P-RKP-2. Proces dyplomowania na kierunku PEDAGOGIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P-RKP-2. Proces dyplomowania na kierunku PEDAGOGIKA"

Transkrypt

1 Strona 1 na kierunku PEDAGOGIKA

2 Strona 2 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika. 2. TERMINOLOGIA RKP - Kolegium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej Kolegium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej jednostka, w której zatrudniona jest osoba kierująca pracą. Dyplomant student wykonujący pracę dyplomową. Kierujący pracą - uprawniony nauczyciel akademicki (kierujący pracą dyplomową) zgodnie z 96 Statutu Politechniki Śląskiej. Recenzent osoba wyznaczona przez Dyrektora Kolegium Pedagogicznego Śląskiej do oceny pracy dyplomowej. Politechniki Sekretarz Komisji Egzaminu Dyplomowego osoba wyznaczona przez Dyrektora Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej do dokumentowania przebiegu egzaminu dyplomowego. Praca dyplomowa praca pisemna, której opracowanie i obrona jest konieczne do zdobycia przez studenta/słuchacza dyplomu ukończenia Politechniki Śląskiej po wcześniejszym poddaniu pracy procedurze recenzji. Obronienie pracy upoważnia do posługiwania się tytułem licencjata. Temat pracy licencjackiej to główna myśl pracy licencjackiej dotycząca konkretnego problemu i jednoznacznie określająca podjętą przez autora problematykę (temat i treść pracy licencjackiej musi być zgodny z kierunkiem studiów). Struktura pracy to układ pracy licencjackiej opracowany zgodnie z rygorem zasad redagowania pracy licencjackiej w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej. Efekty kształcenia zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się. Zakładane efekty kształcenia efekty kształcenia zawarte w karcie przedmiotu/modułu. Osiągnięte efekty kształcenia efekty uzyskane w procesie dydaktycznym przez studenta. Ocena osiągniętych efektów kształcenia ocena stopnia osiągnięcia zakładanego efektu kształcenia przez studenta. Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia. Kierunek studiów wyodrębniona część obszarów kształcenia, realizowana w uczelni w sposób określony przez program kształcenia.

3 Strona 3 SPD studia podyplomowe. Egzamin dyplomowy - przez egzamin dyplomowy rozumie się egzamin licencjacki, który składa się przed komisją powołaną przez Dyrektora Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej. 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Dyrektor Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej odpowiada za: powołanie Komisji Egzaminu Dyplomowego informowanie na stronie Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej i tablicy ogłoszeń o egzaminach otwartych decyzję o ewentualnym przesunięciu terminu złożenia pracy dyplomowej określenie warunków ponownego wpisania na listę studentów, którzy nie złożyli egzaminu dyplomowego w terminie kontrolę kompletności wniosków o dopuszczenie do egzaminu wyznaczenie terminów egzaminów dyplomowych wyznaczenie i przeszkolenie sekretarzy egzaminów dyplomowych organizację przebiegu egzaminów dyplomowych weryfikację spełnienia wymagań programowych przez dyplomanta Kierujący pracą odpowiada za: prowadzenie pracy dyplomowej ocenę pracy i wpisanie oceny do indeksu i systemu EKOS najpóźniej w terminie złożenia pracy Dyplomant odpowiada za: przygotowanie pracy dyplomowej złożenie wniosku o dopuszczeniu do egzaminu Recenzent odpowiada za: sporządzenie recenzji i ocenę pracy dyplomowej Przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego odpowiada za: zgodność przebiegu egzaminu z obowiązującymi przepisami (Regulamin Studiów, SZJK w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej) Członkowie komisji egzaminu dyplomowego odpowiadają za: przeprowadzenie egzaminu dyplomowego

4 Strona 4 Sekretarz komisji egzaminu dyplomowego odpowiada za: kompletność dokumentów związanych z egzaminem dyplomowym Dziekanat odpowiada za : przyjmowanie i weryfikację wniosków o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego weryfikację osiągnięcia przez studenta wymagań wynikających z programu studiów powiadomienie dyplomantów i członków Komisji o terminach egzaminów sprawdzanie prac Systemem Plagiat Opiekun praktyk odpowiada za: weryfikację dokumentacji potwierdzającej zrealizowanie praktyk Komisja ds. Kształcenia w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej odpowiada za: ocenę i monitorowanie jakości prac licencjackich 4. OPIS POSTĘPOWANIA Celem niniejszej procedury jest nadzorowanie procesu dyplomowania studentów z uwzględnieniem oceny i monitorowania jakości prac licencjackich w zakresie zgodności tematu, celów i struktury z efektami kształcenia ustalonymi dla kierunku pedagogika w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej. TERMINY 4.1. Dokładny termin złożenia prac dyplomowych określa Dyrektor Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej Lista zagadnień do przygotowania egzaminu dyplomowego podawana jest do wiadomości dyplomantom w pierwszym miesiącu semestru dyplomowego. EGZAMIN OTWARTY 4.3. Kierujący pracą lub dyplomant, zgodnie z 41 Regulaminu Studiów, może złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu otwartego najpóźniej na miesiąc przed wyznaczonym przez Dyrektora terminem złożenia pracy dyplomowej Zasady wydawania i zatwierdzania tematów prac licencjackich Sposób wyznaczania kierującego pracą licencjacką Prowadzącego seminarium dyplomowe osobę kierującą pracą wyznacza Dyrektor Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej. Pracą licencjacką kieruje prowadzący seminarium dyplomowe.

5 Strona Tryb ustalania tematów prac licencjackich Kierujący pracą, prowadzący seminarium dyplomowe ustala wstępną listę tematów prac licencjackich wynikających z kierunku oraz specjalności studiów. Tematy prac licencjackich są przedstawiane studentom na seminarium dyplomowym. Studenci, po konsultacjach z kierującym pracą, dokonują samodzielnie wyboru tematu. Ostateczną decyzję o przydzieleniu tematu pracy licencjackiej podejmuje kierujący pracą i przekazuje studentom tę decyzję na piśmie (Załącznik Z1-P-RKP- 1). Tematy prac licencjackich zatwierdza Rada Kolegium. Za zgodność tematów prac licencjackich z kierunkiem studiów odpowiada Dyrektor Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej Przygotowanie pracy licencjackiej Obowiązki kierującego pracą licencjacką Wykonanie pracy licencjackiej nadzorowane jest przez kierującego pracą do obowiązków kierującego pracą należy: ustalenie i wydanie tematów prac licencjackich; konsultacje merytoryczne przy opracowaniu przeglądu literatury; określenie typu pracy nadzór nad merytoryczną i formalną poprawnością pracy licencjackiej, przyjęcie ostatecznej wersji pracy licencjackiej; odniesienie się do raportu Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl w przypadku, gdy system wykryje plagiat w pracy licencjackiej; dokonanie oceny pracy licencjackiej z uwzględnieniem oceny recenzentów (Załącznik Z2-P-RKP-1); uczestnictwo w egzaminie dyplomowym Obowiązki wykonującego pracę Student wykonujący pracę licencjacką jest zobowiązany do: zapisania się na seminarium dyplomowe; uczestnictwa w przewidzianych programem studiów zajęciach związanych z realizacją pracy licencjackiej; wyboru tematu pracy licencjackiej;

6 Strona 6 opracowania przeglądu literatury dotyczącej poruszanych w pracy problemów badawczych; dokonania analizy i interpretacji wyników przeprowadzonych badań; samodzielnego zredagowania pracy licencjackiej; terminowego złożenia pracy licencjackiej; przystąpienia do egzaminu dyplomowego Forma pracy Objętość pracy powinna wynosić około stron A-4. Praca musi zawierać streszczenie w języku polskim. Praca musi być zredagowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku (Z10-P-RKP-1) Przyjmowanie pracy licencjackiej i wystawianie oceny końcowej Po uzyskaniu akceptacji kierującego pracą, student przygotowuje ostateczną wersję pracy i wraz ze stroną tytułową przygotowaną wg wzoru (załącznik Z4-P-RKP-1) oraz oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy licencjackiej (załącznik Z5-P-RKP- 1) składa ją kierującemu pracą i recenzentowi do oceny. Kierujący pracą ocenia pracę zgodnie z kryteriami określonymi w formularzu oceny punktowej pracy licencjackiej (załącznik Z2-P-RKP-1) oraz przyjmuje pracę. Do oceny pracy wyznaczony jest recenzent, powoływany przez Dyrektora Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej. Na wniosek kierującego pracą lub Dyrektora Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej może zostać wyznaczony drugi recenzent. Recenzent wypełnia formularz oceny punktowej pracy licencjackiej (załącznik Z2-P-RKP-1). Oceniający pobierają formularze oceny z Dziekanatu i wypełnione przekazują Sekretarzowi, który na podstawie formularzy, wypełnia przed Egzaminem Dyplomowym pobraną z Dziekanatu kartę oceny pracy licencjackiej (załącznik Z3-P-RKP-1) System Plagiat.pl W przypadku niedopuszczenia pracy licencjackiej przez System Plagiat.pl student zobowiązany jest do ponownego dostarczenia do Dziekanatu kompletu dokumentów wraz z poprawioną pracą.

7 Strona Dziekanat weryfikuje spełnienie wymagań programowych i uzyskanie liczby punktów ECTS wynikających z programu kształcenia oraz kompletność złożonych załączników (w tym pracy dyplomowej) Dyrektor wskazuje recenzenta pracy dyplomowej. Od tego momentu żadna część pracy nie może być poprawiana lub zmieniana Dyrektor wyznacza przewodniczących komisji Dyrektor przygotowuje harmonogram planowanych egzaminów dyplomowych oraz wyznacza sekretarzy komisji Dziekanat, zawiadamia dyplomanta, członków komisji i sekretarza o dacie i miejscu egzaminu dyplomowego nie później niż na 7 dni przed jego terminem, przesyłając harmonogram egzaminów dyplomowych za pomocą poczty elektronicznej. Członkowie komisji i sekretarze są zobowiązani do potwierdzenia odbioru informacji em zwrotnym W przypadku nie złożenia w terminie pracy dyplomowej Dyrektor podejmuje decyzję o zawieszeniu studenta. Wznowienie studiów w celu złożenia pracy dyplomowej i przystąpienia do egzaminu dyplomowego może się odbyć po spełnieniu warunków określonych przez Dyrektora Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej Ocena pracy dyplomowej przez recenzenta Recenzent odbiera osobiście pracę do oceny w Dziekanacie Kompletną i podpisaną recenzję pracy dyplomowej (według załącznika Z2-) Recenzent składa w Dziekanacie nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Recenzja musi zawierać ocenę pracy według skali z 29 pkt.1 Regulaminu Studiów Recenzent przekazuje kompletną recenzję pracy wraz z oceną pracy najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego do Dziekanatu, który informuje dyplomanta o uzyskanej ocenie W przypadku uzyskania od recenzenta negatywnej oceny pracy dyplomowej, planowany termin egzaminu dyplomowego zostaje zawieszony, a Dyrektor powołuje kolejnego recenzenta pracy. Ocenę pracy stanowi średnia arytmetyczna ocen obu recenzentów, przy czym praca jest oceniona przez recenzentów pozytywnie, gdy średnia jest oceną nie mniejszą niż 3,00. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Dyrektor wyznacza termin egzaminu dyplomowego. W przypadku

8 Strona 8 uzyskania oceny negatywnej Dyrektor informuje komisję, że planowany egzamin nie będzie przeprowadzony. 5. Tryb i zakres składania dokumentów do egzaminu dyplomowego 5.1. Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego po zaliczeniu wszystkich semestrów i po uzyskaniu pozytywnych ocen pracy licencjackiej od kierującego pracą i recenzenta Na 14 dni przed terminem egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest do osobistego złożenia w Dziekanacie w białej, papierowej, wiązanej teczce, opisanej według wzoru (załącznik Z7-P-RKP-1) następujących dokumentów: Pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej przez kierującego pracą (przygotowaną wg Procedury, na kierunku pedagogika ), Uzupełnionego indeksu, Dwustronnego wydruku pracy licencjackiej (2 egz.), oprawionej w miękkie okładki (zgrzane termicznie) z odręcznym wpisem kierującego pracą - Praca przyjęta, z datą przyjęcia i podpisem kierującego pracą. Pracy licencjackiej na płycie CD lub DVD w formacie.doc lub.docx (2 egz.) w celu weryfikacji pracy poprzez System Plagiat.pl. Płyta powinna być umieszczona w białej kopercie, fizycznie trwale oznaczona (niezmazywanym mazakiem) w następujący sposób: 1. Numer albumu studenta, 2. Imię i nazwisko studenta, 3. Własnoręczny podpis studenta. Oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (Załącznik Z4- ), Zaświadczenia o zrealizowaniu praktyk studenckich (Załącznik Z7-), Oświadczenia o udostępnieniu pracy dyplomowej (Załącznik Z8-), Indeksu z kompletem wymaganych wpisów wraz z oceną pracy dyplomowej, Zdjęć dyplomowych, w stroju wizytowym, o wymiarach 4,5 x 6,5 cm, 4 sztuki, bez białych obwódek, (jeśli student chce otrzymać dodatkowo odpis dyplomu w języku obcym, musi dostarczyć dodatkowe zdjęcie), zdjęcia muszą być włożone do białej koperty, na której należy umieścić imię i nazwisko studenta, Potwierdzenia uiszczenia opłaty za dyplom w wysokości 60 zł,

9 Strona 9 Informacji do suplementu (opcjonalnie), Kserokopii dowodu osobistego, Wniosku o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym (załącznik Z9-P- RKP-1), Potwierdzenia dokonania opłaty za wydanie odpisu dyplomu w języku obcym Egzemplarz pracy licencjackiej w formie papierowej i elektronicznej oraz osobowa teczka studenta są zaliczane do dokumentacji przebiegu studiów i podlegają archiwizacji Ostateczny termin złożenia pracy licencjackiej ustala się na 24 maja. Dyrektor Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej może przesunąć termin złożenia pracy na pisemny wniosek studenta poparty pozytywną opinią kierującego pracą, jednak nie dłużej niż 3 miesiące w stosunku do wcześniej wskazanych terminów. Terminy egzaminu dyplomowego ustala Dyrektor Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej po uprzednim uzgodnieniu z kierującymi pracą i recenzentami. Egzamin powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech tygodni od daty zaliczenia semestru. Dyplom w języku obcym Dodatkowo student może złożyć wypełniony komputerowo wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (Załącznik Z5-). Do wniosku należy dołączyć: Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (40 zł). Aktualną fotografię (zgodną z fotografią umieszczoną na oryginale dyplomu). Po zaliczeniu semestru student powinien dostarczyć do Dziekanatu wypełniony indeks. 6. Sposób przeprowadzenia egzaminu dyplomowego Po dopełnieniu wszystkich formalności, złożeniu pracy licencjackiej i uzyskaniu pozytywnych ocen wystawionych przez kierującego pracą i recenzenta, student może przystąpić do egzaminu dyplomowego Dyrektor, w przypadku spełnienia przez Dyplomanta wymagań oraz pozytywnej oceny kierującego pracą i recenzenta, dopuszcza do egzaminu dyplomowego w planowanym terminie i powołuje Komisję Egzaminu Dyplomowego, w skład której wchodzi Przewodniczący Komisji, kierujący pracą, recenzent (recenzenci), sekretarz i metodycy.

10 Strona Egzaminy dyplomowe w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej są egzaminami ustnymi Przewodniczący Komisji w terminie wyznaczonym w harmonogramie otwiera egzamin dyplomowy. W trakcie egzaminu Dyplomant prezentuje tezy pracy oraz odpowiada na 3 wylosowane pytania (z zakresu studiowanej specjalności i kierunku) Po zakończeniu odpowiedzi Dyplomant opuszcza salę. Komisja ustala oceny zgodnie z regulaminem studiów. W przypadku znaczących rozbieżności w ustaleniu ocen za odpowiedzi na pytania lub sposób referowania pracy decydujący głos dla ustalenia końcowej oceny ma Przewodniczący Komisji Komisja, w stosunku do dyplomantów spełniających warunki określone w 44 Regulaminu Studiów, wnioskuje o dyplom z wynikiem bardzo dobry z wyróżnieniem Po ustaleniu oceny egzaminu dyplomowego Przewodniczący Komisji informuje Dyplomanta o wyniku egzaminu dyplomowego W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostateczny lub usprawiedliwionego nieprzystąpienia dyplomanta do egzaminu w ustalonym terminie, Dyrektor wyznacza drugi termin jako ostateczny. Powtórny egzamin może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 8 tygodni od daty pierwszego egzaminu Po zakończonej sesji egzaminów dyplomowych, dokumentację Dyplomanta składa się w Dziekanacie Za prawidłowe uzupełnienie protokołów Egzaminu Dyplomowego i zebranie podpisów wszystkich członków Komisji odpowiada Sekretarz Komisji. Jego obowiązkiem jest również wypełnienie strony 90 indeksu studenta i zebranie w indeksie podpisów członków Komisji. 7. Weryfikacja jakości prac dyplomowych przez Komisję ds. Kształcenia w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej 7.1. Weryfikację jakości prac dyplomowych przeprowadza Komisja ds. Kształcenia w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej. Kontrolę prac przeprowadzają członkowie Komisji posiadający co najmniej stopień naukowy Osoby weryfikujące prace dyplomowe Wytypowane do oceny prac dyplomowych osoby wyznaczane są do końca czerwca (odpowiednio do końca stycznia w przypadku studiów kończących się po semestrze zimowym).

11 Strona Wybór prac do weryfikacji Zgodnie z procedurą PU-11, obowiązującą na Politechnice Śląskiej, Komisja po każdym roku akademickim ocenia 5 losowo wybranych prac licencjackich oraz 2 prace końcowe zrealizowane w ramach każdej edycji studiów podyplomowych Zakres oceny prac licencjackich/dyplomowych Zgodnie z procedurą PU-11, obowiązującą na Politechnice Śląskiej, prace licencjackie oceniane są pod kątem zgodności tematu, celów i struktury z efektami kształcenia ustalonymi dla kierunku pedagogika. Z kolei prace na studiach podyplomowych oceniane są pod kątem zgodności tematu i struktury z efektami kształcenia zapisanymi w kartach przedmiotu dla SPD Dokumenty uzupełniające ocenę pracy Weryfikacji podlegają również recenzje prac licencjackich sporządzone przez kierującego pracą oraz recenzenta Dokumentacja oceny jakości prac licencjackich Osoby odpowiedzialne za opracowanie oceny jakości prac licencjackich/dyplomowych po zakończeniu analizy wybranych prac sporządzają listę badanych prac licencjackich/dyplomowych zgodnie z formularzem - Ocena jakości prac licencjackich/dyplomowych w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej Obowiązki oceniających pracę Osoby oceniające jakość prac licencjackich/dyplomowych przekazują opracowaną ocenę przewodniczącemu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej. Przewodniczący Zespołu opracowuje wnioski końcowe, które wraz z formularzami oceny przedkłada Dyrektorowi Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej w terminie 3 tygodni od daty przekazania prac do oceny Uwagi ogólne Dyrektor Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej weryfikuje przedłożone wnioski z oceny jakości prac licencjackich/dyplomowych i w razie konieczności formułuje odpowiednie uwagi i dyrektywy/instrukcje do promotorów oraz recenzentów. 8. Dokumenty związane z procedurą Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym Statut Politechniki Śląskiej Regulamin Studiów Politechniki Śląskiej

12 Strona 12 Regulamin studiów podyplomowych Zarządzenie Nr 97/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 września 2009 roku w sprawie kwalifikowania do kategorii materiałów archiwalnych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich oraz gromadzenia i udostępniania nieopublikowanych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich PU2 Nadzór nad zapisami SZJK PU11 - Ocena i monitorowanie efektów kształcenia USZJK PU7 Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne, USZJK PU6 Etyka w dydaktyce. P-RKP-4 Archiwizacja prac studenta 9. Załączniki: Z1- Karta wydania tematu pracy licencjackiej Z2- Formularz oceny punktowej pracy licencjackiej przez kierującego pracą/recenzenta Z3- Karta oceny pracy licencjackiej Z4- Wzór strony tytułowej Z5- Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy Z6- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy licencjackiej Z7- Wzór opisu teczki Z8- Zaświadczenie o zrealizowaniu praktyk studenckich Z9- Wniosek o sporządzenie i wydawanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym oraz suplementu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski Z10- Zasady redagowania pracy licencjackiej Z11- Arkusz - Ocena jakości prac licencjackich/dyplomowych w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej

P-RKJO-1. Proces dyplomowania na kierunku FILOLOGIA

P-RKJO-1. Proces dyplomowania na kierunku FILOLOGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH Procedura 1/6 na kierunku FILOLOGIA 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI P-AR-2 EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI

EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI P-AR-2 EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI 1/6 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura opisuje tryb przeprowadzania egzaminu dyplomowego po II stopniu studiów na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. 2. TERMINOLOGIA Katedra jednostka, w której

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU FILOLOGIA

PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU FILOLOGIA 1/7 PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU FILOLOGIA 2/7 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I stopnia na kierunku Filologia.

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA W KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I FILOLOGII OBCYCH

PROCES DYPLOMOWANIA W KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I FILOLOGII OBCYCH 1/9 PROCES DYPLOMOWANIA W KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I 2/9 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I stopnia na kierunku Filologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ PROCES DYPLOMOWANIA

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ PROCES DYPLOMOWANIA 1/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów I i II stopnia trójstopniowego systemu studiów. 2. TERMINOLOGIA Egzamin dyplomowy egzamin końcowy na studiach I i II stopnia,

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA Procedura Data: 18.02.2013 r. Wydanie: II Status: obowiązujący Symbol: P-RT-3 Strona: 1/5 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA P-RT-3 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (podstawa prawna: Regulamin studiów na Uniwersytecie Łódzkim przyjęty Uchwałą Senatu UŁ nr 159 z dnia 22.04.2013 r..) 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ I. Opiekun pracy dyplomowej Zgodnie z 31 Regulaminu Studiów ZUT: Pracę dyplomową na studiach wyższych student wykonuje pod opieką pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA

REGULAMIN DYPLOMOWANIA REGULAMIN DYPLOMOWANIA Akademia Polonijna w Częstochowie Wydział Interdyscyplinarny Podstawa prawna: Regulamin opracowano na podstawie Regulaminu Studiów Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz Uchwały

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA I STOPNIA

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA I STOPNIA Procedura Data: 18.02.2013 r. Wydanie: II Status: obowiązujący Symbol: P-RT-2 Strona: 1/5 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA I STOPNIA P-RT-2 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA I STOPNIA 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Instytutu Humanistycznego nr 2/2017 z dnia 10.01.2017 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Instytut: INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Instytut: INSTYTUT HUMANISTYCZNY. Kierunek: FILOLOGIA

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Instytut: INSTYTUT HUMANISTYCZNY. Kierunek: FILOLOGIA Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Instytut: INSTYTUT HUMANISTYCZNY Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA w roku akademickim 2014/2015 studia II stopnia MAGISTERSKIE T E R M I N Y

PROCES DYPLOMOWANIA w roku akademickim 2014/2015 studia II stopnia MAGISTERSKIE T E R M I N Y PROCES DYPLOMOWANIA w roku akademickim 2014/2015 studia II stopnia MAGISTERSKIE T E R M I N Y od 15.06.2015 I termin egzaminów dyplomowych na studiach magisterskich (chętni mogą się bronić wcześniej po

Bardziej szczegółowo

Procedura PROCES DYPLOMOWANIA

Procedura PROCES DYPLOMOWANIA 1/5 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów I i II stopnia trójstopniowego systemu studiów stacjonarnych (dziennych). 2. TERMINOLOGIA Egzamin dyplomowy magisterski/

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA Procedura Data: 21.09.2016 r. Wydanie: III Status: obowiązujący Symbol: P-RT-3 Strona: 1/6 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA P-RT-3 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA P-ROZ-3 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. Niniejszą procedurę zatwierdzam:

PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA P-ROZ-3 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. Niniejszą procedurę zatwierdzam: 1 / 6 Niniejszą procedurę zatwierdzam: Dziekan Wydziału dr hab. inż. Marian Turek, prof. nzw. w Pol. Śl. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dziekana zabronione 2 / 6 1. ZAKRES Zakres procedury obejmuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8/2016 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 lutego 2016 r.

Zarządzenie nr 8/2016 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 lutego 2016 r. Zarządzenie nr 8/2016 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 7/2014 r Dziekana Wydziału Prawa, Administracji Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego 1. Zasady realizacji prac dyplomowych Zasady dyplomowania na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA 2014/2015 T E R M I N Y

PROCES DYPLOMOWANIA 2014/2015 T E R M I N Y PROCES DYPLOMOWANIA 2014/2015 T E R M I N Y 09.12.2014 termin złożenia prac inżynierskich u swojego promotora (zgodnie z regulaminem studiów) 14.01 20.02.2015 termin egzaminów dyplomowych (chętni mogą

Bardziej szczegółowo

Procedura nr 4 Data: 2013-11-19 PROCES DYPLOMOWANIA

Procedura nr 4 Data: 2013-11-19 PROCES DYPLOMOWANIA Procedura nr 4 Data: 2013-11-19 PROCES DYPLOMOWANIA Strona 1 z 1 CEL Celem niniejszej procedury jest określenie czynności związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Chemicznego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Data: Symbol: P-RIB-2.1. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N3 PROJEKT INŻYNIERSKI PROJEKT INŻYNIERSKI

Data: Symbol: P-RIB-2.1. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N3 PROJEKT INŻYNIERSKI PROJEKT INŻYNIERSKI 1/6 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje opis trybu i zasad wykonania projektów inżynierskich na kierunku Inżynieria Biomedyczna. 2. TERMINOLOGIA Praca projekt inżynierski Przedmiot zajęcia

Bardziej szczegółowo

CEL Celem niniejszej procedury jest określenie czynności związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

CEL Celem niniejszej procedury jest określenie czynności związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Procedura nr 4 PROCES DYPLOMOWANIA Data: 2016-10- 11 Strona 1 z 1 CEL Celem niniejszej procedury jest określenie czynności związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Chemicznego Politechniki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Politechnika Śląska/Kolegium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej

DOKUMENTACJA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Politechnika Śląska/Kolegium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej DOKUMENTACJA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Politechnika Śląska/Kolegium Pedagogiczne DOKUMENTACJA UCZELNIANA DOKUMENTACJA WYDZIAŁOWA Uczelniana Księga Jakości Kształcenia 1. Prezentacja Uczelni

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r.

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r. DYPLOMOWANIA Procedura określa zasady przygotowania prac dyplomowych, oceny

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA - STUDIA I STOPNIA

PROCES DYPLOMOWANIA - STUDIA I STOPNIA Procedura Data: 21.09.2016 r. Wydanie: III Status: obowiązujący Symbol: P-RT-2 Strona: 1/5 PROCES DYPLOMOWANIA - STUDIA I STOPNIA P-RT-2 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA I STOPNIA 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres

Bardziej szczegółowo

Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów

Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów 48 1. Studia I stopnia odbywane w Uczelni kończą się złożeniem pracy dyplomowej (licencjackiej lub inżynierskiej) i egzaminu dyplomowego na kierunkach/specjalnościach,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 308 b z dnia r.

Uchwała nr 308 b z dnia r. Uchwała nr 308 b z dnia 15.11.2012 r. w sprawie zasad zapisów na seminaria magisterskie/licencjackie oraz standardów pracy magisterskiej/licencjackiej a także zasad przeprowadzenia w/w egzaminów na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych

Zasady dyplomowania w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Zasady dyplomowania w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dokument zawiera opis zasad ustalenia i wyboru tematów prac, wyboru opiekunów i recenzentów, przeprowadzania egzaminów dyplomowych.

Bardziej szczegółowo

Zasady zapisów na seminaria magisterskie/licencjackie, oraz zasady zmiany seminarium

Zasady zapisów na seminaria magisterskie/licencjackie, oraz zasady zmiany seminarium Uchwała nr 255B/11/2015 Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19.11.2015 r. Uzupełniająca Regulamin studiów wyższych w zakresie odbywania studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie (obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017) Na podstawie art. 160 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1 Uwagi ogólne 1. Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym określają

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA - STUDIA II STOPNIA

PROCES DYPLOMOWANIA - STUDIA II STOPNIA Procedura Data: 21.09.2016 r. Wydanie: III Status: obowiązujący Symbol: P-RT-3 Strona: 1/6 PROCES DYPLOMOWANIA - STUDIA II STOPNIA P-RT-3 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

2. Procedura procesu dyplomowania na studiach drugiego stopnia na WZiMK

2. Procedura procesu dyplomowania na studiach drugiego stopnia na WZiMK Uchwała Nr 55/14 Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie procedury dyplomowania na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego (tekst jednolity uwzględniający

Bardziej szczegółowo

STANDARDY. przygotowania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej im. prof.

STANDARDY. przygotowania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej im. prof. STANDARDY przygotowania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera 1. PRACA DYPLOMOWA Postanowienia ogólne 1 1. Każdy student

Bardziej szczegółowo

Data: Symbol: P-RIB-3-1. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N2 PROJEKT INŻYNIERSKI PROJEKT INŻYNIERSKI

Data: Symbol: P-RIB-3-1. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N2 PROJEKT INŻYNIERSKI PROJEKT INŻYNIERSKI 1/6 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje opis trybu i zasad wykonania projektów inżynierskich na kierunku Inżynieria Biomedyczna. 2. TERMINOLOGIA Projekt inżynierski zwany Pracą wykonywany

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Niniejsze zasady opracowane zostały na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r.

Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r. Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie procedury dyplomowania studentów na Wydziale Nauk Biologicznych Na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA PRAC DYPLOMOWYCH I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

ZASADY PROWADZENIA PRAC DYPLOMOWYCH I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Społecznych grudnia 2016 Załącznik do Uchwały nr 9/2016-2020 Rady Kolegium Nauk Ekonomicznych i Politechniki Warszawskiej z dnia 16 ZASADY PROWADZENIA PRAC DYPLOMOWYCH I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1. Uwagi wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera zasady dotyczące procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż.

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż. Uchwała nr 278/2012-2016 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Zasad prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. kategorie treści termin realizacji

Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. kategorie treści termin realizacji Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych kategorie treści termin realizacji Podstawa prawna Podmioty odpowiedzialne 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12/13 PROCEDURA 1 / 1 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kopiowanie i rozpowszechnianie jedynie za zgodą Rektora 1. Zakres procedury PROCEDURA 2 / 5 Procedura ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Wydziałowy wewnętrzny system zapewniania jakości PROCEDURA DYPLOMOWANIA

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Wydziałowy wewnętrzny system zapewniania jakości PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1. PODSTAWY PRAWNE Akty prawne zewnętrzne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. kategorie treści termin realizacji

Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. kategorie treści termin realizacji Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych kategorie treści termin realizacji Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM

REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM 1. Podstawy prawne: REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM 1. Akty prawne zewnętrzne obowiązujące w/g procedury dyplomowania w Uczelni 2. Akty prawne wewnętrzne -

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Procedura 7.1. Organizacja procesu dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE EEIA

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE EEIA ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE EEIA Niniejszy dokument określa szczegółowe wymagania dotyczące realizacji prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz precyzuje sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014 Uchwała Nr 55/14 Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego z dnia 16 kwietnia 2014 (tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą Rady Wydziału ZiMK nr 114/15 z dnia 30 września 2015

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Wrocław, dnia 14. 11. 2006r. Zasady prowadzenia procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej I. Obowiązki Studenta 1. Temat i promotor pracy dyplomowej - Student

Bardziej szczegółowo

Procedura P-03 Dyplomowanie studentów Podstawa prawna. Opracował. WNoŻiR P/03 Dyplomowanie studentów Str. 1/5

Procedura P-03 Dyplomowanie studentów Podstawa prawna. Opracował. WNoŻiR P/03 Dyplomowanie studentów Str. 1/5 Procedura P-03 Dyplomowanie studentów Podstawa prawna Regulamin Studiów Wyższych (Załącznik do Uchwały Nr 16 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 26 marca 2012 r.; Uchwała Rady Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania.

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania. Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii REGULAMIN DYPLOMOWANIA 1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. 1. Wymagania stawiane pracom dyplomowym

ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. 1. Wymagania stawiane pracom dyplomowym ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej Niniejszy dokument określa szczegółowe wymagania dotyczące realizacji prac dyplomowych na studiach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku)

Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku) Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku) VII. PRACA DYPLOMOWA 42 1. W zależności od poziomu studiów student wykonuje pracę

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Procedura 7.1. Organizacja procesu dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wstęp. Praca dyplomowa

Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wstęp. Praca dyplomowa Uchwała nr 1/RW/8/2017 Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu dyplomowania na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Regulamin dyplomowania na kierunkach Budownictwo i Inżynieria Środowiska Uchwała Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE numer 06/CM/12 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH w ŚWIECIU z dnia 08 grudnia 2012 roku

ZARZĄDZENIE numer 06/CM/12 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH w ŚWIECIU z dnia 08 grudnia 2012 roku ZARZĄDZENIE numer 06/CM/12 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH w ŚWIECIU z dnia 08 grudnia 2012 roku w sprawie: zasad składania prac dyplomowych w WSJO w Świeciu Na podstawie 15 pkt.1 ust.2-3 Statutu

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ, ZDAWANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO, ODBIORU DYPLOMU

ZASADY SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ, ZDAWANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO, ODBIORU DYPLOMU ZASADY SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ, ZDAWANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO, ODBIORU DYPLOMU 1. Student zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie wraz z oświadczeniem o samodzielności wykonania pracy

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż.

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż. Uchwała nr 117/2012-2016 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Zasad prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Studia inżynierskie (pierwszego stopnia) i studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

WAŻNE DATY. DLA STUDENTÓW semestru IV I VIII studiów niestacjonarnych

WAŻNE DATY. DLA STUDENTÓW semestru IV I VIII studiów niestacjonarnych WAŻNE DATY DLA STUDENTÓW semestru IV I VIII studiów niestacjonarnych Wrocław, 10-11-2016 r. Sesja egzaminacyjna: 04-02-16r.- 05-02-16r. 11-02-16r.- 12-02-16r. 18-02-16r.- 19-02-16r. Terminy egzaminów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM Załącznik do Uchwały nr 4/2010 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM (dla studentów, których obowiązuje

Bardziej szczegółowo

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania.

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania. Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii REGULAMIN DYPLOMOWANIA 1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN LICENCJACKI. studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. Wydział Turystyki i Rekreacji. Rok akademicki 2014/2015.

EGZAMIN LICENCJACKI. studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. Wydział Turystyki i Rekreacji. Rok akademicki 2014/2015. EGZAMIN LICENCJACKI studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Wydział Turystyki i Rekreacji Rok akademicki 2014/2015 Założenia ogólne 1. W piątym semestrze student składa w dziekanacie odpowiedni formularz

Bardziej szczegółowo

Obrony prac dyplomowych w roku akademickim 2014/2015

Obrony prac dyplomowych w roku akademickim 2014/2015 http://www.cknjoiee.uw.edu.pl/pl/ukknja/prace_dyplomowe Obrony prac dyplomowych w roku akademickim 2014/2015 Aby przystąpić do obrony student jest zobowiązany zrealizować wszystkie przedmioty przewidziane

Bardziej szczegółowo

STANDARDY DYPLOMOWANIA

STANDARDY DYPLOMOWANIA STANDARDY DYPLOMOWANIA Spis treści 1. Organizacja seminarium dyplomowego... 3 2. Wymagania dotyczące prac dyplomowych... 3 3. Zasady składania prac dyplomowych... 3 4. Kryteria oceny prac dyplomowych...

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne Studia II stopnia KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA Studia II stopnia

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne Studia II stopnia KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA Studia II stopnia Wrocław, 21 kwietnia 2015 r. WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne Studia II stopnia KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA Studia II stopnia EGZAMIN DYPLOMOWY Rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

2 Dostęp do systemu APD jest możliwy po zalogowaniu na stronie internetowej apd.uni.wroc.pl lub na stronie internetowej usosweb.uni.wroc.pl.

2 Dostęp do systemu APD jest możliwy po zalogowaniu na stronie internetowej apd.uni.wroc.pl lub na stronie internetowej usosweb.uni.wroc.pl. Załącznik do Zarządzenia nr 4/2017 Dziekana WPAE UWr z dnia 27 lutego 2017 r. PROCEDURA NR 18b. PROCEDURA DYPLOMOWANIA, SPRAWDZANIA PRAC DYPLOMOWYCH W SYSTEMIE ANTYPLAGIATOWYM I ARCHIWIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 12.03.2015 r. REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 1. Przepisy ogólne 1. Zgodnie z 30 Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Ekologii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014 Uchwała Nr 55/14 Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego z dnia 16 kwietnia 2014 Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) oraz Statutu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 grudnia 2013 roku

Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 grudnia 2013 roku SR.0002.44.2013 Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2013. z dnia 13 lutego 2013r.

Uchwała nr 5/2013. z dnia 13 lutego 2013r. Uchwała nr 5/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie wymagań, które powinna spełniać praca dyplomowa oraz szczegółowych przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

WAŻNE DATY. DLA STUDENTÓW semestru IV i VIII studiów niestacjonarnych

WAŻNE DATY. DLA STUDENTÓW semestru IV i VIII studiów niestacjonarnych WAŻNE DATY DLA STUDENTÓW semestru IV i VIII studiów niestacjonarnych Wrocław, 07-12-2017r. Sesja egzaminacyjna: 27.01-11.02.2018r. Składanie w dziekanacie prac magisterskich oraz inżynierskich prac dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zasad organizacji egzaminu dyplomowego

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zasad organizacji egzaminu dyplomowego Załącznik do Uchwały Rady Wydziału z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zasad organizacji egzaminu dyplomowego Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin seminariów magisterskich (dyplomowych) i uzyskiwania tytułu zawodowego magistra lub licencjata w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Praca magisterska (dyplomowa) jest najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Wykaz nadzorowanych zapisów Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej

Wykaz nadzorowanych zapisów Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej Z1-P-RKP-1 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 Wykaz nadzorowanych zapisów Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Kolegium Pedagogicznym L.p. Nazwa zapisu Wymaganie 1. Arkusze obciążeń dydaktycznych 2. Lista osób

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów II stopnia oraz wygasających jednolitych studiów magisterskich na kierunku Architektura

Bardziej szczegółowo

Procedura nr W_PR_08. Proces dyplomowania

Procedura nr W_PR_08. Proces dyplomowania Procedura nr W_PR_08 Proces dyplomowania Załącznik nr 9 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_08 1. Zakres procedury Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ (MAGISTERSKIEJ)

PROCEDURA ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ (MAGISTERSKIEJ) PROCEDURA ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ (MAGISTERSKIEJ) I EGZAMINU DYPLOMOWEGO (MAGISTERSKIEGO) W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1) Egzaminy dyplomowe będą odbywać się w trakcie sesji egzaminacyjnych tj. w dniach:

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r.

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Podstawa prawna: 1) Regulamin studiów KUL, uchwała senatu KUL nr 726/II/18 z dn. 2l.03.2013

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO NA UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Barbara Mikulska Toruń, 2016 r.

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO NA UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Barbara Mikulska Toruń, 2016 r. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO NA UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Barbara Mikulska Toruń, 2016 r. REGULACJE PRAWNE ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH UMK Na stronie https://apd.umk.pl/

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia (obowiązującym od 1. X r.) zarządzam co następuje;

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia (obowiązującym od 1. X r.) zarządzam co następuje; ZARZĄDZENIE NR 158/2014 Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla prac licencjackich, realizowanych na Wydziale Promocji

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA Strona 1 z 5 1. Podstawy prawne: Akty prawne zewnętrzne: 1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.(dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA

INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA Informacje wstępne Praca dyplomowa licencjacka Zakres pracy dyplomowej określony został zgodnie z opisem programu studiów w systemie KRK,

Bardziej szczegółowo

Data: Symbol: P-RIB-2.2. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N3 PRACA DYPLOMOWA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Data: Symbol: P-RIB-2.2. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N3 PRACA DYPLOMOWA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA 1/6 MAGISTERSKA 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje opis trybu i zasad wykonania prac dyplomowych magisterskich na kierunku Inżynieria Biomedyczna. 2. TERMINOLOGIA Praca dyplomowa - praca

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

OCENA PRAC DYPLOMOWYCH

OCENA PRAC DYPLOMOWYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-S10 Opracował Sprawdził Zatwierdził Zespół Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Rada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu WSPS z dnia: REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady i proces dyplomowania na studiach I i II stopnia określają:

I. Postanowienia ogólne. Zasady i proces dyplomowania na studiach I i II stopnia określają: Wydziałowy regulamin dyplomowania Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej dla studiów I i II stopnia na kierunkach fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, matematyka,

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA WYMOGI REDAKCYJNE PRACY DYPLOMOWEJ:

PRACA DYPLOMOWA WYMOGI REDAKCYJNE PRACY DYPLOMOWEJ: PRACA DYPLOMOWA Dokumenty niezbędne do przygotowania pracy dyplomowej dostępne są na stronie internetowej Wydziału. PRACA DYPLOMOWA musi odpowiadać wytycznym (wymogom redakcyjnym) obowiązującym w Wydziale.

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO

PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO 1/5 1. Zakres procedury Procedura dotyczy procesu dyplomowania studentów wszystkich rodzajów i form studiów. 2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą Dziekan Prodziekan ds. Nauczania,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 maja 2009 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 59 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie procedury ukończenia studiów wyŝszych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonych

Bardziej szczegółowo