Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r."

Transkrypt

1 Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r.

2 A. Grupa Azoty S.A. 1. Informacje dotyczące spółki Nazwa (firma) spółki: Grupa Azoty S.A. Adres spółki: ul. Kwiatkowskiego 8, Tarnów Kraj: Polska Miasto/położenie: Tarnów Upoważniony przedstawiciel: Paweł Jarczewski Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym raporcie w sposób kompletny i prawidłowy przedstawiają działalność Spółki w okresie sprawozdawczym. Podpis: Stanowisko: Prezes Zarządu Data: r. Dane kontaktowe: Tel.: Tel. kom: Proszę podać kluczowe informacje dotyczące wyników Spółki oraz poziomów produkcji dla każdego zakładu produkcyjnego. Dla każdego z 7 dużych zakładów produkcyjnych, proszę podać: Grupa Azoty S.A. [tys. zł] 2012 Narastająco Wykonanie 2013 Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży EBIT EBITDA Wynik netto Kluczowe wskaźniki wydajności (ang. key performance indicators; KPI) w odniesieniu do zużycia energii, emisji, zużycia zasobów naturalnych oraz emisji dwutlenku węgla; Informacje zawarte w pkt. 4 i 5 Liczbę osób zatrudnionych oraz zmiany w strukturze zatrudnienia na przestrzeni ostatnich 3 lat. Stan na r. Stan na r. Stan na r. Liczba pracowników zatrudnionych w sposób bezpośredni: Liczba pracowników kontraktowych (najemnych): Podać informacje dotyczące uzyskanych zezwoleń oraz stan zgodności dla każdego podmiotu zależnego z wymaganiami dyrektywy w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń (ang. Integrated Pollution Prevention and Control; IPPC) / dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (ang. Industrial Emissions Directive; IED Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-II z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach dla Instalacji Wodoru, obowiązuje do r.; Decyzja Wojewody Małopolskiego znak ŚR.XIV.JI z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia

3 pozwolenia zintegrowanego dla Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach dla Kompleksu Park Infrastruktura, obowiązuje dla instalacji EC II do r., dla pozostałych instalacji do r. (zmiana pozwolenia znak: SR-II z dnia 29 lipca 2011 r. oraz znak: SR-II z dnia 11 września 2012 r.); Decyzja Wojewody Małopolskiego znak ŚR.XI.JI z dnia 17 kwietnia 2007 r, w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach dla Kompleksu Wytwórczego POM i compoundingu, obowiązuje do r. (zmiana pozwolenia znak: SR-II z dnia 29 lipca 2011 r.); Decyzja Wojewody Małopolskiego znak SW.II.1.AJ /09 z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach dla Instalacji Kwasu Azotowego Technicznego, Instalacji Saletrzaku i Saletry Amonowej, Instalacji Mechanicznej Granulacji Nawozów Azotowych i Instalacji Młynowni Kamienia Dolomitowego Decyzja Wojewody Małopolskiego znak ŚR.XI.JI z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach dla Kompleksu PTFE i Związków Fluorowych, obowiązuje do r.; Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak SW.II.1.AJ /08 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach dla Kompleksu Wytwórczego Kaprolaktamu i Poliamidów, obowiązuje do r. (zmiana pozwolenia znak: SR-II z dnia 29 lipca 2011 r. oraz znak: SR-II z dnia 16 lutego 2012 r., znak: SR- II z dnia 20 czerwca 2012 r.) oraz SR-II z dnia 21 października 2013 r. - [WKS]); Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak SW.II.1.JI /08 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach dla Kompleksu Wytwórczego Kaprolaktamu i Poliamidów (w zakresie instalacji Poliamidu Naturalnego), obowiązuje do r.; Decyzja Wojewody Małopolskiego znak ŚR.XIV.JI z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dla powietrza dla Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach, obowiązuje do r., zmieniona decyzją Wojewody Małopolskiego znak ŚR.XIV.JI z dnia 3 sierpnia 2006 r.; Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-II z dnia 13 września 2012 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dla elektrociepłowni znajdującej się na terenie Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach, obowiązuje do r., zmieniona decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-II z dnia 20 grudnia 2012 r. wraz z załącznikiem, decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-II z dnia 20 sierpnia 2013 r. wraz z załącznikiem oraz decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-II r.z dnia 23 grudnia 2013 r.; Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-II z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z instalacji produkcji kwasu azotowego, amoniaku oraz chemikaliów organicznych luzem przez krakowanie, reformowanie, utlenianie albo przez podobne procesy o zdolności produkcyjnej ponad 100 Mg/dobę, obowiązuje do r., zmieniona decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-II z dnia 20 grudnia 2012 r. wraz z załącznikiem oraz decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-II z dnia 20 grudnia 2013 r.; Decyzja Prezydenta Miasta Tarnowa znak: WGK.B-III.6210/16/02/03 z dnia r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązuje bezterminowo Decyzja Wojewody Małopolskiego znak ŚR.XIV.MGą z dnia 29 grudnia 2004 r. na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Tarnowie Mościcach, obowiązuje do r.; Decyzja Wojewody Małopolskiego znak ŚR.XIV.MGą z dnia 29 grudnia 2005 r. na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wód powierzchniowych z rzeki Dunajec, obowiązuje do r.; Decyzja Wojewody Małopolskiego znak SR-IV MG z dnia 9 czerwca 2011 r. na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Oczyszczania Ścieków T.W. Sp. z o.o., obowiązuje do r.; Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-IV MG z dnia 21 listopada 2013 r. na odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych,obowiązuje do r.; Decyzja znak: SR-IV MG ustanawiająca strefę ochronną dla ujęć wody

4 Decyzja znak: OS.VI.5/6210/5270/2/95 - pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie i konserwację progu piętrzącego na rzece Dunajec, obowiązuje do r.; Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SW.III.1.AG /10 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zezwolenia Zakładom Azotowym w Tarnowie - Mościcach S.A. na wytwarzanie i odzysk odpadów, obowiązuje do r. (zmiana decyzji znak: SR-III AG z dnia 25 lipca 2011 r.); Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr LI/833/10 z dnia 25 października 2010 r. w/s utworzenia Strefy Przemysłowej ZAT S.A. (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 580/2010 poz. 4475). Okres sprawozdawczy: 2013 r. 2. Informacje ogólne Czy projekt jest, co do zasady, zgodny ze wszystkimi Wymaganiami Operacyjnymi (ang. Performance Requirements) EBOiR (z uwzględnieniem uzgodnionych planów działań, wyłączeń lub odstępstw)? Czy projekt jest, co do zasady, zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i polityki społecznej? Czy miały miejsce wypadki lub awarie, które spowodowały szkody w środowisku, obrażenia i utratę życia ludzi, miały negatywny wpływ na projekt, pracę lub społeczności lokalne, dobra kultury bądź spowodowały powstanie zobowiązań po stronie Spółki? Czy miały miejsce jakiekolwiek zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska, polityki społecznej, pracy lub BHP, które mają istotny wpływ na Spółkę? Tak [X] Nie [ ] Tak [X] Nie [ ] Tak [X] Nie [ ] W przypadku odpowiedzi NIE, proszę przedstawić szczegóły dotyczące istotnych niezgodności: W przypadku odpowiedzi NIE, proszę.przedstawić szczegóły dotyczące istotnych niezgodności: W przypadku odpowiedzi TAK, proszę opisać takie zdarzenia, w tym szczegóły działań naprawczych oraz działań podjętych w celu zapobieżenia ponownemu wystąpieniu takich zdarzeń: Wypadki: Zanotowano 20 wypadków w tym jeden ciężki. Każdy wypadek był analizowany przez zespół powypadkowy i postępowanie kończyło się zaleceniami w celu wyeliminowania przyczyn. Wypadek ciężki (uraz ręki przy obsłudze taśmociągu) spowodował dodatkowo 1 dniowy przestój instalacji. Zalecenia powypadkowe dla tego wypadku dołączono do raportu. Istniała także konieczność czasowego ograniczenia produkcji jednej linii po wypadku przytrucia 2 pracowników. W przypadku odpowiedzi TAK, proszę opisać takie zmiany:

5 Ile kontroli zostało przeprowadzonych w Spółce przez organy administracji odpowiedzialne za ochrony środowiska w okresie sprawozdawczym? Liczba: 3 Proszę przedstawić szczegóły dotyczące takich kontroli, w tym liczbę i charakter stwierdzonych nieprawidłowości: 1. kontrola pozaplanowa problemowa dotyczy potwierdzenia efektu ekologicznego przeprowadzona w dniu r. - w czasie kontroli potwierdzono uzyskanie efektu ekologicznego dla Instalacji Suchego Ujęcia Popiołu EC II 2. kontrola w zakresie poważnych awarii przeprowadzona w dniach do r. - Wydano zarządzenie pokontrolnych zawierające 5 decyzji, wszystkie zostały zrealizowane w terminie. 3. kontrola instalacji EC II przestrzeganie wymogów ochrony środowiska przeprowadzona w dniu r. - Nie wydano decyzji oraz nie nałożony kary pieniężnej. Ile kontroli zostało przeprowadzonych w Spółce przez organy administracji odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy w okresie sprawozdawczym? Liczba: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 15 Państwowa Inspekcja Pracy 4 Państwowa Straż Pożarna - 1 Proszę przedstawić szczegóły dotyczące takich kontroli, w tym liczbę i charakter stwierdzonych nieprawidłowości: W wyniku kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydano 3 decyzje wszystkie zostały zrealizowane w terminie. Kontrole dotyczyły m.in. sprawdzenia: przestrzegania przepisów odnośnie substancji i mieszanin chemicznych, sprawdzenia wykonania zarządzeń decyzji Wydział Laktamu, sprawdzenia warunków zdrowotnych środowiska pracy, substancji i mieszanin chemicznych, stanu sanitarno-technicznego, sprawdzenia warunków zdrowotnych środowiska pracy, substancji i mieszanin chemicznych, stanu sanitarno-technicznego obiektu, bieżąca kontrola sanitarna oraz ujęcia wód na rzece Dunajec dla wodociągu zakładowego, sprawdzenia przestrzegania przepisów odnoście substancji i czynników o działaniu rakotwórczym, sprawdzenia wykonanie zarządzeń i decyzji PPIS, sprawdzenia przestrzeganie przepisów odnośnie benzenu, sprawdzenia warunków zdrowotnych i środowiska pracy, W wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wydano 3 wystąpienia (zrealizowane w całości) oraz 4 nakazy (3 nakazy zrealizowane w całości, dla 5 punktów ostatniego terminy realizacji to i r.). Kontrole dotyczyły: przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp z uwzględnieniem wypadków przy pracy. W wyniku kontroli Państwowej Straży Pożarnej wydano 1 decyzję z terminem realizacji r. Kontrola dotyczyła ustalenia spełnienia wymogów bezpieczeństwa z zakładzie stwarzającym zagrożenie poważnej awarii przemysłowej.

6 Ile kontroli zostało przeprowadzonych w Spółce przez organy administracji odpowiedzialne za inspekcję pracy w okresie sprawozdawczym? Liczba: 4 w zakresie bhp Proszę przedstawić szczegóły dotyczące takich kontroli, w tym liczbę i charakter stwierdzonych nieprawidłowości: W wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wydano 3 wystąpienia (zrealizowane w całości) oraz 4 nakazy (3 nakazy zrealizowane w całości, dla 5 punktów ostatniego terminy realizacji to i r.) Szczegółowe informacje dot. kontroli: 1. dotyczy: przestrzegania przepisów prawa pracy - przeprowadzona w dniu r. Kontrola została przeprowadzona w wyniku zgłoszenia zbiorowego. W wyniku przeprowadzonej kontroli został wydany nakaz oraz wystąpienie. Decyzję zawarte w nakazie i wystąpieniu zostały zrealizowane. 2. dotyczy przestrzegania prawa pracy w tym bhp z uwzględnieniem wypadków przy pracy przeprowadzona w dniu r. Nie sporządzono protokołu z kontroli. 3. dotyczy przestrzegania przepisów prawa pracy w tym bhp w Jednostce Biznesowej Energetyka przeprowadzona w dniu r. Kontrola przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp, związana ze skarga byłego pracownika. W wyniku przeprowadzonej kontroli został wydany nakaz oraz wystąpienie. Decyzje zostały zrealizowane. 4. dotyczy: kontrola w zakresie amoniaku - przeprowadzona w dniach do r. - wydano 2 nakazy i 1 wystąpienie (1 nakaz i 1 wystąpieniezrealizowane, 1 nakaz w trakcie realizacji do r.) Czy w wyniku przeprowadzenia takich kontroli nałożono na Spółkę kary pieniężne lub inne kary bądź wprowadzono plany działań naprawczych? Tak [X] Nie [ ] W przypadku odpowiedzi TAK, proszę opisać takie przypadki, w tym stan wdrażanych działań naprawczych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości: W wyniku kontroli nie nałożono na spółkę kar pieniężnych, natomiast rozpoczęto podjęto działania naprawcze wynikające z w/w decyzji, zarządzeń, nakazów i wystąpień.

7 Czy Spółka zatrudniała w okresie sprawozdawczym zewnętrznych wykonawców w zakresie prac związanych z projektem? Tak [X] Nie [ ] W przypadku odpowiedzi TAK, proszę określić dla jakich rodzajów prac zatrudniono wykonawców zewnętrznych oraz w jaki sposób Spółka monitorowała zgodność działań wykonawców z Wymaganiami Operacyjnymi EBOiR oraz wymaganiami określonymi w Środowiskowo-Społecznym Planie Działań (ang. Environmental and Social Action Pian): Czy w powyższym zakresie stwierdzone zostały jakiekolwiek nieprawidłowości w wyniku działań zatrudnionych przez Spółkę wykonawców zewnętrznych? Czy jakiekolwiek działania operacyjne zostały ograniczone, czasowo zawieszone lub zlikwidowane w związku z kwestiami w zakresie ochrony środowiska, BHP lub kwestiami pracowniczymi? Tak [X] Nie [ ] Tak [X] Nie [ ] Spółka zleca spółkom zewnętrznym wykonywanie prac remontowych i obsługowych. Sposób wykonywania tych prac w tym system zezwoleń reguluje specjalna procedura. Zgodność wykonywania prac z przepisami i zasadami bezpieczeństwa monitorowany jest w ramach kontroli wewnętrznych pracowników nadzoru, służb BHP, audytorów ISO wewnętrznych i zewnętrznych. W przypadku odpowiedzi TAK, proszę przedstawić szczegóły, w tym opisać w jaki sposób Spółka zapewnia, że działania naprawcze są wdrażane przez jej wykonawców? W kilku przypadkach stwierdzono naruszenia procedur i zasad bezpieczeństwa, głównie z zakresie niestosowania ochron indywidualnych (kasków, masek p.gaz). Każdorazowo wstrzymywano prace do czasu usunięcia nieprawidłowości oraz kierowano pisma do kierownictwa spółek wykonawczych. Ustalono że w 2014 r. wdrożony będzie nowy system kontroli prac podwykonawców. W przypadku odpowiedzi TAK, proszę opisać takie przypadki: Patrz wyżej (pkt. dot. wypadków i awarii)

8 Proszę opisać programy środowiskowe lub społeczne, inicjatywy lub podprojekty podejmowane w okresie sprawozdawczym mające na celu poprawienie wyników działalności w zakresie ochrony środowiska, polityki społecznej lub działania systemów zarządzania: Instalacja oczyszczania spalin w Grupie Azoty S.A. Realizacja projektu związana jest z wymaganiami dostosowania przemysłowych obiektów energetycznego spalania do standardów emisji określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji oraz Dyrektywą IED. Projekt polegać będzie na modernizacji istniejącej infrastruktury elektrociepłowni EC II oraz dostosowaniu obecnej instalacji do nowych standardów emisji. Realizacja projektu spowoduje zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska oraz poprawi jakość powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw. Realizacja projektu przewidywana jest w latach W 2013 r. przeprowadzono przetarg na realizację modernizacji elektrociepłowni. W 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 350 tys. zł. - Zadanie związane z wymaganiami Środowiskowo-Społecznego Planu Działań Modernizacja Wytworni Kwasu Siarkowego. Zadanie ma charakter odtworzeniowo-modernizacyjny. W ramach projektu zrealizowano budowę nowego węzła aparatu kontaktowego wraz z wymiennikami ciepła i ekonomizerami oraz budowę pieca do spalania siarki wraz z kotłem utylizatorem. Efektami realizacji projektu jest poprawa wskaźników ekologicznych i zwiększenie wskaźnika produkcji pary wodnej oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej instalacji. Modernizację zakończono w październiku 2013 r. Koszt realizacji zadania wyniósł 64 mln zł. - Zadanie związane z wymaganiami Środowiskowo-Społecznego Planu Działań Modernizacja wnętrz reaktorów syntezy amoniaku. Celem projektu jest obniżenie kosztów wytwarzania amoniaku w Grupie Azoty S.A. Realizacja projektu pozwoli, przy utrzymaniu istniejącej produkcji, na uzyskanie obniżki kosztów produkcji amoniaku, wynikających z obniżenia zużycia energii elektrycznej potrzebnej do sprężania gazu syntezowego oraz amoniaku chłodniczego, lepszego wykorzystania ciepła reakcji do produkcji pary wodnej oraz obniżenia zużycia zimna. Ukończenie realizacji projektu przewidywane jest w roku Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania 18,6 mln zł (w 2013 r. wydatkowano 10,1 mln zł) Destylacja pozostałości z rektyfikacji cykloheksanonu z palladu. Celem projektu jest obniżenie kosztów wytwarzania cykloheksanonu z fenolu. Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie oszczędności, wynikających z obniżenia wskaźników zużycia fenolu i mediów energetycznych (energia elektryczna, para 0,9 MPa, para 1,7 MPa, frigorie, gaz ziemny i woda obiegowa) w procesie produkcji cykloheksanonu. Modernizację zakończono w 2013 r. Koszt realizacji zadania wyniósł zł W Grupie Azoty S.A. obowiązują: System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normami PN-N :2004 i BS OHSAS 18001:2007, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000:2005, System Zarządzania PN-EN ISO/ IEC 17025:2005 (kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących), System Zarządzania Jakością dla branży motoryzacyjnej wdrażany wg wymagań ISO/TS 16949:2009, Ramowy System Zarządzania Responsible Care zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego, w 2013 r. Grupa Azoty przystąpiła do zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Proszę określić poziom wydatków na powyższe cele (wydatki inwestycyjne lub wydatki operacyjne) oraz wskazać czy są one związane z wymaganiami Środowiskowo-Społecznego Planu Działań (ang. Environmental and Social Action Plan) czy dotyczą innej inicjatywy: j/w

9 3. Status Środowiskowo-Społecznego Planu Działań Proszę przedstawić informacje dotyczące każdego zagadnienia określonego w Środowiskowo-Społecznym Planie Działań (ang.environmental and Social Action Pian; ESAP) ( ESAP") uzgodnionym z EBOiR. Jeśli w okresie sprawozdawczym ESAP został zaktualizowany, proszę załączyć kopię nowego planu. Informacja o realizacji ESAP w załączeniu 4. Dane z monitorowania stanu środowiska dla każdego kluczowego podmiotu zależnego Informacje wymagane w tym punkcie mogą pochodzić z raportu dotyczącego działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responslbility; CSR) ( CSR") lub można załączyć pełny raport CSR Proszę podać imię i nazwisko oraz dane Leszek Polak, tel kontaktowe kierownika ds. ochrony środowiska: Parametr 2 Wartość 3 Jednostka Status zgodności 4 Uwagi 5 Ścieki Ścieki razem tys.m3 Zgodne Biochemiczne kg Zgodne zapotrzebowanie na tlen; BZT5 (ang. Biochemical Oxygen Demand; BOD) Chemiczne kg Zgodne zapotrzebowanie na tlen; ChZT (ang. Chemical Oxygen Demand; COD) Zawiesiny cząstek 0 kg Zgodne stałych Fosfor kg Zgodne Azotany kg Zgodne Metale ciężkie 302 kg Zgodne [Inne] Emisja do powietrza SO 2 Tlenki azotu (NO X ) wp NO 2 Na każde Mg/2013r główne źródło emisji Elektrociepło wnia: NE/EPK/1 1178,4 NE/EPK/2 3156,9 Wytwórnia Kwasu siarkowego NK/KPH/ Siarczan Hydroksylam iny NK/KPH/185 2,8 Elektrociepło wnia: NE/EPK/1 509,5 NE/EPK/2 1264,2 Zgodne Zgodne

10 Pyły CO 2 Inne parametry Hałas Siarczan Hydroksylam iny NK/KPH/ ,6 Kwas azotowy dwuciśnienio wy NA/PN-1/20 140,7 Azotyn Amonu NK/KPH/ ,9 NK/KPH/ ,7 NK/KPH/ ,8 NK/KPH/ ,4 Elektrociepło wnia: NE/EPK/1 25,8 NE/EPK/2 135,4 Nawozy NA/PN-3/47 19 NA/PN-3/48 16,9 NA/PN-3/49 6,2 NA/PN-3/50 2,9 NA/PN- 3/106 35,4 NA/PN- 3/107 3 NA/PN- 3/111 2 NA/PN-3/ Elektrociepło wnia Jednostki Produkcyjne Zgodne Zgodne 45 noc db Zgodne Pomiary 55 - dzień wokół zakładu nie wykazują przekroczeń [Inne] Odpady stałe Mg Popioły Zgodne Odzysk paleniskowe i żużle Popioły Zgodne Odzysk lotne Żelazo i stal Zgodne Odzysk Materiały izolacyjne 500 Zgodne Unieszkodliwi anie

11 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków Szlamy z biologiczneg o oczyszczania ścieków Odpady tworzyw sztucznych Zgodne Unieszkodliwi anie 552 Zgodne Unieszkodliwi anie 235 Zgodne Odzysk Unieszkodliwi anie Drewno 239 Zgodne Odzysk Opakowania 96 Zgodne Odzysk z drewna Odpady 141 Zgodne Odzysk betonu Kek siarkowy 53 Zgodne Unieszkodliwi anie * Odpady 50 Zgodne Odzysk zawierające rtęć Zużyte 57 Zgodne Odzysk katalizatory * Sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne zanieczyszcz one substancjami niebezpieczn ymi 5 Zgodne Unieszkodliwi anie Sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne inne niż wymienione w Nasycone lub zużyte żywice jonowymien ne * Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpieczn ych 17 Zgodne Unieszkodliwi anie 31 Zgodne Unieszkodliwi anie 10 Zgodne Unieszkodliwi anie

12 Opakowania 38 Zgodne Odzysk papierowe i tekturowe Proszę przedstawić szczegóły dotyczące rodzajów i ilości odpadów stałych wytwarzanych w ramach projektu. Proszę wskazać przypadki, w których odpady klasyfikowane są jako niebezpieczne. Określić metody ich ponownego wykorzystania, recyklingu lub unieszkodliwiana dla odpadów każdego rodzaju. 5. Zużycie zasobów i wielkości produkcji Parametr Wartość Jednostka miary Uwagi 6 Zużyte paliwa Paliwa ciekłe 8 199,024 Mg * - zużycie w NEC (mazut, MEK) Paliwa gazowe m 3 * - zużycie w NEC (odgazy z NK) Gaz m 3 Węgiel kamienny Mg Węgiel brunatny - - Energia elektryczna z ,566 MWh sieci (łącznie) Ciepło zakupione z --- obcych źródeł Zużyte materiały wsadowe i surowce Amoniak ciekły ,74 Mg Benzen 29786,76 Mg Fenol 56324,20 Mg Kamień dolomitowy 71452,22 Mg Metanol techniczny 10566,44 Mg Siarka płynna ,92 Mg Węgiel miał IIA ,18 Mg Wielkość produkcji Nawozy ogółem ,8 Mg Kaprolaktam 93560,0 Mg Poliamid 47387,7 Mg 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi Proszę podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika ds. HR: Liczba pracowników zatrudnionych w sposób bezpośredni: Liczba pracownio kontraktowych (najemnych): Czy w okresie sprawozdawczym miały miejsce zwolnienia grupowe? Czy w przyszłym roku planowane jest ograniczenie stanu zatrudnienia? Razem Rafał Bednarczyk Tel Zatrudnieni w tym okresie sprawozdawczym Zwolnieni w tym okresie sprawozdawczym W przypadku odpowiedzi TAK, proszę opisać plan zwolnień grupowych, w tym przyczyny zwolnień grupowych, liczbę zwalnianych pracowników, sposób, w jaki zostali wybrani, przeprowadzony proces konsultacji oraz środki podjęte w celu złagodz enia skutków zwolnień grupowych: W przypadku odpowiedzi TAK, proszę opisać plan zwolnień grupowych, w tym przyczyny zwolnień grupowych, liczbę zwalnianych pracowników, sposób, w jaki zostaną, wybrani i proces konsultacji:

13 Czy w reprezentacji związków zawodowych w zakładach Spółki miały miejsce zmiany personalne w okresie sprawozdawczym? Czy w Spółce działają inne przedstawicielstwa pracowników (np. w przypadku braku związku zawodowego)? Czy zaszły zmiany w statusie Układów Zbiorowych? Czy pracownicy zgłosili zażalenia lub skargi do projektu w okresie sprawozdawczym? Czy pracownicy zgłaszali skargi dotyczące napastowania lub nękania w okresie sprawozdawczym? Czy miały miejsce strajki lub inne spory zbiorowe dotyczące warunków pracy i zatrudnienia w Spółce w okresie sprawozdawczym? Czy toczyły się postępowania sądowe w sprawach pracowniczych w okresie sprawozdawczym? Tak [X] Nie [ ] W przypadku odpowiedzi TAK, proszę przedstawić szczegóły takich zmian oraz podsumować zaangażowanie związków zawodowych w okresie sprawozdawczym: W przypadku odpowiedzi TAK, proszę je opisać i określić ich zaangażowanie w okresie sprawozdawczym: W przypadku odpowiedzi TAK, proszę przedstawić szczegóły takich zmian: W przypadku odpowiedzi TAK, proszę wskazać ich liczbę, liczbę w podziale na płeć, opisać kwestie wskazane w zażaleniach przez kobiety i mężczyzn oraz opisać, w jaki sposób Spółka odniosła się do takich zażaleń: W przypadku odpowiedzi TAK, proszę wskazać ich liczbę, liczbę w podziale na płeć, opisać kwestie wskazane w skargach przez kobiety i mężczyzn oraz opisać, w jaki sposób Spółka odniosła się do takich skarg: W przypadku odpowiedzi TAK, proszę podsumować charakter takich sporów i przyczyny ich powstania oraz wyjaśnić sposób, w jaki zostały rozwiązane. W przypadku odpowiedzi TAK, proszę podsumować sporne kwestie i sposób, w jaki zostały rozstrzygnięte: Poniżej postępowania sądowe: - Pracownik przeciwko Grupa Azoty S.A. i Prorem Sp. z o.o. o zapłatę kwoty tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przyznanie dożywotniej renty uzupełniającej. Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2013 r. Sąd zasądził zadośćuczynienie na rzecz powoda oraz rentę miesięczną. Nadto pozwanych obciążono kosztami procesu i opłat. - Pracownik przeciwko GA SA o przywrócenie do pracy i sprostowanie protokołu powypadkowego. W dniu 30 grudnia 2013 r. oba powództwa zostały oddalone. Orzeczenia nie są prawomocne.

14 Czy miały miejsce jakiejkolwiek zmiany w następujących zasadach i warunkach w okresie sprawozdawczym w następujących obszarach: Uznawanie związków zawodowych Układy zbiorowe Niedyskryminacja i równe szanse dla wszystkich Równa płaca za tę samą pracę Równość płci Napastowanie i nękanie, w tym molestowanie seksualne Zatrudnianie osób, które nie ukończyły 18 lat Wynagrodzenia (poziom płac, w normalnym czasie pracy i w godzinach nadliczbowych) Praca w godzinach nadliczbowych Czas pracy Ruchomy czas pracy / równowaga między życiem zawodowym i osobistym Procedura składania skarg i wniosków pracowniczych Bezpieczeństwo i higiena pracy Tak [X] Nie [ ] W przypadku odpowiedzi TAK, proszę podać szczegóły, w tym określić nowe inicjatywy: została opracowana Procedura składania skarg przez pracowników dotyczących miejsca pracy zostały dokonane ogólnozakładowe podwyżki płac dla pracowników od r. średnio o 200 zł na pracownika została dokonana podwyżka dodatku za pracę w ruchu ciągłym od r. o 50 zł zostały dokonane zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dotyczące: wysokości dodatków za pracę, regulaminu przyznawania nagrody rocznej w 2013 prowadzone były prace w zakresie wypracowania kodeksów kultury organizacji i kultury etycznej, planowane przyjęcie dokumentów ma nastąpić w pierwszym półroczu 2014 r. w 2013 prowadzone były prace w zakresie wypracowania zasad przeciwdziałania zjawiskom mobbingu w spółce Grupy Azoty S.A. Zarządzenie zostało wdrożone w pierwszym kwartale 2014 r. 7. Informacje dotyczące BHP Proszę podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika ds. BHP: Pracownicy zatrudnieni w sposób bezpośredni Liczba osobogodzin przepracowanych w tym okresie sprawozdawczym: Budżet wykorzystany na kwestie związane z BHP w tym okresie (łączna kwota i waluta): Leszek Polak, tel Pracownicy kontraktowi (najemni) Szkolenia BHP przeprowadzone w tym okresie w osobodniach: Liczba wypadków śmiertelnych 7 : Liczba obrażeń powodujących trwale kalectwo: Liczba wypadków powodujących utratę czasu pracy (ang. Lost Time Incidents, LTI) (w tym z udziałem pojazdów): Pracownicy zatrudnieni w sposób bezpośredni Pracownicy kontraktowi (najemni)

15 Liczba utraconych dni pracy na skutek wypadków: Liczba nieobecności w pracy z powodu choroby: dni roboczych dni kalendarzowych - Liczba przypadków wystąpienia chorób zawodowych: 0 - Przyczyny wypadków przy pracy (upadek z wysokości, transportowanie ciężkich ładunków, uderzenie przez spadający obiekt, kontakt z płomieniem lub gorącym/płonącym obiektem/środowiskiem, itp.): Urazy w trakcie przemieszczania się Urazy w trakcie operowania narzędziami i maszynami (urazy mechaniczne) Kontakt z substancjami niebezpiecznymi (przytrucie, poparzenia) Kontakt z gorącymi mediami Proszę przedstawić szczegóły dotyczące wypadków śmiertelnych lub poważnych wypadków, które nie zostały uprzednio zgłoszone EBOiR, w tym łączna kwota zapłaconego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby (kwota i waluta): Ciężki wypadek (amputacja ręki) miał miejsce przy obsłudze taśmociągu i był efektem wykonywania nierutynowych prac obsługowych na pracującym, niezabezpieczonym taśmociągu. Rękę dzięki staraniom Zakładu zdołano uratować. Postępowania odszkodowawczego nie było. Zakład przyznał poszkodowanemu zapomogę. Proszę opisać szkolenia w zakresie zapobiegania i reagowania kryzysowego, które zostały przeprowadzone dla pracowników Spółki w okresie sprawozdawczym: Pracownicy Grupy Azoty S.A. z tematyką szkolenia w zakresie zapobiegania i reagowania kryzysowego są zapoznawani w trakcie okresowych szkoleń w zakresie bezpiecznej pracy. Zakładowa Straż Pożarna prowadzi również szkolenia z ww. tematyki podczas szkoleń oraz ćwiczeń w ramach Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego funkcjonującego w Grupie Azoty S.A. dla Zespołu Wydziałowych Ratowników Chemicznych. Proszę opisać ćwiczenia lub próbne alarmy w zakresie reagowania kryzysowego, jakie zostały zorganizowane w okresie sprawozdawczym: W zakładzie funkcjonuje Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy (zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska). Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem ćwiczenia (z próbnym alarmem) w 2013 r. odbyły się 17 razy. 8. Zaangażowanie interesariuszy (stron zainteresowanych) Proszę podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Elżbieta Łabno, tel kierownika ds. kontaktów zewnętrznych lub zaangażowania społecznego: Proszę podać informacje dotyczące wdrożenia Planu Zaangażowania Stron Zainteresowanych uzgodnionego z EBOiR i podsumować kontakty ze stronami zainteresowanymi w okresie sprawozdawczym, w tym: spotkania lub inne inicjatywy w celu zaangażowania członków społeczności lub organizacji publicznych w okresie sprawozdawczym; informacje przekazane członkom społeczności lokalnej i innym stronom zainteresowanym w okresie sprawozdawczym dotyczące kwestii związanych z ochroną środowiska, polityką społeczną lub bezpieczeństwem; przekazy medialne; kontakty z grupami działającymi na rzecz ochrony środowiska naturalnego lub innymi grupami społecznymi. Grupa Azoty angażuje się w roli współorganizatora i/lub partnera w organizację konferencji związanych z tematyką ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa. W 2013 r. zaangażowana była w organizację m.in. konferencji Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym, Remonty i Utrzymanie Ruchu w przemyśle

16 chemicznym, Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych. Organizacja tych konferencji umożliwia spotkania ze specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa w branży chemicznej, daje pole do wymiany doświadczeń oraz umożliwia wypracowanie rozwiązań, które mogą być zastosowane w zakładach. Grupa Azoty na bieżąco utrzymuje kontakt z lokalną społecznością oraz informuje ją o bieżących kwestiach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Przykładem informacji przekazanych członkom społeczności lokalnej i innym stronom zainteresowanym w okresie sprawozdawczym dotyczących kwestii związanych z ochroną środowiska, polityką społeczną lub bezpieczeństwem są informacje przekazywane m.in. poprzez biuletyn Tarnowskie Azoty (miesięcznik), zakładowe studio radiowe (5 dni w tygodniu, emisje 3 razy dziennie) oraz poprzez strony intranetową i internetową. Grupa Azoty S.A. w 2013 r. opracowała informator, który został przekazany każdemu pracownikowi. Informator zawierał informacje o spółce i grupie, podsumowywał zmiany jakie zaszły po konsolidacji oraz zawierał informacje praktyczne niezbędne pracownikom. W tym samym roku spółka nagrała oraz opublikowała film nt. zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie zakładu. Film jest emitowany w biurze przepustek, tak, aby każda osoba niebędąca pracownikiem, ale wchodząca na teren zakładu zapoznała się z zagrożeniami oraz zadami postępowania i bezpieczeństwa. Każda osoba otrzymuje także wydrukowany informator, który prezentuje najważniejsze zasady. Raz do roku (także w 2013 r.) jednostka dominująca wydawała 2 raporty raport roczny i raport środowiskowy, od 2012 roku wydawane są w formie raportów skonsolidowanych, przedstawiających coroczne dokonania Grupy Azoty we wszystkich istotnych aspektach związanych z obecnością na rynku, oferowanymi produktami, działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju, zmianami strukturalnymi, zarządzaniu i standardach oraz szeroko pojęte kwestie środowiskowe (wraz z danymi liczbowymi). Raporty są przesyłam do szerokiego grona interesariuszy, m.in. przedstawicielami władz lokalnych, społeczności, organizacji kulturalnych, środowiskowych, finansowych, pożytku publicznego, branżowych oraz do przedstawicieli świata nauki, a także partnerów biznesowych. Raporty są także publikowane w Internecie, a artykuły na ich temat publikowane są w prasie branżowej. W 2013 roku rozpoczął się proces prac nad wypracowaniem systemu raportowania opartego o standard GRI 4.0, który obejmuje 4 największe zakłady wchodzące w skład Grupy. W 2014 roku zostanie wydane pierwszy raport zintegrowany Grupy Azoty przygotowany zgodnie z nowymi wytycznymi. Działania na rzecz środowiska naturalnego, prowadzone przez wszystkie spółki wchodzące w jej skład. Wśród przekazów medialnych istotnym narzędziem jest zakładowy biuletyn Tarnowskie Azoty, który spółka wydaje od 1963 r. Gazeta adresowana jest zarówno do pracowników firmy, jak i instytucji zewnętrznych. Ośmiostronicowy miesięcznik, spełniający funkcje: informacyjną, edukacyjną i rozrywkową, swoim tematycznym zasięgiem obejmuje przede wszystkim aktualne wydarzenia, jakie mają miejsce w jednostce dominującej i spółkach zależnych, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zaawansowania prac związanych z procesem konsolidacji przedsiębiorstwa. Biuletyn posiada swoje stałe kolumny, jak np. Grupa Azoty, Na rzecz pracowników, Na rzecz regionu, Mecenas Kultury, Sport, Rozmaitości. Biuletyn jest przeznaczony głównie do dystrybucji wewnętrznej, lecz w trosce o byłych zasłużonych pracowników firmy, wciąż żywo zainteresowanych jej losami, miesięcznik jest do nich systematycznie wysyłany. Otrzymują go także współpracujące instytucje, a także parlamentarzyści ziemi tarnowskiej, władze miasta, powiatu. Obok wydawania biuletynu zakładowego Tarnowskie Azoty Grupa Azoty S.A. zamieszcza także w lokalnej prasie oraz radiu informacje, które informują o ważnych bieżących sprawach związanych funkcjonowaniem spółki. Przedstawiciele firmy, także chętnie odpowiadają na zaproszenia do udzielenia wywiadów i nie pozostawiają pytań dziennikarzy bez odpowiedzi. Ze względu na powiększający się zakres działalności Grupy Azoty (poprzez działania konsolidacyjne) coraz więcej kontaktów z mediami odbywa się na poziomie ogólnopolskim, co przekłada się także na większą ilość artykułów, reklam i wypowiedzi publikowanych przez media ogólnopolskie. Grupa Azoty jest zainteresowana tym, w jaki sposób jest postrzegana przez społeczeństwo, dlatego w 2013 roku zrealizowane zostały badania wizerunku. Przeprowadzone one zostały przez niezależny instytut badania opinii publicznej i obejmowały badanie kluczowych interesariuszy (wywiady pogłębione), ogólnopolskie badanie omnibus, badanie liderów opinii (CAPI) oraz badanie w czterech województwach, w których znajdują się zakłady Grupy Azoty (po 100 osób w każdym województwie, badanie CAPI). W 2013 r. spółka kontaktowała się także na bieżąco z grupami działającymi na rzecz ochrony środowiska naturalnego lub innymi grupami społecznymi. Spółka systematycznie komunikuje się z grupami społecznymi

17 funkcjonującymi w jej otoczeniu (m.in. formalnie zarejestrowane stowarzyszenia i towarzystwa). Są to zarówno organizacje sportowe i turystyczne, jak również kulturalne, edukacyjne oraz związane z kulturą i historią regionu. Strony wymieniają się informacjami i spostrzeżeniami oraz podejmują wspólne inicjatywy. Zestawienie organizacji, z którymi prowadzone były bieżące kontakty znajduje się w odpowiedzi na pytanie 9. Proszę opisać zmiany w Planie Zaangażowania Stron Zainteresowanych (ang. Stakeholder Engagement Pian; SEP) uzgodnionym z EBOiR: Karty realizacji wynikające ze strategii zrównoważonego rozwoju są obecnie aktualizowane i wejdą w życie w II kwartale 2014 r., w związku z czym nie było modyfikacji. Ile skarg lub zażaleń dotyczących projektu zgłosili członkowie społeczności lub organizacji obywatelskich w okresie sprawozdawczym? Proszę wskazać ich liczbę w podziale na grupy zainteresowanych stron. Proszę opisać wszystkie kwestie poruszone w zgłoszonych skargach i zażaleniach oraz wyjaśnić w jaki sposób zostały rozwiązane: Nie było takich skarg 9. Rozwój społeczności lokalnej Proszę podsumować wszelkie inicjatywy w zakresie rozwoju społecznego/społeczności lokalnej podejmowane przez Spółkę w okresie sprawozdawczym i wydatki z tym związane: W 2013 roku spółka Grupa Azoty S.A. realizowała działania reklamowe w zakresie CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) w następujących obszarach: 1. działania na rzecz rozwoju regionu: 2. działania na rzecz zdrowia i życia ludzkiego: 3. działania na rzecz szkolnictwa: 4. działania na rzecz kultury: 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rozwoju dzieci i młodzieży: 6. działania na rzecz rozwoju sportu amatorskiego: 7. działania na rzecz sportu zawodowego: W 2013 roku Grupa Azoty S.A. przeznaczyła na działania CSR (na rzecz społeczności lokalnej) kwotę zł netto. 8. Darowizny W ramach darowizn przekazane zostało zł. Powyższe działania mają na celu aktywne zaangażowanie Spółki w działania i inicjatywy poprzez np. wkład w rozwój kultury, edukacji i sportu, pozwolą na ciągłe budowanie wizerunku Grupy Azoty jako cenionego i uznanego partnera. Sprawiają one, że relacje z otoczeniem stają się mocniejsze i długotrwałe. Dlatego też plan prowadzenia działań o takim charakterze w 2013 roku, został podzielony na jasno sprecyzowane obszary aktywności Spółki. Zastosowana segmentacja poszczególnych podmiotów, ze względu na charakter prowadzonych przez nich działań, pozwoliła bowiem na sprawne osiąganie konkretnych zamierzonych celów reklamowych, takich jak : umacnianie wizerunku Grupy Azoty jako Lidera Regionu, umacnianie wizerunku Grupy Azoty jako odpowiedzialnego Partnera w biznesie, podkreślanie zaangażowania Grupy Azoty w życie i funkcjonowanie społeczności lokalnej, budowanie lojalności zarówno wewnętrznej (pracowniczej), jak i zewnętrznej (lokalnej i branżowej) wobec marki jaką jest Grupa Azoty, budowanie i umacnianie pozytywnych relacji z lokalną społecznością, budowanie i umacnianie świadomości i rozpoznawalności marki Grupy Azoty, budowanie i utrzymywanie reputacji przedsiębiorstwa, wiązanie marki Grupy Azoty z pozytywnymi emocjami i przeżyciami (np. podczas wydarzeń sportowych), budowanie wspólnej architektury wizualnej spółek Grupy Azoty (Grupy Kapitałowej).

18 B. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. 1. Informacje dotyczące spółki Nazwa (firma) spółki: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Adres spółki: Puławy, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 Kraj: Polska Miasto/położenie: Puławy Upoważniony przedstawiciel: Marian Rybak Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym raporcie w sposób kompletny i prawidłowy przedstawiają działalność Spółki w okresie sprawozdawczym. Podpis: Stanowisko: Prezes Zarządu Data: r. Dane kontaktowe: Tel.: Proszę podać kluczowe informacje dotyczące wyników Spółki oraz poziomów produkcji dla każdego zakładu produkcyjnego. Dla każdego z 7 dużych zakładów produkcyjnych, proszę podać: Grupa Azoty ZA Puławy S.A. Wyszczególnienie [tys. zł] 2012 Narastająco Wykonanie 2013 Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży EBIT EBITDA Wynik netto Kluczowe wskaźniki wydajności (ang. key performance indicators; KPI) w odniesieniu do zużycia energii, emisji, zużycia zasobów naturalnych oraz emisji dwutlenku węgla; Liczbę osób zatrudnionych oraz zmiany w strukturze zatrudnienia na przestrzeni ostatnich 3 lat. Liczba pracowników zatrudnionych w sposób bezpośredni: Liczba pracowników kontraktowych (najemnych) pracownicy agencji pracy tymczasowej Stan na r. Stan na r. Stan na r Podać informacje dotyczące uzyskanych zezwoleń oraz stan zgodności dla każdego podmiotu zależnego z wymaganiami dyrektywy w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń (ang. Integrated Pollution Prevention and Control; IPPC) / dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (ang. Industrial Emissions Directive; IED

19 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie korzystania ze środowiska. Zakres i sposób korzystania ze środowiska określają następujące decyzje administracyjne: POZWOLENIE ZINTEGROWANE Decyzja Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PZ 7/2004 znak: ŚiR.V.6618/31-5/04 udzielająca Zakładom Azotowym Puławy S.A. w Puławach pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów. POZWOLENIE ZINTEGROWANE - ZMIANA1 Decyzja Nr PZ 12/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. znak: ŚiR.V.6618/14-12/2006/2007 zmieniająca Decyzję Nr PZ 7/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. znak: ŚiR.V.6618/31-5/04 POZWOLENIE ZINTEGROWANE - ZMIANA2 Decyzja Nr PZ 8/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. znak: RŚ.IŁ.0722/12/08 zmieniająca Decyzję Nr PZ 7/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. znak: ŚiR.V.6618/31-5/04 oraz Decyzję NR PZ/12/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. znak: ŚiR.V.6618/14-12/2006/2007 POZWOLENIE ZINTEGROWANE - ZMIANA3 Decyzja Nr PZ 21/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. znak: RŚ.V.MJ.7624/52/08 zmieniająca Decyzję Nr PZ 7/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. znak: ŚiR.V.6618/31-5/04, Decyzję Nr PZ/12/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. znak: ŚiR.V.6618/14-12/2006/2007 oraz Decyzję NR PZ8/2008 z dnia 25 listopada 2008 r., znak: RŚ.IŁ.0722/12/08. POZWOLENIE ZINTEGROWANE - ZMIANA4 Decyzja Nr PZ 16/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 roku, znak: RŚ.V.IŁ.7624/52/08 zmieniająca decyzję Nr PZ 7/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r., znak: ŚiR.V.6618/31-5/04, zmienioną decyzją Nr PZ/12/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r., znak: ŚiR.V.6618/14-12/2006/2007, decyzją Nr PZ 8/2008 z dnia 25 listopada 2008 r., znak: RŚ.IŁ.0722/12/08 oraz decyzją Nr PZ 21/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku, znak: RŚ.V.MJ.7624/52/08. POZWOLENIE ZINTEGROWANE - ZMIANA5 Decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego Nr PZ22/2012, znak: RŚ.V.IŁ.7624/52/08 z dnia 28 listopada 2012 r., zmieniająca decyzję Nr PZ7/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r., znak: ŚiR.V.6618/31-5/04, zmienioną decyzją Nr PZ12/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r., znak: ŚiR.V.6618/14-12/2006/2007, decyzją Nr PZ8/2008 z dnia 25 listopada 2008 r., znak: RŚ.IŁ.0722/12/08, decyzją Nr PZ 21/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. znak: RŚ.V.MJ.7624/52/08 oraz decyzją Nr PZ 16/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r., znak: RŚ.V.IŁ.7624/52/08. Decyzje zezwalające na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dla obszaru elektrociepłowni: Decyzja z dnia r., znak: ŚiR.V /21/2006 Decyzje zmieniające: Decyzja z dnia r., znak: ŚiR /21/1/2006 Decyzja z dnia r., znak: ŚiR.V /21/2/2006 Decyzja z dnia r., znak: RŚ.V.AR.7691/3/10 Decyzja z dnia r., Decyzja z dnia r., znak: RŚ.V.MJ.7691/3/10 Decyzja z dnia r., znak: RŚ.V.MJ.7691/3/10 Decyzja z dnia r., znak: RŚ.V.MJ.7691/3/16

20 Decyzje zezwalające na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji technologicznych: Decyzja z dnia r., znak: RŚ.V AR Decyzje zmieniające: Decyzja z dnia r., znak: RŚ.V.MJ.7691/3/10 Decyzja z dnia r., znak: RŚ.V MJ Decyzja z dnia r., znak: RŚ.V MJ Decyzja z dnia r., znak: RŚ.V KON Okres sprawozdawczy: 2013 r. 2. Informacje ogólne Czy projekt jest, co do zasady, zgodny ze wszystkimi Wymaganiami Operacyjnymi (ang. Performance Requirements) EBOiR (z uwzględnieniem uzgodnionych planów działań, wyłączeń lub odstępstw)? Tak [X] Nie [ ] Czy projekt jest, co do zasady, zgodny Tak [X] ze wszystkimi obowiązującymi przepisami Nie [ ] w zakresie ochrony środowiska i polityki społecznej? Czy miały miejsce wypadki lub awarie, które spowodowały szkody w środowisku, obrażenia i utratę życia ludzi, miały negatywny wpływ na projekt, pracę lub społeczności lokalne, dobra kultury bądź spowodowały powstanie zobowiązań po stronie Spółki? Czy miały miejsce jakiekolwiek zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska, polityki społecznej, pracy lub BHP, które mają istotny wpływ na Spółkę? Ile kontroli zostało przeprowadzonych w Spółce przez organy administracji odpowiedzialne za ochrony środowiska w okresie sprawozdawczym? W przypadku odpowiedzi NIE, proszę przedstawić szczegóły dotyczące istotnych niezgodności: W przypadku odpowiedzi NIE, proszę.przedstawić szczegóły dotyczące istotnych niezgodności: W przypadku odpowiedzi TAK, proszę opisać takie zdarzenia, w tym szczegóły działań naprawczych oraz działań podjętych w celu zapobieżenia ponownemu wystąpieniu takich zdarzeń: W przypadku odpowiedzi TAK, proszę opisać takie zmiany: Liczba: 2 Proszę przedstawić szczegóły dotyczące takich kontroli, w tym liczbę i charakter stwierdzonych nieprawidłowości: Kontrola przeprowadzona w dniach r. obejmowała instalacje energetyczne zainstalowane w Zakładzie Elektrociepłowni. Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono. Kontrola przeprowadzona w dniach od do r. dotyczyła realizacji obowiązków wynikających z przeciwdziałania poważnym awariom w zakładach o dużym ryzyku i o zwiększonym ryzyku. Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony powietrza przez prowadzących instalacje technologiczne. Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Spółki... 4 1.1. Opis Spółki... 4 1.2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress

Communication on Progress Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdraŝaniu zasad Inicjatywy Global Compact 05/2009-12/2010 Communication on Progress Warszawa, 31.03.2011 r. Szanowni Państwo, W lipcu

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Siła Tworzenia. Informator. dla pracowników grupy azoty s.a. informator dla pracowników grupy azoty s.a.

Siła Tworzenia. Informator. dla pracowników grupy azoty s.a. informator dla pracowników grupy azoty s.a. Siła Tworzenia Informator dla pracowników grupy azoty s.a. Struktura Grupy Azoty S.A. Podstawowe informacje o grupie kapitałowej ATT Polymers Gmbh KOLTAR Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 9,8% Hotel Centralny

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD SPRAWOZDANIE SPIS TREŚCI Spis treści I. WPROWADZENIE 9 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 13 1. Wstęp 15 2. Kontrole 15 3. Decyzje inspektorów pracy 16 4. Decyzje nakazujące zaprzestanie

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 1 1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projekt ustawy Wśród

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

informator Grupa Azoty Puławy o działaniach lokalnych w 2013 r.

informator Grupa Azoty Puławy o działaniach lokalnych w 2013 r. informator Puławy o działaniach lokalnych w 2013 r. Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Puławy stanowi suplement do raportu zintegrowanego Grupy Azoty za 2013 rok. Raport został opracowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE

Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE TRZECICH

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl DOKUMENT INFORMACYJNY TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A oraz Akcji serii

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ RAPORT ROCZNY 2013 KILKA SŁÓW OD PREZESA s. 3 KILKA SŁÓW NA TEMAT RAPORTU s. 4 GRUPA ATLAS W 2013 ROKU s. 7 W ROLI PRACODAWCY s. 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA s. 22

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo