Samorządy nie wykorzystują dotacji na szybki internet. Wpisany przez

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samorządy nie wykorzystują dotacji na szybki internet. Wpisany przez"

Transkrypt

1 Z Magdaleną Gaj, wiceministrem infrastruktury, o przyszłości szerokopasmowego Internetu w Polsce, środkach unijnych i szansach na ich wykorzystanie rozmawia Piotr Wielicki. Unijne dotacje na budowę szybkiego internetu dostępne są od trzech lat. Polskie samorządy wykorzystały tylko trzy procent przyznanych środków. Jaki jest powód tego ślamazarnego tempa? - Po pierwsze, należy wskazać, iż kwestie związane ze środkami z Unii Europejskiej należą do kompetencji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z danymi znajdującymi się na stronie internetowej w ramach działania 8 programu Innowacyjna Gospodarka zawarto umowy o łącznej wysokości jednego miliona 340 tysięcy złotych, to jest 23 procent ogólnej kwoty dostępnych środków, w ramach działań przeznaczonych na rozwój społeczeństwa informacyjnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych alokowano jedynie 34,7 procent dostępnych środków. Według stanu na 30 września 2010 roku, w ramach RPO jest już w trakcie realizacji lub będzie realizowanych w sumie 90 projektów dotyczących budowy sieci szerokopasmowych, na łączną kwotę około dwóch miliardów 400 milionów złotych. Zaznaczyć należy równocześnie, iż informacje o stanie wykorzystania środków przeznaczonych na budowę sieci i walkę z wykluczeniem cyfrowym nie są w zupełności miarodajne i nie całkowicie oddają rzeczywistą sytuację. Należy zdawać sobie bowiem sprawę, iż dane te dotyczą jedynie projektów, w których podpisano już umowy o dofinansowanie. W przypadku realizacji inwestycji w ramach programów regionalnych i Rozwoju Polski Wschodniej, zawarcie umowy o dofinansowanie poprzedza wiele czasochłonnych zadań, jak chociażby inwentaryzacja infrastruktury, czy opracowanie studium wykonalności. Większość samorządów zrealizowała już dużą część prac poprzedzających zawarcie umowy o dofinansowanie. Jednocześnie, jeśli chodzi o działanie 8.3 programu Innowacyjna Gospodarka, dane dotyczą jedynie pierwszej rundy naboru wniosków o dofinansowanie (I runda 2009 r.), podczas gdy w okresie programowania zorganizowanych zostanie łącznie 8 rund naborów. Zauważalny jest trend, iż w drugiej rundzie naborów nastąpił wzrost liczby zgłoszonych wniosków o dofinansowanie i spodziewamy się, iż tendencja ta będzie się utrzymywać. Myślę, 1 / 6

2 że od nowego roku prace w tym obszarze naprawdę ruszą i będą widoczne. Świadczą o tym chociażby ostatnio rozpoczęte projekty - z województwa łódzkiego, czy warmińsko-mazurskiego. Czy samorządy boją się sięgać po unijne środki, czy też nie wiedzą, jak zrealizować skomplikowane telekomunikacyjne inwestycje? - Powodów słabego wykorzystania środków jest przynajmniej kilka. Najważniejsze to na pewno brak specjalistycznej wiedzy technicznej i prawnej z zakresu prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych, duża skala prowadzonych projektów oraz niezadowalające zasoby kadrowe, jeśli chodzi o osoby zaangażowane w realizację projektów. Samorządy musiały wejść w nową dla nich materię i potrzebny był czas na naukę. Rząd zapowiada w tej sprawie gwałtowne przyspieszenie. Stoi pani na czele specjalnego zespołu międzyresortowego. Czym on się będzie zajmował? - W chwili obecnej Międzyresortowy Zespół do spraw Realizacji Programu Polska cyfrowa" działa na podstawie zarządzenia numer 144 prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2008 roku, zgodnie z którym na czele zespołu stoi sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, do którego zadań należą sprawy objęte działem administracji rządowej - informatyzacja, natomiast ja jestem wiceprzewodniczącą tego zespołu. Trwają jednak prace nad zmianą przedmiotowego zarządzenia, jeśli zakończą się pomyślnie, będę miała przyjemność objąć przewodnictwo nad pracami zespołu. Jeśli chodzi o cele, jakie stawiam przed sobą i zespołem, to jako sprawy najważniejsze chciałabym wskazać koordynację działań organów administracji rządowej na rzecz upowszechniania usług szerokopasmowych i rozwoju społeczeństwa cyfrowego w Polsce, a także opracowanie propozycji działalności edukacyjnej w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych wśród Polaków. 2 / 6

3 W ramach działalności koordynacyjnej będziemy starać się wspierać samorządy w realizacji inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną, zachęcać do podejmowania lokalnych inicjatyw oraz prowadzić działania informacyjne mające na celu wyposażenie w wiedzę konieczną do realizacji inwestycji telekomunikacyjnych. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, iż niezwykle istotną barierą dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce jest brak potrzeby i brak umiejętności korzystania z nowoczesnych usług telekomunikacyjnych wśród wielu grup społecznych w Polsce. Na tym polu chciałabym dotrzeć do takich osób i poprzez działania edukacyjne oraz - w szczególności poprzez wskazanie realnych korzyści wynikających z korzystania z usług dostępnych w Internecie - zachęcić je do zmiany nastawienia i równocześnie wyposażyć w podstawowe umiejętności informatyczne, pozwalające na dołączenie do grupy Polaków świadomie korzystających z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej. Zespół ten powinien być kopalnią pomysłów i inicjatyw, które następnie będą przyjmowane i implementowane przez odpowiednie resorty, instytucje, ale także i samorządy. Jakie znaczenie ma nowa ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych dla rozpowszechnienia internetu w Polsce? - Ustawa jest elementem przyjętego przez rząd Planu stabilności i rozwoju - wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego". Realizując jeden z najistotniejszych celów tego planu, będzie się przyczyniać do zwiększenia popytu inwestycyjnego w sektorze telekomunikacji, w szczególności poprzez działania mające na celu przyspieszenie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz zniesienie barier dla inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną. Ponadto ustawa, służąc realizacji programu Polska cyfrowa", czyli programu upowszechnienia usług szerokopasmowych w Polsce do 2012 roku, ma wpływać na zapewnienie dostępu do internetu szerokopasmowego, a w szczególności przyspieszyć budowę sieci nowej generacji (NGN/NGA) pozwalającej użytkownikom końcowym na dostęp do internetu, głównie światłowodowego, przy dużo wyższej przepustowości łączy niż dotychczas. Celem ustawy jest więc przede wszystkim ułatwienie procesu inwestycyjnego w telekomunikacji, ale również zwiększenie konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, a w konsekwencji rozwój polskiego społeczeństwa opartego na wiedzy, i likwidacja wykluczenia cyfrowego. Rozwiązania przewidziane w ustawie w głównej mierze mają odnosić się do obszarów słabo zaludnionych i terenów wiejskich, gdzie brak jest wystarczającej infrastruktury telekomunikacyjnej i gdzie nie istnieje w chwili obecnej skuteczna konkurencja. 3 / 6

4 Media mówią o niej megaustawa". Dlaczego? - Ustawa ma po pierwsze, nie tylko w mojej opinii, charakter rewolucyjny. Zawiera rozwiązania kompleksowe, dotykające różnych kwestii, które zostały wcześniej zidentyfikowane jako bariery w rozwoju telekomunikacji. Z jednej strony są to przepisy materialne dotyczące działalności w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego, dostępu do budynków, odrębnej własności elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, z drugiej rozdział dotyczący regionalnych sieci szerokopasmowych, będący w istocie rzeczy specustawą, na wzór specustaw drogowej, kolejowej, Euro Dodatkowo, aby zapewnić poprawne funkcjonowanie przepisów ustawy, należało dokonać zmian w trzynastu innych ustawach, które tworzyły tak zwane bariery inwestycyjne w telekomunikacji. Te czynniki złożyły się zapewne na to, iż do ustawy przylgnęło określenie megaustawa". Jakie największe bariery eliminuje ustawa? - Podstawową przyczyną zastoju inwestycyjnego w Polsce są bariery prawne i administracyjne, które utrudniają i opóźniają budowę infrastruktury telekomunikacyjnej. Bariery te przedsiębiorcy telekomunikacyjni napotykają na każdym etapie procesu inwestycyjnego: lokalizacyjnym, środowiskowym i budowlanym. Ustawa eliminuje przede wszystkim bariery związane z rozproszeniem procesu inwestycyjnego, związane z prowadzeniem wielu równoległych postępowań - w skali kraju nawet kilkunastu tysięcy - i ich koordynacji, jak również problemy dotyczące pozyskania prawa drogi" przez rozdrobnione grunty prywatne i drogi publiczne. Dodatkowo szczegółowo uregulowane kwestie łączy telekomunikacyjnych w budynkach, w szczególności dostępu do budynku, kanalizacji kablowej i kabla. W Ministerstwie Infrastruktury trwają także prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tak aby wprowadzić dla nowych budynków wymóg wyposażenia ich w instalację światłowodową. 4 / 6

5 Ustawa zmienia w szczególności następujące ustawy: ustawę z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych w zakresie zajęcia pasa drogowego na potrzeby infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wprowadzenia obowiązku lokalizowania kanałów technologicznych w pasie drogowym przy okazji budowy i przebudowy dróg publicznych, ustawę z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane", w szczególności w zakresie dodania definicji obiektu liniowego i kwestii zniesienia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla telekomunikacyjnych linii kablowych, kanalizacji kablowej oraz instalowania kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej, ustawę z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez wprowadzenie zmiany definicji inwestycji celu publicznego, zgodnie z którą inwestycja jest inwestycją celu publicznego, jeżeli obejmuje działania wskazane w ustawie, bez względu na to, czy podmiot realizujący te działania jest podmiotem prywatnym, czy też publicznym, oraz zapisanie, iż nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Dodatkowo w megaustawie" zawarto regulacje dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stanowiące lex specialis w stosunku do obowiązujących przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Jeden z rozdziałów ustawy reguluje kompleksowo lokalizację szczególnej formy inwestycji, jaką są regionalne sieci szerokopasmowe i zawiera liczne ułatwienia w stosunku do obowiązujących dotychczas przepisów prawa. Wprowadzone regulacje przewidują znaczne skrócenie ścieżki inwestycyjnej dla takich projektów, co w efekcie ma umożliwić wykorzystanie środków europejskich. Co może być największym problemem przy wcielaniu ustawy w życie? - Ustawa weszła w życie w 17 lipca 2010 roku, w związku z czym za wcześnie jest, aby móc ocenić jej skuteczność. W chwili obecnej zbieramy wszystkie sygnały, pytania i problemy, identyfikowane zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorców. Ministerstwo Infrastruktury podejmuje szereg działań mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat rozwiązań przyjętych w ustawie i wyjaśnienie wszelkich kwestii problematycznych. Takie działania prowadzone są także w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , w którym Ministerstwo Infrastruktury bierze udział. Wydaje się bowiem, że największym problemem przy wcielaniu w życie ustawy może być niewiedza podmiotów mających realizować jej zapisy. 5 / 6

6 Do końca okresu finansowania zostało tylko trzy lata. Czy zdążymy wykorzystać unijne ś rodki? - W mojej opinii ustawa zapewnia narzędzia pozwalające samorządom wykorzystać środki unijne na inwestycje związane z telekomunikacją. Od samorządów zależy teraz, czy będą potrafiły i czy będą chciały skorzystać ze stworzonych dla nich regulacji. Jak już wspomniałam, ministerstwo zapewnia szeroką pomoc, obejmującą odpowiadanie na zgłaszane wątpliwości, warsztaty prowadzone przez pracowników w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa; opracowywany jest także przewodnik po ustawie. Ministerstwo organizuje również cykliczne spotkania, czyli tak zwany Okrągły Stół Szerokopasmowy, który stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy administracją, samorządami i przedsiębiorcami. Rząd jest odpowiedzialny za stworzenie odpowiedniego otoczenia prawnego - w mojej ocenie zostało ono stworzone, regulator rynku odpowiada za otoczenie regulacyjne, a przedsiębiorcy za swój biznes, a co z tym idzie i inwestycje. Inwestycje w nowoczesne technologie z pewnością się opłacą, a na nich nie da się stracić, można tylko zyskać. Rozmawiał: Piotr Wielicki 6 / 6

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych NAJ S TAR S ZY M AG A Z YN E K ONOMI C Z NY W PO L SC E Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych WARSZAWA 14.01.2015 Centrum

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2011 r. i planowanymi w 2012 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Aktywizacja cyfrowa pokolenia 50+ szansą na uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo