Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie"

Transkrypt

1 Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Czackiego 3/5, Warszawa Dział Hodowli i Oceny Drobiu tel. 022/ ul. Sarmacka 7, Poznań tel./fax. 022/ skr. poczt. 11 fax 022/ tel. (0-61) , fax (0-61) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KRAJOWA RADA DROBIARSTWA IZBA GOSPODARCZA ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W PRZETARGU NA PRZEPROWADZENIE I PRZYGOTOWANIE KAMPANII INFORMACYJNEJ PT.: Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U ze zm.) art , z zachowaniem uczciwej konkurencji.

2 2 z 41 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. ZAMAWIAJĄCY... 5 III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA... 6 IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 6 GRUPY DOCELOWE BUDŻET V. SZCZEGÓŁY DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: B. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA C. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY D. ZAWARTOŚĆ OFERTY E. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA G. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT H. ZMIANA I WYCOFANIE OFERT I. WADIUM J. MIEJSCE I TERMIN ORAZ TRYB OTWARCIA OFERT K. KRYTERIA OCENY OFERT SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU REALIZACJI ZAMÓWIENIA: L. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY M. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA N. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA V. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wytyczne dotyczące opisu programu ZAŁĄCZNIK 2 - KOSZTY KWALIFIKOWANE I NIEKWALIFIKOWANE ZAŁĄCZNIK 3 - ZASADY INFORMOWANIA O WSPARCIU PROGRAMU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

3 3 z 41 I. WPROWADZENIE Dnia 1 lipca 2009 roku weszła w życie Ustawa z 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno spożywczych ( Dz. U. z 2009 r. nr 97, poz. 799 ), która utworzyła m.in. Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego. W ramach tej Ustawy stworzono mechanizm finansowania umożliwiający przeznaczenie znaczących środków na promocję poszczególnych grup produktów pochodzenia rolnego. Krajowa Rada Drobiarska jako jednostka skupiająca i reprezentująca większość podmiotów uczestniczących w produkcji i sprzedaży produktów z mięsa drobiowego przygotowała program 5-cio letniej strategii promocji branży i zwraca się do wybranych agencji reklamowych z prośbą o przygotowanie i przeprowadzenie programu promocji mięsa drobiowego w Polsce i mięsa gęsiego na rynku niemieckim finansowanego ze środków UE, ARR i Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego, w celach i założeniach zgodnego z tym co poniżej. Kampania dodatkowo współfinansowana będzie ze środków UE na podstawie RR (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich. 2. Opis sytuacji Branża drobiarska i konsumpcja drobiu w Polsce charakteryzuje się w ostatnich dwudziestu latach (podobnie jak w większości krajów na świecie) dużym tempem rozwoju. Dynamiczny rozwój produkcji drobiarskiej wywołany był przez rosnący szybko popyt krajowy, będący efektem m.in. substytucji wołowiny przez drób. Do wzrostu popytu przyczyniały się również: wzrost sprzedaży elementów, rosnący udział mięsa indyczego, ogromne rozszerzenie oferty asortymentowej oraz poprawa jakości i atrakcyjności handlowej produktów drobiarskich (estetyka i funkcjonalność opakowań, etykietowanie, zróżnicowanie gramatury), a także możliwość identyfikacji towaru z producentem. 3

4 4 z 41 Tak znaczący przyrost produkcji i konsumpcji drobiu był osiągnięty w warunkach poprawiającej się konkurencyjności cenowej mięsa drobiowego i jego dostępności, niestety często kosztem percepcji jakości i imagu mięsa drobiowego, zwłaszcza w zakresie jego rzekomej mniejszej zdrowotności, wynikającej z braku zaufania, co do sposobów tuczu, warunków sanitarnych i standardów produkcji, wbrew stanowi faktycznemu. 80 Spożycie mięsa w Polsce (w kg/osobę rocznie) Mięso i podroby wieprzowe wołowe drobiowe Źródło: GUS, szacunek IERiGŻ-PIB Wyniki badań opinii konsumentów O wyborze kupna gatunku mięsa drobiowego decyduje: 4

5 5 z 41 Obawy przed konsumpcją mięsa drobiowego wynikają z: II. ZAMAWIAJĄCY Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza w Warszawie powstała 11 marca 1998r. Aktualnie do KRD-IG należy 60 podmiotów gospodarczych, reprezentujących hodowlę, 5

6 6 z 41 reprodukcję, wylęgi, produkcję towarową drobiu i jaj, przetwórstwo mięsa drobiowego i jaj, zbyt drobiu i przetworów mięsa drobiowego, oraz produkcję pasz dla drobiu. Członkami KRD-IG są m.in. Akademie Rolnicze, związki hodowców i producentów drobiu, zakłady przetwórcze mięsa drobiowego, wytwórnie pasz oraz indywidualni hodowcy i producenci drobiu.celem działalności Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej jest m.in. dalszy rozwój i unowocześnianie polskiego drobiarstwa, ochrona interesów hodowców i producentów drobiu oraz przetwórców mięsa drobiowego, ich integracja, reprezentowanie krajowego drobiarstwa wobec władz państwowych. Członkowie KRD - IG realizują około 70 % produkcji żywca drobiu, a w uboju i przetwórstwie mięsa drobiowego około 80% produkcji krajowej. Warto dodać, że od 2005 r. KRD-IG jest członkiem a. v. e. c. - Europejskiego Stowarzyszenia Producentów, Importerów i Eksporterów Mięsa Drobiowego z siedziba w Kopenhadze. III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu na przeprowadzenie kampanii informacyjnej. IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: 1. Przygotowanie i przeprowadzenie trzyletniej kampanii informacyjnej wraz z kreacją (części wizualnej) mięsa drobiowego w Polsce i mięsa gęsiego na rynku Niemieckim zgodnie z programem SYSTEMU GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI (QAFP) ; 2. Dokonaniu pomiaru efektywności kampanii informacyjnej, zgodnie z przedstawionym w ofercie opisem. Program obejmuje następujące grupy produktów: świeże, schłodzone lub mrożone mięso produkowane zgodnie ze wspólnotowym lub krajowym systemem jakości System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP, 6

7 7 z 41 będą to: zgodnie z zeszytem branżowym drobiu systemu QAFP m.in.: kulinarne mięso z piersi kurczaka, kulinarne mięso z piersi indyka, tuszki i elementy z młodej gęsi owsianej. Działania informacyjne będą prowadzone w dwóch obszarach, obejmujących następujące państwa: Obszar I Polska; Obszar II Niemcy. Cel 1: Wizerunkowy: Wzrost świadomości nt. specyfikacji oraz rzeczywistych kontrolach mięsa drobiowego produkowanego w krajowym systemie jakości QAFP w latach w Polsce i Niemczech wśród: Dystrybutorów i stowarzyszeń dystrybutorów w Polsce zbudowanie świadomości na poziomie 30% w grupie docelowej. Zakładając, że w Polsce działa ok. 500 podmiotów zajmujących się ubojem, przetwórstwem i sprzedażą drobiu (na podst. danych Głównego Inspektora Weterynarii), a ich wiedza nt. systemu QAFP jest w tej chwili zerowa, założony cel zostanie osiągnięty przy zbudowaniu świadomości nt. specyfiki mięsa drobiowego produkowanego w systemie jakości QAFP do ok. 150 podmiotów z tego sektora. Konsumentów ostatecznych w Polsce (osoby decydujące o zakupach w gospodarstwach domowych) oraz stowarzyszenia konsumenckie zbudowanie świadomości na poziomie 2%. Zakładając, że liczebność osób, deklarujących, że są odpowiedzialne za dokonywanie zakupów w gospodarstwie domowym jest w Polsce ok. 12 milionów (dane TGI), przy dodatkowym założeniu, że ich obecna wiedza nt. specyfiki mięsa drobiowego 7

8 8 z 41 produkowanego w systemie QAFP jest zerowa, założony cel zostanie osiągnięty przy zbudowaniu świadomości wśród grupy ok. 240 tysięcy osób. Dziennikarze: - Polska: zbudowanie świadomości na poziomie 30% w grupie celowej, zakładając, że zaplanowane działania PR będą kierowane do grupy ok. 100 dziennikarzy rocznie, założony cel zostanie osiągnięty przy zbudowanie świadomości w grupie ok. 30 dziennikarzy - Niemcy: zbudowanie świadomości na poziomie 10%, zakładając, że planowane działania PR będą kierowane do grupy ok. 50 dziennikarzy rocznie, założony cel zostanie osiągnięty przy zbudowaniu świadomości nt. specyfiki polskiej gęsiny produkowanej w systemie QAFP w grupie 5 dziennikarzy. Strategią programu jest podjęcie intensywnych działań informacyjnych w okresie 3 lat, która będzie zgodna z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 501/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008. Analizując obecną sytuację rynku drobiarskiego oraz główne wytyczne dla rynku, należy zatem stwierdzić, że głównym celem kampanii powinno być zwiększenie zaufania konsumentów do mięsa drobiowego Wspólnoty, dzięki wypromowaniu rygorystycznych zasad produkcji związanych z systemem QAFP. Strategia działań zakłada budowanie wizerunku mięsa drobiowego produkowanego w systemie QAFP jako produktu najwyższej jakości (gwarantowanej systemem jakości), a w dodatku produktu smacznego i zdrowego. Jest to generyczna wartość, która w konsekwencji ma doprowadzić do zmian w zachowaniach i postawach wobec rynku i produktów. Dlatego też istotnym kluczem w działaniach jest zróżnicowanie argumentów i narzędzi perswazyjnych aby generyczność mogła nabrać cech indywidualnych i być zaakceptowana przez indywidualnego odbiorcę kampanii. Głównym założeniem strategii jest dotarcie do jak najszerszej grupy aktualnych i potencjalnych konsumentów mięsa drobiowego oraz do pozostałych grup docelowych 8

9 9 z 41 istotnych dla rozwoju rynku drobiarskiego (patrz poniżej) i zmiana ich postrzegania mięsa drobiowego. Zastosowanie komunikacji zintegrowanej wykorzystującej różnorodne narzędzia komunikacji pozwoli precyzyjnie i efektywnie dotrzeć z właściwym przekazem do wyselekcjonowanych grup docelowych, które w rzeczywistości stanowią niemal całe społeczeństwo. Kampania zostanie podzielona strategicznie na dwa kluczowe etapy: Etap 1 Trwający nie dłużej niż pierwsze 24 miesiące jednak z kluczową koncentracja działań w ciągu pierwszych 12 miesięcy kampanii. Podczas tego etapu działania informacyjne kierowane będą przed wszystkim do przedstawicieli dystrybutorów i stowarzyszeń dystrybutorów. Kluczowe cele podczas Etapu 1: dotarcie z informacją o zaletach systemu QAFP do dystrybutorów i całego sektora drobiarskiego w Polsce i Niemczech zachęcenie jak najwyższej liczby firm producenckich do zapisania się do systemu QAFP Dzięki tak postawionym celom inaugurując 2 etap kampanii będziemy mogli zagwarantować odpowiednio silną obecność promowanych produktów na rynkach docelowych. Etap 2 Głównym celem etapu 2 będzie dotarcie z informacją o QAFP konsumentów, stowarzyszeń konsumenckich i osób decydujących o zakupach w gospodarstwach domowych. Działania skierowane do konsumentów rozpoczną się na szerszą skalę w 2 i 3 roku kampanii. 9

10 10 z 41 Kluczowe cele podczas Etapu 2: dotarcie z informacją o zaletach systemu QAFP do potencjalnych konsumentów zbudowanie przekonania o gwarancji jakości, za którą stoi system QAFP dla mięsa drobiowego Za strategiczny element budowania zasięgu działań przyjęto: W Polsce - prowadzenie kampanii szerokozasięgowej z wykorzystaniem ATL (telewizja, internet, prasa) oraz wsparciem w postaci działań PR i BTL W Niemczech - prowadzenie kampanii profilowanej bazującej przede wszystkim na kampanii PR oraz dodatkowych działaniach BTL i wsparciem w postaci kampanii ATL wyłącznie w Internecie. 10

11 11 z 41 Grupy docelowe Kampania prowadzona będzie jednocześnie w Polsce i w Niemczech. W ramach obu krajów kampania kierowana będzie do następujących grup docelowych: GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D RYNEK POLSKI konsumenci - osoby odpowiedzialne za zakup drobiu w gospodarstwach domowych stowarzyszenia konsumenckie producenci drobiu, dystrybutorzy i stowarzyszenia dystrybutorów, dziennikarze i liderzy opinii publicznej RYNEK NIEMIECKI konsumenci - osoby odpowiedzialne za zakup gęsiny w gospodarstwach domowych stowarzyszenia konsumenckie dystrybutorzy i stowarzyszenia dystrybutorów gęsiny, dziennikarze i liderzy opinii publicznej Głównym komunikatem do przekazania w kampanii są informacje nt. systemu QAFP, a zatem komunikaty iż: System jakości QAFP zapewnia szczególną metodę produkcji i kontroli, które są surowsze niż te wymagane na mocy przepisów, produkty drobiowe wysokiej jakości mają jakość wyższą niż przewidują to zwyczajowe normy handlowe, system jakości QAFP jest przejrzysty i zapewnia całkowitą identyfikację produktów, etykietowanie mięsa w systemie QAFP pozwala konsumentowi na zidentyfikowanie produktów o wysokiej jakości oraz ich pochodzenia i właściwości. Działania w Polsce: Działania w Polsce obejmą szerokie spectrum działań marketingowych, obejmujących zarówno kampanię ATL, BTL, działania PR i e-pr. Działania kierowane będą zarówno do przedstawicieli sektora drobiarskiego, jak i finalnych konsumentów. 11

12 12 z 41 Lista działań: Kampania reklamowa w telewizji Działania z zakresu idea placement w telewizji Kampania reklamowa w prasie Kampania reklamowa w internecie Kontakty ze stowarzyszeniami branżowymi Akcja teaserowa Dystrybucje materiałów informacyjnych i pakietów powitalnych QAFP Organizacja Seminariów-Gali QAFP Przygotowanie informacyjnych materiałów drukowanych Książeczka QAFP Gadżety kampanii Strona www kampanii (wspólna) Działania PR oraz E-PR Działania w Niemczech: Działania w Niemczech nakierowane będą przede wszystkim na bezpośrednie dotarcie do przedstawicieli dystrybutorów i importerów gęsiny oraz kluczowych dziennikarzy. Działania do finalnych konsumentów będą miały charakter uzupełniający. Lista działań: Kontakty ze stowarzyszeniami branżowymi Study-tours Działania PR oraz E-PR Kampania reklamowa w internecie Strona www kampanii (wspólna) 12

13 13 z 41 Należy w sposób szczególny zwrócić uwagę na system QAFP, ponieważ program informacyjny musi być oparty wyłącznie na produkcji mięsa w systemie QAFP. Nie należy promować mięsa drobiowego in-general. Program informacyjny powinien być oparty na Strategii Promocji Branży Drobiarskiej w Polsce (do odbioru w siedzibie biura KRD-IG w godz ). Obietnica: Mięso i przetwory drobiowe są nie tylko dostępnym dostarczycielem białka zwierzęcego, ale dostarczają Ci bardzo wygodnych - w przygotowaniu potraw - produktów o dużej wartości odżywczej i smakowej, które twój organizm potrzebuje, aby rozwijać się w XXI wieku. SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI (QAFP) Organizacja Wdrażająca Agencja Reklamowa powinna skonstruować ofertę oparciu o założenia systemu QAFP. Sytuacja prawna Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP: "System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP został stworzony w Na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2009 nadano mu rangę krajowego systemu jakości żywności. U podstaw założeń systemu leży jego multiproduktowość, stąd też jest on sukcesywnie rozbudowywany o nowe grupy produktowe. Administrator Systemu - Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego nawiązała współpracę z Krajową Radą Drobiarstwa w zakresie stworzenia norm obejmujących mięso drobiowe. Efektem tej współpracy było złożenie 14 października 2010 do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku o zmianę Systemu QAFP polegającą na dodaniu do niego kolejnego zeszytu 13

14 14 z 41 branżowego - "Kulinarne mięso z piersi kurczaka i indyka oraz tuszki i elementy młodej polskiej gęsi owsianej". Zamawiający oświadcza iż, przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach programu Nowa Jakość w drobiarstwie współfinansowanego przez Unię Europejską i Agencję Rynku Rolnego, którego budżet szacowany jest na ,49 mln. euro netto. Program realizowany będzie w ramach mechanizmu Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego. Bliższe informacje nt. ww. mechanizmu zawarte są na stronie internetowej ARR (www.arr.gov.pl w dziale promocja żywności 14

15 15 z 41 Budżet POLSKA NIEMCY SUMA KOSZTÓW DZIAŁAŃ Opis działania Kreacja/prace studialne ,29 Idea placement ,90 Kampania tv ,73 Kampania prasa ,13 Kampania internet ,38 Pr ,86 Stowarzyszenia branżowe ,30 Publikacje / gadżety ,84 Strona www ,48 SUMA ,91 Opis działania Kreacja/prace studialne ,38 Idea placement - Kampania tv - Kampania prasa - Kampania internet ,11 Pr ,34 Stowarzyszenia branżowe ,53 Publikacje / gadżety ,00 Strona www ,67 SUMA , ,94 15

16 16 z 41 Koszt zabezpieczenia wykonania umowy Badanie efektywności kampanii Wynagrodzenie 12% SUMA KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH Koszty organizacji proponującej 3% BUDŻET CAŁKOWITY NETTO 7 317, , , , , ,49 Powyższe kwoty podane są w wartościach netto. VAT w Polsce (miejsce organizacji wdrażającej) wynosi od roku %. V. SZCZEGÓŁY DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: A. INFORMACJE OGÓLNE: a. Organizacja Wdrażająca Agencja Reklamowa powinna zapewnić Eksperta merytorycznego, który będzie opiniował i akceptował merytorycznie wszystkie materiały promocyjne oraz wizualizacje kampanii pod kątem drobiu. 16

17 17 z 41 B. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Czas realizacji działań informacyjnych w ramach kampanii wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. C. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferenci przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie dokumenty i załączniki sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, przy czym tłumaczenie powinno być potwierdzone przez Oferenta. Podczas oceny ofert KRD-IG będzie opierać się na tekście przetłumaczonym. Dodatkowo ofert należy złożyć w wersji elektronicznej. Oferta, a także wszystkie składane dokumenty muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Pełnomocnictwo do składania podpisanej oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów przedłożonych przez Oferenta. Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Oferent przedłoży więcej niż jedną ofertę lub ofertę zawierającą alternatywne propozycje, to zostanie on wykluczony z postępowania. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. KRD-IG nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 17

18 18 z 41 Oferent nie może dokonać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. D. ZAWARTOŚĆ OFERTY Dokumenty i informacje, których złożenie warunkuje ważność oferty: Oferenci przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie dokumenty i załączniki sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, przy czym tłumaczenie powinno być potwierdzone przez Oferenta. Podczas oceny ofert KRD-IG będzie opierać się na tekście przetłumaczonym. Cena przedmiotu zamówienia musi być podana w EUR po uwzględnieniu wszystkich upustów i rabatów, z uwzględnieniem w szczególności honorarium Oferenta wykazanego zgodnie z dokumentem: 18

19 19 z 41 Załącznik 2 - Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Ceny poszczególnych działań zawarte w budżecie powinny być cenami netto, z wyliczeniem przypadającego podatku VAT. Przy planowaniu zestawienia kosztów należy stosować zasady opisane z dokumencie: Załącznik 2 - Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. W szczególności w ofercie nie powinny być umieszczane działania i koszty uznawane za niekwalifikowane w rozumieniu wskazanego załącznika. Oferta powinna zawierać spis treści, a także wskazane jest, aby wszystkie jej strony wraz z załącznikami, zostały ponumerowane. O ile to możliwe 19

20 20 z 41 oferta i jej załączniki powinny być połączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie kartek. Koperta winna posiadać oznaczenie: Przetarg na przeprowadzenie kampanii informacyjnej Nowa Jakość w drobiarstwie. Nie otwierać przed dniem 5 stycznia 2011 r. przed godz. 10:00. Oferta, a także wszystkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Wskazane jest, by wszystkie strony oferty i załączników były przez te osoby parafowane. Pełnomocnictwo do składania podpisanej oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów przedłożonych przez Oferenta. Podpisy na ofercie i oświadczeniach muszą być oryginalne i wskazane jest, aby były opatrzone imienną pieczątką. Oferta, pod rygorem jej odrzucenia, nie może zawierać skreśleń i poprawek w tekście, nie parafowanych zgodnie z pkt. 6. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Oferent nie może dokonać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. Niezależnie od wymaganej formy pisemnej, dokumenty wymienione wyżej, powinny być przedstawione również na nośniku elektronicznym (CD lub DVD). E. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA a. Oferent może zwrócić się do KRD-IG na piśmie o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie później jednak niż na 6 dni przed terminem otwarcia ofert. b. KRD-IG udzieli wyjaśnień Oferentowi niezwłocznie. 20

21 21 z 41 c. KRD-IG prześle treść wyjaśnień wszystkim Oferentom, którzy otrzymali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia od KRD-IG. d. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, KRD-IG może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. e. Każda wprowadzona przez KRD-IG zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie doręczona wszystkim Oferentom, którzy otrzymali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia od KRD-IG. f. Jednocześnie KRD-IG może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian. g. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w siedzibie KRD-IG, Tel ; Fax ; lub F. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ a. Okres związania Oferentów złożoną ofertą upływa z datą podpisania umowy przez Oferenta, którego oferta została wybrana, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2011 r. b. W uzasadnionych przypadkach KRD-IG co najmniej 7 dni przed upłynięciem terminu, o którym mowa wyżej, może wydłużyć okres związania Oferentów ofertą. G. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty można składać do dnia 5 stycznia 2011 r. do godz w siedzibie Krajowej Rady Drobiarstwa Izba Gospodarcza; Warszawa; Ul. Czackiego 3/5. 21

22 22 z 41 Wszystkie oferty otrzymane przez KRD-IG po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom nieotwarte. H. ZMIANA I WYCOFANIE OFERT a. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. b. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo koperta, w której jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA OFERTY. c. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem WYCOFANIE OFERTY. I. WADIUM Wykonawca zobligowany jest do wniesienia wadium najpóźniej do dnia 4 stycznia 2011 r. w wysokości ,00 zł (sto tysięcy złotych) na rachunek zamawiającego: BGŻ S.A. II O/Warszawa Konto nr J. MIEJSCE I TERMIN ORAZ TRYB OTWARCIA OFERT a. Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 stycznia 2011 r. o godz w biurze KRD-IG w Warszawie. b. Nazwy i adresy Oferentów, których oferty zostaną otwarte oraz zaproponowane ceny, ogłoszone będą osobom obecnym. 22

23 23 z 41 c. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Oferentom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich pisemny wniosek. d. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. K. KRYTERIA OCENY OFERT Do oceny ofert przyjęte zostaną następujące kryteria: L.p Kryterium Max. liczba pkt. C1 Jakość koncepcji kreatywnej 55 pkt. C2 Doświadczenie Wykonawcy 35 pkt. C4 Efektywność kosztowa 10 pkt. Razem 100 pkt. Kryterium C1: Kryterium C1 będzie rozpatrywane na podstawie merytorycznej oceny punktowej rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę w kampanii informacyjnej. Najkorzystniejsza oferta może otrzymać ocenę 55 punktów, gdzie ocenie zostaną poddane następujące parametry: a) wizja artystyczna przekazu kampanii oraz jej spójność, 23

24 24 z 41 b) atrakcyjność przekazów (zaproponowane hasła, zdjęcia, atrakcyjność prezentacji mięsa drobiowego), c) oryginalność koncepcji kreatywnej, d) dopasowanie koncepcji kreatywnej do specyfiki kampanii Zamawiającego, e) werbalizacja przekazów (zaproponowane hasła, scenariusze materiałów audiowizualnych, koncepcja graficzna materiałów) Liczba punktów, którą otrzyma Oferent w tym kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru: Suma indywidualnych ocen przyznanych koncepcji kreatywnej C1= Liczba członków Komisji dokonujących indywidualnej oceny ocenianej oferty Najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie ocenę 55 pkt. Kryterium C2: KRD - IG oceni doświadczenie Oferentów. Doświadczenie ocenione zostanie na podstawie złożonego wraz z Ofertą wykazu zawartego w zaproszeniu do składania ofert. Kryterium C2 będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanych przez Oferentów przy uwzględnieniu następujących obszarów: I. Ogólne doświadczenie agencji (C2¹) Liczba punktów, która otrzyma wykonawca w tym kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 24

25 25 z 41 o zrealizowanie w przeciągu ostatnich trzech lat kampanii informacyjno-promocynych o łącznym budżecie co najmniej 5 mln zł netto = 5 pkt. o zrealizowanie w przeciągu ostatnich trzech lat kampanii informacyjno-promocynych o łącznym budżecie co najmniej 10 mln zł netto = 10 pkt. o zrealizowanie w przeciągu ostatnich trzech lat kampanii informacyjno-promocynych o łącznym budżecie co najmniej 15 mln zł netto = 20 pkt. II. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kampanii komunikacyjnych prowadzonych jednocześnie na rynkach polskich oraz zagranicznych, w tym szczególności koordynacja, realizacja kampanii na rynku polskim i niemieckim (C2²) 15 pkt. Liczba punktów uzyskanych w kryterium C2 obliczona zostanie wg wzoru: C2 = C2¹ + C2² + C2 3 Najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie ocenę 35 pkt. Kryterium C3: Szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia: Poprzez szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia Zamawiający rozumie: Proponowane wynagrodzenie agencji Najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie ocenę 10 pkt. Ogólna liczba punktów uzyskanych przez ofertę = C1 + C2 + C3 Maksymalnie Oferent może uzyskać 100 punktów. 25

26 26 z 41 L. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY a. KRD-IG dokona wyboru najkorzystniejszej oferty wyłącznie w oparciu o zasady i kryteria określone w niniejszej SIWZ, do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu otwarcia ofert. b. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą Ogólną liczbę punktów uzyskanych przez ofertę. M. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający do dnia 10 stycznia 2011 r. zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę). N. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. KRD-IG będzie wymagać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej opiewającej na kwotę w wys. 15% maksymalnej wartości netto kosztów rocznych realizacji umowy, z datą przyjęcia przez KRD-IG najpóźniej w dniu podpisania umowy. Jeżeli zestawienie kosztów na poszczególne lata kampanii będzie się różnić, co do wartości, wówczas kwota zabezpieczenia będzie obliczana w oparciu o wyższą wartość. 2. Opłaty i prowizje bankowe związane z wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 3. Zabezpieczenie powinno być wniesione w siedzibie KRD-IG w postaci nieodwołalnej bezwarunkowej gwarancji, uznanej przez KRD-IG instytucji finansowej w wysokości określonej zgodnie z ppkt 1, 3.1. płatnej na pierwsze żądanie KRD-IG, w przypadku niezrealizowania postanowień umowy, 3.2. z terminem ważności do końca 36 miesiąca następującego po dacie zawarcia umowy na realizację kampanii., 26

27 27 z Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być dostępne dla KRD-IG przed podpisaniem umowy. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione i zwrócone Wykonawcy po stwierdzeniu prawidłowego wykonania umowy w terminie 30 dni od daty jej zakończenia. Umowa kończy się po dokonaniu ostatecznego rozliczenia. 6. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione w SIWZ wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert. 7. Podpisanie umowy nastąpi w ciągu 90 dni od dnia powiadomienia KRD-IG o akceptacji oferty kampanii przez Komisję Europejską. Warunkiem zawarcia umowy jest wydanie przez Komisję Europejską decyzji o akceptacji oferty kampanii, zgodnie z zapisami RR (WE) Nr 3/2008, z późn. zm. oraz RK (WE) Nr 501/2008. Wynikający z tych przepisów termin podjęcia decyzji przypada 30 czerwca 2011 r. Drugim warunkiem podpisania umowy jest wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. O miejscu i terminie zawarcia umowy KRD-IG niezwłocznie powiadomi wybranego Wykonawcę. 8. W przypadku niezaakceptowania programu, bądź przesunięcia terminu ogłoszenia decyzji przez Komisję Europejską, Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do KRD-IG żadne roszczenie, w szczególności roszczenie o zawarcie umowy i zwrot poniesionych nakładów (w tym kosztów sporządzenia oferty). III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA Rozliczanie umowy 1. Rozliczenie umowy odbywa się w etapach trzymiesięcznych licząc od dnia podpisania umowy na realizację kampanii. 2. W celu rozliczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w KRD-IG w terminie 20 dni przed końcem okresu podlegającego rozliczeniom (kwartału/roku) faktury dotyczące płatności częściowej/końcowej, dokumenty potwierdzające poniesione wydatki w 27

28 28 z 41 okresie podlegającym rozliczeniu oraz sprawozdanie kwartalne/roczne z realizacji działań, według wzorów udostępnionych przez KRD-IG. W ramach rozliczeń danej fazy rocznej kampanii kwoty płatności częściowych oraz kwota zaliczki, o której mowa w Art. 17 RK Nr 501/2008, nie mogą przekroczyć łącznie 80% sumy rocznego budżetu kampanii. Rozliczenia w trybie opisanym wyżej dotyczyć mogą wyłącznie działań zakończonych, faktycznie zrealizowanych. 3. KRD-IG w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania etapów kampanii oraz wystawione faktury VAT, dokona w uzgodnieniu z ARR rozliczenia części lub całości umowy i zapłaci Wykonawcy należność za wykonanie etapów kampanii. W związku z powyższym Oferent musi dysponować środkami finansowymi potrzebnymi na realizację działań promocyjnych przez okres, co najmniej 6 m-cy. Akceptacja materiałów 1. Działania podejmowane przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy wymagają konsultacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. W szczególności akceptacji Zamawiającego wymagają: 1.1. ostateczna wersja hasła kampanii; 1.2. ostateczne wersje scenariuszy spotów telewizyjnych, wyprodukowane spoty telewizyjne (przed emisją w TV), lista stacji telewizyjnych, w których nastąpi emisja zaakceptowanych spotów telewizyjnych; 1.3. ostateczne wersje reklam zamieszczanych w prasie, lista tytułów prasowych, w których zostaną wydrukowane zaakceptowane ogłoszenia; 1.4. ostateczne wersje graficzne internetowych form reklamowych, lista portali i witryn, w których nastąpi emisja zaakceptowanych internetowych form reklamowych; 1.5. ostateczna wersja graficzna serwisu internetowego i sposób uporządkowania w nim treści, słowa i frazy kluczowe dla promocji przedstawione w celu pozycjonowania serwisu oraz zakupu linków sponsorowanych; 28

29 29 z ostateczne formy działań BTL; 1.7. ostateczne formy działań PR. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia KRD-IG do akceptacji wszelkich projektów materiałów informacyjnych i promocyjnych sporządzonych w ramach programu przed realizacją działań. 3. Akceptacja materiałów, o których mowa wyżej, dokonywana jest na podstawie ostatecznych projektów przedprodukcyjnych wykonanych w technice dostosowanej do planowanej produkcji (np. nośnik, nakład, format), uwzględniając standardy branżowe (np. wydruki próbne, cromalin, matchprint, animacje, filmy, zrzuty ekranowe itp.). 4. KRD-IG dokonuje w uzgodnieniu z ARR akceptacji materiałów, o których mowa w pkt. 5, w terminie 10 dni od daty ich otrzymania, chyba że strony ustalą, że krótszy termin akceptacji jest wymagany terminami realizacji podejmowanych działań. 5. Akceptacja, o której mowa w pkt. 6, dotyczy w szczególności osób, których wizerunek zostanie wykorzystany w kampanii oraz osób merytorycznych wskazanych do przeprowadzenia szkoleń. 6. KRD-IG zastrzega sobie prawo żądania trzykrotnej zmiany treści materiałów reklamowych, jeżeli potrzeba zmian spowodowana zostanie nowelizacją lub wejściem w życie aktów prawnych dotyczących przedmiotu kampanii oraz w przypadku, gdy KRD-IG pozyska w inny sposób informacje mające zasadnicze znaczenie dla realizacji kampanii. 7. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne, merytoryczne informacje, które mają zostać wykorzystane w materiałach reklamowych oraz działaniach. IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA Rozliczanie umowy a. Zamawiający oświadcza, że przewiduje możliwość rozliczeń finansowych wynikających z zawartej umowy w walutach obcych, a w szczególności w walucie EURO i USD. 29

30 30 z 41 Prawa autorskie b. Ponadto Oferent zobowiąże się do zastrzeżenia, na rzecz Komisji i Państw Członkowskich, wszelkich praw do korzystania z wyników działań będących przedmiotem niniejszej umowy. c. Oferent wyrazi zgodę by Komisja i Państwa Członkowskie miały prawo informować lub publikować informacje dotyczące w szczególności działań przewidzianych w zawartej umowie, końcowej oceny działań, jak również jednostek, które uczestniczyły w ich realizacji. d. Materiał opracowany i finansowany w ramach programu będącego przedmiotem procedury, łącznie z opracowaniami graficznymi, wizualnymi i audiowizualnymi, jak również strony internetowe, mogą być przedmiotem późniejszego wykorzystywania, na podstawie wcześniejszej pisemnej zgody Komisji, zainteresowanych organizacji proponujących oraz Państw Członkowskich uczestniczących w finansowaniu programów, z uwzględnieniem praw stron umowy wynikających z przepisów krajowych, którym podlega umowa. e. W związku z zawarciem i realizacją umowy Oferent będzie zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanego przedmiotu umowy. f. Oferent wyrazi co najmniej zgodę na : I. utrwalanie przedmiotu umowy na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego i nośnikach drukarskich, II. zwielokrotnienie przedmiotu umowy jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną, techniką zapisu komputerowego na 30

31 31 z 41 wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, III. nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, IV. nadawanie za pośrednictwem satelity lub telewizji interaktywnej i TVP, V. prawo obrotu w kraju i za granicą, VI. użyczenie, najem lub wymiana nośników, na których przedmiot umowy utrwalono, VII. sporządzenie wersji obcojęzycznych, VIII. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, IX. wykorzystanie na stronach internetowych Zamawiającego, X. wykorzystywania fragmentów dzieła do celów promocyjnych i reklamy, XI. wprowadzania zmian, skrótów, XII. publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów. g. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z utworu i rozporządzania nim na poszczególnych polach eksploatacji zostaną ustalone przez strony w umowie. h. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia KRD-IG do akceptacji wszelkich projektów materiałów informacyjnych i promocyjnych sporządzonych w ramach programu przed realizacją działań. i. Akceptacja materiałów, o których mowa wyżej, dokonywana jest na podstawie ostatecznych projektów przedprodukcyjnych wykonanych w technice dostosowanej do planowanej produkcji (np. nośnik, nakład, format), 31

32 32 z 41 uwzględniając standardy branżowe (np. wydruki próbne, cromalin, matchprint, animacje, filmy, zrzuty ekranowe itp.). 32

33 33 z 41 Załącznik 1 Główne wytyczne Wytyczne dotyczące opisu programu ZASADY OGÓLNE o Określić dokładnie mierzalne cele programu w odniesieniu do konkretnych działań i, o ile to możliwe, w ujęciu ilościowym. W stosownych przypadkach należy dołączyć opis w rozbiciu na poszczególne grupy docelowe i/lub rynki docelowe. o Jeżeli w komunikatach kampanii wskazuje się wpływ spożycia produktów na zdrowie lub ich wartości odżywcze, należy określić podstawy naukowe dla takich stwierdzeń. Wszystkie tego typu wzmianki powinny być zgodne z ustawodawstwem krajowym i wspólnotowym w dziedzinie zdrowia, a materiały odwołujące się do wpływu danego produktu na zdrowie powinny być zatwierdzone przez właściwe władze Główny Inspektorat Sanitarny (art. 4 rozporządzenia 1071/2005). o W przypadku odwołania się do kraju lub regionu pochodzenia produktu, takie odwołanie się powinno być drugorzędne w stosunku do przesłania głównego, przekazującego informacje na temat charakterystyki i zalet produktu. Wymagana struktura opisu dokumentu: 1. Cel(e) 2. Strategia programu 3. Grupa(y) docelowa(e) 4. Omawiane tematy 5. Główne wiadomości do przekazania 6. Działania 33

34 34 z 41 Opis każdego działania Uzasadnienie zaproponowanego budżetu dla każdego działania Należy zauważyć, że program oznacza spójny zespół działań (to znaczy więcej niż jedno działanie). Należy przekazać wystarczającą ilość informacji dotyczących działań i instrumentów, jakie zostaną użyte dla ich wdrożenia, w tym ich liczbę, objętość i/lub rozmiary, a także przewidziane koszty jednostkowe, celem uzasadnienia proponowanego budżetu. Wszystkie działania zawarte w programie muszą przewidywać jasny opis struktury rozmaitych związanych z tym kosztów. Na przykład: Działanie X Udział w wystawie AAA Wynajem powierzchni EUR/m² Koszt całkowity Budowa stoiska EUR/m² Koszt całkowity Personel odpowiedzialny za EUR/osobę/dzień Koszt całkowity stoisko Inne koszty (należy podać EUR/uczestnika Koszt całkowity kolacje, transport, itd. )... Jednak w przypadku, gdy przewidziana jest duża liczba podobnych działań (np. punkty sprzedaży), wystarczy opisać zawartość struktury kosztów jednego z takich działań. Propozycja winna zawierać tymczasowy harmonogram wdrożenia rozmaitych działań. Należy podać miejsca, w których będą prowadzone działania (nazwę miasta lub w szczególnych przypadkach regionu; np. określenie Niemcy nie jest wystarczająco precyzyjne). Jeżeli proponowane są działania, należy podać w załączniku program medialny. 34

35 35 z 41 Opis działań winien być sporządzony w oparciu o taką samą strukturę (tytuły/kategorie) i porządek (numerowanie) jak prezentacja tabeli budżetowej. 7. Oczekiwany wpływ Uściślić i, w miarę możliwości, wyrazić liczbowo przewidywany wpływ pod kątem wyników Wyjaśnić, w jaki sposób będą mierzone wyniki/wpływy Wyszczególnić przewidywany wpływ programu w odniesienie do popytu, renomy i/lub wizerunku produktu i/lub każdego innego aspektu związanego z celami programu. W miarę możliwości podać w liczbach oczekiwane wyniki realizacji programu. Opisać krótko metodę(y), która(e) będzie(ą) zastosowana(e) w celu mierzenia wpływu. W przypadku, gdy podstawowe informacje w tej kwestii już istnieją lub zostaną otrzymane przed rozpoczęciem programu, należy je załączyć. 35

36 36 z 41 Załącznik 2 - Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane A. Wydatki kwalifikujące się dotyczą wyłącznie kosztów zrealizowanych działań poniesionych przez Wykonawcę po dacie wejścia w życie umowy i przed jej wygaśnięciem. Mogą one obejmować całość lub część następujących kategorii wydatków: B. Wydatki Wykonawcy (realizacja działań) 1. Honoraria Honoraria obejmują wszystkie koszty personelu, projektowania, realizacji i zarządzania działaniami do zrealizowania. Koszty podróży i pobytu podlegają zasadom przewidzianym w pkt. B. 2. Wszystkie honoraria muszą być przedstawione w jeden z następujących sposobów: 1.1. Honoraria fakturowane w oparciu o prace rzeczywiście wykonane Te honoraria są prezentowane w oparciu o stawkę godzinową (a nie dzienną) w rozbiciu na działanie, miesiąc, kategorię personelu i osobę. Uwzględniają one czas trwania świadczenia, koszt jednostkowy i koszt całkowity. Niemniej jednak w kartach pracy (ang. time sheets) sporządzanych przez danego pracownika muszą pojawić się informacje uzupełniające takie jak miejsce świadczenia, dzienna liczba godzin oraz przedmiot świadczenia w odniesieniu do działania przewidzianego w umowie. Ich zgodność jest poświadczana co najmniej raz w miesiącu przez kierownika projektu lub przez innego odpowiedzialnego członka personelu. Takie szczegółowe karty pracy muszą być dostępne i sprawdzalne u Zleceniobiorcy. W odniesieniu do honorariów konsultowanych ekspertów Wykonawca upewnia się co do prawdziwości zadeklarowanego czasu pracy. 36

37 37 z Honoraria fakturowane jako kwota zryczałtowana Takie honoraria nie mogą przekroczyć 13 % rzeczywistych kosztów realizacji działań, z wyjątkiem honorariów określonych w wyżej wymienionym pkt B.1.1). Koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowane po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na warunkach opisanych poniżej. 2. Koszty podróży i pobytu 2.1 Koszty podróży - bilet na samolot w klasie ekonomicznej i karta pokładowa; - bilet kolejowy w pierwszej klasie; - w odniesieniu do podróży samochodem maksymalna kwota zwrotu w wysokości 0,25 EUR za kilometr; należy podać daty oraz miejsca wyjazdu i przyjazdu, a także przebytą odległość. 2.2 Koszty pobytu i wyżywienia - zwrot kosztów zakwaterowania w wysokości do 120 EUR/dzień jest wypłacany po okazaniu opłaconych faktur. - zryczałtowany zwrot za pobyt w wysokości 80 EUR/dzień jest przyznawany w celu pokrycia wszystkich innych kosztów (wyżywienie, przejazdy na miejscu, telefon, itd.). Te zwroty są przyznawane w przypadku wydarzeń poza miejscem pracy i pokrywają liczbę dni niezbędnych do realizacji działania. C. Pozostałe wydatki związane z realizacją działań 1. Koszty zebrań i wyjazdów grupowych Niemniej jednak w przypadku, gdy Wykonawca organizuje wyjazdy i zebrania grupowe dla grup docelowych programu, do dokumentów potwierdzających należy dołączyć listę 37

38 38 z 41 obecności. Na przykład rachunki hotelowe muszą być wystawione na konkretne osoby lub przedstawiać wykaz nazwisk zakwaterowanych osób. W przypadku kosztów wyżywienia grupy należy podać nazwiska uczestników, a także ich funkcje oraz tematykę wydarzenia. 2. Sprzęt i wyposażenie Sprzęt i wyposażenie niezbędne do realizacji działań wynikających z niniejszej umowy są wykorzystywane na zasadzie wynajmu, chyba że zakup jest bardziej opłacalny lub wynajem jest niemożliwy Wydatki na środki niebędące środkami trwałymi Wydatki na środki niebędące środkami trwałymi dotyczą wydatków związanych z zakupem, wytworzeniem lub wykorzystaniem materiałów, dóbr lub urządzeń: - których długość eksploatacji jest krótsza niż czas trwania prac zdefiniowanych w umowie, oraz - które nie są uważane za środki trwałe w rozumieniu zasad, reguł i metod księgowości obowiązujących Wykonawcę. Wydatki na takie środki nie będą traktowane jako koszty bezpośrednie, w momencie, gdy zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w formie odpisu amortyzacyjnego lub w jakiegokolwiek innej formie Wydatki na środki trwałe Za kwalifikowane uznaje się wydatki wynikające z zakupu lub wytworzenia, po dacie wejścia w życie umowy, środków niezbędnych do realizacji działań, których czas eksploatacji jest równy lub dłuższy niż czas trwania prac zdefiniowanych w umowie. Wydatki te muszą być zgodne z przepisami krajowymi dotyczącymi amortyzacji, biorąc pod uwagę, że okresem przyjętym do obliczenia tej kwoty będzie okres biegnący od daty wejścia w życie umowy lub daty zakupu sprzętu, jeśli jest ona późniejsza, do daty wygaśnięcia umowy. Uwzględniony zostanie także wskaźnik wykorzystania sprzętu w danym okresie. 38

39 39 z Koszty wykorzystania narzędzi informatycznych Koszty wykorzystania narzędzi informatycznych mogą obejmować wszelkie wydatki wynikające z czasu połączenia, czasu pracy jednostki centralnej, wydrukowanych wierszy i usług świadczonych przez usługodawców. Wydatki te mogą zostać przypisane do umowy zgodnie z wewnętrznymi zasadami Wykonawcy i w oparciu o czas i cenę obliczeniową rzeczywiście wykorzystaną do prac zdefiniowanych w umowie. 4. Koszty publikacji i rozpowszechnienia Koszty publikacji i rozpowszechnienia są kosztami prac edytorskich, tłumaczeń i rozpowszechniania publikacji oraz materiałów audiowizualnych przewidzianych w ramach działań realizowanych na mocy umowy. 5. Pomiar wyników działań Budżet kampanii może obejmować koszty związane z pomiarem wyników osiągniętych poprzez działania kampanii. Koszty tych pomiarów nie mogą przekroczyć 3 % rzeczywistych kosztów realizacji działań (z wyjątkiem honorariów przewidzianych w pkt B.1). D. Przedstawianie faktur i dokumentów potwierdzających Do faktur za wykonane działania składanych Zleceniodawcy należy dołączyć kopie faktur i dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, które zostaną sklasyfikowane i zapisane w różnych pozycjach budżetowych zgodnie z tabelą budżetową (załącznikiem II do Projektu Istotnych Postanowień Umowy). Zestawienie zbiorcze ma obejmować wszystkie te dokumenty, a także kwoty wyrażone w euro, a w przypadku państw członkowskich spoza strefy euro w walutach krajowych i w euro. Dla kwot i płatności związanych z programem stosowany kurs wymiany walut powinien być zgodny z kursem wymiany walut zastosowanym przez ARR w dniu dokonywania płatności na 39

40 40 z 41 rzecz Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca każdorazowo wystawi korektę do faktury niezwłocznie po przekazaniu stosownej informacji przez Zamawiającego. Wszystkie dokumenty uzupełniające muszą zawierać następujące elementy: podwykonawcę lub dostawcę, przedmiot świadczenia i związek z przewidzianym działaniem, datę, szczegółową kwotę (netto oraz brutto) i numer księgowy. Musi im towarzyszyć dowód rzeczywistego dokonania płatności. W przypadku kontroli na miejscu ARR i służby Komisji Europejskiej lub Trybunału Obrachunkowego muszą mieć zapewniony dostęp do oryginałów dokumentów sklasyfikowanych i zarejestrowanych zgodnie z tymi postanowieniami. E. Wydatki niekwalifikowane Nie są uznawane za wydatki kwalifikowane w szczególności: - zaliczki na poczet ewentualnych przyszłych strat lub zobowiązań; - koszty przejazdów taksówką lub środkami komunikacji publicznej pokrywane w ramach dziennej diety; - koszty bankowe, odsetki bankowe lub składki ubezpieczeniowe za wyjątkiem kosztów związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt A niniejszego Załącznika; - straty związane z kursem wymiany walut; - wydatki poniesione poza zakresem stosowania umowy. 40

41 41 z 41 Załącznik 3 - Zasady informowania o wsparciu programu ze środków Unii Europejskiej 1. Na materiałach i wszelkich dokumentach skierowanych do opinii publicznej, w tym materiałach audiowizualnych zrealizowanych lub nabytych w ramach umowy, należy umieścić godło europejskie z następującą informacją w języku lub językach docelowego państwa członkowskiego lub docelowych państw członkowskich: KAMPANIA FINANSOWANA PRZY WSPARCIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PROMOCJI DROBIU rozporządzeniem Komisji (WE) nr 501/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/ Godło europejskie musi być czytelne oraz posiadać takie same wymiary oraz ten sam poziom czytelności, co godła danego państwa członkowskiego lub instytucji zaangażowanych w kampanię. W przypadku nośników wizualnych godło i powyższą informację należy umieścić w sposób wyraźny na początku, w trakcie lub na końcu wiadomości. W przypadku nośników audio powyższą informację należy zawrzeć w sposób wyraźny na końcu wiadomości. Na stronie internetowej podanej poniżej znajdują się podstawowe zasady powielania godła. 3. Brak informacji o wkładzie finansowym Unii Europejskiej na materiałach i dokumentach określone w ust. 1 może powodować niekwalifikowalność kosztów związanych z tymi materiałami. 41

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach:

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach: Załącznik 5 do SIWZ Zestawienie kosztów kwalifikowanych Kwalifikowalność wydatków: zasady szczegółowe Wydatki kwalifikujące się dotyczą wyłącznie kosztów zrealizowanych działań poniesionych przez organ

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTY PROGRAMU INFORMACYJNO PROMOCYJNEGO DOT. MLEKA I WYBRANYCH PRODUKTÓW MLECZARSKICH W CHINACH I ROSJI

WZÓR OFERTY PROGRAMU INFORMACYJNO PROMOCYJNEGO DOT. MLEKA I WYBRANYCH PRODUKTÓW MLECZARSKICH W CHINACH I ROSJI Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR OFERTY PROGRAMU INFORMACYJNO PROMOCYJNEGO DOT. MLEKA I WYBRANYCH PRODUKTÓW MLECZARSKICH W CHINACH I ROSJI 1. TYTUŁ PROGRAMU 2. ORGAN WDRAŻAJĄCY 2.1 Prezentacja Nazwa, adres,

Bardziej szczegółowo

Wzór opisu oferty programu

Wzór opisu oferty programu Wzór opisu oferty programu S t o w a r z y s z e n i e P r o d u c e n t ó w P o m i d o r ó w i O g ó r k ó w p o d O s ł o n a m i Strona 1 Wzór opisu oferty programu informacyjno-promocyjnego 1. TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Program promocyjno-informacyjny dotyczący jabłek świeżych i przetworzonych na rynkach krajów trzecich pt. Czas na jabłka z Europy.

Program promocyjno-informacyjny dotyczący jabłek świeżych i przetworzonych na rynkach krajów trzecich pt. Czas na jabłka z Europy. Załącznik 4 do SIWZ Wzór opisu oferty programu promocyjno-informacyjnego dotyczącego jabłek świeżych i przetworzonych na rynkach krajów trzecich pt. Czas na jabłka z Europy. 1. TYTUŁ PROGRAMU Program promocyjno-informacyjny

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Podejmując decyzję o zakupie żywności, konsumenci w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin Wola Rębkowska, dn. 30.09.2016r Zapytanie ofertowe na opracowanie i wykonanie spotów promocyjno informacyjnych dla twarogu garwolińskiego tłustego i półtłustego w pergaminie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU DOTYCZĄCEGO PROGRAMÓW PROMOCYJNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UE 12

FORMULARZ WNIOSKU DOTYCZĄCEGO PROGRAMÓW PROMOCYJNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UE 12 FORMULARZ WNIOSKU DOTYCZĄCEGO PROGRAMÓW PROMOCYJNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UE 12 1 TYTUŁ PROGRAMU 2 ORGANIZACJA(E) PROPONUJĄCA(E): 2.1 Prezentacja Nazwa, adres, adres elektroniczny, telefon, faks, osoba,

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy

- WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Załącznik nr 2 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Znak: DIP/BDG-II/POPT/ /15 - WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opracowanie koncepcji kampanii społecznej realizowanej w ramach Projektu Predefiniowanego pn. Rodzina polska wolna od przemocy dla Programu Operacyjnego PL 14

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Warszawa, 7 październik 2011 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. III umowy finansowej mówi o nieprzekraczalnej wysokości dofinansowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRAWA AUTORSKIEGO NR.../LPR/2014 zawarta dnia... w Elblągu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

UMOWA O DZIEŁO PRAWA AUTORSKIEGO NR.../LPR/2014 zawarta dnia... w Elblągu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą UMOWA O DZIEŁO PRAWA AUTORSKIEGO NR.../LPR/2014 zawarta dnia... w Elblągu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu 82-300 Elbląg, Bulwar Zygmunta Augusta

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Warszawa, 5 październik 2012 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. II umowy finansowej mówi o okresie kwalifikowalności 1 Budżet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1/5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dom Pomocy Społecznej w Owczarach Ul. Kasztanowa 20 32-088 Owczary tel. (012)4194086 fax.(012)4194066 e-mail: dpsowczary@poczta.onet.pl Zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, 16.01.2012 r. Znak postępowania: 5/TEO/AUiPE/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na produkcję i emisję kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na produkcję i emisję kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na produkcję i emisję kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Głównym Inspektoratem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 grudnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Tryb udzielenia zamówienia

Warszawa, 30 grudnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Tryb udzielenia zamówienia Warszawa, 30 grudnia 2013 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/ZO/ZWS/12/2013 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte na zasadach

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania

Szczegółowy opis zadania Szczegółowy opis zadania Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim i/lub w stacjach radiowych tworzących sieć radiową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. Rybczewice, dnia 01.05.2015 Podstawa prawna: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Warszawa: Opracowanie pomysłu kreatywnego i produkcja dwóch filmów informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy:

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13 Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin; tel. 022 787-30-10, fax 022 787-75-08 Strona 1 z 7 I. Informacje

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015

UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015 Załącznik nr 2 do ogłoszenia UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015 na przeprowadzenie telewizyjnej kampanii reklamowej z wykorzystaniem billboardów i techniki lokowania produktu w ramach promocji projektu Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługi biegłego rewidenta w ramach projektu pn. Przygotowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Bierutów na lata

Zapytanie ofertowe na usługi biegłego rewidenta w ramach projektu pn. Przygotowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Bierutów na lata Zapytanie ofertowe na usługi biegłego rewidenta w ramach projektu pn. Przygotowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Bierutów na lata 2015-2020 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych Wielkopolska Organizacja Turystyczna 61-823 Poznań Poznań, 06.04.2016r Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: Przeprowadzenie kampanii informacyjnej POPŻ 2014-2020 Numer ogłoszenia: 307074-2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Niedziela, 11 października 2015, 00:19 Strona znajduje się w archiwum. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Organizacja i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Głównym Inspektoratem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa. Rok akademicki 2013/ 2014

Kursy Intensywne Erasmusa. Rok akademicki 2013/ 2014 Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/ 2014 Plan wystąpienia 1. Omówienie zagadnień zawartych w prezentacji 2. Pytania Realizując Kurs Intensywny Erasmusa należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Znak: UMOWA. zawarta w Warszawie, w dniu... pomiędzy:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Znak: UMOWA. zawarta w Warszawie, w dniu... pomiędzy: BDG-V-281-71-GK/14 Załącznik Nr 2 do SIWZ MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Znak: UMOWA zawarta w Warszawie, w dniu... pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl 1 z 5 2012-07-25 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Warszawa: Opracowanie pomysłu kreatywnego i produkcja dwóch

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do treści niniejszego Zapytania ofertowego. GPR-541-4703-8/14 Warszawa, 30 kwietnia 2014 r. Zapytanie ofertowe 1. Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy (z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30) informuje, że prowadzi postępowanie w

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty Warszawa, 24 marca 2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zwane dalej Zamawiającym), prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH zawarta w... w dniu... r. pomiędzy: 1. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r. 1 Stalowa Wola, 28.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r. Strona 1 dotyczące usługi tłumaczenia na język angielski materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-38/Z/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-38/Z/2015 Poznań, 28 października 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-38/Z/2015 I. ZAMAWIAJĄCY: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań NIP 7781411344, REGON 634512019,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURSU OFERTOWEGO NA SCENARIUSZ (PROGRAM ZAJĘĆ) KURSU KWALIFIKACYJNEGO, RADY PEDAGOGICZNEJ I KURSU DOSKONALĄCEGO I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W TYM ZAKRESIE ORGANIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-11/Z/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-11/Z/2016 Poznań, 27 października 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-11/Z/2016 I. ZAMAWIAJĄCY: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań NIP 7781411344, REGON 634512019,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525-21-50-196, REGON: 016213775 (POT została powołana ustawą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa

Kursy Intensywne Erasmusa Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/2014 Na etapie sporządzania raportu końcowego należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej, Przewodnikiem Programu Uczenie się przez całe życie 2013 oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy UMOWA Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, 16-402 Suwałki tel./fax: (87) 569 10 28 www.czlowiekiprzyroda.eu e-mail: stowcip@gmail.

STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, 16-402 Suwałki tel./fax: (87) 569 10 28 www.czlowiekiprzyroda.eu e-mail: stowcip@gmail. STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, 16-402 Suwałki tel./fax: (87) 569 10 28 www.czlowiekiprzyroda.eu e-mail: stowcip@gmail.com Krzywe, 28 marca 2014 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda zaprasza

Bardziej szczegółowo

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie:

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z wykonania zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Opolskie kwitnące muzycznie III współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia r. Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie Plac Teatralny Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE

Toruń, dnia r. Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie Plac Teatralny Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, dnia 27.08.2015 r. Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie Plac Teatralny 2 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu województwa kujawskopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa 2012

Kursy Intensywne Erasmusa 2012 Kursy Intensywne Erasmusa 2012 Raport końcowy Plan wystąpienia 1. Omówienie zagadnień zawartych w prezentacji 2. Pytania 1 Raport końcowy z realizacji Kursu Intensywnego Erasmusa należy sporządzić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Cykl publikacji promocyjnych poświęconych projektom transportowym w tygodnikach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NZ/01/06/2012 (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia 2 lipca 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NZ/01/06/2012 (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia 2 lipca 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NZ/01/06/2012 (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia 2 lipca 2012 roku dotyczące: świadczenia usług przeprowadzenia audytu Projektu Fabryka Innowacji; numer umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267 Znak sprawy: DAO4-350-26/16 Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267 zaprasza do udziału w konkursie ofert na: realizację działań promocyjnych projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Wykonanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8/2015/FSS na przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu w Internecie

Zapytanie ofertowe nr 8/2015/FSS na przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu w Internecie Łódź, 24.06.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 8/2015/FSS na przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu w Internecie Zapytanie ofertowe w ramach projektu "Systemy Informacji Geograficznej (GIS) - integracja

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie WB-III.645.1.2015

Ogłoszenie WB-III.645.1.2015 Ogłoszenie Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. "Pokaż nam Politechnikę."

Regulamin Konkursu. Pokaż nam Politechnikę. Regulamin Konkursu "Pokaż nam Politechnikę." 1. Organizatorem Konkursu "Pokaż nam Politechnikę" (dalej zw. Konkursem) jest Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza (dalej zw. Organizatorem). Jednostką

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Związek,,Polskie Mięso zaprasza do składania ofert na realizację:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Związek,,Polskie Mięso zaprasza do składania ofert na realizację: Warszawa, 24.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Związek,,Polskie Mięso zaprasza do składania ofert na realizację: Programu informacyjno szkoleniowy z zakresu jakości mięsa drobiowego skierowany do uczniów szkół

Bardziej szczegółowo

Formularz Umowy Producenckiej

Formularz Umowy Producenckiej Formularz Umowy Producenckiej Załącznik nr 3 W dniu.2012 r. w Warszawie pomiędzy Politechniką Warszawską, Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych, reprezentowanym przez: Prof. nzw. dr hab. Irminę Herburt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Sprzedaż maszyn i urządzeń Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku

REGULAMIN PRZETARGU. Sprzedaż maszyn i urządzeń Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku REGULAMIN PRZETARGU Sprzedaż maszyn i urządzeń Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku 1. NAZWA I ADRES SPRZEDAJĄCEGO Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 zawarta w Warszawie, w dniu..., pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

Projekt WIELKOPOLSKA AKADEMIA LIDEREK HR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt WIELKOPOLSKA AKADEMIA LIDEREK HR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, 30.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Kreowania Liderów S.A. z siedzibą w Katowicach: ul. Ściegiennego 3 40-114 Katowice tel. 032 258 15 90 fax. 032 258 15 98 NIP: 529-100-64-28

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Kto może ubiegać się o pomoc?

Kto może ubiegać się o pomoc? Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Unia Europejska wspiera grupy producentów żywności w działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267 Znak sprawy: DAO4-350-02/15 Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267 zaprasza do udziału w konkursie ofert na: zorganizowanie i przeprowadzenie terapii zajęciowych dla pacjentów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR WPW/.../2009

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR WPW/.../2009 WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR WPW/..../2009 Zawarta w dniu 2009 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo