Spis tematów związanych z fundrajzingiem oraz z opracowanie projektów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tematów związanych z fundrajzingiem oraz z opracowanie projektów"

Transkrypt

1 Spis tematów związanych z fundrajzingiem oraz z opracowanie projektów 1. FUNDRAJZING 1.1 Czym jest fundrajzing? Fundraising (w tłumaczeniu dosłownym pozyskiwanie środków) jawi się być tym podejmowanym przez NGO działaniem, które, ze wszystkich innych czynności, wzbudza prawdopodobnie najwięcej emocji wewnątrz organizacji. Jeśli organizacji się dobrze wiedzie, to panuje zadowolenie a zespół pracowniczy może skoncentrować swoją uwagę na programach i nie musi się zastanawiać nad tym w jaki sposób zostaną pokryte koszty, będą wypłaceni dostawcy a zabezpieczone będą środki na ich płace.. Kiedy jednak organizacji się nie wiedzie, to panuje w niej siłą rzeczy napięcie i poczucie niepewności z dnia jutrzejszego...

2 Jeśli bierzemy pod uwagę NGO która nie jest organizacją samofinansującą się, to dla niej fundrajzing odgrywa tak istotną rolę jak programy. Działania fundrajzingowe są tutaj pomostem łączących tych, którzy dysponują środkami finansowymi z tymi, którzy wprowadzają w życie programy o niedochodowym charakterze. Obowiązkiem nie tylko fundrajzera, ale i całego zespołu NGO jest zabezpieczenie transferu środków finansowych przy pomocy działań fundrajzingowych. Fundrajzing jest działaniem o tak zróżnicowanym charakterze, że można je porównać do tak złożonych czynności jak: wydobywanie złota, opiekowanie się, hodowla perłoródek, "profesjonalne żebractwo" czy też "charyzmatyczne" działania misyjne. Przy fundrajzingu chodzi o interakcję par excellance - poczynając od doprowadzenia do pierwszego kontaktu, poprzez pozyskanie zaufania oraz budowanie stosunków a kończąc na długofalowym obustronnym zadowoleniu partnerów - wnioskującej o darowiznę NGO i darczyńcy. Od strony technicznej można się przyglądać na fundrajzing jako na działania i sposoby postępowania (tzw. proces) albo jako na instrument. Jednakże w samej swojej istocie, fundrajzing dotyczy stosunków międzyludzkich, relacji między ludźmi - "people to people" ( chodzi o stosunki między ludźmi a jeszcze częściej o stosunek człowieka do człowieka ). Swoją pracę muszą wykonać obie strony tej darczycielskiej realcji. A mianowicie fundrajzer musi przyjść z propozycją i wnioskiem o darowiznę a darczyńca musi ofertę i wniosek ocenić a następnie musi dotrzymać swoje przyrzeczenie darczyńcy. O ile, przy relacjach handlowych, kupujący jest gotów zapłacić pieniędzmi za uzyskanie drogą wymiany (kupno/sprzedaż) produktu czy usług, które zaspakajają jego potrzeby lub są mu z pożytkiem, o tyle przy relacjach o charakterze darczycielskim, darczyńca jest gotów udzielić pomocy finansowej jeśli zostanie ona wykorzystana z korzyścią dla grupy docelowej. Oferowana suma musi poprzez daną organizację niedochodową spełnić potrzeby grupy docelowej. Patrząc na fundrajzing s takiego punktu widzenia, można stwierdzić, że jest on swoistą "niedochodową" formą sprzedaży. Przy tej formie sprzedaży musi być ciągle obecna strona oferująca ("sprzedająca") oraz strona zainteresowana ("kupująca") będąca przedmiotem 2

3 zabiegów oferenta. Przy czym w relacji tej ciągle obecna jest alternatywa - "jestem zainteresowany/ nie jestem zainteresowany ofertą" oraz element negocjacji. Fundrajzing nie jest więc formą "profesjonalnego żebractwa" ale jest raczej sposobem poszukiwania popytu ("darczyńcy") dla danej oferty ( pomoc dla poszkodowanych, wspieranie młodych talentów, zwiększenie zatrudnienia, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.. itd ). 1.2 Zawód specjalisty ds. funrajzingu /fundrajzera Na obszarze Europy Srodkowej zawód specjalisty ds. fundraisingu toruje sobie drogę stopniowo i bardzo powoli. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niechęć lokalnych indywidualnych i firmowych darczyńców do wydatkowania pieniędzy na dodatkowe płace. Proste przeliczenie płacy specjalisty ds. fundraisingu (fundrajzer) wykaże nam, że osoba na stanowisku fundrajzera w krajach V4 (Polska,Czechy,Węgry i Słowacja) rzadko jest w stanie uzyskać środki finansowe na swoje wynagrodzenie oraz dodatkowo jeszcze środki finansowe na potrzeby swojej NGO. W rezultacie, dla większości środkowoeuropejskich NGO działania fundrajzingowe nie traktowane są jako czynności wymagające odrębnego stanowiska pracowniczego. Fundrajzing jest raczej wpisywany w inne obowiązki a najczęściej jest łączony ze stanowiskiem kierownika/dyrektora NGO. Takie rozwiązanie ma swoją logikę oraz korzyści. Wnioski o grant czy darowiznę przedkłada osoba, dysponująca dobrą wiedzą na temat programów, posiadająca odpowiednie umiejętności prezentacji i komunikowania a jednocześnie mająca wszelkie kompetencje decyzyjne. Dyrektor/Kierownik jest w stanie elastycznie ocenić możliwości swojego zespołu pracowniczego, oczekiwania darczyńców a także stanowisko rady nadzorczej swojej organizacji. Nie oznacza to jednak, że musi pełnić przy obowiązkach reprezentacyjnych jeszcze dodatkowo funkcję fundrajzera - prowadzenie bazy danych kontaktowych, wysyłanie listów, zaproszeń i sprawozdań/informacji. Tak jak w przypadku innych zawodów, które w sposób aktywny ukierunkowane są za pośrednictwem usług/oferty na klienta, tak w przypadku specjalisty ds. fundraisingu ( fundrajzera) musimy liczyć się z obecnością czynnika tzw. możliwej wielokrotnie powtarzającej się odmowy ze strony klientów. Dlatego też przedstawiciele tego zawodu mówią o potrzebie mechanizmu obronnego przed negatywnymi odpowiedziami oraz przed 3

4 ryzykiem ich zwielokrotnienia. W przeciwieństwie do niektórych innych specjalistycznych zawodów, fundrajzer nikdy nie osiąga celów samodzielnie, ale potrzebna mu jest co najmniej współdziałanie darczyńcy. Fundrajzer może upewnić się, że niczego w swoich przygotowaniach nie zaniedbał oraz że działa właściwie, ale to wszystko jeszcze nie gwarantuje mu osiągnięcie zaplanowanego rezultatu. Aby osiągnęć cel, potrzebna jest jeszcze "praca" potencjalnego darczyńcy. Musi on ofercie/wnioskowi poświęcić dość uwagi oraz powinien reagować na propozycje. Musi też podjąć decyzję. Od czasu do czasu darczyńca może mieć problem w ustosunkowaniu się do danej propozycji i może mieć trudności w znalezieniu satysfakcjonującego go rozwiązania w kontekście danej oferty. Niekiedy zaś fundrajzer może mieć trudności w przedłożeniu darczyńcy danej oferty. W pracy fundrajzera pomocne jest dodatkowe kształcenie się i zdobywanie umiejętności w zakresie poszukiwania informacji o nowych trenadach związanych z darowiznami, danych statystycznych na temat siły nabywczej obywateli oraz informacji na temat zmieniających się poglądach na temat filantropii/działalności charytatywnej. Umiejętność pozyskiwania, uporządkowania i opracowania informacji umożliwia fundrajzerowi utrzymanie kontaktów z darczyńcami. Spójrzmy bliżej na działania, które związane są z fundrajzingiem: - utrzymywanie stosunków z obecnymi darczyńcami - chodzi tutaj prawdopodobnie o najważniejszą funkcję fundrajzingu, zastąpienie byłego darczyńcę nowym darczyńcą na takim samym poziomie "darowizny" jest zadaaniem o wiele trudniejszym niż utrzymanie i rozwijanie stosunków z obecnie dostępnym darczyńcą. - Poszukiwanie potencjalnych i nowych sprzymierzeńców (tzw."podmiotów wspierających") - Spopularyzowanie danej tematyki, nagłaśnianie przykładów godnych wspierania - Budowanie sieci między darczyńcami a innymi podmiotami zainteresowanymi daną problematyką. 1.3 Stosunki z darczyńcami 4

5 Dla NGO, które nie dysponują stabilnym przychodem z dostatecznie wielkiego źródła publicznego (na przykład w formie corocznej dotacji z budżetu państwa) utrzymywanie wszechstronnych i stabilnych stosunków z darczyńcami jest tą największą gwarancją ich stabilnego bytu (w każdym bądź razie darczyńca jest wielką nadzieją dla NGO). W większości przypadków pożądany stan stosunków NGO-darczyńca nie można "dostać" ani za pomocą daru ani przy pomocy dziedziczenia. Takie, odpowiednie stosunki wzajemne trzeba sobie zbudować, utrzymać i kultywować. Jedną z podstawowych prawd fundrajzingu, którą należy brać pod uwagę przy rozpoczynaniu działań fundrajzingowych jest ta, że różni darczyńcy mają różny stopień zaangażowania oraz różny stopień bliskich relacji z organizacją. Często powyższy fakt przedstawić za pomocą następującej "Piramidy Darczyńcy": Długofalowy i planujący darczyńca środek komunikacji społecznej: osobisty kontakt w ramach długofalowych stosunków Wielki darczyńca środek komunikacji: kontakt osobisty Powtarzający się darczyńcy nśrodek komunikacji: kontakt osobisty, list, telefon Jednorazowi darczyńcy środek komunikacji: bezpośrednia poczta/korespondencja, docieranie do darczyńcy przy pomocy mediów Potencjalni darczyńcy Dlatego też fundrajzing już u swoich podstaw nie polega na poszukiwaniu nowych darów, ale polega na podnoszeniu jakości już istniejących z darczyńcami stosunków. Przychody z 5

6 fundrajzingu rosną w sposób stabilny nie tyle w wyniku ciągłego wyszukiwania nowych darczyńców, ale są przede wszystkim wynikiem pracy w pozyskiwaniu sobie istniejącego teraźniejszego darczyńcy. Wysiłek ten polega na tym, aby z potencjalnego darczyńcy stał się rzeczywisty darczyńca, aby z jednorazowego darczyńcy stał się powtarzający się darczyńca oraz aby z upływem czasu ów darczyńca nabrał do nas takiego zaufania, że przekaże nam wielki dar a pod koniec swojego życia obdarzy nas ewentualnie częścią swojego majątku. Poszukiwanie nowych darczyńców jest potencjalnym wezwaniem, ale do dyspozycji mamy instrumenty jak: marketing bezpośredni, kampanie/akcje medialne, wykorzystanie ochotników/woluntariuszy przy pozyskiwaniu darczyńców na ulicach, czy nawiązywanie użytecznych kontaktów ("otwarte drzwi" organizacji") za pośrednictwem rady nadzorczej. Trudne jest pozyskanie pierwszego daru, ale o wiele trudniejsze jest uzyskanie drugiego daru od człowieka. Podtrzymywanie stosunków z teraźniejszymi darczyńcami stanowi, wydaję się najważniejszą funkcją fundrajzingu; zastąpić starego darczyńcę nowym na takim samym jakościowym poziomie darowania jest zadaniem o wiele bardziej złożonym i trudnym niż utrzymanie przy sobie obecnego darczyńcę. Do działań związanych z podtrzymywaniem stosunków z teraźniejszym darczyńcą należy: informowanie, zapraszanie na akcje, pisanie sprawozdań, utrzymywanie kontaktów towarzyskich, itd. Znana zasada Pareta" 80/20" obowiązuje również przy fundrajzingu: 80% energii działań fundrajzingowych powinna być nakierowana na 20% najlepszych darczyńców. Utworzenie i prowadzenie bazy danych (wykazy spotkań i kontaktów telefonicznych, informacje na temat poglądów i opinii darczyńców) jest, w opinii doświadczonych fundrajzerów, działaniem niezbędnym. Powyższa czynność administracyjna może pochłaniać nawet 40% wszystkich działań fundrajzingowych. Same zwrócenie się do darczyńców z wnioskiem wynika z konkretnych takich lub innych okoliczności, ale możemy podać kilka dobrych rad: - proście o konkretną sumę (różną w zależności od typu darczyńcy, według ich możliwości i stopnia zaangażowania się w działania NGO) - starajcie się o różnorodność (składać należy wizyty darczyńcom różnego typu, należy prosić o wsparcie dla różnych inicjatyw, trzeba występować z wnioskiem 6

7 pozyskania daru o różnej skali) - wyrażenie podziękowania czy wdzięczności powinno być integralną częścią każdego spotkania z darczyńcą (podziękowanie za dar albo za czas poświęcony spotkaniu) Wykorzystanie daru - powinno to nastąpić jak najszybciej po przyrzeczeniu, że dar zostanie przekazany: przy podziękowaniu w formie pisemnej albo owej, jeszcze w ten sam dzień, kiedy dar otrzymaliśmy, przygotowanie umowy-darowizny ( darowizna klasyczna, sponsoring, porozumienie o uzyskaniu wsparcia tytułem podatku), zapis na temat daru do bazy danych. Informowanie darczyńcy o wykorzystaniu daru oraz o jego znaczeniu dla organizacji - to działanie jest swoistą naszą odpowiedzią, swoistym sprzężeniem zwrotnym decyzji, którą podjął darczyńca. Na podstawie takich właśnie informacji od NGO, darczyńca będzie podejmował decyzje o swoich przyszłych działaniach związanych z darowaniem. W przypadku kampanii z udziałem wielkiej liczby (często anonimowych) darczyńców wystarczy sporządzić na stronie internetowej albo w upublikować w mediach budżet otwarty/publiczny (dostępny wszystkim zainteresowanym). 1.4 DAROWIZNY ZE STRONY JEDNOSTEK/OSOB W krajach o silnym sektorze trzecim (niedochodowym, pozarządowym) stanowią darowizny przekazywane przez osoby prywatne podstawę dobrobytu organizacji działających na rzecz dobra publicznego. Dzieje się tak również w wyniku silnego osobistego zaangażowania się obywateli w rozwiązywanie problemów, które przekraczają możliwości oddziaływania państwa albo nie spotykają się one z należytym zainteresowaniem władz. Pogląd na temat współodpowiedzialności jednostki także za sprawy/kwestie wykraczające poza jego krąg rodzinny czy jego pracę, występuje pod względem historycznym nie tylko w "społeczeństwach obywatelskich" ale także w społecznościach lokalnych należących do różnych kręgów kulturowych. Jeśli wychodzimy z założenia, że społeczeństwo/wspólnota ludzi są w stanie określić swoje potrzeby i problemy oraz że jej poszczególni członkowie będą wspierać inicjatywy na rzecz ich rozwiązania, to dotykamy się istoty fenomenu/zjawiska indywidualnego darowania i 7

8 wolontariatu.. W odróżnieniu od czynności, do wykonania których człowieka nakłaniały różne motywacje związane bądź z zabezpieczeniem warunków egzystencji (poszukiwanie zatrudnienia, przedsiębiorczość) bądź z wymuszaną przez państwo socjalizacją obywatelską (płacenie podatków, przestrzeganie praworządności), akt darowania/darowizny jest czynnością, którą kierują różnorodne i nie wymuszone motywacje. Na skalę indywidualnych akcji darowizny i na ich motywy wpływa cały zespół zewnętrznych i wewnętrznych czynników. Obie te wielkości - zmieniają się w czasie. Z czynników zewnętrznych mających wpływ na akt darowania/darowizny wymieńmy następujące: - system wartości danej społeczności/grupy - wiele zależy od tego, jakim uznaniem cieszy akt darowizny i w jaki sposób przyjmowane jest darowanie w rodzinie, we społeczności lokalnej, w gminie religijnej czy też w danym społeczeństwie/narodzie. Prawdopodobnie każda grupa wyraża się w sposób pozytywny o darowiźnie dobroczynnej, jednak nie każda grupa stara się aby jej członkowie podzielali pogląd, iż akt darowizny jest czynem godnym naśladowania przez każdego. W niektórych społecznościach akt darowizny jest postrzegany jako "obowiązek" każdego, kto ubogim nie jest. - Ulga podatkowa przy opodatkowaniu przychodów (ewentualnie inne instrumenty prawne wspierające darowanie takie jak na przykład zgoda (asygnacja) na odliczenie odpowiedniego procentu od podatku z przychodów) - ten typ czynnika zewnętrznego może sprzyjać wytworzeniu się darczyńców z grona ludzi, którzy podzielają przekonanie, że państwo powinno rozwiązywać wiele problemów przy pomocy zebranych podatków. Mniejsza odpowiedzialność podatkowa jest równoznaczna z mniejszym oczekiwaniem społecznym, iż " państwo zabezpieczy" a jednocześnie oznacza przesunięcie odpowiedzialności za działania na rzecz dobra publicznego bezpośrednio na obywateli. Istotna jest także wewnętrzna motywacja aktu darowizny/darowania: - obopólność/wzajemność - człowiek/jednostka przekazuje dar a w ten sposób chce odwzajemnić się za pomoc, którą w przeszłości otrzymał od osoby/strony, będącej 8

9 obecnie przedmiotem darowizny. Chodzi tutaj na przykład o ludzi o stabilnych dochodach, którzy otrzymali w przeszłości stypendium albo zasiłek dla bezrobotnych, a więc w okresie czasowym, kiedy nie byli w stanie zabezpieczyć sobie podstawy swojej egzystencji. - Altruizm - chodzi o motywację, którą kieruje przekonanie "pomagać jest rzeczą naturalną" a działania dobroczynne nadają sens życiu. Altruiści nie zastanawiają się czy zostać darczyńcą ale gdzie i komu przekazać swoje dary. - Pobożność/Religijność - motywacja u podstaw której leży osobista wiara w Boga, wiara, iż ta droga Boga prowadzi do pewnego stylu życia, dla którego akt darowizny stanowi istotny składnik właściwego postępowania. - Przedsiębiorczość" - racjonalne podejście do aktu darowizny/darowania jako do typu działań o wysokim poziomie skuteczności. Darowizna jest postrzegana jako inwestycja, która ma przynieść wartość dodatkową a nie służyć konsumpcji/wyużytkowaniu. Na akt darowizny/darowanie można jeszcze spojrzeć jako na czynności racjonalne (u podstaw których leżą racjonalne przyczyny, na przykład chęć ochrony zagrożonego gatunku zwierząt), emocjonalne (na przykład akt darowizny reaguje na katastrofę humanitarną albo wypływa z poczucia winy lub z "obowiązku" ), zwyczajowe/tradycyjne (na przykład coroczne wspieranie organizacji w postaci dobroczynnej składki członkowskiej), albo impulsywne (na przykład dar spontanicznie ofiarowany bezdomnemu, w trakcie spotkania na ulicy). Niektóre akty darowizny/darowania mają charakter nagłośnionego działania dobroczynnego (na przykład dar od medialnie znanej osobistości, na początku konkretnej akcji/kampanii), inne mają charakter cichej, bezgłośnej reakcji na apel/wezwania. Fundrajzerzy mówią często na temat fundrajzingu że jest on właściwie "friendraisingiem". Twierdzą, że o wiele ważniejsze od uzyskania daru jest pozyskanie sobie człowieka - sprzymierzeńca. Tak jak dla firmy jest bardzo cenny powtarzający się, lojalny klient, tak dla NGO ciągle ten sam darca ma największą wartość. Albowiem taki darczyńca nie tylko pomaga NGO finansowo ale wspomaga dobrowolnie, na przykład w działaniach na rzecz nieformalnego kształcenia członków organizacji. Przy "friendrajzingu" (pozyskiwanie przyjaciół) istotna jest jedynie skala tej bliskości międzyludzkiej, do jakiego stopnia potencjalny darczyńca jest skłonny nawiązać przyjacielskie stosunki ze swoimi partnerami. O wiele ważniejszą rolę niż wysyłanie profesjonalnie wydrukowanych apeli, odgrywa tutaj 9

10 "efekt skoncentrowanych fal" (patrz poniżej). W takim modelu, najważniejszą rolę pełnią pracownicy, ponieważ to oni są nosicielami wartości oraz kultury organizacji, a więc reprezentują to wszystko, co może być inspirujące i cenne dla innych. Ci inni, nie tak zaangażowani ludzie, gotowi będą dla tych wartości przyłączyć się i działać. Powtarzający Się pracownicy i rada nadzorcza Ostatnie podmioty darczyńcy, wielcy darczyńcy członkowie i woluntariusze Rysunek: Stopień zaangażowania w funkcjonowanie organizacji jest jednym z możliwych wskaźników stopnia zaangażowania się w działaniach fundraisingowych/akcjach na rzecz datrowizn. 1.5 Darowizny przekazywane przez firmy 10

11 Abyśmy mogli lepiej odróżnić darowiznę przekazywaną przez firmę od darowizny osoby prywatnej, trzeba sobie przypomnieć niektóre podstawowe fakty. Na przestrzeni dziejów firmy nie były traktowane jako "osoby prawne". Status "osoby prawnej" firmy uzyskały dopiero w XIX wieku, kiedy chciano firmom umożliwić korzystanie z niektórych praw, które przysługiwały osobom fizycznym. Jeśli darowizna jest przejawem woli darczyńcy, to w przypadku firmy darowizna jest przejawem woli konkretnych osób z danej firmy a nie przejawem woli firmy jako "osoby zbiorowej/kolektywnej". O darowiźnie firmy decydują osoby z firmy z pełnomocnictwa kierownictwa firmy albo właścicieli firmy. Nie idzie więc o decydowanie o darowiźnie z ich własnej kieszeni (spójrz na poniższe przykłady stosunku firm do odpowiedzialności o charakterze społecznej, w j. angielskim - CSR - Corporate Social Responsibility ). Im większa jest dana firma, tym wyraźniejszy jest jej podział działań na te o charakterze wykonawczym (angielskie executive) oraz o charakterze administratywnym/kierowniczym (angielskie governance). Drobny przedsiębiorca jest jednocześnie właścicielem, kierownikiem oraz osobą kontrolującą działania przedsiębiorstwa. Z drugiej strony, na przykład w ramach spółki akcyjnej można wyodrębnić trzy podstawowe poziomy: właścicieli/akcjonariuszy (tzw. składnik kierowniczy), zarząd (menażment, składnik wykonawczy) oraz radę dozorczą (składnik kontrolujący). Decyzje o darowiźnie wprowadza w życie najczęściej zarząd (manażment), który ponosi odpowiedzialność na kilku płaszczyznach: na przykład odpowiada za kierowanie firmą w zgodzie z obowiązującym prawem oraz ma za obowiązek pilnowania interesów właścicieli. Zarząd (menażment) ponosi takż również odpowiedzialność finansową za powierzony mu ze strony inwestorów/właścicieli kapitał (angielskie fiduciary). Zarząd musi bowiem w sposób odpowwiedzialny i skuteczny obchodzić się z danym kapitałem. Oznacza to, że długofalowa strategia darowizn firmy musi brać pod uwagę finansową odpowiedzialność kierownictwa/zarządu. Tutaj widać tę istotną różnicę dzielącą darowiznę dirmy od darowizny osoby. Dana osoba ponosi finansową odpowiedzialność w stosunku do osoby trzeciej, w przypadku darowizny, w tym sensie, że odpowiada, w ramach obowiązującego prawa, za stan swojego majątku. 11

12 Pogląd, mówiący o tym, że firma nie może lekceważyć otaczającą ją rzeczywistość, środowisko naturalne czy ludzi, na których oddziaływuje za pośrednictwem swojej działalności nie jest nowy. Jednakże, w miarę upływu czasu, zmieniają się również oczekiwania opinii publicznej względem firm a co za tym idzie zmieniają się wyobrażenia na temat odpowiedzialności firm i sposobu jej ponoszenia. W przebiegu ostatnich dziesięcioleci, ten nowy stan rzeczy opisuje angielski termin "corporate social responibility" (odpowiedzialność społeczna firmy). W tym przypadku chodzi o dążenie do wytworzenia odpowiedniej równowagi pomiędzy interesami różnych grup związanych z firmą a więc właścicieli, pracowników, dostawców, otaczającej społeczności lokalnej a także idzie o uwzględnienie wymogów związanych z ochroną szeroko rozumianego środowiska naturalnego. Pozyskiwanie środków finansowych z firm (fundraising) będzie tym bardziej skuteczne, im bardziej uwzględniane będą okoliczności, które korzystnie wpływają na interesy poszczególnych zainteresowanych grup (angielskie stakeholders). Czasami dla danej firmy istotne będą te a nie inne uwarunkowania, które przyczynią się, przede wszystkim do osiągnięcia, w krótkim okresie czasu, odpowiedniego zysku (na przykład dla firmy istotne będzie ukazać otoczeniu, że jest w stanie przezwyciężyć kryzys/straty finansowe poprzedniego okresu). Dla innej z kolei firmy, ważne będą te okoliczności, które wpłyną korzystnie na odbiór jej wizerunku (imidż) wśród opinii publicznej (na przykład po aferze korupcyjnej czy też po skandalu związanym z zanieczyszczaniem środowiska naturalnego). Dominująca w danym okresie czasowym strategia firmy będzie miała prawdopodobnie wpływ na decyzje firmy odnośnie rozdzielenia darowizn, wydzielenia środków na potrzeby fiskusa (podatki), sponsoringu, czy też przeznaczania bezpośredniej pomocy o charakterze materialnym niedochodowym projektom. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, nie wydaje się być do końca fair i uzasadniona krytyka niedochodowych organizacji pod adresem firm. Krytyka ta sprowadzała się do negatywnej oceny ze strony NGO działań filantropijnych przedsiębiorstw, a mianowicie, że firmy nie udzielają bezinteresownej darowizny od swojego zysku. W odróżnieniu od osoby podejmującej samodzielną decyzję w odnośnie darowizny, firmy (a innymi słowy ich kierownictwo) muszą liczyć się ze swoją bezpośrednią odpowiedzialnością (działanie w zgodzie z prawem w interesie właścicieli i na rzecz dobra przedsiębiorstwa). 12

13 W jaki więc sposób prowadzić działania fundraisingowe w stosunku do firm? Trzeba dążyć do takiej sytuacji, w której firma i wnioskodawca o fundusze odniosą wspólne korzyści (sytuacja win-win) czy też konieczne jest profesjonalne podejście do partnerstwa oraz stosowanie zasady " pieniądze podążają za pomysłem a przepływają za pośrednictwem ludzi". Gdzie można znaleźć sytuacje typu win - win? Przecież nie wiemy w większości przypadków, jakie jest podejście konkretnej firmy do społecznej odpowiedzialności (angielskie - CSR - Corporate Social Responsibility ). Jakie są stanowiska firm w tym zakresie - jest to przedmiotem badań i analiz prowadzonych przez różne fundacje, takie jak na przykład Fundacja Pontis. Na konkretnym rynku, przedsiębiorstwa wymieniają nawet między sobą poglądy na temat CSR za pośrednictwem takich organizacji jak na przykład Business Leaders Forum (forum biznesowych menedżerów). Co więcej podejmowane są działania aby ująć darowizny w ramy tzw. nagród - na przykład nagroda Via Bona w Republice Czeskiej czy też na Słowacji. Niedochodowa organizacja działająca na rzecz fundraisingu ma w ten sposób dostęp do darowizn upublicznionych i priorytetowych wielkich firm. Oznacza to, że fundator (fundraisor) jest w stanie opracować taki projekt, który jest zarówno atrakcyjny dla NGO jak i odpowiada priorytetom konkretnej firmy - będącej potencjalnym partnerem projektu. Firmy również stosują różne metody w poszukiwaniach niedochodowego partnera, poczynając od bezpośredniego wyboru, poprzez dokonywanie oceny według określonych reguł a kończąc na opracowanych programach grantowych, które są realizowane, na zasadzie usług całościowych, przez doświadczoną fundację. NGO tak samo wybierają różne strategie uzyskania wsparcia - sukces może zapewnić zarówno znakomicie opracowany pod względem formalnym pomysł w postaci wniosku projektowego jak i rozmowa osobista z biznesmenem na etapie prezentacji nowonarodzonego, inspirującego pomysłu. Profesjonalizm niedochodowej organizacji - tak samo jak profesjonalizm pod-dostawców - może nadać stosunkom z firmowym darczyńcą charakter długofalowy. Czasami jednak profesjonalizm nie wystarcza, kiedy dojdzie do zmiany właściciela firmy albo ulegnie zmianie jej strategia komunikacji społecznej czy też dojdzie do zmiany szefa marketingu... 13

14 Na zakończenie można stwierdzić, że filantropia przedsiębiorstwa jest uwarunkowana dwójstronną korzyścią ( nie tylko więc pomoc dla niedochodowego projektu ale również tworzenie własnego wizerunku/znaku firmowego przy pomocy odpisów od podatku). Filantropia ta jest także uwarunkowana od tego, czy mogą być wprowadzane w życie koncepcje przynoszące jak najwięcej pozytywnego rozgłosu a jak najmniej kontrowersji i sporów 1.6 Akcje fundrajzingowe Akcja albo kampania jest często wykorzystywanym instrumentem uaktywniania szerokich rzesz obywateli. Będąc konsumentami czy użytkownikami podlegamy oddziaływaniu kampanii reklamowej a na nas jako wyborców wpływa kampania wyborcza. W takim samym stopniu jesteśmy wystawieni wpływom akcji czy kampanii fundraizingowej. Kampanie mogą mieć charakter informacyjny (na przykład dotyczą zmiany ważnego przepisu prawnego), propagandowy (na przykład mają na celu lepszy odbiór UE wśród obywateli) czy też uaktywniający (na przykład podpisywanie petycji w konkretnej sprawie). Kampanie mają swoją żywotność (ich przebieg jest ścisłe ograniczony w czasie, od chwili rozpoczęcia całej akcji aż do jej zakończenia), swoje cele (na przykład zwiększyć rozpoznawalność danego znaku firmowego), swoje środki (na przykład odwoływanie się do emocji albo do zdrowego rozsądku) oraz swoje formy przekazu /środki komunikacji (najczęściej media elektroniczne i drukowane oraz bilboardy). Również kampanie fundrajzingowe starają się zbudować swoją identyfikację (posługując się symbolem, hasłem, zestawem kolorów, wykorzystując twarze znanych ludzi), zyskać poparcie dla swoich celów (na przykład uzbieranie w dostatecznej ilości środków finansowych w celu wybudowania hospicjum albo wykupienia części lasu), wykorzystać odpowiednio zaprogramowane pod względem czasowym wprowadzenie albo zakończenie kampanii (na przykład wprowadzenie kampanii natychmiast po katastrofie żywiołowej albo zakończenie 14

15 kampanii w dniu składania oświadczeń podatkowych - w przypadku żądań o podatkową akceptację). W kampanii wykorzystuje się odpowiednio sformułowane przesłanie. Organizator przesłania opiera się na partnerach medialnych a w akcji używane są różnego rodzaju formy przekazu/środki komunikacji (wywiady w mediach, apele w formie haseł, wizualne czy obrazowe elementy aby uzyskać emocjonalne poparcie). Skuteczność kampanii fundrajzingowej rośnie jeśli jest ona konkretna (na przykład "Kup sobie swoje drzewko"), zrozumiała (wasz dar w wysokości 1 USD umożliwi zaszczepienie 1 dziecka w Afryce przeciwko 5 chorobom), wiarygodna (na przykład poprzez wykorzystanie środków uzbieranych w zeszłym roku) oraz aktualna na czasie (na przykład apeluje w roku 2005 o dobrowolną, ochotniczą pomoc, z racji, że ten rok został ogłoszony za Rok Ochotników). 1.7 Darowizny zaplanowane i wielkie dary Akcja albo kampania jest często wykorzystywanym instrumentem uaktywniania szerokich rzesz obywateli. Będąc konsumentami czy użytkownikami podlegamy oddziaływaniu kampanii reklamowej a na nas jako wyborców wpływa kampania wyborcza. W takim samym stopniu jesteśmy wystawieni wpływom akcji czy kampanii fundraizingowej. Kampanie mogą mieć charakter informacyjny (na przykład dotyczą zmiany ważnego przepisu prawnego), propagandowy (na przykład mają na celu lepszy odbiór UE wśród obywateli) czy też uaktywniający (na przykład podpisywanie petycji w konkretnej sprawie). Kampanie mają swoją żywotność (ich przebieg jest ścisłe ograniczony w czasie, od chwili rozpoczęcia całej akcji aż do jej zakończenia), swoje cele (na przykład zwiększyć rozpoznawalność danego znaku firmowego), swoje środki (na przykład odwoływanie się do emocji albo do zdrowego rozsądku) oraz swoje formy przekazu /środki komunikacji (najczęściej media elektroniczne i drukowane oraz bilboardy). Również kampanie fundrajzingowe starają się zbudować swoją identyfikację (posługując się symbolem, hasłem, zestawem kolorów, wykorzystując twarze znanych ludzi), zyskać poparcie 15

16 dla swoich celów (na przykład uzbieranie w dostatecznej ilości środków finansowych w celu wybudowania hospicjum albo wykupienia części lasu), wykorzystać odpowiednio zaprogramowane pod względem czasowym wprowadzenie albo zakończenie kampanii (na przykład wprowadzenie kampanii natychmiast po katastrofie żywiołowej albo zakończenie kampanii w dniu składania oświadczeń podatkowych - w przypadku żądań o podatkową akceptację). W kampanii wykorzystuje się odpowiednio sformułowane przesłanie. Organizator przesłania opiera się na partnerach medialnych a w akcji używane są różnego rodzaju formy przekazu/środki komunikacji (wywiady w mediach, apele w formie haseł, wizualne czy obrazowe elementy aby uzyskać emocjonalne poparcie). Skuteczność kampanii fundrajzingowej rośnie jeśli jest ona konkretna (na przykład "Kup sobie swoje drzewko"), zrozumiała (wasz dar w wysokości 1 USD umożliwi zaszczepienie 1 dziecka w Afryce przeciwko 5 chorobom), wiarygodna (na przykład poprzez wykorzystanie środków uzbieranych w zeszłym roku) oraz aktualna na czasie (na przykład apeluje w roku 2005 o dobrowolną, ochotniczą pomoc, z racji, że ten rok został ogłoszony za Rok Ochotników). 2. OPRACOWYWANIE PROPOZYCJI GRANTOWYCH (Pisanie wniosków o grant) 2.1 WPROWADZENIE Propozycja grantowa (angielskie grant proposal), czasami też określana jako propozycja projektowa (angielskie project proposal) to taki typ dokumentu, który odgrywa szczególną rolę w działaniach fundrajzingowych NGO. Niekiedy powyższy typ dokumentu jest postrzegany jako nieuchronna, formalna (w zasadzie biurokratyczna) bariera, którą trzeba pokonać aby móc uzyskać pożądane środki finansowe a niekiedy proces opracowania propozycji grantowych jest postrzegany jako niezbędne działania, które rekompensują brak ustrukturyzowanych procesów planowania w organizacji (na przykład brak planowania strategicznego). Propozycja grantowa może wyglądać jak tekst reklamowy a może też mieć 16

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Wrocław 2012 Badanie Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY Tomasz Makowski nr indeksu 2433K Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego wg norm ISO w organizacjach typu

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo