RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE"

Transkrypt

1 YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE

2 AGENDA 1 1. Wprowadzenie 2. Prezentacja najważniejszych założeń ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki 3. Konsultacje z uczestnikami Robert Sroka Szef Projektów CSR Adam Grzymisławski Zespół CSR Dr Arkadiusz Kustra Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

3 EWOLUCJA RAPORTOWANIA źródło: IIRC

4 PRZYSZŁOŚĆ RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE źródło: IIRC

5 4 Raportowanie zintegrowane łączy w sobie istotne informacje na temat strategii, zarządzania, wyników i perspektyw na przyszłość organizacji w sposób, który odzwierciedla ekonomiczny, społeczny i środowiskowy kontekst, w którym ona działa. Międzynarodowy Komitet Raportowania Zintegrowanego

6 ZESPÓŁ DS. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 5 ZESPÓŁ DS. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI GRUPA ROBOCZA DS. PROMOCJI CSR GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI GRUPA ROBOCZA DS. ZRÓWNOWAŻONEJ KONSUMPCJI GRUPA ROBOCZA DS. EDUKACJI CSR

7 EKSPERTYZA WYTYCZNE W ZAKRESIE UJAWNIANIA DANYCH POZAFINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW 6 Celem ekspertyzy jest dostarczenie przedsiębiorstwom wiedzy w zakresie: zasad i wytycznych raportowania zintegrowanego, stosowanych narzędzi oraz wskaźników do mierzenia i oceny oddziaływania przedsiębiorstwa w obszarach ESG sposobu integracji danych pozafinansowych z danymi finansowymi prezentowanymi przez przedsiębiorstwa w sprawozdaniach rocznych

8 PLAN EKSPERTYZY 7 1. Budowanie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy w obszarach materialnych i niematerialnych 2. Raportowanie zintegrowane jako model nowoczesnej sprawozdawczości 3. Narzędzia raportowania danych ESG 4. Analiza najważniejszych inicjatyw związanych z raportowaniem zintegrowanym 5. Analiza dobrych praktyk w raportowaniu zintegrowanym 6. Wytyczne dla przedsiębiorstw w zakresie integrowania informacji z obszarów finansowego i pozafinansowych w jednym raporcie rocznym

9 PLAN EKSPERTYZY 8 1. Budowanie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy w obszarach materialnych i niematerialnych 2. Raportowanie zintegrowane jako model nowoczesnej sprawozdawczości 3. Narzędzia raportowania danych ESG 4. Analiza najważniejszych inicjatyw związanych z raportowaniem zintegrowanym 5. Analiza dobrych praktyk w raportowaniu zintegrowanym 6. Wytyczne dla przedsiębiorstw w zakresie integrowania informacji z obszarów finansowego i pozafinansowych w jednym raporcie rocznym

10 BUDOWANIE WARTOŚCI JAKO PODSTAWOWY CEL STRATEGICZNY PRZEDSIĘBIORSTWA 9 Wartość dla interesariuszy Kaplan, Norton Sveiby, Edvinson Wartość dla akcjonariuszy Rappaport Copeland, Koller, Murrin Gomez, Weber Zarządzanie ukierunkowane na wartość (obszary materialne) Zarządzanie ukierunkowane na wartość (obszary materialne i niematerialne) Podejście zasobowe Prahalad, Hamel Zarządzanie ukierunkowane na zasoby Korzyści konkurencyjne Porter Zarządzanie ukierunkowane na rynek Kombinacja produkt rynek Ansoff BCG McKinsey Zarządzanie ukierunkowane na produkt źródło: opracowanie na podstawie W. Skoczylas

11 CZYNNIKI GENEROWANIA WARTOŚCI W OBSZARACH MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH 10 źródło: Waldemar Walczak; E-mentor nr 4 (36) / 2010

12 LUKA WARTOŚCI JAKO WYNIK BRAKU SPRAWOZDAWCZOŚCI OBSZARÓW NIEFINANSOWYCH 11 luka zrozumienia luka percepcyjna Luka wartości luka informacyjna luka w sprawozdawczości luka jakościowa

13 PRZEGLĄD POLSKICH REGULACJI W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH 12 Sprawozdania w przedsiębiorstwie Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie GUS Sprawozdanie okresowe Ustawa o rachunkowości Ustawa o statystyce publicznej Rozporządzenie Ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych MSR/MSSF Ustawy podatkowe CIT/PIT

14 WYMOGI UJAWNIANIA DANYCH ESG UNIA EUROPEJSKA 13 Dyrektywa 2003/51/WE tzw. Dyrektywa Modernizacji Rachunkowości Dyrektywa wprowadza wymóg ujawniania przez europejskie przedsiębiorstwa informacji pozafinansowych w sprawozdaniach rocznych i skonsolidowanych: w przypadku gdy, raportowanie niezbędne jest to do zrozumienia rozwoju, wyników lub sytuacji firmy; w zakresie ochrony środowiska i spraw pracowniczych oraz kluczowych wskaźników efektywności. Dyrektywa została wdrożona do polskiego prawodawstwa przez Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

15 WYMOGI UJAWNIANIA DANYCH ESG POLSKA 14 Ustawa o Rachunkowości Art W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki. 2. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o: ( ) 8) stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno również obejmować - o ile jest to istotne dla oceny sytuacji jednostki - wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

16 STRATEGICZNA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING A RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE 15 CONTROLLING Planowanie Organizowanie Kontrola Motywacja Budżety Ceny transferowe Raportowanie i system oceny Systemy premiowania Rachunkowość zarządcza Raport zintegrowany

17 PLAN EKSPERTYZY Budowanie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy w obszarach materialnych i niematerialnych 2. Raportowanie zintegrowane jako model nowoczesnej sprawozdawczości 3. Narzędzia raportowania danych ESG 4. Analiza najważniejszych inicjatyw związanych z raportowaniem zintegrowanym 5. Analiza dobrych praktyk w raportowaniu zintegrowanym 6. Wytyczne dla przedsiębiorstw w zakresie integrowania informacji z obszarów finansowego i pozafinansowych w jednym raporcie rocznym

18 AKTUALNE TRENDY W RAPORTOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 17 źródło: 2012 Global Winners&Reporting Trends; CorporateRegister.com

19 PRZEWIDYWANE TRENDY W NAJBLIŻSZYCH LATACH 18 wzrost zainteresowania raportowaniem zintegrowanym spadek znaczenia raportów zrównoważonego rozwoju źródło: Próba: 732 osoby z firm, które raportują

20 RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE A PROCESY ZACHODZĄCE W GOSPODARCE 19 Przyjęcie raportowania zintegrowanego wpływa na procesy zachodzące w gospodarce: Zwiększenie przejrzystości na rynku Zmniejszenie zmienności rynków Ułatwienie we wczesnym identyfikowaniu ryzyk Bardziej efektywna alokacja kapitału w gospodarce

21 RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE Z PERSPEKTYWY INWESTORÓW 20 Prezentowanie danych w raporcie zintegrowanym wiąże się dla inwestorów z szeregiem korzyści: Zorientowanie na przyszłe perspektywy Dostęp do danych na temat długoterminowych szans i ryzyk Wspieranie długoterminowego horyzontu inwestycji Poprawa porównywalności danych Rozjaśnienie związków miedzy wynikami finansowymi a zrównoważonym rozwojem Możliwość pełniejszej analizy i bardziej efektywnej alokacji kapitału Lepsze wypełnienie obowiązku powierniczego

22 RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE NARZĘDZIEM ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ 21 Zarządzanie wizją, strategią i celami Bardziej kompleksowe sformułowanie wizji, strategii i celów Lepsze podejmowanie długoterminowych decyzji strategicznych Poprawa wiarygodności w zakresie realizacji celów organizacji Zarządzanie wydajnością Rozbudowa systemu oceny celów o wskaźniki pozafinansowe Mierzenie i podnoszenie wydajności w istotnych, lecz nie analizowanych wcześniej obszarach Poznanie opłacalności działań CSR Zaangażowanie zarządu Włączenie zarządu w istotne dla organizacji kwestie zrównoważonego rozwoju Lepsze identyfikowanie przez zarząd przyszłych ryzyk Podniesienie zaufania akcjonariuszy

23 PODNOSZENIE WYDAJNOŚCI FIRMA SYNGENTA 22

24 RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE NARZĘDZIEM ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ 23 Systemy zarządzania i procesy wewnętrzne Wyraźniejsze dostrzeżenie słabych i mocnych stron organizacji Zidentyfikowanie miejsc, w których wewnętrzne pomiary i systemy kontroli mogą ulec poprawie Większa efektywność procesów wewnętrznych i produkcji Współpraca wewnątrzorganizacyjna Tworzenie synergii między działami Zachęcanie do innowacji Poprawa zrozumienia kontekstu funkcjonowania każdego z działów Relacje z pracownikami Kompleksowe poznanie firmy przez zespół raportujący Przyciągnięcie talentów Większe rozeznanie pracowników co do wartości cenionych w firmie i związkom między jego wydajnością a wynikami organizacji

25 RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE NARZĘDZIEM ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ 24 Zarządzanie przewagą konkurencyjną i przywództwem rynkowym Zarządzanie ryzykiem reputacyjnym i regulacyjnym Relacje inwestorskie Wyróżnienie się na rynku Zaspokojenie oczekiwań klientów i partnerów zwracających uwagę na zrównoważony rozwój Ułatwienie dostępu do kapitału i obniżenie jego kosztu Zmniejszenie ryzyka reputacyjnego poprzez lepsze zrozumienie wpływu strategicznych wyborów na społeczeństwo Zmniejszenie ryzyka reputacyjnego w łańcuchu dostaw poprzez większy wpływ na partnerów biznesowych Zmniejszenie ryzyka regulacyjnego poprzez posiadanie głosu przy rozwijaniu ram raportowania zintegrowanego Zwiększenie świadomości inwestorów w zakresie istotności zajmowania się kwestiami zrównoważonego rozwoju Zwiększenie zainteresowania spółką przez analityków i inwestorów Podniesienie wartości firmy w oczach inwestorów

26 PLAN EKSPERTYZY Budowanie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy w obszarach materialnych i niematerialnych 2. Raportowanie zintegrowane jako model nowoczesnej sprawozdawczości 3. Narzędzia raportowania danych ESG 4. Analiza najważniejszych inicjatyw związanych z raportowaniem zintegrowanym 5. Analiza dobrych praktyk w raportowaniu zintegrowanym 6. Wytyczne dla przedsiębiorstw w zakresie integrowania informacji z obszarów finansowego i pozafinansowych w jednym raporcie rocznym

27 GLOBAL REPORTING INITIATIVE NAJPOPULARNIEJSZY STANDARD RAPORTOWANIA DANYCH ESG 26 Najbardziej popularny i zaawansowany standard raportowania pozafinansowego Pozwala na stworzenie efektywnego systemu zbierania i zarządzania danymi pozafinansowymi Możliwość porównania do bezpośrednich konkurentów w branży oraz do innych przedsiębiorstw na rynku Monitorowanie postępów wewnątrz przedsiębiorstwa w czasie W 2011 roku raport wg standardów GRI opublikowało 2515 firm na całym świecie; od 2001 roku powstało raportów Obecnie rozwijana jest nowa generacja wskaźników G Liczba raportów wg standardów GRI na świecie Baza danych ze wszystkimi raportami:

28 AKTUALNA SYTUACJA W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI W POLSCE 27

29 SCHEMAT JEDNOLITEGO SYSTEMU RAPORTOWANIA Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA XBRL 28

30 MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NARZĘDZI CYFROWYCH - XBRL 29 Kadra zarządzajaca (Dyrektor Generalny, Finansowy, Operacyjni, ds. sprzedaży i marketingu, relacji inwestorskich) Księgowi DANE FINANSOWE CHMURA ONE REPORT WYNIKI I ANALIZY Księgowi Kadra zarządzajaca (Dyrektor Generalny, Finansowy, Operacyjni, ds. sprzedaży i marketingu, relacji inwestorskich) DANE POZAFINANSOWE Pełnomocnicy Pełnomocnicy WSPARCIE Inni doradcy zewnętrzni ONE DATA SET Inni doradcy zewnętrzni Kontrola dostępu Inni interesariusze (np. Zarząd, Inwestorzy, Regulatorzy)

31 RAPORTOWANIE ON-LINE 30

32 PLAN EKSPERTYZY Budowanie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy w obszarach materialnych i niematerialnych 2. Raportowanie zintegrowane jako model nowoczesnej sprawozdawczości 3. Narzędzia raportowania danych ESG 4. Analiza najważniejszych inicjatyw związanych z raportowaniem zintegrowanym 5. Analiza dobrych praktyk w raportowaniu zintegrowanym 6. Wytyczne dla przedsiębiorstw w zakresie integrowania informacji z obszarów finansowego i pozafinansowych w jednym raporcie rocznym

33 ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY WLK. BRYTANIA 32 Projekt założony w 2004 roku przez Księcia Karola Connected Reporting pierwsze wytyczne raportowania zintegrowane Punkt wyjścia do prac kolejnych komitetów Wskazówki w przewodniku Connected Reporting podzielone są na 3 kluczowe kroki: 1. Łączenie strategii biznesowej i strategii zrównoważonego rozwoju Identyfikacja istotnych kwestii zrównoważonego rozwoju i opis w jaki sposób każdy z nich wpływ na cele strategiczne organizacji. 2. Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) oraz podjęte działania Ocena działań podjętych w każdym z istotnych obszarów zrównoważonego rozwoju i identyfikacja wskaźników KPI do pomiaru wydajności. 3. Raport połączonych wyników Wyważona ocena postępów w stosunku do określonych celów i założonych rezultatów.

34 INTEGRATED REPORTING COMMITTEE (IRC) RPA 33 RPA - pierwszy i jedyny kraj na świecie, w którym w 2010 roku wprowadzono obowiązek raportowania zintegrowanego W 2011 roku Komitet Raportowania Zintegrowanego wydał dokument zawierający wytyczne i praktyczne wskazówki Aby osiągnąć założone cele zintegrowanego raportowania proponuje się włączyć do raportu zintegrowanego następujące elementy: opis zakresu i granic raportu zintegrowanego. zwięzły opis organizacji i jej działalności opis szans i ryzyk, które są istotne dla obecnej i przyszłej działalności organizacji. opis celów strategicznych organizacji w horyzoncie krótko-, średnio- i długoterminowym. sprawozdanie z działalności organizacji (cele strategiczne, istotne wpływy ESG). deklaracja co do przewidywanych działań i przyszłych celów organizacji przegląd systemu wynagradzania pracowników i kadry kierowniczej krótki komentarz analityczny kadry zarządzającej

35 INTERNATIONAL INTEGRATED REPORTING COMMITTEE (IIRC) Utworzony w 2011 roku, we wrześniu opublikował materiał do dyskusji w sprawie <IR> 5 zasad przewodnich 6 elementów raportowania zintegrowanego 34 Publikacja wytycznych wypracowanych na drodze konsultacji koniec 2013

36 PLAN EKSPERTYZY Budowanie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy w obszarach materialnych i niematerialnych 2. Raportowanie zintegrowane jako model nowoczesnej sprawozdawczości 3. Narzędzia raportowania danych ESG 4. Analiza najważniejszych inicjatyw związanych z raportowaniem zintegrowanym 5. Analiza dobrych praktyk w raportowaniu zintegrowanym 6. Wytyczne dla przedsiębiorstw w zakresie integrowania informacji z obszarów finansowego i pozafinansowych w jednym raporcie rocznym

37 ŚWIAT ESKOM (RPA) 36 Pierwszy raport zintegrowany według wskazówek IIRC Uczestnik programu pilotażowego IIRC Struktura raportu: 1. Sprawozdanie zarządu 2. Informacja o firmie 3. Raport ładu korporacyjnego 4. Kontekst operacyjny 5. Wyniki w łańcuchu wartości 6. Funkcje strategiczne i pomocnicze 7. Wyniki finansowe 8. Sumaryczne sprawozdanie finansowe za 2011/12 9. Przyszłe priorytety 10. Dodatki

38 EUROPA NOVO NORDISK (DANIA) 37 Laureat konkursu CR Reporting Awards 12 w kategorii Best integrated report

39 POLSKA GRUPA LOTOS 38 Pierwsze raporty zintegrowane w Polsce Przesłanki Kończący się program 10+ Wejście do RESPECT Indesx Chęć szerszego zainteresowania interesariuszy, w tym inwestorów zagadnieniami zrównoważonego rozwoju Korzyści Zyskanie kontroli nad szeregiem nie analizowanych wcześniej obszarów Skuteczniejsze zarządzanie Lepsza identyfikacja długoterminowych szans i ryzyk Pełniejsze powiązanie strategii biznesowej ze zrównoważonym rozwojem Spadek kosztów przygotowania raportu Trudności Konieczność wypracowania własnej praktyki z racji braku przyjętych standardów Zbieranie informacji w grupie o dużym stopniu złożoności Określenie pośredniego wpływu ekonomicznego Nieprzystawanie formy raportu do obowiązkowych sprawozdań Wciąż niewielkie zainteresowanie inwestorów

40 PLAN EKSPERTYZY Budowanie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy w obszarach materialnych i niematerialnych 2. Raportowanie zintegrowane jako model nowoczesnej sprawozdawczości 3. Narzędzia raportowania danych ESG 4. Analiza najważniejszych inicjatyw związanych z raportowaniem zintegrowanym 5. Analiza dobrych praktyk w raportowaniu zintegrowanym 6. Wytyczne dla przedsiębiorstw w zakresie integrowania informacji z obszarów finansowego i pozafinansowych w jednym raporcie rocznym

41 5 ETAPÓW PROCESU RAPORTOWANIA WG GRI Przygotowanie Stworzenie wizji raportu zrównoważonego rozwoju Opracowanie planu działania Zorganizowanie spotkania inicjującego 2. Zaangażowanie Identyfikacja interesariuszy Priorytetyzacja interesariuszy Dialog z interesariuszami 3. Definiowanie Wybór tematów do prowadzenia działań i raportowania Napisanie zaleceń dla zbierających informacje Decyzja o zawartości raportu Wyznaczenie celów 4. Monitorowanie Kontrola procesów i monitorowanie działań Zapewnienie jakości informacji Ponowny przegląd i zmiana procedur wewnętrznych oraz ocena celów Zaplanowanie kolejnych działań Wybór najlepszej metody komunikacji 5. Raportowanie Napisanie raportu Dokończenie raportu Przedstawienie raportu Przygotowanie się do następnego cyklu źródło: GRI

42 PROCES RAPORTOWANIA ZINTEGROWANEGO KROK PO KROKU 41 Krok 1 - Upewnienie się co do zrozumienia konsekwencji zintegrowanego raportowania w organizacji. Krok 2 - Zaplanowanie procesu raportowania i zdefiniowanie zakresu raportu i jego granic. Krok 3 - Określenie istotnych rodzajów szans i ryzyk, które mają wpływ na zdolność organizacji do tworzenia i podtrzymywania wartości. Krok 4 - Wdrożenie systemów w celu zapewnienia gotowości do odpowiedzi na potrzeby kluczowych interesariuszy. Krok 5 - Ustanowienie wewnętrznych systemów, pozwalających dokładnie uzyskiwać i monitorować dane dotyczące wydajności. Krok 6 - Opracowanie i wdrożenie odpowiedniej procedury audytu. Krok 7 - Skompilowanie i ustrukturyzowanie raportu zintegrowanego. Krok 8 Zatwierdzenie raportu przez zarząd Krok 9 - Opublikowanie raportu zintegrowanego.

43 ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 42 Robert Sroka Szef Projektów CSR Adam Grzymisławski Zespół CSR Accreo Taxand Sp. z o.o. Grzybowska Park ul. Grzybowska 5a Warszawa tel: fax:

44 ACCREO TAXAND KIM JESTEŚMY 43 Usługi Accreo Taxand Doradztwo podatkowe Tax Advisory Services (TAS) Doradztwo biznesowe Business Consulting (BC) Doradztwo europejskie European Advisory Services Team (EAST) Corporate Social Responsibility (CSR) Accreo Taxand jest pierwszą międzynarodową, niezależną firmą doradczą w Polsce oferującą doświadczenie i jakość co najmniej na poziomie BIG4. Firma należy do międzynarodowej sieci Taxand, zrzeszającej doradców podatkowych i finansowych z blisko 50 krajów z całego świata. Działając od stycznia 2006 roku firma zatrudnia obecnie około 80 osób. W 2009 i 2010 roku Accreo Taxand zostało uznane przez miesięcznik Forbes za najlepszą i najskuteczniejszą firmę w Polsce pozyskującą dotacje unijne dla przedsiębiorców Zespół Accreo Taxand współpracuje z szerokim kręgiem ekspertów z różnych dziedzin w celu dostosowania świadczonych usług do indywidualnych potrzeb klienta (np. współpraca ze specjalistami w dziedzinie prawa, innowacji czy ochrony środowiska) Grupa Accreo Accreo Legal Law Office AESCO Energy Service Company Accreo Romania EU & BC Services

45 DOŚWIADCZENIE EKSPERTÓW ACCREO TAXAND 44 Opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii CSR w Grupie Żywiec 44 Dostosowanie oraz implementacja korporacyjnej polityki CSR Grupy Heineken. Przygotowanie całościowej strategii CSR. Wprowadzenie Grupy Żywiec na giełdowy indeks spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT. Realizacja programu ORLEN. Bezpieczne drogi prowadzonego w partnerstwie biznesowospołecznym między firmą PKN Orlen a Fundacją K. Hołowczyca Kierowca Bezpieczny Realizacja działań skierowanych do głównych interesariuszy. Wzmocnienie relacji z otoczeniem lokalnym oraz zbudowanie nowej platformy komunikacji. Realizacja celu społecznego poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Współpraca przy rozwijaniu programów społecznych w Grupie CEMEX Przygotowanie i implementacja programu wolontariatu pracowniczego. Ewaluacja efektywności programów społecznych i grantowych.

46 PROJEKTY W OBSZARZE CSR ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ ACCREO TAXAND 45 Współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych Analiza firmy pod kątem CSR. Opracowanie rekomendacji działań strategicznych w zakresie CSR. Przygotowanie kadry zarządzającej do wdrożenia strategii CSR. Współpraca z centralą Tesco w Wielkiej Brytanii oraz organizacją Impactt Limited Opracowanie programu rozwoju podnoszenia standardów CSR u polskich dostawców sieci Tesco. Przygotowanie programu szkoleń oraz przeprowadzenie warsztatów dla 60 firm dostawców Tesco w zakresie etycznego handlu oraz praw człowieka. Realizacja projektów społecznych we współpracy z Fundacją Maraton Warszawski Sztafeta Maratońska Accreo Ekiden. Maraton Warszawski. Półmaraton Warszawski.

47 WSPÓŁPRACA EKSPERTÓW ACCREO TAXAND Z AGENDAMI RZĄDOWYMI 46 Współpraca z rządowym Zespołem ds. CSR przy Ministerstwie Gospodarki Aktywny udział w pracach Zespołu w zakresie rozwoju CSR w Polsce. Opracowywanie rekomendacji dla Ministerstwa Gospodarki w zakresie rozwoju Odpowiedzialnych Inwestycji w Polsce. Opracowanie wytycznych dla funduszy inwestycyjnych dotyczących uwzględniania danych pozafinansowych (CSRowych) w procesach inwestycyjnych. Współpraca z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Skarbu Państwa przy podnoszeniu standardów CSR w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa Przeprowadzenie badania audytowego 26 firm z udziałem Skarbu Państwa pod kątem realizacji działań w zakresie CSR w ramach projektu analizy 205 podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. Opracowanie raportów oraz rekomendacji w zakresie realizacji strategii CSR dla podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. Opracowanie propozycji pytań związanych z CSR dla kandydatów do rad nadzorczych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. Przeprowadzenie szkoleń dla członków zarządów podmiotów z udziałem Skarbu Państwa w zakresie zarządzania ryzykami w zakresie zrównoważonego rozwoju na zlecenie Det Norske Veritas Business Accurance Poland.

48 PROJEKTY W OBSZARZE CSR ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ ACCREO TAXAND 47 Doświadczenie w pozyskiwaniu środków publicznych na rozwój obszarów związanych z CSR Pozyskanie środków z PO KL i realizacja projektu implementacji najpopularniejszego standardu CSR w miejscu pracy i łańcuchu dostaw SA 8000, we współpracy z Pracodawcami RP. Opracowywanie procedur z elementami CSR dla projektów, które ubiegały się o pozyskanie pomocy publicznej w obszarach takich jak: realizacja zakupów, zatrudnienie i szkolenia, ochrona środowiska. Realizacja projektu Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu w partnerstwie z PGNiG, Telekomunikacją Polską, Hochtief, GlaxoSmithKline, Danone, PZU. Prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminarium w zakresie CSR dla: Francuskiej Izby Przemysłowo Handlowej. Polsko Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych. Klubu Polskiej Rady Biznesu. Opracowanie raportów o tematyce związanej z CSR Przegląd zachęt podatkowych w kontekście CSR. Analiza systemów podatkowych 10 państw europejskich. Raportowanie ESG w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

49 ZESPÓŁ EKSPERTÓW ACCREO TAXAND 48 Robert Sroka Szef Projektów CSR W Accreo Taxand pracuje od stycznia 2011r., a zagadnieniami związanymi z CSR zajmuje się zawodowo od ponad pięciu lat. Posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu strategii CSR, wsparciu realizacji celów biznesowych za pomocą narzędzi CSR, analizie potencjału biznesowego z uwzględnieniem czynników społecznych i środowiskowych. Specjalizuje się w budowaniu partnerstw biznesowo-społecznych oraz w relacjach wewnętrznych. Jest członkiem rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Stoi na czele Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji przy Ministerstwie Gospodarki. Brał udział w licznych projektach krajowych i międzynarodowych w zakresie CSR. Jest wykładowcą akademickim oraz współautorem publikacji w zakresie CSR oraz etyki biznesu. Ma doświadczenie w opracowywaniu metodologii badań CSR. Tworzył i koordynował badania CSR m.in. w branży FMCG. Pracował z takimi firmami jak Grupa Żywiec i Cemex Polska. Jest ekspertem ds. CSR Pracodawców RP, w ramach czego współpracuje z PGNiG, Telekomunikacją Polską, Hochtief, GlaxoSmithKline, Danone, PZU. Doświadczenie zdobywał również w Parlamencie Europejskim, między innymi w Komisji Petycji. Jest absolwentem dziennikarstwa i etyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Katholieke Universiteit Leuven.

50 ZESPÓŁ EKSPERTÓW ACCREO TAXAND 49 Adam Grzymisławski Zespół CSR W Accreo Taxand pracuje od października 2011 r. Specjalizuje się w rynku odpowiedzialnych inwestycji. Jest redaktorem portalu Odpowiedzialne-Inwestowanie.pl oraz członkiem Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji przy Ministerstwie Gospodarki. Był założycielem Studenckiego Koła Naukowego CSR przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie jako przewodniczący Koła koordynował projekty 'CSR Days' oraz 'Poznań CSR Contest'. Został również laureatem konkursu 'CSR Case Study 2011, dzięki czemu odbył staż w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przygotowując konferencję CSR Wspólna Odpowiedzialność, w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Koordynator polskiej części badania European SRI Study Absolwent Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor pracy dyplomowej na temat 'Uwarunkowania rozwoju sektora odpowiedzialnych inwestycji w Polsce i na świecie'.

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG O R G A N I Z AT O R Z Y: Pat r o n i h o n o r o w i : Wydawca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2011. Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa. Publikacja przygotowana przez. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa 2011. Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa. Publikacja przygotowana przez. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 1 2 Warszawa 2011 Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa Publikacja przygotowana przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Recenzja naukowa: dr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes.

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes. Tegoroczny jubileusz Forum Odpowiedzialnego Biznesu to 15 lat współpracy z działającymi w Polsce firmami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju CSR. Wspólnych inicjatyw,

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE

Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE TRZECICH

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl SECTORS KPMG AND THEMES w Polsce Title A here więc wybierasz się Additional information in Univers 45 light w 12pt podróż on16pt leading na giełdę? kpmg.com kpmg.pl Proces wprowadzenia spółki na giełdę

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r. RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA Opracowany w ramach projektu: ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu w

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo