OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 1/ 21 ENOTICES_UMOstroda 25/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Ostróda Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 24 Miejscowość: Ostróda Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Karol Żurański Tel.: Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III

2 2/ 21 ENOTICES_UMOstroda 25/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

3 3/ 21 ENOTICES_UMOstroda 25/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą zbędnych do realizacji kampanii promocyjnej Ostróda 2012 w kraju oraz poza II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Kategoria usługi: nr 13 (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/ WE) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Główne miejsce realizacji dostawy Główne miejsce świadczenia usług Polska, Europa Kod NUTS PL62 II.1.3) Ogłosze dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Liczba Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::

4 4/ 21 ENOTICES_UMOstroda 25/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowa koncepcji kreacyjnej kampanii, kreacja oraz produkcja materiałów mającej na celu promowa wizerunku miasta w okresie od lipca 2011r. do października 2012r., w oparciu o następujące cele strategiczne: - wzrost świadomości oraz wzmoc rozpoznawalności marki Ostróda 2012 w Polsce oraz poza granicami kraju. - zaintrygowa odbiorców- inspiracja do zapoznania się z ofertą miasta. - budowa wizerunku Ostródy zgod z poniższymi założeniami: 1. Wykreowa wizerunku miasta wykorzystując prestiż centrum pobytowego Euro 2012; 2. Wykorzysta, w oparciu o powstającą w Ostródzie infrastrukturę sportową i rekreacyjną, sportu jako inspirującego elementu życia publicznego, wpływającego na atrakcyjność turystyczną oraz poprawę jakości życia mieszkańców; 3. Intrygująca odbiorcę prezentacja marki Ostróda 2012, w szczególności skierowana do klubów sportowych oraz osób i organizacji zajmujących się czynnym i kwalifikowanym sportem, że sportem młodzieżowym, 4. Wzmoc lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej świadomości oraz pozycji miasta w kontekście istjących tu warunków do prowadzenia zgrupowań sportowych, treningów, rozlicznych imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym. 2. Skierowana do następujących grup docelowych: 1. Główna grupa docelowa: kluby sportowe oraz osoby i organizacje zajmujących się czynnym i kwalifikowanym sportem, że sportem młodzieżowym. 2. Pozostałe grupy docelowe: - turyści, - inwestorzy, ludzie biznesu, - decydenci, środowiska opiniotwórcze, - media. 3. Do zadań Wykonawcy należeć będzie: - stworze koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnej w Polsce oraz poza granicami kraju zgod z podanymi w specyfikacji zamówienia (załącznik nr 4 do siwz) ramami finansowymi, - opracowa projektów graficznych reklam zgodnych z CI miasta, - stworze tekstów reklamowych w odpowiednich wersjach językowych, - stworze projektów graficznych reklam prasowych, outdoorowych, internetowych i kierowanych do innych mediów z uwzględm, CI miasta, - świadcze usług produkcji środków reklamy prasowej, środków reklamy outdoorowej (produkcja DTP), środków reklamy internetowej i środków reklamy przeznaczonej do emisji w innych mediach, - przeformatowa reklam do formatów nośników wskazanych przez zamawiającego, - przekaza wszystkich zbędnych materiałów reklamowych przygotowanych w formatach i zgod ze specyfikacją wskazaną w specyfikacji zamówienia (załącznik nr 4 do siwz), - produkcja DTP wszystkich materiałów zgod ze specyfikacją wskazaną w specyfikacji zamówienia (załącznik nr 4 do siwz). 4. Koncepcja kampanii powinna wykorzystywać następujące kanały mediowe (szczegóły w specyfikacji zamówienia- załącznik nr 4 do siwz): a. OOH: outdoor/ambient w wybranych miastach Polski i Europy. b. prasa: - tygodniki opinii, dzienniki o zasięgu ogólnopolskim oraz wybrane, poczytne dzienniki/ tygodniki regionalne oraz magazyny branżowe c. TV / radio - Programy sponsorowane oraz produkcja spotów telewizyjnych i radiowych i ich emisja w głównych stacjach telewizyjnych i radiowych w kraju d. Internet: - reklama na portalach mediów ogólnopolskich, w działach tematycznych tych mediów i portalach biznesowych 5. Kampania przygotowywana jest na kraje: - Kampania w zakresie prasa/radio/ TV, prasa, Internet, outdoor- Polska; - Kampania w zakresie outdoor na tere Europy (wybrane lokalizacje w krajach ich jak: Niemcy, Belgia, Holandia, Szwecja).

5 5/ 21 ENOTICES_UMOstroda 25/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli, oferty należy składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) 1. Charakterystyka ogólna: Idea projektu: W Ostródzie w ostatnich kilku latach trwają ustanne inwestycje w infrastrukturę rekreacyjna, turystyczną i sportową, zarówno ze strony samego samorządu jak i inwestorów prywatnych. W związku z uzyskam przez miasto statusu centrum pobytowego EURO 2012 obec trwają prace przebudowy kompleksu sportoworekreacyjnego przy ul. 3 Maja w Ostródzie, gdzie powstaje profesjonalne centrum sportowo - treningowe ze stadionem na 5 tys. miejsc (boisko główne + boisko treningowe + budynek zaplecza), a że min. sztuczne lodowisko, korty tenisowe, ścianki wspinaczkowe oraz przestrze rekreacyjno- parkowe. Do tego należy dodać rozbudowywane ścieżki rowerowe, profesjonalny tor kajakowy i wyciąg nart wodnych. Ostróda i okolice to że swoiste zagłębie hoteli i SPA cztero- i pięciogwiazdkowych. W samym mieście i bezpośredj okolicy znajduje się 5 ich obiektów i powstają kolejne. Bezpośrednim celem projektu jest: Kreacja i promocja nowej marki w regio- Ostróda 2012" w oparciu o sportowo-rekreacyjny potencjał miasta. Głównymi odbiorcami działań promocyjnych w ramach projektu powinny być profesjonalne kluby sportowe z terenu całej Europy poszukujące odpowiedgo miejsca do prowadzenia zgrupowań, treningów lub po prostu wypoczynku. Kampania powinna być że skierowana do ich grupy docelowych jak: - turyści - inwestorzy, ludzie biznesu - decydenci, środowiska opiniotwórcze - media. Powstający w Ostródzie, w ramach różnych projektów i różnych inwestycji, unikatowy w skali województwa zespół infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w połączeniu z istjąca i tworzona wysokiej klasy infrastruktura hotelową staje się wyróżnikiem miasta i szansą na zbudowa w oparciu o go marki miasta przyjaznego sportowi i aktywnemu trybowi życia. Chcemy postawić na budowa pakietu pozytywnych skojarzeń Ostródy, jako miasta dynamicznego, otwartego. Sport jest tu doskonałym narzędziem poważ sam w sobie sie duży ładunek pozytywnych emocji. Dodatkowo istjąca i wciąż rozbudowywana infrastruktura ideal wpisuje się w potrzeby profesjonalnych drużyn sportowych z Polski ale i z całej Europy. Ostróda posiada bazę treningową oraz doskonałą bazę hotelową, w tym że usługi medical-spa, miasto jest dobrze skomunikowane z resztą kraju, a jednocześ na tyle małe, że gwarantuje prywatność i relaks drużynom trenującym. Projektowana kampania musi oddawać dynamikę miasta, budzić pozytywne skojarzenia bezpośrednio nawiązujące do sportu, w tym do sportu profesjonalnego. Przesła musi być uniwersalne i czytelne dla mieszkańców różnych części Europy. Jej podstawą mają być działania o charakterze wizerunkowym. Kampanię powin wyróżniać oryginalny koncept kreatywny, wysoka jakość produkcji oraz wykorzysta prestiżowych nośników i mediów.

6 6/ 21 ENOTICES_UMOstroda 25/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL Ogólne założenia strategiczne w zakresie promocji Miasta: 1. Wykreowa wizerunku miasta wykorzystując prestiż centrum pobytowego Euro 2012; 2. Wykorzysta, w oparciu o powstającą w Ostródzie infrastrukturę sportową i rekreacyjną, sportu jako inspirującego elementu życia publicznego, wpływającego na atrakcyjność turystyczną oraz poprawę jakości życia mieszkańców; 3. Intrygująca odbiorcę prezentacja marki Ostróda 2012, w szczególności skierowana do klubów sportowych oraz osób i organizacji zajmujących się czynnym i kwalifikowanym sportem, że sportem młodzieżowym, 4. Wzmoc lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej świadomości oraz pozycji miasta w kontekście istjących tu warunków do prowadzenia zgrupowań sportowych, treningów, rozlicznych imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym. 2. Preferowane kanały komunikacji (produkcja nośników, OOH produkcja DTP): OOH: outdoor/ambient w wybranych miastach Polski (2011 i 2012) i Europy (2012). Rok 2011 Polska (outdoor/ambient) - maksymalny budżet pln brutto Typ- billboard, min. format tablicy 5,04 x 2,38m, ekspozycja min. 1 miesiąc, w następujących miastach: Warszawa- min. 20 tablic; Olsztyn, Toruń, Gdańsk, Białystok- min. 6 tablic w każdym mieście. Rok 2012 Polska + Europa (outdoor/ambient); maksymalny budżet pln brutto Polska / outdoor Typ- billboard, min. format tablicy 5,04 x 2,38m, ekspozycja min. 1 miesiąc, w następujących miastach: Warszawa, Trójmiasto, Białystok- min. 20 tablic w każdym; Olsztyn, Toruń- min. 10 tablic w każdym. Polska / LED Typ- LED (powierzchnia min. 30m2), spot min. 15 sek., ekspozycja min. 1,5m-ca, w następujących miastach: Warszawa, Olsztyn, Toruń, Gdańsk, Białystok Outdoor wybrane lokalizacje w krajach ich jak: Niemcy, Belgia, Holandia, Szwecja Typ- billboard, min. format tablicy 3,5 x 2,5m, ekspozycja min. 20 dni w dwóch cyklach po 10 dni, w następujących Państwach: Niemcy, Belgia, Holandia, Szwecja Wszystkie wymienione nośniki powinny znajdować się w korzystnej lokalizacji- np. centra miast, centra handlowe, centra sportowe, główne arterie komunikacyjne. Prasa (maksymalny budżet PLN brutto w 2011r., oraz PLN brutto w 2012r.)- min. 20 emisji. Artykuły sponsorowane powinny się znaleźć w co najmj trzech wybranych przez Wykonawcę tytułach (w tym 2 ogólnopolskich), z następującej listy: Przegląd Sportowy, Sport, Newsweek, Forbes, Dziennik Gazeta Prawna, Voyage, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Logo, Polityka, Wprost, Polska The Times, Tytuły regionalne: dodatki regionalne gazet ogólnopolskich, Dziennik Bałtycki, Życie Warszawy, Głos Wielkopolski TV / radio (maksymalny budżet PLN brutto- 2011r.; PLN brutto- 2012r.)- min. 30 emisji. Zamawiający preferuje sponsorowa programów telewizyjnych / radiowych typu pogoda, wiadomości sportowe, telewizja śniadaniowa itp. i ich emisję w głównych stacjach telewizyjnych i radiowych w kraju Zamówie obejmuje, o ile to koczne produkcja spotów telewizyjnych oraz radiowych, programy sponsorowane powinny się znaleźć w co najmj dwóch stacjach radiowych i trzech ogólnopolskich oraz TVP Olsztyn, wybranych przez Wykonawcę stacjach z następującej listy: Program 3 Polskiego Radia, Program 1 Polskiego Radio, Radio Olsztyn, RMF FM, Radio ZET, Grupa TVP - TVP1, TVP2, TVP INFO, TVP Olsztyn, Grupa TVN- TVN, TVN 24, TVN Meteo, Polsat, Polsat News Zamawiający zastrzega zamieszcze audycji / programów sponsorowanych w TVP Olsztyn (emisja spotów reklamowych na ante TVP OLSZTYN przy wszystkich wydaniach serwisu informacyjnego Informacje. Termin emisji: zosta ustalony po podpisaniu umowy. Częstotliwość emisji: co najmj 2 razy dzien w paśmie 17:20-17:45 (przy popołudniowym wydaniu Informacji), w paśmie 18:30-19:04 (przy głównym wydaniu Informacji), w paśmie 21:45-22:15 (przy wieczornym wydaniu Informacji) i w Radio Olsztyn (audycja z Ostródy). Zamawiający zastrzega wykorzysta w ww. audycjach / programach sponsorskich koncertu promocyjnego marki Ostróda 2012 planowanego na dzień 15 lipca 2011r. Internet (maksymalny budżet PLN brutto- 2011r., oraz PLN brutto- 2012r.)- min. 28 emisji. Artykuły sponsorowane powinny się znaleźć w wybranych przez Wykonawcę tytułach z poniższej listy (co najmj trzy różne portale): serwisy internetowe ww. tytułów prasowych; serwisy internetowe Grupa Onet.pl, serwisy internetowe Grupa Money.pl, serwisy internetowe Grupa Infor, serwisy internetowe Grupa Bankier.pl, serwisy internetowe Grupa Gazeta.pl, serwisy internetowe Grupa Interia.pl, serwisy internetowe Grupa TVP Kampania przygotowywana jest na kraje: - Kampania w zakresie prasa, radio, TV, Internet, outdoor- Polska; - Kampania w zakresie outdoor 2012 na tere Europy (wybrane lokalizacje w krajach ich jak: Niemcy, Belgia, Holandia, Szwecja).

7 7/ 21 ENOTICES_UMOstroda 25/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL Szacowany maksymalny budżet kampanii na lata wynosi ,00 zł brutto. 3. Zadania dla agencji: a) Stworze koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnej w Polsce oraz poza granicami kraju wraz z opracowam spójnego light motywu całej kampanii zgod z podanymi w specyfikacji zamówienia ramami finansowymi. Koncepcja kreatywna kampanii promocyjnej powinna w szczególności zawierać: opracowa spójnego light motywu całej kampanii, proponowane hasła wykorzystywane w kampanii, proponowane elementy graficzne itp., szczegółowy harmonogram kampanii, określe tytułów prasowych, audycji, programów oraz nośników outdoor z podam ich lokalizacji, opis wybranych przez Wykonawcę tytułów prasowych, audycji, programów oraz reklamy zewnętrznej w kontekście wskazanych przez Zamawiającego głównych grup odbiorców, z uwzględm wymogów dotyczących oznakowania materiałów z UE. b) opracowa projektów graficznych reklam zgodnych z CI miasta c) stworze tekstów reklamowych w odpowiednich wersjach językowych d) stworze projektów graficznych reklam prasowych, outdoorowych, internetowych i kierowanych do innych mediów z uwzględm, CI miasta e) świadcze usług produkcji środków reklamy prasowej, środków reklamy outdoorowej (produkcja DTP), środków reklamy internetowej i środków reklamy przeznaczonej do emisji w innych mediach f) przeformatowa reklam do formatów nośników wskazanych przez zamawiającego g) przekaza wszystkich zbędnych materiałów reklamowych przygotowanych w formatach i zgod ze specyfikacją wskazaną w specyfikacji zamówienia h) produkcja DTP wszystkich materiałów zgod ze specyfikacją wskazaną w specyfikacji zamówienia. 4. Grupy docelowe: 1. Główna grupa docelowa: kluby sportowe oraz osoby i organizacje zajmujących się czynnym i kwalifikowanym sportem, że sportem młodzieżowym. 2. Pozostałe grupy docelowe - turyści - inwestorzy, ludzie biznesu - decydenci, środowiska opiniotwórcze - media. 5. Czas trwania: Przygotowa koncepcji kampanii wraz z projektami elementów graficznych- 3 tygod od daty podpisania umowy. Produkcja materiałów reklamowych na późj niż 2 tygod przed rozpoczęciem kampanii, która ma się odbywać w okresie od lipca 2011r. do października 2012r.. Kampa bilbordowe w poszczególnych krajach muszą się odbywać w tym samym czasie. 6. Kont: Biuro Promocji Miasta Kinga Wiśwska- tel ; 7. Informacje dodatkowe: Podane w nijszym dokumencie wartości pieniężne, służą jedy celom informacyjnym. Wykonawca cenę ofertową skalkuluje zgod z załącznikiem nr 1a do siwz. Rozlicze usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych, wg faktycznej ilości zrealizowanych usług, w oparciu o stawki jednostkowe wskazane w kalkulacji ceny ofertowej (załącznik nr 1a do siwz). Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): ,88 Waluta: EUR LUB Zakres: między a Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień:

8 8/ 21 ENOTICES_UMOstroda 25/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie 22/07/2011 (dd/mm/rrrr) Zakończe 31/10/2012 (dd/mm/rrrr)

9 9/ 21 ENOTICES_UMOstroda 25/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: ,00 PLN (słow: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium należy wść w termi do dnia do godz. 10:00 w formie dopuszczonej upzp (art. 45 ust. 6): - w formie pieniądza: przelewem na konto: Bank Millennium S.A. I O/Ostróda nr konta ; Wadium musi się znajdować fizycz na koncie Zamawiającego najdalej w dniu o godz. 10:00. - w innych formach dopuszczonych upzp (poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 upzp) należy złożyć w pokoju nr 122 (parter). W/w poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żąda Zamawiającego zgod z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 upzp. III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących Rozlicze usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych, wg faktycznej ilości zrealizowanych usług, w oparciu o stawki jednostkowe wskazane w kalkulacji ceny ofertowej (załącznik nr 1a do siwz). Zapłata wynagrodzenia, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w termi do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest zrealizowa danej części usługi oraz podpisa przez Strony bez uwag Protokołu Odbioru. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W zakresie potwierdzenia podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp, należy przedłożyć: a) Oświadcze o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 2a do siwz); b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadcze w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp. c) Aktualne zaświadcze właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca zalega z opłacam podatków lub zaświadcze, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organuwystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) Aktualne zaświadcze właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca zalega z opłacam składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdze, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. e) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 upzp, wystawiona wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. f) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 upzp, wystawiona wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy tylko podmiotów zbiorowych).

10 10/ 21 ENOTICES_UMOstroda 25/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada że dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w lit. a-f. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1: 1) lit. b-d i lit. f- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości; - zalega z uiszczam podatków, opłat, składek na ubezpiecze społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu; - orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie; 2) lit. e- składa zaświadcze właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 upzp Dokumenty, o których mowa w pkt 2 p.pkt 1 odnośnik 1 i trzeci oraz p.pkt 2, powinny być wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3 p.pkt 1 odnośnik drugi, powin być wystawiony wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 p.pkt 1, 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 2.1 stosuje się odpowiednio W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udziele zbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawionej wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykaza, że wykonawca posiada zdolność finansową lub zdolność kredytową na kwotę minimum ,- PLN. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspól, spełnia warunku dotyczącego sytuacji finansowej wykazać musi co najmj jeden lub łącz wszystkie podmioty występujące wspól. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub kredytowych innych podmiotów, zależ od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w iej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami zbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiąza tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Spełnia warunku posiadania zdolności finansowej do wykonania zamówienia zosta ocenione na zasadzie spełnia/ spełnia, na podstawie dokumentów, o których mowa w 6 pkt 1 lit. c siwz. Niewykaza spełniania warunku jw. spowoduje wyklucze wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 upzp i uzna jego oferty za odrzuconą zgod z art. 24 ust. 4 upzp. III.2.3) Zdolność techniczna

11 11/ 21 ENOTICES_UMOstroda 25/05/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Wykaz wykonanych usług w zakresie zbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podam ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do siwz. b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadcze usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia zbędnych do wykonywania zamówienia, a że zakresu wykonywanych przez czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do siwz. Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): 1. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykaza posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmj dwóch usług polegających na przygotowaniu i realizacji z należytą starannością obsługi organizacyjno-kreacyjnej kampanii reklamowej obejmującej swoim zasięgiem cały kraj, o budżecie reklamowym w kwocie niższej niż ,00 PLN brutto każda. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspól, posiada wiedzy i doświadczenia wykazać musi co najmj jeden lub łącz wszystkie podmioty występujące wspól. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach złożonych w celu wykazania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa wyżej, podane w walutach obcych, wykonawca przeliczy na złote polskie wg średgo kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o nijszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zależ od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w iej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami zbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiąza tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Spełnia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zosta ocenione na zasadzie spełnia/ spełnia, na podstawie dokumentów, o których mowa w 6 pkt 1 lit. a siwz. Niewykaza spełniania warunku jw. spowoduje wyklucze wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 upzp i uzna jego oferty za odrzuconą zgod z art. 24 ust. 4 upzp. 2. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykaza, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jn.: - kierownik zespołu- posiadający doświadcze w kierowaniu przynajmj dwoma kampaniami reklamowymi obejmującymi swoim zasięgiem cały kraj, o budżecie reklamowym w kwocie niższej niż PLN brutto każda, - dwie osoby (poza kierownikiem), z których każda posiada doświadcze w zakresie obsługi organizacyjno-kreacyjnej przynajmj jednej kampanii reklamowej obejmującej swoim zasięgiem cały kraj,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo