Spis tematów związanych z fundrajzingiem oraz z opracowanie projektów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tematów związanych z fundrajzingiem oraz z opracowanie projektów"

Transkrypt

1 Spis tematów związanych z fundrajzingiem oraz z opracowanie projektów 1. FUNDRAJZING 1.1 Czym jest fundrajzing? Fundraising (w tłumaczeniu dosłownym pozyskiwanie środków) jawi się być tym podejmowanym przez NGO działaniem, które, ze wszystkich innych czynności, wzbudza prawdopodobnie najwięcej emocji wewnątrz organizacji. Jeśli organizacji się dobrze wiedzie, to panuje zadowolenie a zespół pracowniczy może skoncentrować swoją uwagę na programach i nie musi się zastanawiać nad tym w jaki sposób zostaną pokryte koszty, będą wypłaceni dostawcy a zabezpieczone będą środki na ich płace.. Kiedy jednak organizacji się nie wiedzie, to panuje w niej siłą rzeczy napięcie i poczucie niepewności z dnia jutrzejszego...

2 Jeśli bierzemy pod uwagę NGO która nie jest organizacją samofinansującą się, to dla niej fundrajzing odgrywa tak istotną rolę jak programy. Działania fundrajzingowe są tutaj pomostem łączących tych, którzy dysponują środkami finansowymi z tymi, którzy wprowadzają w życie programy o niedochodowym charakterze. Obowiązkiem nie tylko fundrajzera, ale i całego zespołu NGO jest zabezpieczenie transferu środków finansowych przy pomocy działań fundrajzingowych. Fundrajzing jest działaniem o tak zróżnicowanym charakterze, że można je porównać do tak złożonych czynności jak: wydobywanie złota, opiekowanie się, hodowla perłoródek, "profesjonalne żebractwo" czy też "charyzmatyczne" działania misyjne. Przy fundrajzingu chodzi o interakcję par excellance - poczynając od doprowadzenia do pierwszego kontaktu, poprzez pozyskanie zaufania oraz budowanie stosunków a kończąc na długofalowym obustronnym zadowoleniu partnerów - wnioskującej o darowiznę NGO i darczyńcy. Od strony technicznej można się przyglądać na fundrajzing jako na działania i sposoby postępowania (tzw. proces) albo jako na instrument. Jednakże w samej swojej istocie, fundrajzing dotyczy stosunków międzyludzkich, relacji między ludźmi - "people to people" ( chodzi o stosunki między ludźmi a jeszcze częściej o stosunek człowieka do człowieka ). Swoją pracę muszą wykonać obie strony tej darczycielskiej realcji. A mianowicie fundrajzer musi przyjść z propozycją i wnioskiem o darowiznę a darczyńca musi ofertę i wniosek ocenić a następnie musi dotrzymać swoje przyrzeczenie darczyńcy. O ile, przy relacjach handlowych, kupujący jest gotów zapłacić pieniędzmi za uzyskanie drogą wymiany (kupno/sprzedaż) produktu czy usług, które zaspakajają jego potrzeby lub są mu z pożytkiem, o tyle przy relacjach o charakterze darczycielskim, darczyńca jest gotów udzielić pomocy finansowej jeśli zostanie ona wykorzystana z korzyścią dla grupy docelowej. Oferowana suma musi poprzez daną organizację niedochodową spełnić potrzeby grupy docelowej. Patrząc na fundrajzing s takiego punktu widzenia, można stwierdzić, że jest on swoistą "niedochodową" formą sprzedaży. Przy tej formie sprzedaży musi być ciągle obecna strona oferująca ("sprzedająca") oraz strona zainteresowana ("kupująca") będąca przedmiotem 2

3 zabiegów oferenta. Przy czym w relacji tej ciągle obecna jest alternatywa - "jestem zainteresowany/ nie jestem zainteresowany ofertą" oraz element negocjacji. Fundrajzing nie jest więc formą "profesjonalnego żebractwa" ale jest raczej sposobem poszukiwania popytu ("darczyńcy") dla danej oferty ( pomoc dla poszkodowanych, wspieranie młodych talentów, zwiększenie zatrudnienia, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.. itd ). 1.2 Zawód specjalisty ds. funrajzingu /fundrajzera Na obszarze Europy Srodkowej zawód specjalisty ds. fundraisingu toruje sobie drogę stopniowo i bardzo powoli. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niechęć lokalnych indywidualnych i firmowych darczyńców do wydatkowania pieniędzy na dodatkowe płace. Proste przeliczenie płacy specjalisty ds. fundraisingu (fundrajzer) wykaże nam, że osoba na stanowisku fundrajzera w krajach V4 (Polska,Czechy,Węgry i Słowacja) rzadko jest w stanie uzyskać środki finansowe na swoje wynagrodzenie oraz dodatkowo jeszcze środki finansowe na potrzeby swojej NGO. W rezultacie, dla większości środkowoeuropejskich NGO działania fundrajzingowe nie traktowane są jako czynności wymagające odrębnego stanowiska pracowniczego. Fundrajzing jest raczej wpisywany w inne obowiązki a najczęściej jest łączony ze stanowiskiem kierownika/dyrektora NGO. Takie rozwiązanie ma swoją logikę oraz korzyści. Wnioski o grant czy darowiznę przedkłada osoba, dysponująca dobrą wiedzą na temat programów, posiadająca odpowiednie umiejętności prezentacji i komunikowania a jednocześnie mająca wszelkie kompetencje decyzyjne. Dyrektor/Kierownik jest w stanie elastycznie ocenić możliwości swojego zespołu pracowniczego, oczekiwania darczyńców a także stanowisko rady nadzorczej swojej organizacji. Nie oznacza to jednak, że musi pełnić przy obowiązkach reprezentacyjnych jeszcze dodatkowo funkcję fundrajzera - prowadzenie bazy danych kontaktowych, wysyłanie listów, zaproszeń i sprawozdań/informacji. Tak jak w przypadku innych zawodów, które w sposób aktywny ukierunkowane są za pośrednictwem usług/oferty na klienta, tak w przypadku specjalisty ds. fundraisingu ( fundrajzera) musimy liczyć się z obecnością czynnika tzw. możliwej wielokrotnie powtarzającej się odmowy ze strony klientów. Dlatego też przedstawiciele tego zawodu mówią o potrzebie mechanizmu obronnego przed negatywnymi odpowiedziami oraz przed 3

4 ryzykiem ich zwielokrotnienia. W przeciwieństwie do niektórych innych specjalistycznych zawodów, fundrajzer nikdy nie osiąga celów samodzielnie, ale potrzebna mu jest co najmniej współdziałanie darczyńcy. Fundrajzer może upewnić się, że niczego w swoich przygotowaniach nie zaniedbał oraz że działa właściwie, ale to wszystko jeszcze nie gwarantuje mu osiągnięcie zaplanowanego rezultatu. Aby osiągnęć cel, potrzebna jest jeszcze "praca" potencjalnego darczyńcy. Musi on ofercie/wnioskowi poświęcić dość uwagi oraz powinien reagować na propozycje. Musi też podjąć decyzję. Od czasu do czasu darczyńca może mieć problem w ustosunkowaniu się do danej propozycji i może mieć trudności w znalezieniu satysfakcjonującego go rozwiązania w kontekście danej oferty. Niekiedy zaś fundrajzer może mieć trudności w przedłożeniu darczyńcy danej oferty. W pracy fundrajzera pomocne jest dodatkowe kształcenie się i zdobywanie umiejętności w zakresie poszukiwania informacji o nowych trenadach związanych z darowiznami, danych statystycznych na temat siły nabywczej obywateli oraz informacji na temat zmieniających się poglądach na temat filantropii/działalności charytatywnej. Umiejętność pozyskiwania, uporządkowania i opracowania informacji umożliwia fundrajzerowi utrzymanie kontaktów z darczyńcami. Spójrzmy bliżej na działania, które związane są z fundrajzingiem: - utrzymywanie stosunków z obecnymi darczyńcami - chodzi tutaj prawdopodobnie o najważniejszą funkcję fundrajzingu, zastąpienie byłego darczyńcę nowym darczyńcą na takim samym poziomie "darowizny" jest zadaaniem o wiele trudniejszym niż utrzymanie i rozwijanie stosunków z obecnie dostępnym darczyńcą. - Poszukiwanie potencjalnych i nowych sprzymierzeńców (tzw."podmiotów wspierających") - Spopularyzowanie danej tematyki, nagłaśnianie przykładów godnych wspierania - Budowanie sieci między darczyńcami a innymi podmiotami zainteresowanymi daną problematyką. 1.3 Stosunki z darczyńcami 4

5 Dla NGO, które nie dysponują stabilnym przychodem z dostatecznie wielkiego źródła publicznego (na przykład w formie corocznej dotacji z budżetu państwa) utrzymywanie wszechstronnych i stabilnych stosunków z darczyńcami jest tą największą gwarancją ich stabilnego bytu (w każdym bądź razie darczyńca jest wielką nadzieją dla NGO). W większości przypadków pożądany stan stosunków NGO-darczyńca nie można "dostać" ani za pomocą daru ani przy pomocy dziedziczenia. Takie, odpowiednie stosunki wzajemne trzeba sobie zbudować, utrzymać i kultywować. Jedną z podstawowych prawd fundrajzingu, którą należy brać pod uwagę przy rozpoczynaniu działań fundrajzingowych jest ta, że różni darczyńcy mają różny stopień zaangażowania oraz różny stopień bliskich relacji z organizacją. Często powyższy fakt przedstawić za pomocą następującej "Piramidy Darczyńcy": Długofalowy i planujący darczyńca środek komunikacji społecznej: osobisty kontakt w ramach długofalowych stosunków Wielki darczyńca środek komunikacji: kontakt osobisty Powtarzający się darczyńcy nśrodek komunikacji: kontakt osobisty, list, telefon Jednorazowi darczyńcy środek komunikacji: bezpośrednia poczta/korespondencja, docieranie do darczyńcy przy pomocy mediów Potencjalni darczyńcy Dlatego też fundrajzing już u swoich podstaw nie polega na poszukiwaniu nowych darów, ale polega na podnoszeniu jakości już istniejących z darczyńcami stosunków. Przychody z 5

6 fundrajzingu rosną w sposób stabilny nie tyle w wyniku ciągłego wyszukiwania nowych darczyńców, ale są przede wszystkim wynikiem pracy w pozyskiwaniu sobie istniejącego teraźniejszego darczyńcy. Wysiłek ten polega na tym, aby z potencjalnego darczyńcy stał się rzeczywisty darczyńca, aby z jednorazowego darczyńcy stał się powtarzający się darczyńca oraz aby z upływem czasu ów darczyńca nabrał do nas takiego zaufania, że przekaże nam wielki dar a pod koniec swojego życia obdarzy nas ewentualnie częścią swojego majątku. Poszukiwanie nowych darczyńców jest potencjalnym wezwaniem, ale do dyspozycji mamy instrumenty jak: marketing bezpośredni, kampanie/akcje medialne, wykorzystanie ochotników/woluntariuszy przy pozyskiwaniu darczyńców na ulicach, czy nawiązywanie użytecznych kontaktów ("otwarte drzwi" organizacji") za pośrednictwem rady nadzorczej. Trudne jest pozyskanie pierwszego daru, ale o wiele trudniejsze jest uzyskanie drugiego daru od człowieka. Podtrzymywanie stosunków z teraźniejszymi darczyńcami stanowi, wydaję się najważniejszą funkcją fundrajzingu; zastąpić starego darczyńcę nowym na takim samym jakościowym poziomie darowania jest zadaniem o wiele bardziej złożonym i trudnym niż utrzymanie przy sobie obecnego darczyńcę. Do działań związanych z podtrzymywaniem stosunków z teraźniejszym darczyńcą należy: informowanie, zapraszanie na akcje, pisanie sprawozdań, utrzymywanie kontaktów towarzyskich, itd. Znana zasada Pareta" 80/20" obowiązuje również przy fundrajzingu: 80% energii działań fundrajzingowych powinna być nakierowana na 20% najlepszych darczyńców. Utworzenie i prowadzenie bazy danych (wykazy spotkań i kontaktów telefonicznych, informacje na temat poglądów i opinii darczyńców) jest, w opinii doświadczonych fundrajzerów, działaniem niezbędnym. Powyższa czynność administracyjna może pochłaniać nawet 40% wszystkich działań fundrajzingowych. Same zwrócenie się do darczyńców z wnioskiem wynika z konkretnych takich lub innych okoliczności, ale możemy podać kilka dobrych rad: - proście o konkretną sumę (różną w zależności od typu darczyńcy, według ich możliwości i stopnia zaangażowania się w działania NGO) - starajcie się o różnorodność (składać należy wizyty darczyńcom różnego typu, należy prosić o wsparcie dla różnych inicjatyw, trzeba występować z wnioskiem 6

7 pozyskania daru o różnej skali) - wyrażenie podziękowania czy wdzięczności powinno być integralną częścią każdego spotkania z darczyńcą (podziękowanie za dar albo za czas poświęcony spotkaniu) Wykorzystanie daru - powinno to nastąpić jak najszybciej po przyrzeczeniu, że dar zostanie przekazany: przy podziękowaniu w formie pisemnej albo owej, jeszcze w ten sam dzień, kiedy dar otrzymaliśmy, przygotowanie umowy-darowizny ( darowizna klasyczna, sponsoring, porozumienie o uzyskaniu wsparcia tytułem podatku), zapis na temat daru do bazy danych. Informowanie darczyńcy o wykorzystaniu daru oraz o jego znaczeniu dla organizacji - to działanie jest swoistą naszą odpowiedzią, swoistym sprzężeniem zwrotnym decyzji, którą podjął darczyńca. Na podstawie takich właśnie informacji od NGO, darczyńca będzie podejmował decyzje o swoich przyszłych działaniach związanych z darowaniem. W przypadku kampanii z udziałem wielkiej liczby (często anonimowych) darczyńców wystarczy sporządzić na stronie internetowej albo w upublikować w mediach budżet otwarty/publiczny (dostępny wszystkim zainteresowanym). 1.4 DAROWIZNY ZE STRONY JEDNOSTEK/OSOB W krajach o silnym sektorze trzecim (niedochodowym, pozarządowym) stanowią darowizny przekazywane przez osoby prywatne podstawę dobrobytu organizacji działających na rzecz dobra publicznego. Dzieje się tak również w wyniku silnego osobistego zaangażowania się obywateli w rozwiązywanie problemów, które przekraczają możliwości oddziaływania państwa albo nie spotykają się one z należytym zainteresowaniem władz. Pogląd na temat współodpowiedzialności jednostki także za sprawy/kwestie wykraczające poza jego krąg rodzinny czy jego pracę, występuje pod względem historycznym nie tylko w "społeczeństwach obywatelskich" ale także w społecznościach lokalnych należących do różnych kręgów kulturowych. Jeśli wychodzimy z założenia, że społeczeństwo/wspólnota ludzi są w stanie określić swoje potrzeby i problemy oraz że jej poszczególni członkowie będą wspierać inicjatywy na rzecz ich rozwiązania, to dotykamy się istoty fenomenu/zjawiska indywidualnego darowania i 7

8 wolontariatu.. W odróżnieniu od czynności, do wykonania których człowieka nakłaniały różne motywacje związane bądź z zabezpieczeniem warunków egzystencji (poszukiwanie zatrudnienia, przedsiębiorczość) bądź z wymuszaną przez państwo socjalizacją obywatelską (płacenie podatków, przestrzeganie praworządności), akt darowania/darowizny jest czynnością, którą kierują różnorodne i nie wymuszone motywacje. Na skalę indywidualnych akcji darowizny i na ich motywy wpływa cały zespół zewnętrznych i wewnętrznych czynników. Obie te wielkości - zmieniają się w czasie. Z czynników zewnętrznych mających wpływ na akt darowania/darowizny wymieńmy następujące: - system wartości danej społeczności/grupy - wiele zależy od tego, jakim uznaniem cieszy akt darowizny i w jaki sposób przyjmowane jest darowanie w rodzinie, we społeczności lokalnej, w gminie religijnej czy też w danym społeczeństwie/narodzie. Prawdopodobnie każda grupa wyraża się w sposób pozytywny o darowiźnie dobroczynnej, jednak nie każda grupa stara się aby jej członkowie podzielali pogląd, iż akt darowizny jest czynem godnym naśladowania przez każdego. W niektórych społecznościach akt darowizny jest postrzegany jako "obowiązek" każdego, kto ubogim nie jest. - Ulga podatkowa przy opodatkowaniu przychodów (ewentualnie inne instrumenty prawne wspierające darowanie takie jak na przykład zgoda (asygnacja) na odliczenie odpowiedniego procentu od podatku z przychodów) - ten typ czynnika zewnętrznego może sprzyjać wytworzeniu się darczyńców z grona ludzi, którzy podzielają przekonanie, że państwo powinno rozwiązywać wiele problemów przy pomocy zebranych podatków. Mniejsza odpowiedzialność podatkowa jest równoznaczna z mniejszym oczekiwaniem społecznym, iż " państwo zabezpieczy" a jednocześnie oznacza przesunięcie odpowiedzialności za działania na rzecz dobra publicznego bezpośrednio na obywateli. Istotna jest także wewnętrzna motywacja aktu darowizny/darowania: - obopólność/wzajemność - człowiek/jednostka przekazuje dar a w ten sposób chce odwzajemnić się za pomoc, którą w przeszłości otrzymał od osoby/strony, będącej 8

9 obecnie przedmiotem darowizny. Chodzi tutaj na przykład o ludzi o stabilnych dochodach, którzy otrzymali w przeszłości stypendium albo zasiłek dla bezrobotnych, a więc w okresie czasowym, kiedy nie byli w stanie zabezpieczyć sobie podstawy swojej egzystencji. - Altruizm - chodzi o motywację, którą kieruje przekonanie "pomagać jest rzeczą naturalną" a działania dobroczynne nadają sens życiu. Altruiści nie zastanawiają się czy zostać darczyńcą ale gdzie i komu przekazać swoje dary. - Pobożność/Religijność - motywacja u podstaw której leży osobista wiara w Boga, wiara, iż ta droga Boga prowadzi do pewnego stylu życia, dla którego akt darowizny stanowi istotny składnik właściwego postępowania. - Przedsiębiorczość" - racjonalne podejście do aktu darowizny/darowania jako do typu działań o wysokim poziomie skuteczności. Darowizna jest postrzegana jako inwestycja, która ma przynieść wartość dodatkową a nie służyć konsumpcji/wyużytkowaniu. Na akt darowizny/darowanie można jeszcze spojrzeć jako na czynności racjonalne (u podstaw których leżą racjonalne przyczyny, na przykład chęć ochrony zagrożonego gatunku zwierząt), emocjonalne (na przykład akt darowizny reaguje na katastrofę humanitarną albo wypływa z poczucia winy lub z "obowiązku" ), zwyczajowe/tradycyjne (na przykład coroczne wspieranie organizacji w postaci dobroczynnej składki członkowskiej), albo impulsywne (na przykład dar spontanicznie ofiarowany bezdomnemu, w trakcie spotkania na ulicy). Niektóre akty darowizny/darowania mają charakter nagłośnionego działania dobroczynnego (na przykład dar od medialnie znanej osobistości, na początku konkretnej akcji/kampanii), inne mają charakter cichej, bezgłośnej reakcji na apel/wezwania. Fundrajzerzy mówią często na temat fundrajzingu że jest on właściwie "friendraisingiem". Twierdzą, że o wiele ważniejsze od uzyskania daru jest pozyskanie sobie człowieka - sprzymierzeńca. Tak jak dla firmy jest bardzo cenny powtarzający się, lojalny klient, tak dla NGO ciągle ten sam darca ma największą wartość. Albowiem taki darczyńca nie tylko pomaga NGO finansowo ale wspomaga dobrowolnie, na przykład w działaniach na rzecz nieformalnego kształcenia członków organizacji. Przy "friendrajzingu" (pozyskiwanie przyjaciół) istotna jest jedynie skala tej bliskości międzyludzkiej, do jakiego stopnia potencjalny darczyńca jest skłonny nawiązać przyjacielskie stosunki ze swoimi partnerami. O wiele ważniejszą rolę niż wysyłanie profesjonalnie wydrukowanych apeli, odgrywa tutaj 9

10 "efekt skoncentrowanych fal" (patrz poniżej). W takim modelu, najważniejszą rolę pełnią pracownicy, ponieważ to oni są nosicielami wartości oraz kultury organizacji, a więc reprezentują to wszystko, co może być inspirujące i cenne dla innych. Ci inni, nie tak zaangażowani ludzie, gotowi będą dla tych wartości przyłączyć się i działać. Powtarzający Się pracownicy i rada nadzorcza Ostatnie podmioty darczyńcy, wielcy darczyńcy członkowie i woluntariusze Rysunek: Stopień zaangażowania w funkcjonowanie organizacji jest jednym z możliwych wskaźników stopnia zaangażowania się w działaniach fundraisingowych/akcjach na rzecz datrowizn. 1.5 Darowizny przekazywane przez firmy 10

11 Abyśmy mogli lepiej odróżnić darowiznę przekazywaną przez firmę od darowizny osoby prywatnej, trzeba sobie przypomnieć niektóre podstawowe fakty. Na przestrzeni dziejów firmy nie były traktowane jako "osoby prawne". Status "osoby prawnej" firmy uzyskały dopiero w XIX wieku, kiedy chciano firmom umożliwić korzystanie z niektórych praw, które przysługiwały osobom fizycznym. Jeśli darowizna jest przejawem woli darczyńcy, to w przypadku firmy darowizna jest przejawem woli konkretnych osób z danej firmy a nie przejawem woli firmy jako "osoby zbiorowej/kolektywnej". O darowiźnie firmy decydują osoby z firmy z pełnomocnictwa kierownictwa firmy albo właścicieli firmy. Nie idzie więc o decydowanie o darowiźnie z ich własnej kieszeni (spójrz na poniższe przykłady stosunku firm do odpowiedzialności o charakterze społecznej, w j. angielskim - CSR - Corporate Social Responsibility ). Im większa jest dana firma, tym wyraźniejszy jest jej podział działań na te o charakterze wykonawczym (angielskie executive) oraz o charakterze administratywnym/kierowniczym (angielskie governance). Drobny przedsiębiorca jest jednocześnie właścicielem, kierownikiem oraz osobą kontrolującą działania przedsiębiorstwa. Z drugiej strony, na przykład w ramach spółki akcyjnej można wyodrębnić trzy podstawowe poziomy: właścicieli/akcjonariuszy (tzw. składnik kierowniczy), zarząd (menażment, składnik wykonawczy) oraz radę dozorczą (składnik kontrolujący). Decyzje o darowiźnie wprowadza w życie najczęściej zarząd (manażment), który ponosi odpowiedzialność na kilku płaszczyznach: na przykład odpowiada za kierowanie firmą w zgodzie z obowiązującym prawem oraz ma za obowiązek pilnowania interesów właścicieli. Zarząd (menażment) ponosi takż również odpowiedzialność finansową za powierzony mu ze strony inwestorów/właścicieli kapitał (angielskie fiduciary). Zarząd musi bowiem w sposób odpowwiedzialny i skuteczny obchodzić się z danym kapitałem. Oznacza to, że długofalowa strategia darowizn firmy musi brać pod uwagę finansową odpowiedzialność kierownictwa/zarządu. Tutaj widać tę istotną różnicę dzielącą darowiznę dirmy od darowizny osoby. Dana osoba ponosi finansową odpowiedzialność w stosunku do osoby trzeciej, w przypadku darowizny, w tym sensie, że odpowiada, w ramach obowiązującego prawa, za stan swojego majątku. 11

12 Pogląd, mówiący o tym, że firma nie może lekceważyć otaczającą ją rzeczywistość, środowisko naturalne czy ludzi, na których oddziaływuje za pośrednictwem swojej działalności nie jest nowy. Jednakże, w miarę upływu czasu, zmieniają się również oczekiwania opinii publicznej względem firm a co za tym idzie zmieniają się wyobrażenia na temat odpowiedzialności firm i sposobu jej ponoszenia. W przebiegu ostatnich dziesięcioleci, ten nowy stan rzeczy opisuje angielski termin "corporate social responibility" (odpowiedzialność społeczna firmy). W tym przypadku chodzi o dążenie do wytworzenia odpowiedniej równowagi pomiędzy interesami różnych grup związanych z firmą a więc właścicieli, pracowników, dostawców, otaczającej społeczności lokalnej a także idzie o uwzględnienie wymogów związanych z ochroną szeroko rozumianego środowiska naturalnego. Pozyskiwanie środków finansowych z firm (fundraising) będzie tym bardziej skuteczne, im bardziej uwzględniane będą okoliczności, które korzystnie wpływają na interesy poszczególnych zainteresowanych grup (angielskie stakeholders). Czasami dla danej firmy istotne będą te a nie inne uwarunkowania, które przyczynią się, przede wszystkim do osiągnięcia, w krótkim okresie czasu, odpowiedniego zysku (na przykład dla firmy istotne będzie ukazać otoczeniu, że jest w stanie przezwyciężyć kryzys/straty finansowe poprzedniego okresu). Dla innej z kolei firmy, ważne będą te okoliczności, które wpłyną korzystnie na odbiór jej wizerunku (imidż) wśród opinii publicznej (na przykład po aferze korupcyjnej czy też po skandalu związanym z zanieczyszczaniem środowiska naturalnego). Dominująca w danym okresie czasowym strategia firmy będzie miała prawdopodobnie wpływ na decyzje firmy odnośnie rozdzielenia darowizn, wydzielenia środków na potrzeby fiskusa (podatki), sponsoringu, czy też przeznaczania bezpośredniej pomocy o charakterze materialnym niedochodowym projektom. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, nie wydaje się być do końca fair i uzasadniona krytyka niedochodowych organizacji pod adresem firm. Krytyka ta sprowadzała się do negatywnej oceny ze strony NGO działań filantropijnych przedsiębiorstw, a mianowicie, że firmy nie udzielają bezinteresownej darowizny od swojego zysku. W odróżnieniu od osoby podejmującej samodzielną decyzję w odnośnie darowizny, firmy (a innymi słowy ich kierownictwo) muszą liczyć się ze swoją bezpośrednią odpowiedzialnością (działanie w zgodzie z prawem w interesie właścicieli i na rzecz dobra przedsiębiorstwa). 12

13 W jaki więc sposób prowadzić działania fundraisingowe w stosunku do firm? Trzeba dążyć do takiej sytuacji, w której firma i wnioskodawca o fundusze odniosą wspólne korzyści (sytuacja win-win) czy też konieczne jest profesjonalne podejście do partnerstwa oraz stosowanie zasady " pieniądze podążają za pomysłem a przepływają za pośrednictwem ludzi". Gdzie można znaleźć sytuacje typu win - win? Przecież nie wiemy w większości przypadków, jakie jest podejście konkretnej firmy do społecznej odpowiedzialności (angielskie - CSR - Corporate Social Responsibility ). Jakie są stanowiska firm w tym zakresie - jest to przedmiotem badań i analiz prowadzonych przez różne fundacje, takie jak na przykład Fundacja Pontis. Na konkretnym rynku, przedsiębiorstwa wymieniają nawet między sobą poglądy na temat CSR za pośrednictwem takich organizacji jak na przykład Business Leaders Forum (forum biznesowych menedżerów). Co więcej podejmowane są działania aby ująć darowizny w ramy tzw. nagród - na przykład nagroda Via Bona w Republice Czeskiej czy też na Słowacji. Niedochodowa organizacja działająca na rzecz fundraisingu ma w ten sposób dostęp do darowizn upublicznionych i priorytetowych wielkich firm. Oznacza to, że fundator (fundraisor) jest w stanie opracować taki projekt, który jest zarówno atrakcyjny dla NGO jak i odpowiada priorytetom konkretnej firmy - będącej potencjalnym partnerem projektu. Firmy również stosują różne metody w poszukiwaniach niedochodowego partnera, poczynając od bezpośredniego wyboru, poprzez dokonywanie oceny według określonych reguł a kończąc na opracowanych programach grantowych, które są realizowane, na zasadzie usług całościowych, przez doświadczoną fundację. NGO tak samo wybierają różne strategie uzyskania wsparcia - sukces może zapewnić zarówno znakomicie opracowany pod względem formalnym pomysł w postaci wniosku projektowego jak i rozmowa osobista z biznesmenem na etapie prezentacji nowonarodzonego, inspirującego pomysłu. Profesjonalizm niedochodowej organizacji - tak samo jak profesjonalizm pod-dostawców - może nadać stosunkom z firmowym darczyńcą charakter długofalowy. Czasami jednak profesjonalizm nie wystarcza, kiedy dojdzie do zmiany właściciela firmy albo ulegnie zmianie jej strategia komunikacji społecznej czy też dojdzie do zmiany szefa marketingu... 13

14 Na zakończenie można stwierdzić, że filantropia przedsiębiorstwa jest uwarunkowana dwójstronną korzyścią ( nie tylko więc pomoc dla niedochodowego projektu ale również tworzenie własnego wizerunku/znaku firmowego przy pomocy odpisów od podatku). Filantropia ta jest także uwarunkowana od tego, czy mogą być wprowadzane w życie koncepcje przynoszące jak najwięcej pozytywnego rozgłosu a jak najmniej kontrowersji i sporów 1.6 Akcje fundrajzingowe Akcja albo kampania jest często wykorzystywanym instrumentem uaktywniania szerokich rzesz obywateli. Będąc konsumentami czy użytkownikami podlegamy oddziaływaniu kampanii reklamowej a na nas jako wyborców wpływa kampania wyborcza. W takim samym stopniu jesteśmy wystawieni wpływom akcji czy kampanii fundraizingowej. Kampanie mogą mieć charakter informacyjny (na przykład dotyczą zmiany ważnego przepisu prawnego), propagandowy (na przykład mają na celu lepszy odbiór UE wśród obywateli) czy też uaktywniający (na przykład podpisywanie petycji w konkretnej sprawie). Kampanie mają swoją żywotność (ich przebieg jest ścisłe ograniczony w czasie, od chwili rozpoczęcia całej akcji aż do jej zakończenia), swoje cele (na przykład zwiększyć rozpoznawalność danego znaku firmowego), swoje środki (na przykład odwoływanie się do emocji albo do zdrowego rozsądku) oraz swoje formy przekazu /środki komunikacji (najczęściej media elektroniczne i drukowane oraz bilboardy). Również kampanie fundrajzingowe starają się zbudować swoją identyfikację (posługując się symbolem, hasłem, zestawem kolorów, wykorzystując twarze znanych ludzi), zyskać poparcie dla swoich celów (na przykład uzbieranie w dostatecznej ilości środków finansowych w celu wybudowania hospicjum albo wykupienia części lasu), wykorzystać odpowiednio zaprogramowane pod względem czasowym wprowadzenie albo zakończenie kampanii (na przykład wprowadzenie kampanii natychmiast po katastrofie żywiołowej albo zakończenie 14

15 kampanii w dniu składania oświadczeń podatkowych - w przypadku żądań o podatkową akceptację). W kampanii wykorzystuje się odpowiednio sformułowane przesłanie. Organizator przesłania opiera się na partnerach medialnych a w akcji używane są różnego rodzaju formy przekazu/środki komunikacji (wywiady w mediach, apele w formie haseł, wizualne czy obrazowe elementy aby uzyskać emocjonalne poparcie). Skuteczność kampanii fundrajzingowej rośnie jeśli jest ona konkretna (na przykład "Kup sobie swoje drzewko"), zrozumiała (wasz dar w wysokości 1 USD umożliwi zaszczepienie 1 dziecka w Afryce przeciwko 5 chorobom), wiarygodna (na przykład poprzez wykorzystanie środków uzbieranych w zeszłym roku) oraz aktualna na czasie (na przykład apeluje w roku 2005 o dobrowolną, ochotniczą pomoc, z racji, że ten rok został ogłoszony za Rok Ochotników). 1.7 Darowizny zaplanowane i wielkie dary Akcja albo kampania jest często wykorzystywanym instrumentem uaktywniania szerokich rzesz obywateli. Będąc konsumentami czy użytkownikami podlegamy oddziaływaniu kampanii reklamowej a na nas jako wyborców wpływa kampania wyborcza. W takim samym stopniu jesteśmy wystawieni wpływom akcji czy kampanii fundraizingowej. Kampanie mogą mieć charakter informacyjny (na przykład dotyczą zmiany ważnego przepisu prawnego), propagandowy (na przykład mają na celu lepszy odbiór UE wśród obywateli) czy też uaktywniający (na przykład podpisywanie petycji w konkretnej sprawie). Kampanie mają swoją żywotność (ich przebieg jest ścisłe ograniczony w czasie, od chwili rozpoczęcia całej akcji aż do jej zakończenia), swoje cele (na przykład zwiększyć rozpoznawalność danego znaku firmowego), swoje środki (na przykład odwoływanie się do emocji albo do zdrowego rozsądku) oraz swoje formy przekazu /środki komunikacji (najczęściej media elektroniczne i drukowane oraz bilboardy). Również kampanie fundrajzingowe starają się zbudować swoją identyfikację (posługując się symbolem, hasłem, zestawem kolorów, wykorzystując twarze znanych ludzi), zyskać poparcie 15

16 dla swoich celów (na przykład uzbieranie w dostatecznej ilości środków finansowych w celu wybudowania hospicjum albo wykupienia części lasu), wykorzystać odpowiednio zaprogramowane pod względem czasowym wprowadzenie albo zakończenie kampanii (na przykład wprowadzenie kampanii natychmiast po katastrofie żywiołowej albo zakończenie kampanii w dniu składania oświadczeń podatkowych - w przypadku żądań o podatkową akceptację). W kampanii wykorzystuje się odpowiednio sformułowane przesłanie. Organizator przesłania opiera się na partnerach medialnych a w akcji używane są różnego rodzaju formy przekazu/środki komunikacji (wywiady w mediach, apele w formie haseł, wizualne czy obrazowe elementy aby uzyskać emocjonalne poparcie). Skuteczność kampanii fundrajzingowej rośnie jeśli jest ona konkretna (na przykład "Kup sobie swoje drzewko"), zrozumiała (wasz dar w wysokości 1 USD umożliwi zaszczepienie 1 dziecka w Afryce przeciwko 5 chorobom), wiarygodna (na przykład poprzez wykorzystanie środków uzbieranych w zeszłym roku) oraz aktualna na czasie (na przykład apeluje w roku 2005 o dobrowolną, ochotniczą pomoc, z racji, że ten rok został ogłoszony za Rok Ochotników). 2. OPRACOWYWANIE PROPOZYCJI GRANTOWYCH (Pisanie wniosków o grant) 2.1 WPROWADZENIE Propozycja grantowa (angielskie grant proposal), czasami też określana jako propozycja projektowa (angielskie project proposal) to taki typ dokumentu, który odgrywa szczególną rolę w działaniach fundrajzingowych NGO. Niekiedy powyższy typ dokumentu jest postrzegany jako nieuchronna, formalna (w zasadzie biurokratyczna) bariera, którą trzeba pokonać aby móc uzyskać pożądane środki finansowe a niekiedy proces opracowania propozycji grantowych jest postrzegany jako niezbędne działania, które rekompensują brak ustrukturyzowanych procesów planowania w organizacji (na przykład brak planowania strategicznego). Propozycja grantowa może wyglądać jak tekst reklamowy a może też mieć 16

17 postać ciężko zrozumiałego pliku tekstów z załącznikami. Taki skomplikowany tekst, w sposób paradoksalny bardziej ukrywa niż odsłania podstawowe informacje o proponowanym projekcie. Najlepiej jest, kiedy propozycja grantowa jest dokładną odpowiedzią na warunki apelu (angielskie RFP - Request for Proposal). Można jednak spotkać się z tzw. "powielonym" typem propozycji grantowej na użytek wielu donatorów, w której występują niewielkie różnice tekstowe. Najlepsza sytuacja jest wtedy, kiedy wszyscy pracownicy organizacji mający cokolwiek wspólnego z przygotowanym projektem, zaangażowani zostaną w opracowanie propozycji grantowej. W praktyce często jednak propozycja grantowa jest dziełem jednej osoby, dziełem opracowanym w krótkim okresie czasowym. Jakim celom służy propozycja grantowa? Propozycja grantowa najczęściej powstaje na żądanie donatora (sponsora), który chce mieć możliwość porównania wielu propozycji projektowych. Opracowanie propozycji grantowej służy także samej organizacji, wspomagając ją w ten sposób w koncepcyjnych rozmyślaniach na temat nowego projektu. Opracowanie propozycji grantowej pomaga właśnie przy znalezieniu słabych punktów naszego projektu, wspomaga w realistycznym zaplanowaniu środków na projekt (ludzie, pieniądze, czas) a ewentualnie przyczynić się może do odsłonięcia słabych lub pełnych ryzyka stron projektu, jeszcze przed jego realizacją. Jeśli zakładamy jakościowe podejście donatora przy ocenianiu propozycji grantowej (na przykład w formie profesjonalnej dyskusji większej liczby specjalistów według, z góry ustalonych reguł i kryterii),to treść i forma propozycji grantowej mogą pozytywnie wpłynąć na szanse organizacji uzyskania środków finasowych na swój projekt. Na jakie pytania donator (sponsor, darczyńca) poszukuje odpowiedzi we wniosku o grant? Większość donatorów publicznie prezentuje swoje pytania w postaci kwestionariusza. W każdym razie, propozycja grantowa powinna zawierać odpowiedzie na następujące pytania: - Jaki jest profil/charakter organizacji występującej z wnioskiem o grant oraz jakie są jej możliwości realizacji projektu grantowego? - Na jakie potrzeby społeczne reaguje projekt? - Jakie cele postawił sobie projekt? W jaki sposób osiągnięcie celów projektu przyczyni się do rozwiązania przezentowanego problemu/spełni przedstawiane 17

18 potrzeby? - Kto będzie realizować projekt, jakie działania składać się będą na projekt? - Jaka jest przewidziana rozpiętość czasowa projektu a jakie są jego szacunkowe koszty/wydatki? Jedna z możliwych form propozycji grantowych może mieć taką strukturę: Podsumowanie Profil/charakter organizacji oraz jej możliwości Forma prawna, przesłanie organizacji, wykaz pomyślnie zrealizowanych projektów, struktura organizacyjna, ilość pracowników i członków Opis sytuacji Na jakie problemy/sytuacje reaguje projekt, ewentualnie do wytworzenia jakiej sytuacji zmierza projekt? Na podstawie jakiej analizy/badań sporządzony został opis danej sytuacji? Kim są główni "aktorzy" sytuacyjnej sceny, jakie istotne uwarunkowania, instytucje, przepisy prawne mają oddziaływują na daną sytuację? Nie mylcie sobie przyczyn powstania danej sytuacji z składanymi przez was propozycjami rozwiązań (na przykład. nie mamy dość pieniędzy aby pomóc młodym, zwolnionym z domów dziecka nie jest opisem problemu. Przyczyną danego stanu rzeczy może być na przykład zwiększona liczba dzieci opuszczających domy dziecka). Propozycja działań/inicjatyw, oczekiwane oddziaływanie oraz konkretne czynności Co projekt chciałby zmienić? Jakie potrzebne będą działania, aby zmienić istniejący stan rzeczy? Jakie konkretne kroki trzeba podjąć aby zrealizować działania projektowe? Jeśli uda się doprowadzić do zaplanowanych zmian, to w jaki sposób zmiany te przyczynią się do rozwiązania powyżej opisanego problemu? Plan czasowy (harmonogram) oraz zaangażowani w projekt pracownicy, ich kwalifikacje Kto będzie projekt koordynował, jacy pracownicy wewnętrzni organizacji i współpracownicy z zewnątrz będą włączeni w realizację projektu? W jakich etapach relizowane będą działania projektowe? Jaka jest logika działań projektowych (kolejność realizacji)? Sposób oceny (wskaźniki) sukcesu projektu 18

19 Jakie są proponowane sposoby mierzenia skuteczności projektu? Jakie wielkości/parametry będą stosowane przy bieżącej ocenie projektu a jakie przy całkowitej jego ocenie? Budżet (spójrz na rozdział Sporządzenie budżetu ) Załączniki Zyciorysy pracowników, finansowe zamknięcie ostatnich lat, sprawozdanie niezależnej kontroli finansowej (audyt), zgłoszenia w sprawie współpracy od ewentualnych partnerów itd. Wraz z wzrastającą złożonością formularzy grantowych oraz z nasilającą się tendencją używania specyficznego języka przy opracowaniu wniosków (na przykład znany "Eurospeak") można coraz częściej spotkać się z ofertami firm konsultingowych, które proponują pomoc przy opracowaniu propozycji grantowych. Pomoc jest oferowana wzamian za udzielenie statusu partnera w projekcie albo za otrzymanie opłaty procentowej proporcjonalnej do wysokości postulowanego grantu. Może to być korzystna jednorazowa pomoc, ale z punktu widzenia długofalowego jest bardziej wskazane, aby NGO sama wytworzyła sobie możliwości prowadzenia działań fundrajzingowych, w tym aby nabyła umiejętności opracowywania propozycji grantowych. 2.2 PROFIL LOGICZNY (Matryca logicznego postępowania) Profil logiczny lub inaczej matryca logicznego postępowania (angielski logical framework) jest metodą tworzenia projektu, która podsumowuje poszczególne jego części a jednocześnieje prezentuje jego wewnętrzną logikę. NGO składając wniosek o środki z UE spotkają się z żądaniem opracowania profilu logicznego w ramach prezentacji swojej propozycji grantowej. Jednakże profil logiczny stosowany jest nie tylko w odniesieniu do środków UE, posługują się nim również inni darczyńcy (na przykład USAID). Profil logiczny stosuje się, kiedy chcemy mieć przejrzysty przegląd wszystkich poziomów projektu, kiedy chcemy poddać kontroli wzajemne powiązania celów projektu z konkretnymi działaniami projektowymi oraz kiedy chcemy później dokonać oceny projektu. Profil logiczny kładzie nacisk na następującą logikę: projekt jest wtedy skuteczny i kończy się 19

20 z sukcesem, kiedy służy ogólnemu celowi. To nastąpi dopiero wtedy, kiedy zostanie zrealizowany cel projektu, w większości przypadków kiedy doprowadzi się do konkretnych zmian. Projekt może doprowadzić do pożądanych zmian, kiedy osiągane są wyniki. Wyniki są zaś odzwierciedleniem zrealizowanych działań/inicjatyw. Cel ogólny, cel, wyniki oraz działania - są to różne etapy, tego co stanowi przedmiot zainteresowania projektu (odzwierciedlone są działania i znaczenie projektu). Aby móc ocenić, jeszcze w trakcie trwania projektu oraz po jego zakończeniu, to wszystko co składa się na stopień realizacji powyższych czterech kategorii celów (cel ogólny, cel, wyniki i działania) trzeba dysponować jeszcze wskaźnikami. Profil logiczny wymaga wskaźników, tzn. sposobów sprawdzenia. Aby móc kierować ewentualnymi ryzykami, należy określić jakie są przesłanki (uwarunkowania) projektu. Niewypełniony, wzorcowy profil logiczny wygląda, zanim opracujemy projekt, następująco: 2.3 Opis wskaźniki mierzalne Paramentry oceny realizacji celów, z punktu widzenia ilości, jakości i czasu Sposoby sprawdzenia Zródła informacji właściwe dla wskaźników mierzalnych Istotne przesłanki (uwarunkowania) Ważne wydarzenia, uwarunkowania albo decyzje, które, oprócz kontroli projektu, były nieodzowne dla pomyślnej realizacji poszczególnych poziomów celów. Cel ogólny Szerszy/wyższy cel, któremu służy cały projekt cel Oddziaływanie projektu, jakie zmiany ma projekt spowodować Wyniki Konkretne rezultaty, które powstają w wyniku zrealizowania projektu Działania/inicjatywy Główne czynności, które są niezbędne dla osiągnięcia wyników W rządku "cel ogólny" podaje się odpowiedzi na poniższe pytania: - Jaki całościowy problem stara się rozwiązać projekt? - Jeżeli projekt zakończy się sukcesem, to jak to wpłynie na rozwiązanie tego problemu? 20

Spis tematów związanych z fundrajzingiem oraz z opracowanie projektów

Spis tematów związanych z fundrajzingiem oraz z opracowanie projektów Spis tematów związanych z fundrajzingiem oraz z opracowanie projektów Fundrajzing: Czym jest fundrajzing? Zawód specjalisty ds. funrajzingu /fundrajzera. Stosunki z darczyńcami Darowizny ze strony jednostek/osób

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI numer wniosku: data wpłynięcia: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Przed wypełnieniem wniosku prosimy upewnić się, czy siedziba Państwa

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI numer wniosku: data wpłynięcia: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Przed wypełnieniem wniosku prosimy upewnić się, czy siedziba Państwa

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kurs Zawodowych Fundraiserów

Kurs Zawodowych Fundraiserów Kurs Zawodowych Fundraiserów Sylabus CFR6 Zgodnie ze standardem kształcenia opracowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Fundraisingu, tematyka zajęć kursowych obejmuje cztery zasadnicze obszary. Są to:

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań i diagnoza potrzeb - model działania PAFW - Radosław Jasiński

Planowanie działań i diagnoza potrzeb - model działania PAFW - Radosław Jasiński Planowanie działań i diagnoza potrzeb - model działania PAFW - Radosław Jasiński Dyrektor Programowy PAFW Warszawa - 7 marca 2013 O Fundacji Utworzona w 1999 w USA na mocy porozumienia z Rządem RP przez

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo,. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest rozpoznanie potrzeb uczestników projektu. Zapewniamy poufność w zakresie uzyskanych od Pani/Pana informacji i tym samym prosimy

Bardziej szczegółowo

Sztuka pozyskiwania wsparcia

Sztuka pozyskiwania wsparcia Sztuka pozyskiwania wsparcia Irena Krukowska Szopa Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja Szkolenie dla liderów społecznej odpowiedzialności biznesu Karczowiska, 25-27 kwietnia 2012r. Szkolenie realizowane

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektów IT w AGH

Koordynacja projektów IT w AGH Koordynacja projektów IT w AGH 24.11.2016 Zbigniew Kąkol Maciej Zygmunt Plan 1. Strategia IT w AGH 2. Model bramkowy 3. Zadania koordynator IT 4. Docelowy model zarządzania IT Inicjatywy Rozwiązania Zadowolenie

Bardziej szczegółowo

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Fundraising Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NA DOBRY POCZĄTEK Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Milena Rokiczan Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Milena Rokiczan Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Współpraca Biznes NGO: stan wiedzy, dotychczasowe doświadczenia, postawy i oczekiwania Milena Rokiczan Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Plan prezentacji Plan prezentacji O czym będzie mowa? 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Raport z testu osobowościowego SOFTSkill

Raport z testu osobowościowego SOFTSkill Raport z testu osobowościowego SOFTSkill Sporządzony dla: HR 24 SP. Z O.O. / ŚCIŚLE POUFNE / Osoba badana: Jan Kowalski Data wykonania testu: 2012-07-20 Data sporządzenia raportu: 2012-07-25 i Informacje

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY Barbara Margol, Krzysztof Margol ETAPY TWORZENIA FUNDUSZU LOKALNEGO 1. MISJA I CELE 2. OKREŚLENIE PROGRAMU, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, FORMALNO-PRAWNA

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Część I: Kryteria formalne podlegające weryfikacji na etapie oceny merytorycznej Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym

Bardziej szczegółowo

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Warszawa, 20.10.2010 r.

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Warszawa, 20.10.2010 r. Wpływ statusu OPP na działalność organizacji r. Metodologia Badanie przeprowadzone zostało w kwietniu 2010 roku przez firmę PBS DGA, na reprezentatywnej próbie 400 podmiotów, które posiadały status Organizacji

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

Ważną umiejętnością jest zdolność inwestora do przewidywania i szacowania skutków ryzyka.

Ważną umiejętnością jest zdolność inwestora do przewidywania i szacowania skutków ryzyka. Podstawowe składniki sprawozdania finansowego jako element procesu identyfikowania ryzyka związane Ważną umiejętnością jest zdolność inwestora do przewidywania i szacowania skutków ryzyka. Zjawisko czy

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury

Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury... 1 1. Kompetencje organizatora instytucji kultury... 1 1.1. Kompetencje w zakresie tworzenia instytucji kultury... 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

współpraca się opłaca

współpraca się opłaca współpraca się opłaca POSTRZEGANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE dr Marta Karwacka 1 co robię... BADAM DORADZAM PISZĘ WYKŁADAM 2 współpraca międzysektorowa

Bardziej szczegółowo

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego i jakościowego zrealizowanego w ramach projektu Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu Związku Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

www.mgpremium.pl www.dotacje-unijne.org MG Premium Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Działalność MG Premium jako kancelarii doradztwa gospodarczego skupia się na dwóch obszarach: DORADZTWO PRZY POZYSKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu rozmowy i zapewnienie anonimowości

Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu rozmowy i zapewnienie anonimowości Ciesz-Lab. Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Scenariusz Zogniskowanego Wywiadu Pogłębionego FGI I Aranżacja dyskusji. Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu

Bardziej szczegółowo

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015 Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015 Warszawa, grudzień 2015 Cele Funduszu Wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznych relacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego w ramach programu AXA Wspieramy Mamy

Regulamin konkursu grantowego w ramach programu AXA Wspieramy Mamy Regulamin konkursu grantowego w ramach programu AXA Wspieramy Mamy Konkurs jest realizowany w ramach programu społecznego AXA Wspieramy Mamy. I. Założenia i cel konkursu W ostatnim czasie coraz częściej

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja i cel konkursu.

I. Organizacja i cel konkursu. KONKURS GRANTOWY ODKRYJ E-WOLONTARIAT REGULAMIN VII EDYCJI KONKURSU I. Organizacja i cel konkursu. 1. Konkurs grantowy Odkryj e-wolontariat organizuje Fundacja Dobra Sieć, zwana dalej FDS, wraz z Polsko-

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami Opis ćwiczenia W poniższym zadaniu, uczestnicy muszą zaplanować tydzień sprzedaży lodów na ulicy w ich rodzinnym mieście (centrum).

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania.

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Głównym narzędziem dbania o wydatkowanie funduszy europejskich jest monitoring i ewaluacja. Korzystanie z funduszy UE oznacza konieczność

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy kontrolowania. Wykład 16

Podstawowe elementy kontrolowania. Wykład 16 Podstawowe elementy kontrolowania Wykład 16 Istota kontroli w organizacji Kontrola to taka regulacja działao organizacji, która sprawia, że jakiś założony element wyniku organizacji pozostaje w możliwych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

Wyzwania. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową jest wciąż największym wyzwaniem, przed jakim stoi Związek.

Wyzwania. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową jest wciąż największym wyzwaniem, przed jakim stoi Związek. Wyzwania Uważam, że jednym z ważniejszych problemów Związku jest brak wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania funduszy na prowadzone przez nie działania. W konsekwencji wiele cennych inicjatyw nie

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15 Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Metodologia Badanie ankietowe

Metodologia Badanie ankietowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Realizator badań Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3 Od wstępnej koncepcji do biznesplanu Blok 3 1 Od wstępnej koncepcji do biznes planu Agenda - zakres pojęcia biznes plan Definicje - co to jest biznes plan Funkcje - zastosowania i odbiorcy biznes planu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Strategia parasolowa

Strategia parasolowa Strategia parasolowa Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych Dr hab. Jacek F. Nowak UEP Plan prezentacji Odpowiedzi napytania: Co to

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

2011-11-25. Jego rezultatem są wybory strategiczne i programy działań zmierzających do zapewnienia realizacji tych wyborów.

2011-11-25. Jego rezultatem są wybory strategiczne i programy działań zmierzających do zapewnienia realizacji tych wyborów. 2011-11-25 Planowanie działalności - istota Planowanie działalności stowarzyszenia jest sformalizowanym procesem podejmowania decyzji, w którym wypracowuje się pożądany obraz przyszłego stanu organizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE

STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE Ustalony Uchwałą Fundatora z dnia 20 października 2016 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszym statutem Fundacji nadawana jest nazwa Fundacja Bezpieczne Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r.

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r. UCHWAŁA Nr. z dnia.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Na podstawie art. 19 lit. c) ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Misja i cele Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich 2

Wstęp 1. Misja i cele Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich 2 Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2011-2012 Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych z dnia 8 stycznia 2011r. Instrukcja zarządzania ryzykiem Instrukcja zarządzania ryzykiem Wstęp 1 1. Instrukcja zarządzania

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWNIE SPORZĄDZIĆ ANALIZY EKONOMICZNO - FINANSOWE

JAK POPRAWNIE SPORZĄDZIĆ ANALIZY EKONOMICZNO - FINANSOWE JAK POPRAWNIE SPORZĄDZIĆ ANALIZY EKONOMICZNO - FINANSOWE Analiza potrzeb PW PP1 pomysł potrzeba analiza Analiza potrzeb regionu Promowanie swojego regionu/produktu Przydatność, funkcjonalność i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Zakres Definicja projektu Rola projektów w organizacji Definicja zarządzania projektami Role interesariuszy i kierownika projektu Zarządzanie programami i portfelami projektow

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na temat Programu Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże Aktywni i Pomocni

Lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na temat Programu Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże Aktywni i Pomocni Lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na temat Programu Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże Aktywni i Pomocni Czym jest Program Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże Aktywni i pomocni?

Bardziej szczegółowo

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO PREAMBUŁA Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i

Bardziej szczegółowo

CEZARY ŁOTYS Zasady tworzenia projektów wykorzystania IT w rozwiązywaniu lokalnych problemów. I. Planowanie projektowe Aby wiedzieć co robić w tym roku, musisz wiedzieć gdzie chcesz być za lat dziesięć

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE

KRYTERIA MERYTORYCZNE Nazwa wnioskodawcy :.. Tytuł działania aktywizującego : Ilość otrzymanych punktów :. KRYTERIA FORMALNE 1. Czy wniosek został złożony we wskazanym terminie? 2. Czy wniosek został złożony na obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Program Małych Grantów POLSKA Bank Światowy 2007

Program Małych Grantów POLSKA Bank Światowy 2007 Program Małych Grantów POLSKA Bank Światowy 2007 Wskazówki dla Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego O Programie Program Małych Grantów (PMG) wspiera działania związane z zaangażowaniem obywatelskim

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 2 Podatnicy W Szwajcarii osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia kwietnia 05 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia... 05 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji

Bardziej szczegółowo

Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym

Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym Strategiczna wizja administracji publicznej w obszarze zarządzania kryzysowego Zmienne uwarunkowania środowiska kształtowania polityki i tworzenia

Bardziej szczegółowo

Przykład: Administracja powiatu

Przykład: Administracja powiatu Przykład: Administracja powiatu Grupa docelowa/ grupy docelowe: Grupa sterująca gender mainstreaming, kadra kierownicza administracji Cel: Metoda: Opracowanie koncepcji implementacji w celu wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości

Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości 2010 Beata Glinka, Wydział Zarządzania UW Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości Warszawa, 02.12.2010 Badania przedsiębiorczości - perspektywy Perspektywa ekonomiczna vs perspektywa kulturowa Od badań

Bardziej szczegółowo

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu nr 121/2014 z dnia 17.12.2014 r. Uchwały Rady Nadzorczej Nr 33/2014 z dnia 18.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2012/0237(COD) 29.11.2012. Komisji Budżetowej. dla Komisji Spraw Konstytucyjnych

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2012/0237(COD) 29.11.2012. Komisji Budżetowej. dla Komisji Spraw Konstytucyjnych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Budżetowa 29.11.2012 2012/0237(COD) PROJEKT OPINII Komisji Budżetowej dla Komisji Spraw Konstytucyjnych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP 1. Identyfikacja przez podmiot publiczny potrzeb i możliwości ich zaspokojenia poprzez realizację przedsięwzięcia PPP w danym

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo