zostać sprzedane lub zachowane i użyte w późniejszym terminie (w późniejszych okresach rozliczeniowych). Ostatnia forma cieszy się obecnie największą popularnością w związku z następującymi zaletami: Niskie koszty administracyjne, Optymalizacja kosztu redukcji emisji, Wspieranie rozwoju oraz stosowania nowych technologii, Osiągnięcie założonej redukcji globalnego ocieplenia przez dobrowolną decyzję indywidualnych emitentów Handel emisjami może się odbywać na poziomie dostawców paliwa (pod prąd) lub jego konsumentów (z prądem). Obecnie powszechnie stosuje się jednak jedynie tę drugą formę. Pomysł handlu emisjami opiera się na różnicach w koszcie krańcowym redukcji emisji między konsumentami paliwa. Przedsiębiorstwa mające niższe koszty mogą dzięki temu inwestować w dodatkową redukcję emisji i sprzedawać zbywające limity podmiotom o wyższych kosztach redukcji emisji gazów cieplarnianych. W dalszej perspektywie, cena limitów znajdujących się w obrocie zależy od następujących czynników: ilości przyznanych krajom limitów na emisje (Krajowe Plany Alokacji), kredytów emisyjnych uzyskanych w, omówionych już, systemach JI i CDM, wzrostu gospodarczego, energochłonności przemysłu (struktura i stosowana technologia), redukcji kosztów (technologie redukcji), wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii dla wytwarzania ciepła i/lub energii elektrycznej. Europejski System Handlu Emisjami (ang. Emission Trading Scheme, dalej EU ETS). oficjalnie wszedł w życie w 2005 r. na mocy Dyrektywy 2003/87/EC. EU ETS obejmuje również takie kraje jak Norwegia czy Islandia. W kwestii ogrzewania i energii elektrycznej dotyczy instalacji ciepłowniczych o mocy zainstalowanej powyżej 20 MW. Szacowana cena implementacji oraz funkcjonowania EU ETS do 2011 r. wynosi 250 mld EUR a wpływ tego systemu na redukcję emisji gazów cieplarnianych jest mało istotny ze względu na znaczną ilość wydawanych limitów. Również inne kraje Aneksu I wprowadziły własne systemy handlu emisjami a pieczę nad nimi sprawują przeważnie władze krajowe lub regionalne. System handlu emisjami funkcjonuje obecnie w: prowincji Alberta, w Kanadzie, od 2007 r., Kwestia emisji gazów cieplarnianych 15

16 Stanach Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island oraz Vermont w USA, od 2009 r., New South Wales Greenhouse Gas Reduction Scheme, w Australii, od 2003 r., Nowej Zelandii, od 2008 r., Japonii, od 2010 r., Szwajcarii, od 2008 r. W następstwie porozumienia z Kioto, dyskutowane są obecnie, planowane lub wdrażane, coraz to nowe przedsięwzięcia z zakresu handlu emisjami, w tym również te o największym potencjalnym oddziaływaniu: California Cap-and-Trade Programe system handlu emisjami, który oficjalnie uruchomiony ma być w 2013 r. Obejmować będzie emisje z elektrowni, wytwórstwa oraz paliw stosowanych w transporcie (od 2015 r.). Celem jest zmniejszenie emisji stanu do poziomu z 1990 przed rokiem Większość kredytów w pierwszych latach przyznawana będzie bezpłatnie a emitenci zanieczyszczeń będą mogli skorzystać z offsetów dla pokrycia maksymalnie 8% przyjętych zobowiązań. Western Climate Initiative obejmuje 11 stanów USA oraz prowincji kanadyjskich. Celem jest zredukowanie do 2020 r. emisji o 15% poniżej poziomów z 2005 r. W ramach projektu, emitenci będą zmuszeni kupować offsety dla pokrycia swoich emisji. Po tym jak Arizona, Montana, New Mexico, Oregon, Utah oraz Washington opuściły WCI pod koniec 2011 r., Quebec ogłosiło roczne opóźnienie we wdrożeniu limitu a California realizuje własny program handlu emisjami. Przyszłość WCI nie wygląda zatem świetliście. System handlu emisjami Korei Południowej uruchomiony ma zostać w 2015 r. i obejmować około 470 przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów wytwarzających łącznie około 60% krajowych emisji. Rząd Południowej Korei wyznaczył plan redukcji emisji o 30% do 2020 r. w stosunku do scenariusza niewprowadzającego obostrzeń. Indie. Achieve and Trade system. Do 2020 r. Indie zobowiązały się zredukować natężenie poziomu emisji z 2005 r. o 20-25%. Handel ma się rozpocząć w 2014 r. po trzyletnim okresie rozruchowym. Jest to przymusowy program handlu dla wydajności energetycznej obejmujący osiem sektorów odpowiadających za 54% przemysłowej konsumpcji energii w Indiach. W ramach programu firmom przydzielone zostaną roczne cele wydajnościowe. Dopuszczone do obrotu zezwolenia w zakresie oszczędności energii wydawane będą w zależności od ilości energii zaoszczędzonej w roku docelowym. Chiny odpowiadają za około 50% obserwowanego wzrostu emisji dwutlenku węgla w ostatnich latach. Przy utrzymaniu się obecnych trendów, w 2017 r. Chiny wyprzedzą USA pod względem wielkości emisji per capita. Z tego właśnie powodu rozwój oraz wdrożenie limitów oraz handlu emisjami dwutlenku węgla w Chinach jest tak istotne. W listopadzie 2011 r. Chiny zatwierdziły projekty pilotażowe w siedmiu prowincjach i miastach Beijing, Chongqing, Guangdong, Hunan, Shanghai, Shenzhen oraz Tianjin. Niektóre obszary objęte 16 Tomasz Siewierski

17 programem rozpoczną handel w 2013 lub 2014 r. Choć w swoim 12. planie pięcioletnim ( ), chiński rząd ogłosił, że zamierza ustanowić krajowy system obrotu emisjami do 2015 r., to jednak biorąc pod uwagę ograniczony postęp w tej kwestii oraz pogarszającą się sytuację ekonomiczną, jest raczej mało prawdopodobne, że system taki zacznie funkcjonować przed końcem 2016 r. Mechanizm Czystego Rozwoju (CDM) Zgodnie ze stojącą za CDM myślą, koszt walki z emisjami gazów cieplarnianych jest niższy w krajach rozwijających się niż w krajach uprzemysłowionych. Stwarza to okazję dla bogatych krajów Aneksu I do inwestowania, celem redukcji poziomu emisji, w projekty w krajach rozwijających się. Aby jednak zarejestrować projekt typu CDM, aplikant (sponsor należący do krajów Aneksu I) musi udowodnić nadprogramowy charakter projektu w takim sensie, że nie powstałby on niezależnie. Projekt jest wtedy zatwierdzany przez stronę trzecią dla zagwarantowania realizacji jego zamierzeń, ich mierzalności oraz długofalowego wpływu na emisje gazów cieplarnianych. Projekty zatwierdzone w procesie weryfikacji są rejestrowane a po ich implementacji otrzymują Certyfikat Redukcji Emisji (CER) oraz kredyty węglowe w ilości odpowiadającej redukcji emisji we własnym kraju. Wdrażanie Mechanizmu Czystej Energii rozpoczęło się w 2001 r. Oczekiwano, że do 2012 r. CDM przyniesie redukcję emisji gazów cieplarnianych o około 1,5 mld t, głównie za sprawą inwestycji w odnawialne źródła energii, wydajność energetyczną oraz zamianę paliw. Od początku 2012 r. zarejestrowanych zostało niemal 4000 projektów i oczekuje się, że przyczynią się one do zmniejszenia emisji CO 2 o 538 mln t w skali rocznej. Obecnie przedłożonych jest kolejnych projektów znajdujących się obecnie na etapie zatwierdzania. Choć, teoretycznie, nowe projekty mogą przed końcem 2012 r. zredukować emisje CO 2 o ponad 2,7 mld t, to, biorąc pod uwagę stopień prawidłowej realizacji zgłoszonych oraz do tej pory zweryfikowanych projektów (zarejestrowano średnio co czwarty), realistyczna ocena wdrożenia CDM wydaje się raczej oferować redukcję emisji gazów cieplarnianych w przedziale między 1,2 a 1,3 mld t CO 2. Wykres 1.2. Udział poszczególnych krajów i regionów w wyemitowanych certyfikatach CER. Źródło: strona internetowa UNFCCC, część statystyczna, 2012 Pozostałe kraje; 11% Kraje afrykańskie; 2% Chiny; 41% Chile; 2% Meksyk; 5% Korea Południowa; 11% Indie; 14% Brazylia; 41% Kwestia emisji gazów cieplarnianych 17

18 Większość wydanych do tej pory CER-ów pochodzi z projektów rozkładu HFC jednak do tych rozwijających się najszybciej należą odnawialne źródła energii oraz wydajność energetyczna. Największymi potencjalnymi beneficjentami CDM są Chiny (52% CER-ów), Indie (16%) oraz Brazylia (7%). Doświadczenie zdobyte przy wdrażaniu CDM stwarza jednak pewne wątpliwości odnośnie efektywności tego narzędzia. Niektóre badania pokazują, że mniej niż 30% funduszy przeznaczonych na zakup kredytów CDM jest bezpośrednio wykorzystywanych przy implementacji węglowych programów offsetowych, reszta natomiast pokrywa koszta operacyjne i inwestycyjne, zyski udziałowców, administrację oraz pośrednictwo handlowe. Kolejnym ryzykiem związanym z implementacją CDM było ryzyko oszustwa związane z finansowaniem projektów mających uzasadnienie gospodarcze (brak nadprogramowego charakteru) oraz deklarowaniem wyolbrzymionej skali redukcji emisji dwutlenku węgla. Zgody wydawane przez Radę Zarządzającą CDM, szczególnie podczas pierwszego okresu wdrażania narzędzia, były motywowane politycznie, sytuacja uległa jednak wkrótce poprawie, kiedy Rada Zarządzająca uważnie przeanalizowała wszystkie wnioski. Uważano również, że CDM miał przeciwdziałać wyciekowi węgla, jednak w praktyce wpływ CDM w tym względzie jest marginalny. Wspólne wdrożenia (JI) Podobnie jak w przypadku CDM, w JI inwestorzy otrzymują kredytu nazywane Jednostkami Redukcji Emisji (ERU 4 ), jednak w przeciwieństwie do wydawanych w ramach CDM CER-ów, ilość ERU możliwych do przyznania inwestorom w danym kraju z Aneksu I jest ograniczona Tabela 1.1. Udział wybranych krajów w wyemitowanych i zgłoszonych certyfikatach ERUs. Źródło: strona internetowa UNFCCC, część statystyczna, 2012 Kraj Wydane ERU Udzial Planowane ERU Udział [mln t CO 2 ] [%] [mln t CO 2 ] [%] Rosja 29, ,0 43 Ukraina 63, ,4 36 Polska 7,8 7 13,6 4 Rumunia 2,4 2 10,6 3 Bułgaria 2,6 2 9,5 3 Francja 3,6 3 8,9 2 Niemcy 2,1 2 8,7 2 Węgry 1,3 1 7,0 2 Litwa 3,4 3 5,8 2 Nowa Zelandia 1,9 2 3,2 1 Czechy 0,6 1 1,8 0 Szwecja 0,0 0 1,1 0 Finlandia 0,2 0 1,0 0 Estonia 0,3 0 0,8 0 Hiszpania 0,0 0 0,5 0 Razem 118, , Jedna ERU jest równoważna z redukcją emisji ekwiwalentu CO 2 o jedną tonę. przez jednostki przyznanej ilości (AAU). Dla każdego kraju ilość AAU została obliczona na podstawie kryteriów odnośnie poziomu emisji. Taki sposób regulacji został wbudowany w mechanizm JI aby całkowita ilość kredytów emisyjnych stron z Aneksu I nie zmieniła czasu trwania pierwszego okresu zobowiązania. Planowano, że wdrożenie JI doprowadzi do redukcji około 350 mln t ekwiwalentów CO 2. Do początku 2012 r. mechanizm JI zarejestrował 326 projektów oraz wydał 119 mln ERU. W przeciwieństwie do CDM, mechanizmy Wspólnego Wdrożenia wzbudzają mniej wątpliwości odnośnie wiarygodności oraz efektywności finansowanych projektów. Wybór projektów został ograniczony do krajów Aneksu I, jednak w praktyce, 18 Tomasz Siewierski

19 w związku z rozprzestrzeniającym się arbitrażem cenowym kosztu redukcji emisji gazów cieplarnianych, większość oszczędności płynących z projektów JI pochodziło z inwestycji w gospodarkach w okresie przejściowym : Rosja (około 60%), Ukraina oraz nowe Państwa Członkowskie UE (średnio po 20%). Po konferencji w Kioto, zorganizowano kolejnych 15 mniej lub bardziej udanych spotkań. Początkowo omawiano na nich szczegóły oraz usprawnienia do porozumienia z Kioto. Kamieniami milowymi w tym procesie były: konferencje w Berlinie (Niemcy) w 2001 (COP 6 bis), gdzie ulepszono narzędzia mechanizmów elastyczności, osiągnięto porozumienie w sprawie uwzględnienia pochłaniaczy dwutlenku węgla (np. lasy i uprawy) oraz ustanowiono trzy nowe fundusze do wspierania działań związanych z ochroną klimatu, konferencje w Buenos Aires (Argentyna) w 2004 (COP 10) oraz w Montrealu (Kanada) w 2005 (COP11) okazały sie istotne, gdyż zapoczątkowały dyskusję nad przyszłością Protokołu z Kioto oraz rozszerzeniem zawartych w nim zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych, konferencja w Bali (Indonezja) w 2007 (COP13), gdzie strony Protokołu z Kioto doszły do porozumienia w sprawie przebiegu czasowego oraz struktury porządku następującego po porządku wyznaczonym Protokołem, konferencja w Kopenhadze (Dania) w 2009 (COP15), po której spodziewano się, że ustanowi ambitne, rzeczywiste oraz wiążące cele dla okresu post-kioto. Choć strony nie były w stanie wypełnić swego naczelnego zadania, podpisano jednak porozumienie (Porozumienie Kopenhaskie), w którym uznano naukowe uzasadnienie konieczności utrzymania wzrostu temperatury poniżej 2 C, nie zdołano jednak ustanowić konkretnych nakazów redukcji. Niemniej jednak, niektóre kraje zgłosiły podczas konferencji wstępne deklaracje swoich własnych celów oraz działań mających wesprzeć ich realizację. Pod koniec konferencji zwrócono się również do innych państw o dobrowolne przedłożenie celów emisyjnych, skutkiem czego zarejestrowało je następnie 67 państw. Zaproponowano aby Technology Action Programs (TAP) zarządzały przyszłymi wysiłkami technologicznymi w ramach UNFCCC oraz wprowadzono nowy elastyczny mechanizm offsetowy pozwalający krajom rozwiniętym na przekazywanie funduszy krajom rozwijającym się celem zmniejszenia wylesiania oraz degradacji gleby, a zatem procesom przyczyniającym się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych. Ostatnia konferencja COP odbyła się w Durbanie (Republika Południowej Afryki) w 2011 r. (COP17) oraz stanowiła postęp w procesie formułowania prawnie wiążących zobowiązań dla okresu post-kioto oraz porozumienia w sprawie struktury zarządzania Zielonego Funduszu Klimatycznego (GCF), który będzie mieć za zadanie rozdysponowanie 100 mld dolarów rocznie celem wsparcia adaptacji biednych krajów do zmian klimatu. Kwestia emisji gazów cieplarnianych 19

20 1.2. Intensywność emisji dwutlenku węgla przez gospodarki światowe Emisja gazów cieplarnianych powstających w efekcie ludzkiej działalności zaczęła w Europie, a później również w USA, nieprzerwanie wzrastać od okresu rewolucji przemysłowej w XVIII i XIX wieku. Nienasycony apetyt na energię i ziemię zaowocował raptownym wzrostem w spalaniu paliw kopalnych, rozwojem przemysłu ciężkiego oraz wylesieniem. W tym samym jednak czasie ukształtowały się wiodące gospodarki świata, położono również solidne fundamenty dla bardziej zrównoważonego rozwoju opartego o infrastrukturę, wiedzę i umiejętności nabyte w czasie lekkomyślnego i bezkarnego uwalniania gazów cieplarnianych. Występujące obecnie struktury krajowego przemysłu oraz mixu energetycznego pozostają w ścisłym związku z przeszłością oraz dostępnością naturalnych źródeł energii i nie mogą zostać zmienione z dnia na dzień oraz bez wysiłku finansowego. Ogólnie rzecz biorąc, poziom emisji gazów cieplarnianych każdego kraju uzależniony jest od populacji, dostępności zasobów naturalnych, rozwoju gospodarczego oraz uprzemysłowienia. Intensywność emisji dwutlenku węgla czy też ślad węglowy pozostawiany przez przemysł wytwarzany był przez ostatnich 200 lat industrializacji i może zostać skorygowany w drodze reformy struktury gospodarki (od wytwórstwa po usługi), dekarbonizację paliw z uwzględnieniem offsetu emisji dwutlenku węgla (sekwestracja dwutlenku węgla) oraz zwiększenie wydajności energetycznej. Są to niewdzięczne i czasochłonne przemiany stymulowane wyczerpywaniem zasobów naturalnych, postępem naukowym i technologicznym oraz wzrostem świadomości wpływu poczynań człowieka na środowisko i warunki jego życia. Wykres 1.3. Emisje gazów cieplarnianych w latach , Źródło: J.G.J. Oliver, G. Janssens-Maenhout, Peters Emisja dwutlenku węgla [mld t] Transport międzynarodowy Inne państwa rozwijające się Duże państwa rozwijające się Chiny Inne kraje rozwinięte Japonia EU12 EU15 USA Tomasz Siewierski

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy Zmiany klimatyczne we współczesnym świecie jako element bezpieczeństwa narodowego Magdalena Trzpil W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmiany zachodzące w środowisku naturalnym Ziemi wzbudziły dyskusję

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne PL 2014 nr 14 Sprawozdanie specjalne W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

[R]ewolucja energetyczna dla Polski

[R]ewolucja energetyczna dla Polski [r]ewolucja energetyczna dla polski [R]ewolucja energetyczna dla Polski scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej NASA raport Warszawa, październik 2013 r. Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce?

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? Prof. zw. dr hab. inż. Bronisław Barchański Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? 1.0 Wprowadzenie Nauki i umiejętności dopiero stają

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL) we współpracy z Regional Centre for Energy Policy Research (REKK), Uniwersytet Korwina w Budapeszcie

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Planowanie i zarządzanie w energetyce. Redakcja naukowa Piotr Borowski Małgorzata Powałka

Planowanie i zarządzanie w energetyce. Redakcja naukowa Piotr Borowski Małgorzata Powałka Planowanie i zarządzanie w energetyce Redakcja naukowa Piotr Borowski Małgorzata Powałka Wydawnictwo SGGW Warszawa 2009 1 Recenzent: Zbigniew Majewski ISBN 978-83-7583-123-8 Wydawnictwo SGGW ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK STRESZCZENIE. Polish translation

Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK STRESZCZENIE. Polish translation Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK STRESZCZENIE Polish translation MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGETYCZNA Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) została utworzona jako niezależny podmiot

Bardziej szczegółowo

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Izabela Albrycht, Keith Boyfield, Jarosław M. Jankowski, Maciej Kaliski, Maciej Kołaczkowski, Marcin Krupa, Guy Lewis, Ziwase Ndhlovu,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Między Północą a Południem

Między Północą a Południem Między Północą a Południem pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 25 Przyszłość Polski i standard życia Polaków zależą od tego, czy unikniemy zagrożenia osłabienia dynamiki wzrostu i

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo