i planowania w obszarze działalności reklamowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i planowania w obszarze działalności reklamowej"

Transkrypt

1 w [ill 603 Jan BelicZYliski Katedra Pr.cenl Zanqdzanla Metody analizy strategicznej i planowania w obszarze działalności reklamowej 1. Uwagi wstępne W roz wini ę t ej gospodarce rynkowej, gdzie istnieje silna konkurencja i du że nasyceni e rynku produktami, ła l wiejjest wytworzyć produkt, ni ż go sprl.cdac. Z tego powodu przeds ięb i o rs twa, prowadz ąc akt yw ną działalność marketingow ą, prl.yjmujq o ri e nta cję ry n kową. J ed n ą z dziedzin działaln ośc i marketingowej przed się b i ors twa jest dzia ł alność reklamowa, gdzie szczegó l n ą rolę odgryw ają mi ęd zy innymi nanędz i a planowania tej d zi ał a ln ośc i. W praktyce dz i ałali polskich p rzedsiębio r stw, jak i agencji reklamowych daje s i ę zauważyć niewi elki SIOpiCli wykorzystania profesjonalnych metod analizy strategicznej ora z metod planowania w procesie przygotowania strategii reklamy i pl anu kampanii rek lamowej. Problematyka wykorzystania tyc h metod jest zagadnieni em o podstawowym znaczeniu zarówno teoretycznym, jak i praktyc zn ym z uwagi na wzrostowe tendencje rozwoj u rynku re kl amy w Polsce. Należy w tym mi ej sc u podkreś l i ć, że w Polsce problematyka metodologi i planowania reklamy nie jest w wystarczający m stopn iu doceniania. o czym św i adczyć może m. in. uboga literatura przedmiotu w tym zakresie. Ni niej szy artykuł jest p róbą ukazania na r zędz i owego aspektu procesu planowania d z ia ł al n ości reklamowej. Zaprezentowano na rlędz ia (metody) wykorzystywane zarówno w procesie formu ł owania strategii reklamy.jak i w procesie planowania kampanii reklamowej. Artykuł rozpoczyna s i ~ rozważaniami na temat istoty reklamy i dz i a ł alno śc i reklamowej. Na s t ę pnie zaprezentowano metody analizy strategicznej w obszarze dzia ł al n ości reklamowej p r ze d s ię biorstwa. Zwraca s i ę uwa gę, że podstawowym celem tych metod jest zbadanie, a na s tępnie potwierdzenie lub redefin iowanie celów. kierunków i sposobów

2 Jan dzialan ia fir my w zakresie reklamy. K o ń cową część a rt y kuł u stanowi prezentacj a typowych metod planowania kampanii reklamowej. 2. Istota reklamy I działalności reklamowel Pojęc i e reklamy jest wieloznaczne, bywa bowiem u żywa n e w różnyc h kontekstach znaczeniowych. Odnoszonejest nie tylko sfery gospodarczej, ale ta kże spo łecz n ej, politycznej i kulturalnej. Ana l i z ując n ajczęściej spotykane w literaturze przedmiotu definicje reklamy, m ożna zau w a żyć, że sprowa d zają one re klam ę do okreś l o n ej formy dz i a ła l n ośc i (tj. prezentacji, przedstawiania czegoś) prowadzonej za poś redn ic t we m specyficznych narzędz i. Wi ęk szość autorów okreś l a ją jako zjawisko ekonomiczno-psychologiczne i interpretuje ten termin w aspekcie: a) czy n nośc i owym,jako okreś l o ną dzied z in ę dz iałaln ośc i marketin gowej oraz b) procesu komunikacyjnego, s prowa d zającego i s t o t ę rekl amy do czy nnośc i in formowani a i zac hęca nia, jak rów ni eż do okreś l o n ego komunikatu. W wąsk im znaczeniu reklama odnosi s i ę jedyni e do sfery d z iał a ln ośc i gospodarczej. Wedlug Amerykallski ego Stowarzyszenia Marketingu reklama w ty m znaczeniu stanowi ma sową, ni eodpł a tną i bezosobo w ą fo rmę prezentowania oferty sp r zed aży przez o kreś l o n ego nad a w cę [Marketing Definitions..., 1960, s. 2 10]. Jej g ł ów n ym celem i zasadniczq funkcjq jest wywo ł ywa ni e chęci posiadani a produktu przez potencjalnych nabywców oraz wpł ywa n ie na dokonywane przez nich wybory. Podkreś la s i ę, że reklam a nie tylko informuje, co moż n a k u p i ć, lecz przekonuje o tym, jakie dany prod ukt ma za lety i dlaczego ten w ł aś ni e na l eży kupi ć. Zwraca s i ę przy tym uw a gę, że rek lama polega na zaprezentowaniu i sklonieniu potencjalnych nabywców do przychylnego przyj ęc i a rek lam ującej s i ę firmy [Sztucki 1992, s. 123], czyli ogólnie jest ona dział a ln ością in form acyj n ą, zac h ęc aj ącą i n akłani aj ąc ą do okreś l o n ego pos t ępowania na rynku '. Na podstaw ie przeprowadzonej analizy metodologicznej definicji rekl amy spotykanych w literaturze przedmi otu, m oż na s t w i e rd z i ć, że dz iałaln ość reklamowa polega na nieosobowym komunikowaniu s i ę organi zacji (firmy, in stytucji nie p rty n osz ącej zysku) ze s po łeczeń s twem poprzez środ ki masowego przekazu. Proces ten jest o pł aca n y przez nad awcę lub sponsora komunikatu, który przedstawia prod ukt lu b idee 2 Reklama (d z iał a ln ość reklamowa) ma na celu nic tylko informowanie, ale takie zmienia wś ród odbiorców przekonanie co do produktów lub idei. Pobudza ona popyt oraz wywatuje o kreś l o n e zachowania I Należy zauważyć, że reklama jest również postrzegana w znaczeniu rzeczowym. który sprowadza isto t ę reklamy do określonej formy komunikacji lub komunikatu (informacji). Przyjm ując. te reldama stanowi komunikat. w którym można wyodr ę bnić przedmiot, na który wskazuje znaczenie znaków (to o czym powiadamia) oraz porządek znaków i znaczen (jak on powiadamia), moina stwierdzić, ii działalność reklamowa obejmuje tworzenie przekazu reklamowego. 2 W krajach zachodnich niektórly nadawcy reklamy, których przekaz związany jest zc s l uibą publiczną na rlccz spolcczcnstwa, nie muszą p ł acić za swoją reklamę.

3 czlonków s połeczeń stwa poprzez laki rodzaj perswazji, który ni e odwołuje s i ~ do przemocy fizycznej. Jest p rzeważnie adresowana do grup ludzi, a ni e tylko do poszczególnych osób, przez co ma ona charakter nieosobowy. Etapy procesu działalnośc i rek ł amowej można przedstawić na s tęp ująco: I) przeprowadzenie w s tępnyc h badań marketin gowych potrzebnych do realizacji d zi ałań reklamowych, 2) przygotowanie ws tępnych zało żeń kampanii rek lamowej, 3) wybór agencji reklamowej, 4) podjęc i e współ p racy z age n cją - prezentacja informacji o firmi e i w s tępnych za ł oże ń kampanii reklamowej, 5) przeprowadzenie uzupe ł niającyc h badali marketingowych dla potrzeb planowania kampanii reklamowej. 6) opracowan ie planu kampanii reklamowej. w tym wyznaczenie budżetu reklamowego, 7) uzgodnienie planu kampanii reklamowej z planem marketingowym reklamodawcy. 8) testowanie ś rodków reklamowych w formie surowej, 9) zatwierdzenie płanu kampanii reklamowej, 10) analiza podmiotów u s ł u gowyc h w zakresie produkcj i środków reklamowyc h. II ) przygotowanie spo tkań przedprodukcyjnych, 12) uzgodnienie elementów środka reklamy pod kąt e m produkcji z producentami, 13) nadzorowanie produkcji środk ów reklamowych, 14) prezentacja, testowanie i ocena wyprodukowanych ś rod k ów reklamowych. (5) negocjowanie warunków umieszczenia reklamy w mediach, 16) ostateczne zatwierdzenie kampanii reklamowej. (7) zakup przestrzeni reklamowej (miejsca i czasu reklamowego) w mediach, 18) ki erowanie ś rodków reklamowych do mediów. 19) ukazywani e/emi sj a reklamy w mediach, 20) monitorowanie ukazywania/emi sj i rek lamy w mediach, 2 1) badanie s kutecz no ści oraz efektywności kampanii reklamowej w trakcie jej trwania oraz po jej zakollczeniu. 22) opracowanie wniosków analizy s ku t eczności oraz e fektywności kampanii reklamowej. 3. Metody analizy strateglcznel w działalności reklamowe I Ana li za strategiczna przedsiębiorstwa musi mieć charakter kompleksowy (systemowy) i dotyczyć wszystk ich obszarów jego działa l no śc i. Mając to na uwadze. mo ż n a dokon ać analizy strategicznej w obszarze działa l no śc i reklamowej. Analiza strategiczna reklamy,jako zbiór działań diagnozuj,jcych rek la-

4 lali wia s formułowanie stra modaw cę i jego otoczenie (sy tuację rynkową), umożl i tegii d z i a l ań reklamowych oraz opracowanie planu kampanii reklamowej. Formul owanie strategii reklamy jest mo ż li we d z i ę ki uprzedniemu rozpoznaniu z punktu widzeni a dz i ałaln ośc i reklamowej mocnych i s ł abyc h stron firmy oraz szans i zagro żeń dla firmy ze strony otoczenia. Podstawowym celem takiej anali zy jest zbadanie, a na s tępni e potwi erdzenie lub redefi niowanie celów, ki erunków i sposobów d ziałan ia prze d s iębi orstwa w zakresie rek lamy. Pozos ta ł e cele anali zy strateg icznej w obszarze działaln ości reklamowej s prowadzają s ię do; - wykrycia wszelkich ni e prawid ł owośc i w d zia ł al n ośc i reklam owej. - identyfi kacji szans i zag ro że ń w k o nt ekśc i e o s i ąga nia wła śc iw ego poziomu efektyw n ośc i reklamy, - ok reś l e n i a stopnia wykorzystania zasobów organizacyjnych, ludzkich i fin ansowych w obszarze d zia ł a łn ości rek lamowej p rteds i ęb i o rstwa, - zdefi niowania strategii reklamy, - dokonania oceny w ł as nej d zia ła l no śc i reklam owej w porównaniu z działani ami reklamowymi konkurencj i [Sieniok. Gru szczy ń s k a-malec 1996, s. 83J. Metody analizy strategicznej reklamy p e łnią funkcję diag n ostyczną, która koncentruje uwagę zarówno na czynnikach otoczenia rynkowego,jak i działaln ości reklamowej przed s i ęb i o rstwa. Diagnoza umoż li wia wskazanie b łędów i ni es prawno ści w d z iałalnośc i reklamowej. Tym sam ym s łu ży do oceny firmy w obszarze d z i ałal n ości reklamowej. Metody analizy strategicznej reklamy rów ni eż pe łni ą funk cję proj e k cyjną. która sprowadza s i ę do przedstawienia projektu strategi i d z ia lań reklamowych. Okre ś la on przysz łą s trateg i ę reklamy na podstawie wyników diagnozy dzia l alno śc i reklamowej. Tak w i ęc ro la wszystkich metod anal izy strategicznej reklamy sprowadza s i ę do ksztallowani a celów i strategii d z i ał alno śc i reklamowej oraz doskonalenia systemu zar.l.:idzania reklamą. Metody anal izy strategicznej w obszarze działalnośc i rek lamowej mają charakter zarówno i l ośc i owy, jak i j akośc i ow y. Po ws t ał y one na gruncie marketingu, stat ystyki i ekonomii. Zleceniodawcami i adresatami wyników analizy strategicznej w zakresie d z ia ł al n ości reklamowej m oże by ć ki erownictwo p r zeds i ębiorstwa i osoby s lu żby marketingowej prze d s iębior s twa bezpośred nio odpowiedzialne za działalność reklamową i kon takty z a gen cją re klam ow ą. Dodatkowymi adresatami wyników ana lizy strategicznej reklamy s ą ta kże pracownicy odpowiedni ch dzialów agencji reklamowej. W zasad zie nie is tn i ej ą uniwersalne metod y anal izy strategicznej wobszarze działalnośc i reklamowej. Mu szą one być dostosowane, a nawet zindywiduali zowane w relacji do konkretnego podm iotu d z i a ł alno śc i reklamowej (reklamodawcy, agencji reklamowej, organi zacji ś rodków przekazu) [Bieniok. Gruszczytiska-Malec 1996, s. 88]. Dobór odpowiedni ch metod analizy strategicznej za le ży tak że m.in. od konkretnej sytuacji rynkowej, w jakiej znajduje s i ę przedsiębio r s t wo pro wadzące d zi ałaln ość re kl amową.

5 Biorąc pod u wagę zakres stosowania, ogół metod analizy strategicznej dzia+ lalnośc i reklamowej - bez poś redni o wykorzystywanych przez re kl amodawcę - moż na podz i e li ć na trzy grupy: - metody analizy otoczenia marketingowego, - metody analizy przed s iębi o r s twa w obszarze d z iałaln ośc i reklamowej, - metody zintegrowane. W ramach każdej grupy metod anal izy strategicznej w obszarze dzialalno+ śc i reklamowej możn a wyróżnić metody śc i ś l e wykorzystywane w fo rmuło wan iu strategii i prowadzeniu d z iał ań reklamowych zarówno przez reklamo+ dawcę, jak i agencje rek lam owe ora z metody pomocnicze, wykorzystywane w formulowaniu innych strategii funkcjonalnych prze d s i ęb ior s twa oraz przy badaniu jego kondycj i. W tabeli I zos tał y przedstawione n ajczęśc i ej stosowane przez reklamo+ dawcę metody analizy strategicznej, wykorzystywane w obszarze reklamy. Sta+ n ow i ą one prostą adaptację metod z innych dziedzin i obszarów funkcjonowa+ nia przed sięb iors twa j. Tabela l. Kl asyfikacja metod analizy strategicznej w obszarze rek lamy Metody analizy otoczenia Mctodyanalizy mar~etingowego z punktu prlcdsi~biorstwa Metody zintegrowane wid7.cnia dzia ł ań reklamowych w obszar le reklamy Analiza porównawcza Bilans strategiczny Metoda zrównowaionej kany w wyborze agencji reklamowej wyników dzia ł alnośc i reklamo- Metooa dcjfieka wej Analiza trendu Analiza bcnehmarkingowa Mctoda scenariuszowa w zakresie funkcji reklamy tr6dło : opracowanie własne. Analiza porównawcza (comparative allalysis) po lega na porównywaniu agencji reklamowych na podstawie prlyj ę t yc h przez reklam odaw cę kryteri ów oceny, czyli z punktu widzenia ich przydatno śc i do ob s łu gi bud że tu rek lamowego reklamod awcy. Tok po s t ę powania sprowadza s i ę tu do następującyc h czy nn ośc i : l ) s po rzą d zeni e listy kryteriów oceny agencji reklamowych, 2) nadanie wag poszczególnym kryteriom oceny, 3) przypisanie wartośc i oceny dla poszczególnyc h kryteriów, 4) po mnoże ni e w a rt ośc i oceny przez wagi (dokonanie occn ważonych) i zsumowanie poszczegól nych iloczynów, l Niektóre Z tych metod, jak np. metoda delfieka analiza trendu oraz metoda scenariuszowa są równoczcśn ic wykorzystywane w planowaniu kampanii reklamowej w tym w procesie strategicznego planowania mediów. Dlatego tei zostaly one omówione w pkt. 4.

6 lali - s porząd ze ni e listy rankingowej agencji reklamowej od najlepszej do naj ~ gorszej z punktu widzenia reklamodawcy. Arkusz oceny agencj i rekl amowej wykorzystywany przy anali zie po rów~ nawczej przedstawia tabela 2. Tabela 2. Arkusz oceny agencji reklamowych Liczba personelu KryTeria ocen)' Waga Agencja X Agencju Y Agencja Z ObroT)' i wzrost (pozycja na,?,~.~u~. P odzinł obrotów na g ł ównych klientów Zapleczefpowi:j7.ania finansowc RenTownosć Pl7;ynależnoś(: do organizacji branżowych Zakres i cen)' orerowanych usług Obowiązuj:jce procedury i metody działania lista klientów - poz)'skania i utracenia w ciągu kilku ostatnich lat Znajomość problematyki branż)' firmy Prowizja agencyjna Kreacja (twórcze moi.łiwości agencji) Atalia rela/iq/u..... ".-,... l. Jakość pmcy kierowników zleceń. Do ś wiadczenie w zakresie mediów Stopień zorganizowania działań Wykorl)'stywane środki Techniczne WykorlysTywane wyniki badań i analiz rynku' Ł'iczna ocena Zródlo: opracowanie własne Bi lans strategiczny przedsiębiorstwa polega na systematycznej, wie l okryte~ rialnej analizie przeds i ę biors t wa, umożliw iającej ocenę wszystkich obszarów jego funkcjonowania, w tym rek lamy. Wykorzystywany jest on przy formu l o~ wani u strategii reklamy. Tok pos t ępowa ni a sprowadza s i ę do o kreś l e ni a tyc h czynn ików w obszarze reklamy, które sta n owią newralgiczne punkty rozwojowe p rzedsiębio r s twa, spo r ządze n ia arkusza wyceny punktowej mocnyc h i s ł abych stron fi rmy w obszarze dzia ł a ln ości reklamowej oraz do oceny moc ~ nych i s ł abyc h stron firmy w tym obszarze. Przy kład arkusza wyceny punktowej przedstawia tabela Ab)' sformalizow a ć ocenę konstruując arkusz w)'ceny punktowej. nalei)' operować skal:! np. od! do 5 punktów za każd)' cz)'nnik oraz zsumować punkty w ramach obszaru działalności rckla

7 Qnalizy Z równoważona karta wy ników działalno śc i reklamowej jest m e todą.,przekładania" strategii reklamy na cele operacyjne dla poszczególnych komórek organizacyjnych podmiotów tej d z iałalno śc i przy użyciu odpowiednich mi erników realizacj i Iych ce ł ów. Pozwa la na spojrzenie na d zia ł a l ność rek lam ową z perspektywy: - odbiorcy reklamy, - wew n ę trzn yc h procesów, tj. działań reklamodawcy i agencji rek lamowej obs łu g uj ącej jego budżet. - innowacyjnej. - finansowej. Wzajemne powiązania mierzonych celów d zia łalno ści reklamowej w zrówn oważo n ej karcie wyników przedstawia rys. l. Zawiera on prz yk ład owe mierniki realizacji celów operacyjnych dz i a ł a l ności rek lamowej. Tabela 3. Przykładowy arkusz badania potencja łu strategicznego przedsiębiorstwa w obszarze działal n ośc i reklamowej Wyszczególnienie BuU"'.t:1 reklamy Koszty dolan:.:ia reklamy do odbiorcy AIUly slabe średnie silne wiodące Sku leczność reklamy Efektywność reklamy :c Slopień integracji reklamy z pozostałymi elementami promolion-mi)( i marketing~ ~mi)( Doświa ~ cze~ie i ~walifikacje ludzi zajmujij.c~c.~.si.ę n:kla.m. ą Szkolenie/doskonalenie zawodowe ludzi zajmujących się reklamą...,... " I Baza info~lacyjna i narzędzi0w.a dzia!~!.~.~.ści Znajomość zachowań i motywacji konsumenckich rekla.~w~j Znajomość rynku usłu~~klamowych Wspólpraca z agencją re.~l~~.?wą Umiejętno ść negocjonowania z podmiotami d7.ialalnoki reklamowej Źródlo: opracowanie własne. mowcj. Ocena ta powinna być dokonywana przez pracowników służby marketingowej pl7.cdsię biorstwa i następnie weryfikowana przez zewnętrznych konsultantów. w tym odpowiednio wytypowanych pracowników agencji reklamowej obsługującej budżct reklamodawcy.

8 Jan Cele Zwrócenie uwagi na re klamowany produkt Wywolanie zainteresowania Wywolanie potrzeby posiadania Sklonienie do dzialania Skutec7Jle użycie mediów w kampanii reklamowej Perspektywa odbion.:y reklamy Perspektywa wewnętrznych procesów Mierniki ~wiadomość istnienia reklamy Zapamiętanie tre~ci re kl amy Swiadomość istnieniu marki Marka wymieniana na pierwszym miejscu Postawa wobec marki Wi zerunek użytkownika Preferencja dallej marki Zlmiary zakupu danej marki Uży tk owanie danej marki bsięg reklamy Często tliw ość re klamy Wskatnik i nt ensywności oddz i aływania reklamy (GRP) Cele Osiągnięcie wysokiej s pra wności dzialail reklamowych Mierniki J as n ość i jednoznaczność celów działalności reklamowej Stopień spełn iani a celów reklamy Proporcja zadan. uprawnień i odpowiedzialności Add:wat n ość zasobów do zakresu zadań S topień przekazywania uprawnień Kompl et n ość i aktualność dok umentacji Stopień fom13lizacji dzialail reklamowych Mierniki jakości pracy agencji rek lamowej na rzecz reklmmxlawcy Perspektywa finansowa Cele Mierniki Osiągnięc i e jak nujniższego W zględny koszt dotarcia reklamy kosztu dotarcia reklamy do jak do jednego t ysiąca odbiorców największej rzeszy potencjal W zględny kom pozyskania nych konsumentów (efektywne jednego punktu ratingowego użycie mediów re klamowych) Liczba odbiorców re klamy pozyskana dzięki wydatkowaniu jednej jednostki pieniężnej Perspektywa innowacyjna Cele Mierniki Uzyskanie kreatywnych walorów reklamy Pomys łowość Orygina ln ość Zdolność udoskonalania się Rys. l. Pow iązania mierzonych celów działalności reklamowej w zrównoważon ej karcie wyników Zr6dło: opracowanie wlasne na podstawie: [Norton. Kaplan s. 721.

9 Tok pos tępowan ia w tej metodzie obejmuje na stępują ce czynności: 1) zebranie opini i od wszystkich zaan gażowanyc h w d z i a l alność reklamową na temat jak oni widzą i rozumiej ą str ategię reklamy, 2) zebranie propozycji mierników wykorzystywanyc h w zrów n oważo n ej karcie mi ern ików, 3) opracowanie w s t ępnego projektu zrów n oważo n ej karty wyników zawierającą mierniki operacyjne odpowied nie do przyjęty c h strategicznych celów rekl amy, 4) ocena proponowanych mierników i o kreś l en i e momentów ich wprowadzania, 5) określenie wa rt ości mierników zakł ada n yc h do osiągnięcia, 6) określenie ws t ęp nego programu osiąg ni ęc i a za ł ożo n yc h celów operacyjnych d zia ł a ł ności reklamowej, 7) opracowani e programu wd rażania zrównoważo n ej karty wyników, 8) wprowadzenie w życie. Tabela 4. Wzór karty wyników analizy benchmarkingowej w obszarlc funkcji reklamy Pil)'kladowe elementy porównania Piledsię - "Bench Propozycje Odchylenia biorstwo mark" zmian Zasięg wz~lędny ~klal1ly Zasięg efektywny Czcstotliwość efektywna Sila odzi3lywania reklamy - GR P Koszt dotarcia do I tys. odbiorców Koszt pozyskania I pkt. ratingowego $wiadomość ist'riienia reklamy " Z.1pamiętanic treści reklamy Swiadomość istnienia m'arki.... _..., , "... Postawa wobee marki... Preferencja danej marki.. Zamiary znkupu danej marki :t.ródlo: opracowanie własne. Benchm arki ng fu nkcjonalny w obszarze reklamy jest m e t odą poszukiwania wzorcowych sposobów pos t ę powa ni a w dz i a ł a ln ośc i rek lamowej umoż li wiających osiąganie najlepszych wyników przez uczenie się od innych i wykorzystanie ich do świ ad czen ia. Obiektem anali zy benchmarkingowej w tym wypadku jest funkcja rek lamy. S ł uży ona do podniesienia i usprawniania działalnośc i reklamowej. Benchmarking funkcjonalny w aspekcie czynnośc i owym obejmuje: I) a n alizę dotychczasowej działal n ości reklamowej prz ed s iębiorstw a, 2) ustalenie profilu silnych i s łabych stron działalnośc i rek lamowej, _...

10 Jan BelicZ}'Iiski 3) określenie wzorca, "bcnchmarka", od którego nal eża loby cze rpać wzorcowe rozw ią za nia 5, 4) porównanie obszaru dzia laln ości reklamowej przedsiębiorstwa z ustalonym wzorcem i stwierdzenie, w jakim stopniu d z i ałaln o ść reklamowa odchyla się od wzorca, 5) okre ś l e ni e zmian w sposobie prowadzonej działalności reklamowej. 6) upo r ząd ko wa ni e nagromadzonych pomys ł ów, 7) ustalenie spodziewanych efektów. Tabela 4 przedstawia kartę wyników ana lizy benchmarkingowej w zakresie funkcji rekla my przeds i ęb i o rs twa. 4.. Metody planowania działalności reklamowel Przyj muje s i ę, że planowanie jest procesem ustalania celów oraz decydowania o tym, w jaki sposób je osiągnąć. I s tni eją trzy podstawowe wy różni ki treśc i owe "planowania". tj. I) zajmowanie s i ę pr zysz ł ością. 2) konkretny sprawdzian alternatywnych m oż liw ośc i pos t ępowa ni a w odniesieniu do przysz ł ej sytuacj i OIoczenia oraz 3) wybór jednego z alternatywnych sposobów p os t ę po wania w sensie podjęcia decyzji [Kreikebaum s. 23]. Planowanie d z iałal n ośc i reklamowej stanowi i S l otną funk cj ę zarząd za nia re kl a mą 6. Polega o no na podejmowaniu przez aparat zarząd zający działa l nością reklam ow ą czyn nośc i i decyzji planistycznych d O l yczącyc h ustalania celów lej d z iałaln ości i sposobów ich os i ąga nia. W wykonywaniu czy nno ści planistycznych decydujące znaczenie ma dost ę p do informacji oraz umi ej ętno ść ich przetwarzania na decyzje. w czym pomocne mogą okazać s i ę metody i procedury planistyczne'. W zasadzie metody planowania stanowią odpowiednio uporządkowan e sposoby rozumowania pol eg ające na równoczesnym uwzględnieniu różn yc h czynników wywieraj<]cych wpływ na wni oskowanie nie zbędn e w poszczególnyc h procedurach planistycznych. Jako tec hniki planowania powszechnie rozumie s i ę sposoby przetwarzania informacj i cząstk owyc h w Iym dokonywania odpowied nich o bli czeń ni ezbędn yc h do rozpoczynania i stosowania poszczególnych procedur oraz metod [G ruszecki s. 43]. l Z uwagi na trudny dostęp do szczcgólowych danych dotyczących kampanii reklamowych konkurencyjnych firm, ich sytuacje rynkowe trudno porównać. zaleca się porównanie d;da la lności reklamowej z wcześniej opracowanym rozwiązaniem wzorcowym. modelem, okre$!enie którego następuje w wyniku procesu modelowania w lorcującego. Model dzia ł alności reklamowcj powinien spełniać rotę nonnatywów lub postulatów i sianow i ć ź r ódlo zmian usprawniających. l; Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce zamiennie uiywa się p ojęcia plan reklamy, plan dzia l al n ości reklamowej. plan kampanii reklamowej. Jak słusznie zauważa T. Sztucki. ptan reklamy nic jcst planem pojedynczej reklamy, lecz planem zastosowania wielu roinych rodzajów reklamy. a więc planem kampanii reklamowej [SzlUcki t 995, s. 611., Szczegółowe rozważania na temat procesu ptanowania i struktury planu kampanii reklamowej można znale:lć w opracowaniu: P/alł(Jwani e mediów IV zarzqdzal,iu/irmq rbeliczyński

11 Ogól wykorzystywanych metod planowania dz i ałalności rekl amowej można podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwsza grupa metod to metody ściś l e wykorzystywane w planowaniu kampanii reklamowej. Dru gą g rupę s tanowią metody pomocnicze, wy korzystywane nie tylko w planowaniu kampanii reklamowej, ale i w planowaniu innych dziedzin funkcjonalnych p rzedsiębiorstwa. Zarówno metody glówne,jak i pomocnicze można podzie li ć na metody: a) s ł u żą ce do opracowani a strategii reklamy oraz strateg ii użycia mediów, b) planowania mediów i c) wyznaczania budże tu d zialaln ośc i reklamowej. W tabeli 5 zostala przedstawiona klasyfi kacja najczę śc i ej stosowanych metod planowania kampanii reklamowej. Tabela 5. Klasyfikacja metod planowania działa ln ości reklamowej Obszary Metody planowania zastosowania glówne pomocnicze Opracowanie strutegii reklamy l. Kołowy cykl planowania St. Kinga 2. Metoda Ll NK 3. Metoda wyboru grupy celowej na...._... ~stawie ~y.ch indekso~ych "... Opracowanie strate- l. Analiza związków m~zy BOI I. Prognozowania: gii użyc i a mediów iedi - delficka. 2. Analiza czynnikowa zasięgu i czę- - analiza szeregów czasowych... stotliwości Tenninan: Planowanie mediów [. Indeksowa metoda wyboru no ś ni I. Prognozowania ków reklamy - analiza szeregów czasowych 2. S1.llCowania wielkości 1.asięgu - metoda delficka 2. Randomizacji 3. Modele programowania liniowego , 4. Wykres Gantta...,... Wymoczenie budże.- t. Pragmatyczne wedlug: t. Analityczne: matematyczno.cko. tu dzialalności rekla - subiektywnej decyzji nometryczne mowej - możliwości linny - parytetu konkurencyjnego - procentowa - analogii historycznej - udziału w reklamie braniy 2. Ukierunkowane na cele zadaniowe :l:ródlo: opracowanie wlasne. Kolowy cykl planowania St. Kinga to metoda planowania reklamy przeds t aw i ająca schemat powtarzalnego sposobu postępowania w celu uzyskania informacji niezbędnych do opracowania strategii działalnośc i rek lamowej. Tok postępowan ia w tej metodzie sprowadza się do znalezienia odpowiedzi na następ uj ące pytania:

12 Jan Be liczyńsk i - gdzie j esteśmy? - czyli zbadanie aktualnej pozycji marki na rynku (jakie czynniki, przez jaki dlugi okres oddziaływaly na firmę /m ark ę i s powodowały zajęc ie przez ni ą ok re ś l o nego miejsca na rynku?), - dlaczego w tym miejscu? - czyli okreś l eni e celów kampanii reklamowej (jakie cele ma os ią g n ąć firma/marka poprzez reklam ę? jaki ud z iał w rynku m oże m y osiągnąć? jak może my być postrzegani przez klientów? czy m oże m y odciągnąć klientów od konkurencji?), - jak tam d o lrzeć? - czyli okreś l e n ie sposobów os iąga nia celów rekl amowych (jakie korzyśc i podk reślać w reklamie? gdzie s i ę re klam ow ać? w jaki sposób? jak częs to?), - czy zbliżamy s i ę do cel u? - czyli ocena s kut ec znośc i rekla my (jaka jest s kut eczność kampanii reklamowej). Metoda LlNK przedstawia w postaci piramidy etapy syste mat ycznego, powtarzalnego postępowa ni a w zakresie pozyskiwania informacji w celu przygotowania strategii reklamy. Etapy po s t ę powania w tej metodzie obej muj ą nastę puj ące czy nn ośc i : 1) okreś l e ni e tzw. wartości marki, tj. sposobu w jaki konk urenci, p oś red nicy. handl owcy i sprzedawcy czują i m yś l ą o danej marce (w porównan iu z innymi markami konkurencyjnymi): 1.1) analiza sytuacji rynkowej, 1.2) przyjęcie zestawu wskaź n ików, które odzwiercied lają wa rt ość. marki, np: świadomość istnienia danej marki, u dział marki w rynku, 1.3) identyfikacja oraz opis m yś li i u c zu ć konsumentów, jakimi darz ą daną markę; 2) sformuł owa n ie m oż li wyc h wariantów slrategii reklamowych. czyli ustalenie opcji strategicznych i zalecanego planu dzialania; 3) przedstawienie docelowej wa rt ośc i marki, czyli znalezienie odpowiedzi na py tanie: jak c h cie liby śmy, aby nasza marka by ła postrzegana i jakie uczucia i m yś li ma ona.,ob ud z i ć' u klientów; 4) przygotowani e slreszczenia strategii reklamowej (briefu) Metoda wyboru grupy celowej jest ogólnym schematem, pl anem d zia łani a okrcś l ajqcym etapy p ostępowan i a w celu wyboru gru py celowej (adresatów re kla my). Racjonaln ą pods t awą wyboru grupy celowej jest wyznaczeni e inde ksu penetracji. Tabela 6 przedstawia tok pos t ępowa nia w tej metodzie. Analiza związ k ów mi ędzy BOI i COl jest m e t od ą rozpatrywani a wielu czynników w pł yw ają cyc h na okreś leni e lokalizacji geograficznej audytorium reklamy. Określe n ie wskaźn i ka m ożliwo śc i ry nkowych marki oraz w s k aźnik a moż li wości rynkowych kategorii produktu stanowi pod stawę znalezienia odpowi edzi na pytanie, czy umie śc i ć przekaz reklamowy w ś rodka c h przekazu o zas i ęg u krajowym, regionalnym, lokalnym czy mi ę dz y narodowym. Etapy postępowa ni a w analizie zwi ązków mi ędzy BOI i COl przedstawia tabela 7. Analiza czynnikowa za sięgu i częstotliwości polega na identyfikacji i oceni e wielu przes łan ek uzasad n iających maksymalizowanie zas ięg u lub częs t o-

13 ,. t l i wośc i. Na podstawie identyfikacj i i oceny przes łan e k maksymal izacji zas i ęgu oraz częs tot li wośc i podejmuje s i ę decyzje zw i ąza n e z ustaleniem celów dystrybucji przekazu reklamowego. Tabela 6. Etapy pos tępowania przy wyborze grupy celowej l. Określenie penetracji produktu (konsumpcji produktu) w pos7.czcg61nych podstawowych grupach cjcmogmficznych, czyli ustalenie jaki procent danej grupy uzywa produkt: penetracja produktu:: liczba konsumentów produktu I wie l ko ść populacji grupy. 2. Wybór grupy cechującej sj~ najwyższym stopniem zainteresowania produktem. czyli grupy o najwyl'szym wskai niku penetracji produktu. J. Wyznaczenie.. profilu produktu", tj. udziału danej grupy w konsumpcji produktu. czyli ustalenie jaki procent cajoki konsumpcji produktu przypada na daną grupę: profil produktu = liczba konsumcntów w grupie I liczba konsumentów ogólem. 4. USlalenie inclcksu penetracji. indeks penetracji = penetracja produktu w grupie I średn ia penetracja wszystkich grup. S. Wybór grupy docelowej, dla której indeks penetracji jest najwięks I.Y. Zródlo: opracowanie własne na podstawie: [Harris s. 81. Tabela 7. Etapy poslępowania w analizie zw i ązków m i ędzy BOJ i COl J. Wy7.naczenie wskaźnika rozwoju marki (77le BraIId Del elupmelltlndc.f - BD!). czyli wskaźn i ka możliwości rynkowych marki [Arens. Bo\'ee S. 377J. gdzie: udział danego obszaru w ogólnej sprlcdaży danej marki w kraju BDI = udział danego ObSl.4lru w ogólnej liczbie ludnosci kraju 2. Wyznaczenie wskai..nika rozwoju kategorii produktu (The Cmegory Del'c1opmeutllule.l - CDI), czyli wskai nik możliwości rynkowych kategorii produktu, gdzie: BOł - udzial danego obszaru w ogólnej sprzedaży danego rodl..aju produktu w kraju udział danego obswru w ogólnej liczbie ludności kraju ' Ocena strategii IlUlrketingowej, wielkości obszaru geograficznego rynku. struktury sieci handlowej. stopnia koncentracji potencjalnych uży tkowników [Hicbing. Cooper 1990, s. 197J. 4. Wyznaczenie potcncjalnej wielkośc i sprlcdaży na rynku. 5. Analiza W7.4ljemnych związków ~hodzących pomiędzy BOI i COl 6. Pod»:ie decyzji do!yc7.:)ccj przestrzennej alokacji dzia rań reklamowych z użyciem Srodków przckazu. 1r6<l10: opracowanie własne na podstawie: [Hiebing. Cooper 1990, s. 197]. [Arcns. Bovce 1994, s.378j. Indeksowa meloda wyboru n oś n ików rek lam y polega wykorzystaniu wielkoś ci indeksowych przy ocenie p op ul arno ści danego noś nik a reklamy w poszczególnych grupach odbiorców. S ł u ży do oceny pop ulam ośc i n oś nik ów reklam y. Etapy poslępowa nia w tej melodzie to:

14 Jan I) wyznaczenie struktury (profilu) ca ł ej populacji ze wzg l ędu na okreś l one kryteri um psychosocjodemograficznej, 2) wyznaczenie struktury (profilu) od biorców danego no ś nik a ze w zg l ędu na to samo kryterium psychosocjodemograficzne, 3) porównanie profilu ca łej populacji z profilem odbiorców danego no ś ni ka ze wzg l ędu na to samo kryterium psychoscjodemograficzne i obliczeni e wielk ości indeksowych, 4) wybór tych n oś nik ów, które mają najwięk sze wartości indeksowe. MelOda randomi zacj i jest st atys t yczn ą m e t odą doboru losowego slużącą do ustalenia wspólnego zas ięg u w wypadku u życ ia jednocześ n i e dwóch lub wię cej mediów w kampanii reklamowej na podstawie zestawieni a liczb losowych. Etapy postępowania sp ro wad zaj ą s i ę tu do: I) wyznaczenia za s i ęgu pierwszego no ś nika, 2) wyznaczeni a za sięg u kolejnych no śników z osobna, 3) obliczeni a wspólnego zas i ęg u dwóch nośn i ków wed łu g wzoru: gdzie: Z", - zas i ęg wspólny, Z\ - za s ięg pierwszego nośnika, Zz - zas i ęg drugiego n oś n ika; Zw = (Z, + Z,) - (Z,. Z,). 4) obliczenia wspólnego zas i ęg u więcej niż dwóch no ś ników wedlug wzoru: gdzie: n - oznacza li czbę noś nik ów. 2", = 1- ( /1)' Metoda delficka jest t echnik ą prognozowania jak ośc i owego w zakresie zjawisk zac h odzącyc h na rynku mediów. S lu ży do o kreś l e ni a w procesie planowania mediów trudno przewidywalnych zjawisk mających wpływ na m ożliwość dotarcia z przekazem reklamowym do odbiorców, np.: pojawienie s i ę nowych stacj i radiowych, telewizyjnych, tytułów czasopism. zmiany stylu życia s łu c ha czy, widzów i czytelników. W metodzie delfi ckiej szczegó lną uwagę n a l eży z wróc i ć na precyzyjne okreś l eni e przed miotu i zakresu prognozowania (np.: s ł uchalnośc i stacji rad iowej, ogląda l no ści kanał ów tel ew i zyj n ych ), ja s n ość i jednoz n aczność w fo rmułowaniu py t ań oraz na dobór kompetentnych specjalistów o wysokim do ś wiad cze niu i du żej znajomośc i prognozowanych zjawisk. Za g ł ówną z al e t ę metody delfi ckiej u waża s i ę wyciąg ani e ostatecznych wniosków jako efektu u śred ni e nia indywidualnych opinii 8. I Pomocnicze metody planowania działalno śc i wykorzystywane są także w planowaniu innych dziedzin funkcjonalnych prz ed s iębiorstwa, dlatego pominięto szczególowc opisy tych metod. Można je z nal eić w literaturze przedmiotu z zakresu e konometrii, statystyki. technik organizatorskich.

15 Metoda analizy szeregów czasowych polega na zastawien iu danych statystycznych (zmiennych) dotyczącyc h s łuchalnośc i, og ląda ln ośc i i czytelnictwa mediów w szeregi czasowe, na podstawie których dokonuje się oceny wielkośc i audytorium n oś nik ów reklamy. W zasadzie rozpatrywane zmienne w tym zakresie przedstawiane sąj ako funkcje czasu. Służ y do okreś l en ia prawidło wych zmian w k sz tałt owaniu w s łu c halnośc i, og lądalno śc i i czytelnictwa, tj. trendów, wahań krótkookresowych i sezonowych oraz wahań przypadkowych. M e tod ę t ę wykorzystuje s i ę przy podej mowaniu decyzji wyboru n oś nik ów mediów (stacji radiowych i telewizyjnych, t y tuł ów prasowych). Metoda wyznaczania bud żetu wedłu g uznan ych moż liwości pr zed s i ębiorstwa (sposobu "wszystko na co firma m oże sobie pozwolić ") nie uwz g l ędnia rzeczywistych potrzeb przedsiębio r s twa w zakresie działań reklamowych ani sytuacji rynkowej. Jedynym czynnikiem wpływającym na w i e lkość budże tu reklamowego jest sytuacja finansowa firmy. Okre ś la s i ę tyle ś rodków finan sowych, ile pozostaje po dokonaniu wszy stkich ni ezbędnyc h wydatków firmy w danym okresie. Wyznaczony w ten sposób bud że t może okazać s ię zbyt mał y lub zbyt du ży w stosunku potrzeb oddziaływania na rynek (Podstawy marketingu, s. 300]. Metoda ta cechuje s ię brakiem logicznego powią zania międ zy stopniem reali zacji celów reklamy a wielko śc ią ustalonego t ą m e tod ą bud żetu reklamowego. Metoda analogii historyc znej wyznacza bud że t na poziomie ubi eg łorocz nym z uw zg l ędnieniem wzrostu cen zakupu czasu i (lub) przestrzeni reklamowej w ś rodkac h przekazu. Zakł ada, że bud że t reklamy z ubieg łego roku jest wystarczający do os iągnięcia celów reklamy. Na l eży w tym miejscu z wróc i ć uwagę, że nie jest to metoda godna polecenia, pon i eważ z za łoże n ia sugeruje pewną eks t en sy wn ość d z i a łań reklamowych. Metoda "parytetu konkurencyjnego" wyznaczania wielk ośc i nakładów na re kl a m ę stosowana jest szczególnie w wypadku, gdy konkurent dy sponuj e wzg l ęd ni e wysokim budżetem. W zasadzie budżet konkurencji ustala s i ę, znając s iłę jej kampanii sta n ow i ącą s umę og l ądaln ośc i (s łu c halno śc i ) (punktów ratingowych) wszystkich ekspozycji reklam w czasie trwani a kampanii oraz średni koszt punktu ratingowego 9. Poprzez pomno że n ie sumy punktów rat ingowych reklam uzyskuje s ię wi e lk ość bud że tu kampanii reklamowej firmy. Metoda procentowa opiera s ię na wyznaczeniu budżetu reklamy jako okreś l o n ego procentu osiągniętego obrotu finny, najc zęściej rocznego, lub procentu od s przeda ży prognozowanej 10. Śred ni wskaź nik procentowy jako podstawa wyznaczania bud że tu reklamowego waha s ię w za l eżnośc i od kategorii marki, sytuacji rynkowej, pozycji rynkowej reklamowanej marki, wy so kośc i obrotów firmy ( przed s i ębiors t wa O du żych obrotach u stalają go na ni ższy m poziomie) 9 W zasadzie ś r e dni koszt punktu obticza się poprzez wyciągnięcie tredniej arytmetycznej z ogląda lnok i /s lu c halno ści oraz cen emisji i ich podzielenie [Drabik 1996, s. II I. 10 Bardziej wskazanym rozw iązaniem jest określenie prognozy obrotów bruno w roku, na który ustalany jest budżet i przyjęcie tej prognozy jako podstawy okre$lenia bud7.ctu reklamy.

16 Jall oraz od branży (firmy o fe rujące u s łu g i oraz towary częs t ego zakupu dla odbiorcy masowego s to s ują zazwyczaj stosunkowo wysokie wskaź nik i) [ Bu dzyńsk i 1996, s. 4OJ". Metoda zadaniowa wyznaczania b ud żetu d ziałalnośc i reklamowej polega na uw zglę dni e niu wielu czynników, które w róż n y sposób wpływają na jego wyso k ość, czyli na szacowaniu kosztów wszystkich d z iałan ok reś l o ny c h poprzez s trategię rekl amy. M e todą zadani ową m ożna równ i eż u st ali ć b ud żet kampanii na podstawie określo n ej częs t o tli wośc i, z a s ięgu oraz kosztu umieszczenia reklam w mediach i produkcji ś rodk ów reklamowych. Metoda ud zia łu w reklamie branży opiera s ię na z ał ożen iu, że jeże li dana firma ma x-procentowy udzia ł w rynku ok reś lon ego produktu, to jej udział w globalnych wydatkach na reklam ę wszystkich producentów danego produktu powi ni en rów n ież wynosić x-procent. Metoda ta jest od powiednia dla firm funkcjo nującyc h na dojr,w łyc h rynkach, gdzie wielkość budżetu stanowi udział procentowy w reklamie branży (share oj voice). Zgodnie z ogól",) zasad.) pow inien być spe łni o ny warunek, że udział w reklamie b ranży równa się udział owi w rynku. J.P. Jones, A. Wolfe i J.e Schroer podkre ś laj ą, że firma m ają ca marki o dostatecznie silnej pozycji na stabilnym rynku m oże sobie pozwolić na wydawanie ni eco mniej, niż wynosi jej ud zi ał w rynku. Natomi ast fi rmy m ające marki o m a ły c h udzia ł ach w rynku mu szą wydawać proporcjonal ni e więcej nii wskazywa łaby na to ich pozycj a na rynku [Kall 1993, s. 88]. Prezentowane w artykule propozycje metod anali zy strategicznej i planowania w obszarze reklamy - ze wzg l ędu na aplikacyjny charakter - mogą b yć przydatne w praktycznej dzia l a ln ości pracowników s łużb y market ingowej reklamodawcy, jak i w dzialalności odpowiednich pracowników agencji rek lamowej obsługującej budżet reklamodawcy. Wykorzystanie tych metod nie w ią że się z dużymi kosztami. Zwraca się u wagę, że poprzez jak najlepsze wykorzystanie takich elementów, jak: oprogramowanie. wiedza planistów, zasoby informacyjne, czas, procedury, metody i techniki planowania uwidacznia się podniesienie poziomu jako śc i wykonywanych zadan planistycznych oraz zwiększe n ie e l as t ycz no śc i d z iałania zes połu planistycznego. N al eży w tym miejscu wyraz i ć nad z i ej ę, że postępująca w naszym kraju profesjonal izacja badań marketingowych, w tym bad ań konsumenckich i medialnych w znacz nym stopniu uł a t wi wd rażani e w życ ie prezentowanych w artykule metod. II W zależności od branży wskatniki przyjmują wielko ść od 0,17 do 6,89% rbudzynski 1996, s Przyjmuje się, że dla towarów konsumpcyjnych udzial wydatków na reklamę w rocznych przychodach ksztahujc się od I do 8 %, dla nie\nórych uslug powyżej 10%, natomiast dla towarów inwestycyjnych poniżcj 0,5% (Sznajder 1996, s. 57J. W zasadzie wydatki na reklarflę produktów codziennego zakupu, o niskiej cenie jednostkowej mają duży udział w obrotach produktami. Wydatki na reklamę takich produktów mogą nawet przekroczyć 20% obrotów. Natomiast wydatki na reklamę produktów drogich, relatywnie rzadko kupowanych, mają maly udzial rzędu 0,7-1,9% obrotów.

17 Literatura Arens W., Bovee C.L. [1994]. COl/temporary Advertisil1g, Richard D., Irwin Inc, Homewood III. Bieniok H., Gruszczynska-Malec G. [1999], Rola analizy strategicznej IV zarządzaniii przeclsiębiorsrwem, Organizacja i Kierowanie", nr 2. Budzynski W. [ Sztuka skutecznej reklamy, "Marketing w Praktyce". nr I. Drabik M. (1996J, Wybór mediów, "Marketing w Praktyce", nr I I. Gruszecki T. [1980], Podejście metodologiczne do badania proce.fu planowallia gospodllrcz.ego, Instytut Organizacji i Doskonalenia Kadr, Warszawa. Harris R., Harris A., Baranowska M. rl 9961, Planowanie mediów, materiały pomocnicze, Media Group, Sp. z 0.0., Warszawa (mate r iały nie publi kowane) Hiebing R.G. Jr., Cooper S.W. [ How to Write a Successfull MarketillS PlO/z. A Disciplint!ll and Comprehensive Approach, NTC Business Book, Lincolnwood liłinoi s. Kall J. [1993], Ile ijak wydawać, "Businessman Magazine", nr II. Kreikebaum H. [1996J. Strategicvle planowanie w przed.~iębiorstwie, PWN, Warszawa. Marketing Defillitio11S: AGlossary of Marketins TemlS [196OJ, American Marketing Assodation, Chicago. Norton D.P., Kaplan R.S. [1992], The Ba/al/ced Scorecard-Measllres Thar Drive Performance, "Harvard Business Review", nr 11. Podsrawy marketingu [1995J, pod red. J. Altkoma, Instytut Marketingu, Kraków. Sznajder A. [199 1]. Skuteczna reklama, Międzynarodowa Szkoła Menedże rów, Warszawa. Sztucki T. [19921, Marketing. Sposób myślenia. System dz.ialania. Agencja Wyd.,.Placet". Warszawa. Sztucki T.{l995J, Promocja. Reklama. Aktywitacja sprz.edaży, Agencja Wyd. "Placet", Warszawa. M elhods of Strategie Analysis and Plan nin g In Ihe Fi eld of Advertising The :lclivities of Polish enterprises and advenising ngencies show that professional methods or strategic analysis and planni ng are liule used in the preparation of advenising str:ltegies and advertising campaigns. The use of these melhods is nn importltn! problem from bath a Iheoretical and practical perspective on account of growth tendencies observed on the advertising market in Poland. In the present article, the author auempts lo describe the tools used in Ihe :ldvertising planning process. The author looks at the tool5 (methods) used bolh in the formulation of advert ising stratcgics and in the planning of advertising camp:ligns. The anicie begins with a discussion ofthe nalu re of advertising and advenising activity. The author then goes on to describe Ihe methods of stralegie analysis employed in an emerprise's advertising aclivilies. He notes thal Ihe basic go<l1 of these methods is lo examine and then confirm or redefine the goals, areas, and methods adopted in a firm's advertisi ng activities. The author then goes onto discuss a number of standard methods used in the planning or an advertising campaign.

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej

Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej Dr i ż. Mar i Dą rowski Politechnika Śląska Wydział Orga

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Ogólny opis zawartości informacji dotyczących kierunków kształcenia. CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Technikum jest średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

[2014-00--12.i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY

[2014-00--12.i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY I Wyd Zi a ł,', 'J '.. J '., '''~ ' iil OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WPL \'.\ ~, t{j [2014-00--12.i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY "lnsr ~ ~ l R\/). JEWODZ K I ---Os r) -111. vvi Je eń maiątkowych 0(82 WS. rac z.'

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13. Część H: Jak przygotować strategię reklamy? / 31. Wprowadzenie /li

Spis treści. Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13. Część H: Jak przygotować strategię reklamy? / 31. Wprowadzenie /li Spis treści Wprowadzenie /li Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13 Rozdział l Co jest, a co nie jest reklamą? / 15 Konkurs to nie reklama / 15 Pi-ar nie sprzedaje produktu / 16 Sponsoring, czyli

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

MONOGRAfiE PRA WNICZE WOJCIECH WYRZYKOWSK I UMOWA O GENERALNĄ REA LI ZACJĘ INWESTYCJI (EPC/"POD KLUCZ")

MONOGRAfiE PRA WNICZE WOJCIECH WYRZYKOWSK I UMOWA O GENERALNĄ REA LI ZACJĘ INWESTYCJI (EPC/POD KLUCZ) MONOGRAfiE PRA WNICZE WOJCIECH WYRZYKOWSK I UMOWA O GENERALNĄ REA LI ZACJĘ INWESTYCJI (EPC/"POD KLUCZ") UMOWA O GENERALNĄ REALIZACJĘ INWESTYCJI (EPC/"POD KLUCZ") WOJCIECH WYRZYKOWSKI Polecamy nasze publikacje:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Karty przypuszczeń IDEA

Karty przypuszczeń IDEA Karty przypuszczeń IDEA CO? Karty przypuszczeń IDEA są narzędziem zaprojektowanym aby użyc go w kilku kontekstach: w nauczaniu przedsiębiorczości w ramach studiów wyższych w mentoringu i nauczaniu potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009. Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich. dr Danuta Dudkiewicz

Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009. Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich. dr Danuta Dudkiewicz Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009 Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich dr Danuta Dudkiewicz 1 Ph. Kotler: miertelne grzechy marketingu brak dostatecznej znajomo

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Przedsiębiorczości Edycja XI Eliminacje centralne, 7 kwietnia 2016 r. Test

Olimpiada Przedsiębiorczości Edycja XI Eliminacje centralne, 7 kwietnia 2016 r. Test Olimpiada Przedsiębiorczości Edycja XI Eliminacje centralne, 7 kwietnia 2016 r. Test 1. (1 pkt) Scharakteryzuj jeden z wybranych typów osobowości wg Hipokratesa. 2. (1 pkt) Wymień 1 technikę wykorzystywaną

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Podstawy ekonomi i zarządzania - ekonomiczny 1 Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy Zajęcia o charakterze praktycznym,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia a wyniki pracy

Wynagrodzenia a wyniki pracy Wynagrodzenia a wyniki pracy Olech Bestrzyński Kierownik ds. wynagrodzeń - Kompania Piwowarska S.A. Plan Kontekst Kompania Piwowarska jako organizacja oparta na markach Wizja i priorytety strategiczne

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3 Biznes Plan Przedsiębiorczość wykład 3 Rodzaje biznesplanów Biznesplan Przedsiębiorstwa Przedsięwzięcia (inwestycji) Zasady tworzenia biznesplanów Kompleksowość Długookresowa perspektywa Czytelność Rzetelność

Bardziej szczegółowo