COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001"

Transkrypt

1 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control objectives for day-to-day use by business managers and auditors.

2 ARGENTYNA ARABIA SAUDYJSKA ARUBA AUSTRALIA AUSTRIA BAHAMA BAHRAIN BANGLADESZ BARBADOS BELGIA BERMUDY BOLIWIA BOTSWANA BRAZYLIA BRUNEI CHILE CHINY CHORWCJA CURACAO CYPR CZECHY DANIA DOMINIKANA EKWADOR EGIPT ESTONIA FILIPINY FINLANDIA FRANCJA GHANA GRECJA GUAM GWATEMALA HISZPANIA HOLANDIA HONDURAS HONG KONG INDIE INDONEZJA IRLANDIA ISLANDIA IZRAEL JAMAJKA JAPONIA JEMEN JORDANIA KANADA KATAR KENIA KOLUMBIA KOREA KOSTARYKA KUWEJT LIBAN INFORMATION SYSTEMS AUDIT AND CONTROL ASSOCIATION Pojedyncze, miêdzynarodowe Ÿród³o informacji do kontroli technologii informatycznej The Information systems Audit and Control Association jest wiod¹c¹, globaln¹, profesjonaln¹ organizacj¹ reprezentuj¹c¹ ludzi z ponad 100 krajów i obejmuj¹c¹ wszystkie szczeble technologii informatycznej: zarz¹dczy, kierowniczy-œredni i ni szy oraz pracowniczy. Stowarzyszenie ma wyj¹tkow¹ pozycjê, by pe³niæ rolê centralnego, koordynuj¹cego Ÿród³a standardów praktyki kontroli IT na ca³ym œwiecie. Jego strategiczne powi¹zania z innymi grupami, zajmuj¹cymi siê finansami, rachunkowoœci¹, audytem i profesj¹ IT, zapewniaj¹ niezwykle wysoki poziom integracji i zaanga owania w³aœcicieli procesów biznesowych. Programy i us³ugi Stowarzyszenia Programy i us³ugi Stowarzyszenia wyró niaj¹ siê dziêki ustaleniu najwy szych poziomów wymagañ wobec certyfikacji, standardów, profesjonalnej edukacji i publikacji technicznych. l Program certyfikacyjny (the Certified Information Systems Auditor) jest jedynym globalnie uznawanym przez œrodowiska zajmuj¹ce siê audytem i kontrol¹ IT, l Dzia³ania standaryzacyjne ustalaj¹ wzorce jakoœci, do których s¹ odnoszone dzia³ania audytu i kontroli IT. l Profesjonalne programy edukacyjne oferuj¹ odbywaj¹ce siê na piêciu kontynentach l konferencje techniczne i poœwiêcone zarz¹dzaniu, oraz seminaria na ca³ym œwiecie, aby wszêdzie umo liwiæ profesjonalistom uzyskanie ci¹g³ego szkoleni na wysokim poziomie. W zakresie publikacji technicznych dostarczane s¹ referencje i profesjonalne materia³y, s³u- ¹ce powiêkszaniu wyboru dostêpnych programów i us³ug. Information Systems Audit and Control Association zosta³a utworzona w 1969 roku, aby spe³niæ unikalne, ró norodne i bardzo techniczne potrzeby rozrastaj¹cego siê obszaru IT. W przemyœle, w którym postêp mierzy siê w nanosekundach, ISACA wystartowa³a sprawnie i szybko, aby po³¹czyæ potrzeby miêdzynarodowej spo³ecznoœci biznesowej i profesji kontroli IT. Wiêcej informacji Aby otrzymaæ dodatkowe informacje mo na zadzwoniæ pod numer , wys³aæ lub odwiedziæ nasz¹ stronê internetow¹ (www.isaca.or) 1. W Polsce ukaza³a siê publikacja Kontrola wewnêtrzna wydana przez Fundacjê Rozwoju Rachunkowoœci, która zawiera t³umaczenie COSO (od t³umacza) 2. mo e mieæ wp³yw na spe³nienie wymagania (przyp. t³um.) LICHTENSTEINN LITWA LUKSEMBURG OTWA MALAWI MALEZJA MALTA MEKSYK NIEMCY NIGERIA NORWEGIA NOWA GWINEA NOWA ZELANDIA OMAN PAKISTAN PANAMA PERU POLSKA PORTUGALIA ROSJA RPA SAIPAN SESZELE SINGAPUR S OWACJA S OWENIA SRI LANKA ST. KITTS ST. LUCIA SYRIA SZKOCJA SZWAJCARIA SZWECJA TAJLANDIA TAJWAN TANZANIA TASMANIA TRYNIDAD I TOBAGO TURCJA UGANDA URUGWAJ USA WALIA WENEZUELA WÊGRY WIELKA BRYTANIA WIETNAM W OCHY WYBRZE E KOŒCI S ONIOWEJ WYSPY FAEROE ZAMBIA ZIMBABWE ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

3 WYTYCZNE ZARZ DZANIA SPIS TREŒCI Podziêkowania 4-5 Podsumwanie dla Kierownictwa 7-8 Charakterystyka Ogólna 9-10 Struktura COBIT Przygotowanie Podstaw Budowa COBIT Tabela Podsumowuj¹ca 19 Przewodnik U ywania Struktury COBIT i Celów Kontrolnych Ogólne Cele Kontrolne Dodatki I. Opis Projektu COBIT II. Primary Reference Material III. Glossary of Terms 60

4 4 COBIT

5 WYTYCZNE ZARZ DZANIA PODSUMOWANIE DLA KIEROWNICTWA W jaki sposób poddajemy kontroli Technologiê Informacyjn¹ (ang. IT - Information Technology), aby dostarcza³a tych informacji, których potrzebuje organizacja? Jak zarz¹dzamy ryzykiem i chronimy infrastrukturê, od której jesteœmy zale ni? Podobnie jak wiele innych zagadnieñ, z którymi spotyka siê kierownictwo, te szeroko ujête strategiczne problemy generuj¹ nastêpuj¹ce tradycyjne pytania, na które bêdziemy dostarczaæ odpowiedzi: l Co jest zagadnieniem/problemem? l Jakie jest rozwi¹zanie? l Z czego siê sk³ada? l Czy bêdzie to dzia³aæ? l Jak ja to zrobiê? Podejœcie do tych zagadnieñ zosta³o podane w COBIT - Strukturze (COBIT Framework). COBIT oznacza Cele Kontrolne dla Technologii Informacyjnej i Technologii zwi¹zanych (ang. Control Objectives for Information and related Technology) i jest otwartym standardem kontroli technologii informacyjnej, rozwiniêtym i promowanym przez IT Governance Institute. Konstrukcja ta identyfikuje 34 procesy IT, ogólne podejœcie do kontroli tych procesów, a tak e 318 szczegó³owych celów kontrolnych i wskazówek dla audytorów dla oceny tych procesów. Dostarcza on daj¹cy siê powszechnie stosowaæ i zaakceptowany standard dobrych praktyk bezpieczeñstwa i kontroli IT dla wsparcia potrzeb kierownictwa w okreœlaniu i monitorowaniu w³aœciwego poziomu bezpieczeñstwa i kontroli IT w ich organizacjach. IT Governance Institute prowadzi³ dalsze badania na ten temat we wspó³pracy ze œwiatowymi ekspertami, analitykami i pracownikami naukowymi. Rezultatem jest zdefiniowanie Wytycznych Zarz¹dzania (ang. Management Guidelines), sk³adaj¹cych siê z Modeli Dojrza³oœci, Krytycznych Czynników Sukcesu, Kluczowych WskaŸników Celu i Kluczowych WskaŸników Wydajnoœci. Dostarczaj¹ one znacz¹co poprawionej konstrukcji, odpowiadaj¹cej potrzebom kierownictwa dotycz¹cym kontroli i mo liwoœci pomiaru IT, dziêki dostarczeniu narzêdzi do oceny i pomiaru œrodowiska IT organizacji w porównaniu do 34 procesów IT, które identyfikuje COBIT. W IT i sieciach komputerowych mamy wiele zmian, które podkreœlaj¹ potrzebê lepszego zarz¹dzania zwi¹zanymi z IT ryzykami. Zale noœæ od informacji elektronicznej i systemów IT jest zasadnicza dla wsparcia krytycznych systemów biznesowych. Osi¹gaj¹cy sukcesy biznes potrzebuje lepszego zarz¹dzania skomplikowan¹ technologi¹ obecn¹ w ca³ej organizacji, aby odpowiadaæ szybko i bezpiecznie na potrzeby biznesowe. Dodatkowo, œrodowisko regulacji prawnych wymaga œciœlejszej kontroli informacji. To z kolei jest wywo³ywane przez zwiêkszaj¹c¹ siê liczbê ujawnieñ awarii systemów informatycznych oraz oszustw elektronicznych. Zarz¹dzanie zwi¹zanymi z IT ryzykami jest obecnie rozumiane jako kluczowa czêœæ zarz¹dzania firm¹. W ramach zarz¹dzania firm¹, zarz¹dzanie IT w osi¹ganiu celów organizacji staje siê coraz bardziej widoczne jako wartoœæ dodana przy jednoczesnym równowa eniu ryzyka w stosunku do zwrotu z 5

6 COBIT inwestycji dla IT i jej procesów. Zarz¹dzanie IT jest integraln¹ czêœci¹ sukcesu zarz¹dzania firm¹ przez zapewnienie sprawnych i skutecznych oraz mierzalnych usprawnieñ w powi¹zanych procesach firmy. Zarz¹dzanie IT dostarcza struktury ³¹cz¹cej procesy IT, zasoby IT i informacjê ze strategi¹ i celami firmy. Co wiêcej, zarz¹dzanie IT integruje i formalizuje dobre (lub najlepsze) praktyki w planowaniu i organizowaniu, nabywaniu i wdra aniu, dostarczaniu i wspieraniu oraz monitorowaniu wydajnoœci IT, aby zapewniæ, e technologia informacyjna firmy wspiera cele biznesowe. Tak wiêc zarz¹dzanie IT pozwala firmie na wykorzystanie w pe³ni swoich zasobów informacyjnych, a przez to na maksymalizowanie zysków, wykorzystywanie sprzyjaj¹cych okolicznoœci i osi¹ganie przewagi konkurencyjnej. Wraz z rosn¹c¹ liczb¹ wzajemnych po³¹czeñ i zale noœci¹ od IT naszej coraz bardziej globalnej i elektronicznej gospodarki, ca³oœciowe zarz¹dzanie ryzykiem i zabezpieczanie siê przed nim jest zale ne od okreœlonych praktyk zarz¹dzania. W naszych z³o onych œrodowiskach, kierownictwo nieustannie poszukuje skondensowanej informacji w odpowiednim czasie, aby podejmowaæ trudne decyzje dotycz¹ce ryzyka i kontroli, w sposób szybki i koñcz¹cy siê sukcesem. Poni ej podano kilka tradycyjnych pytañ oraz zestaw narzêdzi do zarz¹dzania informacj¹, u ywany w celu znalezienia odpowiedzi: Pytania Kierownictwa W jaki sposób odpowiedzialni mened erowie utrzymuj¹ statek na kursie? TABLICE PRZYRZ DÓW Jak osi¹gaæ rezultaty, które bêd¹ satysfakcjonuj¹ce dla jak najwiêkszej grupy naszych udzia³owców? KARTY WYNIKÓW W jaki sposób dostosowywaæ na czas organizacjê do trendów i nowych wydarzeñ (rozwi¹zañ) w otoczeniu przedsiêbiorstwa? BADANIA PORÓWNAWCZE Tablice przyrz¹dów potrzebuj¹ jednak e wskaÿników, karty wyników potrzebuj¹ miar a badania orównawcze potrzebuj¹ skali porównawczej. Dostarczenie tych elementów dla zarz¹dzania informacj¹ by³o zasadniczym celem opracowania Wytycznych Zarz¹dzania (Management Guidelines) w ramach standardu COBIT. 6

7 WYTYCZNE ZARZ DZANIA Podstawow¹ potrzeb¹ ka dej organizacji jest zrozumienie stanu w³asnych systemów IT i zdecydowanie, jakie bezpieczeñstwo i kontrolê powinny one zapewniaæ. aden z aspektów tego zagadnienia - zrozumienie i decydowanie o wymaganym poziomie kontroli - nie jest prosty. Uzyskanie obiektywnego spojrzenia na poziom w³asnej organizacji nie jest ³atwe. Co powinno byæ mierzone i w jaki sposób? Dodatkowo, oprócz potrzeby zmierzenia w którym miejscu organizacja siê znajduje, wa na jest nieustanna poprawa w obszarach bezpieczeñstwa i kontroli IT oraz potrzeba posiadania zestawu narzêdzi do monitorowania tej poprawy. Decyzja co do w³aœciwego poziomu jest równie trudna. Kierownicy wy szego szczebla korporacji oraz organizacji publicznych proszeni s¹ czêsto o zastanowienie siê na przypadkiem biznesowym (ang. bussiness case) dla nak³adów zwi¹zanych z kontrol¹ infrastruktury informatycznej. Chocia niektórzy sprzeczali by siê, e nie jest to dobre, to wszyscy musz¹, od czasu do czasu, zadaæ sobie pytanie: Jak daleko powinniœmy pójœæ, i czy koszt jest uzasadniony korzyœci¹? Odpowiedzi dostarczaj¹ Wytyczne Zarz¹dzania COBIT (Management Guidelines), które s¹ sformu³owane ramowo (w sposób ogólny) i s¹ zorientowane na dzia³ania, w celu odniesienia siê do nastêpuj¹cych rodzajów kwestii zaprz¹taj¹cych kierownictwo: Odpowiedzi dostarczaj¹ Wytyczne Zarz¹dzania COBIT (Management Guidelines), które s¹ odpowiednio ogólne i zorientowane na dzia³ania, w celu odniesienia siê do nastêpuj¹cych rodzajów kwestii zaprz¹taj¹cych kierownictwo: l Pomiar wydajnoœci - jakie s¹ wskaÿniki dobrej wydajnoœci? l Zakreœlenie kontroli IT - Co jest wa ne? Jakie s¹ Krytyczne Czynniki Sukcesu dla kontroli? l Œwiadomoœæ - Jakie jest ryzyko nie osi¹gniêcia naszych celów? l Badania porównawcze - Co robi¹ inni? Jak mierzyæ i porównywaæ? Odpowiedzi¹ na te wymagania dotycz¹ce okreœlenia i monitorowania odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa i kontroli IT jest zdefiniowanie okreœlonych: l Badañ porównawczych (Benchmarking) praktyk kontroli IT (wyra onych jako Modele Dojrza³oœci) l WskaŸników Wydajnoœci procesów IT - dotycz¹ce ich wyników i wydajnoœci l Krytycznych Czynników Sukcesu w celu wziêcia tych procesów pod kontrolê Wytyczne Zarz¹dzania s¹ spójne i zbudowane na istniej¹cych ju czêœciach COBIT: Strukturze (Framework), Celach Kontrolnych (Control Objectives) i Wytycznych Audytu (Audit Guidelines). Dodatkowo aby pomóc w skupieniu siê na zarz¹dzaniu wydajnoœci¹, zosta³y zastosowane Zrównowa one Karty Wyników Biznesowych. Pomaga³y one w okreœlaniu Kluczowych WskaŸników Celu, aby identyfikowaæ i mierzyæ wyniki procesów oraz w okreœlaniu Kluczowych WskaŸników Wydajnoœci, aby oceniaæ, jak dobrze wykonywane s¹ procesy poprzez mierzenie czynników umo liwiaj¹cych (enablers) proces. W naszym œrodowisku zdominowanym przez us³ugi informatyczne, IT sta³a siê g³ównym czynnikiem umo liwiaj¹cym prowadzenie biznesu. Tak wiêc relacja miêdzy celami biznesowymi 7

8 COBIT wraz z ich miarami a IT z jej celami i miarami jest bardzo wa na i mo e byæ zobrazowana w nastêpuj¹cy sposób: Zrównowa ona Karta Wyników Biznesowych Technologia Informacyjna (IT) pomiary (wyników) pomiary (wydajnoœci) Mówi¹c prostymi s³owami, miary te towarzyszyæ bêd¹ kierownictwu w monitorowaniu ich organizacji IT, odpowiadaj¹c na nastêpuj¹ce pytania: 1 Co jest interesuj¹c¹ (zaprz¹taj¹c¹) kwesti¹ dla kierownictwa? Upewnienie siê, e potrzeby firmy s¹ spe³niane. 2. Jak jest to mierzone? Przy pomocy Zrównowa onej Karty Wyników Biznesowych jako Kluczowy WskaŸnik Celu, reprezentuj¹cy wynik procesu biznesowego. 3. Co jest kwesti¹ interesuj¹c¹ (zaprz¹taj¹c¹) dla firmy? To, czy proces IT dostarcza swojej firmie odpowiedniej informacji w w³aœciwym (na czas) momencie, umo liwiaj¹c spe³nienie potrzeb biznesowych. To jest Krytyczny Czynnik Sukcesu firmy. 4. Jak jest to mierzone? Za pomoc¹ zrównowa onej karty wyników IT, jako Kluczowy WskaŸnik Celu reprezentuj¹cy wynik IT, który mówi o tym, e informacja jest dostarczona i spe³nia odpowiednie kryteria (skutecznoœæ, sprawnoœæ, poufnoœæ, integralnoœæ, dostêpnoœæ, zgodnoœæ i rzetelnoœæ) 5. Co jeszcze powinno byæ mierzone? Czy na wynik pozytywnie wp³ywaj¹ Krytyczne Czynniki Sukcesu, które powinny byæ mierzone jako Kluczowe WskaŸniki Wydajnoœci tego, jak dobrze funkcjonuje IT. 8

9 WYTYCZNE ZARZ DZANIA MODELE DOJRZA OŒCI kontroli procesów IT sk³adaj¹ siê z rozwiniêcia metody punktacji, w oparciu o któr¹ organizacja mo e sklasyfikowaæ siê w skali od 0 do 5 (od procesu nieistniej¹cego do zoptymalizowanego). Podejœcie to jest oparte na Modelu Dojrza³oœci zdefiniowanym prze Software Engineering Institute dla okreœlenia dojrza³oœci procesu rozwoju oprogramowania. W stosunku do tych poziomów, okreœlonych dla ka dego z 34 procesów COBIT, kierownictwo mo e oznaczyæ: l Obecny status organizacji - pozycjê, na której organizacja siê dzisiaj znajduje l Obecny status (najlepszych organizacji) bran y - dla porównania l Obecny status standardów miêdzynarodowych - dla dodatkowego porównania l Strategiczny kierunek rozwoju organizacji - miejsce, w którym organizacja chce siê znaleÿæ Nieistniej¹cy Powtarzalny Zarz¹dzany Pocz¹tkuj¹cy Zdefiniowany Zoptymalizowany LEGENDA SYMBOLI LEGENDA SKALI OCEN Bie ¹cy status firmy 0 - Nieistniej¹cy - Zarz¹dzanie procesami nie jest w ogóle stosowane 1 - Pocz¹tkuj¹cy - Procesy pojawiaj¹ siê ad hoc i s¹ niezorganizowane Standardy miêdzynarodowe 2 - Powtarzalny - Procesy powtarzaj¹ okreœlony cykl 3 - Zdefiniowany - Procesy s¹ udokumentowane i komunikowane 4 - Zarz¹dzany - Procesy s¹ monitorowane i mierzone Najlepsza praktyka bran owa 5 - Zoptymalizowany - Stosowane s¹ najlepsze praktyki w zautomatyzowany sposób Strategia firmy KRYTYCZNE CZYNNIKI SUKCESU definiuj¹ najwa niejsze zagadnienia lub dzia³ania dla kierownictwa, aby osi¹gn¹æ kontrolê nad i w ramach procesów IT. Musz¹ one byæ zorientowanymi na zarz¹dzanie wskazówkami implementacji i identyfikowaæ najwa niejsze rzeczy do zrobienia, w ujêciu strategicznym, technicznym, organizacyjnym lub proceduralnym. KLUCZOWE WSKA NIKI CELU definiuj¹ miary mówi¹ce kierownictwu, czy proces IT spe³ni³ wymagania biznesowe, zwykle wyra one w kategoriach kryteriów informacyjnych: l Dostêpnoœci informacji potrzebnej dla wsparcia potrzeb biznesowych l Braku ryzyka utraty integralnoœci i poufnoœci l Efektywnoœci kosztowej procesów i dzia³añ l Potwierdzenia rzetelnoœci, wydajnoœci i zgodnoœci KLUCZOWE WSKA NIKI WYDAJNOŒCI definiuj¹ce miary okreœlaj¹ce jak dobrze dzia³a proces IT, aby umo liwiæ osi¹gniêcie celu; s¹ wiod¹cymi wskaÿnikami mówi¹cymi o tym, czy jest 9

10 COBIT prawdopodobne, e cel bêdzie osi¹gniêty lub nie; s¹ dobrymi wskaÿnikami zdolnoœci wytwórczych, praktyk i umiejêtnoœci. W Wytycznych Zarz¹dzania, Krytyczne WskaŸniki Sukcesu, Kluczowe WskaŸniki Celu i Kluczowe WskaŸniki Wydajnoœci s¹ krótkie i zwarte, uzupe³niaj¹c ogólne cele kontrolne przedstawione w COBIT Strukturze (zob. dodatek II), który mówi o tym, e IT pomaga biznesowi dostarczaj¹c informacji, których biznes potrzebuje. Podsumowuj¹c, opracowanie to koncentruje siê na definicji wytycznych dla kierownictwa, zarówno zorientowanych na proces jak i ogólnych, wymaganych dla prowadzenia kontroli nad IT i jej procesami firmy: l MODELE DOJRZA OŒCI dla dokonywania strategicznych wyborów i badañ porównawczych l KRYTYCZNE CZYNNIKI SUKCESU dla ustanowienia kontroli nad tymi procesami l KLUCZOWE WSKA NIKI CELU dla monitorowania osi¹gania celów przez procesy IT l KLUCZOWE WSKA NIKI WYDAJNOŒCI dla monitorowania wydajnoœci ka dego procesu IT W wieku poszerzaj¹cych siê gospodarki elektronicznej i zale noœci od technologii, organizacja musi w sposób widoczny podnieœæ poziom kontroli i bezpieczeñstwa. Ka da organizacja musi zrozumieæ w³asn¹ wydajnoœæ i musi mierzyæ jej postêp. Badania porównawcze i postêp w mierzeniu w stosunku do konkurentów oraz strategia firmy s¹ jedynymi drogami do osi¹gniêcia konkurencyjnego poziomu bezpieczeñstwa i kontroli IT. Wytyczne Zarz¹dzania dostarczaj¹ kierownictwu praktyczny przewodnik po modelach dojrza³oœci, praktycznych i krytycznych czynnikach sukcesu oraz sugerowanych miarach wydajnoœci, w celu odpowiedzi na nieustaj¹ce pytanie: Jaki jest w³aœciwy poziom kontroli dla mojego IT, taki który pomaga moim celom organizacyjnym 10

11 WYTYCZNE ZARZ DZANIA 1. MODELE DOJRZA OŒCI STRUKTURA (FRAMEWORK) Kierownicy wy szego szczebla korporacji i organizacji publicznych proszeni s¹ czêsto o zastanowienie siê nad przypadkiem biznesowym (ang. bussiness case) dotycz¹cym nak³adów zwi¹zanych z kontrol¹ infrastruktury informatycznej. Kilku w tym momencie bêdzie przekonywaæ, e nie jest to rzecz¹ odpowiedni¹, natomiast wszyscy musz¹ zadaæ sobie pytanie: Jak daleko powinniœmy pójœæ i czy koszt jest uzasadniony korzyœci¹? Aby pomóc w odpowiedzi na to pytanie, czêsto zadawane s¹ pytania zwi¹zane z podstawowym: Jakie miêdzynarodowo uznane standardy istniej¹ i jaka jest nasza pozycja w porównaniu z nimi? Jak postêpuj¹ inni i jaka jest nasza pozycja w porównaniu z nimi? Co uznaje siê jako najlepsz¹ praktykê przemys³ow¹ i jaka jest nasza pozycja w porównaniu z ni¹? Czy w oparciu o powy sze porównania mo liwe jest stwierdzenie, e stosujemy racjonalne œrodki ostro noœci dla ochrony naszych aktywów informatycznych? Pe³nowartoœciowa odpowiedÿ na te pytania by³a zwykle trudna, gdy do tej pory nie by³y dostêpne narzêdzia do wykonania niezbêdnych oszacowañ. Kierownictwo IT nieustannie poszukuje narzêdzi do porównañ i samooceny próbuj¹c zaspokoiæ potrzebê wiedzy na temat co nale y zrobiæ i to w efektywny sposób. Rozpoczynaj¹c od procesów COBIT i ogólnych celów kontrolnych, w³aœciciel procesu powinien mieæ mo liwoœæ nieustannego porównywania w stosunku do danego celu kontrolnego. Prowadzi to do pojawienia siê trzech potrzeb: 1) wzglêdnej miary pozycji w której znajduje siê organizacja, 2) sposobu dla efektywnego podejmowania decyzji w którym kierunku pod¹ aæ 3) narzêdzia mierz¹cego postêp w osi¹ganiu celu COBIT Struktura (COBIT Framework) definiuje 34 procesy IT w ramach œrodowiska IT (zob. Dodatek II). Dla ka dego procesu istnieje jedno stwierdzenie okreœlaj¹ce ogólny cel kontrolny i od 3 do 30 szczegó³owych celów kontrolnych. W³aœciciel procesu powinien potrafiæ okreœliæ stopieñ osi¹gniêcia celów kontrolnych zarówno przez samoocenê jak i w po³¹czeniu z wynikami niezale nego przegl¹du. Ka d¹ z tych ocen kierownictwo mo e zechcieæ wykorzystaæ porównuj¹c w³asn¹ firmê do innych w ramach bran y i œrodowiska, w którym dzia³a lub porównuj¹c z kierunkiem rozwoju miêdzynarodowych standardów i regulacji (tj. pojawiaj¹cymi siê oczekiwaniami odnoœnie przysz³oœci). Aby rezultaty (tych porównañ - przyp. t³um.) uczyniæ maksymalnie ³atwymi do wykorzystania podczas narad 11

12 COBIT kierownictwa, gdzie bêd¹ one prezentowane jako œrodki wspieraj¹ce przypadek biznesowy uwzglêdniany w planach na przysz³oœæ, nale a³o dostarczyæ graficzn¹ metodê prezentacji. Podejœcie wykorzystuj¹ce Modele Dojrza³oœci (ang. Maturity Models) w kontroli procesów IT zawiera rozwiniêt¹ metodê oceny tak, e organizacja mo e siê oceniæ w skali od nieistniej¹cego (procesu - przyp. T³um.) do zoptymalizowanego (od 0 do 5). Podejœcie to jest oparte na Modelu Dojrza³oœci zdefiniowanym przez Software Engineering Institute dla okreœlenia dojrza³oœci procesu rozwoju oprogramowania. Abstrahuj¹c od modelu, skala oceny nie powinna byæ zbyt drobna, gdy prowadzi- ³oby to do trudnoœci w u ywaniu modelu i sugerowa³oby dok³adnoœæ, która nie jest uzasadnion¹. Przeciwnie, nale y stosowaæ poziomy dojrza³oœci oparte o zestaw warunków, który mo e byæ spe³niony w sposób jednoznaczny. W stosunku do poziomów okreœlonych dla ka dego z 34 procesów COBIT, kierownictwo mo e oznaczyæ (przypisaæ): l Obecny status organizacji - pozycjê, w której organizacja dzisiaj siê znajduje, l Obecny status (najlepszych organizacji) bran y - dla porównania, l Obecny status standardów miêdzynarodowych - dla dodatkowego porównania, l Strategiczny kierunek rozwoju organizacji - miejsce, w którym organizacja chce siê znaleÿæ Nieistniej¹cy Powtarzalny Zarz¹dzany Pocz¹tkuj¹cy Zdefiniowany Zoptymalizowany LEGENDA SYMBOLI LEGENDA SKALI OCEN Bie ¹cy status firmy 0 - Nieistniej¹cy - Zarz¹dzanie procesami nie jest w ogóle stosowane 1 - Pocz¹tkuj¹cy - Procesy pojawiaj¹ siê ad hoc i s¹ niezorganizowane Standardy miêdzynarodowe 2 - Powtarzalny - Procesy powtarzaj¹ okreœlony cykl 3 - Zdefiniowany - Procesy s¹ udokumentowane i komunikowane 4 - Zarz¹dzany - Procesy s¹ monitorowane i mierzone Najlepsza praktyka bran owa 5 - Zoptymalizowany - Stosowane s¹ najlepsze praktyki w zautomatyzowany sposób Strategia firmy Dla ka dego z 34 procesów okreœlona jest skala pomiarowa od oceny 0 do oceny 5. Skala jest skojarzona z ogólnymi, jakoœciowymi opisami modelu dojrza³oœci stopniowanymi od Nieistniej¹cy do Zoptymalizowany w nastêpuj¹cy sposób: 12

13 WYTYCZNE ZARZ DZANIA Ogólny Model Dojrza³oœci 0 Nieistniej¹cy.. Ca³kowity brak rozpoznawalnych procesów. Organizacja nawet nie zdaje sobie sprawy, e jest jakieœ zagadnienie, którym nale y siê zaj¹æ. 1 Pocz¹tkuj¹cy. Istnieje dowód, e organizacja rozpozna³a, i istnieje zagadnienie, którym nale y siê zaj¹æ. Jednak nie ma zestandaryzowanych procesów, zamiast tego wystêpuje podejœcie ad hoc prowadz¹ce do sytuacji indywidualnych lub zale nych od przypadku. Ca³oœciowe podejœcie do zarz¹dzania jest Ÿle zorganizowane (zdezorganizowane). 2 Powtarzalny. Procesy rozwinê³y siê do stanu, w którym wykonywane s¹ podobne procedury przez ró nych ludzi podejmuj¹cych te same zadania. Nie ma formalnego szkolenia lub komunikowania standardowych procedur, a odpowiedzialnoœæ jest pozostawiona poszczególnym osobom. Istnieje wysoki stopieñ zale noœci od indywidualnej wiedzy i dlatego wystêpowanie b³êdów jest prawdopodobne. 3 Zdefiniowany. Procedury zosta³y zestandaryzowane i udokumentowane oraz zakomunikowane poprzez szkolenie. Jednak e postêpowanie zgodnie z ustalonymi procesami zosta³o pozostawione indywidualnym osobom i jest ma³o prawdopodobne, e odstêpstwa zostan¹ wykryte. Procedury nie s¹ zbyt wyrafinowane, ale wystêpuje formalizacja istniej¹cych praktyk. 4 Zarz¹dzany. Mo liwe jest monitorowanie i pomiar zgodnoœci z procedurami oraz podjêcie dzia³añ w sytuacji, gdy widoczne jest, e procesy nie dzia³aj¹ efektywnie. Procesy podlegaj¹ ci¹g³emu doskonaleniu i zapewniaj¹ stosowanie dobrych praktyk. Automatyzacja i narzêdzia s¹ stosowane w ograniczony lub fragmentaryczny sposób. 5 Zoptymalizowany.. Procesy zosta³y udoskonalone do poziomu najlepszych praktyk, w wyniku ci¹g³ego doskonalenia i porównywania z innymi organizacjami. IT jest wykorzystywane w zintegrowany sposób w celu automatyzacji przep³ywu zadañ, dostarczaj¹c narzêdzi do poprawiania jakoœci i efektywnoœci, umo liwiaj¹c firmie szybk¹ adaptacjê (do zmieniaj¹cych siê warunków rynkowych - przyp. t³um.) COBIT jest ogóln¹ konstrukcj¹ kierowan¹ do kierownictwa IT i dlatego skale te powinny byæ praktyczne do stosowania i ³atwe do zrozumienia. Jednak e tematy ryzyka i odpowiedniej kontroli w zarz¹dzaniu procesami IT s¹ z za³o enia subiektywne i nieprecyzyjne i nie ma potrzeby stosowania bardziej mechanistycznego podejœccia ni to, które wykorzystano w modelach dojrza³oœci dla rozwoju oprogramowania. Zalet¹ podejœcia Modelu Dojrza³oœci jest to, e kierownictwu jest wzglêdnie ³atwo umieœciæ siê na skali i oceniæ co nale y zastosowaæ, jeœli wystêpuje potrzeba poprawy wyników. Skala rozci¹ga siê od 0 do 5, gdy jest zupe³nie mo liwe, e adne procesy nie istniej¹. Skala 0-5 jest oparta na prostej skali dojrza³oœci pokazuj¹cej jak proces ewoluuje od Nieistniej¹cego do Zoptymalizowanego. Poniewa mówimy tu o zarz¹dzania procesami, to zwiêkszona dojrza³oœæ i zdolnoœæ wytwórcza jest równowa na pojêciu rozszerzonego zarz¹dzania ryzykiem i zwiêkszonej sprawnoœci. 13

14 COBIT Model Dojrza³oœci jest sposobem pomiaru jak dobrze rozwiniête jest zarz¹dzanie procesami. Jak dobrze powinno byæ ono rozwiniête zale y od potrzeb biznesowych, o czym wy ej wspomniano. Przyjête skale s¹ po prostu praktycznymi przyk³adami dla zarz¹dzania danym procesem, pokazuj¹cymi typowe schematy dla ka dego poziomu dojrza³oœci. Kryteria Informacyjne zawarte w COBIT Strukturze (COBIT Framework) (zob. Dodatek II) pomagaj¹ w upewnieniu siê, e skupiamy siê na w³aœciwych aspektach zarz¹dzania (ang. focus on the right management aspects), gdy opisujemy aktualn¹ praktykê. Na przyk³ad, planowanie i organizacja skupiaj¹ siê na celach zarz¹dzania dotycz¹cych efektywnoœci i sprawnoœci, podczas gdy zapewnianie bezpieczeñstwa systemów bêdzie siê koncentrowaæ na zarz¹dzaniu poufnoœci¹ i integralnoœci¹. Skale Modelu Dojrza³oœci bêd¹ pomagaæ profesjonalistom w wyjaœnianiu mened erom, gdzie tkwi¹ mankamenty zarz¹dzania IT i definiowaæ cele, do których nale y d¹ yæ, porównuj¹c praktyki kontrolne organizacji do przyk³adów najlepszych praktyk. Na w³aœciwy (ten, do którego bêdziemy d¹ yæ - przyp. T³um.) poziom dojrza³oœci bêd¹ wp³ywaæ biznesowe cele firmy i œrodowisko operacyjne. Œciœle mówi¹c, poziom dojrza³oœci kontroli bêdzie zale a³ od zale noœci firmy od IT, od stopnia skomplikowania technologii i, co wa niejsze, od wartoœci informacji. Dla polepszenia bezpieczeñstwa i kontroli, strategiczny punkt odniesienia dla organizacji móg³by równie braæ pod uwagê miêdzynarodowe standardy i najlepsze praktyki bran owe. Praktyki, które pojawiaj¹ siê dziœ, mog¹ jutro staæ siê oczekiwanym poziomem wykonania i dlatego s¹ u yteczne w planowaniu celu, do którego organizacja chce zmierzaæ. Modele Dojrza³oœci s¹ zbudowane rozpoczynaj¹c od ogólnego, jakoœciowego modelu (zob. wy ej), do którego narastaj¹co, w zale noœci od poziomu dojrza³oœci, dodawane s¹ praktyki i zasady z nastêpuj¹cych domen: l Zrozumienie i œwiadomoœæ zagadnieñ dotycz¹cych ryzyka i kontroli l Szkolenie i komunikacja na temat tych zagadnieñ l Wdro one procesy i praktyki l Techniki i automatyzacja w tworzeniu bardziej efektywnych i sprawnych procesów l Stopieñ zgodnoœci z polityk¹ wewnêtrzn¹, prawem i regulacjami l Typ i zakres zastosowanej wiedzy specjalistycznej Nastêpuj¹ca tabela opisuje dla ró nych tematów to narastaj¹ce zastosowanie praktyk w zale noœci od poziomu dojrza³oœci. Razem z modelem jakoœciowym, tworzy ogólny model dojrza³oœci maj¹cy zastosowanie do wiêkszoœci procesów IT. 14

15 WYTYCZNE ZARZ DZANIA Zrozumienie i œwiadomoœæ Szkolenie i komunikacja 1 Rozpoznanie Sporadyczna komunikacja dotycz¹ca zagadnieñ 2 Œwiadomoœæ Komunikacja dotycz¹ca ca³oœci zagadnienia i potrzeb 3 Zrozumienie potrzeby dzia³ania 4 Zrozumienie pe³nych wymagañ 5 Zaawansowane zrozumienie ukierunkowane na przysz³oœæ Nieformalne szkolenie wspomaga indywidualne inicjatywy Formalne szkolenie wspomaga ustalony i zarz¹dzany program Szkolenie i komunikacja wspomagaj¹ najlepsze praktyki zewnêtrzne i stosuj¹ przoduj¹ce koncepcje Procesy i praktyki Podejœcie ad hoc do procesów i praktyk Podobne/wspól lecz pojawiaj¹ce siê intuicyjne procesy Praktyki s¹ zdefiniowane, zestandaryzowa i udokumentowane; rozpoczyna siê wspó³dzielenie lepszych praktyk W³asnoœæ procesów i odpowiedzialno jest ustalona; proces jest wyraÿny i kompletny; stosowane s¹ najlepsze praktyki wewnêtrzne Stosowane s¹ najlepsze praktyki zewnêtrzne Techniki i automatyzacja Pojawiaj¹ siê wspólne narzêdzia Zestaw narzêdzi jest zestandaryzowany; dostêpne praktyki s¹ u yte i narzucone do stosowania Stosowane s¹ dojrza³e techniki; standardowe narzêdzia s¹ narzucone do stosowania; ograniczone taktyczne u ycie technologii Zastosowane s¹ zaawansowane techniki; zoptymalizowan intensywne u ycie technologii Zgodnoœæ Niespójny monitoring izolowanych zagadnieñ Niespójny monitoring; pojawiaj¹ce siê pomiary; zrównowa ona karta wyników (balanced score card) stosowana sporadycznie; dog³êbna analiza przyczyn (root cause analyse) jest intuicyjna Zrównowa ona karta wyników jest stosowana w niektórych obszarach; odstêpstwa s¹ odnotowywane; dog³êbna analiza przyczyn jest zestandaryzowa Zrównowa ona karta wyników jest powszechnie stosowana; odstêpstwa s¹ na bie ¹co i ci¹gle odnotowywane oraz nastêpuje odpowiednie dzia³anie; dog³êbna analiza przyczyn jest zawsze stosowana Specjalistyczn wiedza Zaanga owanie specjalistów IT w procesy biznesowe Zaanga owanie wszystkich wewnêtrznych ekspertów Wykorzystanie zewnêtrznych ekspertów i liderów bran owych w celu uzyskania wskazówek 15

16 Podsumowuj¹c, Modele Dojrza³oœci: COBIT t odnosz¹ siê do wymagañ biznesowych i aspektów (czynników) umo liwiaj¹cych dla ró nych poziomów dojrza³oœci t s¹ skal¹, która nadaje siê do praktycznego porównania t s¹ skal¹, na której ró nice mog¹ byæ w ³atwy sposób mierzone t s¹ rozpoznawalne jako profil firmy obrazuj¹cy zarz¹dzanie IT, bezpieczeñstwo i kontrolê t pomagaj¹ ustaliæ pozycjê jaka jest i jaka ma byæ dotycz¹c¹ dojrza³oœci zarz¹dzania IT, bezpieczeñstwa i kontroli t nadaj¹ siê do przeprowadzania analizy rozbie noœci w celu okreœlenia co powinno byæ wykonane, aby osi¹gn¹æ wybrany poziom t unikaj¹, o ile to mo liwe, poziomów dyskretnych, tworz¹cych bariery trudne do pokonania t coraz czêœciej stosuj¹ krytyczne czynniki sukcesu (critical success factor) t nie s¹ specyficzne dla bran y, ani nie zawsze s¹ mo liwe do zastosowania, typ biznesu okreœla co jest odpowiednie 16

17 WYTYCZNE ZARZ DZANIA 2. KRYTYCZNE CZYNNIKI SUKCESU Krytyczne Czynniki Sukcesu dostarczaj¹ kierownictwu porad pomocnych we wdro eniu kontroli dotycz¹cej IT i jej procesów. S¹ one najwa niejszymi zadaniami do wykonania przyczyniaj¹cymi siê do osi¹gniêcia za³o onego celu przez proces IT. S¹ to prace, które mog¹ mieæ naturê strategiczn¹, techniczn¹, organizacyjn¹, procesow¹ lub proceduraln¹. Zwykle dotycz¹ umiejêtnoœci i zdolnoœci, musz¹ byæ krótkie, skupione i zorientowane na dzia³ania, wp³ywaj¹c na zasoby maj¹ce podstawowe znaczenie dla rozwa anego procesu. Porady mog¹ byæ uzyskane ze standardowego Modelu Kontroli przedstawionego poni ej. Wykorzystuje on znane nam wszystkim zasady stosowane przy nastawianiu temperatury w pokoju (standard) w systemie ogrzewania (proces), która jest ci¹gle sprawdzana (porównanie) z bie ¹c¹ temperatur¹ pokoju (informacja kontrolna) i sygnalizuje (dzia³anie) systemowi ogrzewania, aby dostarczy³ wiêcej ciep³a. Model ten i jego zasady identyfikuj¹ kilka Krytycznych Czynników Sukcesu, które stosuj¹ siê zwykle do wszystkich procesów, poniewa zajmuj¹ siê tym co jest standardem, kto go ustala, kto kontroluje lub wykonuje dzia³anie, itd.: l zdefiniowane i udokumentowane procesy l zdefiniowane i udokumentowane polityki l jasno zdefiniowana odpowiedzialnoœæ l mocne wsparcie kierownictwa l w³aœciwa komunikacja do zainteresowanych stron wewnêtrznych i zewnêtrznych l ci¹g³e praktyki pomiarowe DZIA ANIE Normy Standardy KPI/CSF Porównanie Proces INFORMACJA KONTROLNA Nale y równie zauwa yæ, e te zasady kontrolne s¹ potrzebne na ró nych poziomach, tj. strategicznym, taktycznym, administracyjnym. Zwykle, na ka dym poziomie, wystêpuj¹ cztery typy dzia³añ, które logicznie po sobie nastêpuj¹: planowanie, wykonywanie, sprawdzanie i poprawianie. Nale y braæ pod uwagê mechanizmy sprzê enia zwrotnego i pêtli kontrolnej pomiêdzy poziomami. Na przyk³ad, wykonywanie na poziomie strategicznym zasila planowanie na poziomie taktycznym, a 17

18 COBIT sprawdzanie na poziomie administracyjnym jest skonsolidowane ze sprawdzaniem na poziomie taktycznym, itd. PLAN WYKONANIE SPRAWDZENIE KOREKTA Dalsze porady przy tworzeniu krytycznych czynników sukcesu mo na otrzymaæ poprzez analizowanie celów i monitorowanie wskazówek zawartych w IT Governance Framework. Za okreœlanie kierunków rozwoju IT ponosi odpowiedzialnoœæ kierownictwo zarz¹dzaj¹ce i akcjonariusze. Jest to system kontroli zapewniaj¹cy, e cele biznesowe s¹ osi¹gane. Zwykle sk³ada siê z ukierunkowywania starañ IT organizacji, po przeprowadzeniu przegl¹du wyników jej dzia³ania pod k¹tem prostych norm wymagaj¹cych, aby: l IT by³o zestrojone z biznesem l IT umo liwia³o prowadzenie biznesu i maksymalizowa³o jego zyski l Zasoby IT by³y odpowiedzialnie u ywane l Ryzyka zwi¹zane z IT by³y w³aœciwie zarz¹dzane Co do standardowego modelu kontroli, to zwykle wystêpuje on na ró nych poziomach (organizacyjnych - przyp. t³um.), pomiêdzy kierownikami zespo³ów, raportuj¹cymi i otrzymuj¹cymi wskazówki od swoich mened erów, pomiêdzy mened erami raportuj¹cymi wy ej do kierownictwa zarz¹dzaj¹cego oraz pomiêdzy kierownictwem zarz¹dzaj¹cym a zarz¹dem. Ponadto raporty, które wskazuj¹ na odchylenia od celów bêd¹ zwykle zawieraæ rekomendacje do podjêcia w³aœciwych dzia³añ. Ilustracja poni ej prezentuje koncepcyjnie wspó³zale noœæ pomiêdzy celami i dzia³aniami IT z perspektywy kierowania rozwojem IT. Dzia³ania IT s¹ zobrazowane poprzez ogólne dzia³ania kierownictwa dotycz¹ce planowania, wykonywania, sprawdzania oraz poprawy. Wraz z ukazaniem siê COBIT Struktura Kontroli (Control Framework) (zob. dodatek II), pojawi³ siê sposób reprezentacji technologii informatycznej jako czterech domen COBIT, a mianowicie: Planowania i Organizowania, Nabywania i Wdra ania, Dostarczania i Wspierania oraz Monitorowania. 18

19 WYTYCZNE ZARZ DZANIA Kierowanie rozwojem IT Cele Dzia³ania IT KONTROLA PLANOWANIE WYKONANIE SPRAWDZENIE POPRAWA Planowanie i Organizacja Nabywanie i Wdro enie Dostarczanie i Wdra anie Monitorowanie Ze standardowego modelu kontroli Struktury Zarz¹dzania IT (IT Governance Framework) mo na wywnioskowaæ kilka Krytycznych Czynników Sukcesu, mo liwych do zastosowania do wiêkszoœci procesów IT: 1. stosowane ogólnie do IT l procesy IT s¹ zdefiniowane i zestrojone ze strategi¹ IT oraz celami biznesowymi l znani s¹ klienci procesów i ich oczekiwania l procesy s¹ skalowalne, a ich zasoby s¹ w³aœciwie zarz¹dzane i wywierany jest na nie odpowiedni wp³yw l spe³niona jest wymagana jakoœæ personelu (szkolenia, przep³yw informacji, morale itd.) oraz dostêpnoœæ umiejêtnoœci (rekrutacja, utrzymywanie, ponowne szkolenie) l wyniki dzia³ania IT s¹ mierzone w kategoriach finansowych, w powi¹zaniu z satysfakcj¹ klienta, dla zapewnienia efektywnoœci procesu jak i przysz³ej zdolnoœci dzia³ania. Kierownictwo IT jest wynagradzane w oparciu o te pomiary. l czynione s¹ ci¹g³e wysi³ki dla polepszenia jakoœci 2. stosowane do wiêkszoœci procesów IT l wszyscy uczestnicy procesów (u ytkownicy, kierownictwo, itp.) s¹ œwiadomi ryzyk, znaczenia IT i mo liwoœci, które ona oferuje, oraz zapewniaj¹ mocne wsparcie i zaanga owanie l cele s¹ komunikowane i zrozumiane; wiadome jest jak wdro yæ proces i jak monitorowaæ cele oraz kto jest odpowiedzialny za wyniki dzia³ania procesu l ludzie s¹ ukierunkowani na cel i posiadaj¹ w³aœciw¹ informacjê na temat klientów, procesów wewnêtrznych oraz konsekwencji swoich decyzji l ustalona jest kultura biznesowa, zachêcaj¹ca do miêdzywydzia³owego wspó³dzia³ania, pracy zespo³owej oraz ci¹g³ego usprawniania procesu 19

20 COBIT l wystêpuje integracja oraz zestrajanie g³ównych procesów tj. zarz¹dzania zmianami, problemami i konfiguracj¹ l stosowane s¹ praktyki kontrolne, w celu podwy szenia sprawnoœci i zoptymalizowania wykorzystania zasobów oraz polepszenia efektywnoœci procesów 3. stosowane do zarz¹dzania IT l stosowane s¹ praktyki kontrolne, aby zwiêkszyæ przejrzystoœæ (procesów - przyp. T³um.), zmniejszyæ skomplikowanie, promowaæ kszta³cenie, zapewniaæ elastycznoœæ i skalowalnoœæ oraz unikaæ niedopatrzeñ kontroli wewnêtrznej i nadzoru l zastosowanie praktyk umo liwiaj¹cych solidny nadzór: œrodowisko kontrolne i kultura; kodeks postêpowania; ocena ryzyka jako standardowa praktyka; samoocena; formalna zgodnoœæ z ustalonymi standardami; monitoring i postêpowanie naprawcze dla s³aboœci kontroli i ryzyka l kierowanie IT jest rozpoznane i zdefiniowane, a jego dzia³ania s¹ zintegrowane z procesem kierowania firm¹, podaj¹c jasno okreœlony kierunek dla strategii IT, schemat zarz¹dzania ryzykiem, system kontroli i politykê bezpieczeñstwa l kierowanie IT skupia siê na wa nych projektach IT, inicjatywach dotycz¹cych zmian i wysi³kach zwi¹zanych z jakoœci¹, ze œwiadomoœci¹ wa nych procesów IT, odpowiedzialnoœci oraz wymaganych zasobów i potencja³u wykonawczego l ustalony jest komitet audytowy dla wyznaczania i nadzorowania niezale nego audytora, sterowania planem audytu IT oraz dla przegl¹du rezultatów audytu i opinii stron trzecich Podsumowuj¹c, Krytyczne Czynniki Sukcesu s¹: t zasadniczymi czynnikami umo liwiaj¹cymi osi¹gniêcie celu, skupionymi na procesie lub œrodowisku wspieraj¹cym (proces - przyp. T³um.) t rzecz¹ lub warunkiem, który jest wymagany dla osi¹gniêcia optymalnego sukcesu lub dzia³aniem rekomendowanym dla osi¹gniêcia optymalnego sukcesu t najwa niejszymi rzeczami do zrobienia, aby zwiêkszyæ prawdopodobieñstwo sukcesu procesu t obserwowalnymi - zwykle mierzalnymi - charakterystykami organizacji i procesu t zarówno strategiczne, technologiczne, organizacyjne jak i proceduralne z natury t skupione na otrzymywaniu, zarz¹dzaniu i wp³ywaniu na zdolnoœci wytwórcze i umiejêtnoœci t wyra one za pomoc¹ terminów procesowych, a niekoniecznie biznesowych 20

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Kazimierz W. Krupa* Pavlo Skotnyy** Wojciech Krupa*** Kazimierz W. Krupa, Pavlo Skotnyy, Wojciech Krupa Innowacyjnoœæ Unii

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo