PROGRAM WSPÓŁPRACY MARKETINGOWEJ Z TOUROPERATORAMI W 2015 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WSPÓŁPRACY MARKETINGOWEJ Z TOUROPERATORAMI W 2015 ROKU"

Transkrypt

1 Z A T W I E R D Z A M PROGRAM WSPÓŁPRACY MARKETINGOWEJ Z TOUROPERATORAMI W 2015 ROKU P. P. Porty Lotnicze" (zwane dalej w skrócie PPL), jako zarządzający Lotniskiem Chopina w Warszawie, oferuje w roku 2015 touroperatorom możliwość podjęcia współpracy w formie współfinansowania działań marketingowych touroperatorów według zasad i kryteriów określonych w niniejszym dokumencie. 1. Program skierowany jest do touroperatorów, którzy zawarli umowę czarteru lotniczego z przewoźnikiem lotniczym, umowę o zakupie miejsc w samolocie z brokerem lotniczym lub odkupili część miejsc pasażerskich w zamówionych lotach czarterowych w postaci bloków miejsc od innych touroperatorów. 2. Celem współpracy marketingowej jest rozwój czarterowego ruchu lotniczego z Lotniska Chopina w Warszawie. 3. PPL może współfinansować działania marketingowe touroperatorów, prowadzone w ramach kampanii reklamowo-promocyjnych, mające bezpośredni wpływ na generowanie przychodów z opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie (np. reklama i promocja kierunków lotniczej czarterowej turystyki wyjazdowej, kreowanie okazji zakupowych dla potencjalnych pasażerów). Działania te nie mogą służyć wyłącznie do wspierania kampanii wizerunkowych touroperatora. 4. Warunkiem koniecznym do podjęcia współpracy marketingowej jest zaangażowanie własnych środków finansowych touroperatora w wysokości nie mniejszej niż 50% kosztów netto działań marketingowych prowadzonych w ramach kampanii reklamowopromocyjnej, z zastrzeżeniem, że całkowita kwota środków finansowych zaangażowanych przez PPL na współfinansowanie kampanii reklamowo-promocyjnych nie przekroczy maksymalnej kwoty dofinansowania przyznanego touroperatorowi, a łączna kwota dofinansowania dla wszystkich touroperatorów uczestniczących w programie nie przekroczy budżetu PPL określonego na ten cel. 5. Touroperator jest zobowiązany do zamieszczenia na środkach przekazu reklamowego: a) logotypu Lotniska Chopina w Warszawie o porównywalnej wielkości co logotyp touroperatora (na środkach wizualnych) lub nazwy Lotniska Chopina w Warszawie (w innych środkach przekazu), b) informacji, że promowane wyloty odbywają się z Lotniska Chopina w Warszawie, c) innych, uzgodnionych wspólnie z PPL treści, uzależnionych od prowadzonych działań marketingowych i wykorzystanych narzędzi promocyjnych lub środków przekazu reklamowego. 6. W ramach Programu touroperator może prowadzić działania marketingowe odnoszące się zarówno do oferowanych przez niego istniejących kierunków czarterowej turystyki wyjazdowej, jak i nowych kierunków wyjazdowych z Lotniska Chopina w Warszawie. 1

2 7. Rozpoczęcie współpracy marketingowej możliwe jest na wniosek touroperatora. Touroperator powinien złożyć do PPL wypełniony poprawnie oraz podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji i zaciągania zobowiązań w imieniu touroperatora wniosek o podjęcie współpracy marketingowej z Lotniskiem Chopina w Warszawie. Kompletny wniosek powinien wpłynąć do PPL co najmniej na miesiąc przed planowaną datą rozpoczęcia działań marketingowych. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony za zgodą PPL. Oryginał wniosku powinien być przesłany do PPL w formie papierowej na adres: P. P. Porty Lotnicze" Lotnisko Chopina w Warszawie Biuro Handlowe Dział Sprzedaży Usług Lotniczych ul. Żwirki i Wigury Warszawa natomiast jego skan przesłany pocztą elektroniczną na adres 8. Do Wniosku powinny być załączone następujące dokumenty: a) podpisany przez osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie wspólnej kampanii reklamowej plan działań marketingowych, b) wyciąg z KRS, c) pełnomocnictwo osoby podpisującej wniosek (jeżeli ta osoba nie ma określonego zakresu pełnomocnictwa w KRS), d) zaświadczenie o nr VAT z Urzędu Skarbowego oraz posiadaniu numeru REGON. 9. Wzór wniosku o podjęcie współpracy marketingowej stanowi Załącznik 1 do Programu i jest dostępny do pobrania w formie elektronicznej na stronie internetowej w części B2B w zakładce Współpraca marketingowa". 10. Załączony do wniosku plan działań marketingowych, o których współfinansowanie wnioskuje touroperator, powinien uwzględniać w szczególności: a) opis planowanych do zastosowania narzędzi promocyjnych i środków przekazu reklamowego, b) planowany szczegółowy harmonogram działań, c) szacunkowe koszty jednostkowe i ogólne działań netto, d) planowany zasięg geograficzny prowadzenia działań marketingowych (w szczególności, w przypadku kampanii typu outdoor - szczegółowe lokalizacje nośników reklamowych, w przypadku kampanii internetowej - lista stron internetowych, na których pojawi się przekaz reklamowy), e) planowaną wielkość grupy docelowej, do której adresowane są działania marketingowe objęte współpracą, f) zakładane, szacunkowe efekty planowanych działań marketingowych w zakresie wpływu na wielkość ruchu pasażerskiego na Lotnisku Chopina (np. na liczbę osób, które zakupiły lub zarezerwowały usługę turystyczną z wylotem z Lotniska Chopina), g) informację o kierunkach, jakie będą uwzględnione na środkach przekazu reklamowego; h) dane podmiotów realizujących działania marketingowe w imieniu touroperatora (nazwa, adres, osoba kontaktowa, , numer telefonu), i) dane osoby odpowiedzialnej za działania marketingowe ze strony touroperatora (imię i nazwisko, stanowisko, , nr telefonu). 2

3 11. Plan działań marketingowych oraz treści reklam przed publikacją lub emisją podlegają akceptacji przez PPL. 12. PPL ma prawo odmówić podjęcia współpracy marketingowej z touroperatorem, który w ciągu trzech miesięcy przed złożeniem wniosku nieterminowo regulował swoje zobowiązania płatnicze z tytułu usług, z których korzysta na terenie Lotniska Chopina w Warszawie. Zastrzega się możliwość przerwania współpracy z touroperatorem, który w trakcie uczestnictwa w niniejszym Programie zaprzestanie realizowania płatności lub będzie regulować nieterminowo swoje zobowiązania płatnicze wobec PPL. 13. Touroperator odpowiada za dobór narzędzi promocyjnych i środków przekazu reklamowego. W gestii touroperatora leży zlecenie przygotowania projektów graficznych i treści ogłoszeń, które pojawią się w wybranych środkach przekazu reklamowego oraz koordynacja ich produkcji, a także organizacja innych działań marketingowych. 14. Touroperator w ramach niniejszego Programu może prowadzić działania marketingowe, które będą miały charakter jednorazowy, bądź odbywać się będą w etapach i dotyczyć wielu kampanii reklamowo-promocyjnych. Jeśli działania marketingowe będą realizowane w etapach, wymagane jest załączenie do wniosku planu działań marketingowych dotyczącego pierwszego etapu oraz przedstawienie do akceptacji przez PPL, na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem działań w ramach danej kampanii, planu działań marketingowych oraz projektów reklam dla każdego kolejnego etapu. 15. Na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem każdego z działań objętych planem działań marketingowych, touroperator powinien przedstawić projekty reklam do akceptacji przez PPL. PPL zaakceptuje lub zgłosi uwagi do przedstawionych przez touroperatora treści zawierających informacje wymienione w pkt. 5. w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania. PPL może odmówić współfinansowania konkretnych projektów lub żądać ich modyfikacji. 16. W terminie 15 dni roboczych od zakończenia działań marketingowych współfinansowanych przez PPL, jednak nie później niż do 11 grudnia 2015 roku, touroperator jest zobowiązany do przedstawienia PPL dokumentacji tych działań, w tym raportu ilościowego ilustrującego liczbę i rodzaje wykorzystanych środków przekazu reklamowego i narzędzi promocyjnych (w szczególności zdjęć, nagrań, zrzutów z ekranu, elektronicznych wersji reklam prasowych itp.) oraz oceny ich skuteczności, w postaci informacji o ich wpływie na wielkość ruchu pasażerskiego na Lotnisku Chopina (np. na liczbę osób, które zakupiły lub zarezerwowały usługę turystyczną z wylotem z Lotniska Chopina). Niedotrzymanie ww. terminów może spowodować zmniejszenie wartości środków finansowych zaangażowanych przez PPL o 3% za każdy dzień opóźnienia, a nawet wykluczenie touroperatora z programu, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, w sytuacji gdy opóźnienie przekracza 10 dni kalendarzowych. O wykluczeniu touroperator zostanie poinformowany przez PPL na piśmie. 17. Współfinansowaniu przez PPL nie podlegają działania marketingowe prowadzone po 4 grudnia 2015 r. 18. Współfinansowane przez PPL koszty działań marketingowych poniesione przez touroperatora muszą być udokumentowane fakturami wystawionymi na touroperatora przez firmy realizujące zlecone przez niego działania marketingowe. 19. Określenie ostatecznej wartości środków zaangażowanych przez PPL nastąpi po zweryfikowaniu przedstawionych przez wszystkich touroperatorów uczestniczących w programie danych dotyczących łącznej liczby odlatujących pasażerów czarterowych w sezonach Zima 2014/15 i Lato 2015 oraz na podstawie wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych przez danego touroperatora na realizację działań zgodnie 3

4 z zaakceptowanym planem działań marketingowych. Touroperator biorący udział w programie deklaruje osiągnięcie rezultatu w postaci osiągnięcia co najmniej progu minimalnego liczby pasażerów czarterowych, wskazanego w tabeli w pkt. 24 poniżej. Touroperator przyjmuje na siebie ryzyko nieosiągnięcia minimalnego progu, o którym mowa powyżej. W takim wypadku, nie jest upoważniony do dochodzenia od PPL żadnych roszczeń w związku z wykonanymi działaniami marketingowymi. 20. Touroperator ubiegający się o przyznanie współfinansowania działań marketingowych zobowiązany jest przedstawić PPL miesięczne zestawienia zawierające datę wykonania lotu, numer rejsu i liczbę pasażerów czarterowych odlatujących z Lotniska Chopina w Warszawie danym rejsem. Zestawienia dotyczące okresu od 26 października 2014 r. do lutego 2015 r. powinny być przesłane do 20 marca 2015 r. Zestawienia za miesiące od marca 2015 r. do września 2015 r. powinny być przesyłane w ciągu 15 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy dane zestawienie. Zestawienie za miesiąc październik 2015 r. powinno być przesłane do 10 listopada 2015 r. Zestawienia powinny być podpisane przez osobę odpowiedzialną za realizację kampanii ze strony touroperatora i przesyłane w formie elektronicznej na adres W przypadku nie przekazania przez touroperatora zestawienia w terminie określonym w pkt. 20 powyżej, dane zestawienie nie zostanie uwzględnione w ostatecznym rozliczeniu przewiezionych pasażerów, które będzie podstawą do ostatecznego określenia wysokości dofinansowania przeprowadzonej kampanii reklamowej. 22. Środki finansowe zostaną wypłacone touroperatorowi na podstawie umowy finansowej, która zostanie zawarta po wpłynięciu do PPL ostatniego zestawienia, o którym mowa w pkt. 19 i 20. niniejszego Programu oraz po podpisaniu wspólnego protokołu z przeprowadzonych działań marketingowych, w którym określona zostanie ostateczna wartość środków finansowych zaangażowanych przez PPL. Zawarcie umowy może być przez PPL uzależnione od pozytywnego wyniku dodatkowej analizy umowy wymaganej przez przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa. PPL nie odpowiada za konsekwencje negatywnego wyniku takiej analizy. Wypłata środków nastąpi na podstawie faktury, wystawionej przez touroperatora na kwotę określoną w protokole. Faktura musi być wystawiona nie później niż 31 grudnia 2015 roku, oraz jej oryginał dostarczony do PPL nie później niż do 4 stycznia 2016 roku. Płatność faktury przez PPL nastąpi w ciągu 30 dni od daty jej dostarczenia. 23. Podstawą do wypłaty przez PPL współfinansowania za przeprowadzoną przez touroperatora kampanię marketingową w ramach niniejszego programu jest potwierdzona na podstawie przesłanych i zweryfikowanych przez PPL zestawień, o których mowa w pkt. 20 powyżej, liczba pasażerów (zwanych dalej pasażerami czarterowymi), którzy zakupili od niego usługi turystyczne i odlecieli z Lotniska Chopina w Warszawie lotami czarterowymi w sezonach rozkładowych Zima 2014/15 i Lato Touroperatorowi, po spełnieniu kryteriów ujętych w pkt. 19 i pkt. 20 powyżej, zostanie przyznane współfinansowanie przeprowadzonych działań marketingowych w następujących wysokościach, w zależności od liczby przewiezionych pasażerów: Liczba pasażerów czarterowych odlatujących z Lotniska Chopina w sezonach rozkładowych Zima 2014/15 i Lato 2015 Maksymalna szacowana wartość współfinansowania przez PPL działań marketingowych touroperatora (netto) za każdego pasażera odlatującego od ,00 PLN 2,50 PLN 2,00 PLN 1,50 PLN 1,00 PLN 4

5 Kwoty wskazane w tabeli powyżej mogą zostać przez PPL proporcjonalnie zredukowane względem touroperatorów w sytuacji, gdy wszyscy touroperatorzy uczestniczący w programie wypracują łącznie prawo do współfinansowania wyższe niż budżet określony na ten cel przez PPL. O redukcji PPL wiążąco poinformuje touroperatorów. 25. Niewywiązanie się touroperatora z zasad i warunków określonych w niniejszym Programie może skutkować odmową współfinansowania przez PPL przeprowadzonych działań reklamowych. 26. PPL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Programie, z wyłączeniem działań, w odniesieniu do których zaakceptowane zostały przez PPL plany działań marketingowych. 27. Treść Programu wraz z załącznikami jest dostępna do pobrania w formie elektronicznej na stronie internetowej w części B2B w zakładce Współpraca marketingowa. 28. Niniejszy Program wchodzi w życie 16 lutego 2015 roku i obowiązuje do 31 grudnia 2015 roku. 5

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września/2013 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Departament Mecenatu Państwa II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU: 3 500 000 zł III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Narodowe Centrum Kultury II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU: 5 000 000 ZŁ III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej: POLSAT MEDIA), z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo