Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r."

Transkrypt

1 Roczny raport spółek Grupy Azoty na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2013 r.

2 A. Grupa Azoty S.A. 1. Informacje dotyczące spółki Nazwa (firma) spółki: Grupa Azoty S.A. Adres spółki: ul. Kwiatkowskiego 8, Tarnów Kraj: Polska Miasto/położenie: Tarnów Upoważniony przedstawiciel: Paweł Jarczewski Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym raporcie w sposób kompletny i prawidłowy przedstawiają działalność Spółki w okresie sprawozdawczym. Podpis: Stanowisko: Prezes Zarządu Data: r. Dane kontaktowe: Tel.: Tel. kom: Proszę podać kluczowe informacje dotyczące wyników Spółki oraz poziomów produkcji dla każdego zakładu produkcyjnego. Dla każdego z 7 dużych zakładów produkcyjnych, proszę podać: Grupa Azoty S.A. [tys. zł] 2012 Narastająco Wykonanie 2013 Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży EBIT EBITDA Wynik netto Kluczowe wskaźniki wydajności (ang. key performance indicators; KPI) w odniesieniu do zużycia energii, emisji, zużycia zasobów naturalnych oraz emisji dwutlenku węgla; Informacje zawarte w pkt. 4 i 5 Liczbę osób zatrudnionych oraz zmiany w strukturze zatrudnienia na przestrzeni ostatnich 3 lat. Stan na r. Stan na r. Stan na r. Liczba pracowników zatrudnionych w sposób bezpośredni: Liczba pracowników kontraktowych (najemnych): Podać informacje dotyczące uzyskanych zezwoleń oraz stan zgodności dla każdego podmiotu zależnego z wymaganiami dyrektywy w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń (ang. Integrated Pollution Prevention and Control; IPPC) / dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (ang. Industrial Emissions Directive; IED Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-II z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach dla Instalacji Wodoru, obowiązuje do r.; Decyzja Wojewody Małopolskiego znak ŚR.XIV.JI z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia

3 pozwolenia zintegrowanego dla Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach dla Kompleksu Park Infrastruktura, obowiązuje dla instalacji EC II do r., dla pozostałych instalacji do r. (zmiana pozwolenia znak: SR-II z dnia 29 lipca 2011 r. oraz znak: SR-II z dnia 11 września 2012 r.); Decyzja Wojewody Małopolskiego znak ŚR.XI.JI z dnia 17 kwietnia 2007 r, w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach dla Kompleksu Wytwórczego POM i compoundingu, obowiązuje do r. (zmiana pozwolenia znak: SR-II z dnia 29 lipca 2011 r.); Decyzja Wojewody Małopolskiego znak SW.II.1.AJ /09 z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach dla Instalacji Kwasu Azotowego Technicznego, Instalacji Saletrzaku i Saletry Amonowej, Instalacji Mechanicznej Granulacji Nawozów Azotowych i Instalacji Młynowni Kamienia Dolomitowego Decyzja Wojewody Małopolskiego znak ŚR.XI.JI z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach dla Kompleksu PTFE i Związków Fluorowych, obowiązuje do r.; Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak SW.II.1.AJ /08 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach dla Kompleksu Wytwórczego Kaprolaktamu i Poliamidów, obowiązuje do r. (zmiana pozwolenia znak: SR-II z dnia 29 lipca 2011 r. oraz znak: SR-II z dnia 16 lutego 2012 r., znak: SR- II z dnia 20 czerwca 2012 r.) oraz SR-II z dnia 21 października 2013 r. - [WKS]); Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak SW.II.1.JI /08 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach dla Kompleksu Wytwórczego Kaprolaktamu i Poliamidów (w zakresie instalacji Poliamidu Naturalnego), obowiązuje do r.; Decyzja Wojewody Małopolskiego znak ŚR.XIV.JI z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dla powietrza dla Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach, obowiązuje do r., zmieniona decyzją Wojewody Małopolskiego znak ŚR.XIV.JI z dnia 3 sierpnia 2006 r.; Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-II z dnia 13 września 2012 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dla elektrociepłowni znajdującej się na terenie Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach, obowiązuje do r., zmieniona decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-II z dnia 20 grudnia 2012 r. wraz z załącznikiem, decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-II z dnia 20 sierpnia 2013 r. wraz z załącznikiem oraz decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-II r.z dnia 23 grudnia 2013 r.; Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-II z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z instalacji produkcji kwasu azotowego, amoniaku oraz chemikaliów organicznych luzem przez krakowanie, reformowanie, utlenianie albo przez podobne procesy o zdolności produkcyjnej ponad 100 Mg/dobę, obowiązuje do r., zmieniona decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-II z dnia 20 grudnia 2012 r. wraz z załącznikiem oraz decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-II z dnia 20 grudnia 2013 r.; Decyzja Prezydenta Miasta Tarnowa znak: WGK.B-III.6210/16/02/03 z dnia r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązuje bezterminowo Decyzja Wojewody Małopolskiego znak ŚR.XIV.MGą z dnia 29 grudnia 2004 r. na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Tarnowie Mościcach, obowiązuje do r.; Decyzja Wojewody Małopolskiego znak ŚR.XIV.MGą z dnia 29 grudnia 2005 r. na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wód powierzchniowych z rzeki Dunajec, obowiązuje do r.; Decyzja Wojewody Małopolskiego znak SR-IV MG z dnia 9 czerwca 2011 r. na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Oczyszczania Ścieków T.W. Sp. z o.o., obowiązuje do r.; Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-IV MG z dnia 21 listopada 2013 r. na odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych,obowiązuje do r.; Decyzja znak: SR-IV MG ustanawiająca strefę ochronną dla ujęć wody

4 Decyzja znak: OS.VI.5/6210/5270/2/95 - pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie i konserwację progu piętrzącego na rzece Dunajec, obowiązuje do r.; Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SW.III.1.AG /10 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zezwolenia Zakładom Azotowym w Tarnowie - Mościcach S.A. na wytwarzanie i odzysk odpadów, obowiązuje do r. (zmiana decyzji znak: SR-III AG z dnia 25 lipca 2011 r.); Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr LI/833/10 z dnia 25 października 2010 r. w/s utworzenia Strefy Przemysłowej ZAT S.A. (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 580/2010 poz. 4475). Okres sprawozdawczy: 2013 r. 2. Informacje ogólne Czy projekt jest, co do zasady, zgodny ze wszystkimi Wymaganiami Operacyjnymi (ang. Performance Requirements) EBOiR (z uwzględnieniem uzgodnionych planów działań, wyłączeń lub odstępstw)? Czy projekt jest, co do zasady, zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i polityki społecznej? Czy miały miejsce wypadki lub awarie, które spowodowały szkody w środowisku, obrażenia i utratę życia ludzi, miały negatywny wpływ na projekt, pracę lub społeczności lokalne, dobra kultury bądź spowodowały powstanie zobowiązań po stronie Spółki? Czy miały miejsce jakiekolwiek zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska, polityki społecznej, pracy lub BHP, które mają istotny wpływ na Spółkę? Tak [X] Nie [ ] Tak [X] Nie [ ] Tak [X] Nie [ ] W przypadku odpowiedzi NIE, proszę przedstawić szczegóły dotyczące istotnych niezgodności: W przypadku odpowiedzi NIE, proszę.przedstawić szczegóły dotyczące istotnych niezgodności: W przypadku odpowiedzi TAK, proszę opisać takie zdarzenia, w tym szczegóły działań naprawczych oraz działań podjętych w celu zapobieżenia ponownemu wystąpieniu takich zdarzeń: Wypadki: Zanotowano 20 wypadków w tym jeden ciężki. Każdy wypadek był analizowany przez zespół powypadkowy i postępowanie kończyło się zaleceniami w celu wyeliminowania przyczyn. Wypadek ciężki (uraz ręki przy obsłudze taśmociągu) spowodował dodatkowo 1 dniowy przestój instalacji. Zalecenia powypadkowe dla tego wypadku dołączono do raportu. Istniała także konieczność czasowego ograniczenia produkcji jednej linii po wypadku przytrucia 2 pracowników. W przypadku odpowiedzi TAK, proszę opisać takie zmiany:

5 Ile kontroli zostało przeprowadzonych w Spółce przez organy administracji odpowiedzialne za ochrony środowiska w okresie sprawozdawczym? Liczba: 3 Proszę przedstawić szczegóły dotyczące takich kontroli, w tym liczbę i charakter stwierdzonych nieprawidłowości: 1. kontrola pozaplanowa problemowa dotyczy potwierdzenia efektu ekologicznego przeprowadzona w dniu r. - w czasie kontroli potwierdzono uzyskanie efektu ekologicznego dla Instalacji Suchego Ujęcia Popiołu EC II 2. kontrola w zakresie poważnych awarii przeprowadzona w dniach do r. - Wydano zarządzenie pokontrolnych zawierające 5 decyzji, wszystkie zostały zrealizowane w terminie. 3. kontrola instalacji EC II przestrzeganie wymogów ochrony środowiska przeprowadzona w dniu r. - Nie wydano decyzji oraz nie nałożony kary pieniężnej. Ile kontroli zostało przeprowadzonych w Spółce przez organy administracji odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy w okresie sprawozdawczym? Liczba: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 15 Państwowa Inspekcja Pracy 4 Państwowa Straż Pożarna - 1 Proszę przedstawić szczegóły dotyczące takich kontroli, w tym liczbę i charakter stwierdzonych nieprawidłowości: W wyniku kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydano 3 decyzje wszystkie zostały zrealizowane w terminie. Kontrole dotyczyły m.in. sprawdzenia: przestrzegania przepisów odnośnie substancji i mieszanin chemicznych, sprawdzenia wykonania zarządzeń decyzji Wydział Laktamu, sprawdzenia warunków zdrowotnych środowiska pracy, substancji i mieszanin chemicznych, stanu sanitarno-technicznego, sprawdzenia warunków zdrowotnych środowiska pracy, substancji i mieszanin chemicznych, stanu sanitarno-technicznego obiektu, bieżąca kontrola sanitarna oraz ujęcia wód na rzece Dunajec dla wodociągu zakładowego, sprawdzenia przestrzegania przepisów odnoście substancji i czynników o działaniu rakotwórczym, sprawdzenia wykonanie zarządzeń i decyzji PPIS, sprawdzenia przestrzeganie przepisów odnośnie benzenu, sprawdzenia warunków zdrowotnych i środowiska pracy, W wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wydano 3 wystąpienia (zrealizowane w całości) oraz 4 nakazy (3 nakazy zrealizowane w całości, dla 5 punktów ostatniego terminy realizacji to i r.). Kontrole dotyczyły: przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp z uwzględnieniem wypadków przy pracy. W wyniku kontroli Państwowej Straży Pożarnej wydano 1 decyzję z terminem realizacji r. Kontrola dotyczyła ustalenia spełnienia wymogów bezpieczeństwa z zakładzie stwarzającym zagrożenie poważnej awarii przemysłowej.

6 Ile kontroli zostało przeprowadzonych w Spółce przez organy administracji odpowiedzialne za inspekcję pracy w okresie sprawozdawczym? Liczba: 4 w zakresie bhp Proszę przedstawić szczegóły dotyczące takich kontroli, w tym liczbę i charakter stwierdzonych nieprawidłowości: W wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wydano 3 wystąpienia (zrealizowane w całości) oraz 4 nakazy (3 nakazy zrealizowane w całości, dla 5 punktów ostatniego terminy realizacji to i r.) Szczegółowe informacje dot. kontroli: 1. dotyczy: przestrzegania przepisów prawa pracy - przeprowadzona w dniu r. Kontrola została przeprowadzona w wyniku zgłoszenia zbiorowego. W wyniku przeprowadzonej kontroli został wydany nakaz oraz wystąpienie. Decyzję zawarte w nakazie i wystąpieniu zostały zrealizowane. 2. dotyczy przestrzegania prawa pracy w tym bhp z uwzględnieniem wypadków przy pracy przeprowadzona w dniu r. Nie sporządzono protokołu z kontroli. 3. dotyczy przestrzegania przepisów prawa pracy w tym bhp w Jednostce Biznesowej Energetyka przeprowadzona w dniu r. Kontrola przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp, związana ze skarga byłego pracownika. W wyniku przeprowadzonej kontroli został wydany nakaz oraz wystąpienie. Decyzje zostały zrealizowane. 4. dotyczy: kontrola w zakresie amoniaku - przeprowadzona w dniach do r. - wydano 2 nakazy i 1 wystąpienie (1 nakaz i 1 wystąpieniezrealizowane, 1 nakaz w trakcie realizacji do r.) Czy w wyniku przeprowadzenia takich kontroli nałożono na Spółkę kary pieniężne lub inne kary bądź wprowadzono plany działań naprawczych? Tak [X] Nie [ ] W przypadku odpowiedzi TAK, proszę opisać takie przypadki, w tym stan wdrażanych działań naprawczych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości: W wyniku kontroli nie nałożono na spółkę kar pieniężnych, natomiast rozpoczęto podjęto działania naprawcze wynikające z w/w decyzji, zarządzeń, nakazów i wystąpień.

7 Czy Spółka zatrudniała w okresie sprawozdawczym zewnętrznych wykonawców w zakresie prac związanych z projektem? Tak [X] Nie [ ] W przypadku odpowiedzi TAK, proszę określić dla jakich rodzajów prac zatrudniono wykonawców zewnętrznych oraz w jaki sposób Spółka monitorowała zgodność działań wykonawców z Wymaganiami Operacyjnymi EBOiR oraz wymaganiami określonymi w Środowiskowo-Społecznym Planie Działań (ang. Environmental and Social Action Pian): Czy w powyższym zakresie stwierdzone zostały jakiekolwiek nieprawidłowości w wyniku działań zatrudnionych przez Spółkę wykonawców zewnętrznych? Czy jakiekolwiek działania operacyjne zostały ograniczone, czasowo zawieszone lub zlikwidowane w związku z kwestiami w zakresie ochrony środowiska, BHP lub kwestiami pracowniczymi? Tak [X] Nie [ ] Tak [X] Nie [ ] Spółka zleca spółkom zewnętrznym wykonywanie prac remontowych i obsługowych. Sposób wykonywania tych prac w tym system zezwoleń reguluje specjalna procedura. Zgodność wykonywania prac z przepisami i zasadami bezpieczeństwa monitorowany jest w ramach kontroli wewnętrznych pracowników nadzoru, służb BHP, audytorów ISO wewnętrznych i zewnętrznych. W przypadku odpowiedzi TAK, proszę przedstawić szczegóły, w tym opisać w jaki sposób Spółka zapewnia, że działania naprawcze są wdrażane przez jej wykonawców? W kilku przypadkach stwierdzono naruszenia procedur i zasad bezpieczeństwa, głównie z zakresie niestosowania ochron indywidualnych (kasków, masek p.gaz). Każdorazowo wstrzymywano prace do czasu usunięcia nieprawidłowości oraz kierowano pisma do kierownictwa spółek wykonawczych. Ustalono że w 2014 r. wdrożony będzie nowy system kontroli prac podwykonawców. W przypadku odpowiedzi TAK, proszę opisać takie przypadki: Patrz wyżej (pkt. dot. wypadków i awarii)

8 Proszę opisać programy środowiskowe lub społeczne, inicjatywy lub podprojekty podejmowane w okresie sprawozdawczym mające na celu poprawienie wyników działalności w zakresie ochrony środowiska, polityki społecznej lub działania systemów zarządzania: Instalacja oczyszczania spalin w Grupie Azoty S.A. Realizacja projektu związana jest z wymaganiami dostosowania przemysłowych obiektów energetycznego spalania do standardów emisji określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji oraz Dyrektywą IED. Projekt polegać będzie na modernizacji istniejącej infrastruktury elektrociepłowni EC II oraz dostosowaniu obecnej instalacji do nowych standardów emisji. Realizacja projektu spowoduje zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska oraz poprawi jakość powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw. Realizacja projektu przewidywana jest w latach W 2013 r. przeprowadzono przetarg na realizację modernizacji elektrociepłowni. W 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 350 tys. zł. - Zadanie związane z wymaganiami Środowiskowo-Społecznego Planu Działań Modernizacja Wytworni Kwasu Siarkowego. Zadanie ma charakter odtworzeniowo-modernizacyjny. W ramach projektu zrealizowano budowę nowego węzła aparatu kontaktowego wraz z wymiennikami ciepła i ekonomizerami oraz budowę pieca do spalania siarki wraz z kotłem utylizatorem. Efektami realizacji projektu jest poprawa wskaźników ekologicznych i zwiększenie wskaźnika produkcji pary wodnej oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej instalacji. Modernizację zakończono w październiku 2013 r. Koszt realizacji zadania wyniósł 64 mln zł. - Zadanie związane z wymaganiami Środowiskowo-Społecznego Planu Działań Modernizacja wnętrz reaktorów syntezy amoniaku. Celem projektu jest obniżenie kosztów wytwarzania amoniaku w Grupie Azoty S.A. Realizacja projektu pozwoli, przy utrzymaniu istniejącej produkcji, na uzyskanie obniżki kosztów produkcji amoniaku, wynikających z obniżenia zużycia energii elektrycznej potrzebnej do sprężania gazu syntezowego oraz amoniaku chłodniczego, lepszego wykorzystania ciepła reakcji do produkcji pary wodnej oraz obniżenia zużycia zimna. Ukończenie realizacji projektu przewidywane jest w roku Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania 18,6 mln zł (w 2013 r. wydatkowano 10,1 mln zł) Destylacja pozostałości z rektyfikacji cykloheksanonu z palladu. Celem projektu jest obniżenie kosztów wytwarzania cykloheksanonu z fenolu. Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie oszczędności, wynikających z obniżenia wskaźników zużycia fenolu i mediów energetycznych (energia elektryczna, para 0,9 MPa, para 1,7 MPa, frigorie, gaz ziemny i woda obiegowa) w procesie produkcji cykloheksanonu. Modernizację zakończono w 2013 r. Koszt realizacji zadania wyniósł zł W Grupie Azoty S.A. obowiązują: System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normami PN-N :2004 i BS OHSAS 18001:2007, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000:2005, System Zarządzania PN-EN ISO/ IEC 17025:2005 (kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących), System Zarządzania Jakością dla branży motoryzacyjnej wdrażany wg wymagań ISO/TS 16949:2009, Ramowy System Zarządzania Responsible Care zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego, w 2013 r. Grupa Azoty przystąpiła do zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Proszę określić poziom wydatków na powyższe cele (wydatki inwestycyjne lub wydatki operacyjne) oraz wskazać czy są one związane z wymaganiami Środowiskowo-Społecznego Planu Działań (ang. Environmental and Social Action Plan) czy dotyczą innej inicjatywy: j/w

9 3. Status Środowiskowo-Społecznego Planu Działań Proszę przedstawić informacje dotyczące każdego zagadnienia określonego w Środowiskowo-Społecznym Planie Działań (ang.environmental and Social Action Pian; ESAP) ( ESAP") uzgodnionym z EBOiR. Jeśli w okresie sprawozdawczym ESAP został zaktualizowany, proszę załączyć kopię nowego planu. Informacja o realizacji ESAP w załączeniu 4. Dane z monitorowania stanu środowiska dla każdego kluczowego podmiotu zależnego Informacje wymagane w tym punkcie mogą pochodzić z raportu dotyczącego działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responslbility; CSR) ( CSR") lub można załączyć pełny raport CSR Proszę podać imię i nazwisko oraz dane Leszek Polak, tel kontaktowe kierownika ds. ochrony środowiska: Parametr 2 Wartość 3 Jednostka Status zgodności 4 Uwagi 5 Ścieki Ścieki razem tys.m3 Zgodne Biochemiczne kg Zgodne zapotrzebowanie na tlen; BZT5 (ang. Biochemical Oxygen Demand; BOD) Chemiczne kg Zgodne zapotrzebowanie na tlen; ChZT (ang. Chemical Oxygen Demand; COD) Zawiesiny cząstek 0 kg Zgodne stałych Fosfor kg Zgodne Azotany kg Zgodne Metale ciężkie 302 kg Zgodne [Inne] Emisja do powietrza SO 2 Tlenki azotu (NO X ) wp NO 2 Na każde Mg/2013r główne źródło emisji Elektrociepło wnia: NE/EPK/1 1178,4 NE/EPK/2 3156,9 Wytwórnia Kwasu siarkowego NK/KPH/ Siarczan Hydroksylam iny NK/KPH/185 2,8 Elektrociepło wnia: NE/EPK/1 509,5 NE/EPK/2 1264,2 Zgodne Zgodne

10 Pyły CO 2 Inne parametry Hałas Siarczan Hydroksylam iny NK/KPH/ ,6 Kwas azotowy dwuciśnienio wy NA/PN-1/20 140,7 Azotyn Amonu NK/KPH/ ,9 NK/KPH/ ,7 NK/KPH/ ,8 NK/KPH/ ,4 Elektrociepło wnia: NE/EPK/1 25,8 NE/EPK/2 135,4 Nawozy NA/PN-3/47 19 NA/PN-3/48 16,9 NA/PN-3/49 6,2 NA/PN-3/50 2,9 NA/PN- 3/106 35,4 NA/PN- 3/107 3 NA/PN- 3/111 2 NA/PN-3/ Elektrociepło wnia Jednostki Produkcyjne Zgodne Zgodne 45 noc db Zgodne Pomiary 55 - dzień wokół zakładu nie wykazują przekroczeń [Inne] Odpady stałe Mg Popioły Zgodne Odzysk paleniskowe i żużle Popioły Zgodne Odzysk lotne Żelazo i stal Zgodne Odzysk Materiały izolacyjne 500 Zgodne Unieszkodliwi anie

11 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków Szlamy z biologiczneg o oczyszczania ścieków Odpady tworzyw sztucznych Zgodne Unieszkodliwi anie 552 Zgodne Unieszkodliwi anie 235 Zgodne Odzysk Unieszkodliwi anie Drewno 239 Zgodne Odzysk Opakowania 96 Zgodne Odzysk z drewna Odpady 141 Zgodne Odzysk betonu Kek siarkowy 53 Zgodne Unieszkodliwi anie * Odpady 50 Zgodne Odzysk zawierające rtęć Zużyte 57 Zgodne Odzysk katalizatory * Sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne zanieczyszcz one substancjami niebezpieczn ymi 5 Zgodne Unieszkodliwi anie Sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne inne niż wymienione w Nasycone lub zużyte żywice jonowymien ne * Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpieczn ych 17 Zgodne Unieszkodliwi anie 31 Zgodne Unieszkodliwi anie 10 Zgodne Unieszkodliwi anie

12 Opakowania 38 Zgodne Odzysk papierowe i tekturowe Proszę przedstawić szczegóły dotyczące rodzajów i ilości odpadów stałych wytwarzanych w ramach projektu. Proszę wskazać przypadki, w których odpady klasyfikowane są jako niebezpieczne. Określić metody ich ponownego wykorzystania, recyklingu lub unieszkodliwiana dla odpadów każdego rodzaju. 5. Zużycie zasobów i wielkości produkcji Parametr Wartość Jednostka miary Uwagi 6 Zużyte paliwa Paliwa ciekłe 8 199,024 Mg * - zużycie w NEC (mazut, MEK) Paliwa gazowe m 3 * - zużycie w NEC (odgazy z NK) Gaz m 3 Węgiel kamienny Mg Węgiel brunatny - - Energia elektryczna z ,566 MWh sieci (łącznie) Ciepło zakupione z --- obcych źródeł Zużyte materiały wsadowe i surowce Amoniak ciekły ,74 Mg Benzen 29786,76 Mg Fenol 56324,20 Mg Kamień dolomitowy 71452,22 Mg Metanol techniczny 10566,44 Mg Siarka płynna ,92 Mg Węgiel miał IIA ,18 Mg Wielkość produkcji Nawozy ogółem ,8 Mg Kaprolaktam 93560,0 Mg Poliamid 47387,7 Mg 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi Proszę podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika ds. HR: Liczba pracowników zatrudnionych w sposób bezpośredni: Liczba pracownio kontraktowych (najemnych): Czy w okresie sprawozdawczym miały miejsce zwolnienia grupowe? Czy w przyszłym roku planowane jest ograniczenie stanu zatrudnienia? Razem Rafał Bednarczyk Tel Zatrudnieni w tym okresie sprawozdawczym Zwolnieni w tym okresie sprawozdawczym W przypadku odpowiedzi TAK, proszę opisać plan zwolnień grupowych, w tym przyczyny zwolnień grupowych, liczbę zwalnianych pracowników, sposób, w jaki zostali wybrani, przeprowadzony proces konsultacji oraz środki podjęte w celu złagodz enia skutków zwolnień grupowych: W przypadku odpowiedzi TAK, proszę opisać plan zwolnień grupowych, w tym przyczyny zwolnień grupowych, liczbę zwalnianych pracowników, sposób, w jaki zostaną, wybrani i proces konsultacji:

13 Czy w reprezentacji związków zawodowych w zakładach Spółki miały miejsce zmiany personalne w okresie sprawozdawczym? Czy w Spółce działają inne przedstawicielstwa pracowników (np. w przypadku braku związku zawodowego)? Czy zaszły zmiany w statusie Układów Zbiorowych? Czy pracownicy zgłosili zażalenia lub skargi do projektu w okresie sprawozdawczym? Czy pracownicy zgłaszali skargi dotyczące napastowania lub nękania w okresie sprawozdawczym? Czy miały miejsce strajki lub inne spory zbiorowe dotyczące warunków pracy i zatrudnienia w Spółce w okresie sprawozdawczym? Czy toczyły się postępowania sądowe w sprawach pracowniczych w okresie sprawozdawczym? Tak [X] Nie [ ] W przypadku odpowiedzi TAK, proszę przedstawić szczegóły takich zmian oraz podsumować zaangażowanie związków zawodowych w okresie sprawozdawczym: W przypadku odpowiedzi TAK, proszę je opisać i określić ich zaangażowanie w okresie sprawozdawczym: W przypadku odpowiedzi TAK, proszę przedstawić szczegóły takich zmian: W przypadku odpowiedzi TAK, proszę wskazać ich liczbę, liczbę w podziale na płeć, opisać kwestie wskazane w zażaleniach przez kobiety i mężczyzn oraz opisać, w jaki sposób Spółka odniosła się do takich zażaleń: W przypadku odpowiedzi TAK, proszę wskazać ich liczbę, liczbę w podziale na płeć, opisać kwestie wskazane w skargach przez kobiety i mężczyzn oraz opisać, w jaki sposób Spółka odniosła się do takich skarg: W przypadku odpowiedzi TAK, proszę podsumować charakter takich sporów i przyczyny ich powstania oraz wyjaśnić sposób, w jaki zostały rozwiązane. W przypadku odpowiedzi TAK, proszę podsumować sporne kwestie i sposób, w jaki zostały rozstrzygnięte: Poniżej postępowania sądowe: - Pracownik przeciwko Grupa Azoty S.A. i Prorem Sp. z o.o. o zapłatę kwoty tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przyznanie dożywotniej renty uzupełniającej. Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2013 r. Sąd zasądził zadośćuczynienie na rzecz powoda oraz rentę miesięczną. Nadto pozwanych obciążono kosztami procesu i opłat. - Pracownik przeciwko GA SA o przywrócenie do pracy i sprostowanie protokołu powypadkowego. W dniu 30 grudnia 2013 r. oba powództwa zostały oddalone. Orzeczenia nie są prawomocne.

14 Czy miały miejsce jakiejkolwiek zmiany w następujących zasadach i warunkach w okresie sprawozdawczym w następujących obszarach: Uznawanie związków zawodowych Układy zbiorowe Niedyskryminacja i równe szanse dla wszystkich Równa płaca za tę samą pracę Równość płci Napastowanie i nękanie, w tym molestowanie seksualne Zatrudnianie osób, które nie ukończyły 18 lat Wynagrodzenia (poziom płac, w normalnym czasie pracy i w godzinach nadliczbowych) Praca w godzinach nadliczbowych Czas pracy Ruchomy czas pracy / równowaga między życiem zawodowym i osobistym Procedura składania skarg i wniosków pracowniczych Bezpieczeństwo i higiena pracy Tak [X] Nie [ ] W przypadku odpowiedzi TAK, proszę podać szczegóły, w tym określić nowe inicjatywy: została opracowana Procedura składania skarg przez pracowników dotyczących miejsca pracy zostały dokonane ogólnozakładowe podwyżki płac dla pracowników od r. średnio o 200 zł na pracownika została dokonana podwyżka dodatku za pracę w ruchu ciągłym od r. o 50 zł zostały dokonane zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dotyczące: wysokości dodatków za pracę, regulaminu przyznawania nagrody rocznej w 2013 prowadzone były prace w zakresie wypracowania kodeksów kultury organizacji i kultury etycznej, planowane przyjęcie dokumentów ma nastąpić w pierwszym półroczu 2014 r. w 2013 prowadzone były prace w zakresie wypracowania zasad przeciwdziałania zjawiskom mobbingu w spółce Grupy Azoty S.A. Zarządzenie zostało wdrożone w pierwszym kwartale 2014 r. 7. Informacje dotyczące BHP Proszę podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika ds. BHP: Pracownicy zatrudnieni w sposób bezpośredni Liczba osobogodzin przepracowanych w tym okresie sprawozdawczym: Budżet wykorzystany na kwestie związane z BHP w tym okresie (łączna kwota i waluta): Leszek Polak, tel Pracownicy kontraktowi (najemni) Szkolenia BHP przeprowadzone w tym okresie w osobodniach: Liczba wypadków śmiertelnych 7 : Liczba obrażeń powodujących trwale kalectwo: Liczba wypadków powodujących utratę czasu pracy (ang. Lost Time Incidents, LTI) (w tym z udziałem pojazdów): Pracownicy zatrudnieni w sposób bezpośredni Pracownicy kontraktowi (najemni)

15 Liczba utraconych dni pracy na skutek wypadków: Liczba nieobecności w pracy z powodu choroby: dni roboczych dni kalendarzowych - Liczba przypadków wystąpienia chorób zawodowych: 0 - Przyczyny wypadków przy pracy (upadek z wysokości, transportowanie ciężkich ładunków, uderzenie przez spadający obiekt, kontakt z płomieniem lub gorącym/płonącym obiektem/środowiskiem, itp.): Urazy w trakcie przemieszczania się Urazy w trakcie operowania narzędziami i maszynami (urazy mechaniczne) Kontakt z substancjami niebezpiecznymi (przytrucie, poparzenia) Kontakt z gorącymi mediami Proszę przedstawić szczegóły dotyczące wypadków śmiertelnych lub poważnych wypadków, które nie zostały uprzednio zgłoszone EBOiR, w tym łączna kwota zapłaconego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby (kwota i waluta): Ciężki wypadek (amputacja ręki) miał miejsce przy obsłudze taśmociągu i był efektem wykonywania nierutynowych prac obsługowych na pracującym, niezabezpieczonym taśmociągu. Rękę dzięki staraniom Zakładu zdołano uratować. Postępowania odszkodowawczego nie było. Zakład przyznał poszkodowanemu zapomogę. Proszę opisać szkolenia w zakresie zapobiegania i reagowania kryzysowego, które zostały przeprowadzone dla pracowników Spółki w okresie sprawozdawczym: Pracownicy Grupy Azoty S.A. z tematyką szkolenia w zakresie zapobiegania i reagowania kryzysowego są zapoznawani w trakcie okresowych szkoleń w zakresie bezpiecznej pracy. Zakładowa Straż Pożarna prowadzi również szkolenia z ww. tematyki podczas szkoleń oraz ćwiczeń w ramach Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego funkcjonującego w Grupie Azoty S.A. dla Zespołu Wydziałowych Ratowników Chemicznych. Proszę opisać ćwiczenia lub próbne alarmy w zakresie reagowania kryzysowego, jakie zostały zorganizowane w okresie sprawozdawczym: W zakładzie funkcjonuje Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy (zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska). Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem ćwiczenia (z próbnym alarmem) w 2013 r. odbyły się 17 razy. 8. Zaangażowanie interesariuszy (stron zainteresowanych) Proszę podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Elżbieta Łabno, tel kierownika ds. kontaktów zewnętrznych lub zaangażowania społecznego: Proszę podać informacje dotyczące wdrożenia Planu Zaangażowania Stron Zainteresowanych uzgodnionego z EBOiR i podsumować kontakty ze stronami zainteresowanymi w okresie sprawozdawczym, w tym: spotkania lub inne inicjatywy w celu zaangażowania członków społeczności lub organizacji publicznych w okresie sprawozdawczym; informacje przekazane członkom społeczności lokalnej i innym stronom zainteresowanym w okresie sprawozdawczym dotyczące kwestii związanych z ochroną środowiska, polityką społeczną lub bezpieczeństwem; przekazy medialne; kontakty z grupami działającymi na rzecz ochrony środowiska naturalnego lub innymi grupami społecznymi. Grupa Azoty angażuje się w roli współorganizatora i/lub partnera w organizację konferencji związanych z tematyką ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa. W 2013 r. zaangażowana była w organizację m.in. konferencji Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym, Remonty i Utrzymanie Ruchu w przemyśle

16 chemicznym, Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych. Organizacja tych konferencji umożliwia spotkania ze specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa w branży chemicznej, daje pole do wymiany doświadczeń oraz umożliwia wypracowanie rozwiązań, które mogą być zastosowane w zakładach. Grupa Azoty na bieżąco utrzymuje kontakt z lokalną społecznością oraz informuje ją o bieżących kwestiach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Przykładem informacji przekazanych członkom społeczności lokalnej i innym stronom zainteresowanym w okresie sprawozdawczym dotyczących kwestii związanych z ochroną środowiska, polityką społeczną lub bezpieczeństwem są informacje przekazywane m.in. poprzez biuletyn Tarnowskie Azoty (miesięcznik), zakładowe studio radiowe (5 dni w tygodniu, emisje 3 razy dziennie) oraz poprzez strony intranetową i internetową. Grupa Azoty S.A. w 2013 r. opracowała informator, który został przekazany każdemu pracownikowi. Informator zawierał informacje o spółce i grupie, podsumowywał zmiany jakie zaszły po konsolidacji oraz zawierał informacje praktyczne niezbędne pracownikom. W tym samym roku spółka nagrała oraz opublikowała film nt. zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie zakładu. Film jest emitowany w biurze przepustek, tak, aby każda osoba niebędąca pracownikiem, ale wchodząca na teren zakładu zapoznała się z zagrożeniami oraz zadami postępowania i bezpieczeństwa. Każda osoba otrzymuje także wydrukowany informator, który prezentuje najważniejsze zasady. Raz do roku (także w 2013 r.) jednostka dominująca wydawała 2 raporty raport roczny i raport środowiskowy, od 2012 roku wydawane są w formie raportów skonsolidowanych, przedstawiających coroczne dokonania Grupy Azoty we wszystkich istotnych aspektach związanych z obecnością na rynku, oferowanymi produktami, działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju, zmianami strukturalnymi, zarządzaniu i standardach oraz szeroko pojęte kwestie środowiskowe (wraz z danymi liczbowymi). Raporty są przesyłam do szerokiego grona interesariuszy, m.in. przedstawicielami władz lokalnych, społeczności, organizacji kulturalnych, środowiskowych, finansowych, pożytku publicznego, branżowych oraz do przedstawicieli świata nauki, a także partnerów biznesowych. Raporty są także publikowane w Internecie, a artykuły na ich temat publikowane są w prasie branżowej. W 2013 roku rozpoczął się proces prac nad wypracowaniem systemu raportowania opartego o standard GRI 4.0, który obejmuje 4 największe zakłady wchodzące w skład Grupy. W 2014 roku zostanie wydane pierwszy raport zintegrowany Grupy Azoty przygotowany zgodnie z nowymi wytycznymi. Działania na rzecz środowiska naturalnego, prowadzone przez wszystkie spółki wchodzące w jej skład. Wśród przekazów medialnych istotnym narzędziem jest zakładowy biuletyn Tarnowskie Azoty, który spółka wydaje od 1963 r. Gazeta adresowana jest zarówno do pracowników firmy, jak i instytucji zewnętrznych. Ośmiostronicowy miesięcznik, spełniający funkcje: informacyjną, edukacyjną i rozrywkową, swoim tematycznym zasięgiem obejmuje przede wszystkim aktualne wydarzenia, jakie mają miejsce w jednostce dominującej i spółkach zależnych, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zaawansowania prac związanych z procesem konsolidacji przedsiębiorstwa. Biuletyn posiada swoje stałe kolumny, jak np. Grupa Azoty, Na rzecz pracowników, Na rzecz regionu, Mecenas Kultury, Sport, Rozmaitości. Biuletyn jest przeznaczony głównie do dystrybucji wewnętrznej, lecz w trosce o byłych zasłużonych pracowników firmy, wciąż żywo zainteresowanych jej losami, miesięcznik jest do nich systematycznie wysyłany. Otrzymują go także współpracujące instytucje, a także parlamentarzyści ziemi tarnowskiej, władze miasta, powiatu. Obok wydawania biuletynu zakładowego Tarnowskie Azoty Grupa Azoty S.A. zamieszcza także w lokalnej prasie oraz radiu informacje, które informują o ważnych bieżących sprawach związanych funkcjonowaniem spółki. Przedstawiciele firmy, także chętnie odpowiadają na zaproszenia do udzielenia wywiadów i nie pozostawiają pytań dziennikarzy bez odpowiedzi. Ze względu na powiększający się zakres działalności Grupy Azoty (poprzez działania konsolidacyjne) coraz więcej kontaktów z mediami odbywa się na poziomie ogólnopolskim, co przekłada się także na większą ilość artykułów, reklam i wypowiedzi publikowanych przez media ogólnopolskie. Grupa Azoty jest zainteresowana tym, w jaki sposób jest postrzegana przez społeczeństwo, dlatego w 2013 roku zrealizowane zostały badania wizerunku. Przeprowadzone one zostały przez niezależny instytut badania opinii publicznej i obejmowały badanie kluczowych interesariuszy (wywiady pogłębione), ogólnopolskie badanie omnibus, badanie liderów opinii (CAPI) oraz badanie w czterech województwach, w których znajdują się zakłady Grupy Azoty (po 100 osób w każdym województwie, badanie CAPI). W 2013 r. spółka kontaktowała się także na bieżąco z grupami działającymi na rzecz ochrony środowiska naturalnego lub innymi grupami społecznymi. Spółka systematycznie komunikuje się z grupami społecznymi

17 funkcjonującymi w jej otoczeniu (m.in. formalnie zarejestrowane stowarzyszenia i towarzystwa). Są to zarówno organizacje sportowe i turystyczne, jak również kulturalne, edukacyjne oraz związane z kulturą i historią regionu. Strony wymieniają się informacjami i spostrzeżeniami oraz podejmują wspólne inicjatywy. Zestawienie organizacji, z którymi prowadzone były bieżące kontakty znajduje się w odpowiedzi na pytanie 9. Proszę opisać zmiany w Planie Zaangażowania Stron Zainteresowanych (ang. Stakeholder Engagement Pian; SEP) uzgodnionym z EBOiR: Karty realizacji wynikające ze strategii zrównoważonego rozwoju są obecnie aktualizowane i wejdą w życie w II kwartale 2014 r., w związku z czym nie było modyfikacji. Ile skarg lub zażaleń dotyczących projektu zgłosili członkowie społeczności lub organizacji obywatelskich w okresie sprawozdawczym? Proszę wskazać ich liczbę w podziale na grupy zainteresowanych stron. Proszę opisać wszystkie kwestie poruszone w zgłoszonych skargach i zażaleniach oraz wyjaśnić w jaki sposób zostały rozwiązane: Nie było takich skarg 9. Rozwój społeczności lokalnej Proszę podsumować wszelkie inicjatywy w zakresie rozwoju społecznego/społeczności lokalnej podejmowane przez Spółkę w okresie sprawozdawczym i wydatki z tym związane: W 2013 roku spółka Grupa Azoty S.A. realizowała działania reklamowe w zakresie CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) w następujących obszarach: 1. działania na rzecz rozwoju regionu: 2. działania na rzecz zdrowia i życia ludzkiego: 3. działania na rzecz szkolnictwa: 4. działania na rzecz kultury: 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rozwoju dzieci i młodzieży: 6. działania na rzecz rozwoju sportu amatorskiego: 7. działania na rzecz sportu zawodowego: W 2013 roku Grupa Azoty S.A. przeznaczyła na działania CSR (na rzecz społeczności lokalnej) kwotę zł netto. 8. Darowizny W ramach darowizn przekazane zostało zł. Powyższe działania mają na celu aktywne zaangażowanie Spółki w działania i inicjatywy poprzez np. wkład w rozwój kultury, edukacji i sportu, pozwolą na ciągłe budowanie wizerunku Grupy Azoty jako cenionego i uznanego partnera. Sprawiają one, że relacje z otoczeniem stają się mocniejsze i długotrwałe. Dlatego też plan prowadzenia działań o takim charakterze w 2013 roku, został podzielony na jasno sprecyzowane obszary aktywności Spółki. Zastosowana segmentacja poszczególnych podmiotów, ze względu na charakter prowadzonych przez nich działań, pozwoliła bowiem na sprawne osiąganie konkretnych zamierzonych celów reklamowych, takich jak : umacnianie wizerunku Grupy Azoty jako Lidera Regionu, umacnianie wizerunku Grupy Azoty jako odpowiedzialnego Partnera w biznesie, podkreślanie zaangażowania Grupy Azoty w życie i funkcjonowanie społeczności lokalnej, budowanie lojalności zarówno wewnętrznej (pracowniczej), jak i zewnętrznej (lokalnej i branżowej) wobec marki jaką jest Grupa Azoty, budowanie i umacnianie pozytywnych relacji z lokalną społecznością, budowanie i umacnianie świadomości i rozpoznawalności marki Grupy Azoty, budowanie i utrzymywanie reputacji przedsiębiorstwa, wiązanie marki Grupy Azoty z pozytywnymi emocjami i przeżyciami (np. podczas wydarzeń sportowych), budowanie wspólnej architektury wizualnej spółek Grupy Azoty (Grupy Kapitałowej).

18 B. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. 1. Informacje dotyczące spółki Nazwa (firma) spółki: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Adres spółki: Puławy, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 Kraj: Polska Miasto/położenie: Puławy Upoważniony przedstawiciel: Marian Rybak Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym raporcie w sposób kompletny i prawidłowy przedstawiają działalność Spółki w okresie sprawozdawczym. Podpis: Stanowisko: Prezes Zarządu Data: r. Dane kontaktowe: Tel.: Proszę podać kluczowe informacje dotyczące wyników Spółki oraz poziomów produkcji dla każdego zakładu produkcyjnego. Dla każdego z 7 dużych zakładów produkcyjnych, proszę podać: Grupa Azoty ZA Puławy S.A. Wyszczególnienie [tys. zł] 2012 Narastająco Wykonanie 2013 Przychody ze sprzedaży Wynik na sprzedaży EBIT EBITDA Wynik netto Kluczowe wskaźniki wydajności (ang. key performance indicators; KPI) w odniesieniu do zużycia energii, emisji, zużycia zasobów naturalnych oraz emisji dwutlenku węgla; Liczbę osób zatrudnionych oraz zmiany w strukturze zatrudnienia na przestrzeni ostatnich 3 lat. Liczba pracowników zatrudnionych w sposób bezpośredni: Liczba pracowników kontraktowych (najemnych) pracownicy agencji pracy tymczasowej Stan na r. Stan na r. Stan na r Podać informacje dotyczące uzyskanych zezwoleń oraz stan zgodności dla każdego podmiotu zależnego z wymaganiami dyrektywy w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń (ang. Integrated Pollution Prevention and Control; IPPC) / dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (ang. Industrial Emissions Directive; IED

19 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie korzystania ze środowiska. Zakres i sposób korzystania ze środowiska określają następujące decyzje administracyjne: POZWOLENIE ZINTEGROWANE Decyzja Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PZ 7/2004 znak: ŚiR.V.6618/31-5/04 udzielająca Zakładom Azotowym Puławy S.A. w Puławach pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów. POZWOLENIE ZINTEGROWANE - ZMIANA1 Decyzja Nr PZ 12/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. znak: ŚiR.V.6618/14-12/2006/2007 zmieniająca Decyzję Nr PZ 7/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. znak: ŚiR.V.6618/31-5/04 POZWOLENIE ZINTEGROWANE - ZMIANA2 Decyzja Nr PZ 8/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. znak: RŚ.IŁ.0722/12/08 zmieniająca Decyzję Nr PZ 7/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. znak: ŚiR.V.6618/31-5/04 oraz Decyzję NR PZ/12/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. znak: ŚiR.V.6618/14-12/2006/2007 POZWOLENIE ZINTEGROWANE - ZMIANA3 Decyzja Nr PZ 21/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. znak: RŚ.V.MJ.7624/52/08 zmieniająca Decyzję Nr PZ 7/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. znak: ŚiR.V.6618/31-5/04, Decyzję Nr PZ/12/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. znak: ŚiR.V.6618/14-12/2006/2007 oraz Decyzję NR PZ8/2008 z dnia 25 listopada 2008 r., znak: RŚ.IŁ.0722/12/08. POZWOLENIE ZINTEGROWANE - ZMIANA4 Decyzja Nr PZ 16/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 roku, znak: RŚ.V.IŁ.7624/52/08 zmieniająca decyzję Nr PZ 7/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r., znak: ŚiR.V.6618/31-5/04, zmienioną decyzją Nr PZ/12/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r., znak: ŚiR.V.6618/14-12/2006/2007, decyzją Nr PZ 8/2008 z dnia 25 listopada 2008 r., znak: RŚ.IŁ.0722/12/08 oraz decyzją Nr PZ 21/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku, znak: RŚ.V.MJ.7624/52/08. POZWOLENIE ZINTEGROWANE - ZMIANA5 Decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego Nr PZ22/2012, znak: RŚ.V.IŁ.7624/52/08 z dnia 28 listopada 2012 r., zmieniająca decyzję Nr PZ7/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r., znak: ŚiR.V.6618/31-5/04, zmienioną decyzją Nr PZ12/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r., znak: ŚiR.V.6618/14-12/2006/2007, decyzją Nr PZ8/2008 z dnia 25 listopada 2008 r., znak: RŚ.IŁ.0722/12/08, decyzją Nr PZ 21/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. znak: RŚ.V.MJ.7624/52/08 oraz decyzją Nr PZ 16/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r., znak: RŚ.V.IŁ.7624/52/08. Decyzje zezwalające na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dla obszaru elektrociepłowni: Decyzja z dnia r., znak: ŚiR.V /21/2006 Decyzje zmieniające: Decyzja z dnia r., znak: ŚiR /21/1/2006 Decyzja z dnia r., znak: ŚiR.V /21/2/2006 Decyzja z dnia r., znak: RŚ.V.AR.7691/3/10 Decyzja z dnia r., Decyzja z dnia r., znak: RŚ.V.MJ.7691/3/10 Decyzja z dnia r., znak: RŚ.V.MJ.7691/3/10 Decyzja z dnia r., znak: RŚ.V.MJ.7691/3/16

20 Decyzje zezwalające na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji technologicznych: Decyzja z dnia r., znak: RŚ.V AR Decyzje zmieniające: Decyzja z dnia r., znak: RŚ.V.MJ.7691/3/10 Decyzja z dnia r., znak: RŚ.V MJ Decyzja z dnia r., znak: RŚ.V MJ Decyzja z dnia r., znak: RŚ.V KON Okres sprawozdawczy: 2013 r. 2. Informacje ogólne Czy projekt jest, co do zasady, zgodny ze wszystkimi Wymaganiami Operacyjnymi (ang. Performance Requirements) EBOiR (z uwzględnieniem uzgodnionych planów działań, wyłączeń lub odstępstw)? Tak [X] Nie [ ] Czy projekt jest, co do zasady, zgodny Tak [X] ze wszystkimi obowiązującymi przepisami Nie [ ] w zakresie ochrony środowiska i polityki społecznej? Czy miały miejsce wypadki lub awarie, które spowodowały szkody w środowisku, obrażenia i utratę życia ludzi, miały negatywny wpływ na projekt, pracę lub społeczności lokalne, dobra kultury bądź spowodowały powstanie zobowiązań po stronie Spółki? Czy miały miejsce jakiekolwiek zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska, polityki społecznej, pracy lub BHP, które mają istotny wpływ na Spółkę? Ile kontroli zostało przeprowadzonych w Spółce przez organy administracji odpowiedzialne za ochrony środowiska w okresie sprawozdawczym? W przypadku odpowiedzi NIE, proszę przedstawić szczegóły dotyczące istotnych niezgodności: W przypadku odpowiedzi NIE, proszę.przedstawić szczegóły dotyczące istotnych niezgodności: W przypadku odpowiedzi TAK, proszę opisać takie zdarzenia, w tym szczegóły działań naprawczych oraz działań podjętych w celu zapobieżenia ponownemu wystąpieniu takich zdarzeń: W przypadku odpowiedzi TAK, proszę opisać takie zmiany: Liczba: 2 Proszę przedstawić szczegóły dotyczące takich kontroli, w tym liczbę i charakter stwierdzonych nieprawidłowości: Kontrola przeprowadzona w dniach r. obejmowała instalacje energetyczne zainstalowane w Zakładzie Elektrociepłowni. Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono. Kontrola przeprowadzona w dniach od do r. dotyczyła realizacji obowiązków wynikających z przeciwdziałania poważnym awariom w zakładach o dużym ryzyku i o zwiększonym ryzyku. Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony powietrza przez prowadzących instalacje technologiczne. Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Roczny raport. na temat kwestii środowiskowych i społecznych. za 2014 r.

Roczny raport. na temat kwestii środowiskowych i społecznych. za 2014 r. Roczny raport na temat kwestii środowiskowych i społecznych za 2014 r. Grupa Azoty S.A. 1. Informacje dotyczące spółki Nazwa (firma) spółki: Grupa Azoty S.A. Adres spółki: ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101

Bardziej szczegółowo

[tys. zł] Liczbę osób zatrudnionych oraz zmiany w strukturze zatrudnienia na przestrzeni ostatnich 3 lat. Stan na r.

[tys. zł] Liczbę osób zatrudnionych oraz zmiany w strukturze zatrudnienia na przestrzeni ostatnich 3 lat. Stan na r. Roczny raport na temat kwestii środowiskowych i społecznych 1. Informacje dotyczące spółki Nazwa (firma) spółki: Grupa Azoty S.A. Adres spółki: ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów Kraj: Polska Miasto/położenie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej Załącznik nr 1 Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej (źródło: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl) Ustawy dotyczące problematyki azbestowej (stan na wrzesień 2011 r.) 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Autor Marek Gałusza

SPIS TREŚCI. do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Autor Marek Gałusza SPIS TREŚCI do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami Autor Marek Gałusza Wstęp... 9 Literatura... 9 Wykaz najważniejszych skrótów użytych w tekście... 10 I. PRAWO

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn. rok 2009. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn. rok 2009. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn rok 2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu Delegatura w Giżycku Przy wyborze celów kontrolnych, uwzględniono: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A.

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A. Warszawa 02.06.2014r Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty Kim jesteśmy? Jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowej o rozpoznawalnych markach w obszarach: nawozy tworzywa i kaprolaktam melamina

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Wojciech Kozak Warszawa, 3 kwietnia 2014 Agenda Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Dyrektywa IED

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU. WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013

PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU. WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013 PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013 I. PODSTAWA I ZAŁOŻENIA PLANU PRACY Zgodnie z zapisami ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Roczny Raport Środowiskowy 2006

Roczny Raport Środowiskowy 2006 Roczny Raport Środowiskowy 2006 Opracował: Zatwierdził: Maria Malczewska Wydział Zarządzania Środowiskiem Janusz Budzyński Dyrektor Techniczny Maj 2007 Strona 1/10 1. Wprowadzenie Toruńska Energetyka Cergia

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy 1 ZAKRES KONTROLI ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY: 2 PODSTAWOWE DOKUMENTY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15 OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy. Posiadamy duże doświadczenie z dziedziny BHP i P.POŻ. zakładów produkcyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego sektora chemicznego

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Tekst wystąpienia pokontrolnego ujednolicony po zgłoszonych zastrzeŝeniach, rozpoznanych przez Komisję Odwoławczą Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego NajwyŜszej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Obszar objęty planem kontroli został ujęty w następujące zagadnienia określone mianem celów kontroli oraz ogólnopolskich cykli kontrolnych:

Obszar objęty planem kontroli został ujęty w następujące zagadnienia określone mianem celów kontroli oraz ogólnopolskich cykli kontrolnych: WSTĘP Ogólna ocena istotnych zagadnień dla stanu środowiska na terenie województwa podlaskiego wykazuje, że w zakresie działalności kontrolnej najistotniejszymi kierunkami działań jest realizacja kontroli

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej 1 1. Identyfikacja obiektu 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego Konwersatorium pn. Dostęp, wymiana, integracja. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład:

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby PREZES ZARZĄDU UL. CHEMIKÓW 5, 09-411 PŁOCK Telefon 24 365-33 - 07 Fax 24 365-33 - 07 Strona WWW e-mail www.obr.pl

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa Zambrowska w Łomży od studni S32 do studni S40 +10 m

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa Zambrowska w Łomży od studni S32 do studni S40 +10 m U M O W A N R.../2008 wzór umowy -Załącznik nr 6A zawarta w dniu...2008 roku pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Łomży, ul. Zjazd 23 wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r.

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r. CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Płock, styczeń 2014 r. TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH STACJE POMIAROWE TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH WNĘTRZE STACJI dwutlenek siarki SO 2,

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA Jest tak 2 Problem z uciążliwością zapachową w kraju Ilość skarg wpływających do WIOŚ i GIOŚ: 2010 r. - 1134 z zakresu zanieczyszczenia powietrza, w tym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Archiwum Miasta Częstochowy BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku Kod szkolenia Temat szkolenia Ilość dni szkolenia Terminy szkolenia BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OBRONA CYWILNA, PPOŹ, PIERWSZA POMOC BHP 01 Szkolenie okresowe bhp dla Pracodawców oraz Osób Kierujących

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.)

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) Dz.U.83.35.163 1985-08-10 zm. Dz.U.85.35.162 art.3 1996-06-02 zm. Dz.U.96.24.110 art.34 1998-09-01 zm. Dz.U.98.113.717 art.7 2002-01-01 zm. Dz.U.01.128.1405 art.3 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 1 1. Identyfikacja obiektu

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna I. ZGŁOSZENIA PRACODAWCY ZAWIADOMIENIE NA PIŚMIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O MIEJSCU, RODZAJU I ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Podstawa prawna: art.209

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 2 z 8 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu System KZR INiG-PIB/3 2 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 3 z 8 Spis

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku Kod szkolenia ZSZ 21 ZSZ 04 ZSZ 02 ZSZ 19 Temat szkolenia SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i AudItorów ZSZ Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 567 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY 2009 ROK

ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY 2009 ROK ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY 2009 ROK maj 2010 r. Strona 1/9 1. Wprowadzenie Prezentujemy kolejny Roczny Raport Środowiskowy celem przekazania podstawowych informacji dotyczących stanu środowiska w Spółce

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy z ochrony środowiska (5 dni) - IED w POŚ Powietrze Woda Odpady Opakowania - Rzeszów czerwca 2016

Kompendium wiedzy z ochrony środowiska (5 dni) - IED w POŚ Powietrze Woda Odpady Opakowania - Rzeszów czerwca 2016 Kompendium wiedzy z ochrony środowiska (5 dni) - IED w POŚ Powietrze Woda Odpady Opakowania - Rzeszów - 20-24 czerwca 2016 Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/20/5389/8338 Cena netto 2 100,00 zł

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Gostyń, dnia 20.11.2002r. TI - 7050/3/2002

DECYZJA. Gostyń, dnia 20.11.2002r. TI - 7050/3/2002 Gostyń, dnia 20.11.2002r. TI - 7050/3/2002 DECYZJA Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) oraz art. 16 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zarejestrowanym w... pod Nr..., Nr NIP:..., REGON:... Konto bankowe... Nr... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA. zarejestrowanym w... pod Nr..., Nr NIP:..., REGON:... Konto bankowe... Nr... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą UMOWA zawarta w dniu...2011r. w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.adamczyka 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2008r. - podsumowanie

Raport za III kwartał 2008r. - podsumowanie CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI Aktualna działalność Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. koncentruje się na następujących obszarach produktowych: KAPROLAKTAM (półprodukt do produkcji poliamidu 6)

Bardziej szczegółowo

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw na przykładzie zakładu produkcji detergentów Henkel Polska w Raciborzu Od CSR komunikacyjnego do sustainability Warszawa, 4 października

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego W 2004 r. inspektorzy pracy zbadali 913 wypadków przy pracy, w których źródłami czynników niebezpiecznych, powodujących urazy, były maszyny, aparatura, narzędzia

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu. Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza i czym ono jest?

Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu. Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza i czym ono jest? Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza i czym ono jest? Zanieczyszczenie powietrza to termin ogólny, warto więc sprecyzować z jakimi

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

NITROERG S.A. - ZAKŁAD O DUŻYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

NITROERG S.A. - ZAKŁAD O DUŻYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ NITROERG S.A. - ZAKŁAD O DUŻYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ NITROERG S.A. jest świadomy spoczywającej na nim odpowiedzialności za bezpieczeństwo procesowe instalacji. Polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna sporządzenia i przekazania informacji. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Podstawa prawna sporządzenia i przekazania informacji. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma SA w Starogardzie Gdańskim, ul. Pelplińska 19 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY. Dostawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3

UMOWA DOSTAWY. Dostawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3 UMOWA DOSTAWY Załącznik Nnr 6 w dniu r. w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.adamczyka 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IS-7.10/01. O p r a c o w a ł S p r a w d z i ł Z a t w i e r d z i ł.

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IS-7.10/01. O p r a c o w a ł S p r a w d z i ł Z a t w i e r d z i ł. INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Edycja instrukcji: 2 Data edycji: 10.2012 r. Strona 1 z 7 IS-7.10/01 Tytuł procedury:. SPIS TREŚCI 1. Cel instrukcji 2. Przedmiot instrukcji 3. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Raportowanie informacji niefinansowych

Raportowanie informacji niefinansowych 9 grudnia 2014 r. Raportowanie informacji niefinansowych Małgorzata Szewc Główny Specjalista Departament Rachunkowości 1 Stan obecny Polska na tle innych krajów UE Polska implementowała w zakresie ujawniania

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje

Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje O ile działalność partnerów społecznych na rzecz kształtowania warunków pracy na

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Rafał Kręcisz. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o

Rafał Kręcisz. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie efektywności energetycznej w przemyśle: doświadczenia i plany na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze ISO 9001:2009 Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI (2014 r.) Zielona Góra, marzec 2014 r. Podstawy udzielania pomocy O dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska w ZLZ.

Opłaty za korzystanie ze środowiska w ZLZ. Opłaty za korzystanie ze środowiska w ZLZ. Opłaty za korzystanie ze środowiska naliczać i wnosić na konto właściwego marszałka ma obowiązek podmiot korzystający ze środowiska jest to pochodna zasady zanieczyszczający

Bardziej szczegółowo

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza Dział III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.) Polityka

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I WÓD TECHNOLOGICZNYCH Z RÓŻNYCH GAŁĘZI PRZEMYSŁU Z ZASTOSOWANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII: BIOLOGICZNEJ I ULTRAFILTRACJI

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I WÓD TECHNOLOGICZNYCH Z RÓŻNYCH GAŁĘZI PRZEMYSŁU Z ZASTOSOWANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII: BIOLOGICZNEJ I ULTRAFILTRACJI OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I WÓD TECHNOLOGICZNYCH Z RÓŻNYCH GAŁĘZI PRZEMYSŁU Z ZASTOSOWANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII: BIOLOGICZNEJ I ULTRAFILTRACJI MGR INŻ. ANNA MUSIELAK DI (FH) DR. TECHN. SIMON JABORNIG

Bardziej szczegółowo

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Nasz znak: MCSiR.230.2.2014 Nowy Targ, dnia 05.12.2014 roku Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - NOWE PRZEPISY, ICH INTERPRETACJA I STOSOWANIE W PRAKTYCE

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - NOWE PRZEPISY, ICH INTERPRETACJA I STOSOWANIE W PRAKTYCE LUBELSKIE CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - NOWE PRZEPISY, ICH INTERPRETACJA I STOSOWANIE W PRAKTYCE Kod szkolenia: 1LC246 Miejsce: Jurata Data: 27 czerwca 2016-01 lipca 2016 Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści Spis treści 1/3 Strona 1 1/3 Spis treści 1 Spisy, noty i podstawowe informacje 1/1 Od wydawcy 1/2 Noty autorskie 1/3 Spis treści 1/4 Instalowanie programu 1/5 Alfabetyczny indeks rzeczowy 2 Obowiązki i

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr PZ 42.4/2015

DECYZJA Nr PZ 42.4/2015 DOW-S-IV.7222.28.2015.LS Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. L.dz.3137/12/2015 DECYZJA Nr PZ 42.4/2015 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Pozwolenia na emisje gazów (pyłów) do powietrza

Pozwolenia na emisje gazów (pyłów) do powietrza Pozwolenia emisyjne Wymagane są na eksploatację instalacji powodującej: wprowadzenie gazów (pyłów) do powietrza, wprowadzenie ścieków do wód, wytwarzanie odpadów Szczególnym rodzajem pozwolenia emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Kontrole w WIOŚ Lublin

Kontrole w WIOŚ Lublin 2015-06-22 Kontrole w WIOŚ Lublin Informacje o kontrolach przeprowadzonych w WIOŚ Lublin przez instytucje zewnętrzne. Rok 2004 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Delegatura NIK w Lublinie 2.02.2004 r. 12.03.2004

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim

Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim przemyśle stalowym Wnioski i zalecenia Kwiecień 2015 1 Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

WZÓR BHP I OCHR.ŚRODOWISKA - PYTANIA DO AUDYTU 1 OPIS FIRMY/ WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA. 1.1 Nazwa firmy:

WZÓR BHP I OCHR.ŚRODOWISKA - PYTANIA DO AUDYTU 1 OPIS FIRMY/ WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA. 1.1 Nazwa firmy: Strona 1 z 14 BHP I OCHR.ŚRODOWISKA - PYTANIA DO AUDYTU Kod projektu AIR LIQUIDE: Nazwa jednostki audytującej AIR LIQUIDE: Data audytu: 1 OPIS FIRMY/ WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo