FARMA WIATROWA GAWŁOWICE POLSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FARMA WIATROWA GAWŁOWICE POLSKA"

Transkrypt

1 1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA GAWŁOWICE POLSKA Listopad 2014 r.

2 2 Wstęp i ogólny opis projektu Grupa PEP realizuje inwestycję farmy wiatrowej Gawłowice w gminie Radzyń Chełmiński w powiecie Grudziądzkim, w województwie kujawsko-pomorskim. Konfiguracja farmy wiatrowej obejmuje: 18 turbin wiatrowych typu Siemens SWT , stację transformatorową (GPZ), podziemną infrastrukturę linii przesyłowej i przewodów sterujących, drogi dojazdowe do pojedynczych turbin oraz place manewrowe i montażowe. Całkowita moc farmy wiatrowej nie przekroczy 42 (41,6) MW. Lokalizacja turbin zostanie podzielona na trzy grupy: Dwie turbiny wiatrowe (WTG) będą zlokalizowane na działkach znajdujących się na zachód i południowy-zachód od miejscowości Zielnowo, na obszarze wyznaczonym przez miejscowość Dębieniec na północy, drogę Dębieniec-Wiewiórki na zachodzie i drogę lokalną nr. 543 na wschodzie, Siedem turbin wiatrowych (WTG) na działkach znajdujących się na zachód oraz wokół jezior gawłowickich, na obszarze wyznaczonym przez miejscowość Zielnowo na północy, Janowo na wschodzie i Gawłowice na południu, oraz Dziewięć turbin wiatrowych (WTG) znajdujących się na działkach na południe od miejscowości Gawłowice, na obszarze wyznaczonym przez Gawłowice na północy, lokalną drogę i miejscowości Radzyń-Wieś, Gziki i Prochy na wschodzie, Szczerosługi na południu i lokalną drogę łączącą miejscowości Pieńki i Bagart na zachodzie. Projekt został sklasyfikowany zgodnie z polskim rozporządzeniem z 9 listopada 2010 r. o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz przepisami Unii Europejskiej jako potencjalnie wymagający przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na rodzaj inwestycji, która może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Mając na uwadze przepisy ochrony środowiska, miejscowe władze zadecydowały o obowiązkowym przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko w ramach realizacji projektu. Niniejsze streszczenie w języku niespecjalistycznym przedstawia informacje zawarte w raportach oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz innej dokumentacji środowiskowej przygotowanej na potrzeby planowanej farmy wiatrowej. Na podstawie raportów oceny oddziaływania na środowisko i analizy dostępnych informacji uważa się, że projekt prawdopodobnie nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania społecznego ani konieczności przesiedlenia ze względów ekonomicznych. Podczas audytu nie zidentyfikowano żadnych kwestii związanych z niedostosowaniem do obowiązującego prawodawstwa.

3 3 W związku z podjęciem ostatecznej decyzji i dokonaniem wyboru typu turbiny (SIEMENS SWT ), 14 sierpnia 2013 roku Starosta Grudziądzki wydał stosowne pozwolenie na budowę. Na mocy kompletu pozwoleń na budowę oraz pozwoleń zamiennych wydanych w sierpniu 2013, prace budowlane na terenie planowanej farmy wiatrowej rozpoczęto w sierpniu W oparciu o raport na temat postępu wykonywanych prac wiadomo, że prace budowlane zostały zakończone, jedynie drobne prace związane z elektrycznością nie zostały jeszcze zakończone (informacja aktualna na koniec września 2014 roku). Prace budowlane wykonywane są przez firmy na podstawie następujących umów: SIEMENS: dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie turbin wiatrowych; PBDI oraz ERBUD: prace budowlane na farmie wiatrowej, włącznie z drogami dojazdowymi, platformami oraz fundamentami pod turbiny wiatrowe; Electrum i MEGA-POL: do prac zwiążanych z elektryką oraz rozwojem stacji transformatorowych. Nadzór nad pracami budowlanymi został zapewniony przez firmę SGS działającą jako zaplecze inżynierskie spółki roziwjającej farmę. 12 września 2014 roku, władze powiatowe w Grudziądzu rozpoczęły procedurę wydania pozwolenia na budowę dla czwartej fazy (rozszerzenia) Projektu, czyli budowę trzech dodatkowych turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Pozwolenie na budowę ma zostać wydane prze Starostę Działdowskiego w 4 kwartale 2014 roku. Rozszerzenie Projektu zakłada budowę tego samego typu turbin, czyli SIEMENS SWT , więc łączna moc farmy wiatrowej wyniesie 48,3 MW. Opis turbin wiatrowych Typowa turbina wiatrowa (WTG) składa się z wieży i gondoli, która składa się z wirnika i układu pomiarowego. Wirnik składa się z łopat połączonych piastą. Łopaty poruszane są przez wiatr i przekazują moc do piasty, która jest połączona z wałem napędowym, zwiększającym prędkość osi. Energia mechaniczna jest przenoszona z przekładni do generatora elektrycznego, który przekształca ją w energię elektryczną, przekazywaną następnie do wyjścia do sieci elektroenergetycznej. Początkowy plan inwestycji zakładał konstrukcję 35 turbin wiatrowych (WTG). W ostatecznym scenariuszu realizowanej inwestycji liczba turbin WTG została zmniejszona do 25, a ich lokalizacja uległa zmodyfikowaniu. Zmiany zostały podyktowane potrzebą zminimalizowania oddziaływania inwestycji na środowisko i wynikały z analizy oceny oddziaływania na środowiska oraz przedinwestycyjnego monitoringu ptaków, a także ograniczeń w miejscowym planie zagospodarowania, który dopuszcza instalację

4 4 maksymalnie 21 turbin wiatrowych (WTG). Liczba turbin (WTG) została następnie ograniczona do 18 ze względu na warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Planowana inwestycja ma obejmować konstrukcję turbin z wieżami o wysokości 115 m i wirnikami o średnicy 108 m. Dostęp do turbin zapewni sieć dróg dojazdowych. Całkowita długość nowo wybudowanych dróg wyniesie ok. 4 km. Łączna powierzchnia terenów przeznaczonych pod realizację farmy wiatrowej, obejmująca obszary nowo wybudowanych dróg dojazdowych, placów i fundamentów w pobliżu turbin (WTG) oraz stację transformatorową (GPZ) wyniesie ok. 7,5 ha. Pojedyncze turbiny wiatrowe (WTG) będą generować prąd o napięciu 0,69 kv, który po przekształceniu w prąd w turbinach posiadających indywidualne podstacje zostanie przesłany do GPZ przez sieć podziemnych przewodów przesyłowych o długości ok. 4 km. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie oceny oddziaływania na środowisko sieć nie będzie przebiegać przez obszary przyrodniczo wrażliwe. Lokalizacja projektu Farma wiatrowa Gawłowice powstanie w gminie Radzyń Chełmiński, powiat Grudziądz, województwo kujawsko-pomorskie. Zgodnie z informacjami uzyskanymi ze źródeł dostępnych publicznie gmina Radzyń Chełmiński zajmuje obszar ok. 160 km 2, z czego 80% zajmują użytki rolne, a 12% lasy. Na podstawie danych z 2005 r. gmina ma około 5060 mieszkańców. Farma wiatrowa powstanie na trzech terenach mieszczących się odpowiednio na północny zachód, na północ i południe od miejscowości Gawłowice. Obszar farmy wiatrowej będzie zlokalizowany w obrębach geodezyjnych Zielnowo, Gawłowice, Dębieniec, Kneblowo i Janowo. Pierwszy z terenów znajdujący się na północnym zachodzie obejmuje obszar ok. 8 km 2 i posiada kształt prostokąta z najbliższą lokalizacją turbiny WTG w odległości ok. 3 km na północny-zachód od Gawłowic. Drugi teren inwestycji znajdujący się na północy i obejmujący obszar ok. 12 km 2 ma kształt trapezoidalny. Trzeci teren inwestycji znajdujący się na południu i obejmujący obszar ok. 12 km 2 posiada nieregularny kształt, a najbliższa turbina wiatrowa (WTG) znajduje się ok. 1,5-2 km od miejscowości Gawłowice. Na podstawie obserwacji sporządzonych podczas wizyty w terenie i przeglądu zdjęć lotniczych można ustalić, że obszar inwestycji ma charakter wiejski. Teren jest lekko górzysty, wyniesienie terenu nie przekracza 120 m p.p.m., teren jest głównie zajęty przez pola uprawne o niewielkim stopniu zróżnicowania roślinności. Istniejąca sieć dróg lokalnych nie przecina planowanego terenu inwestycji. Na podstawie obserwacji z wizyty w terenie można ustalić, że sieć dróg lokalnych zapewnia łatwy dostęp do terenów budowy bez widocznych przeszkód, które mogłyby wpłynąć na transport i ponadgabarytowy ładunek przewożony w trakcie etapu budowania farmy wiatrowej. Zgodnie z dostępnymi informacjami w bezpośredniej okolicy farmy wiatrowej Gawłowice nie ma drzew ani zabytków historycznych.

5 5 Tereny inwestycji znajdują się w odległości od obszarów przyrodniczo wrażliwych. Wszystkie lokalizacje inwestycji farma wiatrowa Gawłowice zostały zaprojektowane na terenach rolniczych. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedstawicieli organów samorządowych w urzędzie gminy Radzyń Chełmiński na terenie gminy znajdują się dodatkowe inwestycje związane z farmami wiatrowymi na różnych etapach zaawansowania. Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje możliwe lokalizacje potencjalnych inwestycji farm wiatrowych na jej obszarze. Oprócz inwestycji farma wiatrowa Gawłowice na terenie gminy Radzyń Chełmiński zaplanowano dwie farmy wiatrowe. W ramach środowiskowo-społecznego audytu typu due diligence skontaktowano się z wszystkimi gminami graniczącymi z gminą Radzyń Chełmiński, tj. Grudziądz, Gruta, Książki, Płużnica, Świecie nad Osą i Wąbrzeźno. Ze wszystkimi urzędami gmin nastąpił kontakt telefoniczny oraz odbyto rozmowy z przedstawicielami lokalnych organów samorządowych, odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i inwestycje w danej gminie. Rozmowy miały na celu uzyskanie ogólnych informacji dotyczących inwestycji związanych z farmami wiatrowymi (istniejącymi lub planowanymi) w każdej z gmin. Na podstawie rozmów z przedstawicielami organów samorządowych udało się ustalić, że istniejące farmy wiatrowe lub inwestycje w trakcie budowy są w większości zlokalizowane w odległości ponad 10 km od planowanej inwestycji farmy wiatrowej Gawłowice. Obecnie istnieją 3 działające turbiny wiatrowe (WTG) w najbliżej zlokalizowanej gminie Gruta (ok. 5 km na północ od inwestycji farma wiatrowa Gawłowice). Planowane są kolejne 2 turbiny wiatrowe (WTG). Raport oceny oddziaływania na środowisko ocenia, że istnieje potencjalny efekt skumulowanego oddziaływania związany z planowaną farmą wiatrową Gawłowice oraz innymi farmami wiatrowymi "Radzyń-Rywałd", "Radzyń-Wieś" i "Nowa Wieś Królewska", a także w mniejszym stopniu z farmami wiatrowymi "Czeczewo" i "Mazanki", planowanymi w centralnej części gminy Radzyń Chełmiński i wschodnich częściach gminy Płużnica. Zgodnie z raportem spodziewany efekt skumulowanego oddziaływania wystąpi na następujących obszarach: Efekt skumulowany na krajobraz spodziewane oddziaływanie podregionalne na krajobraz w tym regionie, Efekt skumulowany na faunę, w szczególności na awifaunę spowoduje obniżenie atrakcyjności obszaru jako terenu żerowania dla ptaków, Efekt skumulowany na klimat akustyczny może wystąpić w skali lokalnej. Uzasadnienie projektu Zgodnie z Europejskim Programem w Sprawie Zmiany Klimatu wiele krajów europejskich, w tym Polska, przyjęło krajowe programy mające na celu redukcję emisji CO2. Obejmują one zróżnicowaną politykę przyjętą na poziomie europejskim, jak również na poziomie krajowym, do której zalicza się między innymi: planowane zwiększenie zużycia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wiatrowej, słonecznej, biomasy), poprawę wydajności energetycznej, np. w budynkach, obiektach przemysłowych, urządzeniach gospodarstwa domowego. Główne przepisy UE dotyczące redukcji emisji dwutlenku to: Emission Trading Scheme (Europejski system handlu emisjami) oraz: legislation tackling with emissions of fluorinated greenhouse gases (prawodawstwo dotyczące emisji fluorowanych gazów cieplarnianych).

6 6 Rozwój energii wiatrowej to jedno z działań, które zostaną wdrożone. Prowadzi do ograniczenia emisji do powietrza i zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Główną korzyścią energetyki wiatrowej jest zamiana energii kinetycznej w elektryczną przez turbiny wiatrowe przy zerowej emisji gazów cieplarnianych do powietrza. Konwencjonalne źródła energii, oparte głównie na różnego rodzaju spalaniu węgla generują podczas produkcji energii emisje gazów cieplarnianych, SO 2, pyłów i innych. Energia wiatrowa jest uważana za jedną z najczystszych, w rzeczywistości podczas fazy eksploatacji turbin nie ma emisji czynników zanieczyszczających do atmosfery. Zgodnie z szacunkami spółki, spodziewana roczna produkcja energii wyniesie ok MWh. Z tego względu projekt jest korzystny pod względem środowiskowym, ponieważ zapewni redukcję emisji gazów w wysokości ton rocznie (obliczenia przeprowadzone na podstawie czynnika emisji, reprezentatywnego dla projektów dostarczających dodatkową energię elektryczną do sieci, w wysokości 0,638 tco2/mwh, wyprodukowanych w Polsce w 2012 r.). Inwestycja pomoże również Polsce w spełnieniu krajowego planu osiągnięcia 15% udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii do 2015 r. Oprócz redukcji emisji gazów cieplarnianych projekt zaowocuje również znacznym uniknięciem emisji powstających po spalaniu. Przykładowo, odpowiednik produkcji energii elektrycznej przez największą w Polsce elektrownię węglową w Kozienicach skutkowałby następującymi ilościami emisji (szacunki na podstawie czynników emisji Elektrowni Kozienice za 2011 r.): emisja cząstek stałych: ok. 13 ton rocznie, emisja SO 2 : ok. 385 ton rocznie, emisja NOx: ok. 251 ton rocznie. Na podstawie informacji uzyskanych od developera Projektu, spodziewana roczna produkcja energii z 3 dodatkowych turbin wiatrowych, wyniesie ok MWh. Z tego względu projekt jest korzystny pod względem środowiskowym, ponieważ zapewni redukcję emisji gazów w wysokości ton rocznie. Szacowane emisje związane z rozszerzeniem Projektu przedstawiono poniżej (prawdopodobieńswto 50%): emisja cząstek stałych: ok. 1.5 ton rocznie, emisja SO 2 : ok. 46 ton rocznie, emisja tlenków azotu: ok. 30 ton rocznie. Eksploatacja niniejszej farmy wiatrowej może być zatem uważana jako działanie zmierzające do uniknięcia emisji porównywalnych ilości substancji zanieczyszczających do atmosfery. Kwestie związane z korzyściami społecznymi płynącymi z projektu zostały szeroko omówione z przedstawicielami gminy Radzyń Chełmiński. W ramach dyskusji z przedstawicielami ustalono następujące korzyści bezpośrednie:

7 7 projekt zwiększy dochód gminy dzięki podatkom płaconym przez operatora za prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze gminy, projekt zwiększy dochód właścicieli działek, na których będzie się znajdowała farma wiatrowa i jej infrastruktura, projekt pomoże lokalnym organom samorządowym w promowaniu pro-ekologicznego stylu życia lokalnych mieszkańców, Kontekst prawny i konsultacje publiczne Procedura dotycząca lokalizacji farmy wiatrowej została rozpoczęta opracowaniem dokumentacji związanej z lokalnym zagospodarowaniem przestrzennym, w tym: opracowaniem poprawek do studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy i sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Procedura została przeprowadzona przez władze lokalne, zgodnie z przepisami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (z późniejszymi zmianami). Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, procedura Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) musi zostać przeprowadzona dla projektów, które mogą zawsze w sposób znaczący oddziaływać na środowisko (projekty grupy I), dla konkretnych projektów, które mogą potencjalnie oddziaływać na środowisko (projekty grupy II) oraz dla takich, które mogą oddziaływać na obszary chronione Natura Ocena oddziaływania na środowisko jest przeprowadzana w celu uzyskania obowiązkowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji w przypadku projektów indywidualnych. W procedurze administracyjnej projektu władze lokalne zobowiązują inwestora do przygotowania raportu OOŚ. Informacje o planowanej inwestycji razem z raportami OOŚ zostały udostępnione do zgłaszania uwag opinii publicznej, lokalnej społeczności i potencjalnym zainteresowanym stronom. Poniżej znajduje się podsumowanie konsultacji publicznych oraz oficjalnej procedury: Wójt Gminy Radzyń Chełmiński 6 lipca 2009 r. wydał obwieszczenie informujące o rozpoczęciu postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla farmy wiatrowej Gawłowice oraz o obowiązku sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko. Raport oceny oddziaływania na środowisko został przedłożony 13 sierpnia 2009 r. Po ukończeniu raportu oceny oddziaływania na środowisko Wójt gminy Radzyń Chełmiński wydał obwieszczenie informujące o postępowaniu i konsultacjach publicznych. Obwieszczenie zostało opublikowane na oficjalnej tablicy ogłoszeń gminy Radzyń Chełmiński, a jego kopie zostały umieszczone na tablicach informacyjnych miejscowości Radzyń Wieś, Gziki, Gawłowice, Zielnowo, Kneblowo i Dębieniec. Obwieszczenie było także dostępne na oficjalnej stronie internetowej gminy (BIP) Radzyń Chełmiński. Termin zgłaszania uwag lub zażaleń: 21 dni od daty opublikowania obwieszczenia. Całość dokumentacji została udostępniona publicznie razem z komentarzami i zaakceptowaniem raportu oceny oddziaływania na środowisko przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny. W

8 8 ciągu 21 dni od daty publikacji obwieszczenia nie wpłynęły żadne uwagi ani skargi. Po ukończeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko, Wójt gminy Radzyń Chełmiński wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsięwzięcie farma wiatrowa Gawłowice 30 września 2009 r. Kluczowe uwarunkowania środowiskowe i uwagi wynikające z decyzji środowiskowej: Przeprowadzenie monitoringu ptaków i nietoperzy po zakończeniu budowy, W przypadku, kiedy rezultaty monitoringu wykażą zwiększone oddziaływanie na awifaunę w porównaniu z wynikami opublikowanymi w raporcie OOŚ, inwestor będzie zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków łagodzących. Monitoring należy powtarzać trzykrotnie w ciągu 5 lat. Przeprowadzenie monitoringu hałasu po zakończeniu budowy. W przypadku, kiedy rezultaty monitoringu wykażą zwiększony poziom hałasu w porównaniu z wynikami opublikowanymi w raporcie OOŚ, inwestor będzie zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków łagodzących, a następnie przeprowadzenia kolejnego monitoringu. Dodatkowo, oddzielna decyzja środowiskowa (z 19 lipca 2012 r.) została uzyskana na wybudowanie stacji transformatorowej (GPZ), która nie wymagała przeprowadzenia pełnej procedury OOŚ. Jaki jest obecny stan środowiska na terenie inwestycji? Ochrona przyrody Tereny inwestycji znajdują się w odległości od obszarów przyrodniczo wrażliwych. Najbliżej położone obszary ochrony przyrody zidentyfikowane w raportach OOŚ: Rezerwat przyrody Wronie znajdujący się w minimalnej odległości ok. 2,2 km na południe od planowanych lokalizacji farmy wiatrowej, Rezerwat przyrody Dolina Osy, zlokalizowany w minimalnej odległości ok. 14 km na północny-wschód od planowanej inwestycji farmy wiatrowej, Chełmiński Park Krajobrazowy, chroniony obszar znajdujący się w minimalnej odległości ok. 12 km na zachód od planowanej inwestycji, Nadwiślański Park Krajobrazowy, chroniony obszar znajdujący się w minimalnej odległości ok. 12,5 km na północny-zachód od planowanej inwestycji, Obszar Chronionego Krajobrazu Zgniłka-Wieczno-Wronie znajdujący się w minimalnej odległości ok. 1,1 km na południe od planowanej inwestycji, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Osy i Gardęgi, znajdujący się w minimalnej odległości ok. 1,6 km na północny-zachód od planowanej inwestycji, Ustalony obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB znajdujący się w minimalnej odległości ok. 12 km na północny-zachód od planowanej inwestycji,

9 9 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Cytadela Grudziądz PLH040014, znajdujący się w minimalnej odległości ok. 15 km na północny-zachód od planowanej inwestycji, Planowany obszar Natura 2000 specjalny obszar ochrony siedlisk (obecnie w trakcie konsultacji) Dolina Osy, znajdujący się w minimalnej odległości ok. 12 km na północ od planowanej inwestycji Poniżej znajduje się mapa przedstawiająca odległość lokalizacji turbin wiatrowych (WTG) od najbliższych chronionych obszarów przyrody (źródło: Raport o oddziaływaniu na środowisko

10 10 przedsięwzięcia: budowa farmy wiatrowej Gawłowice). Oddziaływanie na ptaki i nietoperze W ramach procesu przedinwestycyjnego, który obejmował przygotowanie raportu OOŚ, przeprowadzono roczny monitoring ptaków (od marca 2008 r. do marca 2009 r.) i nietoperzy (w okresie marzec-maj i czerwiec-lipiec 2009 r.). Monitoring ptaków obejmował monitoring wzdłuż transektu, obserwacje powierzchni punktowych, inwentaryzację terenów legowiskowych, Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) i nocne liczenie. W trakcie trwania obserwacji wzdłuż transektu i powierzchni punktowych badacze obserwowali liczebność i ilość gatunków przelatujących ptaków, szacowali intensywność przelotów krótko i długodystansowych, a także wysokość przelotu (na wysokości 0-50 m, m i ponad 150 m) i kierunek. Monitoring został przeprowadzony zgodnie z szeroko stosowaną metodologią Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) w celu określenia wartości awifauny w odniesieniu do danych reprezentatywnych dla całego terytorium Polski. Przeprowadzono oszacowanie liczebności i rozmieszczenia lęgowisk rzadkich gatunków ptaków i gatunków o dużej liczebności (w szczególności ptaków drapieżnych, bocianów, żurawi, itd.). Na podstawie wyników monitoringu ustalono, że teren inwestycji nie jest istotnym korytarzem migracyjnym dla ptaków. Jedynym zaobserwowanym gatunkiem o licznych przelotach była czajka zwyczajna, jednak liczebność nie wykraczała poza typowe wartości dla północnej Polski. Na terenie obszaru planowanej inwestycji farmy wiatrowej zidentyfikowano ogółem 111 gatunków ptaków. Najcenniejsze gatunki zaobserwowane na terenie planowanej inwestycji należą do wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej i obejmują 11 gatunków. Ze wszystkich 111 gatunków ok. dwie trzecie (70 gatunków, w tym 4 gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej) zostały zdefiniowane jako gatunki ptaków, które prawdopodobnie lub z całą pewnością gniazdują w regionie farmy wiatrowej. Ogólny wniosek przedstawiony w raporcie: farma wiatrowa nie spowoduje znacznego negatywnego oddziaływania na ptaki. Monitoring nietoperzy obejmował obserwacje w terenie i wzdłuż transektu, podczas których przeprowadzono wykrywanie dźwięków. Na obszarze planowanej inwestycji zidentyfikowano dwa gatunki nietoperzy. Oba gatunki są prawnie chronione w Polsce, ale żaden z nich nie jest wymieniony w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej. Nie zidentyfikowano znaczących siedlisk i terenów hibernacji nietoperzy. Zaobserwowane gatunki nietoperzy należą do gatunków antropofilnych, które tworzą kolonie wewnątrz budynków, ale żerują na otwartych polach i przestrzeniach pośród lasów. Na podstawie wyników monitoringu ptaków i nietoperzy uznano, że potencjalne negatywne oddziaływanie planowanej farmy wiatrowej nie wystąpi.

11 11 Oddziaływanie społeczne Projekt ma bezpośrednie oddziaływanie społeczno-ekonomiczne na rozwój gminy Radzyń Chełmiński i lokalnych mieszkańców. Zidentyfikowano następujące oddziaływanie bezpośrednie: zwiększenie dochodów podatkowych gminy, zwiększenie rocznego dochodu dzierżawców gruntów, Realizacja projektu nie będzie wymagała przesiedlenia mieszkańców lub podmiotów gospodarczych. Negatywne oddziaływanie jest związane ze zmniejszeniem obszarów rolnych, zostanie jednak zrekompensowane przez opłaty za dzierżawę gruntu. Jakiego rodzaju oddziaływanie pojawi się podczas budowy inwestycji? Główne oddziaływanie projektu związane z realizacją inwestycji farmy wiatrowej związane jest z pracami ziemnymi (głównie podczas stawiania fundamentów pod wieże turbin), pracami budowlanymi i zwiększonym ruch transportowym, będzie obejmowało naruszenie warstw gleby, okresową zmianą poziomu wód gruntowych (kiedy wymagane będzie osuszanie wód gruntowych podczas budowy), zwiększony hałas i wibracje. Aby ograniczyć oddziaływanie inwestor zobowiązany jest do podjęcia następujących środków zapobiegawczych: Ograniczenie potencjalnego oddziaływania na jakość gleby i wód gruntowych wynikającego z wycieków paliwa/oleju; konstrukcja placów montażowych powinna posiadać izolację od gleby i wód gruntowych; obniżenia emisji hałasu podczas trwania inwestycji, prac budowlanych, prace budowlane, które mogą spowodować znaczny hałas powinny odbywać się w ciągu dnia, Spełnienia standardów hałasu środowiskowego, Jakie będzie oddziaływanie podczas działania farmy wiatrowej? Zakończone badania i konsultacje publiczne przeprowadzone głównie jako część procedury oceny oddziaływania na środowisko pozwalają stwierdzić, że główne oddziaływanie środowiskowe związane z działaniem farmy wiatrowej będzie dotyczyło zwiększonych poziomów hałasu, zmiany krajobrazu i wpływu na awifaunę i nietoperze. Generowanie hałasu Emisje hałasu są uważane za jedno z najpowszechniejszych oddziaływań farm wiatrowych na otoczenie. Dla celów oceny oddziaływania hałasu przeprowadzono numeryczny model dystrybucji hałasu, stanowiący część raportów OOŚ, przeprowadzony również podczas etapu planowania projektów (na podstawie zwiększonej mocy akustycznej wybranej turbiny

12 12 wiatrowej WTG i ograniczonej liczby turbin WTG w porównaniu z założeniami raportu OOŚ). Obliczenia dotyczące dystrybucji hałasu zostały przeprowadzone przy użyciu odpowiedniego oprogramowania zgodnego z polskimi standardami technicznymi dotyczącymi oceny i zarządzania poziomem hałasu. Obliczenia zostały przeprowadzone dla wybranych siedmiu turbin wiatrowych (WTG) o maksymalnej mocy akustycznej (107 db) oraz dla kolejnych jedenastu turbin wiatrowych (WTG) o ograniczonej mocy akustycznej (102 db). Wyniki obliczeń zostały następnie zweryfikowane z dopuszczalnymi poziomami hałasu określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wyniki obliczeń wskazywały na to, że działanie farmy wiatrowej nie spowoduje przekroczenia standardów poziomu hałasu w żadnym obszarze chronionym akustycznie, zarówno w porze dnia, jak i nocy, i że maksymalne poziomy hałasu na granicach tych obszarów będą wynosić od 39,9 do 45 db (A) dla pory nocnej oraz od 41,3 do 48,4 db (A) dla pory dziennej. Należy zaznaczyć, że turbiny wiatrowe typu Siemens SWT mogą pracować w trybie obniżonej emisji hałasu, co razem z pozytywnymi wynikami obliczeń hałasu dystrybucji (obliczonymi dla obniżonej emisji hałasu dla kilkunastu turbin WTG) powinno zapewnić utrzymanie standardów emisji hałasu na obszarach chronionych. Poniżej znajdują się mapy obszaru akustycznego, na którym dokonano obliczeń (z wyraźnymi izoliniami 40, 45 i 50 db) (Źródło: Raport o oddziaływaniu na środowisko: budowa farmy wiatrowej Gawlowice w gminie Radzyń Chełmiński).

13 Mapa dla pory dziennej 13

14 Mapa dla pory nocnej 14

15 15 Ptaki i nietoperze Lokalizacja 18 turbin wiatrowych będzie stanowić niejakie zagrożenie dla ptaków i nietoperzy. Należy jednak wspomnieć, że spora liczba obserwacji i raportów dotyczących działających farm wiatrowych i ich oddziaływania na populacje ptaków wskazuje na to, że ptaki unikają kolizji z farmami wiatrowymi. Liczba przypadków śmierci ptaków w wyniku kolizji z turbinami wiatrowymi jest znacznie niższa od przypadków śmiertelnych spowodowanych kolizjami z samochodami, liniami energetycznymi czy domami. W celu rozpoznania lokalnych populacji ptaków i podjęcia odpowiednich środków w trakcie etapu planowania inwestor przeprowadził obserwacje ornitologiczne na obszarach planowanej farmy wiatrowej. W świetle wyników przedinwestycyjnego monitoringu zidentyfikowana awifauna została sklasyfikowana jako typowa na terenie Polski, nie wyróżniająca się jeśli chodzi o pozostałe części kraju. Na podstawie wyników monitoringu ustalono, że teren inwestycji nie jest istotnym korytarzem migracyjnym. Jedynym zaobserwowanym gatunkiem o licznych przelotach była czajka zwyczajna, jednak jej liczebność nie wykraczała poza typowe wartości dla północnej Polski. Ogólny wniosek przedstawiony w raporcie: farma wiatrowa nie spowoduje znacznego negatywnego oddziaływania na ptaki. Ustalono, że farma wiatrowa nie będzie oddziaływać na obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły. Monitoring nietoperzy obejmował obserwacje w terenie i wzdłuż transektu, podczas których przeprowadzono wykrywanie dźwięków. Na obszarze planowanej inwestycji zidentyfikowano dwa gatunki nietoperzy. Oba gatunki są prawnie chronione w Polsce, ale żaden z nich nie jest wymieniony w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej. Nie zidentyfikowano znaczących siedlisk i terenów hibernacji nietoperzy. Zaobserwowane gatunki nietoperzy należą do gatunków antropofilnych, które tworzą kolonie wewnątrz budynków, ale żerują na otwartych polach i przestrzeniach pośród lasów. Na podstawie wyników monitoringu ptaków i nietoperzy uznano, że potencjalne negatywne oddziaływanie planowanej farmy wiatrowej nie wystąpi. Krajobraz Farma wiatrowa powstanie na obszarze wyłącznie rolniczym, tj. lokalny krajobraz został już zmieniony przez działalność człowieka. Budowa farmy wiatrowej wprowadzi nowe dominanty wizualne (turbiny wiatrowe i nowo wybudowane drogi) do krajobrazu. Znaczenie ich oddziaływania na krajobraz zależy od skali przekształcenia krajobrazu (tj. lokalna, podregionalna i regionalna), jaki rodzaj krajobrazu został przekształcony (naturalny, półnaturalny, rolniczy, kulturalny, przemysłowy, itd.) oraz od tego, czy krajobraz, na którym wystąpi oddziaływanie jest chroniony, a także od liczby osób pozostających/odwiedzających ten krajobraz. Analiza krajobrazu przygotowana jako część raportów OOŚ wykazała, że turbiny wiatrowe WTG stanowiące nowy, wykonany przez człowieka element krajobrazu będą widoczne głównie dla lokalnych mieszkańców (z lokalnych miejscowości Zielnowo, Gawłowice, Gziki, Janowo i okolicznych wiosek: Dobieniec, Jarantowice, Stanisławki, Nowa Wieś Królewska, Mgowo, Wiewiórki) w zachodniej części gminy Radzyń Chełmiński. Będą one również

16 16 widoczne z dróg przebiegających w okolicy planowanej farmy wiatrowej, a także z miejscowości Radzyń Chełmiński i częściowo na północ od miejscowości Wąbrzeźno. Ocena wykazała, ze farma wiatrowa nie zredukuje wartości terytorialnych form przyrody krajobrazu oraz form ochrony krajobrazu w okolicy inwestycji, będzie jednak widoczna z obszarów chronionego krajobrazu Zgniłka-Wieczno-Wronie i Dolina Osy i Gardęgi. W obszarze oddziaływania projektu znajduje się kilkanaście obiektów wpisanych do rejestru zabytków, w tym zamek rycerski w Radzyniu Chełmińskim. Planowana farma wiatrowa znajduje się wewnątrz pierwszoplanowego krajobrazu zamku w odległości 3,5 8 km od zamku. Ocena wykazała, że turbiny wiatrowe (WTG) będą widoczne w ograniczonym stopniu z zamku i nie zostały ocenione jako element redukujący walory krajobrazowe zamku. Spodziewane jest wystąpienie efektu skumulowanego oddziaływania z uwagi na inne inwestycje farm wiatrowych planowane w regionie. Zgodnie z informacjami przedstawionymi jako część raportu OOŚ zostało wykazane, że spodziewane jest podregionalne oddziaływanie na krajobraz. Obracające się łopaty turbiny mogą spowodować wystąpienie efektu migotania cienia. Tego typu oddziaływanie zostało opisane w raportach OOŚ, niemniej jednak nie poświęcono mu szczegółowej oceny. Wniosek zawarty w raporcie OOŚ głosi, że taki efekt powoduje uciążliwość w odległości równej 2-3 wysokościom turbiny WTG, jednak oprócz niewielkiego oddziaływania podczas okresu zimowego (tj. z uwagi na obecność słońca tuż nad horyzontem) nie powinien stanowić zagadnienia niepokojącego w przypadku niniejszej farmy wiatrowej. Środki podjęte w celu ograniczenia oddziaływania Głównym środkiem zastosowanym w celu zapobiegania wystąpienia znacznego oddziaływania środowiskowego farmy wiatrowej jest dobry wybór jej lokalizacji. Z tego względu podczas etapu przygotowań rozważano różne lokalizacje turbin wiatrowych. Oprócz kwestii technologicznych i ekonomicznych, takich jak charakterystyka wiatru i koszty zakupu i użytkowania terenu podczas przygotowania inwestycji wzięto pod uwagę następujące kwestie, istotne z perspektywy ochrony środowiska: istniejące zagospodarowanie i użycie terenu, w tym rozmieszczenie budynków mieszkalnych, lasów, użytków rolnych i obiektów chronionych, wzajemne oddziaływanie indywidualnych obiektów, obejmujące również możliwe dodawanie fal dźwiękowych, konieczność chronienia budynków mieszkalnych przed hałasem, lokalizację z perspektywy ochrony ptaków i nietoperzy. Drugi aspekt, bardzo ważny z punktu widzenia ochrony środowiska, to wybór producenta i dostawcy sprzętu. Inwestor zdecydował się na współczesne instalacje o minimalnym poziomie emisji hałasu. Podsumowując można stwierdzić, że rozmieszczenie turbin wiatrowych zostało zaplanowane w sposób, który pozwoli na osiągnięcie następujących celów: umieszczenie turbin poza obszarami chronionego krajobrazu i przyrody, niezakłócenie ciągłości korytarzy ekologicznych, nieprzekroczenie obowiązujących standardów hałasu środowiskowego.

17 17 Monitoring porealizacyjny Inwestor jest zobowiązany do przygotowania "analizy porealizacyjnej", której celem jest porównanie natury i rozmiarów ocenionego oddziaływania zidentyfikowanego i opisanego w raporcie OOŚ oraz decyzji środowiskowej z rzeczywistym oddziaływaniem farmy wiatrowej po rozpoczęciu jej działania. Analiza powinna obejmować porealizacyjny monitoring ptaków, monitoring hałasu a także ocenę oddziaływania inwestycji na korytarze ekologiczne. Hałas Środowiskowe uwarunkowania zgody na inwestycję zobowiązują inwestora do przeprowadzenia porealizacyjnych pomiarów hałasu i oddziaływania na obszary chronione akustycznie w dwóch oddzielnych turach. Pierwsza tura powinna być przeprowadzona zanim rozpocznie się działanie farmy wiatrowej, druga po rozpoczęciu działania całej farmy wiatrowej. Obie tury pomiarów muszą być ukończone w tych samych punktach i podczas podobnych warunków atmosferycznych. Jeśli pomiary wykażą, że dopuszczalne poziomy hałasu zostały przekroczone, zaistnieje konieczność przeprowadzenia działań obniżających hałas (tj. redukcja mocy akustycznej konkretnej turbiny wiatrowej WTG) oraz wymóg przeprowadzenia rundy sprawdzającej pomiar hałasu. Ptaki i nietoperze Środowiskowe uwarunkowania zgody na inwestycję zobowiązują inwestora do przeprowadzenia porealizacyjnego monitoringu ptaków i nietoperzy. Monitoring będzie prowadzony przez rok i musi być przeprowadzony trzy razy w ciągu pięciu lat po rozpoczęciu działania farmy wiatrowej. Wyniki monitoringu muszą być przedłożone władzom samorządowym w Grudziądzu, władzom sanitarnym i władzom gminy Radzyń Chełmiński w ciągu 60 dni po zakończeniu trwającej rok indywidualnej tury obserwacji. Jeśli zaobserwowane zostanie znaczące oddziaływanie farmy wiatrowej, deweloper będzie zobowiązany do opracowania i wprowadzenia odpowiednich środków ochrony pod groźbą zakończenia działania turbin wiatrowych WTG. Środowiskowo-społeczny plan działania Deweloperem farmy wiatrowej jest spółka, która działa na polskim rynku w zakresie projektowania, budowy oraz zarządzania farmami wiatrowymi od wielu lat i zrealizowała juz liczne projekty. Zgodnie z uzyskanymi informacjami wszystkie zadania budowlane i operacyjne farmy zostaną zlecone uprawnionym i rzetelnym firmom. Aby spełnić wymogi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju dotyczące Polityki Środowiskowej i Społecznej (2008) oraz standardy Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiskowo-społecznego (2006), firma musi powołać i utrzymać strukturę zarządzania kwestiami związanymi z ochroną środowiska, BHP oraz społecznymi, a także ustalić określone procedury i zasady, do których będą się stosować dostawcy usług jeśli chodzi o przygotowanie i przeprowadzenie programu monitoringu prac budowlanych, a następnie uruchomienia farmy wiatrowej. Zaproponowano opracowanie kluczowych wskaźników efektywności (Key Performance Indicators KPI) do monitorowania

18 18 kwestii związanych z ochroną środowiska, społecznych i BHP podczas prowadzenia prac budowlanych, a następnie działania farmy wiatrowej. Kluczowe wskaźniki efektywności powinny obejmować między innymi: ilość i rodzaj zdarzeń, które mogą oddziaływać na środowisko w trakcie prac budowlanych, ilość i rodzaj wypadków przy pracy (BHP) w trakcie prac budowlanych, ilość i rodzaj zdarzeń, które mogą wpływać na społeczność będącą w obszarze oddziaływania podejmowanych prac budowlanych i dostaw ładunków, emisje środowiskowe (w tym rodzaje i ilości generowanych odpadów) farmy wiatrowej podczas jej eksploatacji; ilość i rodzaj wypadków przy pracy (BHP), które mogą wpłynąć na pracowników operatora farmy wiatrowej, ilość i rodzaj awarii dotyczących pojedynczych osób zewnętrznych, które powodują szkody; ilość skarg osób trzecich z powodu efektu migotania cienia, oddziaływania elektromagnetycznego, hałasu i innego rodzaju oddziaływań generowanych przez działającą farmę wiatrową. Zaproponowano opracowanie procedur raportowania o statusie projektu pożyczkodawcom oraz udostępnianie informacji zewnętrznym stronom zainteresowanym. Roczne raporty do pożyczkodawców powinny zawierać między innymi: status wdrożenia projektu, kluczowe wskaźniki efektywności, podsumowanie zgłoszonych skarg i opis, jak zostały potraktowane, podsumowanie działań stron zaangażowanych, wyniki monitoringu środowiskowego i ich omówienie, podsumowanie działań podjętych w celu poprawy wyników BHP farmy wiatrowej, podsumowanie wszystkich zmian prawa ochrony środowiska i BHP, które mogą wpłynąć na projekt. Zaproponowano, że po zakończeniu prac budowlanych zostanie przeprowadzony monitoring środowiskowy zgodnie z wymogami decyzji środowiskowej i wyżej wymienionych zaleceń. W przypadku wykazania w wynikach monitoringu znacznego oddziaływania farmy wiatrowej zaleca się opracowanie i wdrożenie odpowiedniego planu naprawczego. Dodatkowe informacje i procedura składania zażaleń Mechanizm procedury składania zażaleń zostanie wdrożony przez firmę w ramach systemu zarządzania projektem. Procedura zakłada przypisanie koordynatora systemu zintegrowanego, który będzie odpowiedzialny za reakcję w przypadku zażaleń. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących farmy wiatrowej należy kontaktować się ze Specjalistą ds. ochrony środowiska firmy Grupa PEP: Marta Porzuczek POLENERGIA S.A. Environmental Protection Specialist/EHS 24/26 Krucza Street, Warszawa Tel:

FARMA WIATROWA GAWŁOWICE POLSKA

FARMA WIATROWA GAWŁOWICE POLSKA 1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA GAWŁOWICE POLSKA Marzec 2013 r. 2 Wstęp i ogólny opis projektu Grupa PEP realizuje inwestycję farmy wiatrowej Gawłowice w gminie Radzyń Chełmiński

Bardziej szczegółowo

FARMA WIATROWA SKURPIE POLSKA

FARMA WIATROWA SKURPIE POLSKA 1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA SKURPIE POLSKA Listopad 2014 r. 2 Wstęp i ogólny opis projektu Polenergia S.A. realizuje inwestycję farmy wiatrowej w gminie Płośnica w powiecie

Bardziej szczegółowo

FARMA WIATROWA ORLA POLSKA

FARMA WIATROWA ORLA POLSKA 1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA ORLA POLSKA Październik 2012 r. 2 Wstęp i ogólny opis projektu Firma Nordex Polska Sp. z o.o. (developer) buduje farmę wiatrową w okolicy miejscowości

Bardziej szczegółowo

FARMA WIATROWA ORLA POLSKA

FARMA WIATROWA ORLA POLSKA 1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA ORLA POLSKA Luty 2014 r. 2 Wstęp i ogólny opis projektu Firma Nordex Polska Sp. z o.o. (developer) buduje farmę wiatrową w okolicy miejscowości

Bardziej szczegółowo

FARMA WIATROWA RAJGRÓD FW6 POLSKA

FARMA WIATROWA RAJGRÓD FW6 POLSKA 1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA RAJGRÓD FW6 POLSKA Marzec 2013 r. 2 Wstęp i ogólny opis projektu Grupa PEP realizuje inwestycję farmy wiatrowej Farma Wiatrowa 6 Sp. z o.o. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/101/2016 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/101/2016 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/101/2016 RADY GMINY WIELGIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

Ryzyko środowiskowe, zobowiązania /korzyści. Wymagania prawne/najlepsza praktyka. Raportowanie do pożyczkodawcy. Wymagania EBRD

Ryzyko środowiskowe, zobowiązania /korzyści. Wymagania prawne/najlepsza praktyka. Raportowanie do pożyczkodawcy. Wymagania EBRD Środowiskowo-społeczny plan Roczny raport do Pożyczkodawców Potrzeba ujawnienia informacji Pożyczkodawcy w celu pokazania zgodności z Planem Działań oraz aktualnego stanu w odniesieniu do kwestii środowiskowych,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym. PROJEKT FARMY WIATROWEJ PIEKŁO Polska. Polenergia

Streszczenie w języku niespecjalistycznym. PROJEKT FARMY WIATROWEJ PIEKŁO Polska. Polenergia Streszczenie w języku niespecjalistycznym PROJEKT FARMY WIATROWEJ PIEKŁO Polska Wstęp POLENERGIA, jeden z największych operatorów energii wiatrowej, rozwija inwestycje farmy wiatrowej Projekt Piekło. Będzie

Bardziej szczegółowo

Rola inwestora w procesie inwestycyjnym. RWE Innogy SEITE 1

Rola inwestora w procesie inwestycyjnym. RWE Innogy SEITE 1 Rola inwestora w procesie inwestycyjnym RWE Innogy 21.02.2012 SEITE 1 RWE Renewables Polska Sp. z o.o. 3 farmy wiatrowe w eksploatacji o całkowitej mocy zainstalowanej 107,9 MW 2 farmy w budowie o mocy

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI I TURBINA WIATROWA GRUTA, POLSKA

Streszczenie w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI I TURBINA WIATROWA GRUTA, POLSKA Streszczenie w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI I TURBINA WIATROWA GRUTA, POLSKA 1 Wstęp Spółka Green Bear, jeden z największych operatorów energii wiatrowej, rozwija dwie oddzielne

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym. PROJEKT FARMY WIATROWEJ MYCIELIN Polska. Polenergia

Streszczenie w języku niespecjalistycznym. PROJEKT FARMY WIATROWEJ MYCIELIN Polska. Polenergia Streszczenie w języku niespecjalistycznym PROJEKT FARMY WIATROWEJ MYCIELIN Polska Wstęp POLENERGIA (Spółka), jeden z największych operatorów energii wiatrowej, rozwija inwestycje farmy wiatrowej Mycielin

Bardziej szczegółowo

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną.

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. Farma Wiatrowa Wielkopolska Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. 1 Siłownie wiatrowe

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WIATROWE W GMINIE MYSŁOWICE - PROJEKT

ELEKTROWNIE WIATROWE W GMINIE MYSŁOWICE - PROJEKT ELEKTROWNIE WIATROWE W GMINIE MYSŁOWICE - PROJEKT Plan prezentacji O nas informacje na temat naszej firmy; Informacje dotyczące planowanej inwestycji lokalizacja, etapy inwestycji, koncepcja projektu;

Bardziej szczegółowo

GOLICE WIND FARM SP. Z O.O. UL. SIENNA 86/ WARSAW

GOLICE WIND FARM SP. Z O.O. UL. SIENNA 86/ WARSAW BUDOWA FARMY WIATROWEJ O MOCY 38MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W POBLIŻU MIEJSCOWOŚCI GOLICE No.: CCI 2010PL161PR034 PAWEŁ TARCZEWSKI PEŁNOMOCNIK GOLICE WIND FARM SP. Z O.O. UL. SIENNA

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Gniew, dnia 2014-07-09. RGP.6220.2.2014.AW /za potwierdzeniem odbioru/

POSTANOWIENIE. Gniew, dnia 2014-07-09. RGP.6220.2.2014.AW /za potwierdzeniem odbioru/ RGP.6220.2.2014.AW /za potwierdzeniem odbioru/ Gniew, dnia 2014-07-09 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

Farmy wiatrowe zlokalizowane w pobliżu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Teresa Świerubska Suwalski Park Krajobrazowy

Farmy wiatrowe zlokalizowane w pobliżu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Teresa Świerubska Suwalski Park Krajobrazowy Farmy wiatrowe zlokalizowane w pobliżu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu Teresa Świerubska Suwalski Park Krajobrazowy Dlaczego wiatraki wybrały Suwalszczyznę? Biegun zimna i wichrowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym. PROJEKT FARMY WIATROWEJ GRABOWO Polska. Polenergia

Streszczenie w języku niespecjalistycznym. PROJEKT FARMY WIATROWEJ GRABOWO Polska. Polenergia Streszczenie w języku niespecjalistycznym PROJEKT FARMY WIATROWEJ GRABOWO Polska Wstęp POLENERGIA (Spółka), jeden z największych operatorów energii wiatrowej, rozwija inwestycje farmy wiatrowej Grabowo

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wyniki kontroli elektrowni wiatrowych Elżbieta Gnat radca GIOŚ Departament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ Warszawa luty 2015 rok Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

Wstępny Plan Działań Środowiskowo-Społecznych (ESAP) Farma Wiatrowa Zielona/Dębsk, Polska. Wymóg prawny/najlepsza praktyka. Wymagania Kredytodawców

Wstępny Plan Działań Środowiskowo-Społecznych (ESAP) Farma Wiatrowa Zielona/Dębsk, Polska. Wymóg prawny/najlepsza praktyka. Wymagania Kredytodawców Wstępny Plan Działań Środowiskowo-Społecznych (ESAP) Farma Wiatrowa Zielona/Dębsk, Polska Nr Działanie Korzyści/ Działania ogólne 1. Polenergia wdroży korporacyjny Plan Dzialań Środowiskowo- Społecznych

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY OSTASZEWO ul. Kościuszki 51 82 112 Ostaszewo 74 tel. (55) 247 13 18, 247 13 28, faks 55 247 13 69 www.ostaszewo.pl, ug@ostaszewo.

WÓJT GMINY OSTASZEWO ul. Kościuszki 51 82 112 Ostaszewo 74 tel. (55) 247 13 18, 247 13 28, faks 55 247 13 69 www.ostaszewo.pl, ug@ostaszewo. WÓJT GMINY OSTASZEWO ul. Kościuszki 51 82 112 Ostaszewo 74 tel. (55) 247 13 18, 247 13 28, faks 55 247 13 69 www.ostaszewo.pl, ug@ostaszewo.pl SM.7624.1.2011 Ostaszewo, dnia 10.02.2012 rok POSTANOWIENIE

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa ocena projektów inwestycyjnych w energetyce wiatrowej

Środowiskowa ocena projektów inwestycyjnych w energetyce wiatrowej Środowiskowa ocena projektów inwestycyjnych w energetyce wiatrowej Maciej Stryjecki Grupa Doradcza SMDI Warszawa, 21 maja 2012 r. Zakres prezentacji 1. Audyt środowiskowy na co należy zwrócić uwagę przy

Bardziej szczegółowo

Wstępny Plan Działań Środowiskowo-Społecznych (ESAP) Farmy Wiatrowe Grabowo, Mycielin i Piekło, Polska. Wymóg prawny/najlepsza praktyka

Wstępny Plan Działań Środowiskowo-Społecznych (ESAP) Farmy Wiatrowe Grabowo, Mycielin i Piekło, Polska. Wymóg prawny/najlepsza praktyka Wstępny Plan Działań Środowiskowo-Społecznych (ESAP) Farmy Wiatrowe Grabowo, Mycielin i Piekło, Polska Nr Działanie Korzyści/ Działania ogólne 1. Polenergia wdroży korporacyjny Plan Dzialań Środowiskowo-

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Przebieg postępowania administracyjnego

Przebieg postępowania administracyjnego Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla morskiej farmy wiatrowej Przebieg postępowania administracyjnego Krzysztof Mielniczuk Grupa Doradcza SMDI Warszawa, 16/09/2011 Jakie przepisy regulują zagadnienia

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010 DROGI SAMORZĄDOWE X LAT AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBSZARAMI NATURA 2000 Janusz Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. www.ek-kom.pl Regietów, 21 stycznia 2010 Krótka informacja nt. obszarów NATURA 2000 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Hałas statków powietrznych 2. Emisje z silników statków powietrznych. Ochrona środowiska

Hałas statków powietrznych 2. Emisje z silników statków powietrznych. Ochrona środowiska 2 Lata 60-te XX wieku - wzrost zainteresowania problemami ochrony w sąsiedztwie lotnisk 1971 - uchwalenie przez Radę ICAO międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania w zakresie hałasu lotniczego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUWAŁKI

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUWAŁKI Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/230/13 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2013 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

Lądowe elektrownie wiatrowe

Lądowe elektrownie wiatrowe Lądowe elektrownie wiatrowe F army wiatrowe stanowią przedsięwzięcia, które ze względu na swoją złożoność mogą oddziaływać na wiele elementów środowiska naturalnego. W związku z dynamicznym rozwojem energetyki

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462 URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462 Kleczew, dnia 15.05.2013 Znak sprawy: GK.6220.00007.2013 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław Patron honorowy

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław Patron honorowy Planowanie przestrzenne elektrowni wiatrowych, stosowane procedury, planowane zmiany Monika Pezdek urbanistka Wrocław 24.06.2010 Czynniki decydujące o atrakcyjności lokalizacji punkt widzenia INWESTORA

Bardziej szczegółowo

BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ INWESTORÓW W PRZYGOTOWANIU DOKUMENTACJI INWESTYCYJNEJ W ZAKRESIE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA.

BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ INWESTORÓW W PRZYGOTOWANIU DOKUMENTACJI INWESTYCYJNEJ W ZAKRESIE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA. BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ INWESTORÓW W PRZYGOTOWANIU DOKUMENTACJI INWESTYCYJNEJ W ZAKRESIE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA. Jolanta Tyka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 8 grudnia 2014r

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Dr BoŜena Kotońska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalny Konserwator

Bardziej szczegółowo

Jak łapać światło, ujarzmiać rzeki i zaprzęgać wiatr czyli o energii odnawialnej

Jak łapać światło, ujarzmiać rzeki i zaprzęgać wiatr czyli o energii odnawialnej Jak łapać światło, ujarzmiać rzeki i zaprzęgać wiatr czyli o energii odnawialnej Autor: Wojciech Ogonowski Czym są odnawialne źródła energii? To źródła niewyczerpalne, ponieważ ich stan odnawia się w krótkim

Bardziej szczegółowo

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Wizyta Studyjna Grupy Roboczej ds. Hałasu Poznań, dnia 2-4 kwietnia 2014 r. Obszar

Bardziej szczegółowo

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Schemat systemu planowania Poziom kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opublikowana MP 27.04.2012 Program zadań rządowych Poziom województwa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie dla kierownictwa w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA KORSZE POLSKA

Podsumowanie dla kierownictwa w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA KORSZE POLSKA 1 Podsumowanie dla kierownictwa w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA KORSZE POLSKA 2 Wstęp EDP Renovaveis, trzecia co do wielkości firma na świecie zajmująca się energią wiatrową ukończyła budowę

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź zredagowano w punktach nawiązujących do numeracji zawartych w ww. piśmie RDOŚ w Warszawie.

Odpowiedź zredagowano w punktach nawiązujących do numeracji zawartych w ww. piśmie RDOŚ w Warszawie. Gdańsk, 14.12. 2012 r. Windprojekt Sp. z.o o. S.K.A. 00-549 Warszawa ul. Piękna 24/26A/1 Dotyczy: odpowiedź na pismo Wójta Gminy Czernice Borowe (znak. GGP.6220.1.2012) z dnia 14 grudnia 2012 r. i Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

IN.OŚ.6220.4.2013.MS Morzeszczyn, dnia 24.09.2013 r. P O S T A N O W I E N I E

IN.OŚ.6220.4.2013.MS Morzeszczyn, dnia 24.09.2013 r. P O S T A N O W I E N I E IN.OŚ.6220.4.2013.MS Morzeszczyn, dnia 24.09.2013 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.63 ust. 1 i 4 związku z art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.28. Droga Nr 263 m. Ślesin most (kanał Warta Gopło). 28 Droga Nr 263 m. Ślesin most (kanał Warta Gopło) Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat koniński Gmina: Ślesin (m. Ślesin) Charakterystyka ogólna i

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/9/10/09 Oleśnica, dnia 16 lutego 2010 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan działań środowiskowych i społecznych Farma Wiatrowa Korsze Polska

Plan działań środowiskowych i społecznych Farma Wiatrowa Korsze Polska Plan środowiskowych i społecznych Farma Wiatrowa Korsze Polska Przygotowany dla: EDP Renewables Polska Sp. z o.o. Przygotowany przez: ENVIRON Poland Sp. z o.o. Warszawa, Polska Data: styczeń 2012 r. Numer

Bardziej szczegółowo

Jeżewo dnia rok POSTANOWIENIE

Jeżewo dnia rok POSTANOWIENIE Jeżewo dnia 12.09.2011 rok UG.6220.4.2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust.1 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej

Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej Kraków, 23 listopada 2012 r. Aspekty dobrych praktyk w ramach rozwoju energetyki wiatrowej: wybór lokalizacji farmy wiatrowej, współpraca ze społecznością

Bardziej szczegółowo

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Mieczysław Kurowski Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Źródła http://www.geoportal.gov.pl/ Obszary

Bardziej szczegółowo

Marta Roszko, Aneta Skrzypko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. Poznań, luty 2013 r.

Marta Roszko, Aneta Skrzypko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. Poznań, luty 2013 r. Marta Roszko, Aneta Skrzypko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Poznań, luty 2013 r. Istota ocen oddziaływania na Ocena oddziaływania na jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania

Bardziej szczegółowo

Stakeholders Engagement Plan (Plan SEP udział Stron przy realizacji inwestycji) dla farmy wiatrowej Margonin Polska

Stakeholders Engagement Plan (Plan SEP udział Stron przy realizacji inwestycji) dla farmy wiatrowej Margonin Polska Stakeholders Engagement Plan ( udział Stron przy realizacji inwestycji) dla farmy wiatrowej Margonin Przygotowany dla: EDP Renovaveis Przygotowany przez: ENVIRON Poland Sp. z o. o. Data: Grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 WOR.6220.2.20.2013.IK /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/ Kietrz, dnia 06.12.2013 r. D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63 330 DOBRZYCA Dobrzyca,2014-03-20 GGiOŚ.6220.2.2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462 URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462 Kleczew, dnia 24.03.2014 Znak sprawy: GK.6220.00008.2014 Numer pisma: GK.KW-00383/14

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Drzewica, dnia 05.09.2013 r. ROŚiGG-7624.6.10 Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa Założenia przyjęte przez Unię Europejską w dziedzinie produkowanej energii są takie, że do 2020

Farma wiatrowa Założenia przyjęte przez Unię Europejską w dziedzinie produkowanej energii są takie, że do 2020 E X P R ES S Nr 5/2012 Do rywal( )i Farma wiatrowa Założenia przyjęte przez Unię Europejską w dziedzinie produkowanej energii są takie, że do 2020 roku 20 procent energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł.

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI PRAWNE I SPOŁECZNO- GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARACH NATURA 2000 Zdzisław Cichocki, Małgorzata Hajto, Agnieszka Kuśmierz FORMY PRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym PROJEKT: FARMA WIATROWA MARGONIN POLSKA

Streszczenie w języku niespecjalistycznym PROJEKT: FARMA WIATROWA MARGONIN POLSKA 1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym PROJEKT: FARMA WIATROWA MARGONIN POLSKA 2 Wstęp EDP Renovaveis, czwarta co do wielkości firma na świecie zajmująca się energią wiatrową zamierza wybudować farmę

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM Wola Mysłowska 2011.04.18. 6220.3.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 7 / 7 /09 Oleśnica, dnia 31 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo)

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) I.44. Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września. 44 Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września Powiat średzki Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej a problemy zachowania ładu przestrzennego oraz wartości przyrodniczych i kulturowych w województwie kujawsko-pomorskim

Rozwój energetyki wiatrowej a problemy zachowania ładu przestrzennego oraz wartości przyrodniczych i kulturowych w województwie kujawsko-pomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Rozwój energetyki wiatrowej a problemy zachowania ładu przestrzennego oraz wartości

Bardziej szczegółowo

Elektrownie wiatrowe

Elektrownie wiatrowe Elektrownie wiatrowe Elektrownia wiatrowa zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak

Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak Kisielice 2009 Ogólna charakterystyka gminy. Gmina Kisielice jest najbardziej wysuniętą na

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RADY MIASTA KRAKOWA, 23 września 2013 PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Ewa

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

ENERGIA Z WIATRU CZY TO MA SENS?

ENERGIA Z WIATRU CZY TO MA SENS? ENERGIA Z WIATRU CZY TO MA SENS? UWARUNKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Kamila Lesiw-Głowacka WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE WE WROCŁAWIU Obecnie: INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO WARSZTATY W RAMACH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. STOLTER Sp.zo.o Grubno Stolno. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr.87/1;89/1 obręb Grubno.

D E C Y Z J A. STOLTER Sp.zo.o Grubno Stolno. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr.87/1;89/1 obręb Grubno. SRLiOS.FC.7624-18/3/09/10 Stolno 24.03.2010r D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Maciej Nawrotek Specjalista ds. ochrony środowiska w4e Centrum Energii Wiatrowej Technopark Łódź www.w4e.pl

Maciej Nawrotek Specjalista ds. ochrony środowiska w4e Centrum Energii Wiatrowej Technopark Łódź www.w4e.pl Maciej Nawrotek Specjalista ds. ochrony środowiska w4e Centrum Energii Wiatrowej Technopark Łódź www.w4e.pl Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć Jedno z najpoważniejszych wyzwań Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie nie inwestycji telekomunikacyjnych ze względu na ochronę środowiska i przyrody Anna Sopel Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Niniejsza prezentacja stanowi przegląd przepisów

Bardziej szczegółowo

www.nowamisja-niskaemisja.pl

www.nowamisja-niskaemisja.pl Gospodarka niskoemisyjna w praktyce Doświadczenia gminy Kisielice Przygotowanie: Tomasz Koprowiak, Burmistrz gminy Kisielice w latach 1990-2014 www.nowamisja-niskaemisja.pl Gmina miejsko-wiejska Kisielice

Bardziej szczegółowo

Jak sprawdzają się w praktyce przepisy dotyczące oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko?

Jak sprawdzają się w praktyce przepisy dotyczące oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko? Jak sprawdzają się w praktyce przepisy dotyczące oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko? Andrzej Dziura Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Utworzenie GDOŚ Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH Joanna Borówka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 8 grudnia 2014r 1 Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona

Bardziej szczegółowo

Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców Informacja dla mieszkańców Projekt: Pilotażowe Zagospodarowanie Złoża Gazu Ziemnego Siekierki Inwestor: Energia Zachód Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Rosnąca presja na ograniczanie emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L:

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L: Niniejsze uzupełnienie sporządzono w trakcie uzgadniania raportu o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonego na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo