Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Poznań: Przygotowanie, realizacja i koordynacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz kampanii społecznej dla projektu zatytułowanego Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mogileńska 42, Poznań, woj. wielkopolskie, tel , , faks Adres strony internetowej zamawiającego: mogilenska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie, realizacja i koordynacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz kampanii społecznej dla projektu zatytułowanego Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, realizacja i koordynacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz kampanii społecznej dla projektu zatytułowanego Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM

2 w Owińskach. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji. Wartość zamówienia wynosi: ,10 PLN Netto. Wszystkie czynności realizowane przez Wykonawcę w ramach zaplanowanych działań muszą być zgodne z: a) Podręcznikiem komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz wymogami dotyczącymi informacji i promocji b) Regulacjami na temat wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata Załącznik 4 - Wymogi dotyczące Informacji i Promocji c) Systemem identyfikacji wizualnej dla Miasta Poznania d) Identyfikacją wizualną dla Projektu Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach. Zamawiający przewiduje organizację spotkania z całym zespołem Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy. Wykonawca w ciągu do 10 dni roboczych od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji następujące dokumenty: a) Strategię realizacji Projektu w aspekcie społecznym i promocyjno-informacyjnym b) Koncepcję kampanii społecznej c) Koncepcję obsługi PR Projektu d) Koncepcję kampanii informacyjno - promocyjnej (w tym: opis sporządzenia ewaluacji działań promocyjnych i informacyjnych oraz opis techniczny wizualizacji przestrzennej Oddziału) e) Harmonogram obu kampanii i mediaplan f) Szczegółowy budżet obu kampanii zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od dnia dostarczenia akceptuje lub wnosi uwagi do przygotowanych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca ma do 2 dni roboczych na wniesienie ostatecznych poprawek.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości ,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca wnosi wadium nie później niż przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy , - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez

3 podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna: oryginał wniesienia wadium należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego w godzinach od 800 do 1500 przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin znalezienia się środków finansowych na rachunku Zamawiającego. 4. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

4 terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie min. 2 kampanii w tym min.: 1 informacyjnopromocyjna, min. 1 kampania społeczna lub edukacyjna (w zakresie opracowania koncepcji, przygotowania, koordynacji i realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej) o wartości łącznej nie mniejszej niż ,00 PLN wraz z podatkiem vat. Kampania Społeczna to zestaw różnych działań przy użyciu masowych kanałów komunikacji (media klasyczne, działania niekonwencjonalne) zaplanowanych w konkretnym czasie, skierowanych do określonej grupy docelowej, której celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec określonego problemu społecznego lub prowadzi do rozwiązania problemu społecznego blokującego osiąganie dobra wspólnego przy użyciu mediów ogólnopolskich i regionalnych. Kampania Informacyjno - Promocyjna to wszelkie działania prowadzone w celu zaistnienia w świadomości odbiorców, zaznajomienia odbiorców lub polepszenia ich wiedzy na temat problemu, nowego produktu, marki czy idei. Celem kampanii jest długofalowe kształtowanie opinii publicznej, budowanie zaufania, kierowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku nadawcy przy użyciu mediów ogólnopolskich i regionalnych. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że dysponowanie zespołem co najmniej 6 osób posiadających określone poniżej wykształcenie i doświadczenie zawodowe: a) Ekspert nr 1 - Koordynator Zespołu, jedna osoba, która w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli staż pracy jest krótszy - w tym okresie należycie brała udział (tj. przeprowadziła i zakończyła) w co najmniej 2 kampaniach informacyjno-promocyjnych lub promocyjnych lub informacyjnych lub kampaniach społecznych z wykorzystaniem środków masowego przekazu np. telewizja, prasa, Internet, o wartości co najmniej ,00 PLN brutto każda, w charakterze osoby odpowiedzialnej za kompleksowe zaplanowanie, realizację, rozliczenie, podsumowanie i efektywność kampanii, kontakt z klientem, kierowanie

5 pracami zespołu min. 5 - osobowego. b) Ekspert nr 2 - Specjalista ds. promocji i reklamy, jedna osoba, która w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli staż pracy jest krótszy - w tym okresie należycie brała udział w realizacji co najmniej 2 kampanii, których przedmiotem była: co najmniej jedna kampania promocyjnoinformacyjna lub promocyjna lub informacyjna ( PLN brutto) i co najmniej jedna kampania społeczna ( PLN brutto) wykorzystująca środki masowego przekazu, np. telewizja, prasa, Internet, pełniąc jedną ze wskazanych funkcji: kierownik, specjalista ds. promocji, specjalista ds. marketingu, specjalista ds. reklamy, account manager, account director. c) Ekspert nr 3 - Specjalista ds. rozwiązań kreatywnych, jedna osoba, która w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli staż pracy jest krótszy - w tym okresie zrealizowała co najmniej 1 usługę polegającą na zrealizowaniu kampanii reklamowej/informacyjnej/promocyjnej o wartości co najmniej PLN brutto, i w co najmniej 1 kampanii społecznej o wartości PLN brutto wymagających opracowania przez Eksperta koncepcji kreatywnej i strategicznej rozumianej jako stworzenie głównej idei kampanii, kanałów dotarcia i wizualizacji założeń strategicznych, pełniąc jedną ze wskazanych funkcji: art director, creative director, copywriter, designer. d) Ekspert nr 4 - Grafik, jedna osoba, która w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli staż pracy jest krótszy - w tym okresie zrealizowała co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu i zrealizowaniu projektów graficznych: materiałów promocyjno-informacyjnych, materiałów internetowych, materiałów prasowych w ramach kampanii reklamowych/informacyjnych/promocyjnych/społecznych o wartości co najmniej PLN brutto każda. e) Ekspert nr 5 - Specjalista ds. zdrowia psychicznego, jedna osoba, posiadająca wykształcenie wyższe - absolwent wydziału, kierunku lub specjalności w zakresie psychologii społecznej/ psychiatrii/pedagogiki specjalnej, która posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z pacjentem z zaburzeniami zdrowia psychicznego i jego rodziną oraz brała udział w realizacji co najmniej 1 projektu o charakterze edukacyjno-informacyjnym z zakresu zdrowia psychicznego lub brała udział w charakterze konsultanta, specjalisty przy realizacji co najmniej dwóch projektów edukacyjno-informacyjnych z zakresu zdrowia psychicznego lub kampanii społecznych w zakresie spraw społecznych f) Ekspert nr 6 - Specjalista ds. Public Relations, jedna osoba, która w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli staż pracy jest krótszy - w tym okresie była odpowiedzialna za stałą obsługę PR polegającą na budowaniu wątków komunikacyjnych, utrzymywaniu kontaktu z dziennikarzami lokalnymi i krajowymi, przygotowaniu i emisji materiałów prasowych,

6 organizacji konferencji prasowych na rzecz co najmniej 3 klientów o ogólnopolskim lub regionalnym zasięgu działania (tj. współpracy z innymi podmiotami z takiego obszaru lub dostarczającymi swoje produkty i usługi na taki obszar) przez co najmniej 6 miesięcy każdy. Specjalista posiadać będzie doświadczenie w zakresie organizacji przynajmniej 3 konferencji z udziałem środków masowego przekazu, doświadczenie w zredagowaniu co najmniej 20 tekstów wykorzystanych w materiałach publikowanych dla celów kampanii społecznej lub kampanii edukacyjnej z wykorzystaniem środków masowego przekazu i doświadczenie w zredagowaniu co najmniej 20 tekstów o charakterze promocyjnoinformacyjnym, wykorzystanych w drukach reklamowych, tj. ulotka, broszura, strona internetowa oraz doświadczenie w przygotowaniu i realizacji co najmniej 2 strategii komunikacji. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia dwóch lub więcej funkcji jednocześnie. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

7 budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

8 a) formularz ofertowy; b) dokument Zarys Strategii i realizacji Projektu w aspekcie społecznym i promocyjno-informacyjnym, uwzględniający co najmniej propozycje dot.: - nazwy kampanii - wizji strategicznej - proponowanych kontekstów i wątków narracyjnych - sposobu i zakresu analizy marketingowej filii ZOLiRM w Owińskach (analiza sytuacji wyjściowej) - harmonogramu realizacji wszystkich aktywności w ramach Projektu w podziale na etapy - analizy grup docelowych Projektu - dwóch przykładowych layoutów materiałów reklamowych na potrzeby przedmiotowej kampanii informacyjno-promocyjnej: Outdoor, baner internetowy - dwóch przykładowych layoutów materiałów na potrzeby przedmiotowej kampanii społecznej: plakat, ulotka - opisu projektu wizualizacji i jej parametry - opis techniczny ścianki konferencyjnej z trybunką. c) Dokument: Opis koncepcji kampanii społecznej, uwzględniającej działania skierowane do grup docelowych: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieży, osób dojrzałych i starszych, pracowników instytucji publicznych oraz rodzin mających kontakt z osobami niepełnoletnimi.. Dokument ma zawierać: - podział środków w kampanii - harmonogram - rozwiązania kreatywne, tj. sposób wykorzystania narzędzi oraz sposób wykorzystania niestandardowych form komunikacji - dobór proponowanych mediów wraz z szacowanym zasięgiem planowanych działań - scenariusz przykładowej aktywności, z uzasadnieniem ich doboru ze względu na grupę docelową, jej potrzeby i możliwości - opis sposobu ewaluacji skuteczności prowadzonych działań, tj. realizacji celów szczegółowych Projektu. d) Dokument Opis koncepcji obsługi PR Projektu wraz z uwzględnieniem: - planowanej liczby wypracowanych publikacji z podziałem na media ogólnopolskie i regionalne (z podziałem na Internet i media tradycyjne) - szkicu programu konferencji prasowych (przykładowy scenariusz min. 2 konferencji prasowych w tym jeden połączony ze zwiedzaniem Filii ZOLiRM w Owińskach) - określenia planowanej liczby rekordów w bazie dziennikarzy - liczby i opisu planowanych wysyłek kreatywnych (min. 1) - harmonogramu działań - zarysu koncepcji działań kryzysowych PR. e) Dokument Opis koncepcji kampanii informacyjno - promocyjnej, skierowanej do rodzin osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi, mieszkańców Owińsk, Organizacji Pozarządowych, Studentów, Urzędów, środowisk naukowych, mieszkańców powiatu poznańskiego, Poznania i województwa wlkp., decydentów polskich, zawierający co najmniej: - dobór planowanych mediów (co najmniej: prasa, telewizja i internet) wraz z szacowanym zasięgiem planowanych działań, - rozwiązania kreatywne, tj. sposób wykorzystania narzędzi oraz sposób wykorzystania niestandardowych form komunikacji - opis sposobu ewaluacji skuteczności prowadzonych działań, tj., realizacji celów szczegółowych Projektu (listopad 2015r. i kwiecień 2016r.) - harmonogram f) Harmonogram obu kampanii i mediaplan - plan wykorzystania mediów i jakichkolwiek form aktywności zewnętrznej w kampanii, obejmujący co najmniej nazwy narzędzi, np. tytuły/nazwy gazet, stacji telewizyjnych, stron internetowych oraz szczegółowe dane dot. emisji reklamy, - termin, rozmiar, format, długość, czas emisji, a także efektywność.

9 Harmonogram powinien obejmować wszelkie rodzaje aktywności planowane podczas kampanii, również niestandardowe formy promocji. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena Jakość strategii realizacji Kampanii w ujęciu społecznym i promocyjno-informacyjnym Jakość koncepcji kampanii społecznej Jakość koncepcji obsługi PR Jakość koncepcji kampanii informacyjno - promocyjnej - 22 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach gdy: a) nastąpi zmiana terminu wykonania usługi lub jej składowych - w wyniku zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego b) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, 2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, d) opis wpływu zmiany na harmonogram usług i termin wykonania Umowy. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zamawiający dopuszcza także możliwość dokonania zmian Umowy spowodowanych następującymi okolicznościami: a) Siła wyższa (rozumiana jako zdarzenie o charakterze przypadkowym, nie do uniknięcia, nad którym człowiek nie panuje, takie jak: katastrofy i zdarzenia nadzwyczajne, na przykład w postaci zaburzeń życia zbiorowego, wojny, zamieszek itp.) uniemożliwiająca wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ. W zaistniałej sytuacji

10 może nastąpić zmiana terminu wykonania zamówienia. W sytuacji wydłużenia terminu Wykonawca nie ma prawa do zwiększenia wynagrodzenia. b) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek decyzji Zamawiającego lub zmian zawartej przez Zamawiającego Umowy o Dofinansowanie projektu lub zmiany wytycznych dotyczących realizacji. Zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów Zamawiającego lub zmienionej Umowy o Dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu. c) Zmiany w Umowie o Dofinansowanie podpisanej przez Zamawiającego. d) zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. e) gdy zmiany będą nieistotne lub korzystne dla Zamawiającego i nie będą: a. wprowadzały warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; b. modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia) IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: mogilenska.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań , ul. Mogileńska 42, w sekretariacie. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 13:45, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań , ul. Mogileńska 42, w sekretariacie. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Zegrze: ADAPTACJA POMIESZCZENIA SERWEROWNI LABORATORIUM W BUDYNKU NR 29 w

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Remont pomieszczeń centralnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

USŁUGA MIGRACJI DOMENY ACTIVE DIRECTORY 2003 ORAZ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGO EXCHANGE

USŁUGA MIGRACJI DOMENY ACTIVE DIRECTORY 2003 ORAZ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGO EXCHANGE Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-2015 Wrocław: USŁUGA MIGRACJI DOMENY

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL i metodyk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mosir.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mosir.gda.pl 1 z 6 2014-01-20 14:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mosir.gda.pl Gdańsk: Świadczenie usług w zakresie dozoru mienia na obiekcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl Gdańsk: Dostawa urządzeń 3 D : skaner, drukarka dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Numer ogłoszenia: 206021-2013; data zamieszczenia: 07.10.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw Numer ogłoszenia: 350272-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: Roboty budowlane dostosowawcze pomieszczeń serwerowni budynku OMEGA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo