Zał. 1 Miejsce robót, wentylacja wycinek mapy poz. III, skala 1:2000.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zał. 1 Miejsce robót, wentylacja wycinek mapy poz. III, skala 1:2000."

Transkrypt

1

2

3 Spis treści 1. Wstęp. 2. Szczegółowy opis warunków górniczo-geologicznych. 3. Roboty przygotowawcze. 4. Projektowane roboty górnicze. 5. Projekt zabezpieczenia wyrobiska z podziałem na odcinki Określenie numeru odcinka od 1 do Inwentaryzacja odcinków od 1 do Projekt zabezpieczenia odcinków od 1 do Charakterystyka zagrożeń naturalnych. 7. Wentylacja. 8. Transport materiałów i odstawa urobku. 9. Rodzaj stosowanych urządzeń. 10. Łączność. 11. Warunki bezpiecznego prowadzenia robót. 12. Zasady organizacji pracy i nadzoru robót. Spis załączników Zał. 1 Miejsce robót, wentylacja wycinek mapy poz. III, skala 1:2000. Zał. 2 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne górotworu w najbliższym otoczeniu chodnika poszukiwawczego Franz. Muller-Ferro na poz. III. Zał. 3 Miejsce robót, projekt robót wycinek mapy poz. III. Zał. 4 Obudowa drewniana wyrobisk korytarzowych o szerokości do 3m odrzwiowa z elementami odrzwi łączonymi na zamek niemiecki. Zał. 5 Obudowa drewniana wyrobisk korytarzowych stropnicami osadzonymi w gniazdach. Zał. 6 Instrukcja bezpiecznego wykonywania obrywki stropów i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych Kopalni Soli Wieliczka. Zał. 7 Instrukcja impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju wyrobisk w K.S. Wieliczka S.A. do materiału trudno zapalnego. Zał. 8 Karta otworów kontrolnych w chodniku poszukiwawczym Franz. Muller-Ferro poz. III. Zał. 9 Lista osób kierownictwa i dozoru ruchu zapoznanych z projektem technicznym zabezpieczenia górniczego chodnika poszukiwawczego Franz. Muller-Ferro na poz. III K. S. Wieliczka S.A.. Zał. 10 Przedmiar robót związanych z realizacją zabezpieczenia chodnika poszukiwawczego Franz. Muller-Ferro na poz. III. 3

4 Spis rysunków: Rys. 1a Przekrój pionowy A-A, odcinek nr 1 stan inwentaryzacyjny Rys. 1b Przekrój pionowy A-A, odcinek nr 1 stan projektowy Rys. 2a Przekrój pionowy B-B, odcinek nr 2 stan inwentaryzacyjny Rys. 2b Przekrój pionowy B-B, odcinek nr 2 stan projektowy Rys. 3a Przekrój pionowy C-C, odcinek nr 3 stan inwentaryzacyjny Rys. 3b Przekrój pionowy C-C, odcinek nr 3 stan projektowy Rys. 4a Przekrój pionowy D-D, odcinek nr 4 stan inwentaryzacyjny Rys. 4b Przekrój pionowy D-D, odcinek nr 4 stan projektowy Rys. 5a Przekrój pionowy E-E, odcinek nr 5 stan inwentaryzacyjny Rys. 5b Przekrój pionowy E-E, odcinek nr 5 stan projektowy Rys. 6a Przekrój pionowy F-F, odcinek nr 6 stan inwentaryzacyjny Rys. 6b Przekrój pionowy F-F, odcinek nr 6 stan projektowy Rys. 7a Przekrój pionowy G-G, odcinek nr 7 stan inwentaryzacyjny Rys. 7b Przekrój pionowy G-G, odcinek nr 7 stan projektowy Rys. 8a Przekrój pionowy H-H, odcinek nr 8 stan inwentaryzacyjny Rys. 8b Przekrój pionowy H-H, odcinek nr 8 stan projektowy Rys. 9a Przekrój pionowy I-I, odcinek nr 9 stan inwentaryzacyjny Rys. 9b Przekrój pionowy I-I, odcinek nr 9 stan projektowy Rys. 10a Przekrój pionowy J-J, odcinek nr 10 stan inwentaryzacyjny Rys. 10b Przekrój pionowy J-J, odcinek nr 10 stan projektowy Rys. 11a Przekrój pionowy K-K, odcinek nr 11 stan inwentaryzacyjny Rys. 11b Przekrój pionowy K-K, odcinek nr 11 stan projektowy Rys. 12a Przekrój pionowy L-L, odcinek nr 12 stan inwentaryzacyjny Rys. 12b Przekrój pionowy L-L, odcinek nr 12 stan projektowy Rys. 13a Przekrój pionowy Ł-Ł, odcinek nr 13 stan inwentaryzacyjny Rys. 13b Przekrój pionowy Ł-Ł, odcinek nr 13 stan projektowy Rys. 14a Przekrój pionowy M-M, odcinek nr 14 stan inwentaryzacyjny Rys. 14b Przekrój pionowy M-M, odcinek nr 14 stan projektowy 4

5 Spis fotografii: Fotografia nr 1 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 1 Fotografia nr 2 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 1 Fotografia nr 3 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 2 Fotografia nr 4 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 2 Fotografia nr 5 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 3 Fotografia nr 6 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 3 Fotografia nr 7 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 3 Fotografia nr 8 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 4 Fotografia nr 9 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 5 Fotografia nr 10 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 5 Fotografia nr 11 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 6 Fotografia nr 12 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 7 Fotografia nr 13 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 7 Fotografia nr 14 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 8 Fotografia nr 15 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 8 Fotografia nr 16 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 9 Fotografia nr 17 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 9 Fotografia nr 18 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 10 Fotografia nr 19 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 10 Fotografia nr 20 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 10 Fotografia nr 21 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 11 Fotografia nr 22 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 11 Fotografia nr 23 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 11 Fotografia nr 24 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 12 Fotografia nr 25 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 12 Fotografia nr 26 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 13 Fotografia nr 27 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 14 Fotografia nr 28 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 14 5

6 1. Wstęp Niniejszy projekt dotyczy wykonania przebudowy chodnika poszukiwawczego Fr. Müller-Ferro. Prace podzielono na 2 etapy: Etap 1 - w kierunku wschodnim /od pop. Lednica do pop. Zabawa/, Etap 2 w kierunku zachodnim /od pop. Lednica do zespołu ługowni otworowych/. W związku z pracami mającymi na celu likwidację pustek komorowych we wschodnim nie zabytkowym rejonie kopalni pomiędzy poz. IIn a poz. III zachodzi konieczność wykonania robót górniczych w chodniku poszukiwawczym Fr. Müller-Ferro na długości odpowiednio: Etap 1. ok. 150 m., Etap 2. ok. 460m. 2. Szczegółowy opis warunków górniczo-geologicznych i hydrogeologicznych. Wyrobisko na odcinku chodnika poszukiwawczego Fr. Muller-Ferro jest zlokalizowane w rejonie północnej granicy złoża w wąskim pasie utworów złoża pokładowego. Zostało poprowadzone wzdłuż rozciągłości pokładu soli zielonych pokładowych i w większej części pozostawione zostało bez obudowy. Strop i ociosy chodnika pozostawione bez obudowy są nieregularne, można zaobserwować niewielkie odspojenia zwietrzeliny solnej. Na spągu wzdłuż ociosów do wys. 0,2 m 0,4 m zalega urobek w oraz drewno odpadowe i złom. Spąg wyrobiska na odcinkach 10 i 11 na całej długości jest zawodniony. W analizowanym odcinku zarejestrowane są wycieki W III-31 i W III-32. Szczegółowy opis warunków geologicznych został przedstawiony w Projekcie technicznym zabezpieczenia górniczego chodnika poszukiwawczego Fr. Müller-Ferro na poz. III załącznik nr 2 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne górotworu w najbliższym otoczeniu chodn. poszukiwawczy Fr. Muller-Ferro. 3. Roboty przygotowawcze. Przed rozpoczęciem przebudowy należy wykonać następujące roboty przygotowawcze: a) wyposażyć przodek w telefon, b) zainstalować oświetlenie przodka w postaci minimum jednego stacjonarnego punktu świetlnego z zapasem kabla, c) wykonać podłączenie do instalacji sprężonego powietrza, (wszystkie połączenia ścisków zabezpieczyć przy pomocy łańcuszków), d) wygrodzić dostęp do miejsca robót płotkiem drewnianym z napisem: Uwaga! Roboty górnicze - przejście za zgodą przodowego, e) zgromadzić odpowiedni sprzęt i narzędzia na zapleczu przodka zapewniając ciągłość robót. 6

7 4. Projektowane roboty górnicze. Projekt ten zawiera zakres niezbędnych do wykonania robót górniczych, które po zrealizowaniu przywrócą pierwotną funkcję chodnikowi oraz zabezpieczą przedmiotowe wyrobisko przed destrukcyjnym oddziaływaniem górotworu i umożliwią bezpieczne poruszanie się w nim pracowników. Prace związane z przebudową chodnika poszukiwawczego Franz. Muller-Ferro na poz. III projektuje się prowadzić w dwóch Etapach, które podzielono na odcinki. Etap 1. Od skrzyżowania tego wyrobiska z pop. Lednica w kierunku wschodnim a zakończyć je na skrzyżowaniu chodnika poszukiwawczego Franz. Muller-Ferro z pop. Zabawa na długości ok. 150 mb. Etap 2. Od skrzyżowania tego wyrobiska z pop. Lednica w kierunku zachodnim a zakończyć je na chodniku do zespołu ługowni otworowych na długości ok. 460 mb. Zakres projektowanych robót górniczych będzie obejmował w zależności od odcinka roboczego: Odwodnienie wyrobiska odcinki nr 10 i 11. wykonanie obrywki niezabezpieczonego obudową ostateczną stropu i ociosu wyrobiska, wymianę uszkodzonych elementów obudowy, demontaż istniejącej zniszczonej obudowy, zabudowę nowej obudowy, wykonanie niezbędnych przybierek górotworu, wiercenie otworów kontrolnych stropowych i spągowych, wykonanie przybierek wyrównujących spągu. Na odcinkach roboczych gdzie przewidziano rekonstrukcję istniejącej obudowy tj. demontaż starych odrzwi obudowy, a następnie zabudowę w ich miejsce nowej obudowy podporowej, w przypadku stwierdzenia dobrego stanu technicznego odsłoniętego górotworu potwierdzonego odwierconym otworem kontrolnym o głębokości min. 2,0m projektuje się zrezygnować z zabudowy nowych odrzwi obudowy. W zależności od sposobu obecnego zabezpieczenia oraz planowanego sposobu prowadzenia przebudowy, przewidziany do przebudowy w niniejszym projekcie fragment chodnika poszukiwawczego Franz. Muller-Ferro podzielony został na 2 Etapy, które z kolei zostały podzielone na 14 odcinków roboczych w których szczegółowo opisano obecną sytuację górniczą oraz zakres projektowanych zabezpieczeń (podział na odcinki robocze zaprezentowano na załączniku nr 3). 7

8 5. Projekt zabezpieczenia wyrobiska z podziałem na odcinki. Etap I 5.1 Odcinek Inwentaryzacja odcinka 1. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 56,0m chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro, rozpoczynającym się bezpośrednio za skrzyżowaniem chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro z poprz. Lednica a kończącym się przed odrzwiami obudowy drewnianej (odcinek nr 2). Na omawianym odcinku strop wyrobiska pozostawiony został bez obudowy podporowej. Spąg wyrobiska tworzy calizna. Wysokość wyrobiska w świetle wynosi 1,65 2,2m a szerokość 1,6 2,2m. Obecnie górotwór tworzący strop wyrobiska znajduje się w poprawnym stanie jedynie miejscowo stwierdzono występowanie niewielkich odspojeń. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 1a, fot. nr 1 i Projekt zabezpieczenia odcinka 1. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się następujący zakres robót górniczych: wykonanie dokładnej obrywki stropu wyrobiska z zachowaniem jego obecnego charakteru, a w miejscu odsłonięcia płonnych skał stropowych wykonanie wyrównującej przybierki stropu i ociosów wyrobiska (do wymiaru min 1,8m), odwiercenie pionowych otworów kontrolnych o dł. min. 2,0m w połowie szerokości stropu wyrobiska. Poszczególne stanowiska wiercenia będą usytuowane w rozstawie co max. 2,0. Potwierdzenie odwierconymi otworami kontrolnymi warstwy górotworu bez szczelin i rozwarstwień do głębokości min. 2,0 m będzie przesłanką do uzyskania zgody KRZG na pozostawienie w dalszym ciągu wyrobiska bez obudowy podporowej stropu. wykonanie wyrównującej przybierki spągu ok. 0,1m. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 1b. 8

9 5.2 Odcinek nr Inwentaryzacja odcinka 2. Odcinek 2 stanowi kontynuację prac związanych z przebudową chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro, jego długość wynosi ok. 33,5m. Wyrobisko na przedmiotowym fragmencie w całości zabezpieczone zostało obudową podporową stropu, którą stanowią odrzwia obudowy zabudowane w zmiennym rozstawie wynoszącym od 0,5m (26szt) i co 1,0m (21szt). Na istniejącej obudowie wykonano wykładką stropu i ociosów na pełno. Spąg wyrobiska tworzy calizna.wysokość wyrobiska w świetle obudowy wynosi 1,7 1,8m a szerokość ok. 1,6 1,7m. Obecnie stan obudowy na przedmiotowym odcinku jest poprawny. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 2a, fot. nr 3 i Projekt zabezpieczenia odcinka 2. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie przybierek wyrównujących spągu. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 2b. 5.3 Odcinek Inwentaryzacja odcinka 3. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 20,0m chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro, rozpoczynającym się bezpośrednio za odrzwiami obudowy drewnianej (koniec odcinka nr 2) kończącym się przed odrzwiami obudowy drewnianej (odcinek nr 4). Na omawianym odcinku strop wyrobiska pozostawiony został bez obudowy podporowej. Spąg wyrobiska tworzy calizna. Wysokość wyrobiska w świetle wynosi 1,8 2,2m a szerokość 1,6 2,0m. Obecnie górotwór tworzący strop wyrobiska znajduje się w poprawnym stanie jedynie miejscowo stwierdzono występowanie niewielkich odspojeń. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 3a, fot. nr 5,6 i Projekt zabezpieczenia odcinka 3. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się następujący zakres robót górniczych: wykonanie dokładnej obrywki stropu wyrobiska z zachowaniem jego obecnego charakteru, a w miejscu odsłonięcia płonnych skał stropowych wykonanie wyrównującej przybierki stropu wyrobiska (do wymiaru w świetle min 1,8m), odwiercenie pionowych otworów kontrolnych o dł. min. 2,0m w połowie szerokości stropu wyrobiska. Poszczególne stanowiska wiercenia będą usytuowane w rozstawie co max. 2,0. Potwierdzenie odwierconymi otworami kontrolnymi warstwy górotworu bez szczelin i rozwarstwień do głębokości min. 2,0 m będzie przesłanką do uzyskania zgody KRZG na pozostawienie w dalszym ciągu wyrobiska bez obudowy podporowej stropu. wykonanie wyrównującej przybierki spągu ok. 0,1m. 9

10 Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 3b. 5.4 Odcinek Inwentaryzacja odcinka 4. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 40,0m chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro, rozpoczynającym się bezpośrednio za wnęką (koniec odcinka nr 3). Omawiany odcinek wyrobiska zabezpieczony został odrzwiami obudowy drewnianej, pojedynczymi, zabudowywanymi co 1,0m.Na obudowie wykonano wykładkę na pełno drewnem ciosanym. Wysokość wyrobiska w świetle obudowy wynosi ok. 1,6m a szerokość ok. 1,2m. Obecnie stan techniczny istniejącej obudowy jest bardzo zły, zaobserwować tu można połamane lub popękana stropnice. Cały przekrój wyrobiska wypełniony jest urobkiem. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 4a, fot. nr Projekt zabezpieczenia odcinka 4. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie rekonstrukcji istniejącej obudowy,której zakres będzie obejmował: rabowanie istniejących odrzwi obudowy, wykonanie niezbędnych przybierek stropu i ociosów (do wymiaru w świetle min 1,8m), odtworzenie zabudowę odrzwi obudowy drewnianej. Nowo zabudowywane odrzwia obudowy drewnianej wznoszone będą w wzajemnym rozstawie co max. 1,0m i należy je wykonać z drewna kopalnianego o śr. min. Ø 0,18 m. Połączenie poszczególnych elementów obudowy wykonać na zamek niemiecki w odmianie wielickiej tj. zgodnie z rysunkiem nr 2, wersja B, Książki obudowy stanowiącej załącznik nr 6 do planu ruchu Kopalni Soli,,Wieliczka S.A. na lata /załącznik nr 4 do niniejszego projektu/.stojaki obudowy należy umieszczać w spągu na podkładce z deski o gr. 0,05 m, w gnieździe o głębokości min. 0,15 m. Na obudowie wykonana zostanie wykładka deskami o grubości min. 0,025m stropu i ociosu na pełno. Wymiary wyrobiska w świetle obudowy będą wynosiły: szer. min. 1,6m; wys. min. 1,8m. Do wykonania nowej obudowy należy w miarę możliwości wykorzystywać drewno pochodzące z demontażu istniejącej obudowy. wykonanie wyrównującej przybierki spągu. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 4b. 10

11 Etap nr Odcinek Inwentaryzacja odcinka 5. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 70,0m chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro, rozpoczynającym się bezpośrednio za skrzyżowaniem chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro z poprz. Lednica w kierunku zachodnim. Na omawianym odcinku strop wyrobiska pozostawiony został bez obudowy podporowej. Spąg wyrobiska tworzy calizna. Wysokość wyrobiska w świetle wynosi 1,9 2,2m a szerokość 1,6 2,0m. Obecnie górotwór tworzący strop wyrobiska znajduje się w poprawnym stanie jedynie miejscowo stwierdzono występowanie niewielkich odspojeń. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 5a, fot. nr 9 i Projekt zabezpieczenia odcinka 5. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie następujących robót,których zakres będzie obejmował: wykonanie niezbędnych przybierek stropu i ociosów (do wymiaru w świetle min 1,8m), odwiercenie pionowych otworów kontrolnych o dł. min. 2,0m w połowie szerokości stropu wyrobiska. Poszczególne stanowiska wiercenia będą usytuowane w rozstawie co max. 2,0. Potwierdzenie odwierconymi otworami kontrolnymi warstwy górotworu bez szczelin i rozwarstwień do głębokości min. 2,0 m będzie przesłanką do uzyskania zgody KRZG na pozostawienie w dalszym ciągu wyrobiska bez obudowy podporowej stropu, lub w przeciwnym przypadku: ewentualnie zabudowę odrzwi obudowy drewnianej. Nowo zabudowywane odrzwia obudowy drewnianej wznoszone będą w wzajemnym rozstawie co max. 1,0m i należy je wykonać z drewna kopalnianego o śr. min. Ø 0,18 m. Połączenie poszczególnych elementów obudowy wykonać na zamek niemiecki w odmianie wielickiej tj. zgodnie z rysunkiem nr 2, wersja B, Książki obudowy stanowiącej załącznik nr 6 do planu ruchu Kopalni Soli,,Wieliczka S.A. na lata /załącznik nr 4 do niniejszego projektu. Stojaki obudowy należy umieszczać w spągu na podkładce z deski o gr. 0,05 m, w gnieździe o głębokości min. 0,15 m. Na obudowie wykonana zostanie wykładka deskami o grubości min. 0,025m stropu i ociosu na pełno. Wymiary wyrobiska w świetle obudowy będą wynosiły: szer. min. 1,6m; wys. min. 1,8m. Do wykonania nowej obudowy należy w miarę możliwości wykorzystywać drewno pochodzące z demontażu istniejącej obudowy. wykonanie wyrównującej przybierki spągu na całej długości odcinka. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 5b. 11

12 5.6 Odcinek Inwentaryzacja odcinka 6. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 14,0m chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro, rozpoczynającym się bezpośrednio za końcem odcinka nr 5. Omawiany odcinek wyrobiska w całości zabezpieczony został odrzwiami obudowy drewnianej zabudowywanymi w rozstawie co 1,0m (15szt). Na obudowie wykonano wykładkę na pełno. Wysokość wyrobiska w świetle obudowy wynosi ok. 1,6m a szerokość ok. 1,4m. Obecnie stan techniczny istniejącej obudowy nie jest zły, ale brak jest wymaganych wymiarów w świetle obudowy. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 6a, fot. nr Projekt zabezpieczenia odcinka 6. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie rekonstrukcji istniejącej obudowy,której zakres będzie obejmował: rabowanie istniejących odrzwi obudowy, wykonanie niezbędnych przybierek stropu i ociosu, odtworzenie zabudowę odrzwi obudowy drewnianej, Nowo zabudowywane odrzwia obudowy drewnianej wznoszone będą w wzajemnym rozstawie co max. 1,0m i należy je wykonać z drewna kopalnianego o śr. min. Ø 0,18 m. Połączenie poszczególnych elementów obudowy wykonać na zamek niemiecki w odmianie wielickiej tj. zgodnie z rysunkiem nr 2, wersja B, Książki obudowy stanowiącej załącznik nr 6 do planu ruchu Kopalni Soli,,Wieliczka S.A. na lata /załącznik nr 4 do niniejszego projektu/. Stojaki obudowy należy umieszczać w spągu na podkładce z deski o gr. 0,05 m, w gnieździe o głębokości min. 0,15 m. Na obudowie wykonana zostanie wykładka deskami o grubości min. 0,025m stropu i ociosu na pełno. Wymiary wyrobiska w świetle obudowy będą wynosiły: szer. min. 1,6m; wys. min. 1,8m. Do wykonania nowej obudowy należy w miarę możliwości wykorzystywać drewno pochodzące z demontażu istniejącej obudowy. wykonanie niezbędnych przybierek spągu na całej długości wyrobiska. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 6b. 12

13 5. 7 Odcinek Inwentaryzacja odcinka 7. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 90,0m chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro, rozpoczynającym się bezpośrednio za odrzwiami obudowy drewnianej (koniec odcinka nr 6) w kierunku zachodnim do skrzyżowania chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro z poprz Na omawianym odcinku strop wyrobiska pozostawiony został bez obudowy podporowej. Spąg wyrobiska tworzy calizna. Wysokość wyrobiska w świetle wynosi 1,8 2,2m a szerokość 1,6 2,0m. Obecnie górotwór tworzący strop wyrobiska znajduje się w poprawnym stanie jedynie miejscowo stwierdzono występowanie niewielkich odspojeń. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 7a, fot. nr 12 i Projekt zabezpieczenia odcinka 7. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie następujących robót,których zakres będzie obejmował: odwodnienie spągu wyrobiska, wykonanie niezbędnych przybierek stropu i ociosów (do wymiaru w świetle min 1,8m), odwiercenie pionowych otworów kontrolnych o dł. min. 2,0m w połowie szerokości stropu wyrobiska. Poszczególne stanowiska wiercenia będą usytuowane w rozstawie co max. 2,0. Potwierdzenie odwierconymi otworami kontrolnymi warstwy górotworu bez szczelin i rozwarstwień do głębokości min. 2,0 m będzie przesłanką do uzyskania zgody KRZG na pozostawienie w dalszym ciągu wyrobiska bez obudowy podporowej stropu, lub w przeciwnym przypadku: ewentualnie zabudowę odrzwi obudowy drewnianej. Nowo zabudowywane odrzwia obudowy drewnianej wznoszone będą w wzajemnym rozstawie co max. 1,0m i należy je wykonać z drewna kopalnianego o śr. min. Ø 0,18 m. Połączenie poszczególnych elementów obudowy wykonać na zamek niemiecki w odmianie wielickiej tj. zgodnie z rysunkiem nr 2, wersja B, Książki obudowy stanowiącej załącznik nr 6 do planu ruchu Kopalni Soli,,Wieliczka S.A. na lata /załącznik nr 4 do niniejszego projektu. Stojaki obudowy należy umieszczać w spągu na podkładce z deski o gr. 0,05 m, w gnieździe o głębokości min. 0,15 m. Na obudowie wykonana zostanie wykładka deskami o grubości min. 0,025m stropu i ociosu na pełno. Wymiary wyrobiska w świetle obudowy będą wynosiły: szer. min. 1,6m; wys. min. 1,8m. wykonanie wyrównującej przybierki spągu na całej długości odcinka wyrobiska. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 7b. 13

14 5. 8 Odcinek Inwentaryzacja odcinka 8. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 47,0m chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro, rozpoczynającym się bezpośrednio za skrzyżowaniem chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro z poprz w kierunku zachodnim. Na omawianym odcinku strop wyrobiska pozostawiony został bez obudowy podporowej. Spąg wyrobiska tworzy calizna. Wysokość wyrobiska w świetle wynosi 1,8 2,2m a szerokość 1,6 2,0m. Obecnie górotwór tworzący strop wyrobiska znajduje się w poprawnym stanie jedynie miejscowo stwierdzono występowanie niewielkich odspojeń. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 8a, fot. nr 14 i Projekt zabezpieczenia odcinka 8. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie następujących robót,których zakres będzie obejmował: wykonanie niezbędnych przybierek stropu i ociosów (do wymiaru w świetle min 1,8m), odwiercenie pionowych otworów kontrolnych o dł. min. 2,0m w połowie szerokości stropu wyrobiska. Poszczególne stanowiska wiercenia będą usytuowane w rozstawie co max. 2,0. Potwierdzenie odwierconymi otworami kontrolnymi warstwy górotworu bez szczelin i rozwarstwień do głębokości min. 2,0 m będzie przesłanką do uzyskania zgody KRZG na pozostawienie w dalszym ciągu wyrobiska bez obudowy podporowej stropu, lub w przeciwnym przypadku: ewentualnie zabudowę odrzwi obudowy drewnianej. Nowo zabudowywane odrzwia obudowy drewnianej wznoszone będą w wzajemnym rozstawie co max. 1,0m i należy je wykonać z drewna kopalnianego o śr. min. Ø 0,18 m. Połączenie poszczególnych elementów obudowy wykonać na zamek niemiecki w odmianie wielickiej tj. zgodnie z rysunkiem nr 2, wersja B, Książki obudowy stanowiącej załącznik nr 6 do planu ruchu Kopalni Soli,,Wieliczka S.A. na lata /załącznik nr 4 do niniejszego projektu. Stojaki obudowy należy umieszczać w spągu na podkładce z deski o gr. 0,05 m, w gnieździe o głębokości min. 0,15 m. Na obudowie wykonana zostanie wykładka deskami o grubości min. 0,025m stropu i ociosu na pełno. Wymiary wyrobiska w świetle obudowy będą wynosiły: szer. min. 1,6m; wys. min. 1,8m. Do wykonania nowej obudowy należy w miarę możliwości wykorzystywać drewno pochodzące z demontażu istniejącej obudowy. wykonanie wyrównującej przybierki spągu. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 8b. 14

15 5. 9 Odcinek Inwentaryzacja odcinka 9. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 3,0m chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro, rozpoczynającym się bezpośrednio za końcem odcinak nr 8 w kierunku zachodnim. Na omawianym odcinku strop wyrobiska zabezpieczony jest 4 szt. stropnic posadowionych w gniazdach w ociosie. Spąg wyrobiska tworzy calizna. Omawiany odcinek wyrobiska w całości zabezpieczony został stropnicami obudowy drewnianej zabudowywanymi w rozstawie co 1,0m. Na obudowie wykonano wykładkę na pełno drewnem ciosanym. Wysokość wyrobiska w świetle obudowy wynosi ok. 1,6m a szerokość ok. 1,4m. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 9a, fot. nr 16 i Projekt zabezpieczenia odcinka 9. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie następujących robót,których zakres będzie obejmował: rabowanie uszkodzonych stropnic, wykonanie niezbędnych przybierek stropu i ociosów, zabudowę (7szt) stropnic osadzonych w gniazdach w ociosie, Nowo zabudowywane stropnice budowane będą w wzajemnym rozstawie co max. 1,0m i należy je wykonać z drewna kopalnianego o śr. min. Ø 0,18 m., zgodnie z rysunkiem nr 4, Książki obudowy stanowiącej załącznik nr 6 do planu ruchu Kopalni Soli,,Wieliczka S.A. na lata /załącznik nr 5 do niniejszego projektu. Na stropnicach zostanie wykładka deskami o grubości min. 0,025m stropu. Wymiary wyrobiska w świetle obudowy będą wynosiły: szer. min. 1,6m; wys. min. 1,8m. wykonanie wyrównującej przybierki spągu na całym odcinku wyrobiska. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 9b Odcinek Inwentaryzacja odcinka 10. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 60,0m chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro, rozpoczynającym się bezpośrednio za końcem odcinka nr 9 w kierunku zachodnim do skrzyżowania przedmiotowego chodnika z chodnikiem do ługowni otworowych pochyłych. oraz chodnik do ługowni. Wyrobisko na całej długości jest zawodnione. Na omawianym odcinku strop wyrobiska pozostawiony został bez obudowy podporowej. Spąg wyrobiska tworzy calizna. Wysokość wyrobiska w świetle wynosi 1,8 2,1m a szerokość 1,6 2,0m. Obecnie górotwór tworzący strop wyrobiska znajduje się w poprawnym stanie jedynie miejscowo stwierdzono występowanie niewielkich odspojeń. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 10a, fot. nr 18 i 19 i

16 Projekt zabezpieczenia odcinka 10. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie następujących robót,których zakres będzie obejmował: odwodnienie spągu wyrobiska, wykonanie niezbędnych przybierek stropu i ociosów (do wymiaru w świetle min 1,8m), odwiercenie pionowych otworów kontrolnych o dł. min. 2,0m w połowie szerokości stropu wyrobiska. Poszczególne stanowiska wiercenia będą usytuowane w rozstawie co max. 2,0. Potwierdzenie odwierconymi otworami kontrolnymi warstwy górotworu bez szczelin i rozwarstwień do głębokości min. 2,0 m będzie przesłanką do uzyskania zgody KRZG na pozostawienie w dalszym ciągu wyrobiska bez obudowy podporowej stropu lub w przeciwnym przypadku: ewentualnie zabudowę odrzwi obudowy drewnianej, Nowo zabudowywane odrzwia obudowy drewnianej wznoszone będą w wzajemnym rozstawie co max. 1,0m i należy je wykonać z drewna kopalnianego o śr. min. Ø 0,18 m. Połączenie poszczególnych elementów obudowy wykonać na zamek niemiecki w odmianie wielickiej tj. zgodnie z rysunkiem nr 2, wersja B, Książki obudowy stanowiącej załącznik nr 6 do planu ruchu Kopalni Soli,,Wieliczka S.A. na lata /załącznik nr 4 do niniejszego projektu. Stojaki obudowy należy umieszczać w spągu na podkładce z deski o gr. 0,05 m, w gnieździe o głębokości min. 0,15 m. Na obudowie wykonana zostanie wykładka deskami o grubości min. 0,025m stropu i ociosu na pełno. Wymiary wyrobiska w świetle obudowy będą wynosiły: szer. min. 1,6m; wys. min. 1,8m. wykonanie wyrównującej przybierki spągu na całej długości odcinka. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 10b. 16

17 5.11 Odcinek Inwentaryzacja odcinka 11. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 110,0m chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro, rozpoczynającym się bezpośrednio za skrzyżowaniem chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro z chodnikiem do ługowni otworowych w kierunku zachodnim. Na omawianym odcinku strop wyrobiska pozostawiony został bez obudowy podporowej. Spąg wyrobiska tworzy calizna. Wysokość wyrobiska w świetle wynosi 1,8 2,2m a szerokość 1,6 2,0m. Obecnie górotwór tworzący strop wyrobiska znajduje się w poprawnym stanie jedynie miejscowo stwierdzono występowanie niewielkich odspojeń. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 11a, fot. nr 21, 22 i Projekt zabezpieczenia odcinka 11. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie następujących robót,których zakres będzie obejmował: odwodnienie spągu wyrobiska, wykonanie niezbędnych przybierek stropu i ociosów, na początku odcinka zabudowę 8szt odrzwi obudowy (na 7,0m) w rozstawie max. co 1,0m, odwiercenie pionowych otworów kontrolnych o dł. min. 2,0m w połowie szerokości stropu wyrobiska. Poszczególne stanowiska wiercenia będą usytuowane w rozstawie co max. 2,0. Potwierdzenie odwierconymi otworami kontrolnymi warstwy górotworu bez szczelin i rozwarstwień do głębokości min. 2,0 m będzie przesłanką do uzyskania zgody KRZG na pozostawienie w dalszym ciągu wyrobiska bez obudowy podporowej stropu lub w przeciwnym przypadku: ewentualnie zabudowę odrzwi obudowy drewnianej. Nowo zabudowywane odrzwia obudowy drewnianej wznoszone będą w wzajemnym rozstawie co max. 1,0m i należy je wykonać z drewna kopalnianego o śr. min. Ø 0,18 m. Połączenie poszczególnych elementów obudowy wykonać na zamek niemiecki w odmianie wielickiej tj. zgodnie z rysunkiem nr 2, wersja B, Książki obudowy stanowiącej załącznik nr 6 do planu ruchu Kopalni Soli,,Wieliczka S.A. na lata /załącznik nr 4 do niniejszego projektu. Stojaki obudowy należy umieszczać w spągu na podkładce z deski o gr. 0,05 m, w gnieździe o głębokości min. 0,15 m. Na obudowie wykonana zostanie wykładka deskami o grubości min. 0,025m stropu i ociosu na pełno. Wymiary wyrobiska w świetle obudowy będą wynosiły: szer. min. 1,6m; wys. min. 1,8m. Do wykonania nowej obudowy należy w miarę możliwości wykorzystywać drewno pochodzące z demontażu istniejącej obudowy. wykonanie wyrównującej przybierki spągu na całej długości odcinka. 17

18 Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 11b Odcinek Inwentaryzacja odcinka 12. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 20,0m chodnika prowadzącego do ługowni otworowych, rozpoczynającym się bezpośrednio za skrzyżowaniem chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro z w/w chodnikiem do ługowni otworowych w kierunku zachodnim. Na omawianym odcinku strop wyrobiska pozostawiony został bez obudowy podporowej. Spąg wyrobiska tworzy calizna. Wysokość wyrobiska w świetle wynosi 1,8 2,3m a szerokość 1,6 2,1m. Obecnie górotwór tworzący strop wyrobiska znajduje się w poprawnym stanie jedynie miejscowo stwierdzono występowanie niewielkich odspojeń. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 12a, fot. nr 24 i Projekt zabezpieczenia odcinka 12. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie następujących robót,których zakres będzie obejmował: wykonanie niezbędnych przybierek stropu i ociosów (do wymiaru w świetle min 1,8m), odwiercenie pionowych otworów kontrolnych o dł. min. 2,0m w połowie szerokości stropu wyrobiska. Poszczególne stanowiska wiercenia będą usytuowane w rozstawie co max. 2,0. Potwierdzenie odwierconymi otworami kontrolnymi warstwy górotworu bez szczelin i rozwarstwień do głębokości min. 2,0 m będzie przesłanką do uzyskania zgody KRZG na pozostawienie w dalszym ciągu wyrobiska bez obudowy podporowej stropu lub w przeciwnym przypadku: ewentualnie zabudowę odrzwi obudowy drewnianej, Nowo zabudowywane odrzwia obudowy drewnianej wznoszone będą w wzajemnym rozstawie co max. 1,0m i należy je wykonać z drewna kopalnianego o śr. min. Ø 0,18 m. Połączenie poszczególnych elementów obudowy wykonać na zamek niemiecki w odmianie wielickiej tj. zgodnie z rysunkiem nr 2, wersja B, Książki obudowy stanowiącej załącznik nr 6 do planu ruchu Kopalni Soli,,Wieliczka S.A. na lata /załącznik nr 4 do niniejszego projektu. Stojaki obudowy należy umieszczać w spągu na podkładce z deski o gr. 0,05 m, w gnieździe o głębokości min. 0,15 m. Na obudowie wykonana zostanie wykładka deskami o grubości min. 0,025m stropu i ociosu na pełno. Wymiary wyrobiska w świetle obudowy będą wynosiły: szer. min. 1,6m; wys. min. 1,8m. wykonanie wyrównującej przybierki spągu na całej długości odcinka. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 12b. 18

19 5.13 Odcinek Inwentaryzacja odcinka 13. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 16,0m chodnika prowadzącego do ługowni otworowych, rozpoczynającym się bezpośrednio za skrzyżowaniem chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro z w/w chodnikiem do ługowni otworowych w kierunku zachodnim. Na omawianym odcinku strop wyrobiska pozostawiony został bez obudowy podporowej. Spąg wyrobiska tworzy calizna. Wysokość wyrobiska w świetle wynosi 1,8 2,2m a szerokość 1,6 2,0m. Obecnie górotwór tworzący strop wyrobiska znajduje się w poprawnym stanie jedynie miejscowo stwierdzono występowanie niewielkich odspojeń. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 13a, fot. nr Projekt zabezpieczenia odcinka 13. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie następujących robót,których zakres będzie obejmował: wykonanie niezbędnych przybierek stropu i ociosów(do wymiaru w świetle min 1,8m), odwiercenie pionowych otworów kontrolnych o dł. min. 2,0m w połowie szerokości stropu wyrobiska. Poszczególne stanowiska wiercenia będą usytuowane w rozstawie co max. 2,0. Potwierdzenie odwierconymi otworami kontrolnymi warstwy górotworu bez szczelin i rozwarstwień do głębokości min. 2,0 m będzie przesłanką do uzyskania zgody KRZG na pozostawienie w dalszym ciągu wyrobiska bez obudowy podporowej stropu lub w przeciwnym przypadku: ewentualnie zabudowę odrzwi obudowy drewnianej. Nowo zabudowywane odrzwia obudowy drewnianej wznoszone będą w wzajemnym rozstawie co max. 1,0m i należy je wykonać z drewna kopalnianego o śr. min. Ø 0,18 m. Połączenie poszczególnych elementów obudowy wykonać na zamek niemiecki w odmianie wielickiej tj. zgodnie z rysunkiem nr 2, wersja B, Książki obudowy stanowiącej załącznik nr 6 do planu ruchu Kopalni Soli,,Wieliczka S.A. na lata /załącznik nr 4 do niniejszego projektu. Stojaki obudowy należy umieszczać w spągu na podkładce z deski o gr. 0,05 m, w gnieździe o głębokości min. 0,15 m. Na obudowie wykonana zostanie wykładka deskami o grubości min. 0,025m stropu i ociosu na pełno. Wymiary wyrobiska w świetle obudowy będą wynosiły: szer. min. 1,6m; wys. min. 1,8m. wykonanie wyrównującej przybierki spągu na całej długości odcinka. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 13b. 19

20 5.14 Odcinek Inwentaryzacja odcinka 14. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 25,0m chodnika prowadzącego do ługowni otworowych, rozpoczynającym się bezpośrednio za skrzyżowaniem chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro z w/w chodnikiem do ługowni otworowych w kierunku zachodnim. Na omawianym odcinku strop wyrobiska pozostawiony został bez obudowy podporowej. Spąg wyrobiska tworzy calizna. Wysokość wyrobiska w świetle wynosi 1,8 2,2m a szerokość 1,6 2,1m. Obecnie górotwór tworzący strop wyrobiska znajduje się w poprawnym stanie jedynie miejscowo stwierdzono występowanie niewielkich odspojeń. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 14a, fot. nr 27 i Projekt zabezpieczenia odcinka 14. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie następujących robót,których zakres będzie obejmował: wykonanie niezbędnych przybierek stropu i ociosów (do wymiaru w świetle min 1,8m), odwiercenie pionowych otworów kontrolnych o dł. min. 2,0m w połowie szerokości stropu wyrobiska. Poszczególne stanowiska wiercenia będą usytuowane w rozstawie co max. 2,0. Potwierdzenie odwierconymi otworami kontrolnymi warstwy górotworu bez szczelin i rozwarstwień do głębokości min. 2,0 m będzie przesłanką do uzyskania zgody KRZG na pozostawienie w dalszym ciągu wyrobiska bez obudowy podporowej stropu lub w przeciwnym przypadku: ewentualnie zabudowę odrzwi obudowy drewnianej, Nowo zabudowywane odrzwia obudowy drewnianej wznoszone będą w wzajemnym rozstawie co max. 1,0m i należy je wykonać z drewna kopalnianego o śr. min. Ø 0,18 m. Połączenie poszczególnych elementów obudowy wykonać na zamek niemiecki w odmianie wielickiej tj. zgodnie z rysunkiem nr 2, wersja B, Książki obudowy stanowiącej załącznik nr 6 do planu ruchu Kopalni Soli,,Wieliczka S.A. na lata /załącznik nr 4 do niniejszego projektu. Stojaki obudowy należy umieszczać w spągu na podkładce z deski o gr. 0,05 m, w gnieździe o głębokości min. 0,15 m. Na obudowie wykonana zostanie wykładka deskami o grubości min. 0,025m stropu i ociosu na pełno. Wymiary wyrobiska w świetle obudowy będą wynosiły: szer. min. 1,6m; wys. min. 1,8m. wykonanie wyrównującej przybierki spągu na całej długości odcinka. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 14b. 20

21 6. Charakterystyka zagrożeń naturalnych i profilaktyka. Rozpoczęcie robót należy poprzedzić zgłoszeniem sztygarowi oddziału właściwego do spraw wentylacji. Roboty będą wykonywane w rejonie kopalni rozpoznanym robotami górniczymi, zaliczonym do I-go oraz III stopnia zagrożenia wodnego (odcinek nr 10) i I kategorii zagrożenia metanowego. Ponieważ roboty prowadzone będą w wyrobiskach już istniejących, nie przewiduje się w tym rejonie wdarcia się wody lub kurzawki. W miejscu prowadzonych robót istnieje niewielkie zagrożenie odpadania odspojonych okruchów skał stropowych i ociosowych. Stan górotworu w tym rejonie, przy prowadzeniu robót z zachowaniem zasad sztuki górniczej, nie spowoduje zaistnienia zagrożenia zawałowego. Profilaktyka metanowa polegać będzie na przewidzianych przepisami górniczymi kontrolach zawartości metanu w powietrzu i ich dokumentowaniu: W pobliżu przodka należy zawiesić tablicę kontroli zawartości metanu. Osoby dozoru ruchu górniczego obowiązane są do wykonania pomiarów zawartości metanu w miejscu prowadzenia robót górniczych oraz w innych miejscach spodziewanych nagromadzeń metanu każdorazowo w czasie kontroli rejonu. Przodowi zobowiązani są do kontroli zawartości metanu w przodku i 10-cio metrowym odcinku wyrobiska, w którym znajdują się stanowiska pracy przed rozpoczęciem pracy na każdej zmianie i w czasie pracy, co dwie godziny. Metaniarze zobowiązani są do kontroli zawartości metanu w przodku raz na dobę w dniach pracy. Pomiary należy wykonywać przy pomocy metanomierzy przenośnych, pod stropem wyrobiska tzn. nie niżej niż 10 cm od najwyższego miejsca niezabudowanego stropu, szczelnej obudowy lub okładziny obudowy. Wyniki pomiarów zawartości metanu wpisują: przodowi - na tablicy kontroli zawartości metanu, metaniarze - na tablicy kontroli metanu, w dzienniku metaniarza i książce metaniarza, osoby dozoru ruchu - na tablicy kontroli metanu, w notesach oraz w książce raportowej. Roboty górnicze na odcinku nr 10 chodnika poszukiwawczego Franz. Muller-Ferro przewidzianym do przebudowy w ramach niniejszego projektu wykonywane będą w rejonie kopalni, zaliczonym do I-szej kategorii zagrożenia metanowego i III-go stopnia zagrożenia wodnego. 21

22 Charakterystyka zagrożenia wodnego, ustalenia i wymogi w związku z prowadzeniem przedmiotowych robót górniczych w części zakładu zaliczonej do III stopnia zagrożenia wodnego. Roboty górnicze na dcinku nr 10 chodnika poszukiwawczego Franz. Muller-Ferro przewidzianym do przebudowy w ramach niniejszego projektu wykonywane będą w rejonie kopalni rozpoznanym robotami górniczymi, zaliczonym do I-szej kategorii zagrożenia metanowego i III-go stopnia zagrożenia wodnego. Wykonawca, po wejściu czołem przodka roboczego w III-ci stopień zagrożenia wodnego jest zobowiązany powiadomić o tym kopalnianą Służbę Geologiczną. W miejscu prowadzonych robót istnieje niewielkie zagrożenie odpadania odspojonych okruchów skał stropowych i ociosowych. Stan górotworu w tym rejonie, przy prowadzeniu robót z zachowaniem zasad sztuki górniczej, nie spowoduje zaistnienia zagrożenia zawałowego. Ponieważ roboty prowadzone będą w wyrobisku już istniejącym, nie przewiduje się w tym rejonie wdarcia się wody lub kurzawki. Niemniej jednak, w związku z prowadzeniem robót w rejonie kopalni zaliczonym do III go stopnia zagrożenia wodnego, należy prowadzić działania profilaktyczne zmierzające do minimalizowania tego zagrożenia przedstawione poniżej: Miejsce pracy zostanie oświetlone światłem stacjonarnym; W odległości max. do 25 m od czoła przodka zainstalowany zostanie telefonosygnalizator, który sukcesywnie będzie przenoszony wraz z postępem tego przodka; Z miejsca prowadzenia robót wyznacza się w związku z zagrożeniem wodnym następującą drogę ucieczkową: Z miejsca prowadzonych robót w chodniku poszukiwawczym Franz. Muller-Ferro w kierunku na południe poprz , następnie w kierunku zachodnim podł. A. Müller, do podł. Franz. Müller i tą podłużnią w kierunku zachodnim wyrobiskami poz. III: podł. Plener Dolny, podł. Hauer, chodnikiem Pistek do szybu Kinga na poz. III. Aktualny schemat drogi ucieczkowej w związku z zagrożeniem wodnym występującym w czasie robót w chodniku poszukiwawczym Franz. Muller-Ferro, znajduje się w rejonie cechowni, gdzie dokonywany jest podział pracy. Wyszczególniona powyżej droga ucieczkowa będzie oświetlona światłem elektrycznym stacjonarnym oraz będzie oznakowana odpowiednimi tabliczkami. Przejścia dla ludzi na drodze ucieczkowej należy utrzymywać w stanie zapewniającym bezpieczne i swobodne poruszanie się. Nadzorujące prowadzenie robót osoby dozoru ruchu minimum 1 raz w miesiącu przeszkolą zatrudnionych pracowników na temat zagrożenia wodnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób postępowania, alarmowania oraz znajomości dróg ucieczkowych i kierunek wycofywania się w przypadku wdarcia się wody; Prace związane z wykonaniem projektowanych robót poza kontrolami codziennymi przeprowadzanymi na zmianach przez osoby średniego dozoru ruchu, będą ponadto kontrolowane z ustaloną częstotliwością przez następujące osoby kierownictwa i wyższego dozoru ruchu: 22

23 K.D.R.G. min. 1 x 2 tygodnie; Służba Geologiczna Inwestora min. 1 x 2 tygodnie, nadsztygar górniczy min. 1 x 1 tydzień; W związku z prowadzeniem robót w wyrobisku istniejącym i w rejonie kopalni rozpoznanym robotami górniczymi przy równoczesnym bezpiecznym sposobie ich wykonywania nie zwiększającym istniejącego zagrożenia, rezygnuje się z zabudowy tamy wodnej w wyrobisku. Sztygar oddziałowy oddziału wykonującego roboty zgłosi za pisemnym potwierdzeniem termin rozpoczęcia robót wszystkim osobom kierownictwa i dozoru ruchu zobowiązanym do ich kontroli zgodnie z ustaleniami niniejszej dokumentacji. W przypadku wdarcia się do wyrobisk wody lub mieszaniny wody z luźnym materiałem skalnym, należy postępować zgodnie z procedurami umieszczonymi w,,planie akcji ratowniczej i w planie akcji wodnej. W przypadku wystąpienia zagrożenia wyznacza się następujące drogi ucieczkowe: z miejsca prowadzenia przebudowy chodnikiem poszukiwawczym Franz Müller-Ferro, w kierunku południowym poprz , następnie w kierunku zachodnim podł. A. Müller, do podł. Franz. Müller i tą podłużnią w kierunku zachodnim wyrobiskami poz. III: podł. Plener Dolny, podł. Hauer, chodnikiem Pistek do szybu Kinga na poz. III. z miejsca prowadzenia przebudowy chodnikiem poszukiwawczym Franz Müller-Ferro, w kierunku południowym poprz , następnie w kierunku zachodnim podł. A. Muller, do podł. Franz. Müller i pochylnią Franz. Müller na poz. IV do podł. Gdów i tą podłużnią w kierunku zachodnim, wyrobiskami poz. IV: podł. Grubentall, podł. Rittinger i do szybu Kinga na poz. IV. z miejsca prowadzenia przebudowy chodnikiem poszukiwawczym Franc Müller-Ferro, w kierunku południowym poprz , następnie w kierunku zachodnim podł. A. Müller, do podł. Franz. Müller i pochylnią Franz. Müller na poz. IV do podł. Gdów i tą podłużnią w kierunku zachodnim, wyrobiskami poz. IV: podł. Grubentall, podł. Rittinger i do szybu Daniłowicza na poz. IV. Impregnacja obudowy drewnianej należy prowadzić zgodnie z zarządzeniem KRZG z dnia r na podstawie Instrukcji impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju wyrobisk w K.S. Wieliczka S.A. do materiału trudno zapalnego, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego projektu. Wykonanie powyższego sposobu zabezpieczenia należy dokumentować w Książce ewidencji nasączań prowadzonej przez dany oddział górniczy, którą przedstawiać do wglądu KDRG. 23

24 7. Wentylacja. Przodek przebudowy znajduje się w części kopalni zaliczonej do I kategorii zagrożenia metanowego. Przewietrzany będzie w opływowym prądzie powietrza wytworzonym w układzie szybów Kinga Wilson, sprowadzany jest # Kinga na poz. IV, p. Rittinger, p. Grubentall, p. Gdów, dalej ## Anna, p. Anna na poz. III w kierunku zachodnim p. Lednica do chodnika Franz. Müller-Ferro gdzie zabudowany jest wentylator lutniowy przewietrzający rejon robót na wschodnim odcinku (Etap nr 1) chodnika poszukiwawczego Franz. Muller-Ferro. Po przewietrzeniu przodka dalej chodnikiem poszukiwawczym Franz. Muller-Ferro w kierunku zachodnim, dalej 3-215/393 do poprz , dalej podł. Franz Müller II do # Wilson. 8. Transport materiałów i odstawa urobku. Materiały i narzędzia przeznaczone do prowadzenia robót opuszczane będą szybem Kingi na poz. III, skąd transportowany będzie ręcznie. Transport będzie się odbywał chodnikiem Pistek, podł. Hauer, podł. Plener Dolny, podł. Franciszek Muller II, podł. Antoni Muller, pop , do miejsca ich składowania na zapleczu przodka przebudowy. W związku z faktem, iż opisana powyżej droga transportowa stanowi drogę ucieczkową z wyrobisk trasy turystycznej należy dopilnować, aby na całej jej długości nie znajdowały się żadne materiały oraz inne przedmioty utrudniające przejście. Miejsca składowania materiałów, narzędzi i sprzętu zostaną wyznaczone przez osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Kopalni Soli Wieliczka S.A. Urobek pochodzący z przybierki i zalegający na spągu wybierany będzie ręcznie za pomocą łopat i ładowany do taczek i transportowany w rejon lokalnych poszerzeń znajdujących się w chodniku poszukiwawczym Franz. Müller-Ferro i tam lokowany. Prace związane z transportem materiałów i odstawą urobku wykonywane będą zgodnie z postanowieniami zawartymi w Instrukcji bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli Wieliczka. 9. Rodzaj stosowanych urządzeń. Do realizacji przebudowy stosowany będzie następujący sprzęt górniczy: młotki pneumatyczne z podporą pneumatyczną (ewentualnie bez podpory), piły pneumatyczne, stojaki cierne typu SN 400ZM /Valent, ciągarki łańcuchowe, wiertarki pneumatyczne oraz proste narzędzia takie jak: obrywaczki, kilofy, łopaty, siekiery i piły ręczne, rusztowanie warszawskie. 10. Łączność. Łączność z przodkiem zapewniona będzie przez telefon o numerze... zabudowany w odległości nie przekraczającej 10 m od czoła przodka. W miarę postępu przebudowy, miejsce zabudowy telefonu będzie sukcesywnie przesuwane za przodkiem. 24

25 11. Warunki bezpiecznego wykonywania robót. Wszystkie roboty wykonywane będą zgodnie z przepisami górniczymi, obowiązującymi instrukcjami oraz zgodnie z niniejszą dokumentacją, przez brygady górników z odpowiednimi kwalifikacjami. Wszelkie zmiany w sposobie wykonywania robót określone będą odrębnym wpisem dokonanym przez uprawnione osoby dozoru ruchu w formie aneksu lub aktualizacji i dołączone zostaną do niniejszego projektu. Z ustalonym sposobem prowadzenia robót, potencjalnymi zagrożeniami oraz drogami ucieczkowymi i rodzajem wentylacji należy zapoznać zatrudnionych na tej przebudowie pracowników oraz nadzorujące tą przebudowę osoby dozoru ruchu. Znajomość tą przodowi oraz osoby dozoru ruchu winni potwierdzić własnoręcznym podpisem na liście załączonej do niniejszego opracowania. Wszelkie zmiany warunków technicznych i górniczo-geologicznych należy niezwłocznie zgłaszać KDRG lub jego zastępcy. Miejsce robót należy oświetlić światłem stacjonarnym. Przodek zostanie wyposażony w telefon o numerze... Dostęp do przodka należy wygrodzić. Na wygrodzeniu należy umieścić tablicę z napisem: Wstęp wzbroniony. Przejście tylko za zgodą przodowego. Wejście do wyrobisk nieczynnych winno być zakrzyżowane i zaopatrzone w tablicę Wstęp wzbroniony w sposób ustalony w warunkach odstępstwa. W czasie realizowania czynności w przodku pracownicy muszą posiadać opatrunek osobisty, oraz posiadać i stosować środki ochrony osobistej: Przy przybierce przy pomocy MP i wierceniu otworów: maski przeciwpyłowe, okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice antywibracyjne. Przy rabowaniu i demontażach: okulary ochronne i rękawice robocze. W trakcie prowadzenia wszystkich rodzajów robót: należy stosować rękawice ochronne, oraz zintegrowaną z hełmem górniczym osłonę twarzy typu Select lub okulary ochronne.. 25

Projekt techniczny wykonania dobudowy z podłużni Rittinger na poz. IV wraz z wnęką wiertniczą.

Projekt techniczny wykonania dobudowy z podłużni Rittinger na poz. IV wraz z wnęką wiertniczą. Projekt techniczny wykonania dobudowy z podłużni Rittinger na poz. IV wraz z wnęką wiertniczą. Wieliczka, marzec 2013 r. Spis treści: 1. Wstęp 2. Inwentaryzacja podłużni Rittinger, uzbrojenie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny wykonania pochylni z poziomu IV do zespołu komór Jakubowice.

Projekt techniczny wykonania pochylni z poziomu IV do zespołu komór Jakubowice. Projekt techniczny wykonania pochylni z poziomu IV do zespołu komór Jakubowice. Wieliczka, kwiecień 2013 r. Spis treści: 1. Wstęp. 2. Szczegółowy opis sytuacji górniczej i inwentaryzacja wyrobisk w rejonie

Bardziej szczegółowo

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel Wykonane w czerwcu 2012r kontrole stanu obmurza szybu Kazimierz I przy pomocy kamer, wykazały wystąpienie dopływu wody (oszacowane

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ

ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25, tel.: 032 282 25 25 www.csrg.bytom.pl e-mail: info@csrg.bytom.pl ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h

B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h DROGTOM Opole ul. Chełmska 9/2 TEL. 0 608 498 304, TEL.FAX. (077) 551 55 93 www.drogtom.com.pl, drogtom@tlen.pl METRYKA PROJEKTU Projekt wykonawczy remontu drogi

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik górnictwa podziemnego Symbol cyfrowy zawodu: 311 [15] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[15]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Ornontowicach

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Ornontowicach Zawartość opracowania: A. Opis techniczny Przedmiot opracowania Opis stanu istniejącego Opis rozwiązań projektowych Wskaźniki techniczne Uwagi końcowe B. Część rysunkowa rys. Nr 1 - szkic sytuacyjny na

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I PRZEDMIAR ROBÓT Wykonawca opracowania: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE WODMAR s.c. B. JENCZELEWSKI & Z. KULIGA 43-300 BIELSKO - BIAŁA Zamawiający: URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM 32 600 OŚWIĘCIM UL. ZABORSKA 2 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZEC'ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZEC'ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZEC'ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 1992 r. Nr 82 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 423 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP sprzętu ochronnego oczyszczającego sprzętu ochronnego izolującego

1. WSTĘP sprzętu ochronnego oczyszczającego sprzętu ochronnego izolującego 1. WSTĘP Mając na uwadze konieczność skutecznej ochrony zdrowia i życia pracowników dołowych w sytuacjach zagrożenia, w dokumencie programowym Strategia działania urzędów górniczych na lata 2006-2010 wśród

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I

PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I PRO-CAD PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I Przebudowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Sulejowskiej na odcinku od ul. Milickiej do ul. Twardogórskiej zadanie I i II

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY ILUMINACJI I OŚWIETLENIA WYROBISK MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH POPRZECZNIA RARAŃCZA KOMORA KIERATOWA WNĘKA PRZY POPRZECZNI RARAŃCZA

PROJEKT KONCEPCYJNY ILUMINACJI I OŚWIETLENIA WYROBISK MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH POPRZECZNIA RARAŃCZA KOMORA KIERATOWA WNĘKA PRZY POPRZECZNI RARAŃCZA 1 PROJEKT KONCEPCYJNY ILUMINACJI I OŚWIETLENIA WYROBISK MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH POPRZECZNIA RARAŃCZA KOMORA KIERATOWA WNĘKA PRZY POPRZECZNI RARAŃCZA ARCH. MIROSŁAW SULMA KRAKÓW 04.2013 2 Założenia koncepcyjne.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawiercia WWW.ENIS.PL INWESTOR: Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2 42-400 Zawiercie LOKALIZACJA: Zawiercie Dz. nr 130,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Chodnik TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach INWESTOR : Gmina Miasto Siemiatycze Projektant Podpis

Bardziej szczegółowo

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 11 Nazwa inwestycji: Projekt chodnika i zatok autobusowych wraz z odwodnieniem w ul. Laryskiej na odcinku od ul.konopnickiej do ul.3 Maja w Mysłowicach.

Bardziej szczegółowo

1. Dane wyjściowe. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Inwestor zadania. 1.3. Podstawa opracowania

1. Dane wyjściowe. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Inwestor zadania. 1.3. Podstawa opracowania Spis treści 1. Dane wyjściowe... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Inwestor zadania... 2 1.3. Podstawa opracowania... 2 2. Charakterystyka stanu istniejącego... 3 2.1. Lokalizacja i geometria trasy...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Projektowanie i wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych BłaŜej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU FIRMA PROJEKTOWO HANDLOWA ROAD S.C UL. OGRÓDKOWA 10, 32-600 OŚWIĘCIM ZABORZE TEL. 608 716 521, 606 297 201 TEL/ FAX. 33 842 20 13 www.road.net.pl e-mail:fphroad@poczta.fm NIP: 549-21-40-872 REGON: 852633754

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA P.P.P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73 tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869 REGON

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT Biuro Projektowo - Usługowe "ALDA" S.C. Hanna i Janusz Franiczek 44-300 Wodzisław Śląski ul. Skrzyszowska 39 C telefon: 32 455 10 52 tel. kom.: 502 606 365 fax: 32 733 78 44 e-mail: alda.biuro@wp.pl Regon

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa OBIEKT: Droga gminna nr 112210R Konieczkowa Szkoła INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 NR UMOWY: Umowa z 30.06.2011r TYTUŁ PROJEKTU: Remont drogi gminnej nr 112210R Konieczkowa Szkoła w km 0+000

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy Stadium projektu Drogowa-elektryczna Branża Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych Al Jana Pawła II i L Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Cudzynowice w ramach projektu podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

Remont mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ul. Harcerskiej w Płocku. Nr działek 1-2376/1, 1-2473, 1-2473/2, 1-2473/7. Most nad rzeką Słupianką

Remont mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ul. Harcerskiej w Płocku. Nr działek 1-2376/1, 1-2473, 1-2473/2, 1-2473/7. Most nad rzeką Słupianką Zamierzenie budowlane Remont mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ul. Harcerskiej w Płocku. Nr działek 1-2376/1, 1-2473, 1-2473/2, 1-2473/7 Obiekt budowlany Most nad rzeką Słupianką Adres obiektu Województwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ODGROMOWEJ dla budynku GIMNAZJUM z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 18 ul. Angorska 2, 03-913 Warszawa

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ODGROMOWEJ dla budynku GIMNAZJUM z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 18 ul. Angorska 2, 03-913 Warszawa ProEn Stanisław Zdebski Projektowanie budowlane, urbanistyczne, technologiczne. 02-495 Warszawa, ul. Czerwona Droga 18 tel./fax (0.22) 662-49-83, tel. (0.696) 09-87-89 proen@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANO

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia OBIEKT : PROJEKTOWANA BUDOWA SIEĆ KANALIZACJI SANIT. Z PRZYŁĄCZAMI I SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA M. SUCHORZE ADRES : SUCHORZE dz. nr 10/1, 10/15, 10/18, 11/4, 11/5, 11/6, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kategoria usług: 1 Kod CPV: 45221250 I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy chodnika odstawczego II oraz chodnika polowego 8b w pokładzie 382, pole

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. PROJEKTY I NADZÓR MARCIN WĄCHNICKI PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla inwestycji: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. Powiat Słupski, Miasto Słupsk: dz. nr. 491/2dr; 865dr; 414dr; 853dr; 391/4dr.

Bardziej szczegółowo

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki Informacje opisowe i graficzne zawarte w niniejszym opracowaniu są podstawą do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych wraz z odwodnieniem pasa drogowego oraz planem zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu. mgr inż. Krzysztof NADANY PROJEKTANT MAZ/0350/POOD/07

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu. mgr inż. Krzysztof NADANY PROJEKTANT MAZ/0350/POOD/07 Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych W Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 219, 05300 Mińsk Mazowiecki powiat miński, woj. mazowieckie Wykonawca: BIURO PROJEKTOWE D9 KRZYSZTOF NADANY ul. Giermków 55 lok.1,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZAMIERZENIE Z DROGI GMINNEJ NR 116509D ADRES ZAMIERZENIA ul. Szpitalna, 58-300 Wałbrzych działka nr 159/2, obręb nr 21 Nowe Miasto INWESTOR REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 59, ETAP I - LOT A PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005/A ROZDZIAŁ 1. Rozbiórki budynków

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 59, ETAP I - LOT A PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005/A ROZDZIAŁ 1. Rozbiórki budynków ROZDZIAŁ 1 Rozbiórki budynków I. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Projekt opracowano na podstawie: wykazu obiektów przeznaczonych do rozbiórki dostarczonego przez zleceniodawcę wizji lokalnej, pomiarów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI NR 17 NA ODCINKU ZAMOŚĆ HREBENNE W M. KRYNICE OPIS TECHNICZNY

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI NR 17 NA ODCINKU ZAMOŚĆ HREBENNE W M. KRYNICE OPIS TECHNICZNY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI NR 17 NA ODCINKU ZAMOŚĆ HREBENNE W M. KRYNICE OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1. Podstawa opracowania...2 2. Charakterystyka drogi...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2 1 Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa i montaż elektromagnetycznego systemu zabezpieczającego zbiory przed kradzieżą w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy placu Orła Białego 2 Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GMINA SIEMKOWICE UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE PROJEKT OPRACOWAŁ:

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GMINA SIEMKOWICE UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE PROJEKT OPRACOWAŁ: Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie i kierowanie robotami w zakresie dróg i mostów 97-415 KLUKI ŻAR 34b tel. 603896170, 601082614 NIP 769-101-50-76 STADIUM: OBIEKT: ADRES: BRANŻA-OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. KBI - PROJEKTY BUDOWLANE mgr inż. Hubert Kłubowicz ul. Konwaliowa 8 19-300 Ełk tel. 606-143-968; email: kbi-projekty@wp.

PROJEKT BUDOWLANY. KBI - PROJEKTY BUDOWLANE mgr inż. Hubert Kłubowicz ul. Konwaliowa 8 19-300 Ełk tel. 606-143-968; email: kbi-projekty@wp. KBI - PROJEKTY BUDOWLANE mgr inż. Hubert Kłubowicz ul. Konwaliowa 8 19-300 Ełk tel. 606-143-968; email: kbi-projekty@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA OBIEKT: MODERNIZACJA SCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. Przebudowa drogi powiatowej nr 5324P Nabyszyce - Wierzbno

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. Przebudowa drogi powiatowej nr 5324P Nabyszyce - Wierzbno Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 25 tel. 607 335 657, 505 281 941, fax 62 59 44 012 email: mkasalka@op.pl NIP 622-213-14-21 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do projektu budowlanego rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach 66-006 Jarogniewice, dz. nr 231/14 1. Strona tytułowa projektu str.1 2. Zawartość opracowania str.2 3. Opis

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie osuwiskowe w odkrywkowych zakładach górniczych w świetle nowych regulacji prawnych

Zagrożenie osuwiskowe w odkrywkowych zakładach górniczych w świetle nowych regulacji prawnych Zagrożenie osuwiskowe w odkrywkowych zakładach górniczych w świetle nowych regulacji prawnych Akty prawne Prawo geologiczne i górnicze ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981); Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329-16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Kopalni Soli Bochnia

Restrukturyzacja Kopalni Soli Bochnia Mat. Symp. str. 597 603 Jerzy FREUDENHEIM, Tomasz MIGDAS Kopalnia Soli Bochnia, Bochnia Restrukturyzacja Kopalni Soli Bochnia Bochnia jest jednym z najstarszych miast w Małopolsce. Jej rodowód miejski

Bardziej szczegółowo

ZABYTKOWE WYROBISKA KOMOROWE KOPALNI SOLI WIELICZKA METODY I KIERUNKI ICH ZABEZPIECZENIA

ZABYTKOWE WYROBISKA KOMOROWE KOPALNI SOLI WIELICZKA METODY I KIERUNKI ICH ZABEZPIECZENIA Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 111 Politechniki Wrocławskiej Nr 111 Konferencje Nr 43 2005 Rafał DĘBKOWSKI, Józef PARCHANOWICZ* Andrzej TRZÓSŁO** górnictwo, obudowa wyrobisk, zabezpieczenie wyrobisk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOPY POD FUNDAMENTY 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UZGODNIENIA II. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Przedmiot opracowania 2.2. Podstawa opracowania III. CHARAKTERYSTYKA DROGI 3.1. Opis stanu istniejącego 3.2. Dokumentacja fotograficzna IV.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie. Augustów, ulica Rynek Zygmunta Augusta

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie. Augustów, ulica Rynek Zygmunta Augusta PRACOWNIA PROJEKTOWA D A R P O L Gawrych Ruda 86, tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com 16 402 Suwałki Obiekt: Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie Adres: Augustów, ulica

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. Strategiczny projekt badawczy PS3 pt. "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach"

INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. Strategiczny projekt badawczy PS3 pt. Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK UL. REYMONTA 27; 30-059 KRAKÓW Strategiczny projekt badawczy PS3 pt. "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach" Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ Zabezpieczenia przeciwpożarowe Kopalni Soli Wieliczka Solna perła Agnieszka Wójcik

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ Zabezpieczenia przeciwpożarowe Kopalni Soli Wieliczka Solna perła Agnieszka Wójcik ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ Zabezpieczenia przeciwpożarowe Kopalni Soli Wieliczka Solna perła Agnieszka Wójcik Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce stanowi jedyny obiekt górniczy na świecie czynny bez przerwy

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE SZYBIKA KOERBER W KOPALNI SOLI WIELICZKA JAKO WAŻNEGO POŁĄCZENIA MIĘDZYPOZIOMOWEGO

ZABEZPIECZENIE SZYBIKA KOERBER W KOPALNI SOLI WIELICZKA JAKO WAŻNEGO POŁĄCZENIA MIĘDZYPOZIOMOWEGO Dzieje górnictwa element europejskiego dziedzictwa kultury, 5 pod red. P.P. Zagożdżona i M. Madziarza, Wrocław 2013 stan techniczny wyrobisk górniczych, zabezpieczenie górnicze, wyrobiska zabytkowe, Kopania

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY. I. Podstawa opracowania

1. OPIS TECHNICZNY. I. Podstawa opracowania 1. OPIS TECHNICZNY I. Podstawa opracowania 1. Wizja w terenie, 2. Prawo o ruchu drogowym, 3. Standardy Projektowe i Wykonawcze dla Systemu Tras Rowerowych Miasta Wrocław, 4. Rozporządzenie w sprawie znaków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH Mikołów, kwiecień 2009 r. PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH -SIEĆ TELETECHNICZNA- INWESTOR: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach 40-381 Katowice Ul. Kantorówny

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpisz w km do km OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpisz w km do km OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza remontu drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpiszu na odcinku od km 0+680 do km 1+525. 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Katowicki Holding Węglowy S.A.

Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki Holding Węglowy S.A. KATOWICKI HOLDING USKOK KŁODNICKI dług. ok. 30 km CHORZÓW max.zrzut 350m RUDA ŚL. Ruch Śląsk USKOK VI/VIa WĘGLOWY S.A. max.zrzut dług. ok. 2 km ok.130m Ruch Wujek KWK WIECZOREK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. Projekt organizacji ruchu dróg dojazdowych do i z terminala i parkingów oraz samych parkingów

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. Projekt organizacji ruchu dróg dojazdowych do i z terminala i parkingów oraz samych parkingów Zamawiający: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. ul. gen. Wiktora Thommee 1a 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 346 40 00 fax. 22 346 40 05 Wykonawca : Paweł Ciechanowicz ul. Zielone Zacisze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap. działki nr ewid. 678dr i 679dr. Adres: ul. Lipowa w Prusicach

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap. działki nr ewid. 678dr i 679dr. Adres: ul. Lipowa w Prusicach PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap działki nr ewid. 678dr i 679dr Adres: ul. Lipowa w Prusicach Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Prusicach Projektant: mgr inż. Aleksy Szafran ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Rodzaj zamówienia Roboty budowlane Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia powiat gorlicki Lipinki =============================================================

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza wody na potrzeby Oddziału Celnego w Radomiu przy ul. Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul. Długa 49. "Poprawa stanu technicznego torów wraz z trakcją tramwajową w ciągu ul.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul. Długa 49. Poprawa stanu technicznego torów wraz z trakcją tramwajową w ciągu ul. 1 Lider Konsorcjum PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Uczestnik Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 OPIS TECHNICZNY... 5 B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 9 D-01. - Plan orientacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH TEMAT: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI BACHOWICE ADRES: DZIAŁKI NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: OBIEKT: NR UMOWY Prezydent Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1; 35 064 Rzeszów Droga 158.ID.2321.14.2012 EGZ. 1 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W REJONIE UL. ZAJĘCZEJ I UL. TARNOWSKIEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 1/39, 1/56, 1/37 i 1/47 OBRĘB 6 W WEJHEROWIE (DROGA DOJAZDOWA DO URZĘDU PRACY)

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 1/39, 1/56, 1/37 i 1/47 OBRĘB 6 W WEJHEROWIE (DROGA DOJAZDOWA DO URZĘDU PRACY) PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR Opracowanie: DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU Przedsięwzięcie: PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 1/39, 1/56, 1/37 i 1/47 OBRĘB 6 W WEJHEROWIE (DROGA DOJAZDOWA DO URZĘDU PRACY) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

- instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne Obiekt Budynki usługowo-mieszkalne Adres budowy 62-500 Konin ul. Wiosny Ludów 11 i 13 Działka nr ewid. 203/3 Jednostka ewidencyjna - Konin Obręb - Starówka Inwestor

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kategoria usług: 27 Kod CPV: 45221250 I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinków chodnika podścianowego śc. 1/I w pokładzie 385 o szacunkowej

Bardziej szczegółowo

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE BUI Biuro Usług Inwestycyjnych Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz WALCZAK Gronowo Górne ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg REGON 280129136 NIP 578-169-71-38 tel. kom. 793 936 588 OPRACOWANIE TECHNICZNE do

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY STADIUM DOKUMENTACJI: KONCEPCJA SPIS ZAWARTOŚCI KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu 1. Opis techniczny 2. Uzgodnienia dokumentacji 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Wypisy z rejestru gruntu 5. Część graficzna : orientacja w skali 1 : 50 000 plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Podstawy opracowania 2. Cel opracowania 3. Stan istniejący 4. Projektowana organizacja Rys.1 Plan orientacyjny przedstawiający lokalizacje przedmiotowej inwestycji. Rys.2 Schemat

Bardziej szczegółowo

UDOSTĘPNIENIE TRASY SPECJALISTYCZNEJ W KOPALNI SOLI WIELICZKA

UDOSTĘPNIENIE TRASY SPECJALISTYCZNEJ W KOPALNI SOLI WIELICZKA Dzieje górnictwa element europejskiego dziedzictwa kultury, 3 pod red. P.P. Zagożdżona i M. Madziarza, Wrocław 2010 Kajetan d OBYRN 1, Wiesław WIEWIÓRKA 1 kopalnia soli, trasa specjalistyczna, geologia,

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka ruiny budynku mieszkalnego. na dz. nr 166 obr. 0009 Kościerzyna

Rozbiórka ruiny budynku mieszkalnego. na dz. nr 166 obr. 0009 Kościerzyna Rozbiórka ruiny budynku mieszkalnego na dz. nr 166 obr. 0009 Kościerzyna 63 I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku od m. Cecenowo do mostu na rz. Łebie dł. ok. 3,0 km PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul.

Bardziej szczegółowo

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa.

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa. I. Część opisowa. II. III. Kosztorys inwestorski SST. Kosztorys inwestorski SST. S P I S T R E Ś C I : 1. Wiadomości wstępne. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Cel i zakres opracowania. 1.3 Lokalizacja inwestycji.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. 1.1. Zarurowanie rowu drogowego. 1.2. Zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych. 1.3. Budowa chodnika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Rozbudowa ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Rozbudowa ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu Nazwa i adres Inwestora: Gmina Miasto Łowicz Urząd Miejski w Łowiczu Pl. Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Tytuł projektu: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Rozbudowa ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w

Bardziej szczegółowo