Specyfikacja systemu CRANE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja systemu CRANE"

Transkrypt

1 Specyfikacja systemu CRANE Zgłoszenia Moduł Zgłoszeń umożliwia pracownikom Produkcji szybkie i precyzyjne przekazywanie informacji Służbom Utrzymania Ruchu na temat zdarzeń nieplanowanych, takich jak: usterki czy awarie. Zawiera również szczegółowe informacje na temat zgłoszeń bieżących i historycznych. Dodawanie nowego zgłoszenia, Zrzut ekranu systemu CRANE Lista realizowanych zgłoszeń, Zrzut ekranu systemu CRANE Zlecenia Pracy W module Zlecenia pracy znajdują się informacje o wszystkich typach i rodzajach bieżących prac zarejestrowanych w systemie. Są to prace, znajdujące się na wszystkich etapach realizacji - od nowo utworzonego, przez zlecenie w realizacji, po prace wymagające odbioru lub zakończone.

2 Dodawanie nowego zlecenia pracy, Zrzut ekranu systemu CRANE Każde zgłoszenie zarejestrowane w systemie kojarzone jest z konkretnym urządzeniem i na podstawie wprowadzonych informacji następuje klasyfikacja zgłoszenia, ustalenie priorytetu i zdefiniowanie wymaganych czynności. Dla zachowania przejrzystości systemu historyczne dane o zleceniach pracy są przechowywane w Archiwum zleceń pracy. Lista zleceń pracy, Zrzut ekranu systemu CRANE Moduł Zlecenia Pracy umożliwia rozliczenie poświęconych na realizację zlecenia roboczogodzin oraz użytych części, śledzenie kosztów oraz dostarcza dane do precyzyjnych raportów technicznych i finansowych. Pozwala ponadto na rejestrację przeprowadzonych na danym obiekcie pomiarów - np. czasu pracy czy poziomu oleju.

3 Rozliczenie godzin pracy pracownika, Zrzut ekranu systemu CRANE Planowanie Moduł Planowanie pozwala zaplanować i terminowo przeprowadzić prace konserwacyjne, przeglądowe i serwisowe. System ułatwia realizację tych działań dzięki możliwości przygotowania harmonogramu i zakresu poszczególnych prac. Wprowadzenie informacji o niezbędnych zasobach materiałowych, ludzkich oraz usługach zewnętrznych zapewnia sprawne ich przeprowadzenie, redukując do minimum czas przestoju maszyn. Harmonogram prac planowanych, Zrzut ekranu systemu CRANE W ramach systemu istnieje możliwość określenia planowania czasowego (co miesiąc, kwartał, rok), lub eksploatacyjnego, np. na podstawie odczytów licznika (co cykli, godzin pracy). Określenie czynności wraz z precyzyjnymi instrukcjami daje kompletną informację o zakresie prac do wykonania. Graficzne przedstawienie harmonogramu planowanych prac usprawnia komunikację i podejmowanie decyzji o ewentualnym przeplanowaniu.

4 Obiekty Techniczne Moduł Obiekty techniczne zawiera wykaz wprowadzonych do systemu maszyn i urządzeń wraz ze szczegółami na ich temat (numerem seryjnym i fabrycznym, rokiem produkcji, producentem, numerem UDT, MPK, itp.) Obszar może odzwierciedlać hierarchiczną strukturę przedsiębiorstwa tj. uwzględniać lokalizacje, wydziały, budynki, linie produkcyjne, maszyny i ich podzespoły. Moduł zawiera pełną historię obiektów wraz z kosztami ich eksploatacji oraz zarejestrowane pomiary przeprowadzone na danym obiekcie (np. czas pracy, poziom oleju itp.). Dla poszczególnych maszyn można załączyć różnorodne dokumenty zewnętrzne (załączniki), specyfikacje, schematy, karty gwarancyjne, karty serwisowe, instrukcje. Istnieje możliwość podpinania plików w różnorodnych formatach. System obsługuje pliki graficzne w formatach: JPG, GIF, BMP, pliki dokumentów: PDF, DOC, XLS oraz różnorodne pliki multimedialne, w tym dźwiękowe i wideo. Struktura obiektów technicznych, Zrzut ekranu systemu CRANE Lista części zamiennych Maszyny zaprasowania nitów, Zrzut ekranu systemu CRANE

5 Pracownicy Moduł Pracownicy pozwala zewidencjonować oraz zarządzać pracami personelu technicznego, uwzględniając profesję i kwalifikacje danego pracownika. Gromadzone są tu w formie elektronicznej informacje o pracownikach takie jak: odbyte szkolenia, badania, uprawnienia i wiele innych. W module Pracownicy gromadzone są również harmonogramy planowanej i nieplanowanej dostępności wszystkich uczestników prac i procesów rejestrowanych w systemie umożliwiające weryfikację bieżącego obciążenia personelu. Ponadto moduł ten pozwala zarządzać wydaniami i zwrotami narzędzi potrzebnych pracownikom. Harmonogram pracowników, Zrzut ekranu systemu CRANE Magazyn Dokumentacja personalna pracownika, Zrzut ekranu systemu CRANE Moduł Magazyn zawiera szczegółowe informacje na temat posiadanych materiałów i części zamiennych oraz umożliwia wprowadzenie listy dostawców części zamiennych i usług. W tym miejscu następuje rejestracja zasobów magazynowych poszczególnych części zamiennych wraz z ich charakterystyką, czyli

6 informacją o unikatowym kodzie, opisowej charakterystyce, producencie, cenie jednostkowej, ilości na magazynie itp. Lista części zamiennych i materiałów, Zrzut ekranu systemu CRANE CRANE rejestruje pełną historię transakcji magazynowych czyli: przyjęcie, pobranie, zwrot, inwentaryzację lub korektę ilościową części. Historia zużycia Bezpiecznika typu ESM3, Zrzut ekranu systemu CRANE W ramach dodatkowych informacji istnieje możliwość dołączenia załączników zewnętrznych oraz powiązania ich z dostawcami dostarczającymi daną część. Rejestracja kosztów na poszczególne prace umożliwia prowadzenie przekrojowych analiz kosztów utrzymania poszczególnych maszyn i urządzeń, instalacji, obszarów, czy MPK.

7 Pozycje inwentaryzacyjne w ramach inwentaryzacji nr C_2012_00006, Zrzut ekranu systemu CRANE Zakupy Funkcja Zamówienia modułu Zakupy pozwala na rejestrowanie, edycję oraz archiwizację zamówień na materiały i usługi. Lista zamówień modułu Zakupy, Zrzut ekranu systemu CRANE Pracownikom Utrzymania Ruchu z odpowiednimi uprawnieniami moduł umożliwia wykonywanie operacji przyjęcia lub zwrotu zamówionych pozycji. Moduł pozwala określić minimalną ilości zasobów dla poszczególnych części tak, aby system informował o konieczności uzupełnienia zapasów.

8 Generowanie nowego zamówienia, Zrzut ekranu systemu CRANE Raporty Moduł Raporty zapewnia kadrze kierowniczej Utrzymania Ruchu błyskawiczny dostęp do przekrojowych raportów i analiz opartych na danych zawartych w systemie. System CRANE udostępnia użytkownikom ponad gotowych, predefiniowanych raportów, pogrupowanych według modułów systemu, takich jak: Obiekty techniczne, Zlecenia pracy, Zgłoszenia, Koszty, Magazyn, Planowanie i wiele innych. W celu dodatkowego ułatwienia i przyspieszenia dostępu do najczęściej wykorzystywanych raportów, system umożliwia wywoływanie ich bezpośrednio z poziomu strony domowej użytkownika. Użytkownik ma ponadto dostęp do raportów typu Open Reports, które umożliwiają samodzielne parametryzowanie, konfigurację i dostosowanie raportów do potrzeb użytkownika. Z poziomu poszczególnych list (Zgłoszenia, Zlecenia Pracy, Obiekty Techniczne, itp.) możliwe jest wywołanie i wydrukowanie dokumentów typu: karta zgłoszenia, zlecenia czy też urządzenia. Przykładowe raporty w obszarze Zlecenia Pracy, Zrzut ekranu systemu CRANE

9 Raport Miesięczny harmonogram prac planowanych, Zrzut ekranu systemu CRANE Raport MTTF, MTTR, MTBF, Zrzut ekranu systemu CRANE Raport Udział kosztów dla poszczególnych typów ZP, Zrzut ekranu systemu CRANE

10 Raport Pareto Czas postoju, Zrzut ekranu systemu CRANE Raport Rozliczenie czasu pracy, Zrzut ekranu systemu CRANE

11 Raport Postoje na obiektach, Zrzut ekranu systemu CRANE Raport Wartość posiadanych części zamiennych, Zrzut ekranu systemu CRANE System Moduł System stanowi źródło podstawowych informacji o aplikacji CRANE i jej producencie. Z tego poziomu możliwe jest otwarcie formularza zmiany hasła użytkownika, jak również wyświetlenie strony domowej użytkownika oraz skonfigurowanie menu ulubione zawierającego najczęściej używane pozycje. Administracja Moduł Administracja odpowiada za import podstawowych danych potrzebnych do rozpoczęcia pracy z systemem oraz definiowanie słowników gwarantujących późniejszą integralność informacji wprowadzanych do systemu przez różnych użytkowników. Przykładowe słowniki danych rejestrowane z tego poziomu to: miejsca magazynowania, kody klasyfikacji, typy przykładowych zleceń pracy, waluty, kursy i warunki płatności stosowane przy zamówieniach, jednostki miary używane w magazynie, MPK obiektów technicznych, typy zawodów pracowników i wiele innych. Moduł umożliwia ponadto dodawanie

12 nowych użytkowników do systemu oraz przydzielenie ich do odpowiednich grup. Import danych Rozpoczęcie pracy z systemem CMMS jeszcze nigdy nie było takie proste, wygodne i szybkie. Teraz wystarczy tylko kilka minut by przygotować system do pracy. Parę kliknięć myszką i wszystkie dane z przygotowanego pliku XLS znajdą się w systemie CRANE. W błyskawiczny sposób importowane są dane, takie jak: - kartoteka i struktura obiektów technicznych, - kartoteka części zamiennych, - kartoteka dostawców. Import podzielony jest na 3 główne etapy. Najpierw następuje wczytanie danych z pliku EXCEL do bufora systemu. Następnie użytkownik ma możliwość przypisania danych znajdujących się w poszczególnych kolumnach pliku XLS do pól systemu zmapowania danych. Ostatnim etapem jest import danych do systemu i ewentualna weryfikacja błędów. Użytkownicy Okno Importu danych zasilających system CRANE, Zrzut ekranu systemu CRANE System CRANE zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych poprzez definiowanie zakresu dostępu do informacji oraz uprawnień do edycji danych poszczególnych grup użytkowników (takich jak: Produkcja, Utrzymanie Ruchu, Inżynier Utrzymania Ruchu). W zależności od posiadanych przez użytkownika uprawnień CRANE ogranicza lub rozszerza dostęp do poszczególnych modułów systemu, każda z grup użytkowników posiada odpowiednio do swoich potrzeb skonfigurowaną stronę domową. Pracownik Produkcji posiada dostęp tylko do modułu Zgłoszeń dzięki czemu może zgłaszać zdarzenia nieplanowane: usterki i awarie. Pracownik Utrzymania Ruchu posiada dostęp do modułu zleceń pracy, w którym ma aktualną listę wszystkich bieżących i historycznych prac. Ponadto ze względu na specyfikę swojej pracy posiada dostęp do modułu Obiekty Techniczne, w którym gromadzone są informacje o eksploatowanych maszynach i urządzeniach. Inżynier Utrzymania Ruchu posiada natomiast dostęp do wszystkich modułów systemu, dzięki czemu może sprawnie zarządzać pracami, posiadanym majątkiem technicznym, tworzyć raporty i przeprowadzać analizy. Użytkownicy mają ponadto możliwość

13 samodzielnego konfigurowania obszaru Ulubione w menu, zawierającego szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych obszarów systemu. Technologia System CRANE wykorzystuje technologię tzw. cienkiego klienta i nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej. Cała aplikacja znajduje się na serwerze, do którego użytkownik ma dostęp z każdego miejsca poprzez zwykłą przeglądarkę internetową każdą z najczęściej używanych (Internet Explorer, Chrome, Firefox). Baza danych systemu CRANE opiera się na darmowym oprogramowaniu MS SQL 2008 Express, dzięki czemu implementacja systemu CRANE nie niesie za sobą żadnych dodatkowych kosztów w postaci zmiany platformy systemowej i sprzętowej. Strona domowa Specjalnie zaprojektowana strona domowa systemu CRANE ułatwia użytkownikowi dostęp do najważniejszych modułów systemu, informacji oraz raportów i analiz. Kierując się względami ergonomicznymi została podzielona na cztery główne obszary, w których znajdują się zdefiniowane przez użytkownika informacje i zestawienia: wskaźniki KPI, wiadomości Inbox, Raporty oraz Wykresy. Każdy z wymienionych obszarów użytkownik może dostosować do własnych preferencji wybierając, które z dostępnych elementów (wskaźniki KPI, raporty, wykresy ) mają być pokazywane na stronie domowej. Zapewnia to szybki dostęp do najczęściej używanych obszarów systemu i informacji operacyjnych. Strona domowa Użytkownika systemu CRANE, Zrzut ekranu systemu CRANE Zapraszamy do współpracy Eurotronic Sp. z o.o. ul. Hankiewicza Warszawa tel

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODUŁ EAM UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe

Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe Spis treści SPIS TREŚCI... 1 1. MODUŁ ZDJĘĆ I USZKODZEŃ... 4 1.1 KARTA ZLECENIA... 4 1.2 DOŁĄCZANIE ZDJĘĆ DO KARTOTEK TOWARÓW... 7 1.3 DOŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą laboratoriów

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą laboratoriów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Dostawa i wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

System Wspomagający Prace Laboratorium

System Wspomagający Prace Laboratorium System Wspomagający Prace Laboratorium LIMS Laboratory Information Management System CS-17 LIMS CS-17 LIMS (Laboratory Information Management System) wspomaga pracę laboratoriów poprzez komputeryzację

Bardziej szczegółowo

ProgPol s.c. ul. Dąbrowskiego 75/47 60-523 Poznań www.progpol.pl. Producent oprogramowania ERP. Specyfikacja. v. 140

ProgPol s.c. ul. Dąbrowskiego 75/47 60-523 Poznań www.progpol.pl. Producent oprogramowania ERP. Specyfikacja. v. 140 Producent oprogramowania ERP ProgPol s.c. ul. Dąbrowskiego 75/47 60-523 Poznań www.progpol.pl Specyfikacja v. 140 Spis treści 1.DEFINICJE POJĘĆ...8 2.ARCHITEKTURA SYSTEMU... 14 3.ADMINISTRACJA SYSTEMEM...14

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Biznes staje się prostszy

Biznes staje się prostszy Biznes staje się prostszy NOWOCZESNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO DOSTĘP ONLINE Skuteczne zarządzanie informacją z CRM Vision www.crmvision.pl CZYM JEST CRM VISION? DLACZEGO CRM VISION? CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo