SPECYFIKACJA I STOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 22 KWI 21i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA I STOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 22 KWI 21i"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA I STOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20 1 O r. Nr poz. 759, z późn. zm) zwanej dalej ustawą i uregulowaniami prawnymi wydanymi najej podstawie Zamawiający: INSPEKTORAT UZBROJENIA Al. Niepodległości 218 INSPEKTORAT UZBROJENIA OO-911 Warszawa KANCELARIA JAWNA... 1 Nr... tel faks KWI 21i H OO-911 Warszawa 62 II zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną I. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem systemu wymiany depesz służb ruchu lotniczego (ATS) w technologii AMHS (Air Traffic Seryices Message Handling System) dla Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP tj.: 1) dostawa 4 stanowisk monitorowania i kontroli MCP z oprogramowaniem uwzględniającym wszystkie funkcje Systemu AMHS; 2) 23 kpi. terminali AMHS z oprogramowaniem i 2 kpi. przenośnych terminali AMHS wraz z oprogramowaniem. 3) przeprowadzenie Testów Odbioru Fabrycznego systemu AMHS; 4) przeprowadzenie szkolenia administracyjno- dla administratorów systemu AMHS; 5) wykonanie instalacji wraz z konfiguracją i uruchomienie systemu AMHS na poziomie podstawowym (Basic ATS Messages Seryice); 6) przeprowadzenie instalacji wraz z konfiguracją i uruchomienie 1 O terminali AMHS; 7) przeprowadzenie Testów Odbioru Wstępnego systemy AMHS; 8) integrację systemu AMHS z systemem AMHS PAŻP; 9) wykonanie usług korygujących w przypadku niewłaściwej współpracy systemów w Okresie Wdrażania operacyjnego 1 0) dostawa 2 serwerów do autoryzacji użytkowników i zarządzania zcentraiizowanym systemem anty-wirusowym; 1 1) dostawa 40 kpi. terminali AFTN wraz z oprogramowaniem oraz części zapasowych. 1 2) przeprowadzenie instalacji wraz z konfiguracją i uruchomienie funkcjonalności systemu AMHS do poziomu rozszerzonego (Extended ATS Messages Sernice); 1 3) przeprowadzenie instalacji wraz z konfiguracją i uruchomienie systemu Testowego; 1 4) przeprowadzenie szkolenia operatorów końcowych systemu AMHS; 1 5) integrację systemu AMHS z systemem AMHS PAŻP na poziomie rozszerzonym (Extended ATS Messages Seryice); 1 6) wykonanie usług korygujących w przypadku niewłaściwej współpracy IU/3 12/VII-5 1/ZO/PN/AE/DOS/K/201 1 Strona 1

2 Przed 7) 1 wykonanie Testów Odbioru Końcowego; 1 8) Przeprowadzenie szkolenia. 2. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany po 1 stycznia Zakres r. w I kategorii (nieużywany), skonfigurowany i uruchomiony systemów w Okresie Wdrażania operacyjnego; Wymagania techiiczne zostały określone w w Załączniku nr 1 do SIWZ Wymagania Szczegółowy opis wykonania poszczególnych Etapów został określony we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. IU/3 12/VII-5 1/ZO/PN/AE/DOS/K/2011 Strona 2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. częściowych. II. Opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert 5. 2) oferowane wyroby muszą spełniać wszystkie wymagania określone ustawą z 4) Zamawiający wymaga wykonywania serwisu gwarancyjnego w okresie poz. 935, z póź. zm.) w szczególności muszą spełniać warunki rozporządzenia 3. (przetestowany) przez producenta sprzętu oraz musi spełniać wymogi technicznoj akościowe określone przez producenta sprzętu. przedmiotowy zamówienia (wymagania, parametry technicznoeksploatacyjne) określone zostały w załączniku nr 1 - do SIWZ ) i załączniku nr 2 do SIWZ ( Wzór umowy ). żądane, jednak muszą to być parametry (wyposażenie) równoważne lub 3) wykonawca zobowiązany jest wskazać (opisać) wymienione w pkt 7 Wyszczególnione w załączniku nr 1 do SIWZ parametry sprzętu i oprogramowania określaj ą minimalne wymagania Zamawiającego; dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, Ministra Gospodarki z dnia 2 1 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 1 55, poz. 1089); załącznika nr 3 do SIWZ oferowane parametry (wyposażenie) poprzez Zamawiający dopuszcza oferowanie innych parametrów (wyposażenia) niż świadczony w miejscu wskazanym przez użytkownika (zgłaszającego wadę) z okaże się niemożliwa. Szczegółowe wymagania gwarancyjno-serwisowe opisane są w załączniku nr 2 do SIWZ ( Wzór umowy ). upływem terminu składania ofert Zamawiaj ący może zmodyfikować treść jednoznaczne ich określenie (nazwa, typ i oferowana konfiguracja). jakościowo i technicznie korzystniejsze dla Zamawiającego; możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa u użytkownika trwania gwarancji na terenie całego kraju. Serwis gwarancyjny ma być dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej specyfikacji. ( Wymagania 4. Wymagania Zamawiającego w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

3 wykonał, posiadał był dla w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA III. Iv. Informacja o zamówieniach uzupelniajacych. Zamawiaj ący nie przewiduj e możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. V. Termin wykonania zamówienia. Wymagany termin wykonania zamówienia Etapu I 120 dni od daty podpisania umowy, dla Etapu II 210 dni od daty podpisania umowy, dla Etapu III - 10 dni od pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Użytkownika, z zastrzeżeniem, że powiadomienie nastapi nie później niż do r. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych Etapów został określony we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaa aby wykonawca: posiadał wiedzę i doświadczenie, tj.: a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy tym okresie, dwie (2) dostawy wraz z instalacj wdrożeniem i szkoleniem odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawa wraz z instalacj; wdrożeniem i szkoleniem systemu wymiany depesz slużb ruchu lotniczego (ATS) w technologii AMIIS (Air Traffic Seryices Message Handlmg System) wartości co najmniej ,00 zi każda (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych brutto); znajdował się w następuj ącej sytuacji finansowej i ekonomicznej tj.: środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych brutto); ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych brutto). 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów (Część VII IU/312/VII-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2011 Strona 3

4 W okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z zastrzeżeniem 1 ust. 2 i 3 jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, wykonawca może polegać na wiedzy i specyfikacji). doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, orazform, w rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie IU/312/yII-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2011 Strona 4 2) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 6) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może składane (DZ. U. nr 226, poz ), zwanym dalej Rozporządzeniem, żąda określone w części VI, Zamawiający zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy; żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być przedstawienia następuj ących dokumentów: wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 1) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 1. w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie specyfikacji, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu zgodnie z opisem zawartym w Części VI specyfikacji; prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj ących wysokość posiadanych środków składania ofert, z zastrzeżeniem 1 ust. 3 Rozporządzenia; wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zawartym w Części VI specyfikacji; 5) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 3) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 4) informacj i banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których ust. 1 ustawy; celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub zdolność kredytową wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w Części VI w celu potwierdzenia spelnienia warunków udziału w postępowaniu. VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik nr 5 do SIWZ). 4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy każdy podmiot (dot. wykonawców określonych w art. 23 oraz w art. 26 ust. 2b ustawy) musi wykazać brak podstaw do wykluczenia go z jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

5 Jeżeli 7) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania nie wcześniej niż 3 miesiące przed decyzji właściwego organu upływem terminu składania ofert; wystawionego 8) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem IU/3 12/VII-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2011 Strona 5 że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i 24 ust. 1 pkt 4-8 9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wykonania decyzji właściwego organu zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem upływem terminu składania ofert; terminu składania ofert. odniesieniu do nich zaświadczenia właściwego organu sądowego albo Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń wystawionego ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 1 0) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 3. 1) w pkt 6-8 i pkt 1 O składa i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne zastępuje wystawiony się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miej sca zamieszkania tych osób. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w wykonawca ma siedzibę lub miej sce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1: wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, decyzji właściwego organu nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony wystawiony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

6 składa ppłk pani wystawione wystawionych SPECYFIKACJA 15TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2) pkt 9 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, W którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w terminach określonych w ust. 3. VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 1. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z wykonawcami: 1) pisemnie; 2) za pośrednictwem a; 3) za pośrednictwem faksu. 2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować pisemnie wjęzyku polskim na adres Zamawiającego: INSPEKTORAT UZBROJENIA Al. Niepodległości 218, OO-91 1 WARSZAWA nr sprawy IU/3 1 2/VII-5 1/ZO/PN/AE/DOS/K e-mad nrfaksu iuouze mon.goypl 3. Zamawiaj ący nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. Ix. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Pracownikami Zamawiającego, upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Przewodniczący komisji Sekretarz komisji Lilianna OCHAL tel ; Mariusz PŁAWIŃSKI tel hformacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz Zamawiający informuje, że nie udziela informacji telefonicznie. X. Wymagania dotyczące wadium. 1. Wadium 7005 w wysokości ,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w Części XIII specyfikacji. 2. Wadium można wnieść w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto , a wadium w formie bezgotówkowej (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ) składać na adres Inspektoratu Uzbrojenia, nr IU/3 12/yII-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2011. Strona 6

7 Przedłużenie Oferta 4. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania na rachunku Zamawiającego. (nr postępowania IU/3121V11-51/ZO/PN/AEIDOSJK/201 1) technologii AMIIS (Air Trafik Seryices Message Handling System) dla Służby Ruchu Lotniczego Sil Zbrojnych RP wdrożeniem i szkoleniem systemu wymiany depesz służb ruchu lotniczego (ATS) w Wadium nr w przetargu nieograniczonym na dostawa wraz z instalacją, Warszawa, Al. Niepodległości 21 8 z dopiskiem: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania IU/3 12/yII-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2011 Strona 7 cc) ofertę oraz powpinane w kolejności do segregatora, skoroszytu, itp. integralną część były ponumerowane i parafowane przez osobę(-by) podpisuj ącą( XII. Opis sposobu przygotowywania ofert. XI. Termin związania ofertą. wykluczony - związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert. związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofert zwrócić się o przedłużenie terminu na oznaczony okres, nie dłużej niż 60 dni. terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo wniesieniem nowego wadium na przedłużony 5. Zwrot i utratę wadium reguluje art. 46 ustawy. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez zamawiającego art. 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin Ofertę należy składać na formularzu Oferta stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania 4. Formularz Oferty oraz pozostałe załączniki, dla których zostały określone wzory, 5. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), 6. Wskazanym jest, aby wszystkie strony oferty i załączników stanowiących jej Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawa wraz z instalacją, (nr postępowania: IU/312/VII-51/ZOJPN/AEJDOSJKI2O1 1) Służby Ruchu Lotniczego Sil Zbrojnych RP (ATS) w technologii AMIIS (Air Trafflc Seryices Message Handling System) dla wdrożeniem i szkoleniem systemu wymiany depesz służb ruchu lotniczego pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie. uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze wykonawcy. Jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu należy wypełnić ściśle według niniejszych wymagań, bez dokonywania zmian w 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. ofertą. lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. okres związania ofertą. stwierdzaj ącego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał treści tych dokumentów. SPECYFIKACJA I S TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

8 to stanowiące. SPECYFIKACJA I S TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7. Wskazanym jest załączenie kopii oferty (po jej podpisaniu) w formie elektronicznej (np. na CD) w formacie PDF. 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 9. Wymagania określone w pkt 6-7 nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 1 O. Do Oferty należy dołączyć Oświadczenie Wykonawcy o ustanowieniu reprezentacji na czas trwania aukcji elektronicznej załącznik nr 7 do SIWZ W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 6 kwietnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIAE TAJEMNICEPRZEDSIEJMORSTWA W ROZUMIEMU art. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i dołączone odrębnie do oferty Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. XIII. Miejsce i termin składania ofert. 1. Oferty należy składać w godz i w siedzibie zamawiaj ącego w kancelarii Inspektoratu Uzbrojenia, ulokowanej przy Al. Niepodległości 218, Warszawa lub przesyłać pocztą na adres: INSPEKTORAT UZBROJENIA Al Niepodległosci 2 1 8, OO WARSZAWA Kancelaria Inspektoratu Uzbrojenia.:. 2. Termin składania ofert upływa w dniu O r. godz. 9:00 (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do zamawiającego). 3. W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty po terminie określonym w ust.2 Zamawiający niezwłocznie go poinformuje o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastaj,i w siedzibie Zamawiającego: INSPEKTORAT UZBROJENIA. Al. Niepodległości 21 8, OO-91 1 WARSZAWA. L_ pok.o2odmaolo62ollgodz 1100 XIV. Opis sposobu obliczania ceny oferty 1. Cena oferty cena wyrażona w jednostkach pieniężnych (w walucie polskiej), uwzględniająca podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów i usług podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym. 2. Cena oferty musi zawierać w sobie całkowitąjej kalkulację, tj. wszystkie koszty i IU/3 1 2/VII-5 1/ZO/PN/AE/DOS/K/2 Ol. 1 Strona 8

9 Za Dane Wszystkie Rozliczenia finansowe będą realizowane tylko w walucie polskiej (PLN). między Zamawiającym a Wykonawca, Xv. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 4. Cena oferty będzie traktowanajako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać 3. Przy składniki związane z realizacją zamówienia (dostawa sprzętu, usługa instalacji, wsparcie i usługa serwisowa). wyliczaniu ceny oferty, na każdym etapie wyliczania ceny, należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku. żadnym negocjacjom, z zastrzeżeniem części XVI pkt 4 specyfikacji. IU/312/yII-51/ZO/PN/AE/DOS/K/2011 Strona 9 Co gdzie: co = Cmin I Cb 100 pkt następuj ącego wzoru: 2. Cena każdej oferty zostanie przeliczona na wartość punktową oferty według 1. ilość wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, i nie mają PWPW. dostępu do systemu aukcyjnego, zostaną przesłane do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) celem ich zarejestrowania w systemie. Dane dostępowe do systemu aukcyjnego (nazwa użytkownika z hasłem) oraz bezpłatne instrukcje obsługi tego systemu zostaną im przesłane droga elektroniczną przez aukcyjnego szczegółowe 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości złożenia ofert informacje można uzyskać pod numerem telefonu: pod numerem telefonu: +48 (22) lub em: aukcje(pwpw.pl. z przygotowaniem stanowisk komputerowych do współpracy z systemem aukcyjnym +48 (22) PWPW udziela także informacji technicznych związanych 2. Wykonawcy mogą wziąć udział w odpłatnym szkoleniu dotyczącym obsługi systemu XVII. Aukcja elektroniczna odrzuceniu, zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. Kryterium oceny ofert w wartość punktową oferty (bez ingerencji Zamawiającego) według wzoru określonego w pkt 2, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana ta oferta, której wartość punktowa, 3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miej sc po przecinku. toku aukcji elektronicznej będzie kryterium ceny, przeliczanej automatycznie na wyliczona zgodnie z zapisami niniejszej Części, jest największa. C b cena oferty badanej. 4. W przypadku gdy w postępowaniu wpłyną co najmniej trzy (3) oferty niepodlegające C min najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, uzyskanych punktów, XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według kryterium ceny, o znaczeniu 100%. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W trakcie trwania aukcji elektronicznej, np. awaria urządzeń informatycznych wykonawcy, awaria łącza, które wykonawca wykorzystuje do połączenia się z platformą aukcyjną. 4. Zamawiający powtórzy aukcję elektroniczną tylko w przypadku awarii systemu aukcyjnego, potwierdzonej przez PWPW. 5. Wymagania urządzeń informatycznych do udziału w aukcj i elektronicznej: 1) komputer klasy PC; 2) system operacyjny Microsoft Windows 2000 z Seryjce Pack 4 lub Microsoft Windows XP z Seryice Pack 2 (UWAGA: system aukcyjny nie wspiera Systemu Microsoft Vista); 3) zegar 2GHz, 1 GB RAM; 4) dysponowanie sprawnym łączem internetowym o przepustowości 1 28 KB/s; 5) przeglądarka Internet Explorer 6.0 PL bądź wyższa; 6) aplet java pobrany jednorazowo przy pierwszym połączeniu ze stroną 7) wyłączona autoryzacja na serwerze proxy; 8) ważny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego (zgodny z ustawą o podpisie elektronicznym). 6. Sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej, w tym wysokość minimalnych postajień, czas trwania aukcji i warunki jej zamknięcia zostaną przekazane wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej. 7. Wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej, składają kolejne korzystniejsze postąpienia za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej - w trybie bezpośredniego połączenia z stroną. 8. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 9. Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej, określonego w Części XVI specyfikacji. XVIII.Informacje 1. o formalnościach, powinny zostać dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. jakie Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 na stronie Zamawiaj ącego. 2. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w terminie nie krótszym niż 1 O dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub em, w siedzibie Zamawiającego, z 3. XIX. Zamawiający zastrzeżeniem art ustawy. prześle wybranemu wykonawcy Zaproszenie do podpisania umowy z informacjami dotyczącymi dokładnego terminu podpisania umowy. 4. Wybrany wykonawca, najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w Zaproszeniu do podpisania umowy, dostarczy do Zamawiającego potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej W Zaproszeniu do podpisania umowy. 1. Zabezpieczenie Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. należytego wykonania umowy należy wnieść na zasadach określonych dla wadium jak w Części X specyfikacji - wzór gwarancji określa załącznik tą IU/3 12/VII-5 1/ZO/PN/AE/DOS/K/201 1 Strona 10

11 Wykonawcom, 3. Wykonawcy zostanie zwrócone 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do wniesienia wykonania umowy. W przypadku niewykonania umowy w terminie, wykonawca niż W pieniądzu powinno mieć termin ważności dłuższy o 20 dni od terminu zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności złożonej gwarancji (poręczenia) przed upływem terminu jej ważności. zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 0% 1 (w zaokrągleniu do pełnych złotych) wartości zamówienia. O konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. nr 9 do SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy złożone w formie innej IU/3 1 2/VI I-5 1/ZO/PN/AE/DOS/K/2 O 11 Strona 11 PRZEWODMCZĄCY KOMISJI Lilianna OCIJAL Oc1 Qa(.-Q Zał. wymagania 3 Zał. formularz ofertowy 4 Zał. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 5 Zał. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 6 Zał. wykaz wykonanych dostaw 7 Zał. oświadczenie wykonawcy o ustanowieniu reprezentacji na czas trwania aukcji elektronicznej Zał. 9 wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zał. 2 wzór umowy Zał. 8 wzór gwarancji przetargowej Załączniki: 2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez 1. postępowania o udzielenie zamówienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Xx. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 30% wartości zabezpieczenia będzie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Odbiorcę. Pozostałe dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w terminie 5 1 dni od dnia upływu okresu rękojmi. XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysiugujacych wykonawcy w toku Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załączniki nr 2 do specyfikacji. a także innym osobom, których, interes prawny doznał w dziale VI ustawy Prawo uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa zamówień publicznych. Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne Warszawa, dni~o. 2013 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA //5 fjltir Nr V/....I13. 2 tjj... 20.13r. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/150/V-53/Z0/PN/AE/DOS/SS/2013 ) WYJAŚNIENIA DO SIWZ W

Bardziej szczegółowo

Z013-07- 1..0... il... i,.6 :9i.i9 v:j;;r;;~~~la II

Z013-07- 1..0... il... i,.6 :9i.i9 v:j;;r;;~~~la II Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późno zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - - --- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowlen publicznych (~. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późno zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-34/12 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Medyczne KOL-MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie adres: 33-100 Tarnów, Pl. Dworcowy 6 tel.: (14) 621 38 48 lub

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo