Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści. z organizacji turnieju. raport deloitte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści. z organizacji turnieju. raport deloitte"

Transkrypt

1 Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści z organizacji turnieju Warszawa raport deloitte

2 Spis treści Słownik pojęć pojęcie Definicja Słownik pojęć 1. Kluczowe korzyści 2. Cele i główne założenia projektu 2.1. Ogólne wytyczne badania 2.2. Podział prac 2.3. Katalog korzyści objętych analizą 2.4. Podsumowanie kosztów organizacji Turnieju 3. Turniej UEFA EURO 2012 TM w Warszawie 4. Podsumowanie kosztów organizacji UEFA Euro 2012 TM 4.1. Kategorie kosztów organizacyjnych 4.2. Podsumowanie kosztów organizacyjnych UEFA EURO 2012 TM w Warszawie 5. Korzyści finansowe 5.1. Wydatki gości turniejowych 5.2. Wpływy ze Strefy Kibica oraz od organizatorów Turnieju 5.3. Pozostałe wpływy 5.4. Wkład niepieniężny 5.5. Podsumowanie korzyści finansowych 6. Korzyści społeczno-wizerunkowe 6.1. Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku w mediach 6.2. Budowanie pozytywnego wizerunku wśród kibiców 6.3. Turniej oczami mieszkańców 6.4. Efekt jakościowy przyspieszonych inwestycji 6.5. Rozwój wolontariatu 6.6. Organizacja wydarzeń towarzyszących Turniejowi 6.7. Podsumowanie korzyści społeczno-wizerunkowych 7. Korzyści administracyjno-organizacyjne 7.1. Rozwój kompetencji pracowników administracji 7.2. Rozwój kompetencji służb 7.3. Podsumowanie korzyści administracyjno-organizacyjnych 8. Podsumowanie Badania Miasta Gospodarza wśród kibiców Badania Miasta Gospodarza wśród mieszkańców CAWI Dane Instytutu Turystyki (dot. przyjezdnych zagranicznych) IBC (International Broadcast Center) IMM Miasta Gospodarze Mistrzostwa MSzO NFP Raport Impact Raport PBS z badań wśród kibiców Turniej Badania ankietowe przeprowadzone wśród kibiców odwiedzających Miasto Gospodarza w trakcie UEFA EURO 2012 dotyczące ich pobytu, wydatków oraz oceny Turnieju (zrealizowane na zlecenie lub samodzielnie przez Miasto Gospodarza) Badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców Miast Gospodarzy dotyczące ich opinii na temat różnych aspektów organizacji UEFA EURO 2012 w mieście (zrealizowane na zlecenie lub samodzielnie przez Miasto Gospodarza) Wspomagany komputerowo wywiad za pomocą strony internetowej (metoda przeprowadzenia badania rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej) Dane pochodzące z Informacji Instytutu Turystyki na temat przyjazdów i wydatków cudzoziemców do Polski i poszczególnych miast związanych z EURO 2012 (na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na przejściach granicznych oraz lotniskach Miast Gospodarzy i Krakowa w dniach meczów oraz dzień i dwa dni po meczu) Międzynarodowe Centrum Nadawcze zorganizowane na potrzeby UEFA EURO 2012 zlokalizowane w Warszawie Instytut Monitorowania Mediów Miasta, w których zostało zorganizowane UEFA EURO 2012 w Polsce (Gdańsk, Poznań, Warszawa i Wrocław) UEFA EURO 2012 Miejsko-Wojewódzki Sztab Operacyjny Narodowa Federacja Piłkarska Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na gospodarkę Polski sporządzony przez ekspertów Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego Raport wstępny z badań przeprowadzonych w Miastach Gospodarzach wśród kibiców zagranicznych w dniach 8, 10, 16 i 18 czerwca 2012 ( Ocena satysfakcji i poziomu obsługi kibiców w czasie turnieju w Miastach Gospodarzach UEFA EURO 2012 ) UEFA EURO Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści z organizacji turnieju UEFA EURO 2012 TM 3

3 1. kluczowe korzyści Zgodnie z przyjętymi założeniami zakres przeprowadzonej analizy uwzględniał wyłącznie elementy bezpośrednio związane z organizacją Mistrzostw na poziomie miasta. W związku z tym z badania wyłączono m.in. koszty związane z inwestycjami oraz długofalowe makroekonomiczne korzyści UEFA EURO 2012 TM. 4 Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści z organizacji turnieju UEFA EURO 2012 TM 5

4 Koszty związane z organizacją Turnieju Uzyskanie dotychczasowych oraz przyszłych korzyści wynikających z goszczenia w stolicy UEFA EURO 2012 TM wiązało się z koniecznością poniesienia przez miasto kosztów związanych z przygotowaniem, promocją i organizacją Turnieju. Łączne wydatki w trakcie całego okresu przygotowań miasta w związku z UEFA EURO 2012 TM wyniosły 90,3 mln PLN. Korzyści związane z organizacją Turnieju Do głównych korzyści osiągniętych przez Warszawę w związku z organizacją w mieście Turnieju należą następujące grupy korzyści: Korzyści finansowe Podstawową grupę korzyści finansowych, bezpośrednio zasilających budżet miasta bądź spółek miejskich, obejmują wpływy od sponsorów i UEFA w wysokości 9 mln PLN. Istotne z punktu widzenia efektów finansowych są również wydatki gości turniejowych, które mimo iż stanowią jedynie pośrednie korzyści finansowe, oddziałują na kondycję finansową miasta. Szacuje się, że w czasie trwania Mistrzostw, w związku z Turniejem, stolicę odwiedziło łącznie ok. 560 tys. osób, które wydały w mieście 619 mln PLN. Po uwzględnieniu efektu wyparcia obserwowanego przy tej skali wydarzeniach korzyści z tego tytułu dla przychodów z turystki można oszacować na 541 mln PLN. Ponadto miasto uzyskało korzyści rzeczowe oraz oszczędności w ramach tzw. in-kind, których wartość oceniana jest łącznie na kilka milionów EUR. Korzyści społeczno-wizerunkowe Ważną kategorią korzyści wynikających z organizacji Turnieju są także benefity społeczno-wizerunkowe, które w znacznym stopniu oddziałują na mieszkańców stolicy. Choć są one w dużej mierze niekwantyfikowalne, mają istotne znaczenie w kontekście oceny efektów Mistrzostw. Do głównych korzyści z tego zakresu należą: Zmiany wizerunkowe, wpływające na wzrost rozpoznawalności miasta w kraju i za granicą, będące efektem zwiększonej obecności stolicy w mediach. Wartość wygenerowanego z tego tytułu ekwiwalentu reklamowego szacowana jest na 450 mln PLN. Dodatkowo, dzięki ciepłemu przyjęciu kibiców ze strony mieszkańców, stolica zaprezentowało się jako miasto gościnne, otwarte na odwiedzających je turystów; Przyspieszenie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w mieście i jego okolicach, dla których impulsem była organizacja Turnieju. Obejmują one nie tylko kluczową w kontekście Mistrzostw inwestycję, tj. budowę Stadionu Narodowego, ale także liczne projekty z zakresu modernizacji infrastruktury transportowej w mieście, tj. budowę połączenia kolejowego lotniska z centrum miasta czy modernizację dworców. Pozwoliły one nie tylko na zapewnienie udogodnień komunikacyjnych na czas samych Mistrzostw, ale także wpłynęły na trwałe podniesienie jakości życia mieszkańców; Budowa bazy wolontariuszy i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w wyniku realizacji w mieście dwóch projektów wolontariatu, tj. Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 i Wolontariat UEFA EURO 2012, w których uczestniczyło łącznie prawie 2 tys. osób; Wzrost zaangażowania mieszkańców w życie społeczno-kulturalne miasta w kontekście Turnieju, w tym rozwój tożsamości lokalnej warszawiaków przejawiający się w odnotowanym wzroście dumy z bycia mieszkańcem stolicy, deklarowanym przez 69% mieszkańców. Korzyści administracyjno-organizacyjne Ostatnią kategorię benefitów obejmują korzyści administracyjno-organizacyjne uzyskane przez władze lokalne, jak również policję, straż miejską czy służby medyczne w toku prowadzonych przygotowań do Turnieju i podczas samych Mistrzostw. Szczególnie istotna w tym kontekście jest współpraca Miast Gospodarzy oraz spółki PL.2012 realizowana w ramach utworzonej tzw. grupy G5, która pozwoliła na dzielenie się wiedzą, najlepszymi praktykami, a w konsekwencji efektywniejszą realizację założonych celów. 6 Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści z organizacji turnieju UEFA EURO 2012 TM 7

5 2. cele i główne założenia projektu Niniejszy Raport podsumowuje wyniki działań przeprowadzonych w ramach badania kosztów i korzyści płynących z organizacji UEFA EURO 2012 TM dla Warszawy. W wyniku zrealizowanych prac dokonano podsumowania poniesionych przez Miasta Gospodarzy kosztów organizacyjnych jak i odniesionych przez nie korzyści, wynikających z organizacji w miastach Turnieju, zarówno w ujęciu krótko, jak i długoterminowym. 8 Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści z organizacji turnieju UEFA EURO 2012 TM 9

6 2.1. Ogólne wytyczne badania Badanie oceny kosztów i korzyści płynących z organizacji UEFA EURO 2012 TM miało na celu analizę efektów ekonomicznych oraz społecznych, będących konsekwencją przygotowania i przeprowadzenia Turnieju w czterech miastach będących gospodarzami Mistrzostw: Gdańsku; Poznaniu; Warszawie; Wr o c ł aw i u. Analiza ukierunkowana została na zbadanie bezpośrednich i pośrednich efektów mikroekonomicznych, bez uwzględnienia skutków makroekonomicznych związanych z Turniejem. Podejście to opiera się na koncepcji wydzielenia efektu samego Turnieju, dlatego kalkulacja efektów ilościowych nie uwzględniała kosztów i zysków z elementów, które z wysokim prawdopodobieństwem powstałyby niezależnie od Mistrzostw (np. autostrady) i oddziałują na efekt makroekonomiczny UEFA EURO 2012 TM w Polsce. Poznań Wrocław Gdańsk Warszawa Korzyści mikroekonomiczne Warszawa Korzyści mikroekonomiczne Gdańsk Korzyści makroekonomiczne obejmujące cały obszar Polski (wyłączone analizy) Korzyści mikroekonomiczne Wrocław Korzyści mikroekonomiczne Poznań 2.2. Podział prac Aby skutecznie zaadresować potrzeby Miast Gospodarzy, badanie zostało podzielone na dwie główne fazy, poprzedzającą Turniej i następującą po nim. Okres samych Mistrzostw wykorzystany został do celów gromadzenia danych niezbędnych do wyznaczenia kosztów i korzyści z organizacji UEFA EURO 2012 TM. Poszczególne etapy prac były ze sobą ściśle powiązane, a końcowy efekt badania, tj. niniejszy Raport, wypracowany w ramach Fazy II, był mocno zależny od rezultatów poprzedzających ją działań. Rysunek 2.1. Podział prac Faza 1 Faza I Faza I zrealizowana została przed rozpoczęciem UEFA EURO 2012 TM i miała na celu przygotowanie wszystkich zaangażowanych stron do działań zaplanowanych na Fazę II. Do głównych zadań należało: Opracowanie metodyki analizy bezpośrednich i pośrednich korzyści mikroekonomicznych wynikających z organizacji Turnieju dla Miast Gospodarzy; Określenie katalogu korzyści, które będą uwzględnione w badaniu; Ustalenie strategii i podejście do zbierania danych, które zostaną wykorzystane do badania w Fazie II; Ustalenie ram odpowiedzialności za pozyskanie ww. danych. Okres pomiędzy Fazą I i Fazą II (Turniej) Okres Turnieju oraz bezpośrednio po nim następujący nie był wykorzystany do prowadzenia zasadniczych prac projektowych; Był on jednak niezwykle istotny, gdyż właśnie w tym okresie gromadzone były dane niezbędne do analiz, których realizację zaplanowano w ramach Fazy II. Faza II Faza II, będąca zasadniczym etapem badania, została zrealizowana po zakończeniu Turnieju. Do głównych zadań w ramach Fazy II należały: Opracowanie podejścia do podsumowania kosztów UEFA EURO 2012 TM ; Określenie katalogu kosztów, które będą uwzględnione w badaniu; Ustalenie zakresu danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy kosztów oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich pozyskanie; Wykonanie analizy korzyści z organizacji Turnieju, zgodnie z metodyką i katalogiem korzyści wypracowanymi w Fazie I projektu oraz na bazie danych pozyskanych przez odpowiedzialne podmioty; Podsumowanie kosztów związanych z organizacją Turnieju, zgodnie z podejściem wypracowanym w ramach Fazy II; Przedstawienie podsumowania kosztów i korzyści. Dzięki powyższym założeniom Raport z badania w sposób bardziej szczegółowy traktuje elementy szczególnie istotne dla Miast Gospodarzy, czyli efekty Turnieju na poziomie lokalnym, włączając w to niezwykle istotne aspekty społeczne i wizerunkowe oraz rozwoju zasobów ludzkich i metod zarządzania stosowanych przez miejscowe władze. Przyjęty podział prac pozwolił na wypracowanie wspólnej koncepcji analizy kosztów i korzyści dla Miast Gospodarzy, jeszcze w trakcie przygotowań do Turnieju, dzięki czemu możliwe było opracowanie struktury podejścia do zbierania danych. Ponadto Faza I pozwoliła na zidentyfikowanie potencjalnych braków w danych zbieranych przez poszczególne Miasta Gospodarzy, dzięki czemu miały one szansę na podjęcie dodatkowych działań w celu pozyskania informacji niezbędnych do szacowania korzyści w Fazie II projektu. Na potrzeby badania zapewniono monitoring mediów, jak również przeprowadzono ankiety wśród kibiców, mieszkańców oraz wolontariuszy. 10 Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści z organizacji turnieju UEFA EURO 2012 TM 11

7 2.3. katalog korzyści objętych analizą Na podstawie analizy metodyk stosowanych do szacowania korzyści z wydarzeń sportowych i kulturalnych w różnych krajach, wyodrębniono trzy główne kategorie korzyści, które następnie wykorzystano przy opracowywaniu metodyki badania efektów organizacji UEFA EURO 2012 TM dla Miast Gospodarzy, tj.: Korzyści finansowe; Korzyści społeczno-wizerunkowe; Korzyści organizacyjno-administracyjne Korzyści finansowe 2.4. podsumowanie kosztów organizacji Turnieju W opracowaniu przedstawiono także podsumowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia UEFA EURO 2012 TM w Miastach Gospodarzach. Analizowane wydatki obejmują koszty operacyjne, związane z organizacją Turnieju po stronie Miasta Gospodarza. Nie uwzględniają one inwestycji infrastrukturalnych (np. budowa dróg) i zakupu sprzętu (np. wyposażenie centrum kryzysowego, kupno radiowozów), zrealizowanych nie tylko ze względu na UEFA EURO 2012 TM, które będą wykorzystywane również w następnych latach. Przedstawione informacje odnośnie do kosztów zostały przekazane przez Miasta Gospodarzy i nie były weryfikowane przez Deloitte. Zaprezentowane wartości kosztów są, według najlepszej wiedzy przedstawicieli miast w momencie tworzenia niniejszego Raportu, kosztami brutto związanymi z organizacją Turnieju. Korzyści finansowe podzielone zostały na dwie główne kategorie obejmujące efekty bezpośrednie i pośrednie. Do bezpośrednich korzyści finansowych należą te, które wprost przekładają się na zwiększenie wpływów do budżetu Miast Gospodarzy (np. środki od UEFA, wynajem powierzchni), natomiast pośrednie benefity wynikają z wydatków osób odwiedzających miasta w czasie Turnieju. Informacje odnośnie do bezpośrednich korzyści finansowych zostały przekazane przez Miasta Gospodarzy i nie były weryfikowane przez Deloitte. Zaprezentowane wartości są, według najlepszej wiedzy przedstawicieli miast w momencie tworzenia niniejszego Raportu, wpływami brutto. Ta druga kategoria, choć nie zasila bezpośrednio kasy Miast Gospodarzy, powinna wpłynąć nie tylko na poziom podatków płaconych przez przedsiębiorstwa w 2012 roku, ale również na późniejsze stymulowanie lokalnej gospodarki, gdyż część z pieniędzy wydanych przez odwiedzających zostanie w Miastach Gospodarzach i będzie nadal tam cyrkulowała. Dodatkowo w badaniu uwzględniono również elementy korzyści niepieniężnych, które Miasta Gospodarze otrzymały w związku z organizacją Turnieju Korzyści społeczno-wizerunkowe Najliczniej reprezentowaną grupą korzyści, które mają niezwykle istotne przełożenie zwłaszcza na jakościowe efekty organizacji Turnieju w Miastach Gospodarzach, są korzyści społeczno-wizerunkowe. Uwzględniają one szerokie spektrum benefitów zarówno w wymiarze poprawy wizerunku na zewnątrz oraz wewnątrz miast, jak i rozbudowy kapitału ludzkiego, lokalnego patriotyzmu oraz podniesienia ogólnego poziomu życia w Miastach Gospodarzach. Elementy te, choć w znacznej mierze niekwantyfikowalne, mają kluczowe znaczenie przy ocenie efektów organizacji UEFA EURO 2012 TM w poszczególnych miastach. W ramach analiz w tym obszarze uwzględniono także szacunki ekwiwalentu reklamowego wynikającego z obecności w mediach. Łącznie do kategorii korzyści społeczno-wizerunkowych zaliczono pięć benefitów: Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku w mediach oraz wśród kibiców; Rozwój społeczności lokalnej; Efekt jakościowy przyspieszonych inwestycji; Rozwój wolontariatu; Wydarzenia towarzyszące Turniejowi Korzyści administracyjno-organizacyjne Kategoria korzyści administracyjno-organizacyjnych dotyczy w znacznej mierze wpływu organizacji Turnieju na wewnętrzne struktury Miast Gospodarzy oraz przełożenia efektów Turnieju na zarządzanie miastem. Ujęcie to obejmuje szerokie spektrum rozwoju zarówno zasobów ludzkich, jak i struktur organizacyjnych, bazy wiedzy oraz wypracowanie portfela najlepszych praktyk do zarządzania dużymi projektami i współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Na potrzeby analizy wyszczególniono dwie kategorie korzyści: Rozwój kompetencji w obszarze zarządzania miastem i spółkami miejskimi; Wzrost kompetencji, doświadczenia i rozwój współpracy pomiędzy służbami takimi jak policja czy straż miejska. Fot. K. Szymańska m.st. Warszawa 12 Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści z organizacji turnieju UEFA EURO 2012 TM 13

8 3. turniej UEFA EURO 2012 TM w Warszawie Turniej UEFA EURO 2012 TM rozgrywany w Polsce i na Ukrainie w okresie od 8 czerwca do 1 lipca 2012 roku był, jak dotąd, największą imprezą sportową organizowaną w naszym kraju. 14 Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści z organizacji turnieju UEFA EURO 2012 TM 15

9 Rozgrywane mecze obejrzało na polskich stadionach łącznie ponad 600 tysięcy osób. Zawodnicy grali przy niemalże pełnych trybunach łączne zapełnienie aren UEFA EURO 2012 TM wynosiło aż 98,6%. Podczas spotkań odbywających się w Polsce największym zainteresowaniem cieszył się mecz otwarcia z udziałem Polski oraz Grecji, w trakcie którego na trybunach zasiadało ponad 56 tysięcy widzów. Równie wysoką frekwencję odnotowano przed telewizorami w Polsce relację z meczu obejrzało 15,5 mln widzów. Łącznie w czasie Mistrzostw rozegrano 31 meczów, w ramach których zdobyto 76 bramek, czyli o jedną mniej niż w rozgrywanych wcześniej mistrzostwach organizowanych zarówno w Austrii i Szwajcarii, jak i Portugalii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także utworzone w polskich Miastach Gospodarzach Strefy Kibiców, które odwiedziło łącznie ponad 3 mln osób. Największą frekwencję odnotowano w dniu meczu otwarcia, kiedy na terenie stref we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku pojawiło się ponad 280 tysięcy kibiców. Turniej spotkał się też z dużym uznaniem ze strony zagranicznych kibiców, spośród których aż 85% było zadowolonych z poziomu jego organizacji, a dziewięciu na dziesięciu doceniło atmosferę panującą w trakcie Mistrzostw. Ponadto odwiedzający nasz kraj obcokrajowcy deklarowali, iż chętnie wróciliby do Polski i polecili ją znajomym. Jednocześnie tegoroczne oceny okazały się być znacznie wyższe niż wskazania kibiców odwiedzających cztery lata temu Austrię podczas mistrzostw organizowanych wspólnie ze Szwajcarią. Turniej UEFA EURO 2012 TM w Warszawie Decyzją Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) z 13 maja 2009 roku Warszawa została jednym z czterech polskich Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 TM. Poznań Wrocław Gdańsk Warszawa Populacja kategoria Powierzchnia Wielkośc stadionu (UEFA) Rok otwarcia stadionu Liczba rozgrywanych meczów Drużyny rozgrywające mecze Pojemność Strefy Kibica Liczba odwiedzin w Strefie Kibica km miejsc opis Polska, Rosja, Grecja, Czechy, Portugalia, Niemcy, Włochy Wykres 3.1 Ocena poziomu organizacji UEFA EURO 2012 i 2008 (badania dotyczące tylko Polski i Austrii) 85% 92% 92% 81% 83% 68% 79% 65% To właśnie w stolicy naszego kraju, obok Wrocławia, Poznania oraz Gdańska, rozegrano polską część meczów fazy grupowej Turnieju z udziałem drużyn grupy A, tj. Polski, Grecji oraz Rosji. Ponadto w mieście odbyły się rozgrywki fazy pucharowej, w postaci meczu ćwierć- i półfinałowego. Faza rozgrywek Drużyny data wynik Polska Grecja (mecz otwarcia) 8 czerwca 1:1 Grupowa Polska Rosja Grecja Rosja 12 czerwca 16 czerwca 1:1 1:0 Ocena organizacji Turnieju Ocena atmosfery Fakt polecenia kraju znajomym Planowany powrót do kraju Gospodarza Ćwierćfinał Półfinał Czechy Portugalia Niemcy Włochy 21 czerwca 26 czerwca 0:1 1:2 Austria 2008 Polska 2012 Pierwszym z rozgrywanych na Stadionie Narodowym spotkań był mecz otwarcia UEFA EURO 2012 TM, poprzedzony uroczystą Ceremonią Otwarcia Mistrzostw. W trwającym 20 minut wydarzeniu uczestniczyło ponad 800 wolontariuszy z 63 krajów. Jednym z głównych elementów uroczystości był występ węgierskiego pianisty Adama Gyorgy wykonującego jedną z etiud Fryderyka Chopina. 16 Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści z organizacji turnieju UEFA EURO 2012 TM 17

10 Kibice i reprezentacje Szacuje się, że w trakcie trwania Turnieju stolicę odwiedziło około 215 tys. zagranicznych gości i ponad 330 tys. polskich kibiców spoza Warszawy. W stolicy zmagania piłkarskie śledzili przedstawiciele wielu krajów, w tym jednymi z najliczniejszych byli Rosjanie i Niemcy. W Warszawie lub jej okolicach stacjonowały 4 reprezentacje, w tym drużyny krajów, które swoje mecze grupowe rozgrywały poza stolicą. Spośród wszystkich 16 zespołów uczestniczących w Turnieju zatrzymały się tutaj reprezentacje Polski, Rosji, Grecji oraz Chorwacji. Mecze UEFA EURO 2012 TM Rozgrywane na Stadionie Narodowym mecze UEFA EURO 2012 TM cieszyły się wysoką frekwencją wśród kibiców, a rozgrywki sportowe obejrzało na żywo łącznie ponad 270 tys. osób. Z uwagi na fakt rozgrywania w Warszawie meczów z udziałem reprezentacji Polski znaczna część biletów została zakupiona przez polskich fanów piłki nożnej. Wśród obecnych na meczach kibiców krajowych znalazło się również wielu warszawiaków, co częściowo było efektem porozumienia zawartego między Miastami Gospodarzami a UEFA, zgodnie z którym UEFA zobowiązała się zarezerwować do 2000 biletów na każdy z meczów mających się odbyć się w danym Mieście Gospodarzu dla jego mieszkańców. Jak wynika z szacunków UEFA na temat sprzedaży biletów, znaczną liczbę wejściówek nabyli też rosyjscy fani futbolu, dopingujący swoją drużynę podczas meczów z Polską oraz Grecją. Poza kibicami drużyn rozgrywających w Warszawie swoje mecze stadion odwiedzili także goście UEFA oraz fani futbolu z innych krajów. Rysunek 3.1 kraje, których drużyny rozgrywały w Warszawie mecze lub stacjonowały w mieście i okolicy Stadion Narodowy liczba sprzedanych biletów na mecze organizowane w Warszawie Mecze grupowe (w tym mecz otwarcia turnieju Polska Grecja) Nieodłącznym elementem przygotowań miast do dużych imprez sportowych są realizowane inwestycje infrastrukturalne obejmujące budowę lub modernizację dworców kolejowych, terminali lotniczych czy obiektów sportowych. W Warszawie największym przedsięwzięciem związanym z planowanym Turniejem była budowa Stadionu Narodowego, finansowana z budżetu państwa. Projekt zrealizowany został w okresie od października 2008 roku do końca listopada 2011 roku Polska Grecja Pozostałe kraje* Polska Rosja Pozostałe kraje* 30,7 tys. 4,3 tys. 20,5 tys. 29,5 tys. 9,9 tys. 16,1 tys. Grecja 4,0 tys. Rosja 18,2 tys. Pozostałe kraje* 33,4 tys. kategoria opis Fot. Narodowe Centrum Sportu Pojemność Rodzaj miejsc Wymiary Otwarcie widzów (UEFA) 800 miejsc VIP Ponad 100 miejsc dla niepełnosprawnych Długość: 313 m Szerokość: 218 m Wysokość: 97 m 29 stycznia Czechy 7 tys. I ćwierćfinał Portugalia 2,3 tys. Pozostałe kraje* 46,3 tys. 5 Niemcy 12 tys. II półfinał Włochy 6 tys. Pozostałe kraje* 37,5 tys. Stadion Narodowy w Warszawie jest największą areną piłkarską w Polsce. Ma osiem kondygnacji, a najwyższy punkt trybun znajduje się na wysokości 41 m nad poziomem murawy. Zasadniczo jest przeznaczony do organizacji imprez przewidzianych na 58 tys. widzów, jednak na czas trwania Turnieju jego pojemność została ograniczona do 56 tys. Uroczyste otwarcie Stadionu Narodowego odbyło się 29 stycznia 2012 roku, a w wydarzeniu tym uczestniczyło około 100 tys. osób. Wstęp na obiekt był bezpłatny, a jedną z atrakcji imprezy były występy popularnych polskich zespołów, w tym Voo Voo, Zakopower, Coma oraz T.Love, jak również wieczorny pokaz sztucznych ogni. Dodatkowo pierwszych 40 tys. osób otrzymało pamiątkowe bilety. Sportowa inauguracja obiektu nastąpiła miesiąc później, tj. 29 lutego 2012 roku, kiedy to rozegrano towarzyski mecz z udziałem reprezentacji Polski oraz Portugalii, zakończony bezbramkowym remisem. Nasi rywale mieli okazję zagrać na nim ponownie podczas Turnieju w meczu ćwierćfinałowym, w którym wyeliminowali drużynę Czech. * W tym goście UEFA 18 Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści z organizacji turnieju UEFA EURO 2012 TM 19

11 Strefa Kibica Oprócz stadionu, wszystkie mecze Turnieju można było oglądać w specjalnie utworzonej Strefie Kibica, znajdującej się w samym centrum miasta, tj. na placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki. Wybór docelowej lokalizacji został podyktowany między innymi względami bezpieczeństwa oraz wielkością dostępnego obszaru. Poza tym teren wokół Pałacu Kultury i Nauki jest dobrze skomunikowany z innymi częściami miasta. Ponadto w miejscu tym tradycyjnie odbywają się kluczowe imprezy organizowane w mieście. Warszawska Strefa Kibica zajmowała powierzchnię około 12 ha i była gotowa na przyjęcie jednorazowo do 100 tys. kibiców. Dzięki dużej przepustowości bram w ciągu godziny na jej teren mogło wejść aż 55 tys. osób. Przez cały czas trwania Turnieju była czynna od godz. 12, a wstęp do niej był darmowy dla wszystkich odwiedzających. Oficjalne otwarcie Strefy nastąpiło na dzień przed rozpoczęciem Mistrzostw, tj. 7 czerwca 2012 roku, a pierwsi kibice wbiegli do niej w rytm oficjalnej piosenki promującej UEFA EURO 2012 TM Endless Summer. Warszawska Strefa Kibica została wyposażona w główną scenę oraz 7 mniejszych ekranów, strefę przeznaczoną dla sponsorów oraz strefę gastronomiczną i konsumpcyjną. Dodatkowo stworzono specjalną trybunę dla mediów, do której zgłosiło się 400 dziennikarzy, w tym z tak odległych krajów jak Indie i Wietnam. W czasie trwania Turnieju warszawską Strefę odwiedziło łącznie 1,4 mln osób, najwięcej spośród wszystkich Miast Gospodarzy. Rekord w postaci 170 tys. odwiedzających ustanowiono w dniu meczów Grecja Rosja i Polska Czechy. Równie dużym zainteresowaniem Strefa cieszyła się także w dniach, gdy na Stadionie Narodowym odbywały się mecze z udziałem reprezentacji Polski. W dniu meczu Polska Rosja odwiedziło ją 150 tys. osób, a w dniu spotkania Polski z Grecją o 20 tys. mniej. W trakcie UEFA EURO 2012 TM w warszawskiej Strefie Kibica sprzedano łącznie 7 ton frytek, 2,4 tys. kg kiełbasy, 10 tys. gofrów oraz niemal 200 tys. butelek napojów bezalkoholowych. Zebrano też około 120 ton odpadów, z czego ok. 10% trafiło do recyklingu. Średnio przy oczyszczaniu miejsca pracowało dziennie 46 pracowników. W Strefie Kibica, oprócz transmisji rozgrywek piłkarskich, odbywały się także liczne imprezy kulturalno-sportowe. Przez 25 dni działalności na scenie wystąpiło 650 artystów. Wśród wykonawców znaleźli się Afromental, T.Love, Lady Pank, Kayah, Zakopower, Enej oraz Bracia. Strefa kibica przed pałacem kultury i nauki główne informacje Łącznie 1,4 mln odwiedzających Średnio dziennie 56 tys. gości Powierzchnia 12 ha maksymalna pojemność 100 tys. osób przepustowość wejść na teren imprezy ok. 55 tys. osób na godz. 1 duża scena z ekranem o pow. 147 m 2 oraz 7 mniejszych ekranów Występy ponad 650 artystów Wstęp wolny Bezpieczeństwo i komunikacja W trakcie trwania Turnieju nad sprawną organizacją imprezy od strony obsługi kibiców czuwało 782 wolontariuszy miejskich oraz 1179 działających z ramienia UEFA. W dniach rozgrywanych w Warszawie meczów środkami transportu publicznego przewieziono z centrum w rejon stadionu ok. 230 tys. pasażerów. W czasie Mistrzostw udostępnione kibicom autobusy i tramwaje pokonały trasę dłuższą niż zwykle o ponad 400 tys. kilometrów. Oficjalni goście W czasie Turnieju UEFA EURO 2012 miasto odwiedziło wielu oficjalnych gości zagranicznych, w tym prezydent Ukrainy Wiktor Janukowicz, wicemer Aten Soultana Spyropoulou, wicemer Lizbony Manuel Salgado, burmistrz Berlina Klaus Wowereit oraz przewodniczący Dumy Obwodu Moskiewskiego Igor Bryncałow. Wrażenia po imprezie Organizacja Turnieju spotkała się z wyjątkowo pozytywnym odbiorem zarówno wśród mieszkańców, jak i odwiedzających stolicę kibiców i była postrzegana w kategoriach sukcesu miasta. Aż 87% warszawiaków było zadowolonych z goszczenia w stolicy UEFA EURO 2012, a 9 na 10 pozytywnie oceniło Turniej od strony organizacyjnej. Większość respondentów była zdania, że Warszawa i jej władze sprawdziły się jako organizator imprezy. Warszawiacy uważali też, że dzięki organizacji UEFA EURO 2012 miasto może w przyszłości liczyć na wzrost zainteresowania ze strony inwestorów (66%) oraz zwiększenie liczby turystów odwiedzających stolicę (85%). Podobne nastroje odnotowano także wśród kibiców odwiedzających miasto (zarówno polskich, jak i zagranicznych), spośród których aż 91% dobrze oceniało poziom organizacji Turnieju, jak również ogólną atmosferę panującą w tym czasie w mieście. Równie pozytywne opinie pojawiały się na temat gościnności Polaków, docenionej przez 89% badanych. Jak wynika z badań, ankietowani zostali w największym stopniu pozytywnie zaskoczeni atmosferą w miejscach związanych z Turniejem, atrakcyjnością turystyczną Warszawy, poziomem bezpieczeństwa oraz komunikacji miejskiej. Co więcej, 89% z odwiedzających stolicę kibiców zamierza w przyszłości powtórnie odwiedzić Warszawę, a 90% poleciłoby pobyt w mieście znajomym. 20 Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści z organizacji turnieju UEFA EURO 2012 TM 21

12 4. podsumowanie kosztów organizacji UEFA Euro 2012 TM Niniejszy rozdział przedstawia podsumowanie kosztów organizacji UEFA EURO 2012 TM w Warszawie. Należy mieć na uwadze, że są to wydatki poniesione w trakcie całego okresu przygotowań do Turnieju, a nie jedynie w roku jego organizacji. 22 Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści z organizacji turnieju UEFA EURO 2012 TM 23

13 Analizowane wydatki obejmują koszty operacyjne, związane z organizacją Mistrzostw po stronie Miasta Gospodarza. Nie uwzględniają one inwestycji infrastrukturalnych (np. budowa dróg) i zakupu sprzętu (np. wyposażenie centrum kryzysowego, kupno radiowozów), zrealizowanych nie tylko ze względu na UEFA EURO 2012 TM, które będą wykorzystywane również w następnych latach Kategorie kosztów organizacyjnych Koszty organizacji UEFA EURO 2012 podzielono na dziewięć głównych kategorii wydatków, zgodnie ze schematem zaprezentowanym poniżej. W kolejnych podrozdziałach przedstawiono: Poszczególne kategorie kosztów, wraz z ich charakterystyką i wartościami; Podsumowanie kosztów organizacyjnych. Informacje odnośnie do prezentowanych w niniejszym rozdziale kosztów zostały przekazane przez Warszawę i nie były weryfikowane przez Deloitte. Zaprezentowane koszty są, według najlepszej wiedzy przedstawicieli miasta w momencie tworzenia niniejszego Raportu, kosztami brutto strefa kibica transport bezpieczeństwo 4 zarządzanie 5 Promocja / komunikacja / Centrum medialne 6 programy społeczne i sportowe 7 wolontariat 8 przygotowanie stadionu 9 dodatkowe koszty W kolejnych podrozdziałach omówiono poszczególne kategorie kosztów oraz przedstawiono ich wartości. 24 Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści z organizacji turnieju UEFA EURO 2012 TM 25

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

15 CZERWCA 2012 OCENA PRZYGOTOWAŃ I ORGANIZACJI PIERWSZYCH DNI EURO 2012 W POLSCE BADANIA KIBICÓW ZAGRANICZNYCH W MIASTACH GOSPODARZACH

15 CZERWCA 2012 OCENA PRZYGOTOWAŃ I ORGANIZACJI PIERWSZYCH DNI EURO 2012 W POLSCE BADANIA KIBICÓW ZAGRANICZNYCH W MIASTACH GOSPODARZACH 15 CZERWCA 2012 OCENA PRZYGOTOWAŃ I ORGANIZACJI PIERWSZYCH DNI W POLSCE BADANIA KIBICÓW ZAGRANICZNYCH W MIASTACH GOSPODARZACH JAKIE SĄ OCZEKIWANIA KIBICÓW WOBEC OFEROWANYCH USŁUG Sprawny transport Poczucie

Bardziej szczegółowo

UEFA EURO 2012 200 dni do startu

UEFA EURO 2012 200 dni do startu UEFA EURO 2012 200 dni do startu Warszawa, 25.11.2011 r. Tytuł Tytuł prezentacji Marcin Herra Prezes Zarządu Miejscowość, Miejscowość, DD DD DD MM MM RRRR RRRR UEFA EURO 2012 skala imprezy 155 mln osób

Bardziej szczegółowo

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012]

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość, DD DD MM RRRR Na jakiej podstawie powstała

Bardziej szczegółowo

Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku EURO 2012 Final SF 1 SF 2 Grupa A Warszawa - Wrocław Grupa B Lwów - Charków Grupa C Gdańsk - Poznań Grupa

Bardziej szczegółowo

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP Mieczysław REKSNIS Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Opracowanie koncepcji transportowej w celu zarządzanie podróżami podczas imprezy masowej

Bardziej szczegółowo

1. Doświadczenia międzynarodowe. 2. Ramy czasowe analizy i scenariusze symulacyjne

1. Doświadczenia międzynarodowe. 2. Ramy czasowe analizy i scenariusze symulacyjne Wpływ organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 TM na polską gospodarkę podsumowanie aktualizacji wyników badań zleconych przez spółkę celową Ministra Sportu i Turystyki, PL.2012 Sp.

Bardziej szczegółowo

POLSKA CZECHY / 17.11.2015 / STADION Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

POLSKA CZECHY / 17.11.2015 / STADION Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH / 17.11.2015 / STADION Wrocław WPROWADZENIE POLSKA CZECHY 11 października 2015 r. Polska pokonała Irlandię 2:1 i wywalczyła awans do Mistrzostw Europy 2016. Na fali sukcesu naszej Reprezentacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

POMORSKI INSTYTUT NAUKOWY IM. PROF. BRUNONA SYNAKA prof. UG, dr hab. Robert Bęben, Marta Kotlarz, Oliwia Papis. Gdańsk, 2 czerwca 2016 r.

POMORSKI INSTYTUT NAUKOWY IM. PROF. BRUNONA SYNAKA prof. UG, dr hab. Robert Bęben, Marta Kotlarz, Oliwia Papis. Gdańsk, 2 czerwca 2016 r. Podsumowanie wyników badań dotyczących korzyści ekonomicznych wynikających z organizacji rozgrywek piłkarskich oraz imprez masowych w obiekcie Stadion Energa POMORSKI INSTYTUT NAUKOWY IM. PROF. BRUNONA

Bardziej szczegółowo

POLSKA SZWAJCARIA / 18.11.2014 / Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

POLSKA SZWAJCARIA / 18.11.2014 / Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH / 18.11.2014 / Wrocław WPROWADZENIE Stadion Wrocław jest areną sportową najwyższej klasy, na której odbywały się mecze w ramach Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012 TM. To właśnie na tym obiekcie Piłkarska

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012

ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012 ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012 CEL: MONITORING STANU PRZYGOTOWAŃ I REALIZACJI PROJEKTU EURO 2012 SKŁAD ZESPOŁU: TOMASZ GARBOWSKI

Bardziej szczegółowo

Czy chciałbyś w czasie UEFA EURO 2012TM zabrać swoich przyjaciół do najbardziej prestiżowego miejsca w Poznaniu?

Czy chciałbyś w czasie UEFA EURO 2012TM zabrać swoich przyjaciół do najbardziej prestiżowego miejsca w Poznaniu? Czy chciałbyś w czasie UEFA EURO 2012TM zabrać swoich przyjaciół do najbardziej prestiżowego miejsca w Poznaniu? hospitality prestiż elitarne towarzystwo wyjątkowe emocje Oficjalna Strefa Kibica oferuje

Bardziej szczegółowo

Informacja o poszczególnych inwestycjach

Informacja o poszczególnych inwestycjach UZASADNIENIE Przedmiotowy projekt uchwały jest realizacją przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody kierownik projektu. Projekty wokół nas. Cykl życia projektu. Metody planowania projektu. dr Marek Białach Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 04 marca

Bardziej szczegółowo

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy z sekcją koszykówki Legia Warszawa. Koszykarska

Bardziej szczegółowo

Warszawa dla turystów i kibiców. Barbara Tekieli Stołeczne Biuro Turystyki Legionowo, 1.03.2012r.

Warszawa dla turystów i kibiców. Barbara Tekieli Stołeczne Biuro Turystyki Legionowo, 1.03.2012r. Warszawa dla turystów i kibiców Barbara Tekieli Stołeczne Biuro Turystyki Legionowo, 1.03.2012r. Warszawa Miasto-Gospodarz turnieju UEFA EURO 2012 8.06.2012 mecz otwarcia (mecz: Polska Grecja) 12.06 Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Woodstockowych Mistrzostw w Piłce Nożnej

REGULAMIN Woodstockowych Mistrzostw w Piłce Nożnej REGULAMIN Woodstockowych Mistrzostw w Piłce Nożnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Mistrzostw Woodstocku w Piłce Nożnej j (dalej Turniej ) jest Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Tytuł Tytuł prezentacji. Tytuł prezentacji. Tytuł prezentacji. Wolontariat 2012 tworzenie przyjaznej. przestrzeni publicznej

Tytuł Tytuł prezentacji. Tytuł prezentacji. Tytuł prezentacji. Wolontariat 2012 tworzenie przyjaznej. przestrzeni publicznej Wolontariat 2012 tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej Współpraca Miast Gospodarzy UEFA Euro 2012 TM i Spółki PL.2012 Warszawa, 22 czerwca 2010 Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Główne obszary działań w zakresie EURO 2012 Organizacja przez Polskę turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Wpływ turystyki na gospodarkę Gdańska. uzupełnienie raportu: TURYSTYKA GDAŃSKA Raport z badania przeprowadzonego w 1 kwartale 2015 r.

Wpływ turystyki na gospodarkę Gdańska. uzupełnienie raportu: TURYSTYKA GDAŃSKA Raport z badania przeprowadzonego w 1 kwartale 2015 r. Wpływ turystyki na gospodarkę Gdańska uzupełnienie raportu: TURYSTYKA GDAŃSKA Raport z badania przeprowadzonego w 1 kwartale 2015 r. MAJ 2015 1 Spis treści WSTĘP... 3 1. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTÓW BEZPOŚREDNICH...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Raportu na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM na gospodarkę Polski

Aktualizacja Raportu na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM na gospodarkę Polski Aktualizacja Raportu na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM na gospodarkę Polski przygotowana na zlecenie spółki celowej Ministra Sportu i Turystyki,

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy z SR KSOW woj. opolskiego w 2011 roku

Zasady współpracy z SR KSOW woj. opolskiego w 2011 roku Zasady współpracy z SR KSOW woj. opolskiego w 2011 roku Zasady wspólnej organizacji przedsięwzięć 1. Wniosek o wspólną organizację przedsięwzięcia (jeśli zadanie nie zostało ujęte w Planie działania KSOW)

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach przygotowania do UEFA EURO 2012. Warszawa, 01.03.2012 r.

Działania w ramach przygotowania do UEFA EURO 2012. Warszawa, 01.03.2012 r. Działania w ramach przygotowania do UEFA EURO 2012 Warszawa, 01.03.2012 r. Już tylko cztery miesiące pozostało do rozpoczęcia trzeciej co do wielkości imprezy sportowej na świecie. Główną areną imprezy

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2014 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy turniej piłkarski w ramach projektu Respect Balticum, Gdańsk 18-19.IX.2013 r.

Międzynarodowy turniej piłkarski w ramach projektu Respect Balticum, Gdańsk 18-19.IX.2013 r. Międzynarodowy turniej piłkarski w ramach projektu Respect Balticum, Gdańsk 18-19.I.2013 r. O TURNIEJU W ramach realizacji projektu zorganizujemy trzy międzynarodowe turnieje piłkarskie, których program

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kolei do obsługi głównych potoków przewozów krajowych podczas EURO 2012

Przygotowanie kolei do obsługi głównych potoków przewozów krajowych podczas EURO 2012 MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Przygotowanie kolei do obsługi głównych potoków przewozów krajowych podczas EURO 2012 Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kołobrzeg DANIA Gniewino

Bardziej szczegółowo

DROGA DO UEFA EURO 2016 TM OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

DROGA DO UEFA EURO 2016 TM OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH DROGA DO UEFA EURO 2016 TM WPROWADZENIE W ramach eliminacji do Mistrzostw Europy w 2016 roku piłkarska Reprezentacja Polski rozegra już tylko jeden mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie. Aktualna pozycja

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Turniej World Grand Prix

Turniej World Grand Prix 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Turniej World Grand Prix siatkówka kobiet Polska Niemcy USA Dominicana 06-08 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie EURO 2012

Podsumowanie EURO 2012 Informacja prasowa z dnia 06.07.2012 r. Podsumowanie EURO 2012 Dom mediowy OMD przygotował podsumowanie EURO 2012. Poniżej przedstawiamy szacunkowe wpływy TVP z reklam, zestawienie najbardziej aktywnych

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie. Rozdział III Informacje na temat osi priorytetowych i działań RPO WO 2007-2013

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie. Rozdział III Informacje na temat osi priorytetowych i działań RPO WO 2007-2013 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] - wersja nr 36 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1949/2012 w dniu

Bardziej szczegółowo

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju.

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Piłka nożna to pasjonująca gra. A Wrocław jest idealnym miejscem spotkań dla piłkarzy z całego kraju. Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Dziękujemy za Państwa wsparcie przy organizacji turnieju

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK

ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK Estera Górecka Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK

Bardziej szczegółowo

Liga Mistrzów - raport finansowy AS Roma - Polski Serwis Romanistów - ASRoma.pl - News

Liga Mistrzów - raport finansowy AS Roma - Polski Serwis Romanistów - ASRoma.pl - News Kiedy zaczynał się obecny sezon, Roma stawiała sobie ambitne cele. Po kiepskim początku i kilku zrywach, które nie okazały się prawdziwym, oczekiwanym przez kibiców powrotem, Giallorossi musieli stopniowo

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania PROGRAM WOLONTARIATU UEFA EURO 2012

Najczęściej zadawane pytania PROGRAM WOLONTARIATU UEFA EURO 2012 PROGRAM WOLONTARIATU UEFA EURO 2012 UEFA EURO 2012 Spis treści Kim jest wolontariusz?... 2 Dlaczego potrzebujemy wolontariuszy podczas UEFA EURO 2012?... 2 Co to jest Program Wolontariatu UEFA EURO 2012?...

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWAŃ 78 DNI DO UEFA EURO 2012. www.uefaeuro2012.gdansk.pl

STAN PRZYGOTOWAŃ 78 DNI DO UEFA EURO 2012. www.uefaeuro2012.gdansk.pl STAN PRZYGOTOWAŃ 78 DNI DO UEFA EURO 2012 www.uefaeuro2012.gdansk.pl SZACUNKI DOTYCZĄCE KIBICÓW www.uefaeuro2012.gdansk.pl SZACUNKI DOTYCZACE KIBICÓW (Źródło materiały uzupełniające CONOPS) 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT MONITORINGU

DEPARTAMENT MONITORINGU Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012. Widownia transmisji oraz udziały programów 1, 2, HD i od 8 czerwca do 1 lipca 2012 - podsumowanie DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2012 Mistrzostwa Europy w

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działań służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych po turnieju EURO 2012

Podsumowanie działań służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych po turnieju EURO 2012 Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/10021,podsumowanie-dzialan-sluzb-podleglych-ministerstwu-spraw-wewnetrznychpo-turniej.html Wygenerowano: Czwartek, 4 lutego 2016, 04:42 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012 BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012 METODOLOGIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Dr Robert Brudnicki Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii WSG Pracownia Geografii Turystyki 1 Bariery wynikające z

Bardziej szczegółowo

OFERTA MIEJSC BIZNES POLSKA Holandia. 01/06/2016 / 20:45 / gdańsk

OFERTA MIEJSC BIZNES POLSKA Holandia. 01/06/2016 / 20:45 / gdańsk OFERTA MIEJSC BIZNES POLSKA Holandia 01/06/2016 / 20:45 / gdańsk ZAPRASZAMY OSTATNI OKRES PRZED UEFA VIVE EURO 2016 TM TO DLA REPREZENTACJI POLSKI CZAS WYTĘŻONEJ PRACY I OSTATNICH PRZYGOTOWAŃ DO UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Synteza zasad programu licencjonowania publicznych tarnsmisji UEFA EURO 2012. Wersja z lipca 2011 r.

Synteza zasad programu licencjonowania publicznych tarnsmisji UEFA EURO 2012. Wersja z lipca 2011 r. Synteza zasad programu licencjonowania publicznych tarnsmisji UEFA EURO 2012 Wersja z lipca 2011 r. 1 Niniejszy dokument stanowi syntezę zasad programu licencjonowania transmisji publicznych UEFA EURO

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 1. dla drużyn uczestniczących w Finale Ogólnopolskim. Turnieju Orlik Basketmania 2015

BIULETYN nr 1. dla drużyn uczestniczących w Finale Ogólnopolskim. Turnieju Orlik Basketmania 2015 BIULETYN nr 1 dla drużyn uczestniczących w Finale Ogólnopolskim Turnieju Orlik Basketmania 2015 O finale Finał Ogólnopolski Turnieju Orlik Basketmania 2015 odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2015 r. na

Bardziej szczegółowo

DROGA DO UEFA EURO 2016 TM OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

DROGA DO UEFA EURO 2016 TM OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH DROGA DO UEFA EURO 2016 TM WPROWADZENIE W ramach eliminacji do Mistrzostw Europy w 2016 roku piłkarska Reprezentacja Polski rozegra pięć spotkań eliminacyjnych na Stadionie Narodowym w Warszawie. Niezwykle

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

WRC Rally Poland Impreza sportowa światowej rangi jako narzędzie wspierające rozwój miasta Mikołajki

WRC Rally Poland Impreza sportowa światowej rangi jako narzędzie wspierające rozwój miasta Mikołajki WRC Rally Poland Impreza sportowa światowej rangi jako narzędzie wspierające rozwój miasta Mikołajki Bałtycki Kongres Marketingu Sportowego Gdańsk, 10 października 2014 1 Mikołajki serce Mazur 2 Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Zasady wstępu i pracy mediów podczas meczów domowych FKS Stal Mielec

Zasady wstępu i pracy mediów podczas meczów domowych FKS Stal Mielec Zasady wstępu i pracy mediów podczas meczów domowych FKS Stal Mielec AKREDYTACJE 1. Akredytacje na pojedyncze mecze oraz akredytacje stałe przyznawane są dla przedstawicieli redakcji prasy, radia, telewizji

Bardziej szczegółowo

ONE YEAR TO GO GDYNIA

ONE YEAR TO GO GDYNIA ONE YEAR TO GO GDYNIA 16 17 CZERWCA 2016 GDYNIA Więcej informacji wkrótce! Czas na wielkie emocje! Już w 2017 roku Polska będzie gospodarzem turnieju mistrzowskiego UEFA EURO Under 21. Dokładnie na 365

Bardziej szczegółowo

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Klas czwartych Cel imprezy: Zainteresowanie dzieci klas czwartych piłką nożną oraz pogłębienie ich zainteresowań i umiejętności już

Bardziej szczegółowo

Dyscypliny, którymi zainteresowanie rośnie, w które warto inwestować?

Dyscypliny, którymi zainteresowanie rośnie, w które warto inwestować? Dyscypliny, którymi zainteresowanie rośnie, w które warto inwestować? 100 DNI PRZED EURO 2012 na podstawie badania opinii przeprowadzonego w dniach 21.02 24.02.2012 Konferencja prasowa 02 marca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia zrealizowane przez Konsulat Generalny RP w Ałmaty w ramach promocji EURO 2012

Przedsięwzięcia zrealizowane przez Konsulat Generalny RP w Ałmaty w ramach promocji EURO 2012 Przedsięwzięcia zrealizowane przez Konsulat Generalny RP w Ałmaty w ramach promocji EURO 2012 14.04.2012 - Turniej Piłkarski o Puchar Konsula Generalnego RP w Ałmaty Na Centralnym Stadionie miasta Ałmaty

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej LUBLIN 2014

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej LUBLIN 2014 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej LUBLIN 0 REGULAMIN TURNIEJU. Uczestnicy: w turnieju uczestniczą zespoły piłkarskie z Lublina oraz miast partnerskich, każdy z zespołów składa się z 0 zawodników oraz

Bardziej szczegółowo

VIII Memoriał. Huberta Jerzego Wagnera Z udziałem zespołów Polski, Brazylii, Bułgarii, Czech

VIII Memoriał. Huberta Jerzego Wagnera Z udziałem zespołów Polski, Brazylii, Bułgarii, Czech 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl VIII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera Z udziałem zespołów Polski, Brazylii, Bułgarii,

Bardziej szczegółowo

Oferta Pakietów Biznesowych

Oferta Pakietów Biznesowych Oferta Pakietów Biznesowych Podczas UEFA EURO 2016 TM Piłkarska Reprezentacja Polski dostarczyła wszystkim fanom niepowtarzalnych i niezapomnianych piłkarskich emocji i wzruszeń osiągając historyczny sukces

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Zarządzanie projektami dr Mateusz Juchniewicz Katedra Zarządzania Projektami SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 28 lutego 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

DROGA DO MISTRZOSTW ŚWIATA Oferta Pakietów Biznesowych

DROGA DO MISTRZOSTW ŚWIATA Oferta Pakietów Biznesowych DROGA DO MISTRZOSTW ŚWIATA 2018 Oferta Pakietów Biznesowych wprowadzenie Pełna motywacji po sukcesie podczas turnieju UEFA EURO 2016 TM Piłkarska Reprezentacja Polski we wrześniu 2016 rozpoczęła kolejną

Bardziej szczegółowo

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012 + EURO2012 Marketing Sportowy Sport był, jest i będzie najbardziej uniwersalną platformą sponsoringową, pozwala na masowe dotarcie do konsumentów. Marketing Sportowy w Internecie Internet to doskonałe

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E Akademia Sportowa POMORZE ma zaszczyt zaprosić na: II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI rocznika 2002 i 2003 pod patronatem

Bardziej szczegółowo

Polish Guide - jeszcze bardziej przydatny dla obcokrajowców w trakcie EURO 2012 w Polsce

Polish Guide - jeszcze bardziej przydatny dla obcokrajowców w trakcie EURO 2012 w Polsce 20120601 15:43 Zlecone: Czujcie się jak u siebie! Aplikacje mobilne dla zagranicznych kibiców Dwie aplikacje mobilne i inne przydatne nowoczesne narzędzia ułatwią obcokrajowcom pobyt w Polsce w czasie

Bardziej szczegółowo

CEREMONIE MISTRZOSTW EUROPY MĘŻCZYN W PIŁCE RĘCZNEJ EHF EURO 2016

CEREMONIE MISTRZOSTW EUROPY MĘŻCZYN W PIŁCE RĘCZNEJ EHF EURO 2016 CEREMONIE MISTRZOSTW EUROPY MĘŻCZYN W PIŁCE RĘCZNEJ EHF EURO 2016 1. Mistrzostwa Europy EHF EURO 2016 W 2016 roku do Polski zagości kolejna duża i prestiżowa impreza sportowa rangi mistrzowskiej. Po Mistrzostwach

Bardziej szczegółowo

Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku Wielki Finał XVI Edycji 29 kwietnia 2 maja 2016 roku

Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku Wielki Finał XVI Edycji 29 kwietnia 2 maja 2016 roku Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku Wielki Finał XVI Edycji 29 kwietnia 2 maja 2016 roku XVI Edycja Turnieju Zakwaterowanie Hotele Atos, Portos i Aramis - Warszawa, ul. Mangalia 3 Wymienione hotele

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Badania ruchu turystycznego prowadzone cyklicznie począwszy od 2003 r. Cel: określenie szacunkowej liczby gości odwiedzających region, krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

14-16 Lutego 2015 Warszawski Tor Łyżwiarski Stegny

14-16 Lutego 2015 Warszawski Tor Łyżwiarski Stegny WOLONTARIUSZE POSZUKIWANI!!! Puchar Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim 14-16 Lutego 2015 Warszawski Tor Łyżwiarski Stegny Największe wydarzenie sportowe tej zimy w Warszawie!!! Zgłoś się na wolontariat

Bardziej szczegółowo

DROGI NA EURO ul. Perkuna 25, Poznań

DROGI NA EURO ul. Perkuna 25, Poznań DROGI NA EURO 2012 Największe święto piłkarskie Euro 2012 zbliża się do Polski wielkimi krokami. Czasu jest już coraz mniej, a wiele projektów mających na celu usprawnienie ruchu drogowego wciąż trwa.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego na mecze UEFA EURO 2012 TM. Zespół ds. Przewozów w czasie EURO

Zarząd Transportu Miejskiego na mecze UEFA EURO 2012 TM. Zespół ds. Przewozów w czasie EURO Zarząd Transportu Miejskiego na mecze UEFA EURO 2012 TM Zespół ds. Przewozów w czasie EURO Zarząd Transportu Miejskiego na mecze UEFA EURO 2012 TM AUTOBUSY TRAMWAJE METRO KOLEJ 20 linii specjalnych wydłużone

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne Anna Bielecka Zasady finansowania Zastosowanie kwot ryczałtowych i rzeczywistych Wkład własny vs. wysokość kwot ryczałtowych Proste wyliczenie

Bardziej szczegółowo

DROGA DO MISTRZOSTW ŚWIATA 2018 OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

DROGA DO MISTRZOSTW ŚWIATA 2018 OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH DROGA DO MISTRZOSTW ŚWIATA 218 DROGA DO MISTRZOSTW ŚWIATA 218 WPROWADZENIE Podczas UEFA EURO 216 TM Piłkarska Reprezentacja Polski dostarczyła wszystkim fanom niepowtarzalnych i niezapomnianych piłkarskich

Bardziej szczegółowo

Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 TM. Wojciech Dąbrowski Urząd Miejski w Gdańsku

Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 TM. Wojciech Dąbrowski Urząd Miejski w Gdańsku Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 TM Wojciech Dąbrowski Urząd Miejski w Gdańsku Gdaosk, Maj2012 Podczas UEFA EURO 2012 TM realizowane będą dwa programy wolontariatu: Wolontariat UEFA Wolontariat

Bardziej szczegółowo

Przygotowania Polski do UEFA EURO 2012 TM po losowaniu grup turniejowych

Przygotowania Polski do UEFA EURO 2012 TM po losowaniu grup turniejowych Przygotowania Polski do UEFA EURO 2012 TM po losowaniu grup turniejowych Po losowaniu grup turniejowych w Kijowie znamy już finalny scenariusz Turnieju w Polsce. Ilu kibiców i turystów zagranicznych możemy

Bardziej szczegółowo

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com.

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com. Oferta uczestnictwa Liga Piłkarska na ORLIKU Suwałki kwiecień 2012 r. Szanowni Państwo, W imieniu Agencji Promocji Sportu Polski Sport pragnę złożyć na Państwa ręce ofertę uczestnictwa w rozgrywkach Ligi

Bardziej szczegółowo

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej.

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna 9 maja 2013 roku Projekty systemowe Polskiej

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe (1) EDYCJA ZIMOWA. Piłka Uhlsport 350 gram TC 350 LITE (100152001) OFERTA SPECJALNA 59,00PLN 99,00PLN

Informacje szczegółowe (1) EDYCJA ZIMOWA. Piłka Uhlsport 350 gram TC 350 LITE (100152001) OFERTA SPECJALNA 59,00PLN 99,00PLN Informacje szczegółowe (1) EDYCJA ZIMOWA Terminy turniejów pod balonem 22-23 listopad rocznik 2005 i 2007 06-07 grudzień rocznik 2006 13-14 grudzień rocznik 2002 10-11 styczeń rocznik 2001 07-08 luty rocznik

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJE EURO 2016 POLSKA - GRUZJA STADION NARODOWY W WARSZAWIE INFORMACJE DLA MEDIÓW

ELIMINACJE EURO 2016 POLSKA - GRUZJA STADION NARODOWY W WARSZAWIE INFORMACJE DLA MEDIÓW ELIMINACJE EURO 2016 POLSKA - GRUZJA STADION NARODOWY W WARSZAWIE INFORMACJE DLA MEDIÓW WYDAWANIE AKREDYTACJI W dzień przedmeczowy akredytacje będą wydawane przed wejściem do Centrum Prasowego (poziom

Bardziej szczegółowo

BANK NA POZYCJI ROZGRYWAJĄCEGO SILNA BAZA KAPITAŁOWA POZWALAJACA NA WSPARCIE DYNAMICZNEGO ROZWOJU KRAJU. Andrzej Kopyrski

BANK NA POZYCJI ROZGRYWAJĄCEGO SILNA BAZA KAPITAŁOWA POZWALAJACA NA WSPARCIE DYNAMICZNEGO ROZWOJU KRAJU. Andrzej Kopyrski BANK NA POZYCJI ROZGRYWAJĄCEGO SILNA BAZA KAPITAŁOWA POZWALAJACA NA WSPARCIE DYNAMICZNEGO ROZWOJU KRAJU Andrzej Kopyrski Warszawa, 4 czerwca 2012 Co nas wyróżnia podejście strategiczne Silne wsparcie rozwoju

Bardziej szczegółowo

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Koncepcja obsługi komunikacyjnej Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w Warszawie Wykonawca: Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. Umowa Nr: BD/B-I-2-5/B/U-46/08

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 stycznia 2012 r. LWR-4101-25-01/2011 P/11/074 Pan Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia Tekst jednolity po uwzględnieniu zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

DROGA DO UEFA EURO 2016 TM OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

DROGA DO UEFA EURO 2016 TM OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH DROGA DO UEFA EURO 2016 TM WPROWADZENIE W ramach eliminacji do Mistrzostw Europy w 2016 roku piłkarska Reprezentacja Polski rozegra jeszcze trzy spotkania eliminacyjne na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

Turnieju Piłkarskiego Euro Cup Brynica 2012 ORGANIZATOR

Turnieju Piłkarskiego Euro Cup Brynica 2012 ORGANIZATOR REGULAMIN ROZGRYWEK Turnieju Piłkarskiego Euro Cup Brynica 2012 1. ORGANIZATOR Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego jest Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Brynica to nie granica, gminy

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

Wpływ turystyki na gospodarkę Gdańska. uzupełnienie raportu: TURYSTYKA GDAŃSKA Raport z badania przeprowadzonego w III kwartale 2015 r.

Wpływ turystyki na gospodarkę Gdańska. uzupełnienie raportu: TURYSTYKA GDAŃSKA Raport z badania przeprowadzonego w III kwartale 2015 r. Wpływ turystyki na gospodarkę Gdańska uzupełnienie raportu: TURYSTYKA GDAŃSKA Raport z badania przeprowadzonego w III kwartale 2015 r. GRUDZIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 15 lutego 2011 r. Pan Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska LGD-4101-035-01/2010 P/10/072 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Projekt działań wykorzystujących wpływ turnieju UEFA EURO 2012 na zmiany wizerunkowe Polski

Projekt działań wykorzystujących wpływ turnieju UEFA EURO 2012 na zmiany wizerunkowe Polski Projekt działań wykorzystujących wpływ turnieju UEFA EURO 2012 na zmiany wizerunkowe Polski Marcin Herra Prezes Zarządu PL.2012 Warszawa, 10.12.2009r. 1 912 dni 2 Rok 2007 EUFORIA ZOBOWIĄZANIA OBIETNICE

Bardziej szczegółowo

UEFA ogłosiła listę centrów pobytowych

UEFA ogłosiła listę centrów pobytowych UEFA ogłosiła listę centrów pobytowych Dwadzieścia jeden ośrodków w Polsce i siedemnaście ukraińskich znajduje się na rekomendowanej przez UEFA liście centrów pobytowych przeznaczonych dla drużyn zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Czy Polsatowi zwróci się inwestycja w EURO 2008? Autor: Arkadiusz Droździel

Czy Polsatowi zwróci się inwestycja w EURO 2008? Autor: Arkadiusz Droździel Czy Polsatowi zwróci się inwestycja w EURO 2008? Autor: Arkadiusz Droździel Telewizja Polsat raczej nie zarobi na EURO 2008. Co więcej, tylko aby odzyskać zainwestowane środki, będzie musiała sprzedać

Bardziej szczegółowo

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach:

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach: Załącznik 5 do SIWZ Zestawienie kosztów kwalifikowanych Kwalifikowalność wydatków: zasady szczegółowe Wydatki kwalifikujące się dotyczą wyłącznie kosztów zrealizowanych działań poniesionych przez organ

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW I. O turnieju BiznesCup Zabierzów Piłkarskie Mistrzostwa Firm o Puchar Wójta gminy Zabierzów - BiznesCup

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2009 R.

RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2009 R. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2009 R. SERENITY SA z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 12 luty 2010 roku RAPORT KWARTALNY ZA IV KARTAŁ 2009 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

AS1. Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. Port Lotniczy Gdańsk Sp. zoo. PITCHING SESSION. Mistrzostwa Polski Portów Lotniczych w Piłce Nożnej

AS1. Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. Port Lotniczy Gdańsk Sp. zoo. PITCHING SESSION. Mistrzostwa Polski Portów Lotniczych w Piłce Nożnej AS1 Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. Port Lotniczy Gdańsk Sp. zoo. PITCHING SESSION Mistrzostwa Polski Portów Lotniczych w Piłce Nożnej Slajd 1 AS1 musi być tytuł prezentacji - nazwa Portu, logotyp, dzień

Bardziej szczegółowo

IX Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ognisk TKKF Sulejów 28-30.08.2015. Komunikat organizacyjny

IX Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ognisk TKKF Sulejów 28-30.08.2015. Komunikat organizacyjny Komunikat organizacyjny I. Organizator: Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej II. Termin i miejsce: 28-30 sierpnia 2015 (piątek niedziela) Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Ogniska TKKF Dzikusy

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r.

Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r. Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r. 19.12.2012 r. KPMG w Polsce 0 Spis treści Wstęp 2 Kluczowe wnioski 4 Boże Narodzenie 2012 sposoby obchodzenia 5 Boże Narodzenie 2012 wydatki 6 Boże

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ROWEROWA DOLNOŚLĄSKA POLITYKA ROWEROWA 2014-2020

ANKIETA ROWEROWA DOLNOŚLĄSKA POLITYKA ROWEROWA 2014-2020 ANKIETA ROWEROWA DOLNOŚLĄSKA POLITYKA ROWEROWA 2014-2020 UWAGA: jeśli dane objęte pytaniem ankietowym są niedostępne prosimy napisać brak danych lub podać posiadane informacje o zbliżonym charakterze.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie rozgrywki piłkarskie dzikich drużyn

Ogólnopolskie rozgrywki piłkarskie dzikich drużyn Ogólnopolskie rozgrywki piłkarskie dzikich drużyn Playarena to projekt unikatowy w skali światowej. Ponad 68 000 zawodników rywalizuje za naszym pośrednictwem na boiskach już 70 polskich miast. Spis treści

Bardziej szczegółowo