SPECYFIKACJA I STOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 22 KWI 21i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA I STOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 22 KWI 21i"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA I STOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20 1 O r. Nr poz. 759, z późn. zm) zwanej dalej ustawą i uregulowaniami prawnymi wydanymi najej podstawie Zamawiający: INSPEKTORAT UZBROJENIA Al. Niepodległości 218 INSPEKTORAT UZBROJENIA OO-911 Warszawa KANCELARIA JAWNA... 1 Nr... tel faks KWI 21i H OO-911 Warszawa 62 II zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną I. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem systemu wymiany depesz służb ruchu lotniczego (ATS) w technologii AMHS (Air Traffic Seryices Message Handling System) dla Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP tj.: 1) dostawa 4 stanowisk monitorowania i kontroli MCP z oprogramowaniem uwzględniającym wszystkie funkcje Systemu AMHS; 2) 23 kpi. terminali AMHS z oprogramowaniem i 2 kpi. przenośnych terminali AMHS wraz z oprogramowaniem. 3) przeprowadzenie Testów Odbioru Fabrycznego systemu AMHS; 4) przeprowadzenie szkolenia administracyjno- dla administratorów systemu AMHS; 5) wykonanie instalacji wraz z konfiguracją i uruchomienie systemu AMHS na poziomie podstawowym (Basic ATS Messages Seryice); 6) przeprowadzenie instalacji wraz z konfiguracją i uruchomienie 1 O terminali AMHS; 7) przeprowadzenie Testów Odbioru Wstępnego systemy AMHS; 8) integrację systemu AMHS z systemem AMHS PAŻP; 9) wykonanie usług korygujących w przypadku niewłaściwej współpracy systemów w Okresie Wdrażania operacyjnego 1 0) dostawa 2 serwerów do autoryzacji użytkowników i zarządzania zcentraiizowanym systemem anty-wirusowym; 1 1) dostawa 40 kpi. terminali AFTN wraz z oprogramowaniem oraz części zapasowych. 1 2) przeprowadzenie instalacji wraz z konfiguracją i uruchomienie funkcjonalności systemu AMHS do poziomu rozszerzonego (Extended ATS Messages Sernice); 1 3) przeprowadzenie instalacji wraz z konfiguracją i uruchomienie systemu Testowego; 1 4) przeprowadzenie szkolenia operatorów końcowych systemu AMHS; 1 5) integrację systemu AMHS z systemem AMHS PAŻP na poziomie rozszerzonym (Extended ATS Messages Seryice); 1 6) wykonanie usług korygujących w przypadku niewłaściwej współpracy IU/3 12/VII-5 1/ZO/PN/AE/DOS/K/201 1 Strona 1

2 Przed 7) 1 wykonanie Testów Odbioru Końcowego; 1 8) Przeprowadzenie szkolenia. 2. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany po 1 stycznia Zakres r. w I kategorii (nieużywany), skonfigurowany i uruchomiony systemów w Okresie Wdrażania operacyjnego; Wymagania techiiczne zostały określone w w Załączniku nr 1 do SIWZ Wymagania Szczegółowy opis wykonania poszczególnych Etapów został określony we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. IU/3 12/VII-5 1/ZO/PN/AE/DOS/K/2011 Strona 2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. częściowych. II. Opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert 5. 2) oferowane wyroby muszą spełniać wszystkie wymagania określone ustawą z 4) Zamawiający wymaga wykonywania serwisu gwarancyjnego w okresie poz. 935, z póź. zm.) w szczególności muszą spełniać warunki rozporządzenia 3. (przetestowany) przez producenta sprzętu oraz musi spełniać wymogi technicznoj akościowe określone przez producenta sprzętu. przedmiotowy zamówienia (wymagania, parametry technicznoeksploatacyjne) określone zostały w załączniku nr 1 - do SIWZ ) i załączniku nr 2 do SIWZ ( Wzór umowy ). żądane, jednak muszą to być parametry (wyposażenie) równoważne lub 3) wykonawca zobowiązany jest wskazać (opisać) wymienione w pkt 7 Wyszczególnione w załączniku nr 1 do SIWZ parametry sprzętu i oprogramowania określaj ą minimalne wymagania Zamawiającego; dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, Ministra Gospodarki z dnia 2 1 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 1 55, poz. 1089); załącznika nr 3 do SIWZ oferowane parametry (wyposażenie) poprzez Zamawiający dopuszcza oferowanie innych parametrów (wyposażenia) niż świadczony w miejscu wskazanym przez użytkownika (zgłaszającego wadę) z okaże się niemożliwa. Szczegółowe wymagania gwarancyjno-serwisowe opisane są w załączniku nr 2 do SIWZ ( Wzór umowy ). upływem terminu składania ofert Zamawiaj ący może zmodyfikować treść jednoznaczne ich określenie (nazwa, typ i oferowana konfiguracja). jakościowo i technicznie korzystniejsze dla Zamawiającego; możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa u użytkownika trwania gwarancji na terenie całego kraju. Serwis gwarancyjny ma być dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej specyfikacji. ( Wymagania 4. Wymagania Zamawiającego w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

3 wykonał, posiadał był dla w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA III. Iv. Informacja o zamówieniach uzupelniajacych. Zamawiaj ący nie przewiduj e możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. V. Termin wykonania zamówienia. Wymagany termin wykonania zamówienia Etapu I 120 dni od daty podpisania umowy, dla Etapu II 210 dni od daty podpisania umowy, dla Etapu III - 10 dni od pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Użytkownika, z zastrzeżeniem, że powiadomienie nastapi nie później niż do r. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych Etapów został określony we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaa aby wykonawca: posiadał wiedzę i doświadczenie, tj.: a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy tym okresie, dwie (2) dostawy wraz z instalacj wdrożeniem i szkoleniem odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawa wraz z instalacj; wdrożeniem i szkoleniem systemu wymiany depesz slużb ruchu lotniczego (ATS) w technologii AMIIS (Air Traffic Seryices Message Handlmg System) wartości co najmniej ,00 zi każda (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych brutto); znajdował się w następuj ącej sytuacji finansowej i ekonomicznej tj.: środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych brutto); ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych brutto). 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów (Część VII IU/312/VII-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2011 Strona 3

4 W okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z zastrzeżeniem 1 ust. 2 i 3 jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, wykonawca może polegać na wiedzy i specyfikacji). doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, orazform, w rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie IU/312/yII-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2011 Strona 4 2) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 6) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może składane (DZ. U. nr 226, poz ), zwanym dalej Rozporządzeniem, żąda określone w części VI, Zamawiający zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy; żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być przedstawienia następuj ących dokumentów: wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 1) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 1. w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie specyfikacji, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu zgodnie z opisem zawartym w Części VI specyfikacji; prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj ących wysokość posiadanych środków składania ofert, z zastrzeżeniem 1 ust. 3 Rozporządzenia; wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zawartym w Części VI specyfikacji; 5) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 3) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 4) informacj i banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których ust. 1 ustawy; celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub zdolność kredytową wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w Części VI w celu potwierdzenia spelnienia warunków udziału w postępowaniu. VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik nr 5 do SIWZ). 4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy każdy podmiot (dot. wykonawców określonych w art. 23 oraz w art. 26 ust. 2b ustawy) musi wykazać brak podstaw do wykluczenia go z jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

5 Jeżeli 7) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania nie wcześniej niż 3 miesiące przed decyzji właściwego organu upływem terminu składania ofert; wystawionego 8) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem IU/3 12/VII-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2011 Strona 5 że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i 24 ust. 1 pkt 4-8 9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wykonania decyzji właściwego organu zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem upływem terminu składania ofert; terminu składania ofert. odniesieniu do nich zaświadczenia właściwego organu sądowego albo Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń wystawionego ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 1 0) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 3. 1) w pkt 6-8 i pkt 1 O składa i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne zastępuje wystawiony się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miej sca zamieszkania tych osób. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w wykonawca ma siedzibę lub miej sce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1: wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, decyzji właściwego organu nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony wystawiony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

6 składa ppłk pani wystawione wystawionych SPECYFIKACJA 15TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2) pkt 9 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, W którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w terminach określonych w ust. 3. VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 1. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z wykonawcami: 1) pisemnie; 2) za pośrednictwem a; 3) za pośrednictwem faksu. 2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować pisemnie wjęzyku polskim na adres Zamawiającego: INSPEKTORAT UZBROJENIA Al. Niepodległości 218, OO-91 1 WARSZAWA nr sprawy IU/3 1 2/VII-5 1/ZO/PN/AE/DOS/K e-mad nrfaksu iuouze mon.goypl 3. Zamawiaj ący nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. Ix. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Pracownikami Zamawiającego, upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Przewodniczący komisji Sekretarz komisji Lilianna OCHAL tel ; Mariusz PŁAWIŃSKI tel hformacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz Zamawiający informuje, że nie udziela informacji telefonicznie. X. Wymagania dotyczące wadium. 1. Wadium 7005 w wysokości ,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w Części XIII specyfikacji. 2. Wadium można wnieść w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto , a wadium w formie bezgotówkowej (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ) składać na adres Inspektoratu Uzbrojenia, nr IU/3 12/yII-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2011. Strona 6

7 Przedłużenie Oferta 4. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania na rachunku Zamawiającego. (nr postępowania IU/3121V11-51/ZO/PN/AEIDOSJK/201 1) technologii AMIIS (Air Trafik Seryices Message Handling System) dla Służby Ruchu Lotniczego Sil Zbrojnych RP wdrożeniem i szkoleniem systemu wymiany depesz służb ruchu lotniczego (ATS) w Wadium nr w przetargu nieograniczonym na dostawa wraz z instalacją, Warszawa, Al. Niepodległości 21 8 z dopiskiem: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania IU/3 12/yII-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2011 Strona 7 cc) ofertę oraz powpinane w kolejności do segregatora, skoroszytu, itp. integralną część były ponumerowane i parafowane przez osobę(-by) podpisuj ącą( XII. Opis sposobu przygotowywania ofert. XI. Termin związania ofertą. wykluczony - związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert. związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofert zwrócić się o przedłużenie terminu na oznaczony okres, nie dłużej niż 60 dni. terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo wniesieniem nowego wadium na przedłużony 5. Zwrot i utratę wadium reguluje art. 46 ustawy. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez zamawiającego art. 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin Ofertę należy składać na formularzu Oferta stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania 4. Formularz Oferty oraz pozostałe załączniki, dla których zostały określone wzory, 5. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), 6. Wskazanym jest, aby wszystkie strony oferty i załączników stanowiących jej Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawa wraz z instalacją, (nr postępowania: IU/312/VII-51/ZOJPN/AEJDOSJKI2O1 1) Służby Ruchu Lotniczego Sil Zbrojnych RP (ATS) w technologii AMIIS (Air Trafflc Seryices Message Handling System) dla wdrożeniem i szkoleniem systemu wymiany depesz służb ruchu lotniczego pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie. uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze wykonawcy. Jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu należy wypełnić ściśle według niniejszych wymagań, bez dokonywania zmian w 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. ofertą. lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. okres związania ofertą. stwierdzaj ącego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał treści tych dokumentów. SPECYFIKACJA I S TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

8 to stanowiące. SPECYFIKACJA I S TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7. Wskazanym jest załączenie kopii oferty (po jej podpisaniu) w formie elektronicznej (np. na CD) w formacie PDF. 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 9. Wymagania określone w pkt 6-7 nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 1 O. Do Oferty należy dołączyć Oświadczenie Wykonawcy o ustanowieniu reprezentacji na czas trwania aukcji elektronicznej załącznik nr 7 do SIWZ W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 6 kwietnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIAE TAJEMNICEPRZEDSIEJMORSTWA W ROZUMIEMU art. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i dołączone odrębnie do oferty Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. XIII. Miejsce i termin składania ofert. 1. Oferty należy składać w godz i w siedzibie zamawiaj ącego w kancelarii Inspektoratu Uzbrojenia, ulokowanej przy Al. Niepodległości 218, Warszawa lub przesyłać pocztą na adres: INSPEKTORAT UZBROJENIA Al Niepodległosci 2 1 8, OO WARSZAWA Kancelaria Inspektoratu Uzbrojenia.:. 2. Termin składania ofert upływa w dniu O r. godz. 9:00 (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do zamawiającego). 3. W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty po terminie określonym w ust.2 Zamawiający niezwłocznie go poinformuje o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastaj,i w siedzibie Zamawiającego: INSPEKTORAT UZBROJENIA. Al. Niepodległości 21 8, OO-91 1 WARSZAWA. L_ pok.o2odmaolo62ollgodz 1100 XIV. Opis sposobu obliczania ceny oferty 1. Cena oferty cena wyrażona w jednostkach pieniężnych (w walucie polskiej), uwzględniająca podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów i usług podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym. 2. Cena oferty musi zawierać w sobie całkowitąjej kalkulację, tj. wszystkie koszty i IU/3 1 2/VII-5 1/ZO/PN/AE/DOS/K/2 Ol. 1 Strona 8

9 Za Dane Wszystkie Rozliczenia finansowe będą realizowane tylko w walucie polskiej (PLN). między Zamawiającym a Wykonawca, Xv. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 4. Cena oferty będzie traktowanajako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać 3. Przy składniki związane z realizacją zamówienia (dostawa sprzętu, usługa instalacji, wsparcie i usługa serwisowa). wyliczaniu ceny oferty, na każdym etapie wyliczania ceny, należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku. żadnym negocjacjom, z zastrzeżeniem części XVI pkt 4 specyfikacji. IU/312/yII-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2011 Strona 9 Co gdzie: co = Cmin I Cb 100 pkt następuj ącego wzoru: 2. Cena każdej oferty zostanie przeliczona na wartość punktową oferty według 1. ilość wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, i nie mają PWPW. dostępu do systemu aukcyjnego, zostaną przesłane do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) celem ich zarejestrowania w systemie. Dane dostępowe do systemu aukcyjnego (nazwa użytkownika z hasłem) oraz bezpłatne instrukcje obsługi tego systemu zostaną im przesłane droga elektroniczną przez aukcyjnego szczegółowe 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości złożenia ofert informacje można uzyskać pod numerem telefonu: pod numerem telefonu: +48 (22) lub em: aukcje(pwpw.pl. z przygotowaniem stanowisk komputerowych do współpracy z systemem aukcyjnym +48 (22) PWPW udziela także informacji technicznych związanych 2. Wykonawcy mogą wziąć udział w odpłatnym szkoleniu dotyczącym obsługi systemu XVII. Aukcja elektroniczna odrzuceniu, zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. Kryterium oceny ofert w wartość punktową oferty (bez ingerencji Zamawiającego) według wzoru określonego w pkt 2, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana ta oferta, której wartość punktowa, 3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miej sc po przecinku. toku aukcji elektronicznej będzie kryterium ceny, przeliczanej automatycznie na wyliczona zgodnie z zapisami niniejszej Części, jest największa. C b cena oferty badanej. 4. W przypadku gdy w postępowaniu wpłyną co najmniej trzy (3) oferty niepodlegające C min najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, uzyskanych punktów, XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według kryterium ceny, o znaczeniu 100%. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W trakcie trwania aukcji elektronicznej, np. awaria urządzeń informatycznych wykonawcy, awaria łącza, które wykonawca wykorzystuje do połączenia się z platformą aukcyjną. 4. Zamawiający powtórzy aukcję elektroniczną tylko w przypadku awarii systemu aukcyjnego, potwierdzonej przez PWPW. 5. Wymagania urządzeń informatycznych do udziału w aukcj i elektronicznej: 1) komputer klasy PC; 2) system operacyjny Microsoft Windows 2000 z Seryjce Pack 4 lub Microsoft Windows XP z Seryice Pack 2 (UWAGA: system aukcyjny nie wspiera Systemu Microsoft Vista); 3) zegar 2GHz, 1 GB RAM; 4) dysponowanie sprawnym łączem internetowym o przepustowości 1 28 KB/s; 5) przeglądarka Internet Explorer 6.0 PL bądź wyższa; 6) aplet java pobrany jednorazowo przy pierwszym połączeniu ze stroną 7) wyłączona autoryzacja na serwerze proxy; 8) ważny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego (zgodny z ustawą o podpisie elektronicznym). 6. Sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej, w tym wysokość minimalnych postajień, czas trwania aukcji i warunki jej zamknięcia zostaną przekazane wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej. 7. Wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej, składają kolejne korzystniejsze postąpienia za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej - w trybie bezpośredniego połączenia z stroną. 8. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 9. Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej, określonego w Części XVI specyfikacji. XVIII.Informacje 1. o formalnościach, powinny zostać dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. jakie Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 na stronie Zamawiaj ącego. 2. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w terminie nie krótszym niż 1 O dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub em, w siedzibie Zamawiającego, z 3. XIX. Zamawiający zastrzeżeniem art ustawy. prześle wybranemu wykonawcy Zaproszenie do podpisania umowy z informacjami dotyczącymi dokładnego terminu podpisania umowy. 4. Wybrany wykonawca, najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w Zaproszeniu do podpisania umowy, dostarczy do Zamawiającego potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej W Zaproszeniu do podpisania umowy. 1. Zabezpieczenie Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. należytego wykonania umowy należy wnieść na zasadach określonych dla wadium jak w Części X specyfikacji - wzór gwarancji określa załącznik tą IU/3 12/VII-5 1/ZO/PN/AE/DOS/K/201 1 Strona 10

11 Wykonawcom, 3. Wykonawcy zostanie zwrócone 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do wniesienia wykonania umowy. W przypadku niewykonania umowy w terminie, wykonawca niż W pieniądzu powinno mieć termin ważności dłuższy o 20 dni od terminu zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności złożonej gwarancji (poręczenia) przed upływem terminu jej ważności. zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 0% 1 (w zaokrągleniu do pełnych złotych) wartości zamówienia. O konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. nr 9 do SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy złożone w formie innej IU/3 1 2/VI I-5 1/ZO/PN/AE/DOS/K/2 O 11 Strona 11 PRZEWODMCZĄCY KOMISJI Lilianna OCIJAL Oc1 Qa(.-Q Zał. wymagania 3 Zał. formularz ofertowy 4 Zał. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 5 Zał. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 6 Zał. wykaz wykonanych dostaw 7 Zał. oświadczenie wykonawcy o ustanowieniu reprezentacji na czas trwania aukcji elektronicznej Zał. 9 wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zał. 2 wzór umowy Zał. 8 wzór gwarancji przetargowej Załączniki: 2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez 1. postępowania o udzielenie zamówienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Xx. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 30% wartości zabezpieczenia będzie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Odbiorcę. Pozostałe dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w terminie 5 1 dni od dnia upływu okresu rękojmi. XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysiugujacych wykonawcy w toku Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załączniki nr 2 do specyfikacji. a także innym osobom, których, interes prawny doznał w dziale VI ustawy Prawo uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa zamówień publicznych. Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

12 I. CEL ZAKUPU Celem zaku p u system u informatycznego dla Służby Ruch u Lotn iczego S ił Zbrojnych RP jest zapewninienie zdolności operacyjnych wojskowym lotniskowym organom służb ruchu lotniczego w zakresie wymiany informacji lotniczych w łączności ziemia-ziemia. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP poprzez pozyskanie systemu wymiany depesz służb ruchu lotniczego (ATS) w technologii AMHS (Air Traffic Seryices Message Handling System), zalecanej przez organizacje ICAO i EUROCONTROL, zamierza zwiększyć efektywność, jakość i bezpieczeństwo procesu edycji i wymiany informacji o planowanym i wykonywanym ruchu lotniczym pomiędzy wojskowymi lotniskowymi organami służ ruchu lotniczego (LOSRL) oraz zapewnić interoperacyjność wymiany informacji lotniczych z organami Zarządzania Ruchem Lotniczym (ATM) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Zakup nowego systemu informatycznego pozwoli również na wycofanie eksploatowanego od 2002 r. w Siłach Powietrznych Zautomatyzowanego systemu planowania i wykonywania wojskowego ruchu lotniczego pk. BLUSZCZ-H/RL. Głównym zadaniem systemu AMHS będzie wspomaganie wojskowych lotniskowych organów służb ruchu lotniczego w procesie zarządzania ruchem lotniczym w zakresie: edycji, przetwarzania, prezentacji i wymiany danych lotniczych w formacie AMHS/AFTN pomiędzy służbami operacyjnymi ruchu lotniczego i obrony powietrznej. Terminale końcowe systemu AMHS mogą być również wykorzystywane w procesie pozyskiwania i wymiany informacji lotnićzych przez innych potencjalnych użytkowników (np. personel lotniczy jednostek lotniczych, służby meteorologiczne). II. PRZEDMIOT ZAKUPU I. 2. Przedmiotem Przed zakupu jest nabycie, dostawa, instalacja i uruchomienie, przeprowadzenie testów oraz wdrożenie do pracy operacyjnej systemu informatycznego dla służby ruchu lotniczego Sił Zbrojnych RP typu AMHS (Air Traffic Seryices Message Handling System) przeznaczonego do obsługi depesz służb ruchu lotniczego (ATS) w łączności ziemia-ziemia w środowisku zarządzania ruchem lotniczym wraz z oprogramowaniem (dalej System AM H 5) i system u testowo-szkolen iowego wraz z oprogramowaniem (dalej System Testowy) oraz term i nali AFTN/AM HS wraz z oprogramowaniem, części zapasowych (dalej Części zapasowe), cyklu niezbędnych szkoleń przedstawicieli Zamawiającego oraz świadczenia usług w okresie gwarancji jakości i usług Asysty Technicznej i Konserwacji. m jot zaku pu system u i nformatycznego dla Służby Ruch u Lotn iczego Sił Zbrojnych RP AMHS musi obejmować: 2.1. System AMHS składający się z co najmniej dwóch niezależnych serwerów obsługi depesz ATS (ATS Message Server);

13 2.2. System Testowy składający się z co najmniej jednego serwera o specyfikacji odpowiadającej serwerom depesz ATS Systemu AMHS; 2.3. Dedykowany pakiet oprogramowania aplikacji Systemu AMHS zapewniający wymianę depesz ATS w formatach AMHS i AFTN; 2.4. System zarządzania składający się z co najmniej 4 kpi. stacji roboczych oraz odpowiedniego oprogramowania przeznaczonego do kontroli i monitorowania Systemu AMHS i Systemu Testowego; 2.5. Bramkę AFTN/AMHS; kpi. terminali AMHS (ATS message user agent - UA) możliwością sukcesywnego dołączania kolejnych terminali; kpi. przenośnych terminali AMHS (ATS message user agent - UA); 2. z techniczną 8 2 serwery do autoryzacj i użytkown ików i za rządzan ia zcentralizowanym systemem anty-wirusowym; 2.9. Niezbędne wyposażenie montażowe, w tym szafy 19 /42U typu rack O wymiarach 800x1000 z przednimi i tylnymi drzwiami perforowanymi (szafa powinna umożliwiać pełny demontaż łącznie z jej szkieletem, umożliwiający łatwy transport przez otwory drzwiowe o wymiarach 68cm x 190cm), przełączniki typu KVM, niezbędne peryferie i akcesoria oraz UPS; Części zapasowe; 2.1 I. Usługi wykonawcy obejmujące: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i instalacji system u AM H S dla ad m i n istratorów i operatorów system u AM H S w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego; 2. I 1.2. Testy i odbiory. Księga procedur testowych (KPT) wykonana przez Wykonawcę system u powin na zawierać przypad ki testowe wyczerpujące funkcjonalności zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Po wykonaniu przez Wykonawcę KPT zostanie przedstawiona do akceptacji Zmawiającemu. Podstawą odbioru go jest zatwierdzona przez Zamawiającego KPT; Wykonanie dokumentacji eksploatacyjno j oraz instrukcji obsługi w języku polskim dla wszystkich elementów systemu AMHS łącznie z projektem powykonawczym; Świadczenie usług gwarancyjnych oraz usług Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK) na infrastrukturę Aplikacyjną oraz Platformę Sprzętową Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: Zabezpieczenia i sprawdzenia miejsca instalacji Systemu AMHS tak, by mieć pewność, że nowo instalowany System AMHS będzie działać prawidłowo w zastanej infrastrukturze odbiorcy; Sporządzenia projektu kompletnego Systemu AMHS, zawierającego schematy blokowe poszczególnych modułów wraz z ich powiązaniami oraz ich dokładnymi diagramami sposobu działania i opisem funkcjonalnym; 2

14 Po akceptacji tego projektu przez Zamawiającego, na własny koszt i własnym staraniem dostarczyć, zainstalować i uruchomić oferowane urządzenia i oprogramowanie we wskazanej w niniejszym dokumencie lokalizacji; Dostawy oprogramowania oraz licencji niezbędnych do pracy operacyjnej Systemu AMHS oraz zarządzania Systemem AMHS oraz dalszej modernizacji i rozbudowy Systemu AMHS w przyszłości Dostarczony sprzęt komputerowy musi spełniać wymagania związane z niezawodnością i stabilnością pracy Systemu AMHS System AMHS musi być tak skonstruowany, żeby możliwa była jego prosta rozbudowa poprzez fizyczne zainstalowanie (dołączenie) dodatkowych podzespołów i term mali AM HS oraz aktywowa n ie ich pop rzez system zarządzania ze stanowiska monitorowania i kontroli MCP (Monitoring and Control Position). Ilość kanałów typu RS-232 w momencie instalacji systemu musi być równa 8, z możliwością rozbudowy do 32 przez dołożenie stakowalnych kart wieloportowych. Ilość kanałów zestawianych przy pomocy protokołu TCP musi być równa 64 z możliwością rozbudowy do Nie przewid uje się użycia u rządzeń pętli prądowych w systemie System AMHS musi posiadać możliwość jego rozbudowy do 160 (32 typu RS-232 oraz 128 typu TCP) Terminali AMHS bez konieczności wymiany oprogramowania lub jego aktualizacji związanej z rozbudową systemu System Testowy powinien być integralną częścią przedmiotu zamówienia. System musi umożliwiać testowanie dowolnego oprogramowania używanego w Systemie AMHS, jak również umożliwiać przeprowadzanie symulacji działania dowolnej funkcji Systemu AMHS oraz szkolenie operatorów w zakresie funkcjonalności oferowanych przez system AMHS. W związku z tym wszystkie funkcje, wygląd HMI na panelu operatorskim i obsługa System u Testowego m uszą być identyczne jak System u AM HS. Miejscem instalacji Systemu Testowego jest miejsce instalacji Systemu AMHS System AMHS i System Testowy powinien być całkowicie niezależny Terminale i stacje robocze AMHS muszą być dostarczone w komplecie zawierającym : zestaw komputerowy, drukarkę, niezbędne oprogramowanie z wymaganymi licencjami oraz dokumentację eksploatacyjno-użytkową w języku polskim Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek uzgodnienia protokołów transmisji z systemem AMHS PAŻP, opracowanie technologii współpracy obydwu systemów AM H S oraz ich integrację. 3. Lokalizacja Przedmiot zakupu obejmuje dostawę i instalację urządzeń, oprogramowania oraz wykonanie usług w siedzibie CWT Sił Powietrznych Warszawa Pyry ul. Leśna. III. DOKUMENTACJA NORMATYWNA System AMHS (sprzęt wraz z oprogramowaniem) musi w pełni spełniać wymagania dla tego typu Systemów zawarte w poniższych dokumentach: 3

15 1. ICAO Conyention on International Clvii Ayiation, Annex I O AeronauUcal Telecommunications, Volume II: Communication Procedures including those with PANS status, 6-th Edition, October 2001 incorporating Amendment 83 (2 O/07/2008). 2. ICAO Conyention on International CiyiI Ayiation, Annex 10 Aeronautical Telecommunications, Volume III: Communication Systems, 6-th Edition, JuIy 2007, incorporaung Amendment 83 (20/1 1/2008), ISBN Part I Digital Data Communication Systems, Chapter 3 Aeronautical Telecommunication Network (ATN). 3. ICAO Conyention on International CiyiI Ayiation, Annex 1 I Air Traffic Seryices, I 3-th Edition, JuIy 2001 incorporating Amendment 45 (16/07/2007). 4. ICAO Conyention on International Clvii Ayiation, Annex 15 Aeronautical Information Seryices, 12-th Edition, 2004, incorporating Amendment 45 (16/07/2007). 5. ICAO Doc 9880 AN/466 - Manual on Detailed Technical Specifications for the Aeronautical Telecommunication Network (ATN) using ISO/OSI Standards and Protocois, Part II - Ground-Ground Applications - Air Traffic Seryices Message Handling Seryices (ATSMHS), First Edition, ICAO Doc 9880 AN/466 - Manual on Detailed Technical Specifications for the Aeronautical Telecommunication Network (ATN) using ISO/OSI Standards and Protocois, Part IV - Directory Seryices, Security and Systems Management 7. ICAO EUR Doc 020 EUR AMHS Manual, Version 5.0 (June 2010), 8. ICAO EUR Doc 021 ATS Messaging Management Manual, Version 6.0 (June 2010), 9. ICAO EUR Doc 022 AFS Security Guidelines, AFSG Planning Group, Version 2.0 (June 2010), 10. ICAO Doc 4444-ATM/501 Procedures for Air Nayigation Seryices - Air Traffic Management (PANS-ATM), Fifteenth Edition, 2007, I I. ICAO Amendment 1 to the Procedures for Air Nayigation Seryices - Air Traffic Management, Fifteenth Edition (PANS-ATM, Doc 4444) 12. ICAO Doc 8126-AN/872 Aeronautical Information Seryices Manual, 13. ICAO Doc 7030/4 Regional Supplementary Procedures (Europe), 2008, 14. ICAO Doc 8256-AN/936 Manual on the Planning and Engineering ofthe AFTN, 15. ICAO Doc 8400 ABC ICAO Abbreyiations and Codes, 2007, 16. EUROCONTROL Specification on the Air Traffic Seryices Message Handling System (AMHS), Edition 2.0, 2009, 17. EUROCONTROL Standard Document for Flight Data Exchange Interface Control Document Part I Point-to-Point and Limited Networking Circuits COM. ET1. ST1 2-STD-0 I -0 I, 18. EUROCONTROL Guidelines for Implementation Support (EGIS) Part 5 Communication Nayigation Specifications Chapter 13 Flight Message Transfer Protocol (FMTP) EGIS.COM.FMTP, 4

16 19. EUR000NTROL Specyfcation of Interoperability and Performance Requirements for the Flight Message Transfer Protocol (FMTP) EUROCONTROL-SPEC-O1 00, 20. EUROCONTROL Specification for On-Line Data Interchange (OLDI), Edition 4.2 (May 2010), 21. EUROCONTROL Basic CFMU Handbook 14.0, (March 2010), ATFCM Users Manual. Edition 22. EUROCONTROL Basic CFMU Handbook - IFPS Users Manual. Edition 14.1, (April 2010), 23. EUROCONTROL Guidelines Operating Procedures for AIS Dynamic Data (OPADD). Edition 3.0, (April 2009), 24. EUROCONTROL Handbook for Airspace Management, Edition 2.0, 2003, 25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie służby informacji lotniczej oraz szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. Nr 78, poz. 736) wraz z załącznikiem nr 10 i 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. 26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz.U. Nr 58, poz. 4789). 27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktur polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. Nr 210, poz. 1324). 28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO w zakresie skrótów i kodów stosowanych w ruchu lotniczym Doc 8400 (Dz.U. Nr 53, poz. 438). 29. Doc 4444 Zarządzanie ruchem lotniczym Dz. Urz. ULC (Zał. do nr 7 poz. 76 z dnia 9 czerwca 2008 r.) 30. Doc 8400 Skrótów i kodów stosowanych w ruchu lotniczym Dz. Urz. ULC (Zał. do nr 6 poz. 64 z dnia 30 maja 2008 r.) 31. Doc 7030/5 - Regionalne Procedury Uzupełniające dla Regionu Europy Wytyczne nr 4 Prezesa ULC z dnia 28 maja 2008 r. (Dz. Urz. ULC nr 6 poz. 66 z 2008 r.). 32. Zbiór Informacji Lotniczej - AlP Polska. 33. Wykaz obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowej (wersja dokumerntu z 25 stycznia r.). 34. Rozwiązanie powinno w czasie jego instalacji, utrzymania gwarancyjnego i po pogwarancyjnego wspierać zmiany wprowadzane nowymi lub powyżej przedstawionymi dokumentami normatywnymi. IV. WYMAGANIA TECHNICZNO - FUNKCJONALNE 5

17 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. System AMHS musi zapewniać zdolności operacyjne komórką organizacyjnym systemu zarządzania ruchem lotniczym Sił Zbrojnych RP w zakresie obsługi depesz służb ruchu lotniczego ATS (Air Traffic Seryices), depesz służby informacji powietrznej AIS (Aeronautical Information Seryices) oraz depesz zarządzania przestrzenią powietrzną ASM (Airspace Management). I.2. System AM H S musi zapewn iać najwyższą n iezawod ność, sprawność oraz jakość obsługi depesz lotniczych sprawdzoną w środowisku operacyjnym służb ruchu lotniczego. Jednocześnie system AMHS musi być skonstruowany i wykonany przy użyciu najnowszych osiągnięć technicznych Systemy AMHS musi być wykorzystywany operacyjnie przez co najmniej dwóch dostarczycieli usług za rządzan ia ruchem lotn iczym obsług ujących międzynarodowe połączenia AMHS Większość oferowanego wyposażenia oraz oprogramowania powinna stanowić produkty typu COTS System AMHS musi: Być zgodny ze standardami, procedurami i zaleceniami opublikowanymi przez ICAO i EUROCONTROL; Wykorzystywać normy Międzynarodowej Organizacji Standardów (ISO) dotyczące łączności dla Współdziałan ia Systemów Otwartych (OSI) albo standardy Stowarzyszenia Internetowego (ISOC) dotyczące łączności dla Pakietu Protokołów Internetowych (IPS); Być utrzymywany w stanie aktualnym wobec ewentualnych modyfikacji jak i nowych dokumentów podczas trwania gwarancji na System System AMHS musi zapewniać pełną redundancję sprzętową i P rog ramową. Arch itektu ra Systemu musi być wolna od pojedynczych punktów potencjalnych awarii: I.6.1 I 6.2. Serwery muszą pracować w konfiguracji operational/hot standby. Czas przełączenia serwera dzisłającego w trybie operacyjnym na serwer zapasowy (standby) nie powinien być dłuższy niż 10 sekund System nie może współdzielić urządzeń składujących informację pomiędzy serwer pracujący operacyjnie i serwer zapasowy (hot standby) System musi zapewniać rzeczywistą redundancję bazy danych poprzez dostarczenie dwóch niezalażnych wolumenów baz danych, które działają jako wzajemny backup 1.7. Przechowywane dane Systemu AMHS muszą być kopiowane na wybrane nośniki informacji typu dysk, taśma, pamięć flash, nośnik optyczny Aplikacje użytkownika Systemu AMHS uruchamiane na terminalach końcowych muszą być niezależna od systemu operacyjnego na tyle, by móc pracować na różnych odmianach systemu operacyjnego Aplikacje użytkownika Systemu AMHS uruchamiane na terminalach końcowych muszą 6

18 1.10. System AMHS musi składać się z następujących komponentów: Komponentu AFTN Komponentu AMHS (ATS Message Server) obejmującego: Moduł agenta transferu wiadomości MTA (Message Transfer Agent); Moduł magazynu wiadomości MS (Message Store); I Modułów usług katalogowych DS (X.500 Directory Seryices), składających się z: I Agenta usług katalogowych DSA (Directory Seryice Agent); Agenta użytkownika usług katalogowych DUA (Directory User Agent wbudowanego w agenta użytkownika UA; Bazy danych DIP (Directory information Base) Jednostki dostępowej (Access Unit - (AFTN/AMHS Gateway). AU) - Bramki AFTN/AMHS Stacji roboczych przeznaczonych do zarządzania i monitorowania Sytemu AFTN/AM HS (Stacji roboczej Administratora Systemu AFTN/AMHS); Terminali AMHS UA (ATSMHS UserAgents); I. 1. I 0.6. Zewnętrznych interfejsów AFTN i AMHS do komunikacji w środowisku sieci LAN iwan; Serwera czasu obsługującego protokół NTP (Nework Time Protocol). 2. Wymagania funkcjonalne 2.1.Wymagania ogólne 2. I.1. System AMHS musi być zdolny do obsługi ruchu depesz AFTN i AMHS opisanego poniżej oraz musi mieć możliwość obsługi nagłego wzrostu obciążenia ruchu na poszczególnych połączeniach jak i urządzeniach peryferyjnych Systemu bez konieczności znaczących modyfikacji osprzętu i oprogramowania. W przypadku sytuacji opisanej powyżej, System musi pracować bez jakichkolwiek przerw Usługi obsługi komunikatów ATS (ATSMHS) zapewniane przez System AMHS muszą być zgodne ze szczegółową specyfikacją techniczną zawartą w dokumentach ICAO 9880 AN Manual on Detailed Technical Specifications for the Aeronautical Telecommunication Network (ATN) using ISO/OSI Standards and Protocois, Part II - Ground-Ground Applications - Air Traffic Seryices Message Handling Seryices (ATSMHS) 7

19 System AMHS musi wspierać dwa poziomy usług obsługi komunikatów ATS: I. Podstawowy - Basic ATS Message Handling Seryice; 2. I.3.2. Rozszerzony - Extended ATS Message Handling Seryice; Usługi podstawowe obsługi komunikatów ATS powinny bazować na standardach i protokołach ISO/lEC 10021:1990 wraz z późniejszymi ich edycjami i zmianami oraz na Pakiecie Protokołów Internetowych ISPs (International Standardized Profiles) Usługi rozszerzone obsługi komunikatów ATS powinny bazować na standardach i protokołach ISO/lEC I 0021 :2003 wraz z późniejszymi ich edycjami i zmianami oraz na Pakiecie Protokołów Internetowych ISPs (International Standardized Profiles) wersji 3 z 2003 r System AMHS musi zapewnić następujące funkcje: Przetwarzać depesze AMHS i AFTN w trybie pracy ciągłej przez 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez krajowe (międzynarodowe) połączenia Obsługiwać depesze o długości do znaków według zadanych kryteriów definiowanych jako parametry konfiguracji niezależnie dla każdego kanału: Parametr I : maksymalna długość depeszy dla danego kanału; Parametr 2: sposób reakcji Systemu AMHS na otrzymanie depeszy AFTN dłuższej niż wskazuje parametr I (np. ucinanie depesz, dzielenie depeszy na dwie lub więcej części Routing depesz AMHS do formatu AFTN i odwrotnie Wykonywać analizy statystyczne ruchu depesz przetwarzanych przez System AMHS z możliwością wydruku oraz eksportu wyników w formacie zgodnym z aplikacją zarządzającą ruchem AMC Eurocontrol: Umożliwiać importlexport tablic domeny AMC, tablic CAAS oraz tablic użytkownika z/do medium zewnętrznego (CD/DyD, pamięć USB, itd.); Umożliwiać aktywację zaimportowanych danych przez operatora bez przerywania pracy systemu; Pozwalać na generowanie i wizualizację logów z podaniem wszystkich elementów tablic, do których dodano/zmieniono/usunięto dane, jeżeli dane zostały zaimportowane i aktywowane Umożliwić elastyczne i skalowalne zarządzanie i monitorowanie Systemu AMHS Zapewnić wystarczającą pojemność dysków do przechowywania danych z okresu dwóch lat Zapewnić bezpieczną eksploatację Systemu AMHS na takim poziomie, by niemożliwe było zarówno przypadkowe jak i celowe uszkodzenie Systemu lub danych. Oczekuje się od Dostawcy najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla Systemu. 8

20 Wymagania Zapewnić funkcje testowania oprogramowania i szkolenia administratorów systemu wynikających ze zmian fukcjonalnych istniejącego oprogramowania na środowisku testowym przed wprowadzenie do systemu centralnego Serwer depesz ATS Serwer depesz ATS musi być zgodny ze specyfikacją zawartą w dokumencie ICAO, Doc 9880-AN466 oraz dokumencie Eurocontrol Specification on the Air Traffic Seryices Message Handling System (AMHS) Serwer depesz ATS musi realizować poniżej wymienione funkcje i usługi: Zarządzanie i dystrybucję oprogramowania terminali użytkowników, Hosting baz danych, Kontrolę i zarządzanie dostępem do aplikacji terminali, Kontrolę i zarządzanie dostępem do skrzynek pocztowych, Kontrolę i zarządzanie dostępem do baz danych, Kontrolę i monitorowanie użytkowników systemu, Obsługę połączeń do bramki AFTN/AMHS, Analizę, zapisywanie i przekazywanie przychodzących i wychodzących komunikatów ATS, Składanie i dostarczanie wiadomości, Przetwarzanie i zarządzanie danymi wiadomości ATS, I 1. Zarządzanie danymi wiadomości AlS, Zarządzanie danymi wiadomości ASM, Dedykowany system przetwarzania błędnych komunikatów, Generowanie raportów o występujących problemach Serwer depesz ATS musi obsłużyć trzy kategorie informacji: Depesze; Próbkowanie; Raportowanie; Komunikacja między MTA - UA musi zapewnić: Przechowywanie zdarzeń z ostatnich 180 dni takich jak: Próbkowanie (zakończone sukcesem lub nie); Błąd wysłania wiadomości; Błąd dostarczenia wiadomości; Błąd dostarczenia raportu; Zachowywanie wszystkich zdarzeń dla każdego dnia osobno w bazie danych Z możliwością eksportu w celu analizy Wykonanie operacji z poziomu UA takich jak: 9

PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161614-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114486-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:173693-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 145-240447

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 145-240447 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240447-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 145-240447 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240444-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2011/S 145-240444 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311481-2011:text:pl:html PL-Warszawa: System zarządzania bazą danych 2011/S 191-311481 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2012/S 76-125200. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2012/S 76-125200. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125200-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2012/S 76-125200 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

11 C7t ŻO1 tel. +48 22 6873292 U faks +48 22 6873297

11 C7t ŻO1 tel. +48 22 6873292 U faks +48 22 6873297 K A N E L Ą N A ul. Krolewska 1/7 OO-91 1 Warszawa 11 C7t ŻO1 tel. +48 22 6873292 U faks +48 22 6873297 INSPF r UZBROJ EN.SPEKTOT UZBROJENIA jej podstawiezawiający: zaprasza do składania ofert w ramach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Dostawa oprogramowania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

NIP: 661-11-53-598; REGON: 290707890. ogłasza aukcję elektroniczną na dostawę: Wspólny słownik zamówień (CPV)-pozycja 25245100-1

NIP: 661-11-53-598; REGON: 290707890. ogłasza aukcję elektroniczną na dostawę: Wspólny słownik zamówień (CPV)-pozycja 25245100-1 PT-2371/5/04 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Wardyńskiego 32. NIP: 661-11-53-598; REGON: 290707890 ogłasza aukcję elektroniczną na dostawę:

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Gdańsk: Złącza kablowe 2011/S 152-253162

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Gdańsk: Złącza kablowe 2011/S 152-253162 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253162-2011:text:pl:html PL-Gdańsk: Złącza kablowe 2011/S 152-253162 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Dostawy

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 INSTYTUT JASKRY I CHORÓB OKA 00-415 Warszawa, ul. Okrąg 1a Warszawa, dnia 28.04.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 W związku z realizacją przez Instytut Jaskry Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319514-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego 2010/S 209-319514 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Kultury i Sztuki, Rynek- Ratusz 24, 50-101 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3442864, faks 071 3442865.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Kultury i Sztuki, Rynek- Ratusz 24, 50-101 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3442864, faks 071 3442865. Wrocław: Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Ośrodka Kultury i Sztuki w podziałem na zadania: Zadanie 1: zakup serwera wraz z instalacją i oprogramowaniem. Zadanie 2:zakup sprzętu komputerowego z peryferiami.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 111169-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl 1 z 7 2015-07-31 16:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl Piła: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 135308-2013

Zamówienie public... - 135308-2013 1 z 7 2013-04-26 07:49 Zamówienie public... - 135308-2013 25/04/2013 S81 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Warszawa: Maszyny biurowe i

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253166-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 152-253166 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.php/2/36 Poznań: Dostawa 6 sztuk zestawów sprzętu do ratownictwa technicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Białystok: Dostawa 10 serwerów oraz 10 napędów taśmowych LTO do sądów apelacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351551-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 230-351551 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo