DEVELOPMENT CENTER OCENA I ROZWÓJ KOMPETENCJI PERSONELU. Scenariusz, założenia i cele. Struktura scieżki szkoleniowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEVELOPMENT CENTER OCENA I ROZWÓJ KOMPETENCJI PERSONELU. Scenariusz, założenia i cele. Struktura scieżki szkoleniowej"

Transkrypt

1 DEVELOPMENT CENTER OCENA I ROZWÓJ KOMPETENCJI PERSONELU założenia i cele Struktura scieżki szkoleniowej assessmentu treningu podstawowego/zaawansowanego

2 SCENARIUSZ Konieczność zapewnienia osiągnieć na poziomie World Class we wszystkich sektorach zakładowych Funkcjonowanie w stresie spowodowane cyklicznością i napięciem typowym dla sektora wytwórczego Zakłady przemysłowe (MŚP jak i duże przedsiębiorstwa) charakteryzuje: Ciągłe dostosowanie do potrzeb rynku krajowego i międzynarodow ego Większa uwaga na wydajność i koszty (oprócz jakości, która jest niezbędna) Konieczność konsekwentnego zapewnienia większej konkurencyjności

3 CELE PROGRAMU Scenariusz PROGRAMU BYĆ KIEROWNIKIEM ŚWIATOWEJ KLASY proponowany przez firmę Consulman ma zagwarantować: Szczególne skoncentrowanie się na kluczowych osobach, którzy tworzą strukturę nośną w firmach produkcyjnych Szkolenie stanowiskowe dopasowane do rzeczywistości firmy, czyli szkolenia, które będzie w stanie podkreślić kluczowe zawartości dla odpowiedniego zarządzania Produkcją Zwrócenie szczególnej uwagi na podejście do pracy które sprawi że kierownik będzie odpowiednią osobą do zarządzania zmianami w sposób elastyczny a zarazem rygorystyczny, jednocześnie zapewniając efektywne zarządzania zasobami z silnym naciskiem na osiąganie wyników

4 OGÓLNE ZAŁOŻENIA PRZEBIEGU ŚCIEŻKI OCENY I ROZWOJU KOMPETENCJI Pierwszy etap szkolenia przewiduje wielowymiarową ocenę celem ustalenia: kwalifikacji i kompetencji miękkich (soft skill) posiadanych przez zasoby posiadanych kompetencji zarządczych (i na jakim poziomie) luk w kompetencjach do wypełnienia w celu wydobycia potencjały jednostki Szkolenie ma na celu dostarczenie podstawowej wiedzy, umiejętności i motywacji będących motorem do znacznego rozwoju profesjonalnego w wykonywaniu roli KIEROWNIKA w obszarze produkcji. W firmach posiadających sieć międzynarodowych zakładów, ścieżka szkoleniowa będzie mogła przebiegać jednolicie we wszystkich filiach/krajach.

5 ODBIORCY ŚCIEŻKI SZKOLENIOWEJ Odbiorcami ścieżki szkoleniowej mogą być: Liderzy produkcji/linii (również pracownicy pośredni) Kierownicy obszaru/linii Osoby odpowiedzialne za dany dział Kandydaci do objęcia wyżej wymienionych stanowisk Osoby nowo dołączone na produkcję, pochodzące z innych funkcji Uczestnicy powinni zostać połączeni w grupy, możliwie jak najbardziej jednolite, składające się z ok osób dla każdej z edycji szkolenia. W zależności od poziomu, przewidziano dwie grupy treści szkolenia: poziom podstawowy poziom zaawansowany

6 PRZEBIEG SZKOLENIA Test i Checklista oceniająca Ogólne treści dydaktyczne ETAP OCENY PERSONELU Indywidualny test Indywidualne rozmowy Obserwacje grupy RAPORT OCENIAJĄCY BRAKI Poziom kompetencji Kwalifikacje do roli Potencjał rozwoju Proponowane działania SZKOLENIE PODSTAWOWE Soft skill dot. zachowań Techniki zarządzania 4M Specjalistyczne treści dydaktyczne SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE BRAKI DZIAŁANIA ROZWOJOWE ZAKŁADU

7 KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI BRANE POD OCENĘ KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI ZACHOWANIA I RELACJE ukierunkowanie na wyniki i na klienta autonomia decyzyjna i operacyjna poczucie odpowiedzialności i przynależności Innowacje i pro aktywność komunikacja interpersonalna i integracja zdolności organizacyjne zdolność motywowania i rozwoju zasobów KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE (*) znajomość produktu procesu produkcyjny zakładu szczególne technologie (ewentualnie) regulamin zakładu PERSONEL KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDCZE zarządzanie pracownikami zarządzanie środkami pracy zarządzanie materiałami metody pracy i jakość KPI i koszty czynników produkcji

8 ZAWARTOŚĆ SZKOŁENIA POZIOMY PODSTAWOWY/ZAAWANSOWANY Moduł 1 Moduł 2 Moduł 3 Moduł 4 Moduł 5 ZACHOWANIA PRACOWNICY ŚRODKI PRACY MATERIAŁY METODY POZIOM PODSTAWOWY scenariusz konkurencyjny potrzeby rynku ewolucja organizacyjna praca w stresie utrzymanie pozytywnych relacji efektywna komunikacja cele i rola kierownika być kierownikiem światowej klasy relacja kierownik - współpracownik Motywowanie zasobów team building promowanie pro aktywności zarządzanie pracownikami wydajność i efektywność bezpieczeństwo i prewencja straty w pracownikach wskaźniki nadzoru KPI dostępność i niezawodność wykorzystanie i efektywność kryteria dobrego wykorzystania autonomiczne UR kalibracja środków kontroli l5 s listy kontrolne PERFORMANCE MANAGEMENT straty w środkach pracy wskaźniki nadzoru KPI logika Value stream Czas przejścia Logika JIT procesy one-piece-flow zmniejszenie kapitału obrotowego Zarządzanie linią straty w przepływie straty w materiałach wskaźniki nadzoru KPI jakość produktu/procesu ciągłe doskonalenie narzędzia doskonalenia zarządzanie wzrokowe monitorowanie wyników jakościowych i produkcyjnych polowanie na straty KPI dla jakości POZIOM ZAAWANSOWANY zarządzanie czasem zarządzanie konfliktami rozwój kompetencji wykrycie i zaspokojenie potrzeb szkoleniowych Wykrycie anomalii analiza postojów współpraca z działem utrzymania techniki kanban analiza wartości przepływu analiza ABC materiałów organizacja stanowiska pracy udokumentowanie stanowiska pracy plan doskonalenia analiza kosztów/korzyści

9 REALIZACJA SZKOLENIA Projektowanie poszczególne moduły będą składać się z odpowiednio dostosowanych elementów i zawartości, które zostaną wcześniej omówione z właścicielami procesów System warsztaty będą organizowane w jednolitych grupach 8-10 osobowych i będą mogły odbyć się: w systemie zwykłym (na II zmianie) w systemie zmianowym Kalendarz na wniosek firmy, warsztaty mogą zostać zaplanowane na różne sposoby: full immersion week (cały tydzień pod rząd) rano/popołudniami przez dwa tygodnie pod rząd w jeden stały dzień przez 5 tygodni z rzędu Na inny sposób (np , 2+3, 3+2, ) Ewentualnie łącząc więcej edycji w tym samym dniu/grupie dla lepszego rozplanowania logistycznego Dydaktyka zawartość teoretyczna przeplatana z ćwiczeniami, przykłady, studium przypadków, symulacje, role-playing, dyskusje i zadania do wykonania w podgrupach i całościowo z możliwie największą interakcją i z jak największym emocjonalnym zaangażowania uczestników.

10 METODY Materiał dydaktyczny uczestnicy otrzymają komplet materiałów dydaktycznych prezentowanych podczas szkolenia, w formie papierowej (podręcznik uczestnika) Ocena - na zakończenie szkolenia uczestnicy wypełnią kwestionariusz oceny poziomu kwalifikacji/umiejętności uzyskanych w związku z przedstawionymi na szkoleniu treściami. kwestionariusz będzie znaczący (około 50 pytań wielokrotnego wyboru) w przypadku uzyskania oceny poniżej 70% będzie możliwe przeprowadzenie interwencji mającej na celu uzupełnienie braków Certyfikacja - Consulman dla każdego z uczestników wystawi świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, ze wskazaniem tematów, z których nabył kompetencje

11 Consulenza organizzativa e formazione PROGRAM SZKOLENIA BYĆ KIEROWNIKIEM ŚWIATOWEJ KLASY OCENA I ROZWÓJ KIEROWNIKÓW PRODUKCJI Szczegółowe moduły szkolenia Przykład

12 MODEL PROGRAMU (DLA OBSZARU PRODUKCJI) Głównym celem programu jest rozwijanie umiejętności KIEROWNIKÓW w nadzorowaniu procesu produkcyjnego zapewniając osiągnięcie oczekiwanych wyników poprzez optymalne wykorzystanie zasobów, zgodnie z podejściem powszechnie znanym jako 4 M : M1 - MATERIAŁY pośrednie i bezpośrednie M4 M2 M2 MASZYNY (maszyny i urządzania na linii, narzędzia, ) M3 M3 ZASOBY LUDZIE (zarządzanie i motywowanie zasobów ludzkich,...) M4 - METODY (etap/operacja, czas i metody wykonania, layout stanowiska pracy, ergonomia, techniki pracy i kontroli, jakość produktu i procesu ) M1

13 CHARAKTERYSTYKA KURSÓW SZKOLENIOWYCH Niektóre moduły będą mogły być zaprojektowany przewidując, w zależności od treści, późniejsze działania on the job mając na celu możliwość praktycznego zastosowania tego co zostało zaprezentowane na auli. Począwszy od standardowej ścieżki szkoleniowej, dla każdego z modułu będzie zaprojektowana efektywna ścieżka dydaktyczna poprzez wybór tematów o kluczowym znaczeniu dobrane odpowiednio do poziomu doświadczenia i zasygnalizowanych potrzeb Moduły mogą mieć zróżnicowany czas trwania zwykle od 0,5-2 dnii (ścieżka podstawowa to 5 modułów / 1 dzień każdy

14 MODEL PROGRAMU (DLA OBSZARU PRODUKCJI) zasób Ludzie zasób Metody Common skills Zachowanie Proces produkcyjny Osiągnięcia zasób Maszyny zasób Materiały

15 ZAWARTOŚĆ DYDAKTYCZNA Przewidywany czas trwania: 1 dzień Moduł Zachowania Być kierownikiem światowej klasy Komunikacja i Praca zespołowa scenariusz konkurencyjny potrzeby rynku ewolucja organizacyjna cele i rola kierownika być kierownikiem World Class praca w stresie zarządzanie czasem zarządzanie konfliktami efektywna komunikacja werbalna tyle i techniki komunikacji komunikacja pisemna (mail, listy, plan pracy ) prowadzenie zebrań organizowanie zespołu zarządzanie zespołem

16 ZAWARTOŚĆ DYDAKTYCZNA Moduł Zasoby Ludzkie Przewidywany czas trwania: 1 dzień Zarządzanie i motywacja Zasobów Ludzkich Szkolenie i wielofunkcyjność rola i odpowiedzialność kierownika zakres obowiązków relacja kierownik - współpracownicy bieżące zarządzanie zasobami leadership w pigułce techniki koordynacji motywacja i zaangażowanie techniki szkolenia MDO check-list one point lesson mapa umiejętności poliwalencja i wielofunkcyjność rotacja dokumentacja szkoleniowa

17 ZAWARTOŚĆ DYDAKTYCZNA Przewidywany czas trwania: 1 dzień Moduł Metody Jakość i Ciągłe Doskonalenie Jakość dla klienta wewnętrznego i końcowego ciągłe doskonalenie kaizen i cykl PDCA logika i narzędzia operacyjnego problem solving propozycje udoskonaleń stymulowanie doskonalenia Zasady BHP zasady higieny środowiska zasady bezpieczeństwa Zakres odpowiedzialności zapobieganie wypadkom użycie środków ochronnych zarządzanie pierwszą pomocą zasady i instrukcje operacyjne

18 ZAWARTOŚĆ DYDAKTYCZNA Przewidywany czas trwania: 1 dzień Moduł Maszyny Wykorzystanie parku maszyn wykorzystanie i wydajność maszyn standardowe wskaźniki zarządzania maszynami zasady poprawnego zarządzania maszynami i środkami pracy prasy i zachowanie podczas włączania maszyny prasy i zachowanie podczas zmiany lotto kontrola parametrów pracy maszyn lokalne zasady i instrukcje operacyjne Autonomiczne UR logika autonomicznego utrzymania kontrola i kalibracja zadaniem operatora maszyny check-list lista kontrolna Kontrola predykcyjna lokalne zasady i instrukcje operacyjne

19 ZAWARTOŚĆ DYDAKTYCZNA Przewidywany czas trwania: 1 dzień Moduł Materiały Zarządzanie materiałami i Obszarem linii organizacja micro-layoutu dyspozycyjność i identyfikacja materiałów i narzędzi czystość i porządek na stanowiskach pracy techniki 5S zarządzanie indywidualnym wyposażeniem usuwanie odpadów, złomu, opakowań lokalne zasady i instrukcje operacyjne Kontrola produktu Wymagania jakościowe produktu Procedury kontroli przewidziane dla półfabrykatów produktu opakowań i załadunku Innych komponentów odnośniki zgodności/dopuszczalności Zarządzanie anomaliami lokalne zasady i instrukcje operacyjne

20 ZAWARTOŚĆ DYDAKTYCZNA Moduł Wyniki KPI (*) Czynniki produkcji KPI produkcji (skuteczność, jakość, produktywność, wydajność, koszty) techniki nadzoru czynników produkcji wykorzystanie KPI w celu poprawy wyników/osiągnięć techniki i narzędzia raportowania stosowane w dziale Komunikowanie wyników Przewidywany czas trwania: 1 dzień Kontrola zużycia i kosztów kontrola zużycia materiałów na produkcji zużycie materiałów pośrednich zużycie materiałów bezpośrednich i dodatkowych zużycie energii pośrednie koszty produkcji techniki redukcji kosztów pośrednich na produkcji (*) tego modułu może zostać włączona do 4 modułów zarządzania zasobami, redukując ścieżkę szkoleniową z 6 do 5 dni

21 Notatki

22 Doradztwo organizacyjne i szkolenia KONTAKT Siedziba w Polsce ul. Kochanowskiego Katowice tel fax Siedziba operacyjna: ul. Sienkiewicza Tychy Daniele Respino Mob Gabriela Nienałtowska Mob Turyn Corso Orbassano, Torino tel fax Mediolan Viale Certosa, Milano tel Padwa Viale dell Industria, 23/A Padova tel Frosinone Via ASI Consortile, 31/ Ferentino (FR) tel fax Pescara Piazza Ettore Troilo, Pescara tel fax Turyn Corso Orbassano, Torino tel Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 N 153 Delibera Regionale n del 12/11/2001 Decreto Dirigenziale n 346 del 30/05/2001

Prezentacja Consulman Pl

Prezentacja Consulman Pl PREZENTACJA GRUPY Prezentacja Consulman Pl PL Kim jesteśmy Styl naszej firmy Zrealizowane projekty Współpracownicy Dane teleadresowe PREZENTACJA GRUPY Firma Consulman powstała w Turynie w 1991 roku, z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Spis treści I. Wprowadzenie - koncepcja platformy szkoleniowej... 1 II. Cele kursu szkoleniowego... 3 III. Dostosowanie szkolenia... 4 IV. Dostosowanie materiałów szkoleniowych...

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie logistyczne Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XII Zeszyt 9 Zarządzanie logistyczne redakcja Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2011 Skład i łamanie Agnieszka Zytka Projekt okładki Marcin Szadkowski Copyright by

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2 Primum non prodigere Uzupełnienie cz.2 Wojtek Luciejewski Marzec, 2010 Total Preventive Maintenance... 2 Niektóre stosowane narzędzia... 6 Elementy TPM... 9 SMED - Błyskawiczne Przezbrojenia... 10 Elementy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PL0800191 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JERZY PASTERNAK Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. Racibórz Globalizacja gospodarki powoduje, że RAFAKO S.A. musi skutecznie i szybko

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy zarządzania projektami

1. Podstawy zarządzania projektami ~ 1 ~ 1. Podstawy zarządzania projektami 1.1. Wstęp do zarządzania projektami - podstawowe pojęcia i definicje Projekt (przedsięwzięcie) to unikatowy zestaw skoordynowanych działań ograniczony czasem i

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo