FUNKCJE W EXCELU. Funkcje dodatków i automatyzacji: Funkcje modułów: Funkcje baz danych: Funkcja Opis funkcji WYWOŁAJ WEŹDANETABELI EUROCONVERT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNKCJE W EXCELU. Funkcje dodatków i automatyzacji: Funkcje modułów: Funkcje baz danych: Funkcja Opis funkcji WYWOŁAJ WEŹDANETABELI EUROCONVERT"

Transkrypt

1 Funkcje dodatków i automatyzacji: FUNKCJE W EXCELU WYWOŁAJ WEŹDANETABELI EUROCONVERT REJESTR.KOD SQL.REQUEST Służy do wywołania procedury w bibliotece dołączonej dynamicznie lub w zasobie kodu Służy do zwracania danych przechowywanych w raporcie tabeli przestawnej. Służy do konwertowania liczby na wartość wyrażoną w walucie Euro, konwertowania wartości wyrażoną w Euro na inną walutę strefy Euro lub odwrotnie. Służy do zwracania identyfikatora rejestru określonej biblioteki lub zarejestrowanego zasobu kodu. Służy do realizowania połączeń z zewnętrznymi źródłami danych i uruchamiania kwerend z arkusza. Funkcje modułów: ELEMENT.KPI.MODUŁU ELEMENT.MODUŁU WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU. MODUŁU USZEREGOWANY.ELEMENT. MODUŁU ZESTAW.MODUŁÓW LICZNIK.MODUŁÓW. ZESTAWU WARTOŚĆ.MODUŁU Służy do zwracania nazwy, właściwości i miary kluczowego wskaźnika wydajności (KPI) oraz wyświetlania nazwy i właściwości w komórce. Służy do zwracania elementu lub krotki z hierarchii modułu. Służy do zwracania wartości właściwości elementu w module. Służy do zwracania n-tego (albo uszeregowanego) elementu zestawu. Służy do definiowania obliczonego zestawu elementów lub krotek, wysyłania do serwera modułu. Służy do zwracania liczby elementów zestawu. Służy do zwracania zagregowanej wartości z modułu. Funkcje baz danych: BD.ŚREDNIA Służy do zwracania wartości wybranych wpisów bazy danych. BD.ILE.REKORDÓW Służy do zliczania komórek zawierających liczby w bazie danych. BD.ILE.REKORDÓW.A Służy do zliczania niepustych komórek w bazie danych. BD.POLE Służy do wyodrębnienia z baz danych jednego rekordu spełniającego określone kryteria. BD.MAX Służy do zwracania wartości maksymalnej z wybranych wpisów z bazy danej. BD.MINI Służy do zwracania minimalnej wartości z wybranych wpisów z bazy danej. BD.ILOCZYN Służy do mnożenia wartości w konkretnych, spełniających kryteriów pola rekordów baz danych. BD.ODCH.STANDARD Służy do szacowania odchylenia standardowego na podstawie próbki z wybranych wpisów baz danych. BD.ODCH.STANDARD.POPUL Służy do obliczania odchyleń standardowych na podstawie całej populacji z wybranych baz danych. BD.SUMA Służy do dodawania liczb w kolumnie pól rekordów baz danych, które spełniają kryteria.

2 BD.WARIANCJA BD.WARIANCJA.POPUL Służy do szacowania wariancji na podstawie próbki z wybranych wpisów baz danych. Służy do obliczania wariancji na podstawie całej populacji wybranych wpisów baz danych. Funkcje dat, godzin i czasu: DATA DATA.WARTOŚĆ DZIEŃ DNI.360 UPŁDNI EOMONTH GODZINA MINUTA MIESIĄC NETWORKDAYS TERAZ SEKUNDA CZAS CZAS.WARTOŚĆ DZIŚ DZIEŃ.TYG WEEKNUM WORKDAY ROK YEARFRAC Służy do zwracania liczby dla wybranych dat. Służy do konwertowania daty w formie tekstu na liczbę seryjną. Służy do konwertowania liczby na dzień miesiąca. Służy do obliczania liczby dni między dwoma datami na podstawie 360 dni w roku. Służy do zwracania liczby daty jako wskazanej liczby miesięcy przed określoną datą początkową lub po niej. Służy do zwracania liczby ostatniego dnia miesiąca przed określoną liczbą miesięcy lub po niej. Służy do konwertowania liczby na godzinę Służy do konwertowania liczby na minutę. Służy do konwertowania liczby na miesiąc. Służy do zwracania liczby pełnych dni roboczych między dwiema datami. Służy do zwracania liczby bieżącej daty i godziny. Służy do konwertowania liczby na sekundę. Służy do zwracania liczby określonego czasu. Służy do konwertowania czasu w formie tekstu na liczbę. Służy do zwracania liczby na dzień tygodnia. Służy do konwertowania liczby na dzień tygodnia. Służy do konwertowania liczby na liczbę reprezentującą numer tygodnia w roku. Służy do zwracania liczby dla daty przed określoną liczbę dni roboczych lub po niej. Służy do konwertowania liczby na rok. Służy do zwracania część roku reprezentowanego przez pełną liczbę dni między datą początkową a końcową. Funkcje inżynierskie: BESSELI BESSELJ BESSELK BESSELY BIN2DEC BIN2HEC BIN2OCT COMPLEX Służy do zwracania wartości zmodyfikowanej funkcji Bessela In(x). Służy do zwracania wartości funkcji Bessela Jn(x). Służy do zwracania zmodyfikowanej funkcji Bessela Kn(x). Służy do zwracania wartości funkcji Bessela Yn(x). Służy do konwertowania liczby w postaci dwójkowej na liczbę w postaci dziesiętnej. Służy do konwertowania liczby w postaci dwójkowej na liczbę w postaci szesnastkowej. Służy do konwertowania liczby w postaci dwójkowej na liczbę w postaci ósemkowej. Służy do konwertowania części rzeczywistej i urojonej na liczbę zespoloną.

3 CONVERT Służy do konwertowania liczby z jednego systemu miar na inny. DEC2HEC Służy do konwertowania liczby w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci szesnastkowej. DEC2BIN Służy do konwertowania liczby w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci dwójkowej. DEC2OCT Służy do konwertowania liczby w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci ósemkowej. DELTA Służy do sprawdzania równości dwóch wartości. ERF Służy do zwracania wartości funkcji błędu. ERFC Służy do zwracania wartości komplementarnej funkcji błędu. GESTEP Służy do sprawdzania liczby większej niż wartość progowa. HEX2BIN Służy do konwertowania liczby w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dwójkowej. HEX2DEC Służy do konwertowania liczby w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dziesiętnej. HEC2OCT Służy do konwertowania liczby w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci ósemkowej. IMABS Służy do zwracania wartości bezwzględnej liczby zespolonej. IMAGINARY Służy do zwracania wartości części urojonej liczby zespolonej. IMARGUMENT Służy do zwracania wartości argumentu liczby zespolonej przy kącie wyrażonych w radianach. IMCONJUGATE Służy do zwracania liczby sprzężonej na danej liczbie zespolonej. IMCOS Służy do zwracania wartości cosinusa liczby zespolonej. IMDIV Służy do zwracania wartości ilorazu dwóch liczb zespolonych. IMEXP Służy do zwracania postaci wykładniczej liczby zespolonej. IMLN Służy do zwracania wartości logarytmu naturalnego liczby zespolonej. IMLOG10 Służy do zwracania wartości logarytmu dziesiętnego liczby zespolonej. IMLOG2 Służy do zwracania wartości logarytmu liczby zespolonej przy podstawie 2. IMPOWER Służy do zwracania wartości liczby zespolonej podniesionej do potęgo całkowitej. IMPRODUCT Służy do zwracania wartości iloczynu liczb zespolonych. IMREAL Służy do zwracania wartości części rzeczywistej liczby zespolonej. IMSIN Służy do zwracania sinusa liczby zespolonej. IMSQRT Służy do zwracania wartości pierwiastka kwadratowego z liczby zespolonej. IMSUB Służy do zwracania wartości różnicy dwóch liczb zespolonych. IMSUM Służy do zwracania wartości sumy liczb zespolonych. OCT2BIN Służy do konwertowania liczby w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dwójkowej. OCT2DEC Służy do konwertowania liczby w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dziesiętnej. OCT2HEX Służy do konwertowania liczby w postaci ósemkowej na liczbę w postaci szesnastkowej. Funkcje finansowe: ACCRINT Służy do zwracania urośniętych odsetek dla papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.

4 ACCRINTM AMORDERGC AMORLINC COUPDAYBS COUPDAYS COUPDAYSNC COUPNCD COUPNUM COUPPCD CUMIPMT CUMPRINC DB DDB DOLLARDE DISC DOLLARFR DURATION EFFECT FV FVSCHEDULE INTRATE IPMT IRR ISPMT MDURATION MIRR NOMINAL NPER NPV ODDFPRICE Służy do zwracania urośniętych odsetek papieru wartościowego z oprocentowanie w terminie wykupu. Służy do zwracania amortyzacji dla każdego okresu rozliczeniowego z wykorzystaniem współczynnika amortyzacji. Służy do zwracania amortyzacji dla każdego okresu rozliczeniowego. Służy do zwracania liczby dni od początku okresu dywidendy do dnia rozliczeniowego. Służy do zwracania liczby dni w okresie dywidendy, z uwzględnieniem dnia rozliczeniowego. Służy do zwracania liczby dni od dnia rozliczeniowego do daty następnego dnia dywidendy. Służy do zwracania dnia następnej dywidendy po dniu rozliczeniowym. Służy do zwracania dywidend płatnych między dniem rozliczeniowym a dniem wykupu. Służy do zwracania dnia poprzedniej dywidendy przed dniem rozliczeniowym. Służy do zwracania wartości procentu składanego płatnego między dwoma okresami. Służy do zwracania wartości kapitału skumulowanego spłaty pożyczki między dwoma okresami. Służy do zwracania amortyzacji środka trwałego w danym okresie metodą degresywną z zastosowaniem stałej bazowej. Służy do zwracania amortyzacji środka trwałego za podany okres metodą degresywną z zastosowaniem podwójnej bazowej lub metodą określoną przez użytkownika. Służy do konwertowania ceny w postaci ułamkowej na cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej. Służy do zwracania wartości stopy dyskontowej papieru wartościowego. Służy do konwertowania ceny wyrażonej w postaci dziesiętnej na cenę wyrażoną w postaci ułamkowej. Służy do zwracania wartości rocznego przychodu papieru wartościowego o okresowych wypłatach oprocentowania. Służy do zwracania wartości efektywnej rocznej stopy procentowej. Służy do zwracania przyszłej wartości lokaty. Służy do zwracania przyszłej wartości kapitału początkowego wraz ze szeregiem procentów składanych. Służy do zwracania wartości stopy procentowej papieru wartościowego całkowitego ulokowania. Służy do zwracania wysokości spłaty oprocentowania lokaty za dany okres. Służy do zwracania wartości wewnętrznej stopy zwrotu dla serii przepływów gotówkowych. Służy do obliczania wysokości spłat oprocentowania za dany okres. Służy do zwracania wartości zmodyfikowanego okresu Macauleya dla papieru wartościowego złożonym nominale 100zł. Służy do zwracania wartości wewnętrznej stopy zwrotu dla przypadku, gdy dodatnie u ujemne wpływy mają różne stopy. Służy do zwracania wysokości nominalnej rocznej stopy oprocentowania. Służy do zwracania liczby okresów dla lokaty. Służy do zwracania wartości bieżącej netto lokaty na podstawie szeregu okresowych przepływów gotówkowych i stopy dyskontowej. Służy do zwracania ceny za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem.

5 ODDFYIELD ODDLPRICE ODDLYIELD PMT PPMT PRICE PRICEDISC PRICEMAT PV RATE RECEIVED SLN SYD TBILLEQ TBILLPRICE TBILLYIELD VDB XIRR XNPV YIELD YIELDDISC YIELDMAT Służy do zwracania rentowności papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem. Służy do zwracania ceny za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem. Służy do zwracania rentowności papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem. Służy do zwracania wartości okresowej płatności raty rocznej. Służy do zwracania wysokości spłaty kapitału w przypadku lokaty dla danego okresu. Służy do zwracania ceny za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym. Służy do zwracania ceny za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego zdyskontowanego. Służy do zwracania ceny za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego w terminie wykupu. Służy do zwracania wartości bieżącej lokaty. Służy do zwracania wysokości stopy procentowej w okresie rocznej raty. Służy do zwracania wartości kapitału otrzymanego przy wykupie papieru wartościowego całkowicie ulokowanego. Służy do zwracania amortyzacja środka trwałego za jeden okres metodą liniową. Służy do zwracania amortyzacji środka trwałego za dany okres metodą Symu cyfr lat amortyzacji. Służy do zwracania rentowności ekwiwalentu obligacji dla bonu skarbowego. Służy do zwracania ceny za 100 zł wartości nominalnej dla bonu skarbowego. Służy do zwracania rentowności bonu skarbowego. Służy do obliczania amortyzacji środka trwałego w danym okresie lub jego części metodą degresywną. Służy do zwracania wartości wewnętrznej stopy zwrotu dla serii złożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych. Służy do zwracania wartości bieżącej netto dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych. Służy do zwracania rentowności papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym. Służy do zwracania rocznej rentowności zdyskontowanego oprocentowania. Służy do zwracania rocznej rentowności papieru wartościowego oprocentowanego przy wykupie. Funkcje informacyjne: KOMÓRKA NR.BŁĘDU INFO CZY.PUSTA CZY.BŁ CZY.BŁĄD ISEVEN Służy do zwracania informacji o formacie, położeniu lub zawartości komórki. Służy do zwracania liczby odpowiadającej typowi błędu. Służy do zwracania informacji o aktualnym środowisku. Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy wartość jest pusta. Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy wartość jest dowolną wartością błędu (wyjątek:#n/d!). Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy wartość jest dowolną wartością błędu. Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy liczba jest parzysta.

6 CZY.LOGICZNA CZY.BRAK CZY.NIE.TEKST CZY.LICZBA ISODD CZY.ADR CZY.TEKST L BRAK TYP Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy wartość jest wartością logiczną. Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy wartość jest wartością błędu #N/D! Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy wartość nie jest tekstem. Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy wartość jest liczbą. Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy wartość jest nieparzysta. Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy wartość jest odwołaniem. Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy wartość jest tekstem. Służy do zwracania wartości przekonwertowaną na postać liczbową. Służy do zwracania wartości błędu #N/D!. Służy do zwracania liczby wskazującej typ danych wartości. Funkcje logiczne: Funkcje ORAZ FAŁSZ JEŻELI JEŻELI.BŁĄD NIE LUB PRAWDA Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy wszystkie argumenty mają wartość PRAWDA. Służy do zwracania wartości logicznej FAŁSZ. Służy do określania warunku logicznego do sprawdzenia. Służy do zwracania określonej wartości, gdy wynikiem obliczania formuły jest błąd. Służy do odwracania wartości logicznej argumentu. Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy co najmniej jeden z argumentów ma wartość PRAWDA. Służy do zwracania wartości logicznej PRAWDA. Funkcje wyszukiwania i odwołań: ADRES OBSZARY WYBIERZ NR.KOLUMNY LICZBA.KOLUMN WYSZUKAJ.POZIOMO HIPERŁĄCZE INDEKS ADR.POŚR WYSZUKAJ PODAJ.POZYCJĘ PRZESUNIĘCIE WIERSZ ILE.WIERSZY RTD TRANSPORTUJ Służy do zwracania odwołania do jednej komórki w arkuszu jako wartość tekstową. Służy do zwracania liczby obszarów występujących w odwołaniu. Służy do wybierania wartości z listy wartości. Służy do zwracania numeru kolumny z odwołania. Służy do zwracania liczby kolumn dla danego odwołania. Służy do przeglądania górnych wierszy tablic i zwracania zawartości wskazanej komórki. Służy do tworzenia skrótów lub skoków, które pozwalają otwierać dokumenty przechowywanie na serwerze sieciowym. Służy do używania indeksu do wybierania wartości z odwołań lub tablic. Służy do zwracania odwołań określonych przez wartość tekstową. Służy do wyszukiwania wartości w wektorze lub tablicy. Służy do wyszukiwania wartości w odwołaniu lub w tablicy. Służy do zwracania adresu przesunięcia do danego odwołania. Służy do zwracania numeru wiersza odwołania. Służy do zwracania liczby wierszy dla danego odwołania. Służy do pobierania danych w czasie rzeczywistym z programu obsługującego automatyzację COM. Służy do zwracania transponowanej tablicy.

7 WYSZUKAJ.PIONOWO Służy do przeszukiwania pierwszej kolumny tablicy i przechodzenia wzdłuż wiersza, aby zwrócić wartości komórki. Funkcje matematyczne i trygonometryczne: MODUŁ.LICZBY Służy do zwracania wartości absolutnej liczby. ACOS Służy do zwracania arcus cosinus liczby. ACOSH Służy do zwracania arcus cosinus hiperboliczny liczby. ASIN Służy do zwracania arcus sinus liczby. ASINH Służy do zwraca arcus sinus hiperboliczny liczby. ATAN Służy do zwracania arcus tangens liczby. ATAN2 Służy do zwracania arcus tangens liczby na podstawie współrzędnych x i y. ATANH Służy do zwracania arcus tangens hiperboliczny liczby. ZAOKR.W.GÓRĘ Służy do zaokrąglenia liczb do najbliższych liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności. KOMBINACJE Służy do zwracania liczb kombinacji dla danej liczby obiektów. COS Służy do zwracania cosinusa liczby. COSH Służy do zwracania cosinusa hiperbolicznej liczby. STOPNIE Służy do konwertowania radianów na stopnie. ZAOKR.DO.PARZ Służy do zaokrąglania liczby w górę do najbliższej liczby parzystej. EXP Służy do zwracania wartości liczby e podniesionej do potęgi określonej przez podaną liczbę. SILNIA Służy do zwracania silni liczby. FACTDOUBLE Służy do zwracania podwójnej silni liczby. ZAOKR.W.DÓŁ Służy do zaokrąglenia liczby w dół, w kierunku zera. GCD Służy do zwracania największego wspólnego dzielnika. ZAOKR.DO.CAŁK Służy do zaokrąglania liczby w dół do najbliższej liczby całkowitej. LCM Służy do zwracania najmniejszej wspólnej wielokrotności. LN Służy do zwracania logarytmu naturalnej podanej liczby. LOG Służy do zwracania logarytmu danej liczby przy podanej podstawie. LOG10 Służy do zwracania logarytmu dziesiętnego liczby. WYZNACZNIK.MACIERZY Służy do zwracania wyznacznika macierzy tablicy. MACIERZ.ODW Służy do zwracania odwrotności macierzy tablicy. MACIERZ.ILOCZYN Służy do zwracania iloczynu macierzy dwóch liczb. MOD Służy do zwracania reszty z dzielenia. MROUND Służy do zwracania liczby zaokrąglonej do żądanej wielokrotności. MULTINOMIAL Służy do zwracania wielomianu dla zbioru liczb. ZAOKR.DO.NPARZ Służy do zaokrąglania liczby w górę do najbliższej liczby nieparzystej. PI Służy do zwracania liczby π. POTĘGA Służy do zwracania liczby podniesione do potęgi. ILOCZYN Służy do mnożenia argumentów. QUOTIENT Służy do zwracania ilorazu (całkowitego). RADIANY Służy do konwertowania stopnia na radiany. LOS Służy do zwracania liczby pseudolosowej z zakresu 0-1. RANDBETWEEN Służy do zwracania liczby pseudolosowej z zakresu określonego przez podane argumenty. RZYMSKIE Służy do konwertowania liczby arabskiej na rzymskie jako tekst. ZAOKR Służy do zaokrąglania liczb do określonej ilości cyfr.

8 ZAOKR.DÓŁ Służy do zaokrąglania liczb w dół, w kierunku 0. ZAOKR.GÓRA Służy do zaokrąglania liczb w górę, w kierunku od 0. SERIESSUM Służy do zwracania sumy szeregu potęgowego na podstawie wzoru. ZNAK.LICZBY Służy do zwracania znaku liczb. SIN Służy do zwracania sinusa danego kąta. SINH Służy do zwracania sinusa hiperbolicznej liczby. PIERWIASTEK Służy do zwracania dodatniego pierwiastka kwadratowego. SQRTPI Służy do zwracania pierwiastka kwadratowego iloczynu (liczba*π). SUMY.POŚREDNIE Służy do zwracania sumy częściowej listy lub bazy danych. SUMA Służy do dodawania argumentów. SUMA.JEŻELI Służy do dodawania komórek określonych przez podane kryteria. SUMA.WARUNKÓW Służy do dodawania komórek w zakresie, które spełniają wiele kryteriów. SUMA.ILOCZYNÓW Służy do zwracania sumy iloczynów odpowiednich elementów tablicy. SUMA.KWADRATÓW Służy do zwracania sumy kwadratów argumentów. SUMA.X2.M.Y2 Służy do zwracania sumy różnic kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach. SUMA.X2.P.Y2 Służy do zwracania sumy sum kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach. SUMA.XMY.2 Służy do zwracania sumy kwadratów różnych odpowiednich wartości w dwóch tablicach. TAN Służy do zwracania tangensa liczb. TANH Służy do zwracania tangensa hiperbolicznego liczb. LICZBA.CAŁK Służy do przycinania liczby do wartości całkowitej. Funkcje statystyczne: ODCH.ŚREDNIE ŚREDNIA ŚREDNIA.A ŚREDNIA.JEŻELI ŚREDNIA.WARUNKÓW ROZKŁAD.BETA ROZKŁAD.BETA.ODW ROZKŁAD.DWUM ROZKŁAD.CHI ROZKŁAD.CHI.ODW TEST.CHI UFNOŚĆ WSP.KORELACJI Służy do zwracania średniej wartości odchyleń absolutnych punktów danych od ich wartości średniej. Służy do zwracania wartości średniej argumentów. Służy do zwracania wartości średniej argumentów uwzględniając liczby, tekst i wartości logiczne. Służy do zwracania średniej arytmetycznej wszystkich komórek w zakresie, które spełniają dane kryteria. Służy do zwracania średniej arytmetycznych wszystkich komórek, które spełniają jedno lub więcej kryteriów. Służy do zwracania skumulowanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa beta. Służy do zwracania odwrotności skumulowanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa beta. Służy do zwracania pojedynczych składników dwumianowego rozkładu podobieństwa. Służy do zwracania wartości jednostronnych prawdopodobieństw rozkładu chi-kwadrat. Służy do zwracania odwrotności wartości jednostronnych prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadratu. Służy do zwracania testu niezależności. Służy do zwracania interwału ufności dla średniej populacji. Służy do zwracania współczynnika korelacji dwóch zbiorów danych.

9 ILE.LICZB Służy do zliczania liczb znajdujących się na liście argumentów. ILE.NIEPUSTYCH Służy do zliczania wartości znajdujących się na liście argumentów. LICZ.PUSTE Służy do zwracania liczb pustych komórek w pewnym zakresie. LICZ.JEŻELI Służy do zliczania komórek wewnątrz zakresu, które spełniają podane kryteriów. LICZ.WARUNKI Służy do zliczania komórek wewnątrz zakresy, które spełniają wiele kryteriów. KOWARIANCJA Służy do zwracania średniej wartości iloczynów odpowiednich odchyleń. PRÓG.ROZKŁAD.DWUM Służy do zwracania najmniejszej wartości, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy lub równy wartości kryterium. ODCH.KWADRATOWE Służy do zwracania sumy kwadratów odchyleń. ROZKŁAD.EXP Służy do zwracania rozkładów wykładniczych. ROZKŁAD.F Służy do zwracania rozkładów prawdopodobieństwa F. ROZKŁAD.F.ODW Służy do zwracania odwrotności rozkładów prawdopodobieństwa F. ROZKŁAD.FISHER Służy do zwracania transformacji Fishera. ROZKŁAD.FISHER.ODW Służy do zwracania odwrotności transformacji Fishera. REGLINX Służy do zwracania wartości trendu liniowego. CZĘSTOŚĆ Służy do zwracania rozkładu częstotliwości jako tablicy pionowej. TEST.F Służy do zwracania wyniku testu F. ROZKŁAD.GAMMA Służy do zwracania rozkładu gamma. ROZKŁAD.GAMMA.ODW Służy do zwracania odwrotności skumulowanego rozkładu gamma. ROZKŁAD.LIN.GAMMA Służy do zwracania logarytmy naturalnego funkcji gamma [Γ(x)]. ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA Służy do zwracania średnie geometrycznej. REGEXPW Służy do zwracania wartości trendu wykładniczego. ŚREDNIA.HARMONICZNA Służy do zwracania średniej harmonicznej. ROZKŁAD.HIPERGEOM Służy do zwracania rozkładu hipergeometrycznego. ODCIĘTA Służy do zwracania punktu przecięcia osi pionowej z linią regresji liniowej. KURTOZA Służy do zwracania kurtozy zbioru danych. MAX.K Służy do zwracania k-tą największą wartości ze zbioru danych. REGLINP Służy do zwracania parametrów trendu liniowego. REGEXPP Służy do zwracania parametrów trendu wykładniczego. ROZKŁAD.LOG.ODW Służy do zwracania odwrotności rozkładu logarytmu naturalnego. ROZKŁAD.LOG Służy do zwracania skumulowanego rozkładu logarytmu naturalnego. MAX Służy do zwracania maksymalnej wartości listy argumentów. MAX.A Służy do zwracania maksymalnej wartości listy argumentów uwzględniając liczb, tekstów i wartości logicznych. MEDIANA Służy do zwracania medianę podanych liczb. MIN Służy do zwracania minimalnej wartości listy argumentów. MIN.A Służy do zwracania najmniejszej wartości listy argumentów uwzględniając liczby, tekstów i wartości logicznych. WYST.NAJCZĘŚCIEJ Służy do zwracania wartości najczęściej występującej w zbiorze danych. ROZKŁAD.DWUM.PRZEC Służy do zwracania ujemnego rozkładu dwumianowego. ROZKŁAD.NORMALNY Służy do zwracania rozkładu normalnego skumulowanego. ROZKŁAD.NORMALNY.ODW Służy do zwracania odwrotności rozkładu normalnego skumulowanego. ROZKŁAD.NORMALNY.S Służy do zwracania standardowych rozkładu normalnego skumulowanego. ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW Służy do zwracania odwrotności standardowych rozkładu normalnego skumulowanego. PEARSON Służy do zwracania współczynnika korelacji momentu iloczynu Pearsona. PERCENTYL Służy do wyznaczania k-ty percentyl wartości w zakresie. PROCENT.POZYCJA Służy do zwracania procentowej pozycji wartości w zbiorze danych.

10 PERMUTACJE Służy do zwracania liczby permutacji dla danych liczb obiektów. ROZKŁAD.POISSON Służy do zwracania rozkładu Poissona. PRAWDPD Służy do zwracania prawdopodobieństwa wartości w zakresie leżącym pomiędzy dwiema granicami. KWARTYL Służy do wyznaczania kwartylu zbioru danych. POZYCJA Służy do zwracania pozycji liczb na liście liczb. R.KWADRAT Służy do zwracania kwadratu współczynnika korelacji momentu iloczynu Pearsona. SKOŚNOŚĆ Służy do zwracania skośności rozkładu. NACHYLENIE Służy do zwracania nachylenia linii regresji liniowej. MIN.K Służy do zwracania k-tą najmniejszej wartości ze zbioru danych. NORMALIZUJ Służy do zwracania wartości znormalizowanej. ODCH.STANDARDOWE Służy do szacowania odchylenia standardowego na podstawie próbki. ODCH.STANDARDOWE.A Służy do szacowania odchylenia standardowego na podstawie próbki uwzględniając liczby, teksty i wartości logiczne. ODCH.STANDARDOWE.POPUL Służy do obliczania odchylenia standardowego na podstawie całej populacji. ODCH.STANDARDOWE.POPUL.A Służy do obliczania odchylenia standardowego na podstawie całej populacji uwzględniając liczb, teksty i wartości logiczne. REGBŁSTD Służy do zwracania błędu standardowego przewidywanej wartości y dla każdej wartości x w regresji. ROZKŁAD.T Służy do zwracania rozkładu t-studenta. ROZKŁAD.T.ODW Służy do zwracania odwrotności rozkładu t-studenta. REGLINW Służy do zwracania wartości trendu liniowego. ŚREDNIA.WEWN Służy do zwracania średniej wartości dla wnętrza zbioru danych. TEST.T Służy do zwracania prawdopodobieństwa związane z testem t-studenta. WARIANCJA Służy do szacowania wariancji na podstawie próbki. WARIANCJA.A Służy do szacowania wariancji na podstawie próbki uwzględniając liczby, teksty i wartości logicznych. WARIANCJA.POPUL Służy do obliczania wariancji na podstawie całej populacji. WARIANCJA.POPUL.A Służy do obliczania wariancji na podstawie całej populacji uwzględniając liczby, teksty i wartości logicznych. ROZKŁAD.WEIBULL Służy do zwracania rozkładu Weibulla. TEST.Z Służy do zwracania wartości jednostronnego prawdopodobieństwa tekstu z. Funkcje tekstowe: ASC Służy do zmieniania liter angielskich lub katakana o pełnej szerokości w ciągu znaków na znaki o szerokości połówkowej. BAHTTEXT Służy do konwertowania liczb na tekst stosując format walutowy baht (ß). ZNAK Służy do zwracania znaku o podanym numerze kodu. OCZYŚĆ Służy do usuwania z tekstu wszystkich znaków, które nie mogą być kodowane. KOD Służy do zwracania kodu numerycznego pierwszego znaku w ciągu tekstowym. ZŁĄCZ.TEKST Służy do łączenia kilku oddzielnych tekstów w jeden tekst. KWOTA Służy do konwertowania liczb na tekst stosując format walutowy $.

11 PORÓWNAJ Służy do sprawdzania identyczności dwóch wartości tekstowych. ZNAJDŹ, ZNAJDŹB Służy do znajdowania jednej wartości tekstowej wewnątrz innej. ZAOKR.DO.TEKST Służy do formatowania liczb jako tekst przy stałej liczbie miejsc dziesiętnych. JIS Służy do zmieniania liter angielskich i katakana o szerokości połówkowej w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości. LEWY, LEWYB Służy do zwracania skrajnych lewych znaków z wartości tekstowej. DŁ, DŁB Służy do zwracania liczb znaków ciągu tekstowego. LITERY.MAŁE Służy do konwertowania wielkich liter na małe litery. FRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.B Służy do zwracania określonej liczby znaków z ciągu tekstowego zaczynając od zadanej pozycji. PHONETIC Służy do wybierania znaków fonetycznych z ciągu tekstowego. Z.WIELKIEJ.LITERY Służy do zastępowania pierwszej litery każdego wyrazu tekstu wielką literą. ZASTĄP, ZASTĄP.B Służy do zastępowania znaków w tekście. POWT Służy do powielania tekstu daną liczbę razy. PRAWY, PRAWYB Służy do zwracania skrajnych prawych znaków z wartości tekstowej. SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B Służy do wyszukiwania jednej wartości tekstowej wewnątrz innej. PODSTAW Służy do podstawiania nowego tekstu w miejsce poprzedniego w ciągu tekstowym. T Służy do konwertowania argumentów na tekst. TEKST Służy do formatowania liczb i konwertowania ją na tekst. USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY Służy do usuwania spacji z tekstu. LITERY.WIELKIE Służy do konwertowania znaków tekstu na wielkie litery. WARTOŚĆ Służy do konwertowania argumentów tekstowych na liczbę. Autor: Magdalena Wiesner Copyright by 2013 Magdalena W.

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry DB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;miesiąc) DDB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;współczynnik) Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną z wykorzystaniem metody równomiernie malejącego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń używa języka matematycznego

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca 1 Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright: Wydawnictwo Placet 2011 Wydanie ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE O FIRMIE Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów dla Windows Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows Program służy do szacowania niepewności dowolnych pomiarów i analiz, a w szczególności analiz chemicznych, hydrobiologicznych oraz pomiarów

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z INFORMATYKI

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z INFORMATYKI WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Małgorzata Korlatowicz, Wojciech Jawień, Jacek Śmietański, Sebastian Bożek MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z INFORMATYKI KRAKÓW 2008 wydanie 8, uzupełnione i poprawione

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań maturalnych z matematyki

Zbiór zadań maturalnych z matematyki Zbiór zadań maturalnych z matematyki Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 0 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny. mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa

Arkusz kalkulacyjny. mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa Arkusz kalkulacyjny mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu

Bardziej szczegółowo

FORTRAN 77 materiały pomocnicze do ćwiczeń

FORTRAN 77 materiały pomocnicze do ćwiczeń materiały pomocnicze do ćwiczeń Opracowanie: dr J. Budziński dr S. Prajsnar dr J. Styszyński 1. Wpisz do pliku rkwad.for (lub rkwad.f)następujący program: C Program "RKWAD" sterujacy obliczaniem rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo