FUNKCJE W EXCELU. Funkcje dodatków i automatyzacji: Funkcje modułów: Funkcje baz danych: Funkcja Opis funkcji WYWOŁAJ WEŹDANETABELI EUROCONVERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNKCJE W EXCELU. Funkcje dodatków i automatyzacji: Funkcje modułów: Funkcje baz danych: Funkcja Opis funkcji WYWOŁAJ WEŹDANETABELI EUROCONVERT"

Transkrypt

1 Funkcje dodatków i automatyzacji: FUNKCJE W EXCELU WYWOŁAJ WEŹDANETABELI EUROCONVERT REJESTR.KOD SQL.REQUEST Służy do wywołania procedury w bibliotece dołączonej dynamicznie lub w zasobie kodu Służy do zwracania danych przechowywanych w raporcie tabeli przestawnej. Służy do konwertowania liczby na wartość wyrażoną w walucie Euro, konwertowania wartości wyrażoną w Euro na inną walutę strefy Euro lub odwrotnie. Służy do zwracania identyfikatora rejestru określonej biblioteki lub zarejestrowanego zasobu kodu. Służy do realizowania połączeń z zewnętrznymi źródłami danych i uruchamiania kwerend z arkusza. Funkcje modułów: ELEMENT.KPI.MODUŁU ELEMENT.MODUŁU WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU. MODUŁU USZEREGOWANY.ELEMENT. MODUŁU ZESTAW.MODUŁÓW LICZNIK.MODUŁÓW. ZESTAWU WARTOŚĆ.MODUŁU Służy do zwracania nazwy, właściwości i miary kluczowego wskaźnika wydajności (KPI) oraz wyświetlania nazwy i właściwości w komórce. Służy do zwracania elementu lub krotki z hierarchii modułu. Służy do zwracania wartości właściwości elementu w module. Służy do zwracania n-tego (albo uszeregowanego) elementu zestawu. Służy do definiowania obliczonego zestawu elementów lub krotek, wysyłania do serwera modułu. Służy do zwracania liczby elementów zestawu. Służy do zwracania zagregowanej wartości z modułu. Funkcje baz danych: BD.ŚREDNIA Służy do zwracania wartości wybranych wpisów bazy danych. BD.ILE.REKORDÓW Służy do zliczania komórek zawierających liczby w bazie danych. BD.ILE.REKORDÓW.A Służy do zliczania niepustych komórek w bazie danych. BD.POLE Służy do wyodrębnienia z baz danych jednego rekordu spełniającego określone kryteria. BD.MAX Służy do zwracania wartości maksymalnej z wybranych wpisów z bazy danej. BD.MINI Służy do zwracania minimalnej wartości z wybranych wpisów z bazy danej. BD.ILOCZYN Służy do mnożenia wartości w konkretnych, spełniających kryteriów pola rekordów baz danych. BD.ODCH.STANDARD Służy do szacowania odchylenia standardowego na podstawie próbki z wybranych wpisów baz danych. BD.ODCH.STANDARD.POPUL Służy do obliczania odchyleń standardowych na podstawie całej populacji z wybranych baz danych. BD.SUMA Służy do dodawania liczb w kolumnie pól rekordów baz danych, które spełniają kryteria.

2 BD.WARIANCJA BD.WARIANCJA.POPUL Służy do szacowania wariancji na podstawie próbki z wybranych wpisów baz danych. Służy do obliczania wariancji na podstawie całej populacji wybranych wpisów baz danych. Funkcje dat, godzin i czasu: DATA DATA.WARTOŚĆ DZIEŃ DNI.360 UPŁDNI EOMONTH GODZINA MINUTA MIESIĄC NETWORKDAYS TERAZ SEKUNDA CZAS CZAS.WARTOŚĆ DZIŚ DZIEŃ.TYG WEEKNUM WORKDAY ROK YEARFRAC Służy do zwracania liczby dla wybranych dat. Służy do konwertowania daty w formie tekstu na liczbę seryjną. Służy do konwertowania liczby na dzień miesiąca. Służy do obliczania liczby dni między dwoma datami na podstawie 360 dni w roku. Służy do zwracania liczby daty jako wskazanej liczby miesięcy przed określoną datą początkową lub po niej. Służy do zwracania liczby ostatniego dnia miesiąca przed określoną liczbą miesięcy lub po niej. Służy do konwertowania liczby na godzinę Służy do konwertowania liczby na minutę. Służy do konwertowania liczby na miesiąc. Służy do zwracania liczby pełnych dni roboczych między dwiema datami. Służy do zwracania liczby bieżącej daty i godziny. Służy do konwertowania liczby na sekundę. Służy do zwracania liczby określonego czasu. Służy do konwertowania czasu w formie tekstu na liczbę. Służy do zwracania liczby na dzień tygodnia. Służy do konwertowania liczby na dzień tygodnia. Służy do konwertowania liczby na liczbę reprezentującą numer tygodnia w roku. Służy do zwracania liczby dla daty przed określoną liczbę dni roboczych lub po niej. Służy do konwertowania liczby na rok. Służy do zwracania część roku reprezentowanego przez pełną liczbę dni między datą początkową a końcową. Funkcje inżynierskie: BESSELI BESSELJ BESSELK BESSELY BIN2DEC BIN2HEC BIN2OCT COMPLEX Służy do zwracania wartości zmodyfikowanej funkcji Bessela In(x). Służy do zwracania wartości funkcji Bessela Jn(x). Służy do zwracania zmodyfikowanej funkcji Bessela Kn(x). Służy do zwracania wartości funkcji Bessela Yn(x). Służy do konwertowania liczby w postaci dwójkowej na liczbę w postaci dziesiętnej. Służy do konwertowania liczby w postaci dwójkowej na liczbę w postaci szesnastkowej. Służy do konwertowania liczby w postaci dwójkowej na liczbę w postaci ósemkowej. Służy do konwertowania części rzeczywistej i urojonej na liczbę zespoloną.

3 CONVERT Służy do konwertowania liczby z jednego systemu miar na inny. DEC2HEC Służy do konwertowania liczby w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci szesnastkowej. DEC2BIN Służy do konwertowania liczby w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci dwójkowej. DEC2OCT Służy do konwertowania liczby w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci ósemkowej. DELTA Służy do sprawdzania równości dwóch wartości. ERF Służy do zwracania wartości funkcji błędu. ERFC Służy do zwracania wartości komplementarnej funkcji błędu. GESTEP Służy do sprawdzania liczby większej niż wartość progowa. HEX2BIN Służy do konwertowania liczby w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dwójkowej. HEX2DEC Służy do konwertowania liczby w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dziesiętnej. HEC2OCT Służy do konwertowania liczby w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci ósemkowej. IMABS Służy do zwracania wartości bezwzględnej liczby zespolonej. IMAGINARY Służy do zwracania wartości części urojonej liczby zespolonej. IMARGUMENT Służy do zwracania wartości argumentu liczby zespolonej przy kącie wyrażonych w radianach. IMCONJUGATE Służy do zwracania liczby sprzężonej na danej liczbie zespolonej. IMCOS Służy do zwracania wartości cosinusa liczby zespolonej. IMDIV Służy do zwracania wartości ilorazu dwóch liczb zespolonych. IMEXP Służy do zwracania postaci wykładniczej liczby zespolonej. IMLN Służy do zwracania wartości logarytmu naturalnego liczby zespolonej. IMLOG10 Służy do zwracania wartości logarytmu dziesiętnego liczby zespolonej. IMLOG2 Służy do zwracania wartości logarytmu liczby zespolonej przy podstawie 2. IMPOWER Służy do zwracania wartości liczby zespolonej podniesionej do potęgo całkowitej. IMPRODUCT Służy do zwracania wartości iloczynu liczb zespolonych. IMREAL Służy do zwracania wartości części rzeczywistej liczby zespolonej. IMSIN Służy do zwracania sinusa liczby zespolonej. IMSQRT Służy do zwracania wartości pierwiastka kwadratowego z liczby zespolonej. IMSUB Służy do zwracania wartości różnicy dwóch liczb zespolonych. IMSUM Służy do zwracania wartości sumy liczb zespolonych. OCT2BIN Służy do konwertowania liczby w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dwójkowej. OCT2DEC Służy do konwertowania liczby w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dziesiętnej. OCT2HEX Służy do konwertowania liczby w postaci ósemkowej na liczbę w postaci szesnastkowej. Funkcje finansowe: ACCRINT Służy do zwracania urośniętych odsetek dla papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.

4 ACCRINTM AMORDERGC AMORLINC COUPDAYBS COUPDAYS COUPDAYSNC COUPNCD COUPNUM COUPPCD CUMIPMT CUMPRINC DB DDB DOLLARDE DISC DOLLARFR DURATION EFFECT FV FVSCHEDULE INTRATE IPMT IRR ISPMT MDURATION MIRR NOMINAL NPER NPV ODDFPRICE Służy do zwracania urośniętych odsetek papieru wartościowego z oprocentowanie w terminie wykupu. Służy do zwracania amortyzacji dla każdego okresu rozliczeniowego z wykorzystaniem współczynnika amortyzacji. Służy do zwracania amortyzacji dla każdego okresu rozliczeniowego. Służy do zwracania liczby dni od początku okresu dywidendy do dnia rozliczeniowego. Służy do zwracania liczby dni w okresie dywidendy, z uwzględnieniem dnia rozliczeniowego. Służy do zwracania liczby dni od dnia rozliczeniowego do daty następnego dnia dywidendy. Służy do zwracania dnia następnej dywidendy po dniu rozliczeniowym. Służy do zwracania dywidend płatnych między dniem rozliczeniowym a dniem wykupu. Służy do zwracania dnia poprzedniej dywidendy przed dniem rozliczeniowym. Służy do zwracania wartości procentu składanego płatnego między dwoma okresami. Służy do zwracania wartości kapitału skumulowanego spłaty pożyczki między dwoma okresami. Służy do zwracania amortyzacji środka trwałego w danym okresie metodą degresywną z zastosowaniem stałej bazowej. Służy do zwracania amortyzacji środka trwałego za podany okres metodą degresywną z zastosowaniem podwójnej bazowej lub metodą określoną przez użytkownika. Służy do konwertowania ceny w postaci ułamkowej na cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej. Służy do zwracania wartości stopy dyskontowej papieru wartościowego. Służy do konwertowania ceny wyrażonej w postaci dziesiętnej na cenę wyrażoną w postaci ułamkowej. Służy do zwracania wartości rocznego przychodu papieru wartościowego o okresowych wypłatach oprocentowania. Służy do zwracania wartości efektywnej rocznej stopy procentowej. Służy do zwracania przyszłej wartości lokaty. Służy do zwracania przyszłej wartości kapitału początkowego wraz ze szeregiem procentów składanych. Służy do zwracania wartości stopy procentowej papieru wartościowego całkowitego ulokowania. Służy do zwracania wysokości spłaty oprocentowania lokaty za dany okres. Służy do zwracania wartości wewnętrznej stopy zwrotu dla serii przepływów gotówkowych. Służy do obliczania wysokości spłat oprocentowania za dany okres. Służy do zwracania wartości zmodyfikowanego okresu Macauleya dla papieru wartościowego złożonym nominale 100zł. Służy do zwracania wartości wewnętrznej stopy zwrotu dla przypadku, gdy dodatnie u ujemne wpływy mają różne stopy. Służy do zwracania wysokości nominalnej rocznej stopy oprocentowania. Służy do zwracania liczby okresów dla lokaty. Służy do zwracania wartości bieżącej netto lokaty na podstawie szeregu okresowych przepływów gotówkowych i stopy dyskontowej. Służy do zwracania ceny za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem.

5 ODDFYIELD ODDLPRICE ODDLYIELD PMT PPMT PRICE PRICEDISC PRICEMAT PV RATE RECEIVED SLN SYD TBILLEQ TBILLPRICE TBILLYIELD VDB XIRR XNPV YIELD YIELDDISC YIELDMAT Służy do zwracania rentowności papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem. Służy do zwracania ceny za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem. Służy do zwracania rentowności papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem. Służy do zwracania wartości okresowej płatności raty rocznej. Służy do zwracania wysokości spłaty kapitału w przypadku lokaty dla danego okresu. Służy do zwracania ceny za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym. Służy do zwracania ceny za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego zdyskontowanego. Służy do zwracania ceny za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego w terminie wykupu. Służy do zwracania wartości bieżącej lokaty. Służy do zwracania wysokości stopy procentowej w okresie rocznej raty. Służy do zwracania wartości kapitału otrzymanego przy wykupie papieru wartościowego całkowicie ulokowanego. Służy do zwracania amortyzacja środka trwałego za jeden okres metodą liniową. Służy do zwracania amortyzacji środka trwałego za dany okres metodą Symu cyfr lat amortyzacji. Służy do zwracania rentowności ekwiwalentu obligacji dla bonu skarbowego. Służy do zwracania ceny za 100 zł wartości nominalnej dla bonu skarbowego. Służy do zwracania rentowności bonu skarbowego. Służy do obliczania amortyzacji środka trwałego w danym okresie lub jego części metodą degresywną. Służy do zwracania wartości wewnętrznej stopy zwrotu dla serii złożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych. Służy do zwracania wartości bieżącej netto dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych. Służy do zwracania rentowności papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym. Służy do zwracania rocznej rentowności zdyskontowanego oprocentowania. Służy do zwracania rocznej rentowności papieru wartościowego oprocentowanego przy wykupie. Funkcje informacyjne: KOMÓRKA NR.BŁĘDU INFO CZY.PUSTA CZY.BŁ CZY.BŁĄD ISEVEN Służy do zwracania informacji o formacie, położeniu lub zawartości komórki. Służy do zwracania liczby odpowiadającej typowi błędu. Służy do zwracania informacji o aktualnym środowisku. Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy wartość jest pusta. Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy wartość jest dowolną wartością błędu (wyjątek:#n/d!). Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy wartość jest dowolną wartością błędu. Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy liczba jest parzysta.

6 CZY.LOGICZNA CZY.BRAK CZY.NIE.TEKST CZY.LICZBA ISODD CZY.ADR CZY.TEKST L BRAK TYP Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy wartość jest wartością logiczną. Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy wartość jest wartością błędu #N/D! Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy wartość nie jest tekstem. Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy wartość jest liczbą. Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy wartość jest nieparzysta. Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy wartość jest odwołaniem. Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy wartość jest tekstem. Służy do zwracania wartości przekonwertowaną na postać liczbową. Służy do zwracania wartości błędu #N/D!. Służy do zwracania liczby wskazującej typ danych wartości. Funkcje logiczne: Funkcje ORAZ FAŁSZ JEŻELI JEŻELI.BŁĄD NIE LUB PRAWDA Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy wszystkie argumenty mają wartość PRAWDA. Służy do zwracania wartości logicznej FAŁSZ. Służy do określania warunku logicznego do sprawdzenia. Służy do zwracania określonej wartości, gdy wynikiem obliczania formuły jest błąd. Służy do odwracania wartości logicznej argumentu. Służy do zwracania wartości PRAWDA, gdy co najmniej jeden z argumentów ma wartość PRAWDA. Służy do zwracania wartości logicznej PRAWDA. Funkcje wyszukiwania i odwołań: ADRES OBSZARY WYBIERZ NR.KOLUMNY LICZBA.KOLUMN WYSZUKAJ.POZIOMO HIPERŁĄCZE INDEKS ADR.POŚR WYSZUKAJ PODAJ.POZYCJĘ PRZESUNIĘCIE WIERSZ ILE.WIERSZY RTD TRANSPORTUJ Służy do zwracania odwołania do jednej komórki w arkuszu jako wartość tekstową. Służy do zwracania liczby obszarów występujących w odwołaniu. Służy do wybierania wartości z listy wartości. Służy do zwracania numeru kolumny z odwołania. Służy do zwracania liczby kolumn dla danego odwołania. Służy do przeglądania górnych wierszy tablic i zwracania zawartości wskazanej komórki. Służy do tworzenia skrótów lub skoków, które pozwalają otwierać dokumenty przechowywanie na serwerze sieciowym. Służy do używania indeksu do wybierania wartości z odwołań lub tablic. Służy do zwracania odwołań określonych przez wartość tekstową. Służy do wyszukiwania wartości w wektorze lub tablicy. Służy do wyszukiwania wartości w odwołaniu lub w tablicy. Służy do zwracania adresu przesunięcia do danego odwołania. Służy do zwracania numeru wiersza odwołania. Służy do zwracania liczby wierszy dla danego odwołania. Służy do pobierania danych w czasie rzeczywistym z programu obsługującego automatyzację COM. Służy do zwracania transponowanej tablicy.

7 WYSZUKAJ.PIONOWO Służy do przeszukiwania pierwszej kolumny tablicy i przechodzenia wzdłuż wiersza, aby zwrócić wartości komórki. Funkcje matematyczne i trygonometryczne: MODUŁ.LICZBY Służy do zwracania wartości absolutnej liczby. ACOS Służy do zwracania arcus cosinus liczby. ACOSH Służy do zwracania arcus cosinus hiperboliczny liczby. ASIN Służy do zwracania arcus sinus liczby. ASINH Służy do zwraca arcus sinus hiperboliczny liczby. ATAN Służy do zwracania arcus tangens liczby. ATAN2 Służy do zwracania arcus tangens liczby na podstawie współrzędnych x i y. ATANH Służy do zwracania arcus tangens hiperboliczny liczby. ZAOKR.W.GÓRĘ Służy do zaokrąglenia liczb do najbliższych liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności. KOMBINACJE Służy do zwracania liczb kombinacji dla danej liczby obiektów. COS Służy do zwracania cosinusa liczby. COSH Służy do zwracania cosinusa hiperbolicznej liczby. STOPNIE Służy do konwertowania radianów na stopnie. ZAOKR.DO.PARZ Służy do zaokrąglania liczby w górę do najbliższej liczby parzystej. EXP Służy do zwracania wartości liczby e podniesionej do potęgi określonej przez podaną liczbę. SILNIA Służy do zwracania silni liczby. FACTDOUBLE Służy do zwracania podwójnej silni liczby. ZAOKR.W.DÓŁ Służy do zaokrąglenia liczby w dół, w kierunku zera. GCD Służy do zwracania największego wspólnego dzielnika. ZAOKR.DO.CAŁK Służy do zaokrąglania liczby w dół do najbliższej liczby całkowitej. LCM Służy do zwracania najmniejszej wspólnej wielokrotności. LN Służy do zwracania logarytmu naturalnej podanej liczby. LOG Służy do zwracania logarytmu danej liczby przy podanej podstawie. LOG10 Służy do zwracania logarytmu dziesiętnego liczby. WYZNACZNIK.MACIERZY Służy do zwracania wyznacznika macierzy tablicy. MACIERZ.ODW Służy do zwracania odwrotności macierzy tablicy. MACIERZ.ILOCZYN Służy do zwracania iloczynu macierzy dwóch liczb. MOD Służy do zwracania reszty z dzielenia. MROUND Służy do zwracania liczby zaokrąglonej do żądanej wielokrotności. MULTINOMIAL Służy do zwracania wielomianu dla zbioru liczb. ZAOKR.DO.NPARZ Służy do zaokrąglania liczby w górę do najbliższej liczby nieparzystej. PI Służy do zwracania liczby π. POTĘGA Służy do zwracania liczby podniesione do potęgi. ILOCZYN Służy do mnożenia argumentów. QUOTIENT Służy do zwracania ilorazu (całkowitego). RADIANY Służy do konwertowania stopnia na radiany. LOS Służy do zwracania liczby pseudolosowej z zakresu 0-1. RANDBETWEEN Służy do zwracania liczby pseudolosowej z zakresu określonego przez podane argumenty. RZYMSKIE Służy do konwertowania liczby arabskiej na rzymskie jako tekst. ZAOKR Służy do zaokrąglania liczb do określonej ilości cyfr.

8 ZAOKR.DÓŁ Służy do zaokrąglania liczb w dół, w kierunku 0. ZAOKR.GÓRA Służy do zaokrąglania liczb w górę, w kierunku od 0. SERIESSUM Służy do zwracania sumy szeregu potęgowego na podstawie wzoru. ZNAK.LICZBY Służy do zwracania znaku liczb. SIN Służy do zwracania sinusa danego kąta. SINH Służy do zwracania sinusa hiperbolicznej liczby. PIERWIASTEK Służy do zwracania dodatniego pierwiastka kwadratowego. SQRTPI Służy do zwracania pierwiastka kwadratowego iloczynu (liczba*π). SUMY.POŚREDNIE Służy do zwracania sumy częściowej listy lub bazy danych. SUMA Służy do dodawania argumentów. SUMA.JEŻELI Służy do dodawania komórek określonych przez podane kryteria. SUMA.WARUNKÓW Służy do dodawania komórek w zakresie, które spełniają wiele kryteriów. SUMA.ILOCZYNÓW Służy do zwracania sumy iloczynów odpowiednich elementów tablicy. SUMA.KWADRATÓW Służy do zwracania sumy kwadratów argumentów. SUMA.X2.M.Y2 Służy do zwracania sumy różnic kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach. SUMA.X2.P.Y2 Służy do zwracania sumy sum kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach. SUMA.XMY.2 Służy do zwracania sumy kwadratów różnych odpowiednich wartości w dwóch tablicach. TAN Służy do zwracania tangensa liczb. TANH Służy do zwracania tangensa hiperbolicznego liczb. LICZBA.CAŁK Służy do przycinania liczby do wartości całkowitej. Funkcje statystyczne: ODCH.ŚREDNIE ŚREDNIA ŚREDNIA.A ŚREDNIA.JEŻELI ŚREDNIA.WARUNKÓW ROZKŁAD.BETA ROZKŁAD.BETA.ODW ROZKŁAD.DWUM ROZKŁAD.CHI ROZKŁAD.CHI.ODW TEST.CHI UFNOŚĆ WSP.KORELACJI Służy do zwracania średniej wartości odchyleń absolutnych punktów danych od ich wartości średniej. Służy do zwracania wartości średniej argumentów. Służy do zwracania wartości średniej argumentów uwzględniając liczby, tekst i wartości logiczne. Służy do zwracania średniej arytmetycznej wszystkich komórek w zakresie, które spełniają dane kryteria. Służy do zwracania średniej arytmetycznych wszystkich komórek, które spełniają jedno lub więcej kryteriów. Służy do zwracania skumulowanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa beta. Służy do zwracania odwrotności skumulowanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa beta. Służy do zwracania pojedynczych składników dwumianowego rozkładu podobieństwa. Służy do zwracania wartości jednostronnych prawdopodobieństw rozkładu chi-kwadrat. Służy do zwracania odwrotności wartości jednostronnych prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadratu. Służy do zwracania testu niezależności. Służy do zwracania interwału ufności dla średniej populacji. Służy do zwracania współczynnika korelacji dwóch zbiorów danych.

9 ILE.LICZB Służy do zliczania liczb znajdujących się na liście argumentów. ILE.NIEPUSTYCH Służy do zliczania wartości znajdujących się na liście argumentów. LICZ.PUSTE Służy do zwracania liczb pustych komórek w pewnym zakresie. LICZ.JEŻELI Służy do zliczania komórek wewnątrz zakresu, które spełniają podane kryteriów. LICZ.WARUNKI Służy do zliczania komórek wewnątrz zakresy, które spełniają wiele kryteriów. KOWARIANCJA Służy do zwracania średniej wartości iloczynów odpowiednich odchyleń. PRÓG.ROZKŁAD.DWUM Służy do zwracania najmniejszej wartości, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy lub równy wartości kryterium. ODCH.KWADRATOWE Służy do zwracania sumy kwadratów odchyleń. ROZKŁAD.EXP Służy do zwracania rozkładów wykładniczych. ROZKŁAD.F Służy do zwracania rozkładów prawdopodobieństwa F. ROZKŁAD.F.ODW Służy do zwracania odwrotności rozkładów prawdopodobieństwa F. ROZKŁAD.FISHER Służy do zwracania transformacji Fishera. ROZKŁAD.FISHER.ODW Służy do zwracania odwrotności transformacji Fishera. REGLINX Służy do zwracania wartości trendu liniowego. CZĘSTOŚĆ Służy do zwracania rozkładu częstotliwości jako tablicy pionowej. TEST.F Służy do zwracania wyniku testu F. ROZKŁAD.GAMMA Służy do zwracania rozkładu gamma. ROZKŁAD.GAMMA.ODW Służy do zwracania odwrotności skumulowanego rozkładu gamma. ROZKŁAD.LIN.GAMMA Służy do zwracania logarytmy naturalnego funkcji gamma [Γ(x)]. ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA Służy do zwracania średnie geometrycznej. REGEXPW Służy do zwracania wartości trendu wykładniczego. ŚREDNIA.HARMONICZNA Służy do zwracania średniej harmonicznej. ROZKŁAD.HIPERGEOM Służy do zwracania rozkładu hipergeometrycznego. ODCIĘTA Służy do zwracania punktu przecięcia osi pionowej z linią regresji liniowej. KURTOZA Służy do zwracania kurtozy zbioru danych. MAX.K Służy do zwracania k-tą największą wartości ze zbioru danych. REGLINP Służy do zwracania parametrów trendu liniowego. REGEXPP Służy do zwracania parametrów trendu wykładniczego. ROZKŁAD.LOG.ODW Służy do zwracania odwrotności rozkładu logarytmu naturalnego. ROZKŁAD.LOG Służy do zwracania skumulowanego rozkładu logarytmu naturalnego. MAX Służy do zwracania maksymalnej wartości listy argumentów. MAX.A Służy do zwracania maksymalnej wartości listy argumentów uwzględniając liczb, tekstów i wartości logicznych. MEDIANA Służy do zwracania medianę podanych liczb. MIN Służy do zwracania minimalnej wartości listy argumentów. MIN.A Służy do zwracania najmniejszej wartości listy argumentów uwzględniając liczby, tekstów i wartości logicznych. WYST.NAJCZĘŚCIEJ Służy do zwracania wartości najczęściej występującej w zbiorze danych. ROZKŁAD.DWUM.PRZEC Służy do zwracania ujemnego rozkładu dwumianowego. ROZKŁAD.NORMALNY Służy do zwracania rozkładu normalnego skumulowanego. ROZKŁAD.NORMALNY.ODW Służy do zwracania odwrotności rozkładu normalnego skumulowanego. ROZKŁAD.NORMALNY.S Służy do zwracania standardowych rozkładu normalnego skumulowanego. ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW Służy do zwracania odwrotności standardowych rozkładu normalnego skumulowanego. PEARSON Służy do zwracania współczynnika korelacji momentu iloczynu Pearsona. PERCENTYL Służy do wyznaczania k-ty percentyl wartości w zakresie. PROCENT.POZYCJA Służy do zwracania procentowej pozycji wartości w zbiorze danych.

10 PERMUTACJE Służy do zwracania liczby permutacji dla danych liczb obiektów. ROZKŁAD.POISSON Służy do zwracania rozkładu Poissona. PRAWDPD Służy do zwracania prawdopodobieństwa wartości w zakresie leżącym pomiędzy dwiema granicami. KWARTYL Służy do wyznaczania kwartylu zbioru danych. POZYCJA Służy do zwracania pozycji liczb na liście liczb. R.KWADRAT Służy do zwracania kwadratu współczynnika korelacji momentu iloczynu Pearsona. SKOŚNOŚĆ Służy do zwracania skośności rozkładu. NACHYLENIE Służy do zwracania nachylenia linii regresji liniowej. MIN.K Służy do zwracania k-tą najmniejszej wartości ze zbioru danych. NORMALIZUJ Służy do zwracania wartości znormalizowanej. ODCH.STANDARDOWE Służy do szacowania odchylenia standardowego na podstawie próbki. ODCH.STANDARDOWE.A Służy do szacowania odchylenia standardowego na podstawie próbki uwzględniając liczby, teksty i wartości logiczne. ODCH.STANDARDOWE.POPUL Służy do obliczania odchylenia standardowego na podstawie całej populacji. ODCH.STANDARDOWE.POPUL.A Służy do obliczania odchylenia standardowego na podstawie całej populacji uwzględniając liczb, teksty i wartości logiczne. REGBŁSTD Służy do zwracania błędu standardowego przewidywanej wartości y dla każdej wartości x w regresji. ROZKŁAD.T Służy do zwracania rozkładu t-studenta. ROZKŁAD.T.ODW Służy do zwracania odwrotności rozkładu t-studenta. REGLINW Służy do zwracania wartości trendu liniowego. ŚREDNIA.WEWN Służy do zwracania średniej wartości dla wnętrza zbioru danych. TEST.T Służy do zwracania prawdopodobieństwa związane z testem t-studenta. WARIANCJA Służy do szacowania wariancji na podstawie próbki. WARIANCJA.A Służy do szacowania wariancji na podstawie próbki uwzględniając liczby, teksty i wartości logicznych. WARIANCJA.POPUL Służy do obliczania wariancji na podstawie całej populacji. WARIANCJA.POPUL.A Służy do obliczania wariancji na podstawie całej populacji uwzględniając liczby, teksty i wartości logicznych. ROZKŁAD.WEIBULL Służy do zwracania rozkładu Weibulla. TEST.Z Służy do zwracania wartości jednostronnego prawdopodobieństwa tekstu z. Funkcje tekstowe: ASC Służy do zmieniania liter angielskich lub katakana o pełnej szerokości w ciągu znaków na znaki o szerokości połówkowej. BAHTTEXT Służy do konwertowania liczb na tekst stosując format walutowy baht (ß). ZNAK Służy do zwracania znaku o podanym numerze kodu. OCZYŚĆ Służy do usuwania z tekstu wszystkich znaków, które nie mogą być kodowane. KOD Służy do zwracania kodu numerycznego pierwszego znaku w ciągu tekstowym. ZŁĄCZ.TEKST Służy do łączenia kilku oddzielnych tekstów w jeden tekst. KWOTA Służy do konwertowania liczb na tekst stosując format walutowy $.

11 PORÓWNAJ Służy do sprawdzania identyczności dwóch wartości tekstowych. ZNAJDŹ, ZNAJDŹB Służy do znajdowania jednej wartości tekstowej wewnątrz innej. ZAOKR.DO.TEKST Służy do formatowania liczb jako tekst przy stałej liczbie miejsc dziesiętnych. JIS Służy do zmieniania liter angielskich i katakana o szerokości połówkowej w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości. LEWY, LEWYB Służy do zwracania skrajnych lewych znaków z wartości tekstowej. DŁ, DŁB Służy do zwracania liczb znaków ciągu tekstowego. LITERY.MAŁE Służy do konwertowania wielkich liter na małe litery. FRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.B Służy do zwracania określonej liczby znaków z ciągu tekstowego zaczynając od zadanej pozycji. PHONETIC Służy do wybierania znaków fonetycznych z ciągu tekstowego. Z.WIELKIEJ.LITERY Służy do zastępowania pierwszej litery każdego wyrazu tekstu wielką literą. ZASTĄP, ZASTĄP.B Służy do zastępowania znaków w tekście. POWT Służy do powielania tekstu daną liczbę razy. PRAWY, PRAWYB Służy do zwracania skrajnych prawych znaków z wartości tekstowej. SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B Służy do wyszukiwania jednej wartości tekstowej wewnątrz innej. PODSTAW Służy do podstawiania nowego tekstu w miejsce poprzedniego w ciągu tekstowym. T Służy do konwertowania argumentów na tekst. TEKST Służy do formatowania liczb i konwertowania ją na tekst. USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY Służy do usuwania spacji z tekstu. LITERY.WIELKIE Służy do konwertowania znaków tekstu na wielkie litery. WARTOŚĆ Służy do konwertowania argumentów tekstowych na liczbę. Autor: Magdalena Wiesner Copyright by 2013 Magdalena W.

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego Autor: Maciej Groszek ISBN: 978-83-246-0913-0 Format: B5, stron: oko³o 280 Przyk³ady na ftp: 1577 kb Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100

Bardziej szczegółowo

OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy

OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy Autor: Bartosz Gajda ISBN: 83-246-0848-6 Format: B6, stron: 272 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL

FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL ASC W językach korzystających z dwubajtowego zestawu znaków (DBCS) zmienia znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe) na znaki o połówkowej szerokości (jednobajtowe). : ASC(tekst)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP.................................................................. 8 1. LICZBY RZECZYWISTE Teoria............................................................ 11 Rozgrzewka 1.....................................................

Bardziej szczegółowo

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry DB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;miesiąc) DDB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;współczynnik) Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną z wykorzystaniem metody równomiernie malejącego

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Wybrane Funkcje. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Wybrane Funkcje. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Wybrane Funkcje prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 18 Zastosowanie funkcji w formułach Funkcje Funkcja jest to innymi słowy predefiniowana formuła, która realizuje

Bardziej szczegółowo

Excel 2003 PL. Funkcje. Leksykon kieszonkowy

Excel 2003 PL. Funkcje. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 18 Funkcje finansowe Excel udostępnia cały szereg funkcji finansowych, które pozwalają na obliczanie min.

Bardziej szczegółowo

Przegląd podstawowych funkcji Excel.

Przegląd podstawowych funkcji Excel. Przegląd podstawowych funkcji Excel. Spis treści I. Funkcje tekstu oraz pomocnicze... 1 1. FRAGMENT.TEKSTU(tekst;liczba_początkowa;liczba_znaków... 1 2. LEWY(tekst;liczba_znaków)... 2 3. Prawy (tekst;liczba_znaków)...

Bardziej szczegółowo

V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Standardy wymagań egzaminacyjnych Zdający posiada umiejętności w zakresie: POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 1. wykorzystania i tworzenia informacji: interpretuje tekst matematyczny

Bardziej szczegółowo

1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18)

1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18) 1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18) 3. Okno programu (19) Aktywna komórka (24) Praca w chmurze

Bardziej szczegółowo

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób dużo pracujących w Excelu, tworzących raporty i zestawienia Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe Czas trwania Kurs poprzedzający Kurs następujący

Bardziej szczegółowo

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób zaawansowanych, które potrzebują narzędzi do wszechstronnej analizy danych i prezentacji w różnych formach Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe

Bardziej szczegółowo

iwork Formuły i funkcje podręcznik użytkownika

iwork Formuły i funkcje podręcznik użytkownika iwork Formuły i funkcje podręcznik użytkownika KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawo autorskie zabrania kopiowania (w całości lub w części) tej instrukcji bez pisemnego zezwolenia

Bardziej szczegółowo

EXCEL POZIOM EXPERT. Konspekt szczegółowy

EXCEL POZIOM EXPERT. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób, których większość pracy to Excel, potrzebujących zróżnicowanej wiedzy i makr do automatyzacji pracy. Osoby przygotowujące pliki dla innych Wersje aplikacji MS EXCEL 2000,

Bardziej szczegółowo

Pakiet edukacyjny do nauki przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych

Pakiet edukacyjny do nauki przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU Pakiet edukacyjny do nauki przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych Mój przedmiot matematyka spis scenariuszy

Bardziej szczegółowo

Excel - podstawa teoretyczna do ćwiczeń. 26 lutego 2013

Excel - podstawa teoretyczna do ćwiczeń. 26 lutego 2013 26 lutego 2013 Ćwiczenia 1-2 Częste błędy i problemy: 1 jeżeli użyjemy niewłaściwego znaku dziesiętnego Excel potraktuje liczbę jak tekst - aby uniknać takich sytuacji używaj klawiatury numerycznej, 2

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki Fizyki i Chemii Instytut Matematyki

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki Fizyki i Chemii Instytut Matematyki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia II stopnia, rok 1 Sylabus modułu: Moduł specjalistyczny Kod modułu: 03-MO2S-12-MSpe Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. Arkusz kalkulacyjny

Technologia Informacyjna. Arkusz kalkulacyjny Technologia Informacyjna Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny - program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro

Bardziej szczegółowo

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Wariant nr (klasa I 4 godz., klasa II godz., klasa III godz.) Klasa I 7 tygodni 4 godziny = 48 godzin Lp. Tematyka zajęć

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, Instytut Matematyki

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, Instytut Matematyki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia II stopnia, rok 1 Sylabus modułu: Moduł specjalistyczny Kod modułu: 03-MO2N-12-MSpe Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Wykaz treści i umiejętności zawartych w podstawie programowej z matematyki dla IV etapu edukacyjnego

Wykaz treści i umiejętności zawartych w podstawie programowej z matematyki dla IV etapu edukacyjnego Wykaz treści i umiejętności zawartych w podstawie programowej z matematyki dla IV etapu edukacyjnego 1. Liczby rzeczywiste P1.1. Przedstawianie liczb rzeczywistych w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ LICEUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ LICEUM Potęgi, pierwiastki i logarytmy 23 h DZIAŁ PROGRAMOWY JEDNOSTKA LEKCYJNA Matematyka z plusem dla szkoły ponadgimnazjalnej 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ LICEUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy już o adresach (tzw.

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ L.p. 1. Liczby rzeczywiste 2. Wyrażenia algebraiczne bada, czy wynik obliczeń jest liczbą

Bardziej szczegółowo

Analiza Statystyczna

Analiza Statystyczna Lekcja 5. Strona 1 z 12 Analiza Statystyczna Do analizy statystycznej wykorzystać można wbudowany w MS Excel pakiet Analysis Toolpak. Jest on instalowany w programie Excel jako pakiet dodatkowy. Oznacza

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PODSTAWOWY CZĘŚĆ II. Wyrażenia wymierne

ZAKRES PODSTAWOWY CZĘŚĆ II. Wyrażenia wymierne CZĘŚĆ II ZAKRES PODSTAWOWY Wyrażenia wymierne Temat: Wielomiany-przypomnienie i poszerzenie wiadomości. (2 godz.) znać i rozumieć pojęcie jednomianu (2) znać i rozumieć pojęcie wielomianu stopnia n (2)

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY (90 godz.) , x

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY (90 godz.) , x WYMAGANIA EDUACYJNE Z MATEMATYI LASA III ZARES ROZSZERZONY (90 godz.) Oznaczenia: wymagania konieczne (dopuszczający); P wymagania podstawowe (dostateczny); R wymagania rozszerzające (dobry); D wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny Podstawa programowa z 23 grudnia 2008r. do nauczania matematyki w zasadniczych szkołach zawodowych Podręcznik: wyd.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.) Równanie prostej w postaci ogólnej Wzajemne połoŝenie dwóch prostych Nierówność liniowa z dwiema niewiadomymi

Bardziej szczegółowo

Uczeń: -podaje przykłady ciągów liczbowych skończonych i nieskończonych oraz rysuje wykresy ciągów

Uczeń: -podaje przykłady ciągów liczbowych skończonych i nieskończonych oraz rysuje wykresy ciągów Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Matematyka KLASA: III Th ZAKRES: zakres podstawowy Poziom wymagań Lp. Dział programu Konieczny-K Podstawowy-P Rozszerzający-R Dopełniający-D Uczeń: 1. Ciągi liczbowe. -zna

Bardziej szczegółowo

Często spotykany jest również asymetryczny rozkład gamma (Г), opisany za pomocą parametru skali θ i parametru kształtu k:

Często spotykany jest również asymetryczny rozkład gamma (Г), opisany za pomocą parametru skali θ i parametru kształtu k: Statystyczne opracowanie danych pomiarowych W praktyce pomiarowej często spotykamy się z pomiarami wielokrotnymi, gdy podczas pomiaru błędy pomiarowe (szumy miernika, czynniki zewnętrzne) są na tyle duże,

Bardziej szczegółowo

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie:

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie: ma postać y = ax + b Równanie regresji liniowej By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : xy b = a = b lub x Gdzie: xy = też a = x = ( b ) i to dane empiryczne, a ilość

Bardziej szczegółowo

KONTROLING FINANSOWY W EXCELU. Tom IV NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

KONTROLING FINANSOWY W EXCELU. Tom IV NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y KONTROLING FINANSOWY W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom IV Kontroling finansowy w Excelu Wojciech Próchnicki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI W KLASIE I LO

PLAN PRACY ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI W KLASIE I LO Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczający (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) Projekt nr WND-POKL.09.01.02-10-104/09 tytuł Z dysleksją bez barier PLAN PRACY ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z

Bardziej szczegółowo

III. STRUKTURA I FORMA EGZAMINU

III. STRUKTURA I FORMA EGZAMINU III. STRUKTURA I FORMA EGZAMINU Egzamin maturalny z matematyki jest egzaminem pisemnym sprawdzającym wiadomości i umiejętności określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych i polega na rozwiązaniu zadań

Bardziej szczegółowo

Typ szkoły: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Rok szkolny 2015/2016 Zawód: FRYZJER, CUKIERNIK, PIEKARZ, SPRZEDAWCA, FOTOGRAF i inne zawody.

Typ szkoły: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Rok szkolny 2015/2016 Zawód: FRYZJER, CUKIERNIK, PIEKARZ, SPRZEDAWCA, FOTOGRAF i inne zawody. Typ szkoły: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Rok szkolny 05/06 Zawód: FRYZJER, CUKIERNIK, PIEKARZ, SPRZEDAWCA, FOTOGRAF i inne zawody Przedmiot: MATEMATYKA Klasa I (60 godz) Rozdział. Liczby rzeczywiste Numer

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2007 PL. Formuły i funkcje. Rozwiązania w biznesie.

Microsoft Excel 2007 PL. Formuły i funkcje. Rozwiązania w biznesie. Microsoft Excel 2007 PL. Formuły i funkcje. Rozwiązania w biznesie. Autor: Paul McFedries Poznaj wszystkie możliwości Excela, aby sprawnie i skutecznie wykorzystywać formuły oraz funkcje Jak używać narzędzi

Bardziej szczegółowo

KONTROLING FINANSOWY W EXCELU. Tom IV NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

KONTROLING FINANSOWY W EXCELU. Tom IV NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y KONTROLING FINANSOWY W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom IV Kontroling finansowy w Excelu Wojciech Próchnicki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania. w nauczaniu matematyki w zakresie. podstawowym. dla uczniów technikum

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania. w nauczaniu matematyki w zakresie. podstawowym. dla uczniów technikum Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w nauczaniu matematyki w zakresie podstawowym dla uczniów technikum Wymagania podstawowe obejmują wiedzę i umiejętności całkowicie niezbędne do dalszego kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń używa języka matematycznego

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony

MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony W klasie drugiej na poziomie rozszerzonym realizujemy materiał z klasy pierwszej tylko z poziomu rozszerzonego (na czerwono) oraz cały materiał z klasy drugiej. Rozkład

Bardziej szczegółowo

2,34E7 (tzw. format naukowy - odpowiada 2,34 107) przecinek Lp. Data Towar Ilość Cena jednostkowa Wartość

2,34E7 (tzw. format naukowy - odpowiada 2,34 107) przecinek Lp. Data Towar Ilość Cena jednostkowa Wartość PWSW ćw.5 MS EXCEL (1) 1. Rozpocząć pracę w nowym skoroszycie w arkuszu1. 2. Kliknąć myszką dowolną komórkę i wprowadzić dowolny tekst. 3. Wprowadzić dane do kilku komórek w różnych formatach, np.: 5-4,5

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA IV etap edukacyjny. I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

MATEMATYKA IV etap edukacyjny. I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. Cele kształcenia wymagania ogólne MATEMATYKA IV etap edukacyjny I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje tekst matematyczny. Po rozwiązaniu zadania interpretuje otrzymany wynik. Uczeń

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY 1. FUNKCJA KWADRATOWA rysuje wykres funkcji i podaje jej własności sprawdza algebraicznie, czy dany punkt należy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU RALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI W KLASIE II ( zakres podstawowy)

ZAŁOŻENIA DO PLANU RALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI W KLASIE II ( zakres podstawowy) 1 ZAŁOŻENIA DO PLANU RALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI W KLASIE II ( zakres podstawowy) Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 3 Planowana liczba godzin w ciągu roku:

Bardziej szczegółowo

Funkcje w MS Excel. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Funkcje w MS Excel. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Funkcje w MS Excel Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie Funkcje matematyczne Funkcje logiczne Funkcje finansowe Podsumowanie 2/27 Wprowadzenie Funkcje: Są elementami

Bardziej szczegółowo

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia 1. Nadaj nazwę arkuszowi Ćwiczenie 1 W lewej, dolnej części okna programu znajdują się nazwy otwartych arkuszy programu (Arkusz 1..). Zmiana nazwy, w tym celu należy kliknąć

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa III Technik pojazdów samochodowych/ Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym

Plan wynikowy. Klasa III Technik pojazdów samochodowych/ Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym Oznaczenia: wymagania konieczne, P wymagania podstawowe, R wymagania rozszerzające, D wymagania dopełniające, W wymagania wykraczające. Plan wynikowy lasa III Technik pojazdów samochodowych/ Technik urządzeń

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny. mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa

Arkusz kalkulacyjny. mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa Arkusz kalkulacyjny mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu

Bardziej szczegółowo

Praca kontrolna z matematyki nr 1 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Semestr 5 Rok szkolny 2014/2015

Praca kontrolna z matematyki nr 1 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Semestr 5 Rok szkolny 2014/2015 Praca kontrolna z matematyki nr 1 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Semestr 5 Rok szkolny 2014/2015 2 6 + 3 1. Oblicz 3. 3 x 1 3x 2. Rozwiąż nierówność > x. 2 3 3. Funkcja f przyporządkowuje każdej

Bardziej szczegółowo

KORELACJE I REGRESJA LINIOWA

KORELACJE I REGRESJA LINIOWA KORELACJE I REGRESJA LINIOWA Korelacje i regresja liniowa Analiza korelacji: Badanie, czy pomiędzy dwoma zmiennymi istnieje zależność Obie analizy się wzajemnie przeplatają Analiza regresji: Opisanie modelem

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka komputera. Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka. Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI

Arytmetyka komputera. Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka. Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI Arytmetyka komputera Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI Spis treści 1. Jednostki informacyjne 2. Systemy liczbowe 2.1. System

Bardziej szczegółowo

1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia.

1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia. 1. Elementy logiki i algebry zbiorów 1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia. Funkcje zdaniowe. Zdania z kwantyfikatorami oraz ich zaprzeczenia.

Bardziej szczegółowo

Excel zadania sprawdzające 263

Excel zadania sprawdzające 263 Excel zadania sprawdzające 263 Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 Wpisać dane i wykonać odpowiednie obliczenia. Wykorzystać wbudowane funkcje Excela: SUMA oraz ŚREDNIA. Sformatować

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania. w nauczaniu matematyki w zakresie. rozszerzonym. dla uczniów technikum

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania. w nauczaniu matematyki w zakresie. rozszerzonym. dla uczniów technikum Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w nauczaniu matematyki w zakresie rozszerzonym dla uczniów technikum Wymagania podstawowe obejmują wiedzę i umiejętności całkowicie niezbędne do dalszego kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ

PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ ALGEBRA Klasa I 3 godziny tygodniowo Klasa II 4 godziny tygodniowo Klasa III 3 godziny tygodniowo A. Liczby (24) 1. Liczby naturalne i całkowite. a. Własności, kolejność

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z przedmiotu: MATEMATYKA

Plan wynikowy z przedmiotu: MATEMATYKA Plan wynikowy z przedmiotu: MATEMATYKA Szkoła: Liceum Ogólnokształcące Klasa: pierwsza Poziom nauczania: podstawowy Numer programu: DPN-5002-31/08 Podręcznik: MATEMATYKA Anna Jatczak, Monika Ciołkosz,

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie. Paweł Cibis pawel@cibis.pl. 1 kwietnia 2007

Ekonometria. Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie. Paweł Cibis pawel@cibis.pl. 1 kwietnia 2007 Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie Paweł Cibis pawel@cibis.pl 1 kwietnia 2007 1 Współczynnik zmienności Współczynnik zmienności wzory Współczynnik zmienności funkcje 2 Korelacja

Bardziej szczegółowo

Ułamki i działania 20 h

Ułamki i działania 20 h Propozycja rozkładu materiału Klasa I Razem h Ułamki i działania 0 h I. Ułamki zwykłe II. Ułamki dziesiętne III. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Przypomnienie wiadomości o ułamkach zwykłych.. Dodawanie i odejmowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2013: Analiza i modelowanie danych biznesowych

Microsoft Excel 2013: Analiza i modelowanie danych biznesowych Microsoft Excel 2013: Analiza i modelowanie danych biznesowych Wayne L. Winston Przekład: Janusz Machowski Marek Włodarz APN Promise Warszawa 2014 Spis treści Wstęp...................................................................

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski. KLASA I Wymagania

MATEMATYKA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski. KLASA I Wymagania MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski Treści zapisane kursywą (i oznaczone gwiazdką) wykraczają poza podstawę programową. Nauczyciel może je realizować,

Bardziej szczegółowo

Matematyka, kl. 6. Konieczne umiejętności

Matematyka, kl. 6. Konieczne umiejętności Matematyka, kl. 6 Liczby naturalne i ułamki Program Matematyka z plusem Odczytywanie liczb na osi liczbowej. Zapisywanie potęg w postaci iloczynu i obliczanie ich wartości. Sprawność rachunkowa w pisemnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM Na ocenę dopuszczającą uczeń umie : WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM stosować cztery podstawowe działania na liczbach wymiernych, zna kolejność wykonywania działań

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DO 1 KLASY LICEUM (ZAKRES PODSTAWOWY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

ROZKŁAD MATERIAŁU DO 1 KLASY LICEUM (ZAKRES PODSTAWOWY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. ROZKŁAD MATERIAŁU DO 1 KLASY LICEUM (ZAKRES PODSTAWOWY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. TEMAT Równania i nierówności (30h) LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH Liczby wymierne 3 Liczby niewymierne 1 Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA SZKOLENIA MS EXCEL 2010 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

PROPOZYCJA SZKOLENIA MS EXCEL 2010 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY EXCEL-AKADEMIA.PL PROPOZYCJA SZKOLENIA MS EXCEL 2010 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY POMYSŁ: Pomysł jest prosty zebrać grupę osób zainteresowanych szkoleniem z Excela na poziomie średnio- -zaawansowanym, zebrać

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki klasa I i II ZSZ 2013/2014

Przedmiotowy system oceniania z matematyki klasa I i II ZSZ 2013/2014 I. Liczby rzeczywiste K-2 P-3 R-4 D-5 W-6 Rozpoznaje liczby: naturalne (pierwsze i złożone),całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste Stosuje cechy podzielności liczb przez 2, 3,5, 9 Podaje dzielniki

Bardziej szczegółowo

LICZBY ZESPOLONE. 1. Wiadomości ogólne. 2. Płaszczyzna zespolona. z nazywamy liczbę. z = a + bi (1) i = 1 lub i 2 = 1

LICZBY ZESPOLONE. 1. Wiadomości ogólne. 2. Płaszczyzna zespolona. z nazywamy liczbę. z = a + bi (1) i = 1 lub i 2 = 1 LICZBY ZESPOLONE 1. Wiadomości ogólne DEFINICJA 1. Liczba zespolona z nazywamy liczbę taką, że a, b R oraz i jest jednostka urojona, definiowaną następująco: z = a + bi (1 i = 1 lub i = 1 Powyższą postać

Bardziej szczegółowo

Propozycje rozwiązań zadań otwartych z próbnej matury rozszerzonej przygotowanej przez OPERON.

Propozycje rozwiązań zadań otwartych z próbnej matury rozszerzonej przygotowanej przez OPERON. Propozycje rozwiązań zadań otwartych z próbnej matury rozszerzonej przygotowanej przez OPERON. Zadanie 6. Dane są punkty A=(5; 2); B=(1; -3); C=(-2; -8). Oblicz odległość punktu A od prostej l przechodzącej

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne:

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne: Prosto do matury klasa d Rok szkolny 014/015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające

Bardziej szczegółowo

www.pokonac-rynek.pl Wzory - matematyka finansowa Opracował: Łukasz Zymiera

www.pokonac-rynek.pl Wzory - matematyka finansowa Opracował: Łukasz Zymiera www.pokonac-rynek.pl Wzory - matematyka finansowa Opracował: Łukasz Zymiera Wartość pieniądza w czasie MWP mnożnik wartości przyszłej MWO mnożnik wartości obecnej MWPR mnożnik wartości przyszłej renty

Bardziej szczegółowo

kalkulatory meble artykuły technologie

kalkulatory meble artykuły technologie 08 kalkuory artykuły biu ro we meble technologie KALKULATORY NOWOŒÆ NOWOŒÆ BIG display 0, y y Kalkuory i drukarki etykiet 08 Kalkuor GR- indeks: 988 Wymiary (wysokość x skość x grubość): 09 x 155 x 35

Bardziej szczegółowo

Wstęp do analizy matematycznej

Wstęp do analizy matematycznej Wstęp do analizy matematycznej Andrzej Marciniak Zajęcia finansowane z projektu "Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań w

Bardziej szczegółowo

Matematyka. Poznać, zrozumieć. Zakres podstawowy Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 1

Matematyka. Poznać, zrozumieć. Zakres podstawowy Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 1 Matematyka. Poznać, zrozumieć. Zakres podstawowy Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 1 Matematyka Poznać, zrozumieć. Zakres podstawowy Klasa 1 Liceum i technikum Katalog

Bardziej szczegółowo

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale Zestaw nr 1 Poziom Rozszerzony Zad.1. (1p) Liczby oraz, są jednocześnie ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy A. B. C. D. Zad.2. (1p) Funkcja przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale. Wtedy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE III TECHNIKUM.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE III TECHNIKUM. ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE III TECHNIKUM. I Geometria analityczna 1. Równanie prostej w postaci ogólnej i kierunkowej powtórzenie 2. Wzajemne położenie dwóch prostych powtórzenie

Bardziej szczegółowo

http://www.iexcel.pl/

http://www.iexcel.pl/ MS Excel Funkcje I formuły Autor: Mateusz Grabowski info@iexcel.pl http://www.iexcel.pl/ Zawartość Formuły... 4 Nadawanie nazw... 8 Funkcje... 10 Procedura wstawiania funkcji... 10 Wyciąganie fragmentu

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10. Wykorzystanie funkcji finansowych w analizie danych

Rozdział 10. Wykorzystanie funkcji finansowych w analizie danych Moduł 2. Wykorzystanie programu Excel do zadań analitycznych Rozdział 10. Wykorzystanie funkcji finansowych w analizie danych Zajęcia 10. 2 godziny Zakres zdobytych umiejętności: Zapoznanie się z wybranymi

Bardziej szczegółowo

Klasa pierwsza: I TE 1, I TE 2, 1 TG, 1 TH, I TRA, 1TI Poziom podstawowy 3 godz. x 30 tyg.= 90 nr programu DKOS /07 I. Liczby rzeczywiste

Klasa pierwsza: I TE 1, I TE 2, 1 TG, 1 TH, I TRA, 1TI Poziom podstawowy 3 godz. x 30 tyg.= 90 nr programu DKOS /07 I. Liczby rzeczywiste Klasa pierwsza: I TE 1, I TE 2, 1 TG, 1 TH, I TRA, 1TI Poziom podstawowy 3 godz. x 30 tyg.= 0 nr programu DKOS-5002-7/07 I. Liczby rzeczywiste Liczby naturalne Liczby całkowite. Liczby wymierne. 1 Wykonalność

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA LICEUM. 1. Liczby rzeczywiste. Uczeń:

MATEMATYKA LICEUM. 1. Liczby rzeczywiste. Uczeń: MATEMATYKA LICEUM Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej i braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Bereźnicka Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w zadaniach matematycznych. Opiekun stypendystki: mgr Jerzy Mil

Katarzyna Bereźnicka Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w zadaniach matematycznych. Opiekun stypendystki: mgr Jerzy Mil Katarzyna Bereźnicka Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w zadaniach matematycznych Opiekun stypendystki: mgr Jerzy Mil 1 Działania na ułamkach Wyłączanie całości z dodatnich ułamków niewłaściwych Formuła

Bardziej szczegółowo

do instrukcja while (wyrażenie);

do instrukcja while (wyrażenie); Instrukcje pętli -ćwiczenia Instrukcja while Pętla while (póki) powoduje powtarzanie zawartej w niej sekwencji instrukcji tak długo, jak długo zaczynające pętlę wyrażenie pozostaje prawdziwe. while ( wyrażenie

Bardziej szczegółowo

Kurs Komputerowy. Program Kursu. Nazwa Stopień Długośd Kursu 1h=60minut. Microsoft Word Zaawansowany. Microsoft Excel Podstawowy 10 h

Kurs Komputerowy. Program Kursu. Nazwa Stopień Długośd Kursu 1h=60minut. Microsoft Word Zaawansowany. Microsoft Excel Podstawowy 10 h Kurs Komputerowy Nazwa Stopień Długośd Kursu 1h=60minut Microsoft Word Podstawowy 10 h Zaawansowany 10 h Microsoft Excel Podstawowy 10 h Zaawansowany 10 h Microsoft PowerPoint Całośd 10 h Microsoft Outlook

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo

Microsoft Small Basic

Microsoft Small Basic Microsoft Small Basic Obiekt Math Szacowany czas trwania lekcji: 1 godzina Obiekt Math Podczas tej lekcji dowiesz się, jak: Używać różnych właściwości obiektu Math. Używać różnych operacji obiektu Math.

Bardziej szczegółowo

Zakres na egzaminy poprawkowe w r. szk. 2013/14 /nauczyciel M.Tatar/

Zakres na egzaminy poprawkowe w r. szk. 2013/14 /nauczyciel M.Tatar/ Zakres na egzaminy poprawkowe w r. szk. 2013/14 /nauczyciel M.Tatar/ MATEMATYKA Klasa III ZAKRES PODSTAWOWY Dział programu Temat Wymagania. Uczeń: 1. Miara łukowa kąta zna pojęcia: kąt skierowany, kąt

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Rozważmy

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.)

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.) Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. godz. = 76 godz.) I. Funkcja i jej własności.4godz. II. Przekształcenia wykresów funkcji...9 godz. III. Funkcja

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY

PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY Dr inż. Marcin Witczak Uniwersytet Zielonogórski Przetwarzanie i organizowanie danych: arkusz kalkulacyjny 1 PLAN WPROWADZENIA Profesjonalne systemy

Bardziej szczegółowo

Systemy zapisu liczb.

Systemy zapisu liczb. Systemy zapisu liczb. Cele kształcenia: Zapoznanie z systemami zapisu liczb: dziesiętny, dwójkowy, ósemkowy, szesnastkowy. Zdobycie umiejętności wykonywania działań na liczbach w różnych systemach. Zagadnienia:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL cz.2 Formuły i funkcje macierzowe, obliczenia na liczbach zespolonych, wykonywanie i formatowanie wykresów.

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL cz.2 Formuły i funkcje macierzowe, obliczenia na liczbach zespolonych, wykonywanie i formatowanie wykresów. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: ENS1C 100 003 oraz ENZ1C 100 003 Ćwiczenie pt. ARKUSZ KALKULACYJNY

Bardziej szczegółowo