RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE"

Transkrypt

1 YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE

2 AGENDA 1 1. Wprowadzenie 2. Prezentacja najważniejszych założeń ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki 3. Konsultacje z uczestnikami Robert Sroka Szef Projektów CSR Adam Grzymisławski Zespół CSR Dr Arkadiusz Kustra Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

3 EWOLUCJA RAPORTOWANIA źródło: IIRC

4 PRZYSZŁOŚĆ RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE źródło: IIRC

5 4 Raportowanie zintegrowane łączy w sobie istotne informacje na temat strategii, zarządzania, wyników i perspektyw na przyszłość organizacji w sposób, który odzwierciedla ekonomiczny, społeczny i środowiskowy kontekst, w którym ona działa. Międzynarodowy Komitet Raportowania Zintegrowanego

6 ZESPÓŁ DS. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 5 ZESPÓŁ DS. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI GRUPA ROBOCZA DS. PROMOCJI CSR GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI GRUPA ROBOCZA DS. ZRÓWNOWAŻONEJ KONSUMPCJI GRUPA ROBOCZA DS. EDUKACJI CSR

7 EKSPERTYZA WYTYCZNE W ZAKRESIE UJAWNIANIA DANYCH POZAFINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW 6 Celem ekspertyzy jest dostarczenie przedsiębiorstwom wiedzy w zakresie: zasad i wytycznych raportowania zintegrowanego, stosowanych narzędzi oraz wskaźników do mierzenia i oceny oddziaływania przedsiębiorstwa w obszarach ESG sposobu integracji danych pozafinansowych z danymi finansowymi prezentowanymi przez przedsiębiorstwa w sprawozdaniach rocznych

8 PLAN EKSPERTYZY 7 1. Budowanie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy w obszarach materialnych i niematerialnych 2. Raportowanie zintegrowane jako model nowoczesnej sprawozdawczości 3. Narzędzia raportowania danych ESG 4. Analiza najważniejszych inicjatyw związanych z raportowaniem zintegrowanym 5. Analiza dobrych praktyk w raportowaniu zintegrowanym 6. Wytyczne dla przedsiębiorstw w zakresie integrowania informacji z obszarów finansowego i pozafinansowych w jednym raporcie rocznym

9 PLAN EKSPERTYZY 8 1. Budowanie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy w obszarach materialnych i niematerialnych 2. Raportowanie zintegrowane jako model nowoczesnej sprawozdawczości 3. Narzędzia raportowania danych ESG 4. Analiza najważniejszych inicjatyw związanych z raportowaniem zintegrowanym 5. Analiza dobrych praktyk w raportowaniu zintegrowanym 6. Wytyczne dla przedsiębiorstw w zakresie integrowania informacji z obszarów finansowego i pozafinansowych w jednym raporcie rocznym

10 BUDOWANIE WARTOŚCI JAKO PODSTAWOWY CEL STRATEGICZNY PRZEDSIĘBIORSTWA 9 Wartość dla interesariuszy Kaplan, Norton Sveiby, Edvinson Wartość dla akcjonariuszy Rappaport Copeland, Koller, Murrin Gomez, Weber Zarządzanie ukierunkowane na wartość (obszary materialne) Zarządzanie ukierunkowane na wartość (obszary materialne i niematerialne) Podejście zasobowe Prahalad, Hamel Zarządzanie ukierunkowane na zasoby Korzyści konkurencyjne Porter Zarządzanie ukierunkowane na rynek Kombinacja produkt rynek Ansoff BCG McKinsey Zarządzanie ukierunkowane na produkt źródło: opracowanie na podstawie W. Skoczylas

11 CZYNNIKI GENEROWANIA WARTOŚCI W OBSZARACH MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH 10 źródło: Waldemar Walczak; E-mentor nr 4 (36) / 2010

12 LUKA WARTOŚCI JAKO WYNIK BRAKU SPRAWOZDAWCZOŚCI OBSZARÓW NIEFINANSOWYCH 11 luka zrozumienia luka percepcyjna Luka wartości luka informacyjna luka w sprawozdawczości luka jakościowa

13 PRZEGLĄD POLSKICH REGULACJI W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH 12 Sprawozdania w przedsiębiorstwie Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie GUS Sprawozdanie okresowe Ustawa o rachunkowości Ustawa o statystyce publicznej Rozporządzenie Ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych MSR/MSSF Ustawy podatkowe CIT/PIT

14 WYMOGI UJAWNIANIA DANYCH ESG UNIA EUROPEJSKA 13 Dyrektywa 2003/51/WE tzw. Dyrektywa Modernizacji Rachunkowości Dyrektywa wprowadza wymóg ujawniania przez europejskie przedsiębiorstwa informacji pozafinansowych w sprawozdaniach rocznych i skonsolidowanych: w przypadku gdy, raportowanie niezbędne jest to do zrozumienia rozwoju, wyników lub sytuacji firmy; w zakresie ochrony środowiska i spraw pracowniczych oraz kluczowych wskaźników efektywności. Dyrektywa została wdrożona do polskiego prawodawstwa przez Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

15 WYMOGI UJAWNIANIA DANYCH ESG POLSKA 14 Ustawa o Rachunkowości Art W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki. 2. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o: ( ) 8) stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno również obejmować - o ile jest to istotne dla oceny sytuacji jednostki - wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

16 STRATEGICZNA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING A RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE 15 CONTROLLING Planowanie Organizowanie Kontrola Motywacja Budżety Ceny transferowe Raportowanie i system oceny Systemy premiowania Rachunkowość zarządcza Raport zintegrowany

17 PLAN EKSPERTYZY Budowanie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy w obszarach materialnych i niematerialnych 2. Raportowanie zintegrowane jako model nowoczesnej sprawozdawczości 3. Narzędzia raportowania danych ESG 4. Analiza najważniejszych inicjatyw związanych z raportowaniem zintegrowanym 5. Analiza dobrych praktyk w raportowaniu zintegrowanym 6. Wytyczne dla przedsiębiorstw w zakresie integrowania informacji z obszarów finansowego i pozafinansowych w jednym raporcie rocznym

18 AKTUALNE TRENDY W RAPORTOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 17 źródło: 2012 Global Winners&Reporting Trends; CorporateRegister.com

19 PRZEWIDYWANE TRENDY W NAJBLIŻSZYCH LATACH 18 wzrost zainteresowania raportowaniem zintegrowanym spadek znaczenia raportów zrównoważonego rozwoju źródło: Próba: 732 osoby z firm, które raportują

20 RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE A PROCESY ZACHODZĄCE W GOSPODARCE 19 Przyjęcie raportowania zintegrowanego wpływa na procesy zachodzące w gospodarce: Zwiększenie przejrzystości na rynku Zmniejszenie zmienności rynków Ułatwienie we wczesnym identyfikowaniu ryzyk Bardziej efektywna alokacja kapitału w gospodarce

21 RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE Z PERSPEKTYWY INWESTORÓW 20 Prezentowanie danych w raporcie zintegrowanym wiąże się dla inwestorów z szeregiem korzyści: Zorientowanie na przyszłe perspektywy Dostęp do danych na temat długoterminowych szans i ryzyk Wspieranie długoterminowego horyzontu inwestycji Poprawa porównywalności danych Rozjaśnienie związków miedzy wynikami finansowymi a zrównoważonym rozwojem Możliwość pełniejszej analizy i bardziej efektywnej alokacji kapitału Lepsze wypełnienie obowiązku powierniczego

22 RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE NARZĘDZIEM ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ 21 Zarządzanie wizją, strategią i celami Bardziej kompleksowe sformułowanie wizji, strategii i celów Lepsze podejmowanie długoterminowych decyzji strategicznych Poprawa wiarygodności w zakresie realizacji celów organizacji Zarządzanie wydajnością Rozbudowa systemu oceny celów o wskaźniki pozafinansowe Mierzenie i podnoszenie wydajności w istotnych, lecz nie analizowanych wcześniej obszarach Poznanie opłacalności działań CSR Zaangażowanie zarządu Włączenie zarządu w istotne dla organizacji kwestie zrównoważonego rozwoju Lepsze identyfikowanie przez zarząd przyszłych ryzyk Podniesienie zaufania akcjonariuszy

23 PODNOSZENIE WYDAJNOŚCI FIRMA SYNGENTA 22

24 RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE NARZĘDZIEM ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ 23 Systemy zarządzania i procesy wewnętrzne Wyraźniejsze dostrzeżenie słabych i mocnych stron organizacji Zidentyfikowanie miejsc, w których wewnętrzne pomiary i systemy kontroli mogą ulec poprawie Większa efektywność procesów wewnętrznych i produkcji Współpraca wewnątrzorganizacyjna Tworzenie synergii między działami Zachęcanie do innowacji Poprawa zrozumienia kontekstu funkcjonowania każdego z działów Relacje z pracownikami Kompleksowe poznanie firmy przez zespół raportujący Przyciągnięcie talentów Większe rozeznanie pracowników co do wartości cenionych w firmie i związkom między jego wydajnością a wynikami organizacji

25 RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE NARZĘDZIEM ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ 24 Zarządzanie przewagą konkurencyjną i przywództwem rynkowym Zarządzanie ryzykiem reputacyjnym i regulacyjnym Relacje inwestorskie Wyróżnienie się na rynku Zaspokojenie oczekiwań klientów i partnerów zwracających uwagę na zrównoważony rozwój Ułatwienie dostępu do kapitału i obniżenie jego kosztu Zmniejszenie ryzyka reputacyjnego poprzez lepsze zrozumienie wpływu strategicznych wyborów na społeczeństwo Zmniejszenie ryzyka reputacyjnego w łańcuchu dostaw poprzez większy wpływ na partnerów biznesowych Zmniejszenie ryzyka regulacyjnego poprzez posiadanie głosu przy rozwijaniu ram raportowania zintegrowanego Zwiększenie świadomości inwestorów w zakresie istotności zajmowania się kwestiami zrównoważonego rozwoju Zwiększenie zainteresowania spółką przez analityków i inwestorów Podniesienie wartości firmy w oczach inwestorów

26 PLAN EKSPERTYZY Budowanie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy w obszarach materialnych i niematerialnych 2. Raportowanie zintegrowane jako model nowoczesnej sprawozdawczości 3. Narzędzia raportowania danych ESG 4. Analiza najważniejszych inicjatyw związanych z raportowaniem zintegrowanym 5. Analiza dobrych praktyk w raportowaniu zintegrowanym 6. Wytyczne dla przedsiębiorstw w zakresie integrowania informacji z obszarów finansowego i pozafinansowych w jednym raporcie rocznym

27 GLOBAL REPORTING INITIATIVE NAJPOPULARNIEJSZY STANDARD RAPORTOWANIA DANYCH ESG 26 Najbardziej popularny i zaawansowany standard raportowania pozafinansowego Pozwala na stworzenie efektywnego systemu zbierania i zarządzania danymi pozafinansowymi Możliwość porównania do bezpośrednich konkurentów w branży oraz do innych przedsiębiorstw na rynku Monitorowanie postępów wewnątrz przedsiębiorstwa w czasie W 2011 roku raport wg standardów GRI opublikowało 2515 firm na całym świecie; od 2001 roku powstało raportów Obecnie rozwijana jest nowa generacja wskaźników G Liczba raportów wg standardów GRI na świecie Baza danych ze wszystkimi raportami:

28 AKTUALNA SYTUACJA W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI W POLSCE 27

29 SCHEMAT JEDNOLITEGO SYSTEMU RAPORTOWANIA Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA XBRL 28

30 MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NARZĘDZI CYFROWYCH - XBRL 29 Kadra zarządzajaca (Dyrektor Generalny, Finansowy, Operacyjni, ds. sprzedaży i marketingu, relacji inwestorskich) Księgowi DANE FINANSOWE CHMURA ONE REPORT WYNIKI I ANALIZY Księgowi Kadra zarządzajaca (Dyrektor Generalny, Finansowy, Operacyjni, ds. sprzedaży i marketingu, relacji inwestorskich) DANE POZAFINANSOWE Pełnomocnicy Pełnomocnicy WSPARCIE Inni doradcy zewnętrzni ONE DATA SET Inni doradcy zewnętrzni Kontrola dostępu Inni interesariusze (np. Zarząd, Inwestorzy, Regulatorzy)

31 RAPORTOWANIE ON-LINE 30

32 PLAN EKSPERTYZY Budowanie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy w obszarach materialnych i niematerialnych 2. Raportowanie zintegrowane jako model nowoczesnej sprawozdawczości 3. Narzędzia raportowania danych ESG 4. Analiza najważniejszych inicjatyw związanych z raportowaniem zintegrowanym 5. Analiza dobrych praktyk w raportowaniu zintegrowanym 6. Wytyczne dla przedsiębiorstw w zakresie integrowania informacji z obszarów finansowego i pozafinansowych w jednym raporcie rocznym

33 ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY WLK. BRYTANIA 32 Projekt założony w 2004 roku przez Księcia Karola Connected Reporting pierwsze wytyczne raportowania zintegrowane Punkt wyjścia do prac kolejnych komitetów Wskazówki w przewodniku Connected Reporting podzielone są na 3 kluczowe kroki: 1. Łączenie strategii biznesowej i strategii zrównoważonego rozwoju Identyfikacja istotnych kwestii zrównoważonego rozwoju i opis w jaki sposób każdy z nich wpływ na cele strategiczne organizacji. 2. Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) oraz podjęte działania Ocena działań podjętych w każdym z istotnych obszarów zrównoważonego rozwoju i identyfikacja wskaźników KPI do pomiaru wydajności. 3. Raport połączonych wyników Wyważona ocena postępów w stosunku do określonych celów i założonych rezultatów.

34 INTEGRATED REPORTING COMMITTEE (IRC) RPA 33 RPA - pierwszy i jedyny kraj na świecie, w którym w 2010 roku wprowadzono obowiązek raportowania zintegrowanego W 2011 roku Komitet Raportowania Zintegrowanego wydał dokument zawierający wytyczne i praktyczne wskazówki Aby osiągnąć założone cele zintegrowanego raportowania proponuje się włączyć do raportu zintegrowanego następujące elementy: opis zakresu i granic raportu zintegrowanego. zwięzły opis organizacji i jej działalności opis szans i ryzyk, które są istotne dla obecnej i przyszłej działalności organizacji. opis celów strategicznych organizacji w horyzoncie krótko-, średnio- i długoterminowym. sprawozdanie z działalności organizacji (cele strategiczne, istotne wpływy ESG). deklaracja co do przewidywanych działań i przyszłych celów organizacji przegląd systemu wynagradzania pracowników i kadry kierowniczej krótki komentarz analityczny kadry zarządzającej

35 INTERNATIONAL INTEGRATED REPORTING COMMITTEE (IIRC) Utworzony w 2011 roku, we wrześniu opublikował materiał do dyskusji w sprawie <IR> 5 zasad przewodnich 6 elementów raportowania zintegrowanego 34 Publikacja wytycznych wypracowanych na drodze konsultacji koniec 2013

36 PLAN EKSPERTYZY Budowanie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy w obszarach materialnych i niematerialnych 2. Raportowanie zintegrowane jako model nowoczesnej sprawozdawczości 3. Narzędzia raportowania danych ESG 4. Analiza najważniejszych inicjatyw związanych z raportowaniem zintegrowanym 5. Analiza dobrych praktyk w raportowaniu zintegrowanym 6. Wytyczne dla przedsiębiorstw w zakresie integrowania informacji z obszarów finansowego i pozafinansowych w jednym raporcie rocznym

37 ŚWIAT ESKOM (RPA) 36 Pierwszy raport zintegrowany według wskazówek IIRC Uczestnik programu pilotażowego IIRC Struktura raportu: 1. Sprawozdanie zarządu 2. Informacja o firmie 3. Raport ładu korporacyjnego 4. Kontekst operacyjny 5. Wyniki w łańcuchu wartości 6. Funkcje strategiczne i pomocnicze 7. Wyniki finansowe 8. Sumaryczne sprawozdanie finansowe za 2011/12 9. Przyszłe priorytety 10. Dodatki

38 EUROPA NOVO NORDISK (DANIA) 37 Laureat konkursu CR Reporting Awards 12 w kategorii Best integrated report

39 POLSKA GRUPA LOTOS 38 Pierwsze raporty zintegrowane w Polsce Przesłanki Kończący się program 10+ Wejście do RESPECT Indesx Chęć szerszego zainteresowania interesariuszy, w tym inwestorów zagadnieniami zrównoważonego rozwoju Korzyści Zyskanie kontroli nad szeregiem nie analizowanych wcześniej obszarów Skuteczniejsze zarządzanie Lepsza identyfikacja długoterminowych szans i ryzyk Pełniejsze powiązanie strategii biznesowej ze zrównoważonym rozwojem Spadek kosztów przygotowania raportu Trudności Konieczność wypracowania własnej praktyki z racji braku przyjętych standardów Zbieranie informacji w grupie o dużym stopniu złożoności Określenie pośredniego wpływu ekonomicznego Nieprzystawanie formy raportu do obowiązkowych sprawozdań Wciąż niewielkie zainteresowanie inwestorów

40 PLAN EKSPERTYZY Budowanie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy w obszarach materialnych i niematerialnych 2. Raportowanie zintegrowane jako model nowoczesnej sprawozdawczości 3. Narzędzia raportowania danych ESG 4. Analiza najważniejszych inicjatyw związanych z raportowaniem zintegrowanym 5. Analiza dobrych praktyk w raportowaniu zintegrowanym 6. Wytyczne dla przedsiębiorstw w zakresie integrowania informacji z obszarów finansowego i pozafinansowych w jednym raporcie rocznym

41 5 ETAPÓW PROCESU RAPORTOWANIA WG GRI Przygotowanie Stworzenie wizji raportu zrównoważonego rozwoju Opracowanie planu działania Zorganizowanie spotkania inicjującego 2. Zaangażowanie Identyfikacja interesariuszy Priorytetyzacja interesariuszy Dialog z interesariuszami 3. Definiowanie Wybór tematów do prowadzenia działań i raportowania Napisanie zaleceń dla zbierających informacje Decyzja o zawartości raportu Wyznaczenie celów 4. Monitorowanie Kontrola procesów i monitorowanie działań Zapewnienie jakości informacji Ponowny przegląd i zmiana procedur wewnętrznych oraz ocena celów Zaplanowanie kolejnych działań Wybór najlepszej metody komunikacji 5. Raportowanie Napisanie raportu Dokończenie raportu Przedstawienie raportu Przygotowanie się do następnego cyklu źródło: GRI

42 PROCES RAPORTOWANIA ZINTEGROWANEGO KROK PO KROKU 41 Krok 1 - Upewnienie się co do zrozumienia konsekwencji zintegrowanego raportowania w organizacji. Krok 2 - Zaplanowanie procesu raportowania i zdefiniowanie zakresu raportu i jego granic. Krok 3 - Określenie istotnych rodzajów szans i ryzyk, które mają wpływ na zdolność organizacji do tworzenia i podtrzymywania wartości. Krok 4 - Wdrożenie systemów w celu zapewnienia gotowości do odpowiedzi na potrzeby kluczowych interesariuszy. Krok 5 - Ustanowienie wewnętrznych systemów, pozwalających dokładnie uzyskiwać i monitorować dane dotyczące wydajności. Krok 6 - Opracowanie i wdrożenie odpowiedniej procedury audytu. Krok 7 - Skompilowanie i ustrukturyzowanie raportu zintegrowanego. Krok 8 Zatwierdzenie raportu przez zarząd Krok 9 - Opublikowanie raportu zintegrowanego.

43 ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 42 Robert Sroka Szef Projektów CSR Adam Grzymisławski Zespół CSR Accreo Taxand Sp. z o.o. Grzybowska Park ul. Grzybowska 5a Warszawa tel: fax:

44 ACCREO TAXAND KIM JESTEŚMY 43 Usługi Accreo Taxand Doradztwo podatkowe Tax Advisory Services (TAS) Doradztwo biznesowe Business Consulting (BC) Doradztwo europejskie European Advisory Services Team (EAST) Corporate Social Responsibility (CSR) Accreo Taxand jest pierwszą międzynarodową, niezależną firmą doradczą w Polsce oferującą doświadczenie i jakość co najmniej na poziomie BIG4. Firma należy do międzynarodowej sieci Taxand, zrzeszającej doradców podatkowych i finansowych z blisko 50 krajów z całego świata. Działając od stycznia 2006 roku firma zatrudnia obecnie około 80 osób. W 2009 i 2010 roku Accreo Taxand zostało uznane przez miesięcznik Forbes za najlepszą i najskuteczniejszą firmę w Polsce pozyskującą dotacje unijne dla przedsiębiorców Zespół Accreo Taxand współpracuje z szerokim kręgiem ekspertów z różnych dziedzin w celu dostosowania świadczonych usług do indywidualnych potrzeb klienta (np. współpraca ze specjalistami w dziedzinie prawa, innowacji czy ochrony środowiska) Grupa Accreo Accreo Legal Law Office AESCO Energy Service Company Accreo Romania EU & BC Services

45 DOŚWIADCZENIE EKSPERTÓW ACCREO TAXAND 44 Opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii CSR w Grupie Żywiec 44 Dostosowanie oraz implementacja korporacyjnej polityki CSR Grupy Heineken. Przygotowanie całościowej strategii CSR. Wprowadzenie Grupy Żywiec na giełdowy indeks spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT. Realizacja programu ORLEN. Bezpieczne drogi prowadzonego w partnerstwie biznesowospołecznym między firmą PKN Orlen a Fundacją K. Hołowczyca Kierowca Bezpieczny Realizacja działań skierowanych do głównych interesariuszy. Wzmocnienie relacji z otoczeniem lokalnym oraz zbudowanie nowej platformy komunikacji. Realizacja celu społecznego poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Współpraca przy rozwijaniu programów społecznych w Grupie CEMEX Przygotowanie i implementacja programu wolontariatu pracowniczego. Ewaluacja efektywności programów społecznych i grantowych.

46 PROJEKTY W OBSZARZE CSR ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ ACCREO TAXAND 45 Współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych Analiza firmy pod kątem CSR. Opracowanie rekomendacji działań strategicznych w zakresie CSR. Przygotowanie kadry zarządzającej do wdrożenia strategii CSR. Współpraca z centralą Tesco w Wielkiej Brytanii oraz organizacją Impactt Limited Opracowanie programu rozwoju podnoszenia standardów CSR u polskich dostawców sieci Tesco. Przygotowanie programu szkoleń oraz przeprowadzenie warsztatów dla 60 firm dostawców Tesco w zakresie etycznego handlu oraz praw człowieka. Realizacja projektów społecznych we współpracy z Fundacją Maraton Warszawski Sztafeta Maratońska Accreo Ekiden. Maraton Warszawski. Półmaraton Warszawski.

47 WSPÓŁPRACA EKSPERTÓW ACCREO TAXAND Z AGENDAMI RZĄDOWYMI 46 Współpraca z rządowym Zespołem ds. CSR przy Ministerstwie Gospodarki Aktywny udział w pracach Zespołu w zakresie rozwoju CSR w Polsce. Opracowywanie rekomendacji dla Ministerstwa Gospodarki w zakresie rozwoju Odpowiedzialnych Inwestycji w Polsce. Opracowanie wytycznych dla funduszy inwestycyjnych dotyczących uwzględniania danych pozafinansowych (CSRowych) w procesach inwestycyjnych. Współpraca z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Skarbu Państwa przy podnoszeniu standardów CSR w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa Przeprowadzenie badania audytowego 26 firm z udziałem Skarbu Państwa pod kątem realizacji działań w zakresie CSR w ramach projektu analizy 205 podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. Opracowanie raportów oraz rekomendacji w zakresie realizacji strategii CSR dla podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. Opracowanie propozycji pytań związanych z CSR dla kandydatów do rad nadzorczych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. Przeprowadzenie szkoleń dla członków zarządów podmiotów z udziałem Skarbu Państwa w zakresie zarządzania ryzykami w zakresie zrównoważonego rozwoju na zlecenie Det Norske Veritas Business Accurance Poland.

48 PROJEKTY W OBSZARZE CSR ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ ACCREO TAXAND 47 Doświadczenie w pozyskiwaniu środków publicznych na rozwój obszarów związanych z CSR Pozyskanie środków z PO KL i realizacja projektu implementacji najpopularniejszego standardu CSR w miejscu pracy i łańcuchu dostaw SA 8000, we współpracy z Pracodawcami RP. Opracowywanie procedur z elementami CSR dla projektów, które ubiegały się o pozyskanie pomocy publicznej w obszarach takich jak: realizacja zakupów, zatrudnienie i szkolenia, ochrona środowiska. Realizacja projektu Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu w partnerstwie z PGNiG, Telekomunikacją Polską, Hochtief, GlaxoSmithKline, Danone, PZU. Prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminarium w zakresie CSR dla: Francuskiej Izby Przemysłowo Handlowej. Polsko Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych. Klubu Polskiej Rady Biznesu. Opracowanie raportów o tematyce związanej z CSR Przegląd zachęt podatkowych w kontekście CSR. Analiza systemów podatkowych 10 państw europejskich. Raportowanie ESG w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

49 ZESPÓŁ EKSPERTÓW ACCREO TAXAND 48 Robert Sroka Szef Projektów CSR W Accreo Taxand pracuje od stycznia 2011r., a zagadnieniami związanymi z CSR zajmuje się zawodowo od ponad pięciu lat. Posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu strategii CSR, wsparciu realizacji celów biznesowych za pomocą narzędzi CSR, analizie potencjału biznesowego z uwzględnieniem czynników społecznych i środowiskowych. Specjalizuje się w budowaniu partnerstw biznesowo-społecznych oraz w relacjach wewnętrznych. Jest członkiem rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Stoi na czele Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji przy Ministerstwie Gospodarki. Brał udział w licznych projektach krajowych i międzynarodowych w zakresie CSR. Jest wykładowcą akademickim oraz współautorem publikacji w zakresie CSR oraz etyki biznesu. Ma doświadczenie w opracowywaniu metodologii badań CSR. Tworzył i koordynował badania CSR m.in. w branży FMCG. Pracował z takimi firmami jak Grupa Żywiec i Cemex Polska. Jest ekspertem ds. CSR Pracodawców RP, w ramach czego współpracuje z PGNiG, Telekomunikacją Polską, Hochtief, GlaxoSmithKline, Danone, PZU. Doświadczenie zdobywał również w Parlamencie Europejskim, między innymi w Komisji Petycji. Jest absolwentem dziennikarstwa i etyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Katholieke Universiteit Leuven.

50 ZESPÓŁ EKSPERTÓW ACCREO TAXAND 49 Adam Grzymisławski Zespół CSR W Accreo Taxand pracuje od października 2011 r. Specjalizuje się w rynku odpowiedzialnych inwestycji. Jest redaktorem portalu Odpowiedzialne-Inwestowanie.pl oraz członkiem Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji przy Ministerstwie Gospodarki. Był założycielem Studenckiego Koła Naukowego CSR przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie jako przewodniczący Koła koordynował projekty 'CSR Days' oraz 'Poznań CSR Contest'. Został również laureatem konkursu 'CSR Case Study 2011, dzięki czemu odbył staż w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przygotowując konferencję CSR Wspólna Odpowiedzialność, w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Koordynator polskiej części badania European SRI Study Absolwent Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor pracy dyplomowej na temat 'Uwarunkowania rozwoju sektora odpowiedzialnych inwestycji w Polsce i na świecie'.

YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. Raportowanie CSR. www.taxand.com

YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. Raportowanie CSR. www.taxand.com YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS Raportowanie CSR www.taxand.com AGENDA 1 1. Przesłanki dla ujawniania danych pozafinansowych 2. Wizja raportowania społecznego wg PN-ISO 26000 3. Integrowanie

Bardziej szczegółowo

PO CO I JAK ZOSTAĆ SYGNATARIUSZEM ZASAD ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA

PO CO I JAK ZOSTAĆ SYGNATARIUSZEM ZASAD ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA PO CO I JAK ZOSTAĆ SYGNATARIUSZEM ZASAD ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS www.taxand.com AGENDA 1. Czym jest inicjatywa PRI 2. Kto może zostać sygnatariuszem? 3.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS www.taxand.com 1 1 1. Raportowanie CSR w Hiszpanii 2. ISO 26000 dotyczące odpowiedzialności społecznej 3. Trendy CSR 4. Kontakt 1 Raportowanie

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji

Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji Robert Sroka Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej SRI Workshop Day 2013 Warszawa, 29.01.2013 Plan prezentacji Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Katarzyna Stawinoga Departament Relacji z Inwestorami SRI Workshop Day

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Raportowanie informacji niefinansowych

Raportowanie informacji niefinansowych 9 grudnia 2014 r. Raportowanie informacji niefinansowych Małgorzata Szewc Główny Specjalista Departament Rachunkowości 1 Stan obecny Polska na tle innych krajów UE Polska implementowała w zakresie ujawniania

Bardziej szczegółowo

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu Wymogi sporządzania sprawozdania finansowego w Polsce od 2005 roku MSSF w Polsce Możliwość sporządzania sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN

Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN Raportowanie społeczne w PKN ORLEN Cele: Raportowanie jako integralna część strategii CSR Koncernu Potwierdzenie transparentności firmy we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2013 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- RYNEK cele i działania CEL I: Kreowanie i promowanie dobrych

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Bogdan Benczak, Prezes Zarządu Fundacji PZU Izabela Rakuć-Kochaniak,

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU O PROJEKCIE 1. Projekt Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU Tomasz Bujak Ład korporacyjny co to takiego? Ład korporacyjny to proces, poprzez który organizacje są ukierunkowywane, regulowane i skłaniane

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Corporate governance wpływ na efektywność i minimalizację ryzyka procesów biznesowych

Corporate governance wpływ na efektywność i minimalizację ryzyka procesów biznesowych Corporate governance wpływ na efektywność i minimalizację ryzyka procesów biznesowych Seminarium Podkomisji ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej Polskiej Izby Ubezpieczeń 21 maja 2015 Beata Szeląg Agenda

Bardziej szczegółowo

Ryzyko braku kluczowych informacji zarządczych a raportowanie zintegrowane przedsiębiorstw

Ryzyko braku kluczowych informacji zarządczych a raportowanie zintegrowane przedsiębiorstw Ryzyko braku kluczowych informacji zarządczych a raportowanie zintegrowane przedsiębiorstw Irena Pichola Lider zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, PwC Agenda 1 Po co nam to?

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ wczoraj i dziś

Bank BGŻ wczoraj i dziś Bank BGŻ wczoraj i dziś Kim jesteśmy dziś Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw Jesteśmy doceniani w obszarze CSR Nagrody 2014 r. Lider Rankingu Odpowiedzialności Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych Prezentacja Programu KPK OECD promującego Wytyczne, przedstawienie wyników ankiety oceniającej zgodność

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Raport z badań CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Warszawa, lipiec 2014 roku Metodologia Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze?

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? www.pwc.pl Partnerzy Patronat Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW Spotkanie prasowe 18 marca 2013 r. Polskie rady nadzorcze profesjonalizują

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt 1,

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odpowiedzialność i sposoby postępowania w przypadku kontroli Analiza porównawcza cen transferowych Nowe wymogi i zmiany ws. sporządzania dokumentacji cen transferowych 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z perspektywy krajowej i europejskiej. Warszawa, 25 czerwca 2015 r.

Aktualne wyzwania dla społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z perspektywy krajowej i europejskiej. Warszawa, 25 czerwca 2015 r. Aktualne wyzwania dla społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z perspektywy krajowej i europejskiej Warszawa, 25 czerwca 2015 r. 2 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw co to jest? społeczna

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline Realizacja misji firmy poprzez działania CSR Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline O GlaxoSmithKline Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie - ponad 100 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

MDDP Podstawowe informacje o firmie

MDDP Podstawowe informacje o firmie MDDP Podstawowe informacje o firmie MDDP informacje ogólne Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadcząca kompleksowe usługi. 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych oferujących wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Wszystkie drogi prowadzą do Rosji

Wszystkie drogi prowadzą do Rosji Wszystkie drogi prowadzą do Rosji Doświadczenia ze współpracy z inwestorem na rynku rosyjskim (case study) Marcin Dudarski Attorney-at-Law, Managing Partner Warszawa, 26.11.2009 Wspieranie osób podejmujących

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu zobacz... Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością chciałabym zaprosić Państwa do zapoznania się z ofertą usług kancelarii Porad Finansowo-księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. niniejszy folder przedstawi

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ WARSZAWA, 24 LISTOPADA 2015 kpmg.pl T: +48 22 528 10 88 K: +48 508 018 331 E: mdymek@kpmg.pl Marcin Dymek

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Partnerzy Zarządzający Audit & Business Consulting Group

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Partnerzy Zarządzający Audit & Business Consulting Group Szanowni Państwo W imieniu spółek wchodzących w skład Audit & Business Consulting Group mamy przyjemność przestawić Państwu ofertę naszych usług i zaprosić do współpracy. Audit & Business Consulting Group

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu:

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW (BALANCED SCORECARD) - TEORIA I PARKTYKA, które odbędzie się w terminie 28-29 czerwca 2012r. Koszt

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami firmy. Podręcznik menedżera

Zarządzanie wynikami firmy. Podręcznik menedżera Zarządzanie wynikami firmy. Podręcznik menedżera Autorzy: Mike Bourne, Pippa Bourne Jeżeli masz trudności z wdrażaniem opracowanej strategii, najwyższy czas sięgnąć po tę książkę. Znajdziesz w niej charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

magon capital Zapraszamy

magon capital Zapraszamy magon capital Zapraszamy Magon Capital Magon Capital został stworzony, żeby świadczyć usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Prowadzimy doradztwo w obszarach doradztwa strategicznym przy budowie wartości

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SECUS ASSET MANAGEMENT S.A. dotyczy art. 110w ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku tekst zmieniony ustawą z 05-08-2015 Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW JERZY BIELINSKI (red.) KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW w świetle Strategii Lizbońskiej CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wstęp 7 Część 1 Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo