i planowania w obszarze działalności reklamowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i planowania w obszarze działalności reklamowej"

Transkrypt

1 w [ill 603 Jan BelicZYliski Katedra Pr.cenl Zanqdzanla Metody analizy strategicznej i planowania w obszarze działalności reklamowej 1. Uwagi wstępne W roz wini ę t ej gospodarce rynkowej, gdzie istnieje silna konkurencja i du że nasyceni e rynku produktami, ła l wiejjest wytworzyć produkt, ni ż go sprl.cdac. Z tego powodu przeds ięb i o rs twa, prowadz ąc akt yw ną działalność marketingow ą, prl.yjmujq o ri e nta cję ry n kową. J ed n ą z dziedzin działaln ośc i marketingowej przed się b i ors twa jest dzia ł alność reklamowa, gdzie szczegó l n ą rolę odgryw ają mi ęd zy innymi nanędz i a planowania tej d zi ał a ln ośc i. W praktyce dz i ałali polskich p rzedsiębio r stw, jak i agencji reklamowych daje s i ę zauważyć niewi elki SIOpiCli wykorzystania profesjonalnych metod analizy strategicznej ora z metod planowania w procesie przygotowania strategii reklamy i pl anu kampanii rek lamowej. Problematyka wykorzystania tyc h metod jest zagadnieni em o podstawowym znaczeniu zarówno teoretycznym, jak i praktyc zn ym z uwagi na wzrostowe tendencje rozwoj u rynku re kl amy w Polsce. Należy w tym mi ej sc u podkreś l i ć, że w Polsce problematyka metodologi i planowania reklamy nie jest w wystarczający m stopn iu doceniania. o czym św i adczyć może m. in. uboga literatura przedmiotu w tym zakresie. Ni niej szy artykuł jest p róbą ukazania na r zędz i owego aspektu procesu planowania d z ia ł al n ości reklamowej. Zaprezentowano na rlędz ia (metody) wykorzystywane zarówno w procesie formu ł owania strategii reklamy.jak i w procesie planowania kampanii reklamowej. Artykuł rozpoczyna s i ~ rozważaniami na temat istoty reklamy i dz i a ł alno śc i reklamowej. Na s t ę pnie zaprezentowano metody analizy strategicznej w obszarze dzia ł al n ości reklamowej p r ze d s ię biorstwa. Zwraca s i ę uwa gę, że podstawowym celem tych metod jest zbadanie, a na s tępnie potwierdzenie lub redefin iowanie celów. kierunków i sposobów

2 Jan dzialan ia fir my w zakresie reklamy. K o ń cową część a rt y kuł u stanowi prezentacj a typowych metod planowania kampanii reklamowej. 2. Istota reklamy I działalności reklamowel Pojęc i e reklamy jest wieloznaczne, bywa bowiem u żywa n e w różnyc h kontekstach znaczeniowych. Odnoszonejest nie tylko sfery gospodarczej, ale ta kże spo łecz n ej, politycznej i kulturalnej. Ana l i z ując n ajczęściej spotykane w literaturze przedmiotu definicje reklamy, m ożna zau w a żyć, że sprowa d zają one re klam ę do okreś l o n ej formy dz i a ła l n ośc i (tj. prezentacji, przedstawiania czegoś) prowadzonej za poś redn ic t we m specyficznych narzędz i. Wi ęk szość autorów okreś l a ją jako zjawisko ekonomiczno-psychologiczne i interpretuje ten termin w aspekcie: a) czy n nośc i owym,jako okreś l o ną dzied z in ę dz iałaln ośc i marketin gowej oraz b) procesu komunikacyjnego, s prowa d zającego i s t o t ę rekl amy do czy nnośc i in formowani a i zac hęca nia, jak rów ni eż do okreś l o n ego komunikatu. W wąsk im znaczeniu reklama odnosi s i ę jedyni e do sfery d z iał a ln ośc i gospodarczej. Wedlug Amerykallski ego Stowarzyszenia Marketingu reklama w ty m znaczeniu stanowi ma sową, ni eodpł a tną i bezosobo w ą fo rmę prezentowania oferty sp r zed aży przez o kreś l o n ego nad a w cę [Marketing Definitions..., 1960, s. 2 10]. Jej g ł ów n ym celem i zasadniczq funkcjq jest wywo ł ywa ni e chęci posiadani a produktu przez potencjalnych nabywców oraz wpł ywa n ie na dokonywane przez nich wybory. Podkreś la s i ę, że reklam a nie tylko informuje, co moż n a k u p i ć, lecz przekonuje o tym, jakie dany prod ukt ma za lety i dlaczego ten w ł aś ni e na l eży kupi ć. Zwraca s i ę przy tym uw a gę, że rek lama polega na zaprezentowaniu i sklonieniu potencjalnych nabywców do przychylnego przyj ęc i a rek lam ującej s i ę firmy [Sztucki 1992, s. 123], czyli ogólnie jest ona dział a ln ością in form acyj n ą, zac h ęc aj ącą i n akłani aj ąc ą do okreś l o n ego pos t ępowania na rynku '. Na podstaw ie przeprowadzonej analizy metodologicznej definicji rekl amy spotykanych w literaturze przedmi otu, m oż na s t w i e rd z i ć, że dz iałaln ość reklamowa polega na nieosobowym komunikowaniu s i ę organi zacji (firmy, in stytucji nie p rty n osz ącej zysku) ze s po łeczeń s twem poprzez środ ki masowego przekazu. Proces ten jest o pł aca n y przez nad awcę lub sponsora komunikatu, który przedstawia prod ukt lu b idee 2 Reklama (d z iał a ln ość reklamowa) ma na celu nic tylko informowanie, ale takie zmienia wś ród odbiorców przekonanie co do produktów lub idei. Pobudza ona popyt oraz wywatuje o kreś l o n e zachowania I Należy zauważyć, że reklama jest również postrzegana w znaczeniu rzeczowym. który sprowadza isto t ę reklamy do określonej formy komunikacji lub komunikatu (informacji). Przyjm ując. te reldama stanowi komunikat. w którym można wyodr ę bnić przedmiot, na który wskazuje znaczenie znaków (to o czym powiadamia) oraz porządek znaków i znaczen (jak on powiadamia), moina stwierdzić, ii działalność reklamowa obejmuje tworzenie przekazu reklamowego. 2 W krajach zachodnich niektórly nadawcy reklamy, których przekaz związany jest zc s l uibą publiczną na rlccz spolcczcnstwa, nie muszą p ł acić za swoją reklamę.

3 czlonków s połeczeń stwa poprzez laki rodzaj perswazji, który ni e odwołuje s i ~ do przemocy fizycznej. Jest p rzeważnie adresowana do grup ludzi, a ni e tylko do poszczególnych osób, przez co ma ona charakter nieosobowy. Etapy procesu działalnośc i rek ł amowej można przedstawić na s tęp ująco: I) przeprowadzenie w s tępnyc h badań marketin gowych potrzebnych do realizacji d zi ałań reklamowych, 2) przygotowanie ws tępnych zało żeń kampanii rek lamowej, 3) wybór agencji reklamowej, 4) podjęc i e współ p racy z age n cją - prezentacja informacji o firmi e i w s tępnych za ł oże ń kampanii reklamowej, 5) przeprowadzenie uzupe ł niającyc h badali marketingowych dla potrzeb planowania kampanii reklamowej. 6) opracowan ie planu kampanii reklamowej. w tym wyznaczenie budżetu reklamowego, 7) uzgodnienie planu kampanii reklamowej z planem marketingowym reklamodawcy. 8) testowanie ś rodków reklamowych w formie surowej, 9) zatwierdzenie płanu kampanii reklamowej, 10) analiza podmiotów u s ł u gowyc h w zakresie produkcj i środków reklamowyc h. II ) przygotowanie spo tkań przedprodukcyjnych, 12) uzgodnienie elementów środka reklamy pod kąt e m produkcji z producentami, 13) nadzorowanie produkcji środk ów reklamowych, 14) prezentacja, testowanie i ocena wyprodukowanych ś rod k ów reklamowych. (5) negocjowanie warunków umieszczenia reklamy w mediach, 16) ostateczne zatwierdzenie kampanii reklamowej. (7) zakup przestrzeni reklamowej (miejsca i czasu reklamowego) w mediach, 18) ki erowanie ś rodków reklamowych do mediów. 19) ukazywani e/emi sj a reklamy w mediach, 20) monitorowanie ukazywania/emi sj i rek lamy w mediach, 2 1) badanie s kutecz no ści oraz efektywności kampanii reklamowej w trakcie jej trwania oraz po jej zakollczeniu. 22) opracowanie wniosków analizy s ku t eczności oraz e fektywności kampanii reklamowej. 3. Metody analizy strateglcznel w działalności reklamowe I Ana li za strategiczna przedsiębiorstwa musi mieć charakter kompleksowy (systemowy) i dotyczyć wszystk ich obszarów jego działa l no śc i. Mając to na uwadze. mo ż n a dokon ać analizy strategicznej w obszarze działa l no śc i reklamowej. Analiza strategiczna reklamy,jako zbiór działań diagnozuj,jcych rek la-

4 lali wia s formułowanie stra modaw cę i jego otoczenie (sy tuację rynkową), umożl i tegii d z i a l ań reklamowych oraz opracowanie planu kampanii reklamowej. Formul owanie strategii reklamy jest mo ż li we d z i ę ki uprzedniemu rozpoznaniu z punktu widzeni a dz i ałaln ośc i reklamowej mocnych i s ł abyc h stron firmy oraz szans i zagro żeń dla firmy ze strony otoczenia. Podstawowym celem takiej anali zy jest zbadanie, a na s tępni e potwi erdzenie lub redefi niowanie celów, ki erunków i sposobów d ziałan ia prze d s iębi orstwa w zakresie rek lamy. Pozos ta ł e cele anali zy strateg icznej w obszarze działaln ości reklamowej s prowadzają s ię do; - wykrycia wszelkich ni e prawid ł owośc i w d zia ł al n ośc i reklam owej. - identyfi kacji szans i zag ro że ń w k o nt ekśc i e o s i ąga nia wła śc iw ego poziomu efektyw n ośc i reklamy, - ok reś l e n i a stopnia wykorzystania zasobów organizacyjnych, ludzkich i fin ansowych w obszarze d zia ł a łn ości rek lamowej p rteds i ęb i o rstwa, - zdefi niowania strategii reklamy, - dokonania oceny w ł as nej d zia ła l no śc i reklam owej w porównaniu z działani ami reklamowymi konkurencj i [Sieniok. Gru szczy ń s k a-malec 1996, s. 83J. Metody analizy strategicznej reklamy p e łnią funkcję diag n ostyczną, która koncentruje uwagę zarówno na czynnikach otoczenia rynkowego,jak i działaln ości reklamowej przed s i ęb i o rstwa. Diagnoza umoż li wia wskazanie b łędów i ni es prawno ści w d z iałalnośc i reklamowej. Tym sam ym s łu ży do oceny firmy w obszarze d z i ałal n ości reklamowej. Metody analizy strategicznej reklamy rów ni eż pe łni ą funk cję proj e k cyjną. która sprowadza s i ę do przedstawienia projektu strategi i d z ia lań reklamowych. Okre ś la on przysz łą s trateg i ę reklamy na podstawie wyników diagnozy dzia l alno śc i reklamowej. Tak w i ęc ro la wszystkich metod anal izy strategicznej reklamy sprowadza s i ę do ksztallowani a celów i strategii d z i ał alno śc i reklamowej oraz doskonalenia systemu zar.l.:idzania reklamą. Metody anal izy strategicznej w obszarze działalnośc i rek lamowej mają charakter zarówno i l ośc i owy, jak i j akośc i ow y. Po ws t ał y one na gruncie marketingu, stat ystyki i ekonomii. Zleceniodawcami i adresatami wyników analizy strategicznej w zakresie d z ia ł al n ości reklamowej m oże by ć ki erownictwo p r zeds i ębiorstwa i osoby s lu żby marketingowej prze d s iębior s twa bezpośred nio odpowiedzialne za działalność reklamową i kon takty z a gen cją re klam ow ą. Dodatkowymi adresatami wyników ana lizy strategicznej reklamy s ą ta kże pracownicy odpowiedni ch dzialów agencji reklamowej. W zasad zie nie is tn i ej ą uniwersalne metod y anal izy strategicznej wobszarze działalnośc i reklamowej. Mu szą one być dostosowane, a nawet zindywiduali zowane w relacji do konkretnego podm iotu d z i a ł alno śc i reklamowej (reklamodawcy, agencji reklamowej, organi zacji ś rodków przekazu) [Bieniok. Gruszczytiska-Malec 1996, s. 88]. Dobór odpowiedni ch metod analizy strategicznej za le ży tak że m.in. od konkretnej sytuacji rynkowej, w jakiej znajduje s i ę przedsiębio r s t wo pro wadzące d zi ałaln ość re kl amową.

5 Biorąc pod u wagę zakres stosowania, ogół metod analizy strategicznej dzia+ lalnośc i reklamowej - bez poś redni o wykorzystywanych przez re kl amodawcę - moż na podz i e li ć na trzy grupy: - metody analizy otoczenia marketingowego, - metody analizy przed s iębi o r s twa w obszarze d z iałaln ośc i reklamowej, - metody zintegrowane. W ramach każdej grupy metod anal izy strategicznej w obszarze dzialalno+ śc i reklamowej możn a wyróżnić metody śc i ś l e wykorzystywane w fo rmuło wan iu strategii i prowadzeniu d z iał ań reklamowych zarówno przez reklamo+ dawcę, jak i agencje rek lam owe ora z metody pomocnicze, wykorzystywane w formulowaniu innych strategii funkcjonalnych prze d s i ęb ior s twa oraz przy badaniu jego kondycj i. W tabeli I zos tał y przedstawione n ajczęśc i ej stosowane przez reklamo+ dawcę metody analizy strategicznej, wykorzystywane w obszarze reklamy. Sta+ n ow i ą one prostą adaptację metod z innych dziedzin i obszarów funkcjonowa+ nia przed sięb iors twa j. Tabela l. Kl asyfikacja metod analizy strategicznej w obszarze rek lamy Metody analizy otoczenia Mctodyanalizy mar~etingowego z punktu prlcdsi~biorstwa Metody zintegrowane wid7.cnia dzia ł ań reklamowych w obszar le reklamy Analiza porównawcza Bilans strategiczny Metoda zrównowaionej kany w wyborze agencji reklamowej wyników dzia ł alnośc i reklamo- Metooa dcjfieka wej Analiza trendu Analiza bcnehmarkingowa Mctoda scenariuszowa w zakresie funkcji reklamy tr6dło : opracowanie własne. Analiza porównawcza (comparative allalysis) po lega na porównywaniu agencji reklamowych na podstawie prlyj ę t yc h przez reklam odaw cę kryteri ów oceny, czyli z punktu widzenia ich przydatno śc i do ob s łu gi bud że tu rek lamowego reklamod awcy. Tok po s t ę powania sprowadza s i ę tu do następującyc h czy nn ośc i : l ) s po rzą d zeni e listy kryteriów oceny agencji reklamowych, 2) nadanie wag poszczególnym kryteriom oceny, 3) przypisanie wartośc i oceny dla poszczególnyc h kryteriów, 4) po mnoże ni e w a rt ośc i oceny przez wagi (dokonanie occn ważonych) i zsumowanie poszczegól nych iloczynów, l Niektóre Z tych metod, jak np. metoda delfieka analiza trendu oraz metoda scenariuszowa są równoczcśn ic wykorzystywane w planowaniu kampanii reklamowej w tym w procesie strategicznego planowania mediów. Dlatego tei zostaly one omówione w pkt. 4.

6 lali - s porząd ze ni e listy rankingowej agencji reklamowej od najlepszej do naj ~ gorszej z punktu widzenia reklamodawcy. Arkusz oceny agencj i rekl amowej wykorzystywany przy anali zie po rów~ nawczej przedstawia tabela 2. Tabela 2. Arkusz oceny agencji reklamowych Liczba personelu KryTeria ocen)' Waga Agencja X Agencju Y Agencja Z ObroT)' i wzrost (pozycja na,?,~.~u~. P odzinł obrotów na g ł ównych klientów Zapleczefpowi:j7.ania finansowc RenTownosć Pl7;ynależnoś(: do organizacji branżowych Zakres i cen)' orerowanych usług Obowiązuj:jce procedury i metody działania lista klientów - poz)'skania i utracenia w ciągu kilku ostatnich lat Znajomość problematyki branż)' firmy Prowizja agencyjna Kreacja (twórcze moi.łiwości agencji) Atalia rela/iq/u..... ".-,... l. Jakość pmcy kierowników zleceń. Do ś wiadczenie w zakresie mediów Stopień zorganizowania działań Wykorl)'stywane środki Techniczne WykorlysTywane wyniki badań i analiz rynku' Ł'iczna ocena Zródlo: opracowanie własne Bi lans strategiczny przedsiębiorstwa polega na systematycznej, wie l okryte~ rialnej analizie przeds i ę biors t wa, umożliw iającej ocenę wszystkich obszarów jego funkcjonowania, w tym rek lamy. Wykorzystywany jest on przy formu l o~ wani u strategii reklamy. Tok pos t ępowa ni a sprowadza s i ę do o kreś l e ni a tyc h czynn ików w obszarze reklamy, które sta n owią newralgiczne punkty rozwojowe p rzedsiębio r s twa, spo r ządze n ia arkusza wyceny punktowej mocnyc h i s ł abych stron fi rmy w obszarze dzia ł a ln ości reklamowej oraz do oceny moc ~ nych i s ł abyc h stron firmy w tym obszarze. Przy kład arkusza wyceny punktowej przedstawia tabela Ab)' sformalizow a ć ocenę konstruując arkusz w)'ceny punktowej. nalei)' operować skal:! np. od! do 5 punktów za każd)' cz)'nnik oraz zsumować punkty w ramach obszaru działalności rckla

7 Qnalizy Z równoważona karta wy ników działalno śc i reklamowej jest m e todą.,przekładania" strategii reklamy na cele operacyjne dla poszczególnych komórek organizacyjnych podmiotów tej d z iałalno śc i przy użyciu odpowiednich mi erników realizacj i Iych ce ł ów. Pozwa la na spojrzenie na d zia ł a l ność rek lam ową z perspektywy: - odbiorcy reklamy, - wew n ę trzn yc h procesów, tj. działań reklamodawcy i agencji rek lamowej obs łu g uj ącej jego budżet. - innowacyjnej. - finansowej. Wzajemne powiązania mierzonych celów d zia łalno ści reklamowej w zrówn oważo n ej karcie wyników przedstawia rys. l. Zawiera on prz yk ład owe mierniki realizacji celów operacyjnych dz i a ł a l ności rek lamowej. Tabela 3. Przykładowy arkusz badania potencja łu strategicznego przedsiębiorstwa w obszarze działal n ośc i reklamowej Wyszczególnienie BuU"'.t:1 reklamy Koszty dolan:.:ia reklamy do odbiorcy AIUly slabe średnie silne wiodące Sku leczność reklamy Efektywność reklamy :c Slopień integracji reklamy z pozostałymi elementami promolion-mi)( i marketing~ ~mi)( Doświa ~ cze~ie i ~walifikacje ludzi zajmujij.c~c.~.si.ę n:kla.m. ą Szkolenie/doskonalenie zawodowe ludzi zajmujących się reklamą...,... " I Baza info~lacyjna i narzędzi0w.a dzia!~!.~.~.ści Znajomość zachowań i motywacji konsumenckich rekla.~w~j Znajomość rynku usłu~~klamowych Wspólpraca z agencją re.~l~~.?wą Umiejętno ść negocjonowania z podmiotami d7.ialalnoki reklamowej Źródlo: opracowanie własne. mowcj. Ocena ta powinna być dokonywana przez pracowników służby marketingowej pl7.cdsię biorstwa i następnie weryfikowana przez zewnętrznych konsultantów. w tym odpowiednio wytypowanych pracowników agencji reklamowej obsługującej budżct reklamodawcy.

8 Jan Cele Zwrócenie uwagi na re klamowany produkt Wywolanie zainteresowania Wywolanie potrzeby posiadania Sklonienie do dzialania Skutec7Jle użycie mediów w kampanii reklamowej Perspektywa odbion.:y reklamy Perspektywa wewnętrznych procesów Mierniki ~wiadomość istnienia reklamy Zapamiętanie tre~ci re kl amy Swiadomość istnieniu marki Marka wymieniana na pierwszym miejscu Postawa wobec marki Wi zerunek użytkownika Preferencja dallej marki Zlmiary zakupu danej marki Uży tk owanie danej marki bsięg reklamy Często tliw ość re klamy Wskatnik i nt ensywności oddz i aływania reklamy (GRP) Cele Osiągnięcie wysokiej s pra wności dzialail reklamowych Mierniki J as n ość i jednoznaczność celów działalności reklamowej Stopień spełn iani a celów reklamy Proporcja zadan. uprawnień i odpowiedzialności Add:wat n ość zasobów do zakresu zadań S topień przekazywania uprawnień Kompl et n ość i aktualność dok umentacji Stopień fom13lizacji dzialail reklamowych Mierniki jakości pracy agencji rek lamowej na rzecz reklmmxlawcy Perspektywa finansowa Cele Mierniki Osiągnięc i e jak nujniższego W zględny koszt dotarcia reklamy kosztu dotarcia reklamy do jak do jednego t ysiąca odbiorców największej rzeszy potencjal W zględny kom pozyskania nych konsumentów (efektywne jednego punktu ratingowego użycie mediów re klamowych) Liczba odbiorców re klamy pozyskana dzięki wydatkowaniu jednej jednostki pieniężnej Perspektywa innowacyjna Cele Mierniki Uzyskanie kreatywnych walorów reklamy Pomys łowość Orygina ln ość Zdolność udoskonalania się Rys. l. Pow iązania mierzonych celów działalności reklamowej w zrównoważon ej karcie wyników Zr6dło: opracowanie wlasne na podstawie: [Norton. Kaplan s. 721.

9 Tok pos tępowan ia w tej metodzie obejmuje na stępują ce czynności: 1) zebranie opini i od wszystkich zaan gażowanyc h w d z i a l alność reklamową na temat jak oni widzą i rozumiej ą str ategię reklamy, 2) zebranie propozycji mierników wykorzystywanyc h w zrów n oważo n ej karcie mi ern ików, 3) opracowanie w s t ępnego projektu zrów n oważo n ej karty wyników zawierającą mierniki operacyjne odpowied nie do przyjęty c h strategicznych celów rekl amy, 4) ocena proponowanych mierników i o kreś l en i e momentów ich wprowadzania, 5) określenie wa rt ości mierników zakł ada n yc h do osiągnięcia, 6) określenie ws t ęp nego programu osiąg ni ęc i a za ł ożo n yc h celów operacyjnych d zia ł a ł ności reklamowej, 7) opracowani e programu wd rażania zrównoważo n ej karty wyników, 8) wprowadzenie w życie. Tabela 4. Wzór karty wyników analizy benchmarkingowej w obszarlc funkcji reklamy Pil)'kladowe elementy porównania Piledsię - "Bench Propozycje Odchylenia biorstwo mark" zmian Zasięg wz~lędny ~klal1ly Zasięg efektywny Czcstotliwość efektywna Sila odzi3lywania reklamy - GR P Koszt dotarcia do I tys. odbiorców Koszt pozyskania I pkt. ratingowego $wiadomość ist'riienia reklamy " Z.1pamiętanic treści reklamy Swiadomość istnienia m'arki.... _..., , "... Postawa wobee marki... Preferencja danej marki.. Zamiary znkupu danej marki :t.ródlo: opracowanie własne. Benchm arki ng fu nkcjonalny w obszarze reklamy jest m e t odą poszukiwania wzorcowych sposobów pos t ę powa ni a w dz i a ł a ln ośc i rek lamowej umoż li wiających osiąganie najlepszych wyników przez uczenie się od innych i wykorzystanie ich do świ ad czen ia. Obiektem anali zy benchmarkingowej w tym wypadku jest funkcja rek lamy. S ł uży ona do podniesienia i usprawniania działalnośc i reklamowej. Benchmarking funkcjonalny w aspekcie czynnośc i owym obejmuje: I) a n alizę dotychczasowej działal n ości reklamowej prz ed s iębiorstw a, 2) ustalenie profilu silnych i s łabych stron działalnośc i rek lamowej, _...

10 Jan BelicZ}'Iiski 3) określenie wzorca, "bcnchmarka", od którego nal eża loby cze rpać wzorcowe rozw ią za nia 5, 4) porównanie obszaru dzia laln ości reklamowej przedsiębiorstwa z ustalonym wzorcem i stwierdzenie, w jakim stopniu d z i ałaln o ść reklamowa odchyla się od wzorca, 5) okre ś l e ni e zmian w sposobie prowadzonej działalności reklamowej. 6) upo r ząd ko wa ni e nagromadzonych pomys ł ów, 7) ustalenie spodziewanych efektów. Tabela 4 przedstawia kartę wyników ana lizy benchmarkingowej w zakresie funkcji rekla my przeds i ęb i o rs twa. 4.. Metody planowania działalności reklamowel Przyj muje s i ę, że planowanie jest procesem ustalania celów oraz decydowania o tym, w jaki sposób je osiągnąć. I s tni eją trzy podstawowe wy różni ki treśc i owe "planowania". tj. I) zajmowanie s i ę pr zysz ł ością. 2) konkretny sprawdzian alternatywnych m oż liw ośc i pos t ępowa ni a w odniesieniu do przysz ł ej sytuacj i OIoczenia oraz 3) wybór jednego z alternatywnych sposobów p os t ę po wania w sensie podjęcia decyzji [Kreikebaum s. 23]. Planowanie d z iałal n ośc i reklamowej stanowi i S l otną funk cj ę zarząd za nia re kl a mą 6. Polega o no na podejmowaniu przez aparat zarząd zający działa l nością reklam ow ą czyn nośc i i decyzji planistycznych d O l yczącyc h ustalania celów lej d z iałaln ości i sposobów ich os i ąga nia. W wykonywaniu czy nno ści planistycznych decydujące znaczenie ma dost ę p do informacji oraz umi ej ętno ść ich przetwarzania na decyzje. w czym pomocne mogą okazać s i ę metody i procedury planistyczne'. W zasadzie metody planowania stanowią odpowiednio uporządkowan e sposoby rozumowania pol eg ające na równoczesnym uwzględnieniu różn yc h czynników wywieraj<]cych wpływ na wni oskowanie nie zbędn e w poszczególnyc h procedurach planistycznych. Jako tec hniki planowania powszechnie rozumie s i ę sposoby przetwarzania informacj i cząstk owyc h w Iym dokonywania odpowied nich o bli czeń ni ezbędn yc h do rozpoczynania i stosowania poszczególnych procedur oraz metod [G ruszecki s. 43]. l Z uwagi na trudny dostęp do szczcgólowych danych dotyczących kampanii reklamowych konkurencyjnych firm, ich sytuacje rynkowe trudno porównać. zaleca się porównanie d;da la lności reklamowej z wcześniej opracowanym rozwiązaniem wzorcowym. modelem, okre$!enie którego następuje w wyniku procesu modelowania w lorcującego. Model dzia ł alności reklamowcj powinien spełniać rotę nonnatywów lub postulatów i sianow i ć ź r ódlo zmian usprawniających. l; Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce zamiennie uiywa się p ojęcia plan reklamy, plan dzia l al n ości reklamowej. plan kampanii reklamowej. Jak słusznie zauważa T. Sztucki. ptan reklamy nic jcst planem pojedynczej reklamy, lecz planem zastosowania wielu roinych rodzajów reklamy. a więc planem kampanii reklamowej [SzlUcki t 995, s. 611., Szczegółowe rozważania na temat procesu ptanowania i struktury planu kampanii reklamowej można znale:lć w opracowaniu: P/alł(Jwani e mediów IV zarzqdzal,iu/irmq rbeliczyński

11 Ogól wykorzystywanych metod planowania dz i ałalności rekl amowej można podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwsza grupa metod to metody ściś l e wykorzystywane w planowaniu kampanii reklamowej. Dru gą g rupę s tanowią metody pomocnicze, wy korzystywane nie tylko w planowaniu kampanii reklamowej, ale i w planowaniu innych dziedzin funkcjonalnych p rzedsiębiorstwa. Zarówno metody glówne,jak i pomocnicze można podzie li ć na metody: a) s ł u żą ce do opracowani a strategii reklamy oraz strateg ii użycia mediów, b) planowania mediów i c) wyznaczania budże tu d zialaln ośc i reklamowej. W tabeli 5 zostala przedstawiona klasyfi kacja najczę śc i ej stosowanych metod planowania kampanii reklamowej. Tabela 5. Klasyfikacja metod planowania działa ln ości reklamowej Obszary Metody planowania zastosowania glówne pomocnicze Opracowanie strutegii reklamy l. Kołowy cykl planowania St. Kinga 2. Metoda Ll NK 3. Metoda wyboru grupy celowej na...._... ~stawie ~y.ch indekso~ych "... Opracowanie strate- l. Analiza związków m~zy BOI I. Prognozowania: gii użyc i a mediów iedi - delficka. 2. Analiza czynnikowa zasięgu i czę- - analiza szeregów czasowych... stotliwości Tenninan: Planowanie mediów [. Indeksowa metoda wyboru no ś ni I. Prognozowania ków reklamy - analiza szeregów czasowych 2. S1.llCowania wielkości 1.asięgu - metoda delficka 2. Randomizacji 3. Modele programowania liniowego , 4. Wykres Gantta...,... Wymoczenie budże.- t. Pragmatyczne wedlug: t. Analityczne: matematyczno.cko. tu dzialalności rekla - subiektywnej decyzji nometryczne mowej - możliwości linny - parytetu konkurencyjnego - procentowa - analogii historycznej - udziału w reklamie braniy 2. Ukierunkowane na cele zadaniowe :l:ródlo: opracowanie wlasne. Kolowy cykl planowania St. Kinga to metoda planowania reklamy przeds t aw i ająca schemat powtarzalnego sposobu postępowania w celu uzyskania informacji niezbędnych do opracowania strategii działalnośc i rek lamowej. Tok postępowan ia w tej metodzie sprowadza się do znalezienia odpowiedzi na następ uj ące pytania:

12 Jan Be liczyńsk i - gdzie j esteśmy? - czyli zbadanie aktualnej pozycji marki na rynku (jakie czynniki, przez jaki dlugi okres oddziaływaly na firmę /m ark ę i s powodowały zajęc ie przez ni ą ok re ś l o nego miejsca na rynku?), - dlaczego w tym miejscu? - czyli okreś l eni e celów kampanii reklamowej (jakie cele ma os ią g n ąć firma/marka poprzez reklam ę? jaki ud z iał w rynku m oże m y osiągnąć? jak może my być postrzegani przez klientów? czy m oże m y odciągnąć klientów od konkurencji?), - jak tam d o lrzeć? - czyli okreś l e n ie sposobów os iąga nia celów rekl amowych (jakie korzyśc i podk reślać w reklamie? gdzie s i ę re klam ow ać? w jaki sposób? jak częs to?), - czy zbliżamy s i ę do cel u? - czyli ocena s kut ec znośc i rekla my (jaka jest s kut eczność kampanii reklamowej). Metoda LlNK przedstawia w postaci piramidy etapy syste mat ycznego, powtarzalnego postępowa ni a w zakresie pozyskiwania informacji w celu przygotowania strategii reklamy. Etapy po s t ę powania w tej metodzie obej muj ą nastę puj ące czy nn ośc i : 1) okreś l e ni e tzw. wartości marki, tj. sposobu w jaki konk urenci, p oś red nicy. handl owcy i sprzedawcy czują i m yś l ą o danej marce (w porównan iu z innymi markami konkurencyjnymi): 1.1) analiza sytuacji rynkowej, 1.2) przyjęcie zestawu wskaź n ików, które odzwiercied lają wa rt ość. marki, np: świadomość istnienia danej marki, u dział marki w rynku, 1.3) identyfikacja oraz opis m yś li i u c zu ć konsumentów, jakimi darz ą daną markę; 2) sformuł owa n ie m oż li wyc h wariantów slrategii reklamowych. czyli ustalenie opcji strategicznych i zalecanego planu dzialania; 3) przedstawienie docelowej wa rt ośc i marki, czyli znalezienie odpowiedzi na py tanie: jak c h cie liby śmy, aby nasza marka by ła postrzegana i jakie uczucia i m yś li ma ona.,ob ud z i ć' u klientów; 4) przygotowani e slreszczenia strategii reklamowej (briefu) Metoda wyboru grupy celowej jest ogólnym schematem, pl anem d zia łani a okrcś l ajqcym etapy p ostępowan i a w celu wyboru gru py celowej (adresatów re kla my). Racjonaln ą pods t awą wyboru grupy celowej jest wyznaczeni e inde ksu penetracji. Tabela 6 przedstawia tok pos t ępowa nia w tej metodzie. Analiza związ k ów mi ędzy BOI i COl jest m e t od ą rozpatrywani a wielu czynników w pł yw ają cyc h na okreś leni e lokalizacji geograficznej audytorium reklamy. Określe n ie wskaźn i ka m ożliwo śc i ry nkowych marki oraz w s k aźnik a moż li wości rynkowych kategorii produktu stanowi pod stawę znalezienia odpowi edzi na pytanie, czy umie śc i ć przekaz reklamowy w ś rodka c h przekazu o zas i ęg u krajowym, regionalnym, lokalnym czy mi ę dz y narodowym. Etapy postępowa ni a w analizie zwi ązków mi ędzy BOI i COl przedstawia tabela 7. Analiza czynnikowa za sięgu i częstotliwości polega na identyfikacji i oceni e wielu przes łan ek uzasad n iających maksymalizowanie zas ięg u lub częs t o-

13 ,. t l i wośc i. Na podstawie identyfikacj i i oceny przes łan e k maksymal izacji zas i ęgu oraz częs tot li wośc i podejmuje s i ę decyzje zw i ąza n e z ustaleniem celów dystrybucji przekazu reklamowego. Tabela 6. Etapy pos tępowania przy wyborze grupy celowej l. Określenie penetracji produktu (konsumpcji produktu) w pos7.czcg61nych podstawowych grupach cjcmogmficznych, czyli ustalenie jaki procent danej grupy uzywa produkt: penetracja produktu:: liczba konsumentów produktu I wie l ko ść populacji grupy. 2. Wybór grupy cechującej sj~ najwyższym stopniem zainteresowania produktem. czyli grupy o najwyl'szym wskai niku penetracji produktu. J. Wyznaczenie.. profilu produktu", tj. udziału danej grupy w konsumpcji produktu. czyli ustalenie jaki procent cajoki konsumpcji produktu przypada na daną grupę: profil produktu = liczba konsumcntów w grupie I liczba konsumentów ogólem. 4. USlalenie inclcksu penetracji. indeks penetracji = penetracja produktu w grupie I średn ia penetracja wszystkich grup. S. Wybór grupy docelowej, dla której indeks penetracji jest najwięks I.Y. Zródlo: opracowanie własne na podstawie: [Harris s. 81. Tabela 7. Etapy poslępowania w analizie zw i ązków m i ędzy BOJ i COl J. Wy7.naczenie wskaźnika rozwoju marki (77le BraIId Del elupmelltlndc.f - BD!). czyli wskaźn i ka możliwości rynkowych marki [Arens. Bo\'ee S. 377J. gdzie: udział danego obszaru w ogólnej sprlcdaży danej marki w kraju BDI = udział danego ObSl.4lru w ogólnej liczbie ludnosci kraju 2. Wyznaczenie wskai..nika rozwoju kategorii produktu (The Cmegory Del'c1opmeutllule.l - CDI), czyli wskai nik możliwości rynkowych kategorii produktu, gdzie: BOł - udzial danego obszaru w ogólnej sprzedaży danego rodl..aju produktu w kraju udział danego obswru w ogólnej liczbie ludności kraju ' Ocena strategii IlUlrketingowej, wielkości obszaru geograficznego rynku. struktury sieci handlowej. stopnia koncentracji potencjalnych uży tkowników [Hicbing. Cooper 1990, s. 197J. 4. Wyznaczenie potcncjalnej wielkośc i sprlcdaży na rynku. 5. Analiza W7.4ljemnych związków ~hodzących pomiędzy BOI i COl 6. Pod»:ie decyzji do!yc7.:)ccj przestrzennej alokacji dzia rań reklamowych z użyciem Srodków przckazu. 1r6<l10: opracowanie własne na podstawie: [Hiebing. Cooper 1990, s. 197]. [Arcns. Bovce 1994, s.378j. Indeksowa meloda wyboru n oś n ików rek lam y polega wykorzystaniu wielkoś ci indeksowych przy ocenie p op ul arno ści danego noś nik a reklamy w poszczególnych grupach odbiorców. S ł u ży do oceny pop ulam ośc i n oś nik ów reklam y. Etapy poslępowa nia w tej melodzie to:

Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce

Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce w Agata Jonas Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce l. Wprowadzenie Lata 90. to okres szybki ego rozwoju sektora bankowego w Polsce. Na proces ten złożyły s ię zmiany zarówno ilo śc iowe,j

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 5 Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących Redakcja naukowa: Maciej Trippner, Muzahim

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

11111 \lm~li ~ i11111

11111 \lm~li ~ i11111 :i.~&jp~ow~o Wyższej i Zarządzania NTERNATONAL @ Sy iemy ~mt~jr(jatyi;-.:a:~ej identyf!kair;ji >;, d~ntyfikai:;;jzi! ~H::wnure!ka~.::]a w systemie >;, PlaUi;.n'rny f: katalogi elektroniczne Spał. Wyższa

Bardziej szczegółowo

Od start-up u do dojrzałego przedsiębiorstwa

Od start-up u do dojrzałego przedsiębiorstwa Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. Od start-up u do dojrzałego przedsiębiorstwa Czynniki determinujące sukces inwestycji w rozwój firmy. Od start-up u do dojrzałego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych Renata Tylińska Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL Katarzyna Sobańska-Helman Piotr Sieradzan INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL Wydawnictwo Key Text Katarzyna Sobańska-Helman Piotr Sieradzan INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Cezary MARCINKIEWICZ Wy sza Szko a HUMANITAS w Sosnowcu Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

STRATEGIA PROMOCJI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO opracowana przez WYG International/Grupę PRC Warszawa, grudzień 2007 r. I. Spis treści 2 Spis treści I. Wstęp 2 II. Recenzje 6 III. Wprowadzenie do strategii 9 IV. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo