Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe"

Transkrypt

1 Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe

2 2 Deloitte Central Europe

3 Deloitte Sustainability Consulting Central Europe Zespół Sustainability Consulting Central Europe Deloitte to 15 ekspertów, ECONOMICS RELATIONS Zachęcamy do kontaktu którzy zrealizowali kilkaset projektów i przeprowadzili ponad 1000 godzin badania i analizy doty- zarządzanie relacjami i współpracy warsztatów dla prawie 200 klientów. czące kwestii zrówno- z interesariuszami, zarzą- ważonego rozwoju i ich dzanie ryzykiem reputa- Jesteśmy zespołem, który koncentruje swoje działania na transformacji firm wpływu na biznes oraz cyjnym, angażowanie i organizacji sektora publicznego, w celu przygotowania ich do stawienia możliwości angażowa- interesariuszy, kreowanie czoła lokalnym i globalnym wyzwaniom społeczno-ekonomicznym. Pracujemy nia biznesu w realizację nowych modeli bizneso- dla klientów w 17 krajach regionu Europy Środkowej. globalnych celów zrów- wych, produktów, usług noważonego rozwoju w odpowiedzi na wyzwa- Irena Pichola Wspieramy naszych klientów z sektora prywatnego i publicznego w transfor- nia społeczno- Partner, Lider zespołu macji z organizacji skupionych na efektach ekonomicznych, w podmioty świa- gospodarcze Sustainability Consulting domie budujące wartość, poprzez proaktywne zarządzanie swoim wpływem Central Europe gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Nasze podejście spójne jest K z globalną wizją Deloitte, która koncentruje się wokół hasła Zostaw po sobie ślad (ang. Making an impact that matters ). IMPACT TRANSFORMATION analiza, mierzenie strategiczna transforma- Nasze działania koncentrujemy w czterech obszarach: i zarządzanie wpływem cja biznesu w stronę Economics, ekonomicznym, podat- zintegrowanego Impact, kowym, społecznym i odpowiedzialnego Relations, i środowiskowym podejścia do zarządza- Follow us on Twitter Transformation. nia opartego o wartości https://twitter.com/dsustainability 3

4 4 Deloitte Central Europe

5 Spis treści Czy Twoja firma tworzy wartość świadomie zarządzając swoim wpływem? Mierzenie, zarządzanie i raportowanie wpływu organizacji na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowisko naturalne Jak zmniejszać wpływ na środowisko naturalne? Kompleksowe podejście do poprawy efektywności energetycznej Współtworzenie wartości poprzez angażowanie interesariuszy Powody i sposoby angażowania interesariuszy w proces decyzyjny w organizacji Klient w centrum uwagi Słuchać, odpowiadać, angażować czyli relacje z klientem oparte o dialog i współpracę Realna wartość, realny koszt, realny zysk Zintegrowany sposób myślenia i raportowania naturalna ewolucja i krok w przyszłość Czy masz pewność, że Twoja firma rozwija się w zgodzie z przyjętymi zasadami? Przegląd systemu zarządzania etyką Zaufanie. Szansa. Zysk. Budowanie lojalności i zaufania klientów poprzez odpowiedzialną sprzedaż Jak zmiany ustaw mogą wpłynąć na rynek Mierzenie i prezentowanie wpływu podmiotów i branż na otoczenie społeczno gospodarcze Zarządzanie różnorodnością 5

6 6 Deloitte Central Europe

7 Czy Twoja firma tworzy wartość świadomie zarządzając swoim wpływem? Mierzenie, zarządzanie i raportowanie wpływu organizacji na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowisko naturalne 7

8 Czym jest pomiar wpływu? Niedoskonała i niepełna informacja na temat realnych efektów działań w firmie prowadzi do błędnej alokacji nakładów oraz często nietrafionych decyzji. Badanie: WBCSD baseline report Aby adekwatniej odpowiedzieć na potrzeby wszystkich interesariuszy, przedsiębiorstwo może zidentyfikować i ocenić swój wpływ oraz konsekwencje podejmowanych decyzji. Podając ocenie wpływ swojej działalności, można uzyskać jaśniejszy obraz tego, w jakim otoczeniu przedsiębiorstwa funkcjonują oraz jaką wartość (pozytywną lub negatywną) przynoszą ich działania. Pomiar wpływu organizacji polega na przeanalizowaniu bezpośrednich efektów działalności przedsiębiorstwa oraz pośrednich efektów odnoszących się do klientów, pracowników, otoczenia rynkowego, pozostałych podmiotów z łańcucha dostaw oraz innych interesariuszy. Dlaczego warto mierzyć swój wpływ? Mierzenie wpływu pozwala m.in. na zidentyfikowanie pełnego wachlarza katalogu wartości, jakie tworzy organizacja poprzez: Określenie łańcucha wartości i otoczenia społecznego, w którym funkcjonuje Wkład w gospodarkę i w finanse publiczne Wpływ na środowisko i społeczeństwo. Z ekonomicznego punktu widzenia tylko firmy kierujące się w swoich decyzjach wynikami z całościowego pomiaru i zrozumieniem ich wpływu na otoczenie są w stanie rozwijać się w sposób rzeczywiście zrównoważony i przynosić tym samym korzyści wszystkim interesariuszom tworząc wspólną wartość. 8 Deloitte Central Europe

9 Wywierać wpływ, który ma znaczenie i przynosi korzyści Wybrane korzyści z mierzenia wpływu organizacji: Tworzenie atrakcyjnego otoczenia dla funkcjonowania firmy Przejrzystość w komunikacji z interesariuszami Legitymizacja działania przedsiębiorstwa Świadome decyzje biznesowe oraz optymalizacja działań Prawidłowa alokacja nakładów oraz sposobu korzystania z zasobów Identyfikowanie nowych możliwości w całym łańcuchu wartości Zarządzanie ryzykami, w tym reputacyjnymi Promowanie idei odpowiedzialnego biznesu oraz zrównoważony wzrost Zaufanie między przedsiębiorstwem i jego otoczeniem Dialog na rzecz tworzenia wspólnej wartości. Niezależna firma analityczna Verdantix wskazała, że jednym z 10 najważniejszych trendów w roku 2015 jest dostosowanie strategii działania firm, w taki sposób, aby skupiały się na tematach naprawdę istotnych, a co ważniejsze potrafiły zmierzyć wpływ swoich podejmowanych działań i wyrazić je w pieniądzu. Źródło: Verdantix Ltd., Hot trends in sustainability management for 2015,

10 Mierzenie jest wiedzą. Szeroki wybór usług związanych z mierzeniem wpływu Analiza kluczowych Projektowanie wskaźni- Analiza wpływu podat- Analiza wpływu zmian Projektowanie planu Opracowanie i wdroże- obszarów wpływu ków pomiaru wpływu kowego, gospodar- regulacyjnych i gospo- działań strategicznych nie systemu zarządzania oraz identyfikacja istot- gospodarczego, spo- czego (bezpośredniego, darczych na organiza- nakierowanych na mini- całościowym wpływem nych obszarów oddzia- łecznego (w tym działań pośredniego, induko- cję, otoczenie, branże malizację wpływu nega- organizacji na otoczenie ływania organizacji zaangażowania spo- wanego) organizacji (np. analiza typu ocena tywnego i zwiększenie na otoczenie łecznego) oraz na śro- z uwzględnieniem per- skutków regulacji pozytywnego wpywu społeczno-gospodarcze dowisko naturalne spektywy regionalnej OSR, analiza i tworzenie na otoczenie (opcjonal- i ogólnokrajowej scenariuszy alternatyw- nie wsparcie w pozy- oraz w odniesieniu do nych, analizy ekono- skaniu finansowanie na poszczególnych branż miczne na poziomie wybrane działania ze mikro- i makrogospodar- środków publicznych) czym) 10 Deloitte Central Europe

11 Pomiar wpływu Kontakt Rafał Rudzki Starszy Menedżer Dział Sustainability Consulting CE T: +48 (22) K: Opracowanie publikacji (w tym raportów, broszur, aplikacji mobilnych, stron internetowych itp.) oraz tworzenie innych narzędzi komunikacji elektronicznej i wizualnej np. przygotowania klipu video prezentującego wyniki analiz wpływu Strategia oraz plan działań komunikacji, a także wsparcie w wybranych działaniach komunikacyjnych prezentujących wyniki analiz wpływu Aleksandra Stanek Kowalczyk Starszy Menedżer Dział Sustainability Consulting CE T: +48 (22) K: Julia Patorska Starszy Menedżer Dział Sustainability Consulting CE T: +48 (22) K: na otoczenie Paulina Kaczmarek Menedżer Dział Sustainability Consulting CE T: +48 (22) K:

12 12 Deloitte Central Europe

13 Jak zmniejszać wpływ na środowisko naturalne? Kompleksowe podejście do poprawy efektywności energetycznej 13

14 Kompleksowe zarządzanie energią Zarządzanie energią to całościowe podejście do zużycia energii w organizacji, mające na celu zidentyfikowanie obszarów o istotnym zużyciu i zarządzanie nimi w sposób systemowy. Podejście opiera się na następujących elementach: Wdrożeniu systemu zarządzania energią wg. normy ISO Opracowaniu i wdrożeniu powtarzalnych projektów oszczędności energii Edukacji pracowników Uczestnictwie w systemie pozyskiwania białych certyfikatów Koszty związane ze zużyciem energii stanowią niejednokrotnie ważną pozycję w kosztach prowadzenia biznesu oraz jednostek samorządów terytorialnych. Dostępne rozwiązania, nie tylko nowinki techniczne, ale także innowacyjne podejście do wdrażania systemów zarządzania i budowania świadomości wśród pracowników dają szansę na zmniejszenie kosztów i emisji związanych ze zużyciem energii. 14 Deloitte Central Europe

15 Fundusze publiczne Zarządzanie zasobami Dochód rozporządzalny Wartość aktywów Oszczędność energii ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Emisje gazów cieplarnianych Bezpieczeństwo energetyczne Dostawy energii Ceny energii Biznes odgrywa kluczową rolę w realizacji celów Unii Europejskiej w zakresie ograniczania emisji CO2. Przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i uzyskane oszczędności energii bezpośrednio przekładają się na niższe koszty operacyjne przedsiębiorstwa. Popyt na energooszczędne produkty wzrasta na całym świecie, strategia zwiększania efektywności energetycznej przyczynia się również do wzrostu Zanieczyszczenie powietrza Wpływ na gospodarkę Badanie: WBCSD baseline report Zatrudnienie Produktywność przemysłu Zdrowie i dobre samopoczycie Zmniejszenie ubóstwa 15

16 Kompleksowe zarządzanie energią Podejście Skuteczne wdrożenie Identyfikacja obszarów Wdrożenie rozwiązań Doskonalenie Pozyskiwanie białych kompleksowego zarzą- o istotnym zużyciu energii optymalizacyjnych certyfikatów dzania energią wymaga Działania Działania Działania Działania podjęcia następujących Przeglądy wstępne Pomiary, monitorowanie Szkolenia kadry zarządzającej Identyfikacja przedsięwzięć kroków: Audyty efektywności i przegląd technik monitoro- i pracowników w zakresie efektywności energetycznej energetycznej wania efektywności ISO i obowiązków i w razie potrzeby przepro- Przeglądy energetyczne wg energetycznej wynikających z wdrożenia wadzenie dodatkowych normy ISO Optymalizacja zużycia energii systemu zarządzania energią audytów Opracowanie dokumentacji Szkolenie w zakresie białych Wsparcie w procesie pozyski- Rezultaty zarządzania energią wg. certyfikatów wania białych certyfikatów za Ocena potencjału do wdro- normy ISO Szkolenie audytorów przedsięwzięcia poprawy żenia systemu zarządzania wewnętrznych efektywności energetycznej energią i możliwości uzyska- Rezultaty Przeprowadzenie audytów nia efektów oszczędności Analiza i ocena potencjału po-wdrożeniowych Rezultaty energii realizacji przedsięwzięć Opracowanie dokumentacji poprawy efektywności Rezultaty do przetargów energetycznej Ocena uzyskanych efektów Wdrożenie projektów/działań energetycznych umożliwiających poprawę Monitoring i ewaluacja 16 Deloitte Central Europe wyniku energetycznego systemu

17 Kompleksowe zarządzanie energią Rezultaty Rezultaty wdrożenia kompleksowego zarządzania Osiągnięcie oszczędno- Wyszkolenie pracowni- Dołączenie do grona energią dotyczą przede wszystkim bezpośrednich ści energii ków w zakresie systemu liderów w zakresie oszczędności w kosztach zużycia energii. zarządzania i efektyw- zarządzania energią Pozwalają także na osiągnięcie innych korzyści ności energetycznej związanych ze zmianą zachowań i świadomości pracowników i przygotowanie przedsiębiorstwa do spełniania wymogów unijnych w tym zakresie. Poprawa efektywności Ustandaryzowanie Posiadanie Systemu wykorzystania energii podejścia do planowa- Zarządzania Energią w procesach technolo- nia i realizacji inwestycji według normy gicznych, produkcyj- w zakresie efektywności - uniknięcie każdorazo- nych oraz bieżącej energetycznej oraz wych kosztów komplek- eksploatacji urządzeń optymalizacja kosztów sowych audytów infrastruktury technicz- tych przedsięwzięć energetycznych przedsię- nej poprzez wdrożenie biorstwa, (wymaganych systemu zarządzania w projekcie nowej energią ustawy o efektywności energetycznej) 17

18 Kompleksowe zarządzanie energią Kontakt Rafał Rudzki Starszy Menedżer Dział Sustainability Consulting CE T: +48 (22) K: Monika Walencka Konsultant Dział Sustainability Consulting CE T: +48 (22) K: Deloitte Central Europe

19 Współtworzenie wartości poprzez angażowanie interesariuszy Powody i sposoby angażowania interesariuszy w proces decyzyjny w organizacji 19

20 Współtworzenie wartości poprzez angażowanie interesariuszy Skuteczne funkcjonowanie firmy patrzącej w przyszłość a działającej w kontekście globalnej gospodarki, wymaga zaangażowania różnorodnych grup interesariuszy i włączania ich głosu oraz perspektyw do procesu podejmowania strategicznych decyzji oraz inicjatyw powiązanych ze zrównoważonym rozwojem. Źródło: Ray Offenheiser, Przewodniczący Oxfam America Czym jest angażowanie interesariuszy? Angażowanie jest wysiłkiem firmy w zrozumieniu a także włączaniu interesariuszy ich realnych potrzeb i oczekiwań - w proces decyzyjny w firmie. A jak Ty budujesz wartość swojej organizacji? W jaki sposób budujesz relacje z pracownikami, klientami i innymi ważnymi interesariuszami? Jak obniżasz ryzyko prowadzonych projektów inwestycyjnych czy wdrażania zmian organizacyjnych? Jak budujesz relacje oraz partnerstwa z interesariuszami na rzecz innowacji, czy bardziej efektywnego sposoby działania? Czy twój sposób komunikacji buduje wiarygodność twojej organizacji? Czy udało Ci się zidentyfikować istotne obszary wpływu twojej organizacji? Skąd czerpiesz nowe pomysły na działanie? Jak monitorujesz czy twoje projekty odnoszą pożądane efekty? Jak rozumieć kompleksowe wzajemne oddziaływanie organizacji i otoczenia? oczekiwania interesy Społeczeństwo, gospodarka i środowisko ORGANIZACJA ANGAŻOWANIE INTERESARIUSZE wpływy wpływy 20 Deloitte Central Europe

21 Współtworzenie wartości poprzez angażowanie interesariuszy Korzyści Jakie korzyści może nam przynieść? Lepsze zrozumienie konsekwencji podejmowanych decyzji Wspomaganie procesu przeglądu efektów działalności organizacji Rozwiązywanie konfliktów i wspierania procesów zmiany Zdefiniowanie wpływu organizacji Zrozumienie i zarządzanie ryzykami Zdobywanie społecznej licencji na działanie Konstruktywny i ciągły proces zaangażowania pomiędzy firmami a inwestorami w zakresie zrównoważonego rozwoju jest warunkiem krytycznym w motywowaniu do integracji kwestii zrównoważonego rozwoju do strategii biznesowych. Tylko w taki sposób, inwestorzy będą mieli większe zrozumienie jak firmy adresują związane z tym ryzyka, kapitalizują możliwości i potencjalne przewagi konkurencyjne w długim okresie czasu. Źródło: Kenneth B. Sylvester, Młodszy Kontroler w Pension Policy NYC Comptroller s Office Spełnianie zobowiązań prawnych Określenie najlepszych sposobów maksymalizacji korzystnego i minimalizacji niekorzystnego wpływu decyzji i działań organizacji Buduje zaufanie oraz reputację organizacji Pozwala na pozyskanie zasobów (wiedza, finanse i technologie) potrzebnych do rozwiązywania kwestii i osiąganiu celów, które nie mogą być rozwiązane przez pojedyncze firmy/ organizacje 21

22 Szeroki wybór usług związanych z angażowaniem interesariuszy Dzięki angażowaniu i dialogowi z interesariuszami jesteśmy w stanie zrozumieć i monitorować efekty podejmowanych działań w społecznościach, w których funkcjonujemy. Jednocześnie ważne jest stworzenie i utrzymywanie różnorodnych mechanizmów angażowania interesariuszy. Badanie: Identyfikacja kluczowych interesariuszy organizacji oraz opracowanie map interesariuszy Opracowanie modeli i planów (strategii) angażowania interesariuszy przez organizacje Audyt aktualnie realizowanych działań angażujących interesariuszy przez organizację oraz przygotowanie rekomendacji zmian Opracowanie i wdrażanie kompleksowych planów konsultacji społecznych na rzecz planowania oraz realizacji inwestycji, w tym infrastrukturalnych, budowy obiektów przemysłowych, czy użyteczności publicznej 22 Deloitte Central Europe

23 Analiza potrzeb i oczekiwań interesariuszy w mediach społecznościowych oraz przygotowanie rekomendacji wynikających z analizy Prowadzenie warsztatów dla kadry zarządzającej oraz Zarządów dotyczących angażowania interesariuszy w działania organizacji oraz edukacja w zakresie dostępnych narzędzi, dobrych praktyk, standardów np. AA1000SES (AccountAbility) Przygotowanie dokumentacji typu Analiza Społeczna, Plan współpracy z zainteresowanymi stronami (SEP,z ang. Stakeholder Engagement Plan), Plan Działań Środowiskowych i Społecznych (ESAP,z ang. Environmental and Social Action Plan) wymaganych przez międzynarodowe instytucje finansujące np. EBOR (EBRD), EBI (EIB) Projektowanie rozwiązań tradycyjnych i elektronicznych (np. platformy dialogowe) dla mieszkańców gmin, miast, regionów oraz realizacja wybranych działań konsultacyjnychna rzecz np. planowanie strategii rozwoju, rozwiązań z zakresu budżetów partycypacyjnych, czy realizacji kluczowych inwestycji dla społeczności 23

24 Angażowanie interesariuszy Kontakt Aleksandra Stanek Kowalczyk Starszy Menedżer Dział Sustainability Consulting CE T: +48 (22) K: Rafał Rudzki Starszy Menedżer Dział Sustainability Consulting CE T: +48 (22) K: Deloitte Central Europe

25 Title Subtitle sdfdsfdsfdsfdsfdsfdsf Klient w centrum uwagi Słuchać, odpowiadać, angażować czyli relacje z klientem oparte o dialog i współpracę 25

26 System dialogu i angażowania klientów System dialogu i angażowania klienta To całościowe podejście do zarządzania relacjami z klientem: Uwzględniające wszystkie dostępne i stosowane narzędzia interakcji z klientem Wykorzystujące efekt synergii wynikający z wielokanałowości i różnorodności działań Pozwalające na zwiększanie efektywności działań i satysfakcji klienta, dzięki skutecznemu zarządzaniu jego potrzebami oraz mechanizmom angażowania go Tworzące nowe obszary komunikacji i współpracy między organizacją i klientem np. w zakresie innowacji Wspierające budowanie reputacji organizacji, zaufania i lojalności klientów Kluczowe pytania, na które odpowiadamy: SZANSE Czy organizacja wykorzystuje wszystkie szanse związane z dialogiem i angażowaniem klientów? EFEKTYWNOŚĆ Czy organizacja komunikuje się z klientem jednostronnie (informative), czy prowadzi z nim dialog (responsive), czy angażuje klienta (engaging)? ROLA Czy obecnie wykorzystywane kanały komunikacji i dialogu z klientem funkcjonują poprawnie? Czy spełniają swoją rolę? Czy rola ta została zdefiniowana prawidłowo? RELACJE Co dzieje się z informacją pozyskiwaną od klienta? W jaki sposób jest wykorzystywana dla usprawniania biznesu, wspierania innowacyjności, w końcu budowania relacji z klientem? SYNERGIA Czy organizacja wykorzystuje efekt synergii powstały dzięki wykorzystywaniu różnorodnych kanałów komunikacji i dialogu z klientem? INFORMOWANIE INFORMATIVE Szansa: bezpośredni dialog z klientem, może napędzać rozwój i innowacyjność jeśli firma potrafi zaangażować klientów. KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Badanie:WBCSD baseline report Deloitte Central Europe ANGAŻOWANIE ENEGAGING ODPOWIADANIE RESPONSIVE

27 Klient w centrum uwagi Jak możemy pomóc? REVIEW Przegląd istniejących kanałów komunikacji z klientami w kontekście: Roli poszczególnych kanałów (informative, responsive, engaging) Aktualnych efektów działań/ komunikacji w ramach poszczególnych kanałów Identyfikacji istotnych tematów dla klientów oraz oceny dotychczasowych działań komunikacyjnych w relacji z klientami REBUILD Zaprojektowanie całościowego podejścia do dialogu i angażowania klientów w oparciu o: Wnioski z przeprowadzonej analizy Istniejące w organizacji narzędzia komunikacji z klientem Nowe rozwiązania i pomysły oparte o najlepsze praktyki Kluczowe kierunki rozwoju firmy w wymiarze biznesowym i komunikacyjnym RENAME Zaprojektowanie działań marketingowych i komunikacyjnych wokół wdrażanych rozwiązań oraz wsparcie we wdrożeniu wybranych rozwiązań, a także ustanowienie sposobu monitoringu efektów Pierwszym krokiem w wyprzedzaniu potrzeb klienta, jest znajomość tych potrzeb. Roy H. Williams 27

28 Klient w centrum uwagi Kontakt Aleksandra Stanek Kowalczyk Starszy Menedżer Dział Sustainability Consulting CE T: +48 (22) K: Rafał Rudzki Starszy Menedżer Dział Sustainability Consulting CE T: +48 (22) K: Deloitte Central Europe

29 Realna wartość, realny koszt, realny zysk Zintegrowany sposób myślenia i raportowania naturalna ewolucja i krok w przyszłość 29

30 Dlaczego warto? do W ciągu ostatnich 30 lat nastąpiła zmiana w zakre- Globalny kryzys finan- 78% inwestorów W globalnym badaniu Wstępna wersja meto- sie wyceny spółek. Obecnie szacuje się, że aktywa sowy zrodził pytanie, stwierdza, że poziom CFO Deloitte 60% dyki raportowania zin- niematerialne stanowią od 50% do 84% wartości czy tradycyjna sprawoz- ujawniania informacji dyrektorów finanso- tegrowanego przedsiębiorstwa (w zależności od branży i rynku). dawczość odzwierciedla pozafinansowych przez wych wielkich firm opublikowana przez Źródło: Ocean Tomo, Ocean Tomo s Intangible Asset realną jakość procesów spółki jest stwierdza, że wyzwania International Integrated Market Value Study, 2015 zarządczych niewystarczający. zrównoważonego roz- Reporting Council w organizacji. Źródło: What do investors woju wpłyną na zmianę (IIRC), koalicję przedsta- expect from non-financial raportowania finanso- wicieli sektora publicz- reporting? Eurosif i ACCA wego i weryfikacji. nego i prywatnego na Źródło: DTTL global survey rzecz rozwoju metodyki of 208 CFOs, 2011 raportowania pozafinansowego XXI wieku 30 Deloitte Central Europe

31 Na świecie ok. 150 pierwszych raportów zintegrowanych w 26 krajach, w tym w Polsce Blisko 50% badanych prezesów, dyrektorów finansowych i COO deklaruje chęć przejścia na raportowanie zintegrowane (badanie na próbie 500 liderów CIMA, AICPA). Źródło: Realising the benefits. The impact of integrated reporting, Black Sun, 2014 Komisja Europejska rozszerza sprawozdawczość o obowiązek ujawniania danych pozafinansowych oraz informacji dotyczących różnorodności. Od 2017 roku spółki giełdowe, banki i inne duże jednostki zainteresowania publicznego w Polsce będą zobowiązane do raportowania m.in. oceny ryzyk, podstaw zarządczych i wskaźników wyników z zakresu przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, negatywnego wpływu organizacji na środowisko naturalne, aspektów społecznych, pracowniczych, poszanowania praw człowieka, różnorodności. Źródło: Dyrektywa ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy 31

32 Czym jest raport zintegrowany? TREND: Uproszczenie i ujednolicenie procesów sprawozdawczych organizacji pod wspólnym parasolem. Zintegrowanie elementów do tej pory przedstawianych przez organizacje w oddzielnej sprawozdawczości finansowej, społecznej (CSR), środowiskowej: w ramach jednego procesu, w jedną spójną całość, w formie jednej publikacji. Według IIRC raportowanie zintegrowane to proces, którego: podstawą jest zintegrowanie w strategii biznesowej kwestii z zakresu zrównoważonego rozwoju istotnych dla specyfiki branży i organizacji skutkiem jest cykliczne publikowany raport zintegrowany pokazujący, w jaki sposób strategia, ład korporacyjny i wyniki organizacji w kontekście otoczenia zewnętrznego pozwalają tworzyć wartość w krótkiej, średniej i długiej perspektywie czasowej IIRC wyróżnia sześć rodzajów kapitału, które zaleca uwzględniać organizacji raportującej wytworzoną wartość w sposób zintegrowany. 1. Kapitał finansowy 2. Kapitał produkcyjny 3. Kapitał intelektualny 4. Kapitał ludzki 5. Kapitał społeczny i relacyjny 6. Kapitał środkowiskowy RAPORT ZINTEGROWANY Raport roczny (raport marketingowy) Sprawozdanie z działalności zarządu Sprawozdanie finansowe Raport środowiskowy Raport społeczny (CSR) 32 Deloitte Central Europe źródło: Consultation draft of the international <IR> framework, International Integrated Reporting Council, kwiecień 2013)

33 Raport zintegrowany Korzyści Doświadczenia pionierów raportowania zintegrowanego w ramach programu pilotażowego IIRC wskazują następujące korzyści Zaangażowanie Deloitte w rozwój raportowania pozafinansowego Wewnętrzne: Możliwość zrozumienia sposobu tworzenia wartości przez organizację, Wzrost zrozumienia modelu biznesowego, strategii i ryzyk, w tym społecznych i środowiskowych Zburzenie silosów w ramach organizacji na rzecz zyskania zintegrowanej perspektywy; lepsze wzajemne zrozumienie funkcji poszczególnych departamentów Możliwość weryfikacji celów strategicznych przez całą kadrę zarządzającą w ujęciu długookresowym Identyfikacja nowych szans biznesowych przynoszących zysk finansowy i wpływających pozytywnie na otoczenie Zwiększenie trafności decyzji biznesowych podejmowanych w organizacji Zewnętrzne: Wzrost transparentności organizacji Wzmocnienie relacji z interesariuszami poprzez włączenie ich w proces definiowania istotnych kwestii dla organizacji Większe zrozumienie priorytetów strategicznych organizacji przez inwestorów Szersza perspektywa możliwych ryzyk, oraz większe zrozumienie szans działań operacyjnych organizacji podstawą do podejmowania bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych przez właścicieli i instytucje finansujące Źródło: Realising the benefits. The impact of integrated reporting, Black Sun, 2014 International Integrated Reporting Council (IIRC) Kadra zarządzająca oraz liderzy raportowania pozafinansowego i weryfikacji Deloitte zaangażowani merytorycznie w tworzenie nowych wytycznych IIRC, w tym poprzez: Członkostwo w Radzie IIRC: Steve Almond, Globalny Prezes Deloitte Touche Tohmatsu Limited Udział w Grupie Roboczej: Kristen Sullivan, Deloitte Sustainability Reporting & Assurance Leader Udział w ramach Programu Pilotażowego na rzecz przetestowania metodyki IIRC ( Pilot Programme for businesses ). 33

34 Raportowanie zintegrowane Droga do raportu zintegrowanego. Co trzeba wiedzieć? Jak możemy pomóc? Oceń, na ile jesteś gotowy. Pomyśl, jak się przygotować. Zainspiruj się! Czy wiesz, jakie korzyści może przynieść Twojej organizacji raportowanie zintegrowane? Czy jesteś świadom ryzyk, jakie niesie ze sobą niepodjęcie tego tematu teraz? Czy umiesz ocenić, na ile Twoja organizacja jest przygotowana, by raportować w sposób zintegrowany? Czy umiesz zdobyć poparcie zarządu na rzecz zmiany sposobu raportowania Twojej organizacji? Czy znasz i rozumiesz wymagania wytycznych raportowania zintegrowanego wg IIRC? Jeśli raportowałeś wcześniej dane pozafinansowe w ramach dodatku do raportu rocznego lub osobnego raportu społecznego, w tym w oparciu o metodykę Global Reporting Initiative (GRI), to czy rozumiesz, jakie są różnice względem raportu zintegrowanego? Czy posiadasz zespół do raportowania zintegrowanego? Czy w ramach zespołu odpowiedzialnego za sprawozdawczość finansową są również przedstawiciele obszarów kluczowych z perspektywy zrównoważonego rozwoju? Czy w ramach zespołu odpowiedzialnego za raportowanie społeczne są również przedstawiciele strategii, finansów, kontrolingu, relacji inwestorskich, produkcji? Czy wiesz, kogo potrzebujesz włączyć do współpracy i jak go do tego zachęcić? Zrób pierwszy krok, zaplanuj dalsze! Czy umiesz ocenić, jakie kwestie z zakresu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu są istotne dla Twojej organizacji? Czy posiadasz system zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem ryzyk społecznych i środowiskowych? Czy umiesz włączyć kwestie z zakresu zrównoważonego rozwoju w strategię biznesową Twojej organizacji? Czy umiesz zmierzyć swój wpływ i czy potrafisz zaraportować, w jaki sposób Twoja organizacja tworzy wartość z uwzględnieniem m.in. kapitału środowiskowego i społecznego? Czy wiesz, kim są Twoi interesariusze i umiesz przeprowadzić z nimi dialog tak, by zdefiniować oczekiwania względem strategii oraz raportu? Czy zdefiniowałeś wskaźniki wyników (KPI) w odniesieniu do obszarów pozafinansowych? Czy posiadasz systemy zbierania danych pozafinansowych adekwatnych do wymagań raportowania zintegrowanego? Czy wiesz, jakie nowe procesy trzeba wdrożyć w organizacji już teraz, aby w kolejnych latach móc zaraportować w sposób zintegrowany? 34 Deloitte Central Europe

35 Raportowanie zintegrowane Kontakt Ulepszaj! Czy masz wizję nowego raportu zintegrowanego? Czy wiesz, co chcesz powiedzieć? Czy umiesz zebrać dane do raportu zintegrowanego tak, by były wiarygodne i by raport był gotowy na czas? Czy wiesz, o czym warto napisać w raporcie? Aleksandra Stanek Kowalczyk Starszy Menedżer Dział Sustainability Consulting CE T: +48 (22) K: Czy wiesz, jak opracować treść raportu, aby zapewnić wysoką jakość merytoryczną? Czy wiesz, jak przygotować oprawę graficzną i multimedialną raportu? Czy wiesz, jak zakomunikować raport, by dotarł do grup docelowych, które wybrałeś? Maria Ibisz Menedżer Dział Sustainability Consulting CE T: +48 (22) Możemy pomóc odpowiedzieć na każde z postawionych pytań! K:

36 36 Deloitte Central Europe

37 Czy masz pewność, że Twoja firma rozwija się w zgodzie z przyjętymi zasadami? Przegląd systemu zarządzania etyką 37

38 Problemy z zakresu etyki, z jakimi najczęściej zmagają się przedsiębiorstwa działające w Polsce: Konflikt interesów Wręczanie lub otrzymywanie prezentów/ łapówek Niewłaściwe wykorzystanie czasu pracy lub mienia przedsiębiorstwa Kradzież środków pieniężnych/informacji lub własności intelektualnej Fałszowanie dokumentów Nierzetelna komunikacja z otoczeniem zewnętrznym Nepotyzm w procesach rekrutacyjnych Molestowanie Mobbing Dyskryminacja Naruszenie przepisów BHP Nieprzestrzeganie polityki firmy odnośnie wykorzystania Internetu System zarządzania etyką w organizacji To zbiór obowiązujących wartości i zasad etycznych, a także dokumentów, narzędzi oraz procesów mających zapewnić ich przestrzeganie. Jego wdrożenie w organizacji ma na celu aktywne kształtowanie kultury etycznej opartej na wartościach i skuteczne wspieranie działań służących podnoszeniu poziomu jej odporności na nadużycia. Skuteczne wdrożenie systemu zarządzania etyką wymaga podjęcia następujących kroków: Identyfikacja kluczowych ryzyk i zagadnień problemowych z obszaru etyki Zaprojektowanie dokumentów formalnych oraz narzędzi Wdrożenie opracowanych rozwiązań Cykliczne przeglądy systemu Cykliczne przeglądy systemu zarządzania etyką umożliwiają wczesną identyfikację luk, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie całego systemu. Przeglądy pozwalają w sposób kompleksowy ocenić system poprzez: Identyfikację mocnych oraz słabych stron przyjętych w organizacji rozwiązań formalnych. Sprawdzenie znajomości i rozumienia systemu przez pracowników. Ocenę efektywności działań podejmowanych w ramach systemu zarządzania etyką. Działania te umożliwiają skuteczne zarządzanie ryzykiem nadużyć. 84% managerów uważa, że ważną kompetencją członków zarządu jest budowanie firmy opartej na wartościach, w której etyka jest równie ważna, jak nastawienie na osiąganie biznesowych rezultatów. 38 Deloitte Central Europe Liderzy na dziś. Liderzy na jutro. Raport z badania kompetencji menedżerów kobiet i mężczyzn w kontekście zmieniających się potrzeb biznesowych. Deloitte, styczeń 2015.

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Katarzyna Stawinoga Departament Relacji z Inwestorami SRI Workshop Day

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy samoregulacji branżowych wsparciem dla rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki

Mechanizmy samoregulacji branżowych wsparciem dla rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki Mechanizmy samoregulacji branżowych wsparciem dla rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki Wprowadzenie Prezentowany materiał stanowi podsumowanie wybranych

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska Beata Stola Dyrektor Personalny i Administracji Magdalena Selwant Różycka Kierownik ds. Komunikacji Biznesowej Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

Ryzyko braku kluczowych informacji zarządczych a raportowanie zintegrowane przedsiębiorstw

Ryzyko braku kluczowych informacji zarządczych a raportowanie zintegrowane przedsiębiorstw Ryzyko braku kluczowych informacji zarządczych a raportowanie zintegrowane przedsiębiorstw Irena Pichola Lider zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, PwC Agenda 1 Po co nam to?

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl POTĘGUJEMY BIZNES ) ) strategie marketingowe warsztaty i treningi konsultacje stategiczne Właśnie upływa 10 rok naszej działalności, choć Zarządzający Rubikom Strategy Consultants mają za sobą ponad 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja działalności Aspekty operacyjne i podatkowe

Restrukturyzacja działalności Aspekty operacyjne i podatkowe Restrukturyzacja działalności Aspekty operacyjne i podatkowe Artur Janiec, Pepsico Rafał Krawczyk, Unilever Iwona Georgijew, Rafał Sadowski, Deloitte Przyczyny restrukturyzacji Co to jest restrukturyzacja?

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS www.taxand.com 1 1 1. Raportowanie CSR w Hiszpanii 2. ISO 26000 dotyczące odpowiedzialności społecznej 3. Trendy CSR 4. Kontakt 1 Raportowanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Systemy zarządzania Dobrze zaprojektowane i spójne procesy zarządcze i operacyjne Grupy Kapitałowej ukierunkowane są na zagwarantowanie oczekiwanej jakości oferowanych przez nas produktów i usług, ochronę

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 Badania dowodzą, że średnio: pracowników zmieniających pracę wskazuje na konflikty personalne jako

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany raport społeczny za 2014 rok jest drugim raportem

Zintegrowany raport społeczny za 2014 rok jest drugim raportem 01 o RAporcie Co znajduje się w raporcie Dla kogo jest raport Dlaczego prezentujemy wyniki w sposób zintegrowany Jak powstawał raport Zmiany w stosunku do poprzedniego raportu 7 O RAPORCIE Powoli, acz

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN

Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN Raportowanie społeczne w PKN ORLEN Cele: Raportowanie jako integralna część strategii CSR Koncernu Potwierdzenie transparentności firmy we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu. See what we see

Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu. See what we see Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu See what we see Listopad 2014 Spis treści 1. Źródła finansowania prac i nakładów na prace B+R 2. Innowacje w Polsce,

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2013 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- RYNEK cele i działania CEL I: Kreowanie i promowanie dobrych

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi)

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi) Rozumienie środowiskowej pracy: Praca środowiskowa to działania aktywizujące, integrujące i budujące wspólnotę lokalną, które są podejmowane w społeczności lokalnej. Działania Powinny opierać się na aktywności

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polega społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw?

Na czym w praktyce polega społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw? Na czym w praktyce polega społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw? Firma społecznie odpowiedzialna proaktywnie zarządza relacjami ze wszystkimi grupami społecznymi (interesariuszami), na które oddziałuje

Bardziej szczegółowo

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Coaching Instytutu Rozwoju Biznesu wyróżnia się systemowym podejściem - partnerem jest zarówno klient (menedżer),

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Raportowanie informacji niefinansowych

Raportowanie informacji niefinansowych 9 grudnia 2014 r. Raportowanie informacji niefinansowych Małgorzata Szewc Główny Specjalista Departament Rachunkowości 1 Stan obecny Polska na tle innych krajów UE Polska implementowała w zakresie ujawniania

Bardziej szczegółowo

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO PREAMBUŁA Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy: Ministerstwo Finansów Center for Financial Reporting Reform, Bank Światowy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Deloitte Honorowy

Organizatorzy: Ministerstwo Finansów Center for Financial Reporting Reform, Bank Światowy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Deloitte Honorowy Organizatorzy: Ministerstwo Finansów Center for Financial Reporting Reform, Bank Światowy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Deloitte Honorowy patronat: Ministerstwo Rozwoju Partnerzy: Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo