MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

2 Autorzy: mgr Donata Andrzejczak mgr Monika Knap mgr Małgorzata Sienna mgr inż. Andrzej Zając Recenzenci: mgr Mirosława Gastoł mgr Krystyna Kielan Opracowanie redakcyjne: dr inż. Zbigniew Kramek 1

3 Spis treści: Wprowadzenie... 3 I. Założenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie Opis pracy w zawodzie Zalecenia dotyczące organizacji procesu dydaktycznowychowawczego... 7 II. Plany nauczania III. Moduły kształcenia w zawodzie Podstawy technik informacyjnych Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomii w działalności informacyjnej Organizowanie procesu pracy Wykorzystywanie informacyjnych technik biurowych Stosowanie technik graficznych i multimedialnych Historyczno- artystyczne podstawy reklamy Ocenianie wartości i skuteczności reklamy Projektowanie reklamy Organizacja działalności reklamowej Podejmowanie działalności gospodarczej Planowanie i organizacja pracy Kształtowanie postaw odbiorców reklamy Opracowanie reklamy Przygotowanie reklamy do publikacji Przygotowanie kampanii reklamowej Język obcy zawodowy Porozumiewanie się z wykorzystaniem słownictwa ogólnego i ogólnotechnicznego Posługiwanie się językiem obcym w działalności reklamowej Praktyka zawodowa Prowadzenie działalności reklamowej Projektowanie i opracowanie reklamy Przygotowanie i prowadzenie kampanii reklamowej Grafika reklamowa Stosowanie grafiki artystycznej, użytkowej i komputerowej Opracowanie reklam prasowych i wydawniczych

4 Wprowadzenie Celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy jest przygotowanie aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika. Efektywne funkcjonowanie na rynku pracy wymaga przygotowania ogólnego, opanowania podstawowych umiejętności zawodowych oraz kształcenia ustawicznego. Absolwent szkoły powinien charakteryzować się otwartością, komunikatywnością, wyobraźnią, zdolnością do doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Kształcenie modułowe charakteryzuje się tym, że: preferowane są aktywizujące metody nauczania, proces nauczania-uczenia się jest ukierunkowany na opanowanie przez uczniów umiejętności intelektualnych i praktycznych, wykorzystywana jest w szerokim zakresie zasada transferu wiedzy i umiejętności, poszczególne jednostki modułowe można modyfikować, aktualizować, uzupełniać, wymieniać oraz dostosowywać do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Wprowadzenie do praktyki szkolnej modułowego programu nauczania umożliwia: opanowanie podstawowych umiejętności zawodowych, przygotowanie do pracy w zawodzie, głównie przez realizację zadań zbliżonych do tych, które są wykonywane na rzeczywistych stanowiskach pracy, korelację i integrację treści kształcenia z różnych zakresów wiedzy. Układ treści kształcenia w programie umożliwia kształtowanie umiejętności zawodowych różnymi drogami w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów. W strukturze programu wyróżnia się: założenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie, plany nauczania, programy modułów i jednostek modułowych. Moduł kształcenia w zawodzie zawiera: cele kształcenia, wykaz jednostek modułowych, schemat układu jednostek modułowych, literaturę. Program jednostki modułowej zawiera: szczegółowe cele kształcenia, materiał nauczania, 3

5 ćwiczenia, środki dydaktyczne, wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki, propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia. Dydaktyczna mapa programu zamieszczona w założeniach programowo-organizacyjnych kształcenia w zawodzie, przedstawia schemat powiązań między modułami i jednostkami modułowymi oraz określa kolejność ich realizacji. Ma ona ułatwić planowanie i organizację procesu dydaktycznego. W programie przyjęto system kodowania modułów i jednostek modułowych zawierający następujące elementy: symbol cyfrowy zawodu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, symbol literowy oznaczający grupę modułów: O dla modułu ogólnozawodowego, Z dla modułów zawodowych, S dla modułu specjalizacyjnego. cyfra arabska dla kolejnego modułu w grupie i dla kolejnej wyodrębnionej w module jednostki modułowej. Przykładowy zapis kodowania modułu: 342[01].O1 342[01] symbol cyfrowy zawodu: technik organizacji reklamy, O1 pierwszy moduł ogólnozawodowy: Podstawy technik informacyjnych. Przykładowy zapis kodowania jednostki modułowej: 342[01]. O [01] symbol cyfrowy zawodu: technik organizacji reklamy, O1 pierwszy moduł ogólnozawodowy: Podstawy technik informacyjnych. 01 pierwsza jednostka modułowa wyodrębniona w module O1: Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 4

6 I. Założenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie 1. Opis pracy w zawodzie Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy może podejmować pracę w: agencjach i studiach reklamowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych w działach marketingu i reklamy, biurach ogłoszeń, środkach masowego przekazu w działach promocji, agencjach scenariuszowych i studiach graficznych, agencjach do kontaktów z prasą, agencjach do kształtowania opinii publicznej. Zadania zawodowe: pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, określanie celów reklamowych oraz sposobów ich realizacji, gromadzenie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, projektowanie oraz produkcja przekazu reklamowego odpowiednio do strategii marketingowej i rodzaju mediów, publikacje przekazu reklamowego w różnych typach mediów, prowadzenie badań o charakterze reklamowym, organizacja działalności promocyjnej i wystawienniczej, zarządzanie budżetem reklamodawcy. Umiejętności zawodowe W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć: określać cele działalności reklamowej, wykorzystywać wiedzę z zakresu ekonomii, psychologii i socjologii pracy, komunikacji i środków przekazu w procesie organizacji reklamy, opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych, stosować metody badań rynku reklamy, dobierać środki i nośniki reklamy, wykorzystywać technologię informacyjną, stosować różne techniki reklamy, 5

7 prowadzić negocjacje i rozmowy handlowe w ramach współpracy z klientami i firmami, opracowywać werbalne, dźwiękowe i wizualne koncepcje reklamy, w tym scenariusze, teksty i slogany reklamowe, stosować różne rodzaje kompozycji plastycznej, dźwięku i obrazu oraz liternictwa w pracach projektowych, opracowywać graficzne projekty reklamy wizualnej, opracowywać scenariusze reklamy radiowej i telewizyjnej, nadzorować prace przygotowalni poligraficznej i drukarni, organizować sesje fotograficzne i filmowe na potrzeby reklamy, przygotowywać produkcję filmów reklamowych i reklam radiowych, organizować produkcję dźwiękowych nagrań reklamowych, planować, rezerwować i dokonywać zakupu powierzchni i czasu reklamowego w różnych rodzajach mediów, testować projekty i przekazy reklamowe przed ich publikacją, oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej, organizować działalność wystawienniczą oraz sprzedaż reklamy, organizować działalność informacyjną, organizować promocję sprzedaży towarów i usług reklamowych, współpracować z klientami, firmami polskimi i zagranicznymi, oceniać komunikacyjną, artystyczną i estetyczną wartość przygotowywanych reklam, sporządzać budżet kampanii reklamowej, pozyskiwać informacje o aktualnych trendach w reklamie, porozumiewać się w języku obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przestrzegać przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej, przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych, udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy, kierować zespołem pracowników, korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego, prowadzić działalność gospodarczą. 6

8 2. Zalecenia dotyczące organizacji procesu dydaktycznowychowawczego Proces kształcenia zawodowego według modułowego programu nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy może być realizowany w szkole policealnej dwuletniej i rocznej. Program nauczania obejmuje kształcenie ogólnozawodowe, zawodowe i specjalizacyjne. Kształcenie ogólnozawodowe zapewnia orientację w zawodzie i ułatwia ewentualną zmianę zawodu. Kształcenie zawodowe ma na celu przygotowanie absolwentów szkoły do realizacji zadań na typowych dla zawodu stanowiskach pracy. Kształcenie specjalizacyjne ma na celu ukierunkowanie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności dotyczących określonego zakresu pracy w zawodzie. Treści programowe modułów i jednostek modułowych wyodrębnionych w poszczególnych modułach opracowano zgodnie z obowiązującą metodologią konstruowania modułowych programów nauczania. Program zawiera jeden moduł ogólnozawodowy, cztery moduły zawodowe, jeden moduł specjalizacyjny. Moduł 342[01].O1: Podstawy technik informacyjnych zawiera ogólnozawodowe treści programowe stanowiące podstawę do prowadzenia procesu kształcenia zawodowego. Moduł składa się z pięciu jednostek modułowych obejmujących treści programowe wspólne dla zawodów przyporządkowanych do profilu licealnego Zarządzanie informacją. Programy jednostek modułowych wyodrębnionych w module obejmują tematykę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów prawa i podstaw ekonomii, organizacji procesu pracy, informacyjnych technik biurowych, technik graficznych i multimedialnych. Moduł 342[01].Z1: Historyczno-artystyczne podstawy reklamy składa się z dwóch jednostek modułowych zawierających treści programowe dotyczące oceny wartości i skuteczności reklamy oraz projektowania reklamy. Moduł 342[01].Z2: Organizacja działalności reklamowej składa się z sześciu jednostek modułowych obejmujących treści programowe dotyczące podejmowania działalności gospodarczej, planowania i organizacji pracy, kształtowania postaw odbiorców reklamy, opracowania reklamy, przygotowania reklamy do publikacji, przygotowania kampanii reklamowej. Moduł 342[01].Z3: Język obcy zawodowy składa się z dwóch jednostek modułowych obejmujących treści kształcenia dotyczące porozumiewania się z wykorzystaniem słownictwa ogólnego 7

9 i ogólnotechnicznego, posługiwania się językiem obcym w działalności reklamowej. Moduł 342[01].Z4: Praktyka zawodowa składa się z trzech jednostek modułowych obejmujących treści programowe dotyczące prowadzenia działalności reklamowej, projektowania i opracowywania reklamy, przygotowywania i prowadzenia kampanii reklamowej. Moduł 342[01].S1: Grafika reklamowa składa się z dwóch jednostek modułowych zawierających specjalizacyjne treści programowe dotyczące grafiki artystycznej, użytkowej i komputerowej oraz reklamy prasowej i wydawniczej. Wykaz modułów i jednostek modułowych Symbol modułu i jednostki modułowej Nazwa modułu i jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację 342[01].O1 Podstawy technik informacyjnych [01].O1.01 Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 24 przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 342[01].O1.02 Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomii w działalności 45 informacyjnej 342[01].O1.03 Organizowanie procesu pracy [01].O1.04 Wykorzystywanie informacyjnych technik biurowych [01].O1.05 Stosowanie technik graficznych i multimedialnych [01].Z1 Historyczno- artystyczne podstawy reklamy [01].Z1.01 Ocenianie wartości i skuteczności reklamy [01].Z1.02 Projektowanie reklamy [01].Z2 Organizacja działalności reklamowej [01].Z2.01 Podejmowanie działalności gospodarczej [01].Z2.02 Planowanie i organizacja pracy [01].Z2.03 Kształtowanie postaw odbiorców reklamy [01].Z2.04 Opracowanie reklamy [01].Z2.05 Przygotowanie reklamy do publikacji [01].Z2.06 Przygotowanie kampanii reklamowej 96 8

10 342[01].Z3 Język obcy zawodowy [01].Z [01].Z3.02 Porozumiewanie się z wykorzystaniem słownictwa ogólnego i ogólnotechnicznego Posługiwanie się językiem obcym w działalności reklamowej [01].Z4 Praktyka zawodowa [01].Z4.01 Prowadzenie działalności reklamowej [01].Z4.02 Projektowanie i opracowanie reklamy [01].Z4.03 Przygotowanie i prowadzenie kampanii reklamowej [01].S1 Grafika reklamowa [01].S [01].S1.02 Stosowanie grafiki artystycznej, użytkowej i komputerowej 80 Opracowanie reklam prasowych i wydawniczych 80 Razem 1860 Orientacyjna liczba godzin na realizację programu dotyczy procesu kształcenia w dwuletniej szkole policealnej dla młodzieży. Na podstawie zamieszczonego wykazu oraz schematów układu jednostek modułowych w poszczególnych modułach sporządzono dydaktyczną mapę programu. 9

11 Dydaktyczna mapa programu 342[01].O1 342[01].O [01].O [01].O [01].O [01].O [01].Z1 342[01].Z2 342[01].Z [01].Z [01].Z [01].Z [01].Z [01].Z [01].Z [01].Z [01].Z3 342[01].Z4 342[01].Z [01].Z [01].Z [01].Z [01].Z [01].S1 342[01].S [01].S

12 Dydaktyczna mapa programu stanowi schemat powiązań między modułami i jednostkami modułowymi oraz określa kolejność ich realizacji. Należy korzystać z niej podczas planowania zajęć dydaktycznych. Zmiana kolejności realizacji modułów i programów jednostek modułowych powinna być poprzedzona szczegółową analizą dydaktycznej mapy programu oraz tematyki jednostek modułowych. Nauczyciele realizujący modułowy program nauczania powinni posiadać umiejętności dotyczące kształcenia modułowego, prowadzenia zajęć z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania, pomiaru dydaktycznego. Powinni również posiadać umiejętność projektowania i opracowywania pakietów edukacyjnych stanowiących dydaktyczną obudowę programów jednostek modułowych. Podana w tabeli orientacyjna liczba godzin na realizację programów jednostek modułowych może ulegać zmianie w zależności od stosowanych metod nauczania, środków dydaktycznych oraz aktualnych potrzeb edukacyjnych. Nauczyciele powinni kształtować zainteresowania uczniów zawodem, wskazywać możliwości dalszego kształcenia oraz nabywania nowych umiejętności zawodowych. Powinni również kształtować pożądane postawy uczniów, jak: odpowiedzialność, kreatywność oraz dbałość o jakość pracy, poszanowanie dla pracy innych osób, dbałość o racjonalne stosowanie materiałów, poszanowanie prawa, dbałość o kształtowanie wizerunku zakładu pracy. Nauczyciele realizujący modułowy program nauczania powinni uwzględniać zmiany, jakie zachodzą na rynku reklamy. Realizacja celów kształcenia powinna odbywać się z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania. Do takich metod pracy zalicza się: metodę przypadków, inscenizacji, dyskusji dydaktycznej, projektów, tekstu przewodniego, ćwiczeń praktycznych. Wskazane jest stosowanie filmów dydaktycznych, nagrań audio i wideo, organizowanie wycieczek do muzeów, galerii, agencji reklamowych, studiów nagrań, na targi i wystawy. Uczniowie powinni pracować zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Należy zwracać uwagę na samodzielną pracę uczniów pod kierunkiem nauczyciela, korzystanie z różnych źródeł informacji, jak: podręczniki, poradniki, literatura, Internet, katalogi, foldery, instrukcje i pozatekstowe źródła informacji. Treści kształcenia należy aktualizować, uwzględniać współczesne technologie, materiały, narzędzia i sprzęt. Istotnym elementem procesu dydaktycznego jest sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów. Wskazane jest prowadzenie badań diagnostycznych, kształtujących i sumatywnych. 11

13 Celem badań diagnostycznych prowadzonych na początku procesu kształcenia jest określenie poziomu oraz zakresu wiedzy i umiejętności uczniów. Wyniki badań należy wykorzystywać w trakcie realizacji programu nauczania. Celem badań kształtujących prowadzonych w trakcie realizacji programu jest dostarczanie bieżących informacji dotyczących efektywności procesu nauczania-uczenia się. Uzyskiwane informacje pozwalają na dokonywanie korekty organizacji i realizacji procesu kształcenia. Celem badań sumatywnych prowadzonych na zakończenie realizacji programów jednostek modułowych jest ocena stopnia realizacji celów kształcenia. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie w trakcie realizacji programu. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów może być dokonywana z zastosowaniem: - sprawdzianów ustnych i pisemnych, - testów osiągnięć szkolnych, - obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania zadań, - sprawdzianów praktycznych, - testów typu próba pracy. Prowadzenie pomiaru dydaktycznego wymaga od nauczyciela opracowania kryteriów oceniania, testów osiągnięć, arkuszy obserwacji oraz arkuszy oceny postępów. Przez proces oceniania uświadamia się uczniom poziom ich osiągnięć w stosunku do wymagań edukacyjnych, wdraża się do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny. Szkoła realizująca modułowy program nauczania powinna posiadać odpowiednie warunki lokalowe, wyposażenie techniczne i dydaktyczne. Szkoła kształcąca w zawodzie technik organizacji reklamy powinna posiadać: pracownię plastyczną, pracownię komputerową, pracownię technik reklamy, pracownię fotograficzną, pracownię multimedialną. 12

14 II. Plany nauczania PLAN NAUCZANIA Szkoła policealna Zawód: technik organizacji reklamy 342[01] Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie. Dla młodzieży Dla dorosłych Lp. Moduły kształcenia w zawodzie Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Liczba godzin w dwuletnim okresie nauczania Semestry I IV Semestry Forma Forma I IV stacjonarna zaoczna 1. Podstawy technik informacyjnych Historyczno-artystyczne podstawy reklamy Organizacja działalności reklamowej Język obcy zawodowy Grafika reklamowa Razem Praktyka zawodowa: 4 tygodnie 13

15 PLAN NAUCZANIA Szkoła policealna Zawód: technik organizacji reklamy 342[01] Podbudowa programowa: liceum profilowane o profilu: zarządzanie informacją Lp. Moduły kształcenia w zawodzie Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w rocznym okresie nauczania Semestry I II Liczba godzin tygodniowo w rocznym okresie nauczania Forma stacjonarna Dla dorosłych Semestry I II Liczba godzin w rocznym okresie nauczania Forma zaoczna 1. Historyczno-artystyczne podstawy reklamy Organizacja działalności reklamowej Język obcy zawodowy Grafika reklamowa Razem Praktyka zawodowa: 4 tygodnie 14

16 III. Moduły kształcenia w zawodzie Moduł 342[01].O1 Podstawy technik informacyjnych 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, posługiwać się narzędziami pracy i dokonywać ich konserwacji, dbać o estetykę stanowiska pracy, przewidywać zagrożenia dla środowiska związane z procesem pracy, posługiwać się podstawową terminologią dotyczącą prawa pracy, identyfikować przepisy prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej, interpretować informacje ekonomiczne dotyczące pracy w zawodzie, stosować narzędzia informatyczne w trakcie prac biurowych, wykorzystywać techniki graficzne i multimedialne podczas realizacji zadań, przygotowywać plan rozwoju zawodowego, stosować aktywne metody poszukiwania pracy, stosować racjonalne zasady postępowania w trakcie realizacji zadań, posługiwać się i zarządzać informacją, posługiwać się językiem angielskim. 2. Wykaz jednostek modułowych Symbol jednostki modułowej 342[01].O [01].O1.02 Nazwa jednostki modułowej Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomii w działalności informacyjnej Orientacyjna liczba godzin na realizację 342[01].O1.03 Organizowanie procesu pracy [01].O1.04 Wykorzystywanie informacyjnych technik biurowych [01].O1.05 Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 159 Razem

17 3. Schemat układu jednostek modułowych 342[01].O1 Podstawy technik informacyjnych 342[01].O1.01 Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 342[01].O1.02 Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomii w działalności informacyjnej 342[01].O1.03 Organizowanie procesu pracy 342[01].O1.04 Wykorzystywanie informacyjnych technik biurowych 342[01].O1.05 Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 16

18 4. Literatura Aaland M.: Photoshop 5.5. Zastosowanie w Internecie. Helion, Gliwice 2002 Bain S.: CoreIDRAW 10. Vademecum profesjonalisty. Helion, Gliwice 2002 Białecki K.: Podstawy marketingu. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Warszawa 2002 Brown T., Scrimger R., Miller R.: Windows 2000 Server. Helion, Gliwice 2001 Danowski B.: FrontPage Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2001 Danowski B.: Nero Burining ROM. Nagrywanie płyt CD. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2002 Dołęgowski B.: Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze komputerów. ODDK, Gdańsk1999 Fedderna H.: Microsoft Access wersja 2002 dla ekspertów. Wydawnictwo RM, Warszawa 2003 Florek L., Zieliński T.: Prawo pracy. C. H. Beck, Warszawa 2003 Flynn D.: Tworzenie cyfrowego wideo. Helion, Gliwice 2002 Forte S.: Access Helion, Gliwice 2001 France S.C.: Ekonomia: angielsko-polski słownik tematyczny. Wydawnictwo Naukowe PWM, Warszawa 2002 Georges G.: Techniki obróbki zdjęć cyfrowych. Praktyczne projekty. Helion, Gliwice 2001 Ivens K., Carlberg, C.: Excel 2002 PL. Helion, Gliwice 2002 Jaślan H., Jaślan J.: Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej angielsko-polski. WP, Warszawa 2001 Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe: metody i techniki. PWE, Warszawa 2002 Kalina-Prasznic U.: Encyklopedia prawa, (red.). C. H. Beck, Warszawa 2000 Korbecki M.: Komputerowe przetwarzanie dźwięku: MIKOM, Warszawa 1999 Kowalczyk G.: Excel 2000 PL. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2000 Kowalczyk G.: MS Word 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2001 Kowalczyk G.: Word 2002/XP. Ćwiczenia zaawansowane. Helion, Gliwice 2003 Kwaśny A.: Od skanera do drukarki. Helion, Gliwice 2002 London S., London D.: Flash 5. MIKOM, Warszawa 2001 Margulis D.: Photoshop 6. Korekcja i separacja. Vademecum profesjonalisty. Helion, Gliwice

19 Miller D.: CorelDRAW 9. Zaawansowane techniki. Biblia. Helion, Gliwice 2001 Minasi M., Christiansen E., Shapar K,: Windows 98 PL. Helion, Gliwice 1999 Nałęcz M., Porzecka B.: Kodeks pracy wraz z indeksem rzeczowym. (red.). C. H. Beck. Warszawa 2003 Oberlan Ł.: Fotografia cyfrowa. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2002 Oberlan Ł.: Photoshop 6. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2002 Ogletree T.W.: Windows XP PL. Księga eksperta. Helion, Gliwice 2002 Ogórek B.: Corel PHOTO-PAINT 10. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2002 Ożga E.: Słownik terminologii prawniczej. Cz Branta, Bydgoszcz Pasek J.: Flash 5. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2000 Pociecha J.: Metody statystyczne w badaniach marketingowych. PWN, Warszawa 1996 Prawo autorskie. Praca zbiorowa Barta J. (red.) C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2003 Rószkiewicz M.: Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych. C.H. Beck, Warszawa 2002 Rybicki Z. (red.): Mała encyklopedia prawa. PWN, Warszawa 1980 Steinbrink B.: Multimedia u progu technologii XXI wieku. Robornatic, Wrocław 1993 Stinson C., Dodge M.: Microsoft Excel wersja 2002 dla ekspertów. Wydawnictwo RM, Warszawa 2003 Szeliga M.: MS Office 2002/XP. Ćwiczenia zaawansowane. Helion, Gliwice 2002 Szeliga M.: Windows XP Professional PL. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2002 Ulrich K.: Po prostu Flesh MX.. Helion, Gliwice 2003 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: komentarz. Praca zbiorowa. Szwaja J. (red.). C.H. Beck, Warszawa 2000 Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych. 18

20 Jednostka modułowa 342[01].O1.01 Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, określić podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, określić konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań zawodowych, posłużyć się wewnętrznymi zaleceniami i regulaminami dotyczącymi pracy na określonych stanowiskach, zidentyfikować czynniki niebezpieczne i szkodliwe występujące w pracy oraz określić sposoby ograniczania ich i eliminacji, ocenić zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzeń elektrycznych, zareagować w przypadku zaistnienia pożaru zgodnie z instrukcją przeciwpożarową, poinformować służby ratownicze zgodnie z przyjętymi procedurami postępowania, udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, zastosować zasady ochrony środowiska, określić rodzaj materiałów przeznaczonych do ponownego przetwarzania. 2. Materiał nauczania Prawna ochrona pracy. Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne występujące w procesie pracy. Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej. Zasady wykorzystywania środków gaśniczych. Zasady ochrony środowiska na stanowisku pracy. Organizacja pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy. Selekcja i utylizacja odpadów. 19

21 3. Ćwiczenia Określanie praw i obowiązków pracownika i pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie kodeksu pracy. Rozpoznawanie znaków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozpoznawanie zagrożeń wypadkowych związanych z procesem pracy. Udzielanie pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym (w warunkach symulacyjnych). Udzielanie pierwszej pomocy osobie ze złamaną kończyną. Informowanie służb ratowniczych o zaistniałym zdarzeniu (w warunkach symulacyjnych). Dobieranie środków gaśniczych odpowiednio do źródła pożaru. Wykonywanie sztucznego oddychania z zastosowaniem fantomu. Segregowanie odpadów oraz określanie ich przydatności do ponownego przetwarzania. 4. Środki dydaktyczne Teksty przewodnie. Kodeks pracy. Polskie Normy dotyczące bhp i zasad ergonomii. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Regulaminy i instrukcje dotyczące obsługi urządzeń stwarzających zagrożenia. Sprzęt gaśniczy. Filmy dydaktyczne. Programy komputerowe. Foliogramy. Dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy. Fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy. 5. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki Program jednostki modułowej obejmuje podstawową terminologię dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady kształtowania bezpiecznych warunków pracy oraz ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa pracy. Podczas realizacji programu należy zwracać uwagę na obowiązki pracownika i pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochronę zdrowia w procesie pracy, 20

22 skutki nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Ważne jest kształtowanie przekonań uczniów, że ochrona zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy jest wartością nadrzędną. W wyniku realizacji programu jednostki uczniowie powinni umieć dostrzegać zagrożenia dla zdrowia lub życia, a także je ograniczać lub eliminować. Dotyczy to w szczególności pracy z urządzeniami elektrycznymi. Wskazane jest, aby w procesie kształcenia stosować aktywizujące metody nauczania: inscenizacji, przypadków, dyskusji dydaktycznej, przewodniego tekstu, ćwiczeń praktycznych, gier symulacyjnych. Program jednostki modułowej należy realizować w pracowni wyposażonej w niezbędne środki dydaktyczne. Zajęcia powinny odbywać się w grupie liczącej 15 uczniów, a w miarę potrzeb z podziałem na zespoły 2-3 osobowe. Podczas realizacji ćwiczeń uczniowie powinni opanować umiejętności rozpoznawania i stosowania sprzętu gaśniczego, wykonywania czynności związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym. 6. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie postępów uczniów powinno odbywać się w sposób systematyczny na podstawie określonych kryteriów. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów może odbywać się za pomocą sprawdzianów ustnych i pisemnych, testów osiągnięć szkolnych. Zadania w teście mogą być otwarte (krótkiej odpowiedzi, z luką), zamknięte (wyboru wielokrotnego, na dobieranie, typu prawda-fałsz). Umiejętności praktyczne mogą być sprawdzane przez obserwację czynności wykonywanych przez uczniów podczas realizacji ćwiczeń w warunkach symulacyjnych. W procesie sprawdzania i oceniania pracy uczniów należy zwracać uwagę na wykonywanie pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, dobieranie i stosowanie sprzętu przeciwpożarowego oraz środków gaśniczych. Podstawą do uzyskania przez uczniów pozytywnych ocen jest między innymi poprawne i samodzielne wykonanie ćwiczeń oraz rozwiązanie testu osiągnięć. 21

23 Umiejętności intelektualne można sprawdzać poprzez dyskusję kierowaną, indywidualne wypowiedzi uczniów, ustne i pisemne sprawdziany wiedzy. W trakcie sprawdzianów ustnych należy zwracać uwagę na merytoryczną jakość wypowiedzi, stosowanie właściwej terminologii oraz poprawność wnioskowania. Umiejętności praktyczne można sprawdzać podczas wykonywania ćwiczeń i zadań zleconych przez nauczyciela. Należy zwracać uwagę na organizację stanowiska pracy, sposób wykonania ćwiczeń, dokładność, sprawność wykonania, przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy. Po zakończeniu realizacji programu jednostki wskazane jest zastosowanie testu osiągnięć. Wskazane jest systematyczne prowadzenie kontroli i oceny postępów uczniów. Umożliwi to korygowanie stosowanych metod nauczania oraz form organizacyjnych pracy uczniów. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno być dokonywane z uwzględnieniem obowiązującej skali ocen. 22

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Recenzenci: mgr inż. Antoni Czarny mgr inż. Janina Neska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER, 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA Program edukacyjny III etapu kształcenia do realizacji we współpracy z biblioteką pedagogiczną oprac. Anna Kulfan Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Filia w Augustowie

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik prac biurowych 411004 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo