Human Partner Sp. z o. o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Human Partner Sp. z o. o."

Transkrypt

1 JESIENNA OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Human Partner Sp. z o. o. 1

2 Szkolenia nic nie zmieniają w życiu firm y. Nie usprawniają jej działania, nie zwiększają zysków ani nie obniżają kosztów. Cóż z tego, że uczestnicy wrócili z warsztatu zadowoleni, a ankiety poszkoleniowe wypadły znakom icie, skoro materiały powędrowały na dno szuflady, a zachowanie ludzi pozostało bez zmian. Sam ymi szkoleniam i niczego nie zmienim y. Sam ymi szkoleniam i. Tak jak mąką nie nakarm im y głodnych. Samą mąką. 1 Dlatego m y ze szkolenia tworzym y kompleksowy projekt rozwojowy, którego efektem są oczekiwane i pozytywne zmiany wśród Państwa pracowników w przedsiębiorstwie. Na sam ym początku współpracy wspólnie określam y, jakie kierunki rozwoju będą najbardziej użyteczne dla zespołu oraz jakie kompetencje swoich pracowników firma planuje rozwijać na podstawie analizy potrzeb określam y i precyzujem y cele, jakie podczas szkolenia mają zostać osiągnięte po szkoleniu sprawdzam y osiągnięte rezultaty. Ocena efektywności szkolenia przeprowadzana jest w form ie ankiety ewaluacyjnej stosujem y pre testy i post testy w celu weryfikacji zdobytej w trakcie szkolenia wiedzy tworzym y dedykowane narzędzia, które pomagają uczestnikom wdrażać zdobyte podczas szkolenia um iejętności (Indywidualny Plan Rozwoju, Niezbędnik Menedżera) przygotowujem y raport po szkoleniu zawierający m.in. rekomendacje rozwojowe dla uczestników, omówienie rezultatów szkolenia, dokumentację fotograficzną organizujemy pokazowe szkolenia, aby zaprezentować próbkę możliwości trenera zapewniamy kontakt z trenerem po szkoleniu Stosujemy efektywne metody zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności poprzez: wykorzystanie narzędzi typu Extender DISC, czy Thomas International itp. analizowanie studiów przypadków, pracę nad rzeczywistymi przykładam i symulację rzeczywistości biznesowej prowadzenie sesji informacji zwrotnych (follow up) coaching wykonywanie zadań do samodzielnej realizacji w praktyce firmowej (zadania wdrożeniowe) nagrania audio-video wykorzystanie ćwiczeń indywidualnych i zespołowych Dlaczego warto z nami współpracować? Human Partner jest firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się w projektowaniu oraz prowadzeniu szkoleń rozwijających kompetencje ogólne i menedżerskie. Wspieramy rozwój kapitału ludzkiego w firmach z sektora MŚP i instytucji publicznych. Szkolenia traktujemy jako najważniejszy element inwestycji w kapitał ludzki. Dlatego tak duży nacisk kładziem y na jakość tej usługi. Wysoki poziom szkoleń gwarantuje doświadczona kadra trenerów-praktyków, świadczących usługi dla m iędzynarodowych firm produkcyjnych, posiadających licencje na stosowanie narzędzi rozwojowych oraz będących członkam i wielu prestiżowych organizacji trenerskich. Nasi trenerzy prowadzą zajęcia również w języku angielskim czy francuskim. 1 Zarządzanie Projektem Szkoleniowym, Red. Barbara Gancarz, Gliwice

3 PROPONOWANA TEMATYKA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH 1. Employeeship - budowanie zaangażowania pracowników 2. Budowanie zespołów o wysokiej efektywności 3. Key Performance Indicators w rozwoju strategicznym organizacji 4. Jak wykorzystać mocne strony pracowników czyli zarządzanie kompetencjami 5. Coaching jako narzędzie zarządzania talentami w organizacji 6. Efektywne kierowanie rozwojem pracowników 7. Zarządzanie zmianą w dobie wychodzenia z kryzysu gospodarczego 8. Zarządzanie przez cele (MBO) 9. Rozwój przywództwa - narzędzia pracy skutecznego Lidera 10. Trener doskonały- interaktywne warsztaty dla trenerów wewnętrznych Przedstawione powyżej tematy szkoleń i ich program y to jedynie ogólna charakterystyka obszarów, w których proponujemy Państwu nasze wsparcie. Nie trzymam y się sztywnych ram i gotowych programów szkoleniowych. Zależy nam, aby każdy projekt był indywidualny oraz jak najbardziej dopasowany do Państwa potrzeb. Employeeship budowanie zaangażowania pracowników Zaangażowanie pracowników najprościej określić można jako niezbędny zasób do tego, aby potencjał pracowników przełożyć na rezultaty biznesowe. Zaangażowanie ma swoje źródło w pozytywnych nastawieniach pracownika do firm y i przełożonych, postrzeganiu możliwości rozwoju w organizacji adekwatnie do indywidualnych oczekiwań, a także poczuciu współuczestnictwa oraz współdecydowania. Motywacja finansowa w czasach kryzysu bądź spowolnienia gospodarczego odchodzi w przeszłość. Na znaczeniu zyskują metody pozafinansowego budowania motywacji i zaangażowania pracowników. Zaangażowany pracownik utożsamia się z kulturą i celam i firm y, jest gotowy do podejmowania wysiłku na rzecz firm y i wreszcie cechuje go pragnienie pozostania w firm ie. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i wypracowanie um iejętności pozafinansowego motywowania pracowników służących przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu i budowaniu prawidłowych relacji zgodnie z misją i strategią działania firm y. Podczas szkolenia zostanie poruszona następująca tematyka: wpływ stylu kierowania na motywację pracowniczą komunikowanie, jako narzędzie motywacyjne poczucie własnej wartości, a świadomy wpływ na poczucie wartości pracownika konstruktywne dziękowanie i chwalenie konstruktywna krytyka prowadzenie budujących spotkań z podwładnymi Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, kierowników pionów organizacyjnych oraz pracowników działów personalnych. 3

4 Budowanie zespołów o wysokiej efektywności Dzisiejsze zespoły są budowane po to, aby sprostać nagłym potrzebom i wysoko postawionym wym aganiom. Cele, które się im stawia są naprawdę ambitne i wymagają zaangażowania. Tradycyjne podejście do realizacji zm ian i zarządzania zespołem w kierunku określonych celów, to być może dla niektórych organizacji już za mało aby rozwinąć ich pełny potencjał. Zespoły o wysokiej efektywności (High Performance Teams - HPT ), to wybór strategiczny firmy prowadzący do osiągnięcia w krótkim czasie ponadprzeciętnych wyników. To określone zasady i podejście do współpracy, to właściwe zaangażowanie liderów i perfekcyjne zaplanowanie działań. To działania oparte o system zarządzania poprzez cele, w którym zarządzający oczekują widocznego podniesienia skuteczności zespołu. Szkolenie będzie ciekawym doświadczeniem i źródłem wiedzy dla: organizacji poszukujących nowych sposobów na polepszenie wyników liderów, którzy chcą postawić przed swoimi zespołam i ambitniejsze cele osób, które chcą poznać wszystkie elementy koncepcji budowania HPT poszukujących praktycznych zasad planów do rozwoju HPT firm i osób poszukujących inspiracji w ukierunkowaniu zm ian organizacyjnych Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, kierowników projektów, specjalistów. Key Performance Indicators w rozwoju strategicznym organizacji Kluczowe wskaźniki wydajności, to jedne z najbardziej znaczących wskaźników dla podejmowania skutecznych decyzji w procesie zarządzania. Ich przejrzystość oraz prostota pozwalają zrozumieć sens ukierunkowania strategicznego na wszystkich poziomach organizacyjnych. Organizacje stosujące KPI budują swoją przewagę konkurencyjną mocno koncentrując się na priorytetowych celach. Wybór i posługiwanie sie KPI powoduje, że działania i zasoby organizacji zostaną zaangażowane w realizacje precyzyjnie określonej strategii. Profesjonalnie dobrane KPI pozwalają zaoszczędzić czas oraz koszty, a przede wszystkim poprawić skuteczność widoczną w wynikach finansowych firm y. Szkolenie jest przeznaczone dla firm, które szukają skutecznych metod połączenia wypracowanej strategii z działaniami operacyjnymi. Jest dodatkowym wsparciem dla tych, którzy pracują i udoskonalają systemem zarządzania przez cele lub są na etapie jego wdrożenia. Ułatwiają zastosowanie takich narzędzi jak zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard). Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. : czym są KPI oraz czym różnią się od innych wskaźników realizacji celów w organizacji jakie są podstawy do wdrożenia systemu KPI jaki model projektowy zastosować do ich opracowania i wdrożenia jak opracować kwestionariusze i scenariusze do zastosowania podczas wdrożenia KPI na czym polega nowe - pragmatyczne podejście do budowania mapy strategicznej i określania krytycznych czynników sukcesu jak zastosować zrozumiałe podejście do wyznaczania KPI na podstawie pytań strategicznych Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, kierowników pionów organizacyjnych, specjalistów. 4

5 Jak wykorzystać mocne strony pracowników, czyli zarządzanie kompetencjami w organizacji Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z metodam i i technikam i budowania modelu kompetencyjnego oraz kompetencyjnego opisu stanowiska pracy. Warsztat dostarczy także uczestnikom rzetelną wiedzę na temat stosowania narzędzi do pomiaru kompetencji w procesie selekcji zawodowej z myślą o zwiększeniu trafności decyzji personalnych tj. pozyskania osób, które rzeczywiście mają potencjał, aby się sprawdzić na danym stanowisku pracy. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili: poprawnie definiować i identyfikować kompetencje sporządzić kompetencyjny opis stanowiska pracy samodzielnie opracować wybrane narzędzia do pom iaru istotnych na danym stanowisku kompetencji zastosować w praktyce narzędzia do pomiaru kompetencji pracowników Adresatam i szkolenia jest przede wszystkim kadra menedżerska średniego i wyższego szczebla, kierownicy pionów organizacyjnych oraz specjaliści z działów HR. Coaching jako narzędzie zarządzania talentami w organizacji Zarządzanie talentami, obok zarządzania efektywnością oraz wspierania równowagi m iędzy życiem zawodowym a osobistym, uznaje się za jedno z trzech głównych wyzwań strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownicy, którzy posiadają wybitną wiedzę i um iejętności wym agają bowiem indywidualnego podejścia, zaprojektowania i konsekwentnego wdrażania ścieżki rozwoju i kariery a także zastosowania niestandardowych narzędzi motywowania. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się przede wszystkim jaką rolę pełni menedżer w zarządzaniu talentam i swojego zespołu, jak identyfikuje talenty. Uczestnicy poznają także narzędzia metodologii GROW, niezbędne w rozwoju ludzi. Po szkoleniu każdy uczestnik: będzie potrafił zidentyfikować obszary rozwoju swoich pracowników będzie um iał przygotować Indywidualne Plany Rozwoju dla zespołu nabędzie umiejętności coachingowych niezbędnych do zarządzania talentami swojego zespołu będzie posiadał system narzędzi rozwojowych do wdrożenia od dnia następnego po szkoleniu Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej odpowiedzialnej za rozwój swojego zespołu, pracowników działów personalnych. 5

6 Efektywne kierowanie rozwojem pracowników Według P. Senge organizacją uczącą się jest grupa ludzi wyjątkowo ze sobą zgranych ufających sobie, wzmacniających nawzajem swoje silne strony oraz wyrównujących swoje braki, którzy mają wspólne cele większe niż cele indywidualne i osiągają wspaniałe rezultaty. W procesie uczenia się powinni uczestniczyć wszyscy pracownicy zatrudnieni w danej organizacji, bowiem to od nich wszystkich zależy przyszłość tej organizacji, a organizacja winna jest stworzyć warunki dla rozwoju swego personelu, motywować ludzi do uczenia się, wnoszenia innowacji i własnego wkładu w przyszłość organizacji Celem szkolenia jest: pomoc organizacji w wykonywaniu jej zadań poprzez zwiększenie wartości jej najważniejszych zasobów, czyli pracowników zbudowanie świadomości, że szkolenia podwyższają kwalifikacje i powodują wzrost motywacji pracowników, a nowoprzyjętym pracownikom pozwalają zapoznać się z organizacją i przygotować do wypełniania nowych obowiązków. wzrost efektywności działania organizacji i jej konkurencyjności na rynku, planowani ścieżek karier pracowników, diagnozowanie potencjału kadr prowadzenie badania potrzeb szkoleniowych, przygotowania szkoleń Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili: wypracować wewnętrzne procedury badania potrzeb szkoleniowych skutecznie motywować i upowszechniać postawy sprzyjające szkoleniom przygotowywać budżet szkoleń zastosować sprawdzone metody badania efektywności szkoleń Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, specjalistów ds. szkoleń oraz pracowników działów personalnych. Zarządzanie zmianą w dobie wychodzenia z kryzysu gospodarczego Jak sprostać z perspektywy przedsiębiorstwa nadchodzącym zmianom w gospodarce? Jak przygotować się i reaktywnie odpowiadać na zmiany wokół nas, nie dać się zaskoczyć, reaktywnie odpowiadać na pojawiające się pytania? Jak przygotować do zm ian pracowników, tak, aby efektywnie wykonywali swoje zadania w dobie wychodzenia z kryzysu, podchodząc do nowych wyzwań ze spokojem i zrozum ieniem, wykazując się przy tym dużą dozą kreatywności i innowacyjnych rozwiązań? Niniejszy warsztat pomoże Państwu w znalezieniu odpowiedzi na powyższe pytania oraz wskaże drogę do otwarcia się na zmiany, gdyż jak wiadomo najbardziej niezm ienną cechą wszechświata jest obecność nieustannych przemian. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili: konstruktywnie podchodzić do problemów w procesie zmian organizacyjnych dokonać analizy SWOT dla znalezienia najlepszych rozwiązań stać się twórcami zm ian a nie ich ofiarami wyznaczać cele zgodnie z zasadą SMART skuteczniej przewodzić ludziom w procesie zm ian Szkolenie adresowane jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, kierowników pionów organizacyjnych oraz specjalistów. 6

7 Zarządzanie przez cele (MBO) W określaniu celów organizacyjnych kluczowe jest rozpoznanie tych obszarów organizacji, w których jest widoczny największy potencjał do zwiększenia wartości firm y. Dopiero na tej podstawie można wyznaczyć uzasadnione cele i zbudować prosty model planowania i kontroli tych celów w całej organizacji. Zrozumienie tego na czym zależy klientom i właścicielom firmy powinno być wskazówką dla menedżerów, gdzie i jakie cele wyznaczać. Szkolenie Zarządzanie poprzez Cele - system (Management By Objectives - MBO) jest ukierunkowane na pokazanie możliwości w obszarze wyznaczania celów oraz poznanie rozwiązań systemowych wspierających ich realizację. Obejm uje zasady wypracowywania systemu oraz opis wymaganych działań operacyjnych. Zawiera metodyki wspierające zarządzanie zespołem w fazie wdrożenia jak również jego stosowania. Przygotowuje uczestników do pełnienia roli lidera potrafiącego zarówno wyznaczyć cele dla zespołu jak również zmotywować go do ich realizacji. Szkolenie umożliwia praktyczne przejście przez główne etapy przygotowania i wdrażania systemu jak również wyznaczania i kaskadowania określonych celów. Obejmuje metody wyznaczania celów indywidualnych i zespołowych w oparciu o model SMART. Pozwala na zrozum ienie powiązania realizacji celów organizacyjnych w powiązaniu ze strategia firm y. Uczestnicy szkolenia: poznają metody podnoszenia skuteczności organizacyjnej zrozum ieją jak wykorzystać motywującą role celów poznają narzędzia wzmacniające procesy kontrolne stworzą podstawy do wdrożenia systemu oceny pracowników zbudują koncepcję powiązania działań operacyjnych ze strategią firm y nauczą się określania miar do zaplanowanych celów Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, kierowników pionów organizacyjnych, kierowników projektów, specjalistów. Rozwój przywództwa - narzędzia pracy skutecznego Lidera Przywództwo, to nie tylko charyzma, wizjonerstwo i osobowość, to także umiejętności i narzędzia ułatwiające liderowi drogę do wyznaczonych celów, to um iejętności, które można wykształcić i rozwijać. Lider jest odpowiedzialny za zaangażowanie swojego zespołu w realizację postawionych celów oraz udzielanie wsparcia w tych wysiłkach. Na szkoleniu rozwijane są um iejętności przywódcze z perspektywy tych kompetencji, które składają się na skuteczne przywództwo takich jak przywództwo sytuacyjne, umiejętności budowania i prezentowania wizji i celów zespołowych, angażowania zespołu w podejmowanie decyzji i budowanie konsensusu, motywowanie oraz rozwiązywanie konfliktów. Każdy z kolejnych bloków szkolenia wprowadza do powyższych zagadnień oraz pokazuje możliwości działania od strony praktycznej - ze szczególnym uwzględnieniem taktycznego przygotowania działań lidera. Szkolenie pokazuje możliwości zaangażowania i motywowania zespołów i jest szczególnie polecane osobom, które : realizują procesy zmian lub przygotowują się do nich chcą poznać skuteczne narzędzia przywództwa i wypracować własny styl szukają metod angażowania zespołu w rozwiązywanie konfliktów chcą poznać praktyczne zastosowanie narzędzi rozwiązywania konfliktów 7

8 Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, kierowników pionów organizacyjnych, Mistrzów i Liderów produkcji. Trener doskonały interaktywne warsztaty dla trenerów wewnętrznych Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników prowadzących szkolenia wewnętrzne w swoich organizacjach. Dostarczają one praktycznych oraz gotowych do natychm iastowego zastosowania narzędzi i wskazówek, jak przygotować efektywne i profesjonalne szkolenie wewnętrzne. Po szkoleniu uczestnicy zdobędą praktyczna wiedzę z zakresu: efektywnej nauki dorosłych diagnozowania potrzeb i określania celów szkolenia przygotowania program szkolenia i materiałów dla uczestników zasad skutecznej prezentacji um iejętności pracy z grupą (budowanie relacji, angażowanie uczestników, prowadzenie gier, informacja zwrotna, moderowanie dyskusji, trudne sytuacje) metod badania efektywności szkoleń Ważnym elementem szkolenia jest praktyka trenerska, polegająca na przeprowadzeniu przez uczestników przygotowanych szkoleń. Szkolenia nagrywane są na kamerę video, a następnie odtwarzane i analizowane. Uczestnicy otrzymują informację zwrotną zarówno od pozostałych uczestników, jak i od trenera. Szkolenie oparte jest całkowicie na metodach interaktywnych, prowadzone jest w charakterze warsztatów, co pozwala na pełne skupienie się uczestników na umiejętnościach praktycznych w oparciu o wiedze teoretyczną. Wykorzystuje przede wszystkim techniki: dyskusji, analizy przypadków, ćwiczeń opartych na realnych zadaniach zawodowych uczestników szkolenia, mini wykładów połączonych z prezentacjam i multimedialnym i, audiowizualne - analiza materiału video. 8

9 ANITA GOŹDZIKOWSKA KADRA TRENERSKA Doświadczony Menedżer Praktyk. Posiada wykształcenie biznesowe (AE w Krakowie Handel Zagraniczny; Ecole Superieure de Commerce de Rouen Bankowość i Finanse). Zajmowała stanowiska menedżerskie w takich koncernach, jak Auchan Polska, Groupe Andre, SigmaKalon Deco Polska, głównie w obszarach zarządzania, sprzedaży i obsługi Klienta. W SigmaKalon Deco Polska stworzyła od podstaw nowoczesny i wysoce profesjonalny Dział Obsługi Klienta (m.in. Akademia Technik Malarskich, zespół ds. telemarketingu, zespół ds. reklamacji, zespół ds. szkoleń, zarządzanie programem lojalnościowym, Badania Satysfakcji Klientów i Mystery Shopping), którym zarządzała przez 7 lat. Przez 4 lata szkoliła kierownictwo i siły sprzedaży strategicznych Klientów firm y oraz zbudowała wewnętrzny zespół trenerski na najwyższym poziom ie. Przyczyniła się do zdobycia przez Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. prestiżowej nagrody Firma Przyjazna Klientowi. Inicjatorka i liderka wielu projektów ogólnofirmowych i wdrożeń biznesowych silnie zorientowanych na doskonalenie jakości i poziomu obsługi Klienta. Doświadczona w obszarach sprzedaży, obsługi Klienta/call center, customer marketingu, komunikacji, budowaniu zespołów, edukacji, psychologii Klienta; licencjonowany i certyfikowany Praktyk Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP. Realizowała projekty szkoleniowe m. in. dla: BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A, Dolnośląski Urząd Marszałkowski, NESTLE WATERS POLAND S.A., TEVA Kutno, Kancelaria Prem iera Rady Ministrów, SCANIA Production Słupsk SA, CENTROFARB Konin, EURO BANK S.A., EUROPHARMA Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Termal" S.A, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A., Raiffeizen Bank Polska S.A.,Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. TOMASZ KRZEMIŃSKI Absolwent Politechniki Śląskiej: Zarządzanie i Marketing jak również studiów podyplomowych w zakresie informatyki. Doświadczenia zawodowe zdobywał w dużych przedsiębiorstwach przem ysłowych, w działach organizacyjnych oraz strategii zarządzania. Uczestniczył w restrukturyzacji oraz rozwoju firm z branży hutniczej. W ramach własnej działalności realizował wiele projektów związanych z wspomaganiem sprzedaży wielu firm głownie z branży FMCG. Pasjonuje się organizacją pracy oraz rozwojem strategicznym organizacji. Posiada doświadczenia w zakresie takich obszarów jak przywództwo, zarządzanie poprzez cele, team-building. Obecnie jako trener i konsultant uczestniczy w dużych projektach prowadzonych przez firm y konsultingowe związanych z restrukturyzacją i obniżką kosztów operacyjnych. Współpracuje z firmą Learnitá London, wspierającą działalność firm z całego świata w zakresie innowacji Jest autorem programu rozwoju umiejętności menedżerskich TEAMPACT. Specjalizuje się i posiada praktyczne doświadczenia w takich obszarach szkoleniowych i doradczych jak: zarządzanie przez cele, budowanie zespołów o wysokiej efektywności, rozwój przywództwa i zarządzanie zm ianam i. Realizował projekty i szkolenia dla firm z branży finansowej, przem ysłowej, ubezpieczeniowej i farmaceutycznej m in.: PKO BP, Lafarge, Elektrim, Kompania Piwowarska, Lisner, Agrosnova, Bongrain Polska, Coca Cola, Unilever, Citibank, Pliva Kraków, MERCK, PZU, Martifer, Sano, Nom i, DB Schenker Poland, Kopex i wiele innych. 9

10 ELŻBIETA KROKOSZ Absolwentka Akademii Ekonom icznej we Wrocławiu kierunku Zarządzanie i Marketing. Uzyskała półroczne stypendium TEMPUS, umożliwiające naukę w Limburg University Centre w Belgii. Jest także stypendystką Iacocca Institute w Stanach Zjednoczonych, uczestniczyła w międzynarodowym program ie "The Global Village for Future Leaders in Business and Industry" w Lehigh University Center. Międzynarodowy trener i Coach z 10 letnim doświadczeniem, ze szczególnym naciskiem na szkolenia związane z rozwojem kadry menadżerskiej. Jako Learning & Development Mnager w AIB Bank Rol w Dublinie, była odpowiedzialna za zarządzanie wdrażaniem Strategii Rozwoju Pracowników dla kadry liczącej 8500 ludzi. Ponadto jako trener/ konsultant, odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń, projektów oraz doradztwa rozwojowego. Realizowała m.in. projekt wdrożenia Strategii Coachingu wewnętrznego dla kadry zarządzającej w AIB Bank Rol, tam również prowadziła szkolenia z zakresu Emotional Intelligence dla kadry zarządzającej oraz z zakresu rozwoju kompetencji, zarządzała Programem Rozwoju Talentów. Realizowała projekty m.in. dla takich firm jak BP Polska, Wrigley, GZE Polska. Posiada licencje do takich narzędzi jak: Emotional Intelligence questionnaire Hay Group, UK Myers Briggs Type Indication (MBTI) OPP LTD. Occupational Testing Level A & Level B certified by British Psychological Association, Leadership Inventory Style- Hay Group Manager as Inspiring Leader - The International School of Coaching Prowadzi szkolenia także w języku angielskim. BEATA MARTYNOWICZ KOT Absolwentka filologii romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studiów podyplomowych z zak re su Zarządzania (dyplom Akademii Górniczo- Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akadem ii Ekonom icznej i Politechniki Krakowskiej), Zarządzania Przedsiębiorstwam i (dyplom Uniwersytetu Lille I, Francja) oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkim i (dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego). Opracowuje programy i przeprowadza szkolenia dla takich firm jak Leclerc, Legrand, Saint Gobain, ING Nationale Nederlanden, ICT, Actaris, UDT, Dalkia, Osmoza, Era, Telekomunikacja Polska, Luxottica, L Oreal, Kosmepol, Magneti Marelli, Scania, FagorMastercook. Zakres tematyczny: Skuteczna Komunikacja, Asertywność, Profesjonalna Obsługa Klienta, Techniki Sprzedaży, Negocjacje, Trening dla Trenerów, Narzędzia Motywowania, Ocena Pracownicza, Rekrutacja, Um iejętności Kierownicze (również Mistrza Produkcji oraz Lidera Utrzymania Ruchu), Leadership, Rozwiązywanie Problemów (z elementami Kaizen, PDCA), Zarządzanie Zespołem, Zarządzanie przez Cele, Zarządzanie Procesami, Zarządzanie przez Jakość Totalną. Wdraża projekty doradcze z zakresu 5S dla Intier Automotive Closures oraz dla Safilin Polska Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. 10

11 MARIOLA ŻMUDA Dyplomowany specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkim i Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, magister Zarządzania i Adm inistracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Certyfikowany Trener Biznesu Polskiej Szkoły Trenerów Biznesu Grupy Kontrakt OSH w Warszawie. Posiada 8 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zasobam i ludzkim i w m iędzynarodowych firmach branży produkcyjnej i deweloperskiej, pracując na stanowisku Dyrektora ds. Personalnych (Grupa Chantelle w Polsce, Echo Investment w Kielcach), prowadząc m.in. projekt dla francuskiej Grupy Chantelle z zakresu poprawy jakości pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie jako trener wewnętrzny prowadząc szkolenia z zakresu wprowadzanych nowoczesnych metod zarządzania personelem (MBO, kompetencyjne opisy stanowisk pracy, budowanie polityki szkoleń i rozwoju, wartościowanie stanowisk pracy) oraz jako trener biznesu, realizując autorskie szkolenia z tematów: Asertywność managera, Skuteczna rekrutacja, Radzenie sobie ze stresem, Kierowanie zespołem pracowniczym, ZZL. Train the trainer, negocjacje w biznesie, leadership i motywacja, skuteczna komunikacja, budowanie zespołów, oceny pracownicze, szkolenia i rozwój, organizacja sprzedaży. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadram i, licencjonowany specjalista metody Thomas International Systems, uczestnik programu JICAP Know-How Found, uczestnik i prelegent licznych zagranicznych szkoleń i konferencji. Prowadzi szkolenia także w języku francuskim. Zapraszamy do współpracy! Sukces Twojej organizacji zależy od rozwoju kompetencji Twoich pracowników. UWAGA! Gwarantujemy niezmienność ceny na szkolenia zamówione do końca listopada, realizowane w 2011r (pomimo wejścia w życie ustawy o 22% podatku VAT na usługi szkoleniowe w 2011r.)! 11

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

programy unijne programy doradcze szkolenia programy rozwojowe OFERTA SZKOLENIOWA DLA MŚP

programy unijne programy doradcze szkolenia programy rozwojowe OFERTA SZKOLENIOWA DLA MŚP Strona 1 Z NAMI WYPŁYNIESZ NA BŁĘKITNE OCEANY BIZNESU programy unijne programy doradcze szkolenia programy rozwojowe OFERTA SZKOLENIOWA DLA MŚP MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA w 100% Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO*

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów TYLKO 100 MIEJSC ZAJĘCIA I MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) EDYCJA 2016 Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016 Nowe tematy,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo

Katalog. Wszystkie Państwa potrzeby szkoleniowe mają jedno rozwiązanie: Akademię Szybkiej Nauki

Katalog. Wszystkie Państwa potrzeby szkoleniowe mają jedno rozwiązanie: Akademię Szybkiej Nauki Katalog Wszystkie Państwa potrzeby szkoleniowe mają jedno rozwiązanie: Akademię Szybkiej Nauki Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz ul. Nowogrodzka 49 00-695 Warszawa + 48 22 522 84 32 szkolenia@akn.pl

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Program specjalizacji: Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo