Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy"

Transkrypt

1 Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy Białystok, r. ZSE-IE.KP/1/2013 Miasto Białystok ul. Słonimska 1, Białystok w imieniu którego działała pełnomocnik: Pani Anna Niczyporuk - Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku Białystok, al lecia Państwa Polskiego 14 Tel/fax.: , zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem z dnia 30 kwietnia 2013 r. OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKA PERSONELU PROJEKTU Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku: (zwany dalej ZSE) jest realizatorem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX Działanie 9.2 pt. Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy. Realizacja projektu odbywa się w terminie 1 października grudnia Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSE w Białymstoku poprzez wdrożenie programu rozwojowego DSK, MES i DOZ. Projekt ma także na celu: a) wzmocnienie relacji i współpracy ZSE z otoczeniem lokalnych instytucji i pracodawców w zakresie realizacji celów DSK, MES i DOZ, b) modernizację organizacji praktycznego kształcenia zawodowego w ZSE, c) podniesienie i rozwinięcie u uczniów ZSE praktycznych umiejętności zawodowych i kompetencji kluczowych przydatnych na rynku pracy, d) dostosowanie kształcenia do wymogów strategii e-podlasie poprzez wdrożenie w ZSE innowacyjnych technik nauczania. W ramach projektu w ZSE zostaną wdrożone następujące zadania: praktyczne kształcenie zawodowe z zastosowaniem elementów DSK, wdrożenie do realizacji w szkole 4 modułowych programów nauczania w zawodach technik elektryk, technik elektronik, elektryk i elektromechanik z zastosowaniem MSK, poradnictwo i inne działania w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej z zastosowaniem elementów DOZ oraz praktyki zawodowe u pracodawców. Poprzez niniejsze zapytanie skierowane do osób o wymaganych kwalifikacjach zostaną wyłonieni: 1. Koordynator Projektu 2. Asystent Projektu 3. Asystent Projektu ds. Organizacji Dualnego Systemu Kształcenia 4. Specjalista ds. prawnych i zamówień publicznych 5. Specjalista ds. informatycznych administrowanie strony www i platformy MOODLE Projektu 6. Sekretarz Projektu ds. obsługi biura Zatrudnienie na ww. stanowiskach jest warunkiem niezbędnym do realizacji projektu w formie zatwierdzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

2 Wymagania dla koordynatora, asystentów, specjalisty ds. informatycznych Obowiązkowe: 1. Wykształcenie wyższe 2. Co najmniej 2-letni staż pracy w szkole zawodowej lub placówce kształcenia ustawicznego. 3. Doświadczenie w pracy z wykorzystaniem internetowej platformy moodle, bądź równoważnej. 4. Biegła obsługa komputera i obsługi pakietu MS Office. Dodatkowe: 1. Doświadczenie związane z zarządzaniem projektem w ramach POKL, RPOWP, LLP, przez co należy rozumieć pełnienie funkcji w ramach stanowiska wchodzącego w skład kadry zarządzającej projektem lub na stanowisku kierowniczym w szkole zawodowej. 2. Udział w szkoleniach z zakresu zmian w kształceniu zawodowym obowiązujących od roku szkolnego 2012/2013. Wymagania dla Specjalisty ds. prawnych i zamówień publicznych Obowiązkowe: 1. Co najmniej 3-letni staż pracy związany z prowadzeniem zamówień publicznych. 2. Odbyte bieżące szkolenia w zakresie PZP 3. Biegła obsługa komputera i obsługi pakietu MS Office. Dodatkowe: 1. Doświadczenie związane z zarządzaniem projektem w ramach POKL, RPOWP, LLP, przez co należy rozumieć pełnienie funkcji w ramach stanowiska wchodzącego w skład kadry zarządzającej projektem Wymagania dla Sekretarza Projektu ds. obsługi biura Obowiązkowe: 1. Wykształcenie min. maturalne 2. Biegła obsługa kserokopiarki, komputera i obsługa pakietu MS Office. Dodatkowe: 1. Doświadczenie zawodowe w pracy biurowej 2. Znajomość specyfiki pracy szkoły zawodowej

3 Zakres zadań na stanowisku: Koordynator Projektu 70h/m-c ( praca w biurze Projektu ): - sporządzanie umów cywilno-prawnych w ramach realizacji projektu - organizacja pracy personelu projektu i kontrola powierzonych im zadań, - przewodniczenie zebraniom Zarządu Projektu, - nakreślanie zadań szczegółowych dla personelu projektu, - nadzór nad dokumentacją przygotowaną przez Zespół Zarządzania Projektem, - merytoryczne przygotowywanie dokumentów projektowych(w tym: wniosków o płatność) - wypełnianie części opisowej - opisu rzeczowego w generatorze wniosków płatniczych, - przygotowanie specyfikacji, negocjacje z wykonawcami w tym dokonywanie zamówień w ramach projektu, - kontakty z instytucjami, urzędami, uczestnikami projektu i współpraca z wykonawcami usług, - systematyczne prowadzenie sprawozdawczości realizacji działań podejmowanych w projekcie, - sprawne rozwiązywanie napotykanych bieżących problemów w projekcie, - kontrola i analiza wydatków finansowych, - nadzór nad kwalifikowalnością uczestników i uczestniczek projektu - opracowanie struktury i moderowanie MOODL a w zakresie zadania 3. Poradnictwo i inne zadania w zakresie kariery edukacyjno zawodowej. - prowadzenie działań związanych z wdrożeniem DOZ w ZSE: - dostosowanie narzędzi DOZ do specyfiki szkoły - opracowanie list klientów i interesariuszy szkoły ( lokalna koalicja na rzecz DOZ ) - opracowanie programu i formuły spotkań koalicji - przeprowadzenie diagnozy z użyciem narzędzi badawczych - opracowanie wyników i rekomendacji do dalszych działań - ustalanie harmonogramów zajęć, konferencji, wyjazdów - bieżący nadzór nad podmiotami organizującymi wyjazdy, trenerami realizującymi zajęcia, współuczestniczącymi w działaniach - e-wsparcie trenerów i doradców zawodowych przy konstruowaniu programów zajęć, spotkań, IPDE - opracowanie techniczne dla autorskich modułowych programów nauczania, - szkolenie autorów z zakresu konstruowania autorskich programów, - hospitacja zajęć dydaktycznych kursu, hospitowanie zajęć modułowych i sporządzanie oceny pracy trenerów - zatwierdzanie materiałów do umieszczania ich na stronie WWW, - zabezpieczenie higieny, bezpieczeństwa i ergonomii pracy personelu i beneficjentów projektu, - kontakt z IZ UMWP, Dep. Edukacji M. Białystok, Dyrektorem ZSE - podejmowanie kluczowych decyzji związanych z realizacją projektu, - rozstrzyganie kwestii spornych w sytuacjach problemowych w ramach całego projektu. Asystent Projektu 50h/m-c ( praca w biurze Projektu ) - zorganizowanie biura projektu - organizacja spotkań z beneficjentami i ich rodzicami/prawnymi opiekunami, - rekrutacja grupy docelowej, - zatwierdzanie projektów druków i dokumentacji projektu, - przygotowanie i prowadzenia kampanii reklamowej i promocji projektu, - uczestnictwo w pracach związanych z organizacją działań, - zaplanowanie procesu monitorowania i ewaluacji z uwzględnieniem kryteriów monitoringu i ewaluacji, zakresu przedmiotowego i podmiotowego, pytań badawczych, harmonogramu oraz technik i metod pomiaru,

4 - monitorowanie na bieżąco realizacji zadań związanych z projektem zgodnie z harmonogramem, budżetem i zapisami zawartymi we wniosku., w tym czuwanie nad osiąganiem zakładanych wskaźników, opracowanie narzędzi monitoringu - badania ewaluacyjne w obszarze zaplanowanego wsparcia - prowadzenie ewaluacji w zgodzie z zapisami w projekcie, sporządzenie raportu po każdej z części oraz raportu końcowego z wnioskami - wykorzystanie różnorodnych technik i narzędzi pomiaru, - przeprowadzenie badań w miejscu prac grup roboczych (fizyczna obserwacja udzielanego wsparcia w miejscu toczących się prac) - utrzymywanie stałych kontaktów z koordynatorem projektu i pozostałym personelem w zakresie monitoringu. - uczestnictwo w planowaniu i prowadzeniu ewaluacji, - uczestnictwo w realizacji zamówień publicznoprawnych, prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami - współorganizowanie spotkań z beneficjentami w ramach kursów, praktyk, wyjazdów - zatwierdzanie harmonogramów zajęć szkoleniowych, praktyk, wyjazdów - organizowanie ewentualnych zmian zajęć kursowych, praktyk, spotkań, wyjazdów - opisywanie faktur według obowiązujących wytycznych, - zorganizowanie szkolenia z zakresu bhp i ppoż. dla beneficjentów, - przeprowadzenie instruktarzu dla beneficjentów dotyczącego informacji logistycznych, lokalizacji sal kursowych, biura projektu, tablic informacyjnych - stała i ciągła komunikacja informacyjna na drodze: uczeń trener rodzic / prawny opiekun, - usprawiedliwianie nieobecności, spóźnień i zwolnień beneficjentów, Asystent Projektu ds. organizacji Dualnego Systemu Kształcenia 46h/m-c ( praca w biurze Projektu) - opracowanie i moderowanie w zakresie merytorycznym MOODLA do realizacji zadania 1. Praktyczne kształcenie zawodowe z zastosowaniem narzędzi DSK ( Dualny System Kształcenia ) - prowadzenie działań związanych z wdrożeniem DSK w ZSE: dostosowanie narzędzi DSK do specyfiki szkoły opracowanie list klientów i interesariuszy szkoły ( lokalna koalicja na rzecz DSK ) opracowanie programu i formuły spotkań koalicji przeprowadzenie diagnozy z użyciem narzędzi badawczych opracowanie wyników i rekomendacji do dalszych działań - rekrutacja beneficjentów na kursy i praktyki zawodowe - ustalanie harmonogramów kursów i praktyk zawodowych - przygotowanie projektów umów na realizację praktyk zawodowych - bieżący nadzór nad podmiotami, trenerami realizującymi kursy, praktyki zawodowe - e-wsparcie trenerów i opiekunów praktyk przy konstruowaniu modułowych programów kursów, programów praktyk, zabezpieczenie szkolenia bhp przed rozpoczęciem zajęć. - hospitacja kursów i praktyk zawodowych ( ankiety oceniające ) - monitorowanie i ewaluacja ( ankiety, opracowanie ankiet, raport ewaluacyjny z zakresu zadania 1) - przygotowywanie danych do WOP w zakresie zad. 1 i 3 - wypełnianie dokumentacji projektowej w zakresie zad. 1 i 3 Specjalista ds. informatycznych ½ etatu (praca w biurze projektu) - utworzenie strony WWW projektu i bieżąca jej aktualizacja, - współpraca z personelem projektu w zakresie aktualizacji strony www projektu - postawienie platformy e-learningowej MOODLE Projektu, - opracowanie sylabusa korzystania z platformy

5 - przeszkolenie personelu projektu w zakresie obsługi platformy i projektowania kursów na platformie - prowadzenie elektronicznej rekrutacji beneficjentów projektu - obsługa i wsparcie techniczne współpracy użytkowników platformy MOODLE - zaprojektowanie platformy w zakresie grafiki i zawartości merytorycznej - tworzenie formy elektronicznej materiałów kursowych i innych działań oraz umieszczanie ich na platformie - opracowywanie graficzne i umieszczanie wszelkich ogłoszeń, informacji dla trenerów, beneficjentów, pracodawców, - opracowanie graficzne prezentacji multimedialnych dotyczących promocji projektu - opracowywanie wzoru zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów, - sporządzenie PEFS i bieżąca aktualizacja, - przygotowywanie danych do WOP (z platformy MOODLE) - czuwanie nad zabezpieczeniem danych osobowych uczestników Projektu i właściwym ich przetwarzaniem, - pomoc przy obsłudze sprzętu ICT, - sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu i oprogramowania ICT - uczestnictwo w pracach nad zamówieniami publicznoprawnymi np. w zakresie merytorycznej oceny ofert. Specjalista ds. prawnych i zamówień publicznych 200h łącznie - przygotowywanie oraz prowadzenie postępowań zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych oraz postępowań ofertowych w oparciu o przepisy wewnętrzne obowiązujące w ZSE sporządzenie planu zamówień publicznych sporządzenie planów przetargów projektu oszacowanie wartości zamówień, szczegółowa analiza dokumentacji projektu pod kątem zaplanowanych zamówień, przetargów analiza dokumentacji i regulaminów obowiązujących w szkole, - przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowań publicznych i ofertowych (ogłoszenie, SIWZ). Sporządzanie pism wynikających z procedury udzielania zamówień - badanie i ocena wniosków/ ofert składanych w postępowaniach; - publikowanie ogłoszeń oraz innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami; - prowadzenie negocjacji z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu; - archiwizowanie dokumentacji przetargowej; - przygotowywanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach; - opracowywanie opinii z zakresu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i regulacji wewnętrznych ZSE na potrzeby innych komórek organizacyjnych; - udział w posiedzeniach komisji przetargowej. Sekretarz Projektu ds. obsługi biura ½ etatu (praca w biurze projektu) - praca w komisji rekrutacyjnej beneficjentów, - uczestnictwo w spotkaniach z beneficjentami i ich rodzicami, prawnymi opiekunami, - bieżące dokumentowanie realizacji zadań całego projektu - rejestracja umów, prowadzenie rejestru umów, - uczestnictwo w ocenie ewaluacji, - prowadzenie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej - przygotowanie sal i pomieszczeń szkoleniowych, - dbałość o bezpieczeństwo, czystość i ergonomię odbywanych zajęć, - obsługa trenerów w zakresie projektu, - obsługa beneficjentów w zakresie projektu, - sporządzanie list obecności beneficjentów i roznoszenie ich do sal, - sporządzanie protokołów odbioru zakupionych materiałów - sporządzanie miesięcznych arkuszy pracy trenerów,

6 - sporządzanie miesięcznych list obecności trenerów, - wyliczanie frekwencji uczestników szkoleń, kursów, spotkań itp. - drukowanie materiałów pomocniczych, - powielanie na ksero materiałów dydaktycznych i roznoszenie ich do sal, - prowadzenie rejestru wydanych upoważnień, - prowadzenie ewidencji wydanych Certyfikatów, zaświadczeń, dyplomów - aktualizowanie tablicy informacyjnej - wykonywanie pozostałych czynności administracyjnych związanych z realizacją projektu zleconych przez koordynatora projektu Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. CV 2. Podanie o pracę (dot. stanowisk: Specjalista ds. informatycznych, Sekretarz Projektu) Z dopiskiem Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Miejsce i sposób składania aplikacji: Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia r. w formie pisemnej na adres: Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, Al lecia Państwa Polskiego 14, Białystok, kancelaria pom. P13 Procedura rekrutacyjna: Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem KADRA PROJEKTU Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne: - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne: - spełnienie Wymagań obowiązkowych mgr inż. Anna Niczyporuk Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku

: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego

: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego Ogłoszenie dotyczy projektu: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego realizowanego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo