STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015"

Transkrypt

1 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA

2 SPIS TRECI 1 WSTP OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA WIZERUNEK MARKI MOTYW PRZEWODNI I HASŁO STRATEGIA PROMOCJI, W TYM KREACJI WYRÓNIALNEJ MARKI Przesłanki wyboru strategii promocji Proponowane działania w zakresie wykreowania marki miasta Jelenia Góra ELEMENTY WIZERUNKU - CELE STRATEGICZNE I GRUPY DOCELOWE CELE STRATEGICZNE Budowa / wzrost wizerunku wyrónialnej marki miasta Jelenia Góra Rekreacyjna i turystyczna promocja walorów miasta Jelenia Góra Promocja rozwoju przedsibiorczoci miasta Jelenia Góra przyciganie inwestorów i stymulowanie rozwoju istniejcych podmiotów Promowanie rozwoju kultury Promowanie rozwoju nauki Budowa / wzrost identyfikacji i tosamoci mieszkaców z miastem GRUPY DOCELOWE Inwestorzy krajowi i zagraniczni Turyci krajowi i zagraniczni Mieszkacy miasta ZAŁOENIA DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH, W TYM PROGRAMU PROMOCJI GOSPODARCZEJ WRAZ Z HIERARCHICZN STRUKTUR ZADA PROGRAMY OPERACYJNE STRATEGII PROMOCJI MIASTA Cel strategiczny I. Budowa/ wzrost wizerunku wyrónialnej marki miasta Jelenia Góra Program operacyjny I/1. Opracowanie podstaw strategii marki miasta Jelenia Góra i załoe do planów promocyjnych Program operacyjny I/2. Opracowanie, przyjcie i wypromowanie symboli i produktów markowych miasta Cel strategiczny II. Rekreacyjna i turystyczna promocja walorów miasta Jelenia Góra Program operacyjny II/1. Miasto przyjazne turystom Cel strategiczny III. Promocja rozwoju przedsibiorczoci miasta Jeleniej Góry - przyciganie inwestorów i stymulowanie rozwoju istniejcych podmiotów Program operacyjny nr III/1. Przyciganie nowych inwestorów Program operacyjny nr III/2. Wspieranie istniejcych inwestorów Cel strategiczny IV. Promowanie rozwoju kultury Program operacyjny nr IV/1. Stworzenie i promowanie uporzdkowanej i atrakcyjnej oferty turystyczno kulturalnej Cel strategiczny V. Promowanie rozwoju nauki Program operacyjny nr V/1. Kadry dla Europy Cel strategiczny VI. Budowa / wzrost identyfikacji i tosamoci mieszkaców z miastem Program operacyjny nr VI/1. Budowa pozytywnego wizerunku miasta wród jego mieszkaców i silnych relacji emocjonalnych z miastem PRIORYTETOWE DZIAŁANIA NA NAJLBLISZE LATA...43

3 6.1 ZWIKSZENIE EFEKTYWNOCI DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁA WSKAZÓWKI PRIORYTETOWE DZIAŁANIA DO REALIZACJI PLAN DZIAŁA NA 2006 ROK...45 SPIS SCHEMATÓW Schemat nr 1. Marka jako wielopoziomowy komunikat...9 Schemat nr.2 rodki realizacji strategii promocji...14 Schemat nr.4. Budowanie oczekiwanego wizerunku miasta...22 SPIS TABEL Tabela Nr. 1. Przesłanki wyboru strategii promocji...14 Tabela Nr. 2. Plan działa na rok

4 1 WSTP Strategia promocji stanowi jedno z narzdzi strategii rozwoju, umoliwiajce wykreowanie pozytywnego wizerunku miasta: na zewntrz co w konsekwencji ma na celu spowodowanie napływu kapitału i inwestycji, do wewntrz w celu integracji społecznoci lokalnej i włczenie jej do realizacji strategii rozwoju miasta. Strategia promocji powinna by postrzegana jako kierunkowa propozycja działania i ródło inspiracji i pomysłów, które mog by realn szans wypromowania miasta. Skuteczno działa proponowanych i inspirowanych tym opracowaniem zaley przede wszystkim od aktywnoci podmiotów, realizujcych działania promocyjne, konsekwencji i rozwagi w realizacji celów, programów i projektów oraz kreacyjnoci i przedsibiorczoci władz samorzdowych i organizacji współdziałajcych przy wdraaniu strategii w ycie. Przy opracowaniu strategii wzito pod uwag dokumenty strategiczne miasta Jeleniej Góry: Strategi rozwoju Miasta Jelenia Góra oraz Strategi rozwoju turystyki w miecie Jelenia Góra i powiecie jeleniogórskim. Strategia promocji uwzgldnia załoenia strategiczne obu kluczowych dokumentów i stanowi czynnik wspierajcy polityk władz samorzdowych wzgldem otoczenia miasta i wobec społecznoci lokalnej. Prace nad strategi promocji, zostały poprzedzone rozeznaniem dotychczasowych działa, istniejcych planów, struktur organizacyjnych i osignitych wyników czyli diagnoz promocji miasta w formie syntetycznej.

5 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI W niniejszej Strategii Promocji wizerunek miasta rozwaamy w kategorii marki. Marka okrela elementy przewagi konkurencyjnej miasta w stosunku do innych, a take komunikuje mieszkacom Miasta podstawowe elementy ich tosamoci. Miasto Jelenia Góra winno dokona pozycjonowania si jako marka czyli dokona wyboru, w jaki sposób chce by odróniane od innych miast marek konkurencyjnych, w jaki sposób chce prowadzi działania zwizane ze swoim rozwojem oraz komunikacj, by kreowa wizerunek przez siebie podany i zaplanowany. Gdy nasila si konkurencja, marki zyskuj na znaczeniu. Produkty pojawiaj si i znikaj, ywot przewagi konkurencyjnej staje si krótszy, podobnie jak cykl ycia produktu. Mocna marka odznacza si trwałoci, sił i stabilnoci. W czasie kryzysu jej znaczenie szczególnie łatwo dostrzec. Długofalowy sukces wielu produktów i usług, w tym take wizerunek miasta rozwaanego w kategorii marki zaley przede wszystkim od właciwej strategii marki. W sercu strategii marki ley decyzja zwizana z pozycjonowaniem produktu, czyli m.in. z tym, co ma ona reprezentowa, do których segmentów rynku ma trafi. Najczciej powtarzajcymi si czynnikami warunkujcymi sukces marki s: "serce marki" - wszystkie elementy, które czyni j "sob", niezwykł i inn od tłumu naladowców. Oczywicie marka nie moe by niezwykła pod kadym wzgldem, ale musi by wyjtkowa i odrónia si od pozostałych pod wzgldem korzyci strategicznych, przewagi konkurencyjnej i atrakcyjnoci oferty dla grup docelowych, cigła komunikacja - jest podstawowym warunkiem zakotwiczenia wizerunku marki w odbiorze potencjalnych grup docelowych, warto emocjonalna - kada silna marka budzi w uytkownikach emocje. Emocje w wikszoci przypadków s niemoliwe do uchwycenia, w przeciwiestwie do wiadomoci marki, któr mona zmierzy. Emocjonalna warto marki jest cile zwizana z zaufaniem klienta i lojalnoci wobec marki.

6 Silne marki to te, które z punktu widzenia klienta maj "serce". Celem zarzdzania strategicznego mark jest przeniesienie tej wyjtkowej przewagi na wizerunek marki. Budowa i prezentacja silnej marki stały si jednym z warunków sukcesu strategicznego. W tym aspekcie - WIZERUNEK - to ogół opinii, uczu, wyobrae dotyczcych danej marki ukształtowanych w wiadomoci ludzi pod wpływem odczytania przez nich komunikatów. Nie ulega wtpliwoci, e formułujc wizerunek miasta na poziomie misji, naley skorelowa to z obowizujc Strategi rozwoju miasta, która wyznacza kilkunastoletni perspektyw dla najistotniejszych działa gospodarczych i społecznych. Wizja Miasta została okrelona w Strategii Rozwoju... w nastpujcy sposób: Jelenia Góra nowoczesnym, europejskim miastem, o wielu funkcjach regionalnych i ponadregionalnych, stanowicym jeden z głównych orodków rozwoju Dolnego lska. Miasto, którego rozwój oparty jest o turystyk, przemysł, funkcje uzdrowiskowe, szkolnictwo wysze, usługi, handel i inne dziedziny działalnoci. Dysponujce bogat i powszechnie dostpn infrastruktur techniczn oraz społeczn. Przyjazne dla przedsibiorczoci i rozwoju rynku pracy. Bezpieczne, estetyczne i czyste. Stwarzajce moliwoci samorealizacji zawodowej, kulturalnej i sportowo rekreacyjnej mieszkaców. Wzrastajce w poszanowaniu zasad ekorozwoju. Zarzdzane w sposób skuteczny i efektywny korzystajce z dobrodziejstw długoterminowego planowania i zarzdzania strategicznego. Wobec tak sformułowanej wizji rozwoju, majc na uwadze, e głównym celem strategii promocji jest wspieranie celów strategicznych przyjtych w dokumencie: Strategia Rozwoju Jeleniej Góry na lata , przy jednoczesnym wykorzystaniu atutów i szans rozwoju - misja miasta została okrelona nastpujco: MISJA Wypromowanie wizerunku Jeleniej Góry jako: ponadregionalnego, europejskiego orodka turystyki, kultury, nauki oraz atrakcyjnej lokalizacji biznesowej w Polsce - sprzyjajcej przedsibiorczoci, miasta przyjaznego, realizujcego zasady zrównowa onego rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez godzenie turystyczno uzdrowiskowego charakteru z innymi dziedzinami gospodarki. Misj miasta bdzie wic umocnienie funkcji Jeleniej Góry jako ponadregionalnego i europejskiego orodka turystyki, kultury, nauki, usług, w tym usług uzdrowiskowych oraz przemysłu i w oparciu o te atuty stworzenie warunków poprawy ycia mieszkaców.

7 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA Tworzenie podanego obrazu miasta winno by prowadzone wielotorowo, bowiem marka miasta jest komunikatem wielopoziomowym, opartym na poziomie: idei przewodniej marki systemie wyróników miasta, strategii promocji w szerszym rozumieniu, czyli strategii komunikacji, systemie: nazwie marki i sloganie promocyjnym, systemie identyfikacji wizualnej. Tylko spójna strategia marki, która na kadym poziomie komunikuje t sam cech, ma szans zaistnienia w wiadomoci odbiorcy. Cechy wyróniajce miasto musz by uniwersalne i atrakcyjne dla wszystkich grup docelowych. Strategi promocyjn miasta Jeleniej Góry oprzemy na wybranych pozytywnych cechach (atutach) wyróniajcych miasto sporód innych (zarówno na płaszczynie gospodarczej, jak i społecznej). Posłu one w dalszej czci do budowy przekazów oddziaływania na róne grupy docelowe kampanii. Jelenia Góra kreowa bdzie swój obraz, wykorzystujc najwiksze atuty jako wyróniki marki, takie jak: atrakcyjne połoenie, w tym walory krajoznawcze, ponadregionalny charakter miasta, lokalizacja w centrum subregionu o atrakcyjnych i rónorodnych walorach: turystycznych, uzdrowiskowych, krajoznawczych i rekreacyjno wypoczynkowych, liczne instytucje kulturalne i ich dorobek (Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida, Filharmonia Dolnolska, Muzeum Karkonoskie, Muzeum Przyrodnicze, Muzeum Miejskie Gerharta Hauptmanna), imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe kojarzone z miastem:

8 o Midzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, o Wrzesie Jeleniogórski, o Jeleniogórskie Spotkania Teatralne, o Midzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Silesia Sonans, o Jarmark redniowieczny i Jarmark Staroci, o wito Ulicy 1 Maja, o Ratuszowe Lato (koncerty), o Turniej Rycerski na Zamku Chojnik, o Wiosna Cieplicka, o Koncerty Promenadowe w Parku Zdrojowym, o Bike Maratony, o Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzek Bóbr, o Wycig Kolarski Tour de Pologne. dobrze rozwinita infrastruktura otoczenia biznesu, istnienie duych, nowoczesnych i stabilnych ekonomicznie przedsibiorstw, zasoby wykwalifikowanej i aktywnej siły roboczej, znaczce centrum edukacyjne (Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska Zamiejscowy Orodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze, Wysza Szkoła Zawodowa Kolegium Karkonoskie i inne), sprzyjajcy klimat do podejmowania inwestycji. Kreowany wizerunek marki miasta Jeleniej Góry oparty na podkrelaniu ww. atutów jako wyróników winien by przede wszystkim: unikalny oparty na oryginalnym motywie przewodnim podkrelajcym wyjtkowo i niepowtarzalno miasta (pozwoli to na lepsz rozpoznawalno miasta), atrakcyjny wzbudzajcy pozytywne odczucia zarówno w mieszkacach, jak i turystach oparty na oddziaływaniu na emocje i odczucia, prosty powinien opiera si na głównym jego elemencie, na najwaniejszym aspekcie funkcjonowania (wokół tej jednej cechy zbudowa naley motyw przewodni ), aktualny i wiarygodny musi mie swoje potwierdzenie w faktycznych cechach miasta, ale take elementy wynikajce z realistycznej wizji przyszłoci miasta,

9 nowoczesny wskazujcy na dynamik miasta, jego potencjał rozwoju, atrakcyjno, ale równoczenie spójny z dotychczasow histori, tradycj i wizerunkiem. Zewntrzne oblicze miasta winno by przede wszystkim niepowtarzalne, wyjtkowe, łatwe w skojarzeniach i porównaniach, ale tak e atrakcyjne, nowoczesne i dostosowane do zmieniajcych si oczekiwa, trendów i mody. Marka miasta jako wielopoziomowy komunikat musi funkcjonowa w wymiarze werbalnym, wizualnym oraz emocjonalnym: Schemat nr 1. Marka jako wielopoziomowy komunikat Wizerunek marki Idea/motyw przewodni marki Slogan / hasło marki Logo marki Strategia promocji marki Miasto powinno wykorzysta w kreowanym wizerunku przede wszystkim spójno elementów przekazu, opartych na logo miasta, spójnej kolorystyce, spójnej linii graficznej.

10 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW PRZEWODNI I HASŁO Przewodnim hasłem bdzie motyw dotychczas ju funkcjonujcy: Perła Karkonoszy jako obowizujcy w formule baseline nieodłcznie towarzyszce logu miasta Jeleniej Góry. Perła Karkonoszy to niezwykle bogate w znaczenia i pełne pozytywnej symboliki pojcie. Słowo perła utosamiane jest z czym niezwykle rzadkim i piknym, bardzo wartociowym. Zestawione ze słowem Karkonosze jest jakby wspólnym mianownikiem, jednoznacznie zrozumiałym znaczeniowo. W bardzo prosty sposób i jednoczenie szybko komunikuje odbiorcom wyjtkowo miasta rozumian jako niezwykło, skarb, który niewtpliwie warto zobaczy. Takie zestawienie hasła dotychczas ju funkcjonujcego sporadycznie i przypisanie go na stałe do logo miasta w formule rozwinicia baseline (nieodłcznego dopisku do logo) cechuje si bardzo mocnym i, co najwaniejsze, optymistycznym zabarwieniem emocjonalnym. Niesie jednoczenie element tajemnicy, ciekawoci i zaproszenia, czyli zachty do obejrzenia skarbu: jakim jest miasto Jelenia Góra. Skrywa równie w sobie fascynujce i intrygujce dla wikszoci obietnice: niepowtarzalnoci, wyjtkowoci, rónorodnoci i pikna, czyli wyrónialnych cech miejsca, nieodłcznie skojarzonego w błyskawiczny sposób z Karkonoszami. W ramach wykreowania marki miasta w celu okrelenia stopnia znajomoci zagadnie bdcych przedmiotem strategii, czyli wizerunku marki miasta w otoczeniu lokalnym, regionalnym i krajowym przed ostateczn decyzj przyjcia propozycji baseline, niezbdne bdzie ogłoszenie konkursu na graficzn modyfikacj logo miasta z dodatkiem proponowanego hasła jako baseline. Tak zaproponowana modyfikacja dotychczasowego logo wymaga opracowania w ramach SIW i obowizywa bdzie we wszystkich komunikatach promocyjnych miasta. Jednoczenie w ramach kreacji marki miasta priorytetowym zadaniem jest opracowanie i przyjcie wyróników podstawowych w formie haseł, wykorzystywanych zamiennie wraz z logo i baselinem, w zalenoci od komunikatów kierowanych do rónych grup docelowych.

11 Jako motyw przewodni zostanie wykorzystany element ró norodnoci oferty Jeleniej Góry i na tym oparte zostały przekazy promocyjne. Rónorodno rozumiana jest w tym znaczeniu jako unikatowo i element dodany, pozytywnie wpływajcy na moliwo wyboru oferty miasta, skierowanej zarówno do inwestorów, turystów, jak i mieszkaców. W myl zasady: dla kadego co wyjtkowego, dla kadego sposób na nud, sposób na aktywno. Hasła promocyjne otrzymuj wic brzmienie: Jelenia Góra Perła Karkonoszy (jako formuła baseline z logo) Hasło wiodce: JELENIA GÓRA BOGACTWO MOLIWOCI! W wariantach do grup docelowych z ewentualnym rozszerzeniem (podhasłem): Kultura? (Turystyka? Nauka? Biznes?) Bogactwo mo liwoci! Uwaga! Hasła w wariantach obcojzycznych winny uzyska brzmienie najpełniej oddajce przekaz promocyjny dla danego jzyka (niekoniecznie bezporednie tłumaczenie). Hasła w sposób czytelny i szybko przekazuj informacje o miecie i jego najwaniejszych atutach; jest to jednoczenie rodzaj zaproszenia zachty /przesłania, e miasto jest otwarte i czeka z rónorodn ofert dla kadego odbiorcy. Hasła promuj ide/ motyw miasta moliwoci poprzez rónorodno oferty skierowanej dla kadej grupy docelowej, zgodnie z jej potrzebami. Znaczenie i tre zasadniczych pomysłów kreacyjnych naley łczy z odpowiedni lini graficzn i kolorystyk. Oddziałujc na odbiorców kolorem i obrazem, naley dy do syntetycznej, stosunkowo krótkiej formy przekazu, podkrelajcego walory miasta dla danej grupy docelowej. Wszystkie elementy kreacji podporzdkowane bd czystoci komunikatu budowy wizerunku: nowoczesno, prostota, a jednoczenie czytelnoci i jednoznacznoci. Std w kreacji kontynuacja dotychczasowej formuły poprzez odejcie od natłoku informacji i oparcie projektów graficznych na oddziaływaniach kolorem i krótk form jednoznacznego

12 przekazu podkrelajcego najwaniejsze cechy (korzyci) walory miasta dla grupy docelowej przekazu. Kolor jest bez wtpienia najsilniejszym bodcem wzrokowym. Nic dziwnego, e chtnie wykorzystuje si jego właciwoci we współczesnych sztukach wizualnych - fotografii, filmie, telewizji, a take w reklamie. W reklamie mamy do czynienia przede wszystkim z kolorem funkcjonalnym, tzn. barw jako sposobem: zwracania uwagi, wywoływania podanych skojarze, utrwalania w pamici odbiorcy elementów przekazu, informowania o niektórych cechach produktu oraz marki. Reklama wizualna posiada władz nad wikszoci tajemnic koloru i uywa do swoich celów nie tylko jego cech fizycznych, optycznych czy właciwoci psychologicznych, ale przede wszystkim siga do symboli i znacze wypracowanych przez kultur. Włanie dziki nim ma tak sił wywoływania skojarze, tworzenia nastroju i budzenia emocji, bez których, jak podaj podrczniki reklamy i marketingu, nie moe by mowy o skutecznym przekazie. W przekazach promocyjnych kolorystyka linii kreacyjnej oparta bdzie na barwach kolorów zawartych w logotypie oraz nawizujca do herbu miasta, co ma istotny wpływ na spójno identyfikacji wizualnej. Kolorystyka tak zaproponowana oddziaływa bdzie w sposób jednoznaczny i czytelny na odbiorców poprzez skojarzenia, jakie ze sob nios poszczególne kolory: kolor pomaraczowy i ółty, elementy czerwonego maj przyciga uwag (reklama jest zauwaalna), ale jednoczenie symbolizuj płomie, iskr, ogie czyli dynamizm w działaniu tak wany na drodze do sukcesu, kolor pomaraczowy to jednoczenie kolor stymulujcy emocje, utosamiany z energi i ciepłem,

13 kolor ółty w niektórych kulturach symbolizował nadziej; w zestawieniu z kolorem pomaraczowym wywołuje wraenie klimatu lata, wieoci, zdrowia, kolor brzowy symbolizuje zdrowie, ale take niezawodno, solidno, prostot i przyja, kojarzony jest z uczciwoci, ale równie dodaje prestiu; w zestawieniu z kolorem zielonym tworzy palet kolorów ziemi, kolor zielony oznacza ycie, wzrost, oywienie; oznacza równie równowag i harmoni, stabilno; kolor zielony to take kolor pienidzy. W przypadku komunikatów promocyjnych warto take wykorzysta kolor niebieski, który ma nawizywa do koncepcji otwartoci, wieoci i młodoci. Otwarto dotyczy zarówno otwartoci na nowe idee i pomysły, jak równie otwartoci w sposobie mylenia. Kolor niebieski symbolizuje take i kojarzy si odbiorcom z pozytywnym myleniem i rzetelnoci podejcia do obowizków. W całoci przekazu promocyjnego symbolika odpowiednio dobranych kolorów budowa bdzie pozytywny wizerunek nowoczesnego, ale jednoczenie dynamicznie rozwijajcego si miasta, oddziałujc na emocje odbiorców komunikatów promocyjnych. Jednym z najwaniejszych akcentów linii kreacyjnej jest zawsze element zdjciowy jako najbardziej skuteczny nonik atutów. Jest to zawsze integralna cz linii kreacyjnej (ogłosze prasowych, billboardów, folderów). Zdjcia powinny najtrafniej podkrela osignicia atuty miasta. Powinny nie w sobie dodatkowo element profesjonalizmu i ładunek emocjonalny nie moe na nich zabrakn ludzi adresatów promocji.

14 3.2 STRATEGIA PROMOCJI, W TYM KREACJI WYRÓNIALNEJ MARKI Wykreowanie wyró nialnej marki miasta Jeleniej Góry mo liwe jest poprzez odpowiedni dobór uzupełniajcych si, najbardziej efektywnych rodków realizacji strategii wg schematu: Schemat nr 2 rodki realizacji strategii promocji REKLAMA IMAGOWA (kampania bilboardowa) PUBLIC RELATIONS (sponsoring) REKLAMA MEDIALNA Direct marketing Inwestorzy turyci mieszkacy aktywne zainteresowanie realizacja celów POZYTYWNY WIZERUNEK MIASTA Przesłanki wyboru strategii promocji Tabela nr 1. Przesłanki wyboru strategii promocji ZAŁOENIE REAKCJA RYNKU KORZYCI UYCIE REKLAMY KORPORACYJNEJ (outdoor / billboard i TV) PUBLIC RELATIONS w tym sponsoring TV REKLAMA W PRASIE AKTYWIZACJA GRUP DOCELOWYCH DIRECT MARKETING Budowa / wzrost wizerunku miasta Budowa / Wzrost wiarygodnego wizerunku miasta Wzmocnienie przekazów centralnych Zwikszenie efektywnoci kampanii Moliwo osignicia stosukowo duego zasigu w grupach docelowych Siła oddziaływania; obnienie kosztów strategii Pełna komunikacja z rynkiem w grupach docelowych Celowane osignicie i przekazanie komunikatu

15 3.2.2 Proponowane działania w zakresie wykreowania marki miasta Jelenia Góra 1. Identyfikacja wizualna niezbdne jest wprowadzenie jednego obowizujcego systemu identyfikacji wizualnej (SIW) miasta, w tym identyfikacji graficznej wydawnictw (w postaci ksiki logowej moliwoci dopuszczalnych wariantów uycia kolorystyki i uproszcze logo wraz z baseline, ksiki herbowej zawarto jak ksiki logowej oraz współistnienia z logo tytułów i wyrónie np. Gmina Fair Play). Wizerunek pozwala okreli miejsce i pozycj na rynku oraz umoliwia bezbłdn i jednorodn identyfikacj. Warunkiem efektywnego zarzdzania wizerunkiem, w tym wizerunkiem miasta jest standaryzacja działa wizualnych, czyli prawidłowy dobór i funkcjonowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej w skrócie SIW. Zasadniczym celem jest osignicie synergii przekazów promocyjnych, a take wyeliminowanie moliwoci publikowania materiałów reklamowych niespójnych z promowanym wizerunkiem. Głównym załoeniem stworzenia SIW jest ujednolicenie wizerunku oraz wszystkich innych elementów komunikacji rynkowej, takich jak: logotypy w formie elementów przestrzennych do zastosowania w rozwizaniach architektonicznych (np. w formie przestrzennych logo, neonów na budynkach, tablicach itp.), pełna aranacja wystroju wntrz tabliczki kierunkowe i informacyjne, itp., tablice informacyjne zewntrzne - billboardy, triformy-triramy, banery, flagi, kasetony podwietlane, maszty itp., tablice informacyjne wewntrzne - stojaki ekspozycyjne, standy wiszce i stojce, informatory, koziołki reklamowe, kasetony wewntrzne itp., wizualizacja samochodów firmowych i innych rzeczy ruchomych, druki firmowe papier firmowy, teczki, wizytówki, koperty itp., obszar komunikacji komputerowej strona korespondencji , standardy internetowych banerów reklamowych itp., elementy komunikacji zewntrznej i wewntrznej ogłoszenia, komunikaty, inne druki wewntrznego obiegu informacji,

16 poligrafia projektowanie i druk: ulotek, plakatów, teczek, folderów, katalogów, naklejek, kalendarzy itp., gadety koszulki, czapeczki, chorgiewki, torby reklamowe, baloniki, długopisy, kubki, parasole, podkładki pod mysz komputerow, podkładki pod bilon i inne, w tym gadety ekskluzywne, np. pióra. SIW jest przewodnikiem, którego zalecenia powinny by przestrzegane, eby wizerunek stał si jednolity i rozpoznawalny automatycznie. Właciwy SIW w sposób znaczcy przyczynia si do poprawy skutecznoci promocyjnego oddziaływania na otoczenie zewntrzne i wewntrzne. 2. Nowoczesne prowadzenie stron www niezbdna jest modyfikacja w kierunku kompendium wiedzy i informacji o miecie dla mieszkaców, turystów, potencjalnych inwestorów. Internet bdzie narzdziem wzmocnienia i uzupełnienia pozostałych rodków realizacji strategii z podkreleniem umocnienia i utrwalenia przekazu kreacyjnego kampanii, narzdziem szerokiego zasigu oddziaływania i pełnej komunikacji z grupami docelowymi. Unowoczenienie stron internetowych, to take dodatkowa promocja strony www w sieci Internet poprzez umieszczenie BOKS-ów reklamowych na portalu Onet.pl na podstawie zaakceptowanych wczeniej słów kluczowych; umieszczenie linku sponsorowanego w ramce na portalu i współpracujcych z nim portalach; wyrónienia ramk z tłem i pogrubionym tekstem - w efekcie wyszukiwania - na portalu W celu uatrakcyjnienia i zdynamizowania promocyjnego przekazu, modyfikujc strony www niezbdne bdzie przebudowanie jej wraz ze zmian szaty graficznej w kierunku spójnoci z wypracowanym przekazem promocyjnym, w tym według zasad SIW oraz uatrakcyjnienie sposobu podawania informacji w kierunku ułatwienia nawigacji np. w posta przypominajc elektroniczn tablic informacyjn. W okresach kampanii medialnych publikacje i filmy promocyjne z mediów bd kadorazowo przenoszone i kumulowane w łatwo dostpnym miejscu na stronach www, aby uzyska maksymalny efekt synergii.

17 Ze stron internetowych miasta internauci powinni mie moliwo pobrania tzw. prezentów tapet i wygaszaczy (z obrazkowymi motywami atrakcyjnych miejsc w Jeleniej Górze), kartek okolicznociowych z rónymi formułami do pobrania i wysyłki przez internautów. Do tego celu naleałoby wykorzysta zdjcia realizowane na potrzeby folderów i ulotek. 3. Działalno wydawnicza z wiksz konsekwencj powinna posługiwa si spójn lini graficzn oraz kolorystyczn dla wszystkich podmiotów Urzdu Miasta zajmujcego si promocj. Słuy temu bdzie SIW, który ułatwi miastu koordynowanie i nadzorowanie procesu unifikacji wyróników promocji takich jak: logotyp miasta, herb oraz stałe informacje: adres urzdu, strony www, zasady umieszczania wszystkich dodatkowych wyróników w postaci np. uzyskanych tytułów i wyrónie, np. Gmina Fair Play wraz z jedn obowizujc nadrzdn lini graficzn, funkcjonujc zamiennie przy rónych obszarach aktywnoci miasta (np. kultura, turystyka, gospodarka). Działalno wydawnicza miasta bdzie koncentrowa si na przygotowywaniu ulotek i folderów o charakterze rekreacyjno turystycznym, z uwzgldnieniu walorów uzdrowiskowych oraz ofercie inwestycyjnej (dla szerokiej brany) wraz z akcj direct mailing (akcje w gestii miasta). Priorytetowe znaczenie ma przygotowanie szerokiego pakietu oferty inwestycyjnej opartej na aktualnym materiale zdjciowym, w tym np. wykonanym z samolotu, do potencjalnych inwestorów. Przy okazji realizacji zdj naleałoby sfotografowa take potencjalne tereny inwestycyjne (w ramach ekonomii budetu). Folder, wydany w rónych jzykach obcych, zalenie od potrzeb, byłby dystrybuowany w ramach własnych działa miasta do potencjalnych zainteresowanych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej itp. Folder gospodarczy oprócz funkcji informacyjnej ukazujcy w sposób jasny i pełny potencjalne oferty inwestycyjne, w sposób nowoczesny i profesjonalny - powinien zawiera przekaz komunikatu promocyjnego i podkrela: 1. atuty dla nowych inwestycji poprzez pryzmat m.in.: sukcesów do naladowania: tu wypowiedzi przedstawicieli firm lokalnych, ewentualnych korzyci rozwoju koncepcji Parku Przemysłowo Technologicznego (o ile zostanie przyjta ta koncepcja w ramach Strategii Rozwoju),

18 kadry profesjonalistów dziki współpracy biznesu z zapleczem szkolnictwa (tu wskazane równie wypowiedzi indywidualne), 2. atuty osobiste korzyci dla inwestorów ukazane poprzez pryzmat rozwoju i pozycji miasta (w tym m.in.): rankingi i pozycja, kierunki rozwoju, wizja rozwoju, przyszło rónych dziedzin ycia m.in. budownictwa (w tym jednorodzinnego), infrastruktury drogowej, bezrobocia, perspektywy dla ludzi młodych (moliwoci kształcenia si), walory rekreacyjne i wypoczynkowe miasta. 4. Materiały reklamowe, gad ety przygotowywane zgodnie z SIW, według zasady oryginalnoci oraz jakoci i estetyki wykonania. W miar moliwoci powinny wpisywa si w histori i tradycj miasta (warto pamita o tzw. gadetach regionalnych o tym w dalszej czci opracowania). Warto wypracowa pakiety gadetów na róne okazje i do rónych grup docelowych, gadety wizerunkowe do wielokrotnego wykorzystania (np. balon, zabudowa zewntrzna) oraz gadety drobne jako element multiplikacji i wzmacniania przekazów promocji. 5. Kampanie reklamowe w tym kampanie odwołujce si do podwiadomoci, emocji (np. do grupy potencjalnych turystów), działania reklamowe skierowane do potencjalnych inwestorów (oparte na przekazie twardych - konkretnych danych) według zasady spójnych wielotorowych kampanii reklamowych pod jednym hasłem promocyjnym na okres co najmniej 1 roku. Kampanie reklamowe (w miar moliwoci finansowych oparte na kampanii outdoorowej i / lub medialnej) stanowi bd stopniowo jedno z podstawowych instrumentów (rodków) budowy i wzrostu pozytywnego wizerunku miasta wród dotychczasowych, jak i potencjalnych adresatów, co pozwoli osign wszystkie zakładane cele Strategii Promocji. Przy doborze mediów do kampanii kadorazowo bd uwzgldniane nastpujce uwarunkowania: kampania ma na celu budow i wzmocnienie wizerunku miasta, a wic konieczne jest uzyskanie wysokiego zasigu w grupach celu,

19 kampania ma charakter opiniotwórczy konieczne jest wic signicie po media o takim włanie charakterze, w przypadku reklamy telewizyjnej - koncentracja raczej na sponsoringu wybranych programów TV, w tym ogólnopolskiej i regionalnej, włcznie z telewizj regionaln przygraniczn, np. Dolnej Saksonii. 6. Działania z zakresu public relations. Public relations to jednoczesne oddziaływanie na otoczenie wewntrzne i zewntrzne miasta. Wewntrzne PR pozwala na zwikszenie tosamoci mieszkaców z miastem, wzrost poparcia dla decyzji i działa władz miasta. Zewntrzne PR sprawia, e utrwalaj si pozytywne skojarzenia z miastem, wzrasta jego znajomo. W tym obszarze wane s akcje specjalne promujce zarówno miasto, jak i jego władze, zarówno wród otoczenia zewntrznego, zwłaszcza przedstawicieli mediów, jak i skierowane do społecznoci lokalnej. W ramach oddziaływania na otoczenie zewntrzne warto kontynuowa organizacj press- i studytourów, udział w prestiowych wydarzeniach, promocj i prezentacj miasta w prestiowych czasopismach i stacjach TV, realizacj wydarze skupiajcych przedstawicieli mediów itp. Celem działa PR jest przede wszystkim zbudowanie/ intensyfikacja stałych zwizków z grup najwaniejszych dziennikarzy prasy i mediów dla grup docelowych (zwłaszcza pierwszej grupy inwestorzy), w tym szereg działa z zakresu media relations: biecy, stały kontakt z dziennikarzami: odpowiedzi na pytania, przygotowywanie materiałów do artykułów, cykliczne spotkania z wybranymi dziennikarzami targi, bankiety, spotkania okolicznociowe (wykorzystywanie i tworzenie okazji np. promocje, pokazy, uroczystoci w miecie), monitoring prasowy (celem szybkiej reakcji oraz lepszego planowania działa media relations) monitorowanie prasy i analiza informacji na temat miasta przy pomocy np. serwisu Glob, opracowanie profesjonalnych materiałów prasowych - przygotowanie press packu, tj. kompletu materiałów o miecie w jednolitej formie graficznej udostpnianego dziennikarzom, w tym m.in.: informacja o miecie (historia, atrakcje atuty, perspektywy rozwoju), foldery, katalogi tematyczne, zdjcia do szybkiego wykorzystania w prasie płyty CD, wizytówka multimedialna (CD o rozmiarze wizytówki).

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

ZADANIA REALIZACYJNE CELÓW STRATEGICZNYCH:

ZADANIA REALIZACYJNE CELÓW STRATEGICZNYCH: Załącznik nr 1 do Uchwały KIERUNEK V PROMOCJA MIASTA DĘBICY: CELE STRATEGICZNE: PODSTAWOWE CELE STRATEGICZNE: Budowanie silnej marki "Dębica miasto otwarte" Promocja rozwoju przedsiębiorczości miasta Dębnica

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt informacyjno - szkoleniowy pt. Gmina włacicielem odpadów komunalnych 1. Autor projektu. Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 2. Cele

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na opracowanie znaku graficznego logo Czechowic-Dziedzic Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Celem działań wizerunkowych

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

Dejavu Zobaczysz, zapamiętasz. i publikowanych w mediach i organizację imprez. widoczny na rynku.

Dejavu Zobaczysz, zapamiętasz. i publikowanych w mediach i organizację imprez. widoczny na rynku. P O R T F O L I O Dejavu Zobaczysz, zapamiętasz Patrzymy w przyszłość. Nie mamy wątpliwości, że najlepsze efekty osiąga się dzięki pełnemu zaangażowaniu w tworzenie długofalowej, bazującej na wzajemnym

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Trzeciak "Kampania Wyborcza. Strategia sukcesu" SPIS TRECI

Sergiusz Trzeciak Kampania Wyborcza. Strategia sukcesu SPIS TRECI SPIS TRECI 1. BUDOWANIE STRATEGII KAMPANII 2. Budowanie strategii 3. Okrelenie celów 4. Analiza czynników decydujcych o realizacji Twoich celów 4.1. Czynniki obiektywne 4.2. Czynniki subiektywne 5. Analiza

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO Węgorzewo, 2013 STRATEGIA PROMOCJI GMINY WYZNACZNIKIEM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Promocja Gminy powinna być oparta o specjalnie przygotowaną w tym celu strategię Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/9/06 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR III/9/06 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR III/9/06 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami prowadzcymi działalno poytku publicznego

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych SR-POKL-V.ZP.U.272. 83. 2012.JR Zał. nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) na opracowanie nt. potrzeb wród instytucji/firm w zakresie realizacji działa edukacyjnych oraz promujcych

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

conceptree AGENCJA INTERAKTYWNA

conceptree AGENCJA INTERAKTYWNA AGENCJA INTERAKTYWNA Logo Tworzymy wyróżniające się marki. Poprzez umiejętne łączenie elementów wizerunku, budujemy spójny system komunikacji. Projektujemy kompleksową identyfikacje wizualną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Public Relations Programu Trzymaj Formę Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują

Bardziej szczegółowo

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Czy istnieją w Gminie dokumenty kształtujące jej politykę kulturalną? Czy Gmina stworzyła warunki dla rozwoju kultury oraz

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM: Pracownik socjalny, jego zawód i rola w województwie łódzkim 2.

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywnoci Gospodarczej w Chełmku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SILNE STRONY SŁABE STRONY Usługowy charakter regionu wysoka pracochłonno sektora Due obszary województwa obejmujce tereny popegerowskie;

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 ZAŁOśENIA SCHEMAT, marzec 2011 WIZJA TARNOWA 2020 miasto komfortu i rozwoju, pomnaŝające bogactwa 2 OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY atrakcyjny inwestycyjnie, innowacyjny,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC: Witam serdecznie,

ZAKRES PRAC: Witam serdecznie, Witam serdecznie, ZAKRES PRAC: Od trzynastu lat nieprzerwanie naszą pasją jest grafika reklamowa i wydawnicza na potrzeby druku offsetowego, reklamy zewnętrznej, stron www. Wykonujemy zdjęcia do większości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

O nas Moderatio RisingDot

O nas Moderatio RisingDot O nas Rozpoczęliśmy działalność w 2008 roku pod nazwą Moderatio jako firma specjalizująca się w moderacji i animacji witryn internetowych, portali oraz serwisów społecznościowych (odpowiednik agencji social

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... w sprawie ustalenia znaku graficznego logo Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... w sprawie ustalenia znaku graficznego logo Powiatu Sławieńskiego Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... Projekt w sprawie ustalenia znaku graficznego logo Powiatu Sławieńskiego Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony)

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) I. Zdajcy zna: 1) rónorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoliwiajce formułowanie wypowiedzi poprawnych pod wzgldem fonetycznym,

Bardziej szczegółowo

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001?

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001? Materiały na konferencj Systemy zarzdzania w energetyce 27-29.04.2004, Szczyrk Andrzej Ociepa Polskie Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Ekoekspert Sp. z o.o., Warszawa Główny Specjalista EMAS równowanik

Bardziej szczegółowo

Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA OFERTA

Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA OFERTA Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA OFERTA Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z ogólnie pojętą promocją. Oferujemy obsługę w zakresie projektowania graficznego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania siê z

Zapraszamy do zapoznania siê z Zapraszamy do zapoznania siê z ofert¹ kreacji wizerunku O nas 01 "Najwiêksze pomys³y cechuje prostota" J e s t e œ m y z g r a n y m Oprócz kreacji wizerunku oraz grafiki Cenimy sobie spokój i harmoniê,

Bardziej szczegółowo

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia Numer referencyjny Projektu Nazwa Projektu Instytucja Realizujca SPPW/P/1.1/08/01 Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

dla odmiany... zostań mecenasem kultury

dla odmiany... zostań mecenasem kultury zostań mecenasem kultury Twoja firma 02 mecenasem Muzeum Narodowe w Kielcach pragnie zaprosić Państwa fi rmy do współpracy i wsparcia przedsięwzięć, które mają na celu propagowanie kultury wysokiej. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. w Liceum Ogólnokształccym im. Stefana eromskiego. opracowała: Danuta Paluchowska Szkolny Doradca Zawodwy

Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. w Liceum Ogólnokształccym im. Stefana eromskiego. opracowała: Danuta Paluchowska Szkolny Doradca Zawodwy Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Liceum Ogólnokształccym im. Stefana eromskiego opracowała: Danuta Paluchowska Szkolny Zawodwy Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego umoliwia uczniowi zdobycie

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 Renata Salecka Zespół Szkół nr 2 w Kraniku Szkolny koordynator projektu Socrates Comenius 1 PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 EUROPEJSKIE TRADYCJE

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

OFERTA FIRMY Z ZAKRESU REKLAMY WIZUALNEJ

OFERTA FIRMY Z ZAKRESU REKLAMY WIZUALNEJ GRAFERIA Advertisment Agency ul. Kościuszki 34, 42-284 Herby NIP: 575 182 81 56 REGON: 241530211 email. biuro@graferia.pl OFERTA FIRMY Z ZAKRESU REKLAMY WIZUALNEJ REKLAMA WIZUALNA Ten sektor firmy odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU Miasto Bukowno, 2002r 1. Analiza stanu aktualnego: Stan bezrobocia na dzie 30 kwietnia 2002r: W miecie Bukowno zarejestrowanych jest 795 bezrobotnych z czego 450 osób

Bardziej szczegółowo

Plan Promocji Gminy Bielawa na 2010 rok

Plan Promocji Gminy Bielawa na 2010 rok Plan Promocji Gminy Bielawa na 2010 rok I. Cel Planu Promocji Celem strategicznym Planu Promocji jest zapewnienie rozwoju Gminy Bielawa przy wykorzystaniu potencjału miejscowego i szans tkwiących w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Pozytywna energia się udziela. Prezentacja strategii promocji wizerunku Śląskiego.

Pozytywna energia się udziela. Prezentacja strategii promocji wizerunku Śląskiego. Pozytywna energia się udziela. Prezentacja strategii promocji wizerunku Śląskiego. To odpowiedź na pytanie Jakie Śląskie? TAKIE? Czy może takie? TAKIE? Plan prezentacji 1. O czym nie będzie mowy. 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce

Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce Łukasz Goździor Urząd Miasta Poznania Dyrektor Biura Promocji Miasta Strategia Promocji Marki Poznań MIGRACJE INWESTYCJ E Grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to pita edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kompetencje zbiorowe nowy trend w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Patrycja Pakuła Kredyt Bank i TUiR Warta Joanna Mikołajczak BPI Polska

Kompetencje zbiorowe nowy trend w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Patrycja Pakuła Kredyt Bank i TUiR Warta Joanna Mikołajczak BPI Polska Kompetencje zbiorowe nowy trend w budowaniu przewagi konkurencyjnej Patrycja Pakuła Kredyt Bank i TUiR Warta Joanna Mikołajczak BPI Polska KOMPETENCJA ZBIOROWA Rónorodno dowiadcze i wiedzy uczestników

Bardziej szczegółowo

Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego

Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego Agencja marketingowa rozwoju marek wyjątkowych dla Państwa obiektu turystycznego PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY w zakresie obsługi marketingowej i sprzedażowej Kim jesteśmy? 1. Business and Concept - Doradztwo

Bardziej szczegółowo