RAPORT. Modele biznesowe w internecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. Modele biznesowe w internecie"

Transkrypt

1 RAPORT Modele biznesowe w internecie ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE A POLITYKA REGULACYJNA Raport opracowany w ramach warsztatów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Kwiecień Czerwiec 2012 r.

2 Spis treści O RAPORCIE... 3 WPROWADZENIE ZNACZENIE GOSPODARCZE INTERNETU Gospodarka internetowa Perspektywa globalna i europejska Polska MODELE BIZNESOWE I TRENDY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ Wstęp - społeczeństwo cyfrowe Przedsiębiorczość internetowa: uczestnicy rynku Internet w modelach biznesowych tradycyjnych sektorów gospodarki Modele biznesowe usługodawców internetowych Trendy kształtujące nowe modele biznesowe Wnioski POLITYKA REGULACYJNA WOBEC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ Znaczenie otoczenia prawnego dla rozwoju gospodarczego Obszary prawa o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorczości internetowej Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości internetowej poprzez politykę prawa Kryteria oceny wpływu regulacji na przedsiębiorczość internetową Wnioski końcowe BARIERY PRAWNE REALIZACJI MODELI BIZNESOWYCH W INTERNECIE Ogólne informacje dotyczące zgłoszonych uwag Identyfikacja głównych barier Krótka charakterystyka głównych barier REKOMENDACJE ZAŁĄCZNIKI

3 O raporcie Raport powstał w ramach prac grupy ekspertów Modele biznesowe w internecie, powołanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w celu analizy wolności działalności gospodarczej w internecie i barier regulacyjnych dla rozwoju gospodarki internetowej w Polsce. Celem raportu jest wskazanie kierunków polityki regulacyjnej państwa wspierających rozwój przedsiębiorczości internetowej w Polsce. Dzięki zaproponowanej ukierunkowanej i konsekwentnej polityce regulacyjnej, Polska ma szansę stać się znaczącym, konkurencyjnym i innowacyjnym aktorem na Jednolitym Rynku Cyfrowym EU oraz na świecie. Przyspieszająca globalizacja gospodarki i znaczenie nowych możliwości współpracy ludzi poprzez kreatywne wykorzystanie innowacyjnych form komunikacji dały początek nowym modelom biznesowym angażującym sieć społeczną do współpracy za pośrednictwem platform internetowych (platform e- commerce, forów internetowych, sieci społecznościowych, wyszukiwarek, aplikacji itp.). Polska powinna wzmacniać swoją międzynarodową konkurencyjność poprzez przejęcie inicjatywy cyfrowej i wzmocnienie innowacyjności. Nie powinna być tylko obserwatorem światowych rozwiązań. Dzięki unikalnej geograficznej pozycji Polski, może ona pełnić rolę mostu łączącego zachód i wschód Europy, a także tworzyć warunki dla powstawania przedsiębiorstw działających na globalną skalę. Gospodarka internetowa w Polsce stanowi 2.7% PKB. Polska ma szansę podwoić tę wielkość do 2015r. W tym celu każde przedsiębiorstwo w Polsce powinno stać się internetowe i wprowadzić do swojej działalności rozwiązania handlu elektronicznego. Polska może wykorzystać potencjał własnego społeczeństwa do stworzenia przewagi konkurencyjnej zapewniając współpracę obywateli z przedsiębiorcami i administracją państwową nad kształtowaniem środowiska prawnego w taki sposób, który przyczyniał się będzie do zwiększenia efektywności usług w każdej dziedzinie życia. Dzięki pracy grupy roboczej Modele biznesowe w internecie powstały wskazówki kierunków kształtowania prawa i lista identyfikowanych barier w obowiązujących przepisach. Oczekiwany efekt raportu to szybkie usunięcie najważniejszych przeszkód w funkcjonujących przepisach i wprowadzenie w życie rekomendacji zawartych w niniejszym raporcie. Pozwoli to zrobić pierwszy krok na drodze realizacji strategii wzrostu gospodarczego Polski poprzez stymulowanie wykorzystania nowych technologii we wszystkich gałęziach gospodarki. Raport wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju wyznaczone w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska Trzecia Fala Nowoczesności 1, który powstał w odpowiedzi na nowe wyzwania i konieczność umiejscowienia Polski w nowym porządku światowym. Kluczem [do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Polski dzięki wzrostowi innowacyjności i kreatywności polskiej gospodarki] jest jednak wielkie przejście od społeczeństwa informacyjnego do cyfrowego (rozdział o Polsce Cyfrowej) i odejście od modelu ciągłego nadrabiania zapóźnienia w sferze cyfrowej na rzecz prymatu wykorzystywania nowych technologii w czynnikach rozwojowych (to zjawisko nazywamy impetem cyfrowym). Dopiero wtedy bowiem zbudować można nie tylko nowe przewagi konkurencyjne polskiej gospodarki, ale i zmodernizować ją we wszystkich wymiarach. 2 Pracom grupy współprzewodniczyli dyr. Maciej Groń (MAC) oraz mec. Xawery Konarski. W skład grupy roboczej, zapewniając szeroką reprezentatywność dla inicjatyw zawartych w raporcie, weszli przedstawiciele organizacji wielobranżowych, czołowych firm internetowych, medialnych, telekomunikacyjnych, a także przedstawiciele organizacji pracodawców i organizacji pozarządowych, jak również organów administracji rządowej (lista uczestników stanowi załącznik nr 1). W raporcie wykorzystano dane źródłowe wielu raportów międzynarodowych, organizacji branżowych, w tym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Polskich Badań Internetu. Opracowanie redakcyjne i koordynację prac nad całością raportu zapewnili: Agata Wacławik- Wejman, Grzegorz Wójcik, Jarosław Sobolewski, Andrzej Garapich. 1 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska Trzecia fala nowoczesności, 2 Ibidem, s

4 Wprowadzenie W dobie intensywnego rozwoju gospodarki opartej o internet na świecie, Polska powinna wzmacniać swoją międzynarodową konkurencyjność poprzez przejęcie inicjatywy cyfrowej i wzmocnienie innowacyjności. Nie powinna być tylko obserwatorem światowych rozwiązań. Dzięki unikalnej geograficznej pozycji Polski, może ona pełnić rolę mostu łączącego zachód i wschód Europy, a także tworzyć warunki dla powstawania przedsiębiorstw działających na globalną skalę. Rynek krajowy w dłuższej perspektywie nie wystarczy na satysfakcjonujący wzrost. Już nie tylko najwięksi, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa, stanowiące siłę napędową polskiej gospodarki i generujące większość polskich miejsc pracy, wkrótce będą musiały otworzyć się na nowe rynki: na różnorodność konsumentów i języków. Kapitał intelektualny i przedsiębiorczość obywateli połączone z wizją rozwiązywania codziennych problemów przy pomocy nowych technologii zaowocować powinny nieodwracalną zmianą w wielu branżach gospodarki upadku wielu powszechnie znanych rozwiązań i powstaniem w ich miejscu nowych, efektywniejszych modeli biznesowych. Kwestionowanie status quo powinno stać się codziennością. Innowacyjne modele biznesowe wymagają przy tym odwagi i świadomości koniecznej dużej liczby prób - zarówno sukcesów jak i porażek, z których sprawnie wyciąga się lekcje na przyszłość. Nowe cyfrowe rozwiązania najczęściej wchodzą w konflikt z istniejącymi już interesami i początkowo budzą niepokój, a przynajmniej zdumienie i niedowierzanie że mogą naprawdę być powszechnym elementem rzeczywistości. Z tego powodu potrzebna jest budowa środowiska prawnego wspierającego kreatywność i przedsiębiorczość: z jednej strony należy zapewnić uczestnikom rynku jak najwięcej swobody, z drugiej - zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami. Regulować więc należy wyłącznie krytyczne obszary, pozostawiając jak najwięcej miejsca innowacjom. Polska musi aktywniej uczestniczyć w tworzeniu przepisów na etapie ich powstawania w UE zamiast być krajem, który jako ostatni wdraża dyrektywy. Kształtując politykę w zakresie rynku internetowego, Rząd RP powinien dbać o konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i tworzyć dla nich możliwości globalnej ekspansji. Wprowadzanie przepisy nie mogą ich stawiać w gorszej sytuacji niż zagraniczne podmioty oferujące swoje usługi na polskim rynku, lecz niepodlegające polskiej czy europejskiej jurysdykcji. Konkurencja na tym rynku jest one click away, użytkownik usług internetowych może w prosty sposób wybierać między ich dostawcami bez względu na to, w jakim kraju są one ulokowane. Regulacje prawne wprowadzane bez uwzględnienia konsekwencji dla polskich przedsiębiorstw mogą ograniczyć lub całkowicie zahamować rozwój i innowacyjność polskiej gospodarki cyfrowej. W erze cyfrowej, ludzkie DNA to ciąg zer i jedynek. W taki sposób jest przetwarzana każda informacja o naszej aktywności, dając nowe możliwości dostosowywania funkcjonalności otoczenia do naszych potrzeb. Konieczne są więc kompromisy w zakresie ochrony informacji i przetwarzania danych, w sytuacji gdy transparentne ich wykorzystanie przyczynia się do zwiększenia postępu oraz bezpieczeństwa obywateli. Otwarty, partycypacyjny charakter komunikacji powinien być wspierany przez prawo autorskie, telekomunikacyjne i przepisy regulujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej. Wolność słowa i swoboda gospodarcza powinny zostać katalizatorami rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Eksperci i środowiska naukowe oraz organizacje skupiające młode talenty powinni aktywnie włączyć się w prace administracji rządowej nad rozwiązaniami wspierającymi rozwój Cyfrowej Polski. Działania edukacyjne w środowisku cyfrowym muszą być wpisane w elementarz polskiego systemu oświaty. W pierwszej kolejności niezbędne jest usunięcie najbardziej uciążliwych barier w obowiązujących przepisach prawa. Przedsiębiorcy, konsumenci i administracja jako uczestnicy rynku w otwartej inicjatywie powinni w sposób ciągły zabierać głos w otwieraniu zasobów i zgłaszaniu propozycji regulacyjnych, a agenda cyfrowa musi mieć bardzo wysoki priorytet w harmonogramie prac rządu. Reprezentatywne grono ekspertów i przedstawicieli wielu organizacji branżowych oraz pozarządowych liczą na sprawność w podejmowaniu przez rząd takich decyzji aktywujących Polskę Cyfrową, które uwzględniają wytyczne wspierające rozwój gospodarki internetowej. 4

5 1 Znaczenie gospodarcze internetu 1.1. Gospodarka internetowa Gospodarka internetowa jest globalną siecią działalności gospodarczej i społecznej, których punktem styczności jest oparcie na infrastrukturze telekomunikacyjnej. Politycy, przedsiębiorcy i media stosują różne opisy gospodarki internetowej. Ta niejednoznaczność powoduje powstawanie wiele różniących się od siebie definicji. Rząd Australii definiuje gospodarkę internetową jako "globalną sieć działalności gospodarczej i społecznej, zapewnioną dzięki technologiom informacyjnym i komunikacyjnym, takim jak internet, sieci mobilne i sieci sensorowe." 3 Według specjalistów z Uniwersytetu w Sheffield, gospodarka internetowa jest wspólnym wirtualnym rynkiem, na którym konsumenci i przedsiębiorcy mogą korzystać z dobrej jakości produktów i usług, a dostawcy mogą sprzedawać i dystrybuować swoje produkty bardziej efektywnie 4. W raporcie The Boston Consulting Group Polska internetowa 5, gospodarkę internetową ujmuje się przez pryzmat rachunku Produktu Krajowego Brutto metodą wydatkową z uwzględnieniem czterech filarów: konsumpcja: dobra i usługi zakupione za pośrednictwem Internetu przez polskie gospodarstwa domowe oraz wydatki konsumpcyjne na dostęp do Internetu, inwestycje: obejmują inwestycje kapitałowe firm telekomunikacyjnych związane z Internetem oraz pozostałe inwestycje firm prywatnych w technologie informacyjno- komunikacyjne (Information and communications technology, ICT), które są związane z Internetem w tym e- marketing, wydatki rządowe: publiczne wydatki na ICT, eksport netto: wartość eksportu dóbr i usług drogą internetową oraz związanego z Internetem eksportu sprzętu ICT, pomniejszona o analogiczną wartość importu. Niektóre aspekty wpływu internetu na życie gospodarcze, takie jak chociażby ilość transakcji dokonywanych w sieci, można zmierzyć. Trudniej jednak policzyć, jak Internet wpływa na zwiększanie produktywności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Ponadto, wpływ internetu na gospodarkę wykracza poza bezpośredni wpływ na PKB, przenikając całość życia gospodarczego. Jedną z wcześniejszych prób zdefiniowania gospodarki cyfrowej podjęło U.S. Census Bureau 6, według którego gospodarka cyfrowa posiada trzy podstawowe komponenty: wsparcie infrastrukturalne, elektroniczne procesy biznesowe (jak prowadzona jest działalność), oraz transakcje przeprowadzane w sieci pośredniczącej (sprzedaż towarów i usług online). Infrastruktura e- biznesowa jest częścią całkowitej infrastruktury gospodarczej wykorzystywanej do wsparcia elektronicznych procesów biznesowych i prowadzenia handlu elektronicznego. Do infrastruktury e- biznesowej należą: komputery, routery i inne podzespoły, kanały przesyłu informacji (przewodowe, bezprzewodowe), oprogramowanie i aplikacje, usługi pomocnicze, takie jak rozwój strony internetowej, hosting, doradztwo, płatności elektroniczne, systemy certyfikacji, a także kapitał ludzki (np. programiści) oraz narzędzia marketingu internetowego (e- marketing). Elektroniczny proces biznesowy (e- business) to proces prowadzony przez jednostkę biznesową za pośrednictwem komputerowej sieci pośredniczącej. Przykłady najważniejszych kategorii procesów e- biznesowych obejmują: zakup/sprzedaż online, zarządzanie produkcją, logistykę, a także komunikację wewnętrzną i usługi wsparcia. Transakcje elektroniczne (e- commerce) jest to wartość towarów i usług sprzedawanych przez komputerowe sieci pośredniczące, np. sprzedaż książki lub płyty CD przez internet, serwis transakcyjny. 3 Australia s Digital Economy: Future Directions, my, What is digital economy and what features does digital economy have? 5 The Boston Consulting Group, Polska Internetowa, 6 U.S Census Bureau, Measuring the Digital Economy, 5

6 1.2 Perspektywa globalna i europejska W końcu 2011r. na świecie było 2.4 miliarda użytkowników internetu 7. Stanowi to ⅓ globalnej populacji. Zarówno w Europie, jak i na świecie internet jest uznawany już nie tylko za istotny czynnik wzrostu innowacyjności, ale także za jeden kluczowych czynników silnego i stabilnego rozwoju gospodarczego w dobie światowego kryzysu ekonomicznego. Według najnowszego raportu Boston Consulting Group, 8 w ciągu najbliższych trzech lat w krajach grupy G- 20 gospodarka internetowa podwoi się. Już teraz stanowi ona 4.1% PKB tej grupy państw. W samej Unii Europejskiej jest to nieco mniej, tzn. 3.8% PKB. Źródło: The Boston Consulting Group, The Connected World. The Internet Economy in the G- 20: The $4.2 Trillion Growth Opportunity, 2012 Europa nie wykorzystuje jeszcze w pełni potencjału gospodarki internetowej. Jako problemy wskazywane są: niski poziom wykorzystania technologii ICT, związana z brakiem harmonizacji prawa nadmierna fragmentaryzacja rynku wewnętrznego jeśli chodzi o obrót elektroniczny co blokuje obrót transgraniczny, brak firm internetowych działających na globalną skalę. 9 Globalną wartość gospodarki internetowej w krajach G20 w 2016 r. szacuje się na 4,2 biliony dolarów amerykańskich, czyli prawie jej dwukrotność z 2010 r., która już wówczas przewyższała gospodarki takich państw jak np. Brazylia 10. O ile w państwach rozwiniętych internet wspiera stosunkowo stabilny i różnorodny rozwój gospodarczy (stanowiąc 21% wzrostu PKB w ostatnich pięciu latach 11 ), to w gospodarkach wciąż się rozwijających tworzy odznaczający się od innych gałęzi rozwoju potencjał wzrostu i jednocześnie przyśpiesza zmiany społeczne dynamizujące procesy niwelowania nierówności. Nowe modele biznesowe nie są jednoznaczne z rewolucyjnymi przeobrażeniami sektoralnymi - 75% ekonomicznego przełożenia internetu na gospodarkę pochodzi z jej tradycyjnych gałęzi, które dostosowują formuły swojej działalności dzięki powszechnie dostępnym i usprawniającym technologiom. Gospodarki światowe systematycznie wykorzystują korzyści płynące z technologii cyfrowych pozwalających na usprawnienie tradycyjnych systemów i procesów, poprawiając wydajność i produktywność oraz umożliwiając rozwój nowych rynków i źródeł przychodów. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 7 International Telecommunication Union, Key Global Telecom Indicators for the World Telecommunication Sector, D/ict/statistics/at_glance/KeyTelecom.html, The Boston Consulting Group,The Connected World. The Internet Economy in the G-20: The $4.2 Trillion Growth Opportunity, 9 Copenhagen Economics, The Economic Impact of the Digital Single Market, Eric Pfanner, EU s Internet Scoreboard Doesn t Tell the Story, New York Times, The Boston Consulting Group, The Digital Manifesto: How Companies and Countries Can Win in the Digital Economy, 11 McKinsey Global Institute, Internet Matters: The Net s sweeping impact on growth, jobs, and prosperity, %20Nets%20sweeping%20impact/MGI_internet_matters_full_report.ashx,

7 wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz umiejętności e- biznesowych, a także zmiany organizacyjne możliwe dzięki technologii, odgrywają coraz istotniejszą rolę w osiąganiu wzrostu wydajności 12. Internet odpowiada również na automatyzację pracy - jednak dla każdego likwidowanego wskutek internetyzacji stanowiska pracy, powstaje 2,6 miejsc pracy w ramach gospodarki internetowej. 13 Źródło: The Boston Consulting Group, The Connected World. The Internet Economy in the G- 20: The $4.2 Trillion Growth Opportunity, OECD, Ministerial Meeting on the Future of the Internet Economy, McKinsey, op. cit. s. 8 7

8 1.3 Polska Wykorzystanie internetu. Według Polskich Badań Internetu, z sieci Internet korzysta blisko 20 milionów Polaków, a dostęp ma około 2/3 gospodarstw domowych. Jest to jednak wynik odległy od europejskiej czołówki, gdzie przykładowo w Holandii internet dociera do 94 proc. gospodarstw domowych, a w Szwecji do 91 proc. Wykres: ODSETEK GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE Z DOSTĘPEM DO SIECI NA TLE EUROPY. Eurostat Information Society Statistics Warto zauważyć, że penetracja internetu wśród polskich internautów bardzo się różni w zależności od wieku. O ile z internetu korzysta 90 proc. osób w wieku lata, to w grupie jest to już tylko 30 proc. Jeszcze rzadziej z internetu korzystają najstarsi (65 lat i więcej), gdzie online jest tylko jedna osoba na dziesięć. Około 12 milionów osób w Polsce pozostaje wykluczonych cyfrowo. Są wśród nich osoby starsze, osoby o niższym poziomie wykształcenia czy statusie materialnym, często osoby mieszkające na wsiach i w małych miastach nie aktywne zawodowo (bezrobotni i emeryci) 14. Co ciekawe, to nie sytuacja materialna jest głównym powodem nie korzystania z sieci, ale deklarowany brak potrzeby 15. Brakuje w Polsce akcji informacyjnych, które uświadamiałyby Polakom w jaki sposób korzystanie z internetu może podnieść jakość życia - choćby w takich obszarach, jak komunikowanie się z najbliższymi, korzystanie z usług bankowych, zakupy, czy dostęp do kultury. Polscy internauci aktywnie korzystają z sieci. Zdecydowana większość z nich jest online codzienne. Poza wyszukiwaniem informacji internauci bardzo chętnie korzystają z portali internetowych, serwisów tematycznych, serwisów społecznościowych, oglądają materiały wideo i słuchają muzyki. Internet nie służy tylko do rozrywki. Dla wielu jest podstawowym narzędziem dostępu do bieżących informacji, nawiązywania i utrzymywania kontaktów handlowych, wyszukiwania produktów i usług, sprawdzania opinii innych konsumentów, weryfikowania reputacji sklepu, usługodawcy lub kontrahenta. Popularność zyskują również usługi wykorzystujące internet mobilny. W lutym 2012 r. około 40 proc. internautów deklarowało, że ma smartfona, a odsetek ten dynamicznie rośnie. Coraz większe znaczenie ma tzw. efekt ROPO (Research Online Purchase Offline). Zanim wybierzemy się do sklepu, sprawdzamy informacje o produktach i porównujemy ceny, coraz częściej korzystając z telefonu. Jednocześnie tylko ok. 50% polskich przedsiębiorców (w porównaniu z 70% w Europie) aktywnie wykorzystuje internet w swojej działalności, a obowiązujące regulacje nadal nie zawsze odpowiadają charakterowi innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Potencjał polskiej gospodarki internetowej. Internet zaczyna mieć coraz większy wpływ na naszą gospodarkę, jednak Polska wykorzystuje potencjał gospodarki internetowej w mniejszym stopniu niż Unia Europejska. Według BCG wartość dodana polskiej gospodarki internetowej w roku 2010 wyniosła 2.7% PKB. Raport Polska Internetowa 16 przewiduje, że gospodarka internetowa w Polsce będzie rosła w tempie 14% rocznie, czyli dwa razy szybciej niż PKB i w 2015 r. osiągnie wartość ponad 4% PKB. Plasuje to obecnie Polskę poniżej średniej dla państw rozwiniętych (4.3%), ale także poniżej średniej dla państw rozwijających się (3.6%). Najważniejszym czynnikiem wzrostu polskiej gospodarki internetowej - podobnie jak w innych państwach rozwiniętych - pozostaną wydatki konsumentów. Głównym motorem wzrostu są wydatki konsumentów w obszarze e- commerce, stanowiące 62 proc. przychodów. 14 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji publikacja Społeczeństwo Informacyjne w liczbach (Warszawa, 2012) 15 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji publikacja Społeczeństwo Informacyjne w liczbach (Warszawa, 2012) 16 The Boston Consulting Group, Polska internetowa, 8

9 Rozwój przedsiębiorczości internetowej, zarówno w dziedzinie innowacyjnych biznesów internetowych, jak i poprzez wykorzystanie narzędzi internetowych w tradycyjnych gałęziach gospodarki, powoduje szereg pozytywnych efektów, zarówno ekonomicznych, jak i społecznych. Poza wartością dodaną do PKB, występują nieuwzględniane w rachunku ekonomicznym korzyści dla indywidualnych osób, dla konsumentów, przedsiębiorców, wiążące się ze wzrostem produktywności w wielu aspektach. Wykorzystanie potencjału gospodarki internetowej może przynieść pozytywne makroekonomiczne skutki dla wyzwań i rekomendacji opisanych m.in. w Raporcie Polska Wyzwania Rozwojowe 17. Rozwój gospodarki internetowej spełnia kryteria nowego projektu cywilizacyjnego. Wykorzystanie potencjału internetu ma m.in. szansę: zapewnienia stabilnego rozwoju gospodarczego, w przeciwieństwie do dotychczasowych i przemijających czynników jak np. transfery unijne, tania siła robocza i kryterium ceny jako klucz do eksportu, w połączeniu z edukacją cyfrową przyczyniać się do rozwoju kapitału intelektualnego i do wzrostu produktywności dzięki lepszemu wykorzystaniu technologii informacyjnych, sprzyjać mobilności jako konsekwentnie coraz bardziej kluczowemu czynnikowi wzrostu i rozwoju w perspektywie roku 2030, zwiększać aktywność zawodową i ekonomiczną Polaków poprzez odchodzenie od tradycyjnych i często nieefektywnych form zatrudnienia, nieprzystających do aktualnych kierunków rozwoju cywilizacyjnego oraz modelu transformacji gospodarczej wymagających elastyczności; w przyszłości w coraz większym stopniu to nie duże firmy, lecz nowi, mali, dynamiczni przedsiębiorcy będą generować nowe miejsca pracy; będzie to również prowadziło do potencjalnego wzrostu konkurencyjności gospodarki lokalnej względem otoczenia; niwelować dystans Polski do krajów wysokorozwiniętych, a także wyrównywać różnice między regionami kraju. Jako przykład może posłużyć portal Nasza Klasa. Model biznesowy Naszej Klasy uaktywnił osoby starsze do regularnego korzystania z zasobów internetu. Z kolei wyniki raportu Deloitte Polska 18, wskazują, że w 2010 r. wartość dodana wytworzona przy pomocy internetu stanowiła około 68 mld zł, co stanowi około 4,8% PKB. Analiza ta została wykonana w oparciu o metodę produktową, tj. analizę wartości dodanej wytworzonej przez produkcję dóbr i usług w poszczególnych klasach PKD polskiej gospodarki (przy uwzględnieniu zarówno efektu wzrostu aktywności gospodarczej wywołanej zastosowaniem internetu, oraz jej spadku na innych obszarach). Takie ujęcie wpływu internetu na gospodarkę, znacznie większe, niż wskazane zostało w raporcie BCG, wynika z uwzględnienia znaczących części gospodarki tradycyjnej, do powstania których przyczynił się Internet. W raporcie opisano znaczny udział Internetu w wytworzeniu wartości dodanej w branżach takich jak: działalność finansowa i ubezpieczeniowa, sektor publiczny, informacja i transport. Bez względu na metodę wyliczenia wielkości gospodarki internetowej, wiele wskaźników realizacji agendy cyfrowej UE 19 pokazuje, że Polska ma jeszcze spory dystans do nadrobienia w stosunku do bardziej rozwiniętych państw i udowadnia racjonalny cel podwojenia udziału gospodarki internetowej w PKB. 17 Polska Wyzwania Rozwojowe, https://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/pl_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf, Dane dostarczone przez Polską Telefonię Cyfrową S.A. 19 Komisja Europejska, European Digital Agenda Scoreboard, 9

10 2 Modele biznesowe i trendy rozwoju przedsiębiorczości internetowej 2.1 Wstęp - społeczeństwo cyfrowe Upowszechnienie dostępu do sieci Internet, w sposób niekwestionowany zrewolucjonizowało sposoby komunikacji pomiędzy ludźmi, otworzyło dostęp do wiedzy udostępnianej w interaktywnej formie oraz przyczyniło się do stworzenia zupełnie nowych możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Internet zupełnie zmienił charakterystykę świata, w którym żyjemy z charakteru lokalnego i opartego na liniowym odtwarzaniu rzeczywistości przekształcił na globalny i wielowątkowy. Wykładniczo wzrastająca liczba przetwarzanych multimedialnych informacji i możliwości jednoczesnego współtworzenia zawartości przez wiele osób bez względu na przynależność społeczną czy ograniczenia językowe rozpoczęło zupełnie nową epokę, w której szybki dostęp do informacji jest najcenniejszy. Swobodny przepływ informacji i możliwości udostępniania oprogramowania w postaci stron internetowych i aplikacji dało początek innowacyjnym formom oferowania produktów i usług na odległość. Dynamiczny rozwój technologii bezprzewodowej komunikacji oraz taniej i innowacyjnej elektroniki konsumenckiej, umożliwiających dostęp do sieci w dowolnym miejscu i czasie, przyczynia się do dalszego postępu w rozwiązywaniu potrzeb społeczeństwa. W kontekście przytoczonych trendów, małe i średnie przedsiębiorstwa, stanowiące siłę napędową polskiej gospodarki, powinny szybko otwierać się na nowe rynki, różnorodność konsumentów. Kapitał intelektualny i przedsiębiorczość obywateli połączone z wizją rozwiązywania codziennych problemów przy pomocy nowych technologii, dają szansę głębokiej, pozytywnej zmiany w wielu branżach gospodarki (media, telekomunikacja, handel, edukacja, etc.), prowadząc do upadku wielu powszechnie znanych rozwiązań i powstaniem w ich miejscu nowych efektywniejszych modeli biznesowych. Patrząc na historię rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce nie sposób pominąć udziału przedsiębiorców internetowych tworzących i udostępniających treści oraz platformy pośredniczące w komunikacji internetowej. Podmioty te odegrały znaczącą rolę w popularyzacji internetu, tworząc z internetu alternatywę dla innych mediów oraz profesjonalizując produkcję i dystrybucję treści cyfrowych w oparciu o finansowanie z reklam od początku istnienia tego rynku. Dostęp do informacji i rozrywki online oraz komunikacja przy pomocy komunikatorów i platform społecznościowych były i są głównymi motywatorami do korzystania z internetu. Skalę zjawiska obrazuje raport "Internetowa kultura obrażania" 20 wynika z niego, że 97% internautów bierze aktywny udział w wymianie informacji online (piszą lub czytają treści w sieci) w takich przestrzeniach jak: serwisy społecznościowe, komentarze na portalach, fora i blogi, czy komentarze do zdjęć i filmów Wyniki badania Kultura obrażania, zrealizowanego na potrzeby akcji "Komentuj. Nie obrażaj", objętej honorowym patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, dostępne na stronie 21 Ibidem. 10

11 2.2 Przedsiębiorczość internetowa: uczestnicy rynku Znaczenie przedsiębiorczości i modeli biznesowych W teorii ekonomii przedsiębiorczość definiowana jest jako swoista forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji. Główne cechy przedsiębiorców to m.in. umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka. Przez model biznesowy w niniejszym raporcie rozumiemy opis tego, jak dany przedsiębiorca poprzez swoją działalność wytwarza zamierzoną wartość dodaną, np. ekonomiczną lub społeczną. Wkład modeli biznesowych do gospodarki internetowej stanowi zbiór interakcji pomiędzy uczestnikami rynku, nakierowany na wytwarzanie wartości dodanej poprzez zaspokajanie potrzeb ludzkich w różnych dziedzinach, a także przez zwiększanie efektywności funkcjonowania dotychczasowych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. W kontekście nowych modeli biznesowych, przez innowacyjną przedsiębiorczość rozumiemy zorganizowany proces działań ukierunkowany na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści rynku, odznaczających się kreatywnością, innowacją, umiejętnością wykorzystania pomysłów i okazji, lecz także ryzykiem, związanym z niepewnością osiągnięcia oczekiwanego rezultatu. Biorąc pod uwagę, charakterystyczne cechy przedsiębiorczości takie jak ekspansywność - chęć dorównania najlepszym i najsilniejszym, stawianie sobie ambitnych celów by osiągnąć większe korzyści oraz innowacyjność, czyli wprowadzanie i ciągłe poszukiwanie twórczych ulepszeń, trzeba mieć na uwadze, że modele biznesowe stanowiące wypracowanie pomiędzy podmiotami relacji komercyjnych również ulegają ciągłym modyfikacjom w zależności od skuteczności ich działania w poszczególnych branżach gospodarki. Różna rola poszczególnych podmiotów w budowaniu modeli biznesowych. Modele biznesowe są oparte na interakcjach pomiędzy różnymi podmiotami, które można pogrupować według rodzaju interakcji na rynku. Są to trzy grupy: konsumenci (C - consumer), przedsiębiorcy (B - business) i administracja rządowa (G - government). Każda z tych grup, charakteryzuje się innymi potrzebami i motywami działania oraz nakierowuje swoje oczekiwania wobec pozostałych grup odnośnie rezultatów interakcji. W ten sposób powstaje różnorodność relacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami, która stymuluje powstawanie modeli biznesowych. Przedsiębiorcy (B) Konsumenci (C) Administracja (G) Przedsiębiorcy (B) B- 2- B B- 2- C B- 2- G Konsumenci (C) C- 2- B C- 2- C C- 2- G Administracja G- 2- B G- 2- C G- 2- G I tak: przedsiębiorcy bardzo często prowadzą działalność łącząc wiele modeli biznesowych, a w budowaniu wartości dodanej nie ograniczają się tylko do jednego źródła przychodów, konsumenci korzystają z usług wielu przedsiębiorców i administracji, administracja oferuje swoje usługi zarówno do przedsiębiorców w ramach środowiska prawnego jak i bezpośrednio do obywateli (konsumentów) w celu zapewniania standaryzowania i ułatwiania realizacji podstawowych funkcji państwa. Niezwykle istotną rolę dla stymulowania rozwoju odgrywają internetowe platformy pośredniczące, które dostarczają korzyści wszystkim grupom podmiotów poprzez udostępniane podstawowych funkcjonalności i mają zasadniczy wpływ na rozwój przedsiębiorczości poprzez obniżanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przykładami takich platform są: platformy transakcyjne, wyszukiwarki, serwisy społecznościowe, platformy blogowe, fora internetowe i inne platformy treści zamieszczanych przez użytkowników. Nowe technologie uwolniły dodatkowy potencjał twórców w postaci sieci współpracy - kapitał społeczny, uwalniany dzięki sieci Internet, jest niezwykle istotny dla procesu produkcyjnego sektorów kreatywnych. Wsparcie dla koordynacji tych sieci może sprawić, że firmy będą bardziej innowacyjne i mogą działać w sposób 11

12 bardziej efektywny, a przez to realizować potencjał dostępny dzięki możliwościom gospodarczym opartym o Internet. Kluczową rolę w całości ekosystemu gospodarki internetowej stanowią więc twórcy, reprezentowani zarówno przez sektory kreatywne jak i użytkowników indywidualnych tworzących treści samodzielne lub uczestniczących w procesie współpracy w wytwarzaniu treści. Sektory kreatywne są szeroko rozumiane jako kreatywne przedsiębiorstwa, które są w szczególności zorientowane na rynek, a zajmują się kreacją, produkcją, dystrybucją lub rozprzestrzenianiem kreatywnych dóbr i usług poprzez media. 22 Zgodnie z modelem trójsektorowym Michael a Sondermann a, 23 sektory kreatywne są jednym z segmentów szerszego sektora kulturowego, w centrum którego znajdują się artyści i uczestnicy kultury: sektor publiczny - publiczne usługi kulturalne sektor prywatny - przedsiębiorstwa kreatywne, przedsiębiorstwa z branży media, informacja i komunikacja sektor non- profit - organizacje non- profit, związki i fundacje Budowa modeli biznesowych odbywa się na wielu warstwach wytwarzania wartości dodanej - dla zapewnienia wzrostu gospodarczego (uzyskania wartości dodanej), konieczne jest działanie w symbiozie poszczególnych elementów łańcucha wartości przez współpracę wielu różnych przejawów działalności twórczej i ich gospodarczej adaptacji oraz komercjalizacji. Kluczowe typy uczestników wpływających na kształt modeli biznesowych stanową: właściciele praw (content right owners) oraz dostawcy i agregatorzy treści lub danych (content/data providers and aggregators), dostawcy usług w postaci serwisów internetowych stanowiących bezpośrednią ofertę produktową (online service providers) lub ofertę wspierania (online intermediaries) bądź pośrednictwa (online brokers) w sprzedaży towarów bądź usług, operatorzy usług wspierających (technology enablers), dostawcy infrastruktury (infrastructure providers) oraz dostawcy rozwiązań sprzętu i oprogramowania stanowiącego interfejs użytkownika (user interface). 22 DCMC, Creative industries in Berlin, Development and Potential, Berlin 2008, s M.Sondermann, Ch. Backes, O. Arndt, D. Brunink, Qulture and Creative Industries in Germany, Defining the Common Characteristics of the Heterogeneous Core Branches of the "Cultural Industries" from a Macroeconomic Perspective, Final Report, Cologne, Bremen, Berlin, , s. 20. w: Ecorys Research and Consulting, Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, 12

13 Poniższy schemat wskazuje przykładowe rodzaje usług internetowych, charakterystycznych dla różnego rodzaju uczestników rynku: Twórcy, właściciele praw i dostawcy danych Serwisy internetowe, pośrednicy Technologia usługi wspierające i Dostawcy infrastuktury, łączność Interfejs użytkownika Właściciele praw autorskich - Wydawcy (media) - licencjodawcy formatów - właściciele patentów - Wiadomości - Wideo - Dźwięk - Książki - Gry - Serwisy tematyczne Agregatorzy danych Użytkownicy media) (social Komunikacja np. Komunikatory GG, Skype, platformy, Facebook, Twitter Treści ogólne lub tematyczne np. - portale ogólne - portale tematyczne - serwisy informacyjne - blogi Wyszukiwarki - wyszukiwarki stron - katalogi informacji - porównywarki produktów Rozrywka - Muzyka - Video - Gry - Publicystyka Technologia i usługi wspierające Usługi hostingowe Zarządzanie treścią (CMS) Billing i płatności Cloud Computing Usługi reklamowe Sieci szkieletowe i wymiana ruchu Operatorzy infrastruktury przewodowego dostępu do sieci Operatorzy infrastruktury bezprzewodowego dostępu do sieci System operacyjny Oprogramowanie - przeglądarki internetowe - aplikacje użytkowe Urządzenia końcowe - PC - Telefony - Smartfony - Tablets - Konsole gier - Telewizory - Internet of Things U Ż Y T K O W N I K E- commerce - Sklepy internetowe - Serwisy ogłoszeniowe Platformy pośredniczące - Allegro - E- Bay - Facebook K O Ń C O W Y Usługi specjalistyczne - e- learning - dostęp do danych Inne Istotne jest, aby poprzez zapewnienie konkurencyjności zarówno infrastruktura jak i oprogramowanie dostępowe dawało równy dostęp do serwisów internetowych poprzez zapewnienie równych szans użytkownikom końcowym w postaci wolnego i świadomego wyboru możliwości korzystania z usług serwisów internetowych, technologii wspierających i dostępu do treści wytwarzanych zarówno przez profesjonalnych wydawców jak i użytkowników. 13

14 Według raportu UKE 24 z grudnia 2010 roku, szacunkowy rozkład wartości w łańcuchu przedstawiał się następująco: Wśród uczestników rynku, zdecydowanie najistotniejszą rolę w upowszechnianiu gospodarki internetowej odgrywają konsumenci. To liczba użytkowników korzystających z danej usługi jest jednym z kluczowych czynników wpływających na skalę i korzyści z poszczególnych modeli biznesowych, dlatego bardzo istotne znaczenie ma powszechność dostępu do Internetu. Obniżanie nieufności i zwiększanie bezpieczeństwa sieci są bezpośrednimi stymulatorami liczby klientów usług internetowych. W Polsce, potrzebne są wszelkie działania, które mają na celu promocję zalet korzystania z Internetu. Niezwykle ważne jest pokonywanie barier dla powszechnego korzystania z sieci spowodowanych brakiem systemowej edukacji w zakresie konkretnych możliwości zastosowań internetu, wskazywanie przykładów świadomych użytkowników i budowania kompetencji cyfrowych. Rynek znajduje się na etapie transformacji, przenoszenia coraz większej ilości aktywności ludzkiej do internetu. Budowaniu możliwości korzystania z dobrodziejstw sieci powinno towarzyszyć zapewnianie użytkownikom standardów w zakresie bezpieczeństwa, zapewnienia komfortu prywatności i ochrony danych użytkownika. Kwestie te stają się tym istotniejsze im więcej danych użytkowników i informacji o użytkownikach jest gromadzonych w sieci. Tak więc, naczelną zasadą, w zgodzie z którą powinny być budowane modele biznesowe i oparte o nie usługi w internecie, jest transparentność dostawców wszelkich usług co do ich działań oraz pozostawianie użytkownikom jak największego wyboru. Partnerska relacja usługodawcy z użytkownikiem powinna się przełożyć na wzrost zaufania do usług internetowych oraz w konsekwencji zwiększone ich wykorzystanie. Z perspektywy konieczności zapewnienia zdecydowanie większej skali usług dostępowych, dla zapewnienia realizacji celu udostępnienia jak najszerszego dostępu do internetu, działania państwa powinny koncentrować się na odblokowaniu procesów inwestycyjnych oraz jak najszybszym uwolnieniu zasobów częstotliwościowych (pierwsza i druga Dywidenda Cyfrowa). Przeznaczenie częstotliwości na usługi telekomunikacyjne oraz usługi mobilne świadczone drogą elektroniczną zaowocuje milionami nowych internautów, a w średniej i długiej perspektywie czasowej dziesiątkami (co najmniej) miliardów złotych z tych usług w PKB Polski. Ponadto, konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy bezpieczeństwa w Internecie oraz umożliwienie operatorom sieci oraz przedsiębiorcom - dostawcom usług - współpracy w zakresie ochrony wspólnego bezpieczeństwa sieci, dostawców, użytkowników, istotnej z punktu widzenia funkcjonowania 24 Urząd Komunikacji Elektronicznej, Łańcuch wartości w Internecie i potencjalne modele funkcjonowania rynku, 14

15 infrastruktury państwa. Nie powinno się to odbywać poprzez nakładanie dodatkowych obowiązków, ale poprzez umożliwienie współpracy i wskazywanie dobrych praktyk w tym zakresie. Z perspektywy dostawców usług (tele)komunikacyjnych istotne jest zwrócenie uwagi na fakt, że usługi udostępniania poprzez sieci telekomunikacyjne powoli, ale nieuchronnie migrują stronę jednolitej technologicznie warstwy opartej o protokół IP (internetowy). Oznacza to, że w niedługiej przyszłości większość usług telekomunikacyjnych może być de facto usługami świadczonymi za pośrednictwem sieci Internet. Aktualnie, ze względu na różny charakter usług opartych w sieciach zamkniętych oraz w sieci Internet, w zależności od funkcjonalności usługi, stosowany jest różny reżim prawny. W konsekwencji dla niektórych usług transmisji danych w sieci, usługi telekomunikacyjne poddane są o wiele surowszemu reżimowi regulacyjnemu ustawy prawo telekomunikacyjne, podczas gdy możliwe jest ich świadczenie w oparciu o ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną Rodzaje modeli biznesowych Modele biznesowe wpływające na rozwój gospodarki można grupować na wiele sposobów, biorąc pod uwagę różne ich cechy charakterystyczne. Dla rozwoju gospodarki, kluczowa jest kategoryzacja modeli biznesowych ze względu na rolę jaką odgrywają w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu wartości dodanej, zarówno w działaniu bezpośrednim jak i w postaci uaktywniania innych uczestników rynku lub zwiększania efektywności dobrze znanych procesów wytwarzania towarów i usług. W sposób szczególny należy wyróżnić dwa rodzaje modeli biznesowych: serwisy produktowe oferujące funkcjonalność usprawniającą tradycyjne gałęzie gospodarki - rozwiązania te stanowią nowy, dodatkowy kanał pozyskiwania klientów lub dystrybucji, który dzięki technologii daje istotne zwiększenie efektywności serwisy usługodawców internetowych w tym internetowe platformy pośredniczące - usługi stanowiące infrastrukturę/środowisko zapewniające podstawowe funkcje internetowe: dostępu do treści/wiedzy (multimedia informacyjne, rozrywkowe), komunikacji pomiędzy użytkownikami (e- mail, łączność audio i wideo, społeczności) i oraz funkcji transakcyjnych (zawieranie umów na odległość, płatności, pomiar efektywności) 15

16 2.3 Internet w modelach biznesowych tradycyjnych sektorów gospodarki Rozwój funkcjonującej przedsiębiorczości za pomocą nowych technologii Internet przenika do wszystkich gałęzi gospodarki. Transformacyjny wpływ internetu widoczny jest zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i w domenie mniejszych, nowych biznesów, które dzięki technologiom internetowym mają dostęp do efektywnych kosztowo takich narzędzi wspierających prowadzenie działalności gospodarczej i procesy biznesowe, jakie do tej pory były dostępne tylko dla największych korporacji. Dzięki technologiom internetowym, firmy nie tylko korzystają z istotnie niższych kosztów działalności, ale uzyskują możliwość działania na niespotykaną dotąd skalę. W szczególności, zupełnie naturalna staje się możliwość ekspansji międzynarodowej. W Polsce jest duży potencjał dla zastosowania nowych technologii, żeby ułatwić rozwój polskich firm i ich ekspansję międzynarodową. Za ułatwieniami technologicznymi musi iść usuwanie zbędnych ograniczeń regulacyjnych. Adaptacja przedsiębiorstwa do świata cyfrowego polega na analizie potrzeb klientów posiadających dostęp do sieci, a następnie odpowiedzi na nie przez stworzony produkt, który jest wizualizowany za pomocą serwisu internetowego poprzez: wytworzenie modułów funkcjonalności - elementarnych rozwiązań odpowiedzialnych za realizację dostarczenia pojedynczych rezultatów; moduły mogą być używane do wielu różnorodnych zastosowań, w szczególności takich, których autor pojedynczej funkcjonalności nie jest w stanie przewidzieć w momencie tworzenia funkcjonalności, twórcze połączenie funkcjonalności w produkt realizujący konkretną potrzebę, wykorzystanie możliwości, że konsumpcja usługi wytwarza wartość dodaną - wykorzystanie produktu przez użytkownika przynosi korzyść w postaci np. zwiększenia efektywności lub satysfakcji, wykorzystanie internetu do budowy relacji z klientami, partnerami biznesowymi, pracownikami - rozszerzenie kompetencji komunikacji elektronicznej, zwiększanie zasięgu geograficznego działalności bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Przedsiębiorczość internetowa opiera się więc głównie o innowacje technologiczne dające usprawnienie form komunikacji i przyspieszenie wymiany informacji. Większość modeli biznesowych oparta jest na efektywnym pozyskiwaniu użytkowników (konsumentów usługi), wymaga dodatkowej analizy potencjału generowania przychodów w różnych modelach biznesowych, w szczególności w zakresie sprzedaży na odległość na cyfrowym rynku. Zastosowanie komputerowego przetwarzania danych nadaje charakterystyczny aspekt policzalności, pozwalający zweryfikować efektywność przyjmowanego modelu biznesowego poprzez zakładane kryteria sukcesu mierzonych wskaźnikami efektywności (KPI) i możliwość zautomatyzowania podejmowania decyzji w celu uzyskania oczekiwanego poziomu realizacji celu. Z tego powodu, każdy przedsiębiorca powinien obecnie przemyśleć, w jaki sposób można poddać innowacjom jego obecny model biznesowy i podjąć wyzwanie wejścia w świat cyfrowy. Niestety, trzeba również zaakceptować fakt, że nie wszyscy, którzy osiągnęli sukces w dotychczasowych warunkach, będą w stanie skutecznie prosperować w nowym środowisku, a modele biznesowe realizowalne w świecie cyfrowym będą w stanie odzwierciedlić rzeczywistość znaną z dotychczasowych kategorii takich jak telewizja, radio, magazyny, itd. 16

17 2.3.2 Uświadomienie potencjału i dostępności usług bodźcem dla wzrostu przedsiębiorczości W Polsce, co ciekawe, to nie sytuacja materialna jest głównym powodem nie korzystania z sieci, ale deklarowany brak potrzeby. Brakuje akcji informacyjnych, które uświadamiałyby Polakom w jaki sposób korzystanie z internetu może podnieść jakość życia - choćby w takich obszarach, jak komunikowanie się z najbliższymi, korzystanie z usług bankowych, zakupy, czy dostęp do kultury. W przypadku przedsiębiorców jeszcze bardzo duża liczba polskich firm nie posiada własnej strony internetowej, podczas gdy jest to niezbędny krok dla rozszerzenia działalności i pozyskania większej liczby klientów. PRZEDSIĘBIORSTWA POSIADAJĄCE WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ WEDŁUG WIELKOŚCI ORAZ RODZAJU DZIAŁALNOŚCI (W %) Ogółem 56,5 57,4 65,5 64,7 Według wielkości Małe (zatrudnienie osób) 50,1 51,9 60,5 59,7 Średnie (zatrudnienie osób) 77,2 79,2 81,6 83,1 Duże (zatrudnienie 250 osób i więcej) 88,1 88,2 90,7 92 Wszyscy przedsiębiorcy powinni więc rozpocząć wykorzystywanie internetu do zwiększania efektywności, przychodów czy zakresu prowadzonej działalności, co najmniej w podstawowych obszarach: budowania nowoczesnej formy komunikacji z klientami, partnerami biznesowymi, pracownikami (obrót i dokumentacja elektroniczna w miejsce papierowej), realizacji wzrostu przychodów dzięki możliwościom handlu elektronicznego, wykorzystania możliwości reklamy internetowej dla wzrostu efektywności pozyskiwania klientów i rozwoju rynków. Pomiar charakterystyki korzystania z internetu i poszczególnych jego usług stanowi więc niezbędny element do zapewnienia efektywności - służy temu zbieranie informacji zarówno w postaci bezpośrednio otrzymywanych od użytkowników danych jak i częstotliwości uwzględniających behawioralną charakterystykę konsumpcji usług czy lokalizacji. Umożliwił to rozwój technologii w postaci sprzętu (moc obliczeniowa, szerokopasmowy dostęp do sieci, przenośność urządzeń, urządzenia GPS) oraz oprogramowania (algorytmy przetwarzania hurtowej ilości danych, sposoby identyfikacji użytkowników, np. logowanie do usług, cookies, adresacja IP itd.). Konieczne jest, aby regulatorzy mieli wzgląd na pozytywny wpływ nowych technologii na społeczeństwo. 25 Komisja Europejska, Digital Agenda Scoreboard, agenda/scoreboard/index_en.htm. 17

18 2.3.3 Marketing internetowy - znaczenie reklamy interaktywnej dla wzrostu efektywności przedsiębiorczości Modelem finansującym w dominującym stopniu dostęp do treści cyfrowych oraz platform społecznościowych i komunikacyjnych oraz różnych usług sieciowych jest model reklamowy. Reklama informuje o produktach i usługach i pozwala wprowadzać je na rynek, a przez to ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki rynkowej przez umożliwienie kreatywnej konkurencji firm oraz osiągania wzrostu przychodów. Zwiększenie efektywności dotarcia do określonej grupy celowej (użytkowników końcowych lub przedsiębiorców) jest kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej a kompetencje w zakresie budowania efektywnych kampanii reklamowych są jednym z najważniejszych umiejętności pozwalających zdobywać nowe rynki. Dynamiczny kilkunastoprocentowy wzrost wydatków na reklamę internetową notowany od kilku lat w Polsce oraz pozycja internetu jako drugiego największego medium reklamowego (po telewizji) świadczy o skutecznej adaptacji narzędzi marketingu interaktywnego przez polskich przedsiębiorców 26. Wydatki na reklamę interaktywną w Polsce wyniosły w 2011 roku prawie 2 mld zł. W bezwzględnej wielkości wydatków na reklamę internetową Polska znajduje się na 11 miejscu na 26 rynków, wyprzedzając m.in.: Szwajcarię, Turcję, Austrię, Finlandię oraz Irlandię 27. Dzięki modelowi reklamowemu, dostęp do treści w sieci traktowany jest przez użytkowników jako darmowy. Kontakt z reklamą stał się najbardziej akceptowalną przez nich formą opłaty za treści i usługi w sieci. Portale informacyjne, serwisy specjalistyczne, wyszukiwarki, serwisy społecznościowe i komunikatory oraz darmowa poczta e- mail to przykłady usług, które mogą funkcjonować z sukcesem dzięki przychodom generowanym z reklamy internetowej. Ranking obrazujący siłę podmiotów internetowych w Polsce to comiesięczny raport Megapanel PBI/Gemius. To internetowy odpowiednik rankingu popularnych programów TV, najczęściej czytanych gazet oraz najchętniej słuchanych stacji radiowych. W TOP- 20 najnowszych wyników Megapanelu, jedynie Wikipedia nie jest finansowana z reklamy, choć i formaty reklamowe zachęcają na Wikipedii do składania datków przez jej użytkowników. Pozostałe 19 podmiotów to producenci i dystrybutorzy treści: wielotematyczne portale horyzontalne (Grupa Onet, Wirtualna Polska, Interia, 02), witryny internetowe wydawców prasowych (Serwisy grupy Agora, Grupa Polskapresse, Grupa Ringer- Axel- Springer, Grupa Murator, Grupa Infor), portale specjalistyczne, rozrywkowe i społecznościowe (Money.pl, Demotywatory, NK, GG Network), wyszukiwarki Google a, Youtube, NK.pl oraz Facebook finansują swoją działalność z emisji reklam. 28 Model reklamowy pozwala na zaistnienie na rynku całego łańcucha dostawców specjalistycznych usług i narzędzi. Takie podmioty, jak agencje reklamowe i interaktywne, domy mediowe, agencje afiliacyjne, sieci reklamowe, dostarczają wyrafinowanych usług związanych z rynkiem reklamy. Sieci reklamowe agregują setki lub tysiące małych witryn, dla których połączenie sił w ramach sieci jest jedynym sposobem na zdobycie finansowania dla swojej w większości niszowej działalności. W tym modelu utrzymywane są witryny i strony organizacji non- profit, szkół, stowarzyszeń, fundacji, inicjatyw lokalnych, hobbystów, kolekcjonerów lokalnych czasopism oraz wszystkich innych przedsięwzięć, które są zbyt małe, by samodzielnie zainteresować reklamodawców. Model reklamowy ma szczególne znaczenie dla producentów treści w internecie. W dobie zmian cywilizacyjnych i cyfryzacji społeczeństwa wydawcy internetowi staną się głównym producentem i dostawcą profesjonalnych treści mediowych. Dotyczy to zarówno materiałów informacyjnych, jak i rozrywkowych oraz specjalistycznych. Obserwujemy trend profesjonalizowania się treści tworzonych przez blogerów oraz ich monetyzowania w modelu reklamowym. Należy tu podkreślić istotne społeczne znaczenie twórców treści internetowych - to bowiem treści wysokiej jakości zachęcają użytkowników do korzystania z internetu i przesądzają o jakości informacji pochodzących z Sieci. Główną przewagą konkurencyjną reklamy internetowej w stosunku do form reklam w mediach tradycyjnych jest możliwość natychmiastowego, nieograniczonego pod względem geograficznym i czasowym, publikowania przekazu w zakresie zarówno treści jak i jej formy i mierzenia interakcji odbiorcy z przekazem. Narzędzia profilowania treści reklamy do zawartości stron internetowych oraz grup odbiorców zwiększają jej efektywność ze względu na dostosowanie do potrzeb lub preferencji użytkowników którym jest wyświetlana. Mimo, że wciąż wiele kampanii reklamowych jest serwowanych zasięgowo, to jednak coraz doskonalsze narzędzia analityczne 26 IAB Polska, Raport Strategiczny 2012, , MiMP. 27 IAB Europe & Screendigest, Adex Online advertising in Europe, Megapanel PBI/Gemius, 18

19 pozwalają na coraz bardziej precyzyjne docieranie do wąskich grup zainteresowanych określonymi produktami i usługami (marketing behawioralny). Cele działań reklamowych w internecie: brandingowe budujące świadomość marki, efektywnościowe zachęcające do dokonania określonej akcji np. wejścia na stronę, wypełnienia formularza, zakup. Formy reklamy online obejmują zarówno reklamę graficzną (ang. display) jak i kontekstową w wyszukiwarkach (sem) oraz przy treściach. Szczególną formę reklamy stanowią też różnego rodzaju katalogi informacyjne oraz inne formy ogłoszeń (classifieds), w tym ogłoszenia drobne oraz e- mail marketing prowadzony przy użyciu poczty elektronicznej. Popularność zyskuje reklama video związana z treściami audiowizualnymi będąca głównym źródłem finansowania rodzącego się rynku legalnych licencjonowanych treści w internecie, gdzie efektywne synergie występują również na styku mediów np. TV+internet. 29 Branża internetowa wypracowała wiele różnych modeli biznesowych - rozliczania sprzedaży usług marketingowych: CPM - cost per mile (koszt dotarcia do tysiąca odbiorców); CPC - cost per click (koszt za kliknięcie); CPA - cost per action (koszt za podjęcie określonego działania); CPL - cost per lead (koszt za kontakt, wypełnienie formularza); a także wiele różnych mierników efektywności: zasięg - liczba użytkowników zaznajomionych z przekazem; engagement - liczba interakcji z przekazem reklamowym; konwersja - skłonność do podjęcia danej akcji (np. zakupu) w stosunku do odwiedzin. Reklama internetowa jest obecnie najszybciej rozwijającą się i najbardziej zaawansowaną technologicznie dziedziną marketingu w mediach. Głównym kierunkiem rozwoju rynku reklamowego w internecie jest innowacja w dziedzinie działań związany z przetwarzaniem coraz większej liczby informacji (trend Big Data) w oparciu o zachowania użytkowników. Jest to spowodowane chęcią odpowiedzi na współczesne potrzeby klientów w celu dostarczania im jeszcze bardziej spersonalizowanych produktów i usług, których oczekują. Od skuteczności tych działań zależy zwiększenie konkurencyjności polskich firm na zglobalizowanym rynku. Treści wysokiej jakości przyciągają użytkowników internetu, to o nie użytkownicy pytają wyszukiwarki, polecają sobie wzajemnie w portalach społecznościowych. Reklamodawcy z kolei często preferują zamieszczanie swojego przekazu przy treściach wysokiej jakości. Z uwagi na dominujący model biznesowy, w jakim działa ogromna większość polskich przedsiębiorstw internetowych, należy zapewniać możliwości rozwoju producentom wartościowego kontentu, gdyż dzięki temu można zapewnić dalsze sprzyjające warunki do wzrostu i rozwoju całej branży internetowej. Biorąc pod uwagę, że bogata oferta dostępnych treści i usług internetowych finansowanych z reklamy jest jednym z kluczowych motywacji do korzystania z internetu, można uznać, że stanowi istotny i niezbędny element gospodarki internetowej, bez której cyfryzacja treści i budowa nowych usług konsumenckich, a co za tym idzie tak szybkie spopularyzowanie internetu w społeczeństwie, nie byłoby możliwe. Badania i praktyka rynkowa pokazują, że użytkownicy najbardziej cenią model w którym treści są udostępniane w modelu reklamowym. Reklama internetowa prezentowana w akceptowanym przez użytkowników kontekście pozwala więc nie tylko promować skutecznie produkty i usługi firm działających offline, ale umożliwia również powstawiania nowych i rozwój dotychczas funkcjonujących przedsiębiorstw internetowych, których jest głównym, a w większości jedynym, źródłem finansowania. 29 IAB, TV+WWW - razem lepiej,

20 2.3.4 Model sprzedaży przez internet - możliwości rozwoju tradycyjnej przedsiębiorczości dzięki handlowi elektronicznemu E- handel jest obecnie i będzie pozostawał w najbliższych latach podstawowym kołem napędowym gospodarki internetowej. Przedsiębiorcy, w uzupełnieniu swojej działalności o potencjał internetowy, widzą szereg zalet: korzyści bezpośrednie, wzrost poziomu sprzedaży, wzmocnienie pozycji firmy - wzrost wartości firmy, interaktywność możliwości uzyskania znacznie większej liczby informacji o kliencie, jego potrzebach i preferencjach, na rozpoczęcie sprzedaży nie są wymagane żadne zezwolenia, efektywność kosztowa, niski koszt dotarcia do wysokiej liczby potencjalnych klientów (zmniejszenie zależności od rynku lokalnego), niski koszt reklamy i promocji, efektywniejsze wykorzystanie możliwości produkcyjnych dzięki realizacji pod zamówienia, eliminacja negatywnego zjawiska sezonowości na rynku lokalnym, oszczędności dzięki możliwościom ominięcia łańcucha pośredników w dystrybucji, redukcja potrzeby utrzymywania punktów sprzedaży detalicznej, nadmiernych kosztów magazynów i zatrudniania personelu, eliminacja części tradycyjnych dokumentów, obniżenie kosztów połączeń telekomunikacyjnych, efektywność funkcjonalna, prezentacja oferty 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez zwiększenia kosztów, niski koszt lub redukcja kosztów (głównie dotyczy dużych producentów), zwiększenie jakości oferty, elastyczność ciągła i natychmiastowa możliwość aktualizowania oferty, możliwości multimedialne, jakie daje sieć, pozwalają tej formie sprzedaży konkurować ze wszystkimi tradycyjnymi formami handlu, szybki i łatwy dostęp do informacji gospodarczych, informacji o potencjalnych klientach i konkurencji (business- to- business). Intensywny rozwój tego typu formy zakupu jest związany przede wszystkich z charakterystycznymi korzyściami internetowej formy zakupów dla klientów, takimi jak: niższy koszt pozyskania lub zakupu towaru / usługi, niższa cena - dzięki niższym kosztom obsługi sprzedaży przez oferującego, cyfrowe towary są znacznie korzystniejsze cenowo, gdyż pominięte zostają koszty fizycznego transportu (np. oprogramowanie, utwory muzyczne, wideo), możliwość porównywania konkurencyjnych ofert, wyszukiwania towarów według dowolnego żądanego kryterium np. ceny, oszczędność czasu, wygoda oraz łatwy i szybki dostęp do informacji ofertowej, możliwość lepszego zapoznania się z ofertą (brak ograniczeń czasowych), dostęp do zdecydowanie szerszego asortymentu towarów, dostęp do oferty sklepów na całym świecie, bardziej szczegółowe opisy towarów. Z widocznymi korzyściami musi jednak iść usuwanie zbędnych ograniczeń regulacyjnych i stymulowanie rozwoju, przede wszystkim w dwóch obszarach: płatności przez internet między innymi bariera z uwagi na obowiązujące porozumienie między bankami z dnia 1 czerwca 1998r. 30, którego sygnatariuszami są praktycznie wszystkie banki działające w Polsce, zgodnie z którym złożenie dyspozycji polecenia zapłaty wymaga zachowania formy pisemnej; możliwości efektywnego transportu: infrastruktura - komunikacja wewnętrzna i międzynarodowa oraz deregulacja systemu dostaw (Poczta Polska). 30 Porozumienia międzybankowe w sprawie stosowania polecenia zapłaty z dnia 1 czerwca 1998r. informacja o porozumieniu dostępna na stronie platnicze. 20

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki Report Polska Internetowa Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki The Boston Consulting Group (BCG) jest wiodącą międzynarodową firmą doradczą, świadczącą usługi z zakresu zarządzania strategicznego

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Badanie sektora kreatywnego na potrzeby

Badanie sektora kreatywnego na potrzeby Raport początkowy Badanie sektora kreatywnego na potrzeby projektu European Creative Cluster Lab (ECCL) Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawa Wykonawca: Ecorys Polska Sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada

Bardziej szczegółowo

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw GOSPODARKA NARODOWA 7-8 (263-264) Rok LXXXIII/XXIV lipiec-sierpień 2013 s. 37-61 Andrzej SZNAJDER * Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

reklamy online w Polsce

reklamy online w Polsce Raport Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce Partner strategiczny Przedmowa Często słyszy się, że rynek online jest jak perpetuum mobile. Sporo w tym prawdy przedstawiciele branży zgodni są, że

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Realizowane dla: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady

E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady 2012 E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady Redakcja: Mikołaj Olszański i Krzysztof Piech E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady Redakcja Mikołaj Olszański i Krzysztof

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Rozprawa doktorska pt. MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM REKRUTACYJNYM mgr Agnieszka Wiącek Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Warszawa 2011 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej

Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej Sebastian Kamil Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2009 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Zespół autorski: Wydawca: Zleceniodawca: Instytucje współpracujące:

Redakcja: Zespół autorski: Wydawca: Zleceniodawca: Instytucje współpracujące: Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż. Rafał Kałuża, mgr Michał Koralewski, mgr Tomasz

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Pod redakcją Hanny Treder i Przemysława Kulawczuka Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Marketing eksportowy małych

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP

Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP 2012 Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP Jan Fazlagić Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo