REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ:"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ: sprawa nr 48/N/2012 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ NA POTRZEBY PROMOCJI NOWEGO TERMINALU PASAŻERSKIEGO PORTU LOTNICZEGO WE WROCŁAWIU Z UWZGLEDNIENIEM OFERTY POŁACZEŃ LOTNICZYCH Z WROCŁAWIA. ETAP I OFERTY - OCENA ETAPU I ETAP II PREZENTACJA OCENA ETAPU II ETAP III WYBÓR WYKONAWCY - UMOWA ETAP I 1. Organizator Konkurs organizowany jest przez PLW S.A (zwanym też: Zamawiającym/Organizatorem) na podstawie: Regulaminu Procedura konkurencyjna w sprawie wydatkowania środków finansowych dla zadań (zamówień) współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym funduszy UE w Porcie Lotniczym Wrocław S.A., do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych. 2. Miejsce przeprowadzenia konkursu Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie PLW S.A ul. Skarżyńskiego 36, Wrocław 3. Terminy konkursu oraz czas trwania umowy i termin kampanii 1. Prace konkursowe zawierające ofertę cenową (dalej: Praca konkursowa lub Praca lub Oferta) należy złożyć w miejscu i w dniach wskazanych w nn. regulaminie o konkursie oraz ogłoszeniu. 2. Prace nie będą przyjmowane po upływie terminu wskazanego w regulaminie. 3. Wykonawca może wycofać Pracę przed upływem końcowego terminu składania Prac. Wykonawcy przysługuje w tym przypadku możliwość zwrotu wadium wpłaconego w związku z planowanym udziałem w konkursie. 4. Prace należy składać do dn do godz. 10:00 w siedzibie PLW S.A. ul. Skarżyńskiego 36, Wrocław, sekretariat piętro 1 5. Czas trwania umowy od zawarcia umowy do Termin realizacji kampanii reklamowej od 27 sierpnia do 21 września 2012 r. 1

2 4. Praca konkursowa i warunki uczestnictwa w konkursie 1. Warunki uczestnictwa w konkursie: W konkursie mogą wziąć udział Wykonawcy którzy: 1) złożą ofertę wstępną wg załącznika nr 1 do nn. regulaminu, 2) złożą oświadczenie wg załącznika nr 2 do nn. regulaminu, 3) złożą aktualny odpis z właściwego rejestru a w stosunku do osób fizycznych aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej - nie starsze niż 6 miesięcy przed wyznaczona datą złożenia ofert. 4) złożą projekt umowy z uwzględnieniem wymogów wobec realizacji zadania zawartych w treści załącznik do 3 nn. regulaminu. 5) Wniosą wadium w kwocie 3000,00 zł 6) Złożą wymagane oświadczenia i dokumenty, 7) Wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie min. 1-o zadania polegającego na zrealizowaniu kampanii reklamowej w *podobnym lub większym budżecie w ciągu ostatnich trzech lat i dostarczą opis kampanii. *za budżet podobny uzna się nie mniejszy niż mniejszy o 20% w stosunku do budżetu szacowanego przez Organizatora. oraz Referencje na potwierdzenie, że wykazane jako doświadczenie zadanie zostało wykonane z należyta starannością. Ocena w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia. Celem potwierdzenia spełnienia ww. warunków, Wykonawcy winni złoży w wyznaczonym terminie prace/ofert zawierające informacje oraz dokumenty określone w pkt. 2 poniżej. 2. Praca/oferta powinna zawierać: 1) Nazwę i adres siedziby Wykonawcy, adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz nr faks; 2) *Cenę oferowaną za wykonanie zadania objętego konkursem z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zadania z należytą starannością oraz **budżet kampanii. UWAGA: *za cenę rozumie się wynagrodzenie/honorarium Wykonawcy, które stanowi element składowy wartości określonej jako budżet kampanii. Cena zostanie podana przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do oferty pkt 3 i będzie podlegała ocenie punktowej w kryterium A. **za budżet rozumie się całkowitą, łączną kwotę uwzględniającą wszystkie koszty/wydatki na realizację kampanii w tym wynagrodzenie wykonawcy (* cenę ) Wykonawca przedstawi wartość/kwotę budżetu w załączniku nr 1 pkt. 3.1, zaś uszczegółowienia tej wartości podziału na koszty cząstkowe - dokona w opisie strategii komunikacyjnej. 3) Informację/Wykaz o doświadczeniu zawodowym Wykonawcy należy wskazać zgodnie z wymogiem określonym w cz. 1 pkt 7) - min. 1-o zadanie polegające na zrealizowaniu kampanii reklamowej w *podobnym lub większym budżecie w ciągu ostatnich trzech lat i dostarczą wykaz i opis zrealizowanych kampanii. *za budżet podobny uzna się nie mniejszy niż mniejszy o 20% w stosunku do budżetu szacowanego przez Organizatora, wskazanego w Załączniku nr 4 4) Referencje na potwierdzenie, że wykazane jako doświadczenie zadanie zostało wykonane z należytą starannością. 5) W przedmiocie konkursu: 2

3 5.1). Strategię komunikacji wraz z uzasadnieniem dla wykorzystania poszczególnych mediów (wykazanie skuteczności przekazu). 5.2).Plan kampanii medialnej z uwzględnieniem: a) w przypadku internetu: nazwy portalu, formatu reklamy, proponowanej liczby odsłon i użytkowników, którzy zobaczą reklamę, zasięgu terytorialnego, ewentualnie dodatkowych informacji, które Wykonawca uzna za niezbędne do zamieszczenia w planie kampanii, b) w przypadku nośników typu outdoor: rodzajów i liczby nośników, ich lokalizacji wraz z wizualizacją, ewentualnie dodatkowych informacji, które Wykonawca uzna za niezbędne do zamieszczenia w planie kampanii. c) W przypadku prasy: tytułu wydawnictwa wraz z uwzględnieniem, nakładu, formatów reklamy i dni emisji, lokalizacji reklamy na łamach gazety, zasięgu terytorialnego, ewentualnie dodatkowych informacji, które Wykonawca uzna za niezbędne do zamieszczenia w planie kampanii. d) W przypadku radia: tytułu rozgłośni i najświeższych wyników badań słuchalności danej rozgłośni z uwzględnieniem grupy docelowej klienta, godziny, dni i częstotliwość emisji, zasięgu terytorialnego, ewentualnie dodatkowych informacji, które Wykonawca uzna za niezbędne do zamieszczenia w planie kampanii. 5.3). Doświadczenie Referencje, przykłady zrealizowanych kampanii. I pozostałe dokumenty określone w Regulaminie. 5.4). Szczegółowy kosztorys kampanii. 5.5) W ramach budżetu powinny zostać wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zadania, w tym winny być uwzględnione koszty: a) przygotowania strategii komunikacji, b) przygotowania planu komunikacji medialnej, c) zakupu mediów, d) produkcji materiałów niezbędnych do realizacji kampanii oraz w przypadku kampanii outdoor koszty montażu i demontażu reklam, e) przygotowania raportu po zrealizowanej kampanii - pełny opis wykonywanych w ramach kampanii działań wraz z harmonogramem ich realizacji, sprawozdanie z wykonania mediaplanu, dokumentację graficzną kampanii, uwzględniającą wszystkie wykorzystane w jej ramach materiały reklamowe. UWAGA: szczegółowy opis przedmiotu zadania stanowi załącznik nr 4 do nn. Regulaminu Istotne Informacje dla Wykonawców 6) Wymagane oświadczenia i dokumenty określone w pkt. 3 poniżej; 7) Określenie sposobu zwrotu wadium; 8) Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do złożenia w imieniu Wykonawcy Pracy oraz wstępnej oferty cenowej i data sporządzenia pracy/oferty. 9) Pełnomocnictwo/upoważnienie dla osoby/osób działających w imieniu Wykonawcy lub lidera Konsorcjum jeśli dotyczy. UWAGA: Wzór oferty cenowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Za ważną uznaje się jedynie ofertę złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Ofertę należy wypełnić nieścieralnym atramentem. Zmiana treści wzoru oferty bez zachowania sensu treści wzoru załącznika nr 1 skutkuje odrzuceniem oferty. 3. Do oferty należy załączyć obowiązkowo wymienione niżej oświadczenia i dokumenty (w zależności od charakteru podmiotu): a) Podpisany - załącznik nr 1 do oferty; b) Oświadczenie wykonawcy - załącznika nr 2 do oferty c) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej z datą wystawienia nie przekraczającą 3 miesięcy przed datą złożenia oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS); d) W przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej aktualna umowa spółki cywilnej; 3

4 e) Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia pracy konkursowej/oferty, lub innych czynności zgodnie z umocowaniem; f) Kopia potwierdzenia dokonania wpłaty wadium lub kopia gwarancji wadialnej (w wypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, oryginał dokumentu należy złożyć u Głównej Księgowej PLW S.A, p.1, lub wraz z ofertą w oddzielnej kopercie z dopiskiem oryginał wadium ) wadium w kwocie 3000,00 zł winno być wniesione na cały okres związania ofertą. g) Projekt orientacyjny umowy przygotowany przez Wykonawcę. Projekt winien zawierać istotne postanowienia do umowy określone przez Organizatora w nn. regulaminie. -wykonawcy zagraniczni - 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3c składa odpowiednio dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 4a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 4b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 4c) Dokumenty, o których mowa w ppkt. 4a) i 4b) pow. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania warunek określony w ppkt. 8c) stosuje się odpowiednio Dokumenty, o których mowa w pkt 4 są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. - wykonawcy występujący wspólnie - 5. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia W w/w przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione punkcie 3c i- odpowiednio - w punkcie 4, winien dołączyć każdy z podmiotów występujących wspólnie. Oświadczenie wymienione w punkcie 3b Wykonawcy mogą złożyć wspólnie (na jednym dokumencie) lub każdy z nich na odrębnym dokumencie w zakresie spełnianych przez nich warunków określonych w oświadczeniu. 6. Warunek określony w pkt 1 ppkt 7) w wymiarze minimalnym może potwierdzić jeden z wykonawców występujących wspólnie; załącznik doświadczenia do oceny ofert (kryterium B) może uwzględniać doświadczenie jednego lub więcej z pośród wykonawców występujących wspólnie. UWAGA ogólna: Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów i oświadczeń lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie. 5. Sposób złożenia oferty 1. Pracę/ofertę należy złożyć w formie pisemnej oraz dodatkowo na płycie CD/DVD. 2. Praca/oferta powinna być złożona w zamkniętym, nie przeźroczystym opakowaniu (np. kopercie). Na kopercie umieszcza się napis PRACA KONKURSOWA oraz informacje: 4

5 nazwa Wykonawcy, adres Wykonawcy. na płycie CD/DVD 3. Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania swojej Pracy przed upływem końcowego terminu składania Prac. 6. Związanie ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą w ciągu 40 dni od dnia otwarcia ofert. 2. W tym czasie Zamawiający: oceni oferty konkursowe i porówna ich punktacje, Zaprosi do prezentacji (ETP II) 3-ch najwyżej ocenionych oferentów, Oceni prezentację (ETAP II) oraz zawrze umowę z wybranym w postępowaniu Wykonawcą (ETAP III). 3. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego zwrócenia się do Wykonawców z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą o czas wyznaczony przez Zamawiającego. Wniosek w tej sprawie może powstać na każdym etapie procedury. Milczenie wykonawcy w terminie odpowiedzi poczytane będzie jako zgoda. Brak zgody nie spowoduje zatrzymania wadium 7. Ważność konkursu zastrzeżenia zmiany i odstąpienia 1. Konkurs uważa się za ważny o ile wpłynie przynajmniej jedna oferta spełniająca wymogi i warunki konkursu. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści nn. Regulaminu w trakcie postępowania, a także do odstąpienia od nn. procedury na każdym jej etapie, w tym odstąpienia od zawarcia umowy lub unieważnienia postepowania na każdym etapie procedury. W razie odstąpienia lub unieważnienia, po złożeniu ofert, Zamawiający wraz z informacją przedstawi uczestnikom postepowania/oferentom zgodnie z przyjętą ścieżką porozumiewania wyjaśnienie swojej decyzji. 8. Wadium 1. Wadium można zostać wniesione przelewem na konto Wynajmującego: PLW S.A. : Bank Polska Kasa Opieki S.A. o/warszawa Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert w dacie i godzinie. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. 2. Wadium wpłacone przez Wykonawcę, który wygrał konkurs i został zaproszony do zawarcia umowy, na wniosek Oferenta może zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5 W przypadku gdy Wykonawca, który wygrał konkurs tj. zakwalifikował się do etapu II wycofa się postępowania i nie przystąpi do prezentacji 50% wadium nie podlega zwrotowi. 6 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał konkurs i nie zawarł umowy 100% wadium nie podlega zwrotowi w wysokości. 6. Oferentom, których oferty nie zakwalifikowały się do etapu II, wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od przekazania informacji o wynikach konkursu, na wskazany w ofercie adres/nr konta. 7. Wykonawca, którzy zakwalifikowali się do etapu II ale nie zostali wybrani do zawarcia umowy wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od przekazania informacji o wynikach konkursu, na wskazany w ofercie adres/nr konta. 8. W przypadku przekroczenia 7-dniowego terminu zwrotu z winy PLW S.A. wadium zwraca się wraz z odsetkami w wysokości ustawowej. 9. Oferty i dokumenty załączone do oferty nie podlegają zwrotowi. 5

6 9. Szczegółowy opis przedmiotu zadania Szczegółowy opis przedmiotu zadania stanowi załącznik nr 4 do nn. Regulaminu Istotne Informacje dla Wykonawców 10. Publikacja i dostęp do dokumentacji 1. Niniejszy Regulamin konkursu wraz jest dostępny na stronie internetowej PLW S.A.: 2. Oferenci winni pobrać dokumentację ze strony internetowej PLW S.A jak również monitować stronę przez cały okres konkursu. W razie jakichkolwiek zmian w zakresie czy formule dokumentacji, Zamawiający udostępni niezwłocznie treść zmian lub wyjaśnień na stronie internetowej. 3. Pytania należy składać na piśmie, przy czym za wystarczającą uznaje się drogę fax nr , za datę wpływu pisma do zamawiającego uznaje się datę otrzymania fax. o ile fax. wpłynął w godzinach pracy zamawiającego tj.: (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych); za datę wpływu pisma przekazanego po godz. 16:00 w dniu pracy Zamawiającego uznaje się następny dzień roboczy. 4. Pytania do treści Regulaminu można wnosić do r. do godz. 10:00 Odpowiedzi na pytania udzielana będą: do otwarcia ofert wyłącznie poprzez publikację na stronie bez podania źródła pytań; odpowiedzi na pisma inne niż pytania złożone do dnia otwarcia ofert wyłącznie w drodze fax. za potwierdzeniem na piśmie indywidualnie; Organizator nie odpowie na pytania do treści WUZ złożone po zastrzeżonym wyżej terminie. Odpowiedzi na pisma złożone: po otwarciu ofert: w drodze fax. za potwierdzeniem na piśmie indywidualnie. 5. Zamawiający nie dopuszcza w nn. procedurze ścieżki porozumiewania w drodze informacje/pisma przekazane tą droga pozostaną bez rozpatrzenia. 6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: - p. Katarzyna Wójcik, tel. 71/ w godz. 10:00 do 14: Ocena ofert konkursowych 1. Oferty oceniane będę wg kryteriów: A. cena = 60% tj. max. 60 pkt., B. doświadczenie = 5% tj. max 5 pkt, C. Strategia komunikacyjna = 35% tj. max 35 pkt. A. 2. Przyjmuje się, że maksymalną liczbę punktów w kryterium ceny tj. 60 punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje cenę najniższą. 3. Liczba punktów w pozostałych ofertach będzie ustalana w oparciu o następujący wzór: CMIN A( x) = 60 C( x) gdzie: A(x) ilość punktów przyznana ofercie x za kryterium ceny Cena (wynagrodzenie) najniższa wśród cen zawartych w ofertach na zadanie objęte C min 6

7 C(x) przetargiem Cena (wynagrodzenie) zawarta w ofercie x B. 4. Przyjmuje się, że za każde kolejne wykazane przez Wykonawcę doświadczenie zawodowe (ponad wymóg udziału w postepowaniu czyli ponad jedno doświadczenie, którego wykazanie jest niezbędne do udziału w postepowaniu i które jako wymóg - nie podlega punktacji cz. 4 pkt. 1 Regulaminu), polegające na zrealizowaniu kampanii reklamowej w *podobnym lub większym budżecie w ciągu ostatnich trzech lat i potwierdzone referencją należytego wykonania Wykonawca otrzyma 1 pkt. 5. B (x) = suma uzyskanych punktów. Zasady przeliczenia wartości wykazanych w walutach obcych Jeśli Wykonawca wykaże doświadczenie realizowane poza granicami RP i rozliczone w obcej walucie, w wykazie doświadczenia winien dokonać przeliczenia tej kwoty z waluty obcej na PLN wg średniego kursu walut ogłoszonego przez NBP na dzień publikacji Ogłoszenia o nn. konkursie na stronie internetowej Zamawiającego (data jest wyraźnie wyszczególniona). C. 6. Przyjmuje się, że najwyższą liczbę punktów w kryterium Strategia komunikacyjna tj. 35 pkt., otrzyma Wykonawca, który przedstawi najlepszą dla Zamawiającego Strategię doboru kanałów komunikacyjnych. W przedstawionej strategii, ocenie będą podlegały szczególnie: Cecha 1 - analiza sytuacji wyjściowej max. 5 pkt Cecha 2 - definicja celów i adresatów max. 5 pkt Cecha 3 - dobór mediów/środków komunikacji max. 25 pkt c (x) = cecha 1 + cecha 2 + cecha 3 Punkty przyznawane będą zgodnie z poniższą tabelą: oceniana cecha koncepcji liczba punktów za cechę Zasady przyjęte przy ocenie ofert/prac 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełniania ofert w toku ich badania. 8. Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Wykonawców do Wyjaśnienia do treści oferty w sytuacji: gdy złożona oferta zawierać będzie w ocenie Zamawiającego rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli w ocenie Zamawiającego po dokonaniu oceny wyjaśnień potwierdzi, oferta zawiera rażąco niską cenę. Zamawiający zastrzega w takiej sytuacji możliwość wyboru oferty z wyższa ceną (w rankingu), gdy treść oferty/dokumentów jest niejasna a wątpliwości co do interpretacji zapisu mogą wg oceny Zamawiającego, zostać rozstrzygnięte w drodze wyjaśnienia (bez konieczności uzupełnienia oferty o nowy dokument co jest niedopuszczalne w nn. Postępowaniu). Zamawiający nie wezwie do złożenia wyjaśnień Wykonawców, których oferty zawierają błędy możliwe do usunięcia przez uzupełnienie oferty o nowy dokument (np. wezwanie nie zostanie skierowanie jeśli przedstawiony dokument jest starszy niż zastrzeżono). 7

8 ŁĄCZNA OCENA OFERTY (ŁOO): 9. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów za wszystkie kryteria według następującego wzoru: ŁOO (x) =A (x) +B (x) ) +C (x) 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, której cena, biorąc pod uwagę średnią wartość innych ofert lub kalkulacje szacunkowe Zamawiającego, będzie się rażąco niska lub rażą, których koncepcje odbiegają całkowicie od potrzeb Zamawiającego dookreślonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zasady eliminacji kolizji 11. W razie jednakowej ilości punktów na pozycji pierwszej do Etapu II zaproszeni zostaną tylko wykonawcy zajmujący jednocześnie pierwszą pozycję i dalszą tak by łącznie było 3-ch najwyżej punktowanych Prac/ofert. 12. W razie równej ilości punktów na pozycji 3-ej, do etapu drugiego przejdzie ten wykonawca, który uzyskał większa ilość punktów w kryterium C; 13. W razie niemożności wyłonienia 3-ch wykonawców z powodu nadmiernej ilości ofert o równej punktacji, Zamawiający zaprosi Wykonawców do dogrywki w zakresie jednego z ww. kryteriów. 12. Wyniki oceny i zakończenie pierwszego etapu 1. Komunikat o zakończeniu prac Komisji i ocenie ofert wraz z podaniem: nazwy/nazwiska oferenta oraz ilości uzyskanych punktów w każdym kryterium i łącznie zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora: oraz tablicy ogłoszeń. 2. W terminie 3 dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu do Prezesa PLW S.A. 3. Prezes PLW S.A. rozpatruje skargę w terminie 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi dalsze czynności związane z procedurą (w stosunku do danego lokalu) zostaną wstrzymane. 4. Skargę można wnieść w drodze określonej w cz. 10 Regulaminu, powyżej. Odpowiedź na skargę zostanie przekazana indywidualnie, tą samą drogą. 5. Po przekazaniu odpowiedzi na skargę (w stosunku do danego lokalu) podjęte będą dalsze czynności zmierzające do wyboru Wykonawcy lub powtórzone zostaną czynności zaskarżone w zależności od rozstrzygnięcia. ETAP II 13. Zaproszenie do prezentacji 1. Zamawiający zaprosi do prezentacji 3-ch najwyżej ocenionych Wykonawców. 2. Prezentacja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - w jednym dniu dla wszystkich zaproszonych Wykonawców, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przekazania Wykonawcom zaproszenia, o którym mowa w pkt. 1 powyżej Indywidualna prezentacja każdego z wykonawców może trwać max jedną godzinę i pół; 2.2. Każdy Wykonawca zostanie powiadomiony o godzinie swojej prezentacji. Zakres prezentacji określony zostanie w zaproszeniu (kolejność prezentacji ustalona zostanie w odniesieniu do punktacji Wykonawca, który uzyskał najwyższą notę dokona prezentacji jako 1-szy itd.). 8

9 2.3. Nie stawienie się na prezentacje poczytane zostanie jako odstąpienie od dalszego udziału w postępowaniu. 3. Zaproszenia do prezentacji skierowane zostaną indywidualnie na piśmie (faksem) lub osobiście (za pokwitowaniem), ze wskazaniem jej terminu. 4. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego przesunięcia terminu prezentacji na pisemny wniosek Oferenta. Z uwagi na termin związania ofertą, oraz dyscyplinę konkursu, przesuniecie negocjacji może nastąpić maksymalnie o 2 dni, zastrzeżeniem terminu wskazanego w pkt. 2 powyżej, za zgodą Zamawiającego. 5. Na etapie analizy prezentacji, Organizator zastrzega możliwość zwrócenia się do wszystkich lub wybranych Wykonawców zgodnie z faktyczną potrzebą z pytaniami/prośbą o dodatkowe wyjaśnienie kwestii poruszonych podczas prezentacji lub pominiętych podczas prezentacji. 6. Wszystkie czynności opisane w cz. 13 pkt. 2-5, w tym odpowiedzi na pytania, o których mowa w pkt. 5 powyżej zostaną dokonane w ciągu 7 dni od dnia przekazania Wykonawcom zaproszenia, o którym mowa w pkt Przedmiot i ocena prezentacji 1. Prezentacja winna skupiać się przede wszystkim na: 1) Krótkiej prezentacji Wykonawcy/dorobek/zespół dedykowany do realizacji zadania/metody współpracy z Klientami 2) Omówienie/prezentacja zaoferowanej kampanii- uszczegółowienie, 2. Po zakończeniu wszystkich prezentacji Organizator podsumuje ETAP II i w drodze konsensusu ustali ranking Wykonawców od pozycji 1 do pozycji 3, gdzie pozycja 1 będzie najkorzystniejsza. 15. Wyniki ETAPU II 6. Komunikat o zakończeniu prac Zespołu Negocjacyjnego wraz z podaniem nazwy/nazwiska Oferenta z którym zawarta zostanie umowa zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego: Jednocześnie informacja ta zostanie przekazana na piśmie - drogą fax wszystkim uczestnikom ETAPU II. 7. W terminie 3 dni roboczych od daty przekazania komunikatu o zamknięciu ETAPU II uczestnik prezentacji może wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu do Prezesa PLW S.A. 8. Prezes PLW S.A. rozpatruje skargę w terminie 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi zawarcie umowy ( w stosunku do danego lokalu) zostanie wstrzymane. 9. Skargę można wnieść w drodze określonej w cz. 10 powyżej. Odpowiedź na skargę zostanie przekazana indywidualnie, tą sama drogą. 10. Po przekazaniu odpowiedzi na skargę (w stosunku do danego lokalu) podjęte będą dalsze czynności zmierzające do zawarcia umowy lub powtórzone zostaną czynności zaskarżone w zależności od rozstrzygnięcia. 11. Wszystkim uczestnikom procedury przysługuje skarga do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, na zasadach ogólnych. 9

10 ETAP III 16. Umowa 1. Umowę z Wykonawcom, którego oferta została wybrana, zawiera Zarząd PLW S.A. lub osoba upoważniona do działania w jego imieniu. 2. Umowa musi zawierać wymogi zawarte w załączniku nr 3 do nn. Regulaminu istotne postanowienia do umowy. 3. Zamawiający skorzysta z projektu orientacyjnego umowy z oferty Wykonawcy. 4. Projekt umowy zostanie doprecyzowaniu po stronie PLW S.A. i obustronnie skonsultowany. Po uzyskaniu obustronnej akceptacji ostatecznego wzoru wyznaczony zostanie termin zawarcia umowy. 5. Jeśli strony nie osiągną konsensusu co do ostatecznego wzoru umowy w ciągu 4ch dni od wyboru Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zaproszenia do zawarcia umowy drugiego Wykonawcy z rankingu. 6. Doprecyzowanie warunków umowy nie oznacza zmian wobec treści oferty i/lub renegocjacji ceny. 7. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 3. Przy podpisaniu umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości ofertowanego budżetu brutto. 4. Zabezpieczenie może zostać wniesione w formie: a) pieniądzu - wpłacone przelewem, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach ubezpieczeniowych lub gwarancjach bankowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz. 275) 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być wpłacone na konto Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. o/warszawa Zabezpieczenie musi obejmować okres: od zawarcia umowy do 30 dni ponad termin końcowy realizacji umowy, zgodnie z umową w tym czasie tj. w ciągu 30 dni po zakończeniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w 100 %, chyba że zajdą okoliczności potrącenia/zatrzymania zabezpieczenia 18. Wykaz załączników do nn. Regulaminu Integralną cześć niniejszego regulaminu stanowią załączniki: Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 3 istotne postanowienia do umowy Załącznik nr 4 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 wskazówki do wykonania załączników zawierających informacje podlegające ocenie wg kryteriów A,B i C. 10

11 Załącznik Nr 1 OFERTA 1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie konkursu zorganizowanym przez PLW SA we Wrocławiu, na zadanie p.n.: PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ NA POTRZEBY PROMOCJI NOWEGO TERMINALU PASAŻERSKIEGO PORTU LOTNICZEGO WE WROCŁAWIU Z UWZGLEDNIENIEM OFERTY POŁACZEŃ LOTNICZYCH Z WROCŁAWIA. 2. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: Zarejestrowany adres Wykonawcy: u l i c a n r d o m u k o d m i e j s c o w o ś ć p o w i a t w o j e w ó d z t w o tel.: fax: REGON: NIP: Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy (imię i nazwisko) 3. OFERUJEMY WYKONANIE OBJĘTEGO PRZETARGIEM ZADANIA ZA CENĘ (WYNAGRODZENIE): Netto zł Brutto zł (słownie: ) 3. 1 OFERUJEMY WYKONANIE OBJĘTEGO PRZETARGIEM ZADANIA W BUDŻECIE (W TYM WYNAGRODZENIE): Netto zł Brutto zł (słownie: ) 4. Oświadczamy, że: - Prace całość przedmiotu zamówienia wykonamy siłami własnymi.*) - Przedmiot zamówienia w zakresie w zakresie: wykonamy siłami własnymi, a podwykonawcy(om) powierzone zostaną prace w zakresie: * ) * n i e p o t r z e b n e s k r e ś l i ć UWAGA! Brak wypełnienia formularza oferty w pkt. 4 uznaje się za jednoznaczne z samodzielnym wykonaniem zadania przez Wykonawcę, tj. bez udziału podwykonawców. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią załącznika nr 4 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego, w tym z opisem zawartym w załączniku nr Oświadczamy, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto zostanie wniesione najpóźniej w dacie zawarcia umowy odpowiednio do zakresu naszej oferty, na warunkach Regulaminu. 7. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty. 8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu wraz z ze zmianami/wyjaśnieniami i akceptujemy warunki w nim zawarte bez zastrzeżeń. 11

12 9. Oświadczamy, że w cenie uwzględniliśmy wszystkie koszty niezbędne dla należytego wykonania zadania. 10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą w okresie 40 dni od terminu wyznaczonego na składanie ofert, licząc zgodnie z Art. 111 kc. 11. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na czas: od zawarcia umowy do 21 września 2012 i realizacji kampanii w terminie: od 27 sierpnia do 21 września W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu zgodnie z Regulaminem. 13. Oświadczamy, że jesteśmy*) / nie jesteśmy*) płatnikiem podatku VAT od towarów i usług. * n i e p o t r z e b n e s k r e ś l i ć 14. Załącznikami do niniejszej oferty są: Oświadczamy, iż do złożenia niniejszej oferty i złożenia podpisów na dokumentach stanowiących treść niniejszej oferty upoważnieni są: 1... (imię, nazwisko osoby) 2... (imię, nazwisko osoby) 3... (imię, nazwisko osoby) na podstawie:... (podstawa umocowania) , dnia imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 12

13 Załącznik Nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ NA POTRZEBY PROMOCJI NOWEGO TERMINALU PASAŻERSKIEGO PORTU LOTNICZEGO WE WROCŁAWIU Z UWZGLEDNIENIEM OFERTY POŁACZEŃ LOTNICZYCH Z WROCŁAWIA. Nazwa i adres Wykonawcy: Oświadczamy, że: 1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowym,. 2. posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszym zaproszeniu jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 4. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5. nie byliśmy karani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych Dnia (pieczęć i podpis wykonawcy) 13

14 ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY Załącznik Nr 3 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ NA POTRZEBY PROMOCJI NOWEGO TERMINALU PASAŻERSKIEGO PORTU LOTNICZEGO WE WROCŁAWIU Z UWZGLEDNIENIEM OFERTY POŁACZEŃ LOTNICZYCH Z WROCŁAWIA. A) Zamawiający zastrzega zawarcie w umowie następujących postanowień: 1. Strony ustalają, kary umowne w przypadku: a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje 30% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto. b) opóźnień w realizacji któregokolwiek z zapisów wymienionych w niniejszej umowie 0,2% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień opóźnienia. c) nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym: - działanie niezgodne ze zaakceptowanym przez Zamawiającego planem kampanii reklamowej, określającym warunki wykorzystania powierzchni reklamowej w poszczególnych mediach, np. wykorzystanie nośników innych, niż przedstawiono w specyfikacji, wykorzystanie mniejszej liczby nośników, skrócenie czasów emisji, zmiana formatów reklam etc. - 30% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto. - zaniedbania dotyczącego produkcji powierzonych materiałów (niewłaściwy wydruk reklam, niewłaściwe nagranie dźwięku etc.) 30% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto. - działanie niezgodne z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, w szczególności skrócenie czasu ekspozycji/emisji - 30% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest też do ich bezzwłocznego usunięcia na własny koszt. 4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi. 5. Wykonawca jest zobowiązany do nadzorowania instalacji oraz ekspozycji materiałów oraz sporządzenia dla Zamawiającego odpowiedniego raportu z przebiegu kampanii, zawierającego m.in. wykaz nośników wraz z ich lokalizacją oraz dokumentację fotograficzną, w przypadku materiałów w prasie i radiu dostarczenia skanów/nagrań, a w przypadku reklamy w Internecie linków do kampanii. 6. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 7. W dniu rozpoczęcia ekspozycji Wykonawca przekaże serwis zdjęciowy dokumentujący wyklejenie nośników reklamy. 8. Zamawiający ma prawo nie przyjąć części przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia zastrzeżeń takich jak: 1) złej jakości druk, 2) niestaranne wyklejenie, 3) wyklejenie niezgodne z listą lokalizacji nośników, W takim przypadku Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na likwidację usterek. Dodatkowy termin zostanie uzgodniony z Wykonawcą, ale nie może być dłuższy niż 4 dni robocze. Po bezskutecznym upływie tego Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy 9. W przypadku zniszczenia reklamy podczas jej ekspozycji np. w wyniku aktu wandalizmu Wykonawca naprawi zniszczenie na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie dłuższym niż 4 dni robocze od otrzymania informacji o zniszczeniu. 10. W przypadku niedotrzymania terminu przewidzianego na usunięcie zniszczeń, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wysokości wynagrodzenia ustalonego między stronami za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 14

15 Oraz w zakresie kontroli: 11. Na każdym etapie realizacji umowy na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w wyznaczonym pismem terminie, w sposób określony w piśmie, dokumenty lub kopie dokumentów stwierdzające faktyczny koszt poniesiony za dany element kampanii. 12. Za dokumenty, o których mowa w pkt. 11 powyżej uznaje się szczególnie, faktury, umowy i inne dokumenty oraz dowody księgowe. 13. Odmowa przedstawienia dokumentacji kosztów uznana zostanie za nienależyte wykonanie zadania, o którym mowa w pkt. 1 c) powyżej. B) Załącznikami do umowy są: 1. Kopia oferta Wykonawcy wraz z planem kampanii reklamowej. 2. Kopia Regulaminu konkursu. C) W umowie zostanie określony ponad to: 1. Strony umowy 2. Przedmiot umowy, termin realizacji, 3. Wynagrodzenie, oraz : 4. Rozliczenie nastąpi w walucie polskiej. 5. Nie dopuszcza się fakturowania częściowego. 15

16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ISTOTNE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW- Załącznik Nr 4 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII REKALMOWEJ NA POTRZEBY PROMOCJI NOWEGO TERMINALU PASAŻERSKIEGO PORTU LOTNICZEGO WE WROCŁAWIU Z UWZGLEDNIENIEM OFERTY POŁACZEŃ LOTNICZYCH Z WROCŁAWIA. Port Lotniczy im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu położony jest w południowo-zachodniej części Wrocławia, w odległości ok. 10 km od centrum miasta, w pobliżu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, którą można się dostać na lotnisko szybko i komfortowo m.in. zarówno od strony Warszawy (przez łącznik Długołęka), od Poznania z drogi krajowej nr 5, a także od południa z drogi krajowej nr 8 oraz z autostrady A4. Dynamiczny rozwój ruchu lotniczego port notuje od 2003 roku. W ciągu 5 lat liczba pasażerów wzrosła pięciokrotnie. Lotnisko obsługuje przewoźników sieciowych, którzy oferują loty do największych portów przesiadkowych w Europie, przewoźników niskokosztowych, takich jak Ryanair, czy Wizz Air, którzy posiadają we Wrocławiu swoje bazy operacyjne, a także linie czarterowe, wynajmowane przez tour operatorów do transportu klientów biur podróży. 11 marca Port Lotniczy Wrocław uruchomił nowy terminal. Przepustowość wynosi ponad 3,5 mln pasażerów rocznie, docelowo będzie można obsłużyć 7 mln osób. Opis przedmiotu zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej na potrzeby promocji nowego terminalu pasażerskiego Portu Lotniczego wraz z ofertą połączeń lotniczych z Wrocławia. Kampania powinna zostać zrealizowana w następujących mediach: Internet, outdoor możliwe również środki komunikacji miejskiej, prasa, radio. Dodatkowo istnieje możliwość wykorzystania mediów/nośników niestandardowych. Plan powinien przedstawić takie media, za pomocą których w najbardziej efektywny sposób dotrzemy z naszym przekazem do grupy docelowej. Przekaz kampanii Głównym przekazem kampanii będzie informacja o tym, że wrocławskie lotnisko ma nowoczesny, komfortowy terminal pasażerski oraz bogatą, uniwersalną ofertę połączeń, dostosowaną zarówno dla pasażerów, którzy szukają tanich lotów, jak i do klientów biznesowych, korzystających z usług tradycyjnych linii lotniczych, takich jak PLL LOT, Lufthansa, czy SAS. Hasło przewodnie kampanii brzmi: Poleć Wrocław. Nowy terminal. Nowe perspektywy. Hasło to będzie widoczne na kreacjach wizualnych i pojawi się w scenariuszu spotów radiowych. W naszej kampanii pokazujemy lotnisko jako miejsce prestiżowe, przyjazne dla pasażera, z nowoczesną infrastrukturą i bogatą ofertą lotów dostosowaną do szerokiej grupy odbiorców (latać może każdy). Chcemy pokazać, że mamy terminal klasy VIP dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta i regionu. Kampania będzie miała charakter wizerunkowy (nowoczesny terminal) z elementem sprzedażowym (bogata oferta połączeń lotniczych). Grupa docelowa: Kampania jest skierowana zarówno do osób, które korzystały już z oferty lotniska (niewielka przewaga kobiet, najczęściej osoby w wieku lat, wykształcenie w większości wyższe) oraz do 16

17 potencjalnych pasażerów wrocławskiego lotniska, których chcemy zainteresować naszą ofertą i pokazać im, że każdy może latać (głównie mieszkańcy Wrocławia i regionu zdefiniowanego w punkcie Zasięg terytorialny kampanii). Zasięg terytorialny kampanii: Województwo dolnośląskie, opolskie, południowa część woj. wielkopolskiego, województwo śląskie, lubuskie, wschodnia część województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem miast powyżej 50 tys. mieszkańców. Czas trwania kampanii: od 27 sierpnia 2012 do 21 września 2012 Dotychczasowa polityka komunikacyjna: Oparta w dużej mierze na bardzo aktywnych działaniach public relations, skierowanych głównie do mediów lokalnych (Wrocław oraz obszary określone w zasięgu terytorialnym kampanii), w niewielkim stopniu zaś na działalności stricte reklamowej. Media, w jakich dotychczas zakupywane były powierzchnie reklamowe to głównie dzienniki Gazeta Wyborcza i Gazeta Wrocławska, lokalne stacje radiowe, lokalna telewizja (TVP Wrocław oraz TEDE), rzadziej wydawnictwa biznesowe. Budżet: Koszt realizacji kampanii, uwzględniający przygotowanie strategii komunikacji, planu zakupu mediów, realizacji kampanii (zakup mediów, produkcja materiałów na nośniki typu outdoor, montaż i demontaż, produkcja spotów radiowych, przedstawienie raportu z kampanii) nie powinien być wyższy niż zł netto. Dodatkowe informacje: 1) Projekty graficzne oraz scenariusz spotu radiowego niezbędne do realizacji kampanii dostarcza Klient. 2) We wszystkich przekazach pojawi się informacja o dofinansowaniu unijnym (logotypy + tekst informacyjny). W przypadku plików radiowych będzie to następująca treść: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 17

18 Załącznik Nr 5 Wskazówki do wykonania załączników zawierających informacje podlegające ocenie wg kryteriów A,B,C PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ NA POTRZEBY PROMOCJI NOWEGO TERMINALU PASAŻERSKIEGO PORTU LOTNICZEGO WE WROCŁAWIU Z UWZGLEDNIENIEM OFERTY POŁACZEŃ LOTNICZYCH Z WROCŁAWIA. Ad. kryterium A: Wymaga się aby cena oferty była wpisana w załączniku nr 1 oferta. Ad. Kryterium B: Wymaga się aby wykaz doświadczenia wykonawcy sporządzony był jako załącznik do oferty, tak, aby jednoznacznie wynikało z niego: ilość wykazanych doświadczeń kampanii reklamowych, wielkość budżetu budżecie, termin ich realizacji (początkowy i końcowy), oraz załączyć dokumenty referencji odpowiednio do wykazanych doświadczeń. Ad. Kryterium C: Wymaga się aby Strategia doboru kanałów komunikacyjnych, która podlega ocenie w kryterium Strategia komunikacyjna, stanowiła załącznik do oferty. W treści załącznika wymaga się aby wyszczególnione zostały w sposób przejrzysty punkty/akapity/odnośniki zawierające opis ocenianych cech: Wprowadzenie powinno zawierać informacje niezbędne do oceny: Cechy 1 - analiza sytuacji wyjściowej i Cechy 2 - definicja celów i adresatów oraz inne informacje, które Wykonawca uzna za niezbędne tytułem wprowadzenia. Część opisowa strategii powinna zawierać informacje/dane niezbędne do oceny Cechy 3 - dobór mediów/środków komunikacji z uwzględnieniem wszystkich elementów wymienionych/opisanych w cz. 4 pkt. 5 nn. regulaminu oraz z podaniem struktury budżetu (kosztów cząstkowych) 18

postępowanie dwuetapowe: ETAP I KONKURS ETAP II NEGOCJACJE ETAP I Organizator

postępowanie dwuetapowe: ETAP I KONKURS ETAP II NEGOCJACJE ETAP I Organizator REGULAMIN KONKURSU OFERT WRAZ Z NEGOCJACJAMI NA DZIERŻAWĘ MIEJSC POSTOJOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA POSTÓJ TAXI PRZY NOWYM TERMINALU PORTU LOTNICZEGO WROCŁAW postępowanie dwuetapowe: ETAP I KONKURS ETAP II

Bardziej szczegółowo

postępowanie dwuetapowe: ETAP I KONKURS ETAP II NEGOCJACJE ETAP I Organizator

postępowanie dwuetapowe: ETAP I KONKURS ETAP II NEGOCJACJE ETAP I Organizator REGULAMIN KONKURSU OFERT WRAZ Z NEGOCJACJAMI NA NAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ NA DZIAŁALNOŚĆ TYPU RENT A CAR W NOWYM TERMINALU PORTU LOTNICZEGO WROCŁAW postępowanie dwuetapowe: ETAP I KONKURS ETAP II

Bardziej szczegółowo

postępowanie dwuetapowe: ETAP I KONKURS ETAP II NEGOCJACJE ETAP I Organizator

postępowanie dwuetapowe: ETAP I KONKURS ETAP II NEGOCJACJE ETAP I Organizator REGULAMIN KONKURSU OFERT WRAZ Z NEGOCJACJAMI NA NAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ NA DZIAŁALNOŚĆ TYPU KANTOR WYMIANY WALUT W TERMINALU PORTU LOTNICZEGO WROCŁAW postępowanie dwuetapowe: ETAP I KONKURS ETAP

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH DZIELNICOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH DZIELNICOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Nr 05/J/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH DZIELNICOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stare Babice REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 Jasionka 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 www.rzeszowairport.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Warszawa: Opracowanie pomysłu kreatywnego i produkcja dwóch filmów informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-5-01/2015 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH Opracował:... Data:... ZATWIERDZIŁ Prezes:... UZGODNIENIA Radca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 2. Adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Katowice: Przedmiotem zamówienia jest zakup mediów na potrzeby promocji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2015 Numer ogłoszenia: 24631-2015; data zamieszczenia: 24.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Zakup mediów na potrzeby działań w zakresie komunikacji społecznej Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 64382-2016; data zamieszczenia: 22.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl 1 z 5 2012-07-25 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Warszawa: Opracowanie pomysłu kreatywnego i produkcja dwóch

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: Przeprowadzenie kampanii informacyjnej POPŻ 2014-2020 Numer ogłoszenia: 307074-2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Zaproszeni do składania Ofert (wszyscy) Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu o przepustowości 100 Mb/s.

Wykonawcy Zaproszeni do składania Ofert (wszyscy) Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu o przepustowości 100 Mb/s. Warszawa, dnia 13.10.2015 roku Wykonawcy Zaproszeni do składania Ofert (wszyscy) Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu o przepustowości 100 Mb/s. 1. Informacje o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 Wschowa, 09.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 W związku z realizacją projektu pn.: Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A. w ramach Pilotażu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie.travel Kielce: Kampania internetowa w ramach realizacji projektu Trasy rowerowe

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (dalej także: WUZ) nazwa zadania: Dostawa i montaż płyty magnetycznej do oczyszczarki lotniskowej.

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (dalej także: WUZ) nazwa zadania: Dostawa i montaż płyty magnetycznej do oczyszczarki lotniskowej. Organizator: ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław fax: 071 35 73 973 www.airport.wroclaw.pl Tryb: Przetarg nieograniczony na warunkach określonych nn. WUZ Nr nadany sprawie: PLWSA 24/N/2014 WARUNKI UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-38/Z/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-38/Z/2015 Poznań, 28 października 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-38/Z/2015 I. ZAMAWIAJĄCY: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań NIP 7781411344, REGON 634512019,

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ WRAZ ZE STACJĄ CZOŁOWĄ W MARGONINIE

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ WRAZ ZE STACJĄ CZOŁOWĄ W MARGONINIE OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ WRAZ ZE STACJĄ CZOŁOWĄ W MARGONINIE Data publikacji: 30.12.2015 r. Termin składania ofert: 08.01.2016 r. Gmina Margonin

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-11/Z/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-11/Z/2016 Poznań, 27 października 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-11/Z/2016 I. ZAMAWIAJĄCY: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań NIP 7781411344, REGON 634512019,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 Wschowa, 16.02.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 W związku z realizacją projektu pn.: Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A. w ramach Pilotażu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 1 z 5 2011-10-06 09:12 Wrocław: System informatyczny wspomagający przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych Numer ogłoszenia: 321710-2011; data zamieszczenia: 06.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

1 Organizator. Konkurs jest organizowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. 2 Terminy konkursu

1 Organizator. Konkurs jest organizowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. 2 Terminy konkursu Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia 13.11.2015 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PODNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI OK. 140 m 2, ZNJADUJACEGO SIĘ W BUDYNKU PARKU WODNEGO OCTOPUS PRZY UL. SZKOLNEJ 18 W

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-02-05 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.pl Wrocław: Wykonywanie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia wraz z obsługą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Wykonanie oraz dostawa folderów, ulotek i plakatów promocyjnych dla Przedsięwzięć Euro 2012: Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego; Budowa Europejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Cykl publikacji promocyjnych poświęconych projektom transportowym w tygodnikach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl Wrocław: Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dot. budowy gazociągu na odcinku

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE PRZY ul. J.J. ROSTAFIŃSKICH 1

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE PRZY ul. J.J. ROSTAFIŃSKICH 1 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE PRZY ul. J.J. ROSTAFIŃSKICH 1 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany przez Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Warszawa: usługa nadzoru nad prawidłowym stanem technicznym budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 08.07.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 03/5.4/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp z o. o., ul. Jurowiecka 56, 15 101 Białystok NIP: 542-26-22-985; REGON: 050 86 94 43

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURSU OFERTOWEGO NA SCENARIUSZ (PROGRAM ZAJĘĆ) KURSU KWALIFIKACYJNEGO, RADY PEDAGOGICZNEJ I KURSU DOSKONALĄCEGO I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W TYM ZAKRESIE ORGANIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu. 3 Terminy składania i otwarcia ofert

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu. 3 Terminy składania i otwarcia ofert REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO KUCHNI SZKOLNEJ I ZAPLECZA KUCHENNEGO WRAZ Z USŁUGĄ ORGANIZACJI ŻYWIENIA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 79 IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Zakup mediów na potrzeby promocji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2016 Numer ogłoszenia: 22365-2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61- Poznań: Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego przez okres 12 miesięcy. Znak sprawy: DT.III.272.9.2011 Numer ogłoszenia: 348603-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. ZAMÓWIENIE nr 17/WND-RPLD.03.02.00-00-050/13. dotyczące zlecenia wykonania usługi w ramach projektu Łódzkie Energetyczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. ZAMÓWIENIE nr 17/WND-RPLD.03.02.00-00-050/13. dotyczące zlecenia wykonania usługi w ramach projektu Łódzkie Energetyczne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIE nr 17/WND-RPLD.03.02.00-00-050/13 dotyczące zlecenia wykonania usługi w ramach projektu Łódzkie Energetyczne Tryb udzielenia zamówienia: przetarg Przetarg organizowany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. ul. Długosza 27 42-580 Wojkowice tel./fax 32 7696850 2. Miejsce i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii promującej wdrożenie i działanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA Warszawa, 20 marzec 2012 r. UD-XVII-ZFE.042.79.1.2012 dot. opracowania projektu graficznego strony internetowej projektu Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/ z 5 2015-02-20 13:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/ Sochaczew: Pomoc techniczna - działania informujące i promujące

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo