Szerokopasmowy dostęp do Internetu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szerokopasmowy dostęp do Internetu"

Transkrypt

1 Szerokopasmowy dostęp do Internetu Świadczenie usług dostępu do sieci nowej generacji z wykorzystaniem PPP Luty 2013 r. 1

2 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu wzbogacenia i pobudzenia dyskusji na temat partnerstwa publiczno prywatnego, a takŝe w celu propagowania dobrych praktyk w tej dziedzinie. Obserwacje, analizy, interpretacje i wnioski zawarte w przedmiotowym materiale nie stanowią oficjalnego stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń. Ponadto, MRR nie odpowiada za błędne interpretacje treści publikacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. W związku z tym uŝytkownik korzystający z informacji zawartych w niniejszej publikacji czyni to na swoją wyłączną odpowiedzialność. Dokument moŝe zawierać odesłania do serwisów internetowych podmiotów trzecich. MRR nie ponosi odpowiedzialności za takie serwisy, a korzystanie z nich moŝe podlegać szczegółowym warunkom. Oryginalna publikacja została wydana przez Europejskie Centrum Wiedzy PPP (EPEC) w języku angielskim, przy pomocy Roda Parkera, Matta Yardleya i Lukmana Abdul-Karima z Analysys Mason. Niniejszy materiał stanowi tłumaczenie oryginału. Tłumaczenie zostało wykonane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. EPEC nie zweryfikował tłumaczenia z języka angielskiego, w związku z tym zleceniodawca tłumaczenia ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego treść. EPEC i MRR upowaŝniają odbiorców niniejszego dokumentu do jego uŝytkowania, pobierania, wyświetlania i powielania oraz do drukowania kopii jego treści, przy czym odbiorcy są proszeni o podawanie w takim przypadku źródła cytowanych materiałów. EPEC i MRR nie wyraŝają zgody na wykorzystywanie niniejszego dokumentu lub jego treści do celów komercyjnych. 2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Świadczenie usług dostępu do sieci nowej generacji z wykorzystaniem PPP Osiągnięcie celów Agendy Cyfrowej Osiąganie celów Agendy Cyfrowej poprzez Partnerstwa Publiczno-Prywatne Wyzwania związane z wdraŝaniem NGA w Europie Studia przypadków dla wszystkich czterech mechanizmów finansowania PPP Cztery modele PPP dla potrzeb szerokopasmowej infrastruktury dostępu do internetu Inne czynniki kluczowe Inicjatywy stymulujące popyt Porównanie z innymi sektorami Zachęcanie do innowacji i szeroki zakres dostawców usług Potrzeba zastosowania długoterminowgo podejścia Superfast Cornwall Zakres i cele Kluczowe cechy charakterystyczne Finanse i własność Status prawny Podejście biznesowe Kwestie kosztów Architektura sieciowa, usługi i konkurencja Podsumowanie projektu i wnioski na przyszłość Asturcon Zakres i cele Kluczowe cechy charakterystyczne Finanse i własność Status prawny Podejście biznesowe Kwestie kosztów Architektura sieciowa, usługi i konkurencja Podsumowanie projektu i wnioski na przyszłość Metroweb Zakres i cele Kluczowe cechy charakterystyczne Finanse i własność Status prawny Podejście biznesowe Kwestie kosztów Architektura sieciowa, usługi i konkurencja Podsumowanie projektu i wnioski na przyszłość Auvergne Progetto BUL Lombardia MAN Project, Irlandia Shetland SHEFA 2 Interconnect Project Wnioski UŜywane terminy

4 1. Wprowadzenie Dostęp do usług nowej generacji dla potrzeb szerokopasmowego internetu W ciągu nieco ponad 20 lat korzystanie z internetu stało się powszechne. Dostęp do internetu przy coraz wyŝszych szybkościach połączenia przyjmuje kluczową rolę w zapewnieniu zarówno dobrobytu gospodarczego jak równieŝ spójności społecznej. Dlatego teŝ Komisja Europejska ( KE ) przedstawiła program na rzecz zwiększenia dostępności internetu w Europie w ramach dostępu do sieci nowej generacji (Next Generation Access NGA ), programu zawierającego ambitne cele rozbudowy, które obejmują zwiększanie szybkości pobierania danych tak, aby do roku 2020 wszyscy obywatele UE mieli dostęp do internetu o szybkości 30 megabitów na sekundę ( Mbit/s ) a takŝe by 50% gospodarstw domowych miało moŝliwość dostępu do internetu o szybkości 100 Mbit i więcej. NGA będzie stanowić klucz do rozwoju inteligentnej, zrównowaŝonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki europejskiej. 1.1 Świadczenie usług dostępu do sieci nowej generacji z wykorzystaniem PPP Nowy jednolity rynek zapewnia korzyści płynące z ery cyfrowej Uwolnienie potencjału ICT na korzyść społeczeństwa Zwiększenie zapotrzebowania na usługi Tworzenie usług w zakresie treści oraz usług bez granic WyposaŜenie obywateli w umiejętności cyfrowe i dostępne usługi Udoskonalenie ustanawiania standardów ICT i inter - operacyjności Agenda Cyfrowa dla Europy Zwiększenie najnowocześniejszyc h badań i innowacji w ICT Zwiększenie zaufania i bezpieczeństwa Zwiększenie dostępu obywateli do szybkiego i ultraszybkiego Internetu Rozbudowa sieci Agenda Cyfrowa to europejska strategia na rzecz uzyskania prosperującej gospodarki cyfrowej do Zawiera ona polityki i działania w celu zmaksymalizowania korzyści dla wszystkich płynące z Rewolucji Cyfrowej - Komisja Europejska Cele: *UmoŜliwienie europejskim gospodarstwom domowym dostępu do niedrogiego, bardzo szybkiego Internetu, umoŝliwiającego rozwój gospodarki opartej na wiedzy i usługach *Przyciągnięcie inwestycji w szerokopasmowy dostęp do Internetu poprzez mechanizmy poprawy warunków kredytowania. * Zapewnienie doradztwa na temat zachęcania do inwestowania w sieci światłowodowe Cele szczegółowe: *100% zasięgu sieci Internet do 2013 * 100% zasięgu przy szybkości >30 Mbit/s do 2020 *50% gospodarstw korzystających z Internetu > 100 Mbit/s do

5 EPEC współpracowało z partnerami z EBI i państw członkowskich UE w celu zbadania, kiedy i dlaczego partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) stanowią moŝliwość realizacji sieci NGA. Niniejszy raport, opracowany przy pomocy Analysys Mason, konsoliduje wiedzę na temat istniejących programów PPP wykorzystywanych przy wdraŝaniu sieci NGA. Niniejszy raport zawiera: zaplecze dla celów Agendy Cyfrowej dla Europy i potencjalne modele inwestycyjne, które moŝna przyjąć podczas wdraŝania infrastruktury NGA z wykorzystaniem PPP; studia przypadków kaŝdego projektu opracowanego przez sektor publiczny dotyczące, między innymi, finansów i własności, statusu prawnego, kwestii kosztów, architektury sieci, usług i konkurencji, zawierające część przekrojową z opisem cech wyróŝniających kaŝdy projekt oraz część końcową, która zawiera podsumowanie projektu i wnioski na przyszłość; wnioski podkreślające kluczowe kwestie poruszone w studiach przypadków. Studia przypadków w duŝej mierze sporządzono na podstawie zorganizowanych przez EPEC warsztatów pt. Kiedy i dlaczego PPP stanowią korzystna opcję dla budowania dostępu do sieci nowej generacji, które odbyły się w Rzymie w dniu 15 lutego 2011 r. 65 delegatów reprezentowało zarówno sektor publiczny jak i prywatny. Gospodarzem wydarzenia był UTFP (Unità tecnica Finanza di Progetto - Italian PPP Task Force), włoska jednostka PPP, a wsparcie zapewniła Dyrekcja Generalna Społeczeństwo Informacyjne (DG Info w ramach KE). 1.2 Osiągnięcie celów Agendy Cyfrowej Potrzeba partnerstwa między sektorem publicznym i prywatnym Cel NGA w zakresie krajowego zasięgu szybkich usług szerokopasmowych na terenie UE jest ambitny. W przeszłości próby stymulowania większego zakresu świadczenia usług poprzez zmiany w rozporządzeniu, na przykład dostęp do lokalnej pętli abonenckiej, były jedynie częściowo skuteczne w momencie rozszerzania zasięgu na cały kraj. Pomimo szeregu zakrojonych na szeroką skalę inicjatyw Europa doświadcza coraz większych róŝnic w dostępie do internetu i konsekwentnie pozostaje w tyle za telekomunikacyjnymi liderami takimi jak Korea Południowa i Japonia. Zmiany podstawowych technologii telekomunikacyjnych stanowią zarówno moŝliwości jak i dalsze wyzwania. Prawdziwa eksplozja w zakresie mobilnych danych cyfrowych w ciągu ostatnich 5-10 lat otwiera szereg nowych moŝliwości wykorzystujących technologie 4G takie jak LTE ( Long Term Evolution ) i WiMax ( Worldwide Interoperability for Microwave Access ) 1. Mogą one zapewnić przepływ danych o szybkości 100 Mbit/s, a czasami nawet większe. Zasadniczo moŝna je wykorzystywać w połączeniu, aby zapewnić najbardziej opłacalne rozwiązanie, unikając wygórowanych kosztów związanych z powszechnym dostępem do sieci dzięki technologii FTTH/FTTP (fiber to the home / fiber to the premises). Korzystnie wypadają takŝe w porównaniu z technologią xdsl, w której szybkość łącza jest ograniczona do 24 Mbit/s. Niemniej jednak takie zaawansowane technologie wymagają znacznych inwestycji, aby moŝliwe było udostępnienie ich w gęsto zaludnionych rejonach miejskich. Stwarza to zagroŝenie, Ŝe wymagane do tego celu środki będą wypierały bardzo potrzebne dofinansowanie regionalne na rzecz NGA. Osiągnięcie celu NGA będzie wymagało inwestycji prywatnych w połączeniu z europejskim, krajowym i lokalnym wsparciem rządowym, które moŝe obejmować korzystanie z poŝyczek udzielonych przez organizacje takie jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Istnieją cztery inwestycyjne modele PPP w zakresie sieci NGA, z których wszystkie są dostępne dla sektora publicznego w celu sfinansowania wdraŝania sieci i osiągnięcia celów Agendy Cyfrowej: prywatny projekt, budowa i eksploatacja ( prywatny DBO ); publiczny outsourcing; wspólne przedsięwzięcie; oraz publiczny projekt, budowa i eksploatacja ( publiczny DBO ). 1 Słowniczek uŝywanych terminów stanowi Rozdział 11 publikacji. 5

6 Modele te stanowią szereg moŝliwości łączenia inwestycji publicznych i prywatnych, zapewniają róŝne poziomy zaangaŝowania, zobowiązania i ryzyka zatrzymanego ze strony sektora publicznego. KaŜdy model ma zastosowanie w róŝnych okolicznościach, w zaleŝności od zakresu wymaganej infrastruktury, szczegółowych celów sektora publicznego oraz zakresu akceptacji inwestycji/ryzyka przez potencjalnych partnerów z sektora prywatnego. 6

7 2. Osiąganie celów Agendy Cyfrowej poprzez Partnerstwa Publiczno-Prywatne 2.1 Wyzwania związane z wdraŝaniem NGA w Europie Osiąganie celów NGA będzie stanowiło bardzo duŝe wyzwanie. W Europie dostępność usług poprzez połączenia światłowodowe dla internetu jest znacznie niŝsza w porównaniu z USA i Japonią. Niewielu Europejczyków ma dostęp do internetu o szybkościach, które obywatele Korei Południowej i Japonii juŝ uwaŝają za normę. Europa pozostaje zaleŝna od obecnych połączeń szerokopasmowych ADSL ( Asymmetric Digital Subscriber Line ) i DSL ( Digital Subscriber Line ) w oparciu o istniejącą infrastrukturę sieci miedzianych. W celu osiągnięcia bardzo wysokich szybkości dostępu do sieci, przewidywanych w ramach NGA, niezbędny będzie rozwój szybkich sieci światłowodowych i połączenie ich, w stosownych przypadkach, z bardzo szybką łącznością bezprzewodową. Niemniej jednak, według najnowszych danych statystycznych KE, tylko 42,2% stałych łącz szerokopasmowych ma szybkość co najmniej 10 Mbit/s, natomiast szybkość 6,5% z nich dochodzi do 30 Mbit/s. ChociaŜ zachodzi pewien postęp w zakresie poprawy szybkości dostępu do sieci, mniej niŝ 1% populacji ma dostęp do standardu 100 Mbit/s, który do 2020 ma być przeznaczony dla połowy obywateli UE. Będą to znaczące wyzwania, które naleŝy pokonać. Odsetek gospodarstw domowych objętych FTTH/FTTB w % 20% 15% 10% 5% 0% Litwa Szwecja Norwegia Słowenia Słowacja Rosja Dania Łotwa Estonia Bułgaria Portugalia Finlandia Holandia Francja Średnia = 1 % Rumunia Czechy Włochy Turcja 7

8 Wskaźnik penetracji abonentów FTTH/FTTB w % 18% 16% 14% Agenda Cyfrowa: 50% gospodarstw korzystających z Internetu > 100 Mbit/s do % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2,40% 0,20% Japonia USA Europa 2.2 Studia przypadków dla wszystkich czterech mechanizmów finansowania PPP O ile dostęp do internetu na obszarach miejskich będzie finansowany przede wszystkim przez sektor prywatny, to istnieją znacznie większe wyzwania w zakresie rozszerzenia zasięgu na mniej zaludnione obszary wiejskie. Rządy są ograniczone przez podwójne wyzwania w zakresie zmniejszania deficytów i spełnienia wielu kolidujących wymogów stawianych budŝetom krajowym. Jest coraz mniej prawdopodobne, Ŝe władze publiczne będą mogły samodzielnie uzupełniać luki w świadczeniu usług. Partnerstwo publiczno-prywatne zapewnia potencjalnie skuteczne rozwiązania tego dylematu. Jako alternatywna metoda zamówień publicznych, PPP zostały pomyślnie zastosowane w celu spełnienia szeregu wymogów infrastrukturalnych. PPP wykorzystano do budowy wielu projektów infrastruktury transportowej, ale z równym sukcesem zastosowano je takŝe podczas budowy szkół, szpitali, sądów, więzień, obiektów sportowych, jak równieŝ innych obiektów wymaganych przez sektor publiczny. PPP nie naleŝy postrzegać wyłącznie jako metody finansowania. Mogą one zapewnić sektorowi publicznemu moŝliwość transferu ryzyka i przyspieszenia rozbudowy niezbędnej infrastruktury wymaganej przez dostawców usług, zanim będą oni gotowi do świadczenia usług internetu szerokopasmowego na rzecz klientów detalicznych i biznesowych. Projekty PPP mają tę zaletę, Ŝe poziom zaangaŝowania sektora prywatnego i zobowiązania w zakresie finansowania moŝna dostosować tak, aby spełniał szczególne wymogi istniejące dla danego regionu. Nie zawsze jeden format nadaje się dla wszystkich. Poziom kontroli, który musi zostać zachowany przez sektor publiczny będzie róŝny w poszczególnych projektach. PPP umoŝliwia realizację projektów o odpowiednim zakresie i przyspieszonym harmonogramie, zapewniając, Ŝe środki publiczne zostaną wykorzystane w najbardziej efektywny i skuteczny sposób, jednocześnie zachęcając sektor prywatny do jak największego zaangaŝowania, a zwłaszcza podziału ryzyka. W opisanych przykładach PPP przyjmują róŝne formy i wykorzystują róŝne modele finansowania. W kaŝdym przypadku projekt róŝni się pod względem poziomu transferu ryzyka i wkładu finansowego ze strony sektora prywatnego. Siedem studiów przypadku opisanych w niniejszym raporcie pokazuje, w jaki sposób moŝna zastosować róŝne modele PPP. 8

9 Projekt Superfast Cornwall, Wielka Brytania Asturcon, Hiszpania Metroweb, Włochy Auvergne, Francja Progetto Lombardia, Włochy MAN Project, Irlandia Shetland Interconnect Project, Wielka Brytania Prywatny DBO Publiczny outsourcing Wspólne przedsięwzięcie Publiczny DBO 2.3 Cztery modele PPP dla potrzeb szerokopasmowej infrastruktury dostępu do internetu Główną podstawę porównywania róŝnych modeli stanowi uwzględnienie odpowiednich uprawnień do podejmowania decyzji współdzielonych przez sektor publiczny i prywatny. Niemniej jednak kluczowy element, który je łączy, jest taki, Ŝe sektor publiczny organizuje niezbędną infrastrukturę, zanim prywatni dostawcy usług będą przygotowani do świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do internetu. Po podjęciu zobowiązania udostępnione usługi, oprócz szerokopasmowego dostępu do internetu, obejmują usługi telefonii i telewizji kablowej. O ile podejścia w ramach opisanych modeli się róŝnią, to kaŝde z nich odniosło swoisty sukces i wzbudziło wystarczające zainteresowanie sektora prywatnego. Ponadto kluczową, powtarzającą się korzyść stanowiło efektywne przejście z sieci miedzianych na wysokowydajne sieci światłowodowe. Cztery najwaŝniejsze modele PPP ustalone w wyniku badań to: Prywatny DBO W wielu regionach Europy zapotrzebowanie na szerokopasmowy dostęp do internetu jest wystarczające, aby przyciągnąć sektor prywatny, ale wymagane jest dodatkowe wsparcie finansowe w formie dotacji państwowych w celu stworzenia akceptowalnego modelu inwestycyjnego. Zgodnie z tą formą PPP, sektor prywatny buduje, posiada i eksploatuje infrastrukturę, ale podlega ścisłym kontrolom, w tym kontrolom ustanowienia celów rozbudowy, analizy porównawczej a takŝe innych wyraźnie określonych celów. Superfast Cornwall to projekt w Wielkiej Brytanii, który pokazuje, w jaki sposób moŝna stosować ten model. Firma BT wygrała przetarg na świadczenie usług szybkiego opartego na światłowodach szerokopasmowego dostępu do sieci na rzecz ponad lokali, w tym firm w hrabstwie Kornwalia. Kwota 132 mln GBP zostanie zainwestowana w dostarczenie infrastruktury sieciowej, która następnie będzie dostępna na zasadach hurtowych dla podmiotów trzecich - operatorów usług. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ( EFRR ) wspiera projekt kwotą dofinansowania 53,5 mln GBP. Firma BT zapewnia pozostałą kwotę, dostarczając silnych zachęt finansowych w celu zagwarantowania, Ŝe szerokopasmowa sieć internetowa nie tylko została skonstruowana zgodnie z wymaganymi standardami, ale takŝe Ŝe z usług tych będą korzystali róŝni prywatni dostawcy usług. Wspólne przedsięwzięcie PPP Wspólne przedsięwzięcie PPP (joint venture - JV) obejmuje podział własności między sektor publiczny a prywatny. Budową i eksploatacją zajmuje się sektor prywatny. JV umoŝliwiają sektorowi publicznemu rozpoczęcie głównej części projektu, ale stopniowo umoŝliwiają sektorowi prywatnemu przejmowanie coraz większej kontroli i odpowiedzialności w oparciu o pewne kluczowe wskaźniki wydajności. Sektor publiczny dokonuje początkowo większego zobowiązania w zakresie finansowania, ale później to sektor prywatny bierze na siebie odpowiedzialność za projekt, do momentu aŝ sieć nie zacznie sama się finansować. Przykładem jest Metroweb we Włoszech, który pomyślnie zainwestował 400 mln EUR w infrastrukturę światłowodową obsługującą rejon Mediolanu. Został załoŝony przez przedsiębiorstwo będące własnością władz lokalnych i obecnie nastąpiło jego przekształcenie do sytuacji, w której firma stanowi w całości własność prywatną. Po dziesięciu latach sukcesu nadal trwa samofinansująca się ekspansja. Ta forma PPP umoŝliwia zapewnienie wiedzy i wsparcia sektora prywatnego, natomiast 9

10 sektor publiczny zachowuje kontrolę na kluczowych wczesnych etapach budowy sieci i nadal posiada prawa decyzji w przypadku przeprowadzania operacji handlowych. Publiczny outsourcing Trzecie podejście opiera się na modelu PPP, gdzie właścicielem jest państwo a operatorem podmiot prywatny (Government Owned Contractor Operated, GOCO). Ten rodzaj umowy z sukcesem wykorzystano w Wielkiej Brytanii i USA dla potrzeb politycznie wraŝliwej infrastruktury, na przykład laboratoriów rządowych prowadzonych przez sektor prywatny. Polega ona na budowie i eksploatacji w pełni funkcjonalnej infrastruktury szerokopasmowej, w przypadku gdy samo finansowanie dostarczane jest ze źródeł sektora publicznego. Po konkurencyjnym przetargu wyznacza się operatora z sektora prywatnego, który bierze odpowiedzialność za wdraŝanie infrastruktury, a następnie eksploatację sieci. Ponadto firma prywatna ponosi równieŝ odpowiedzialność za marketing usług hurtowych, a w niektórych przypadkach równieŝ detalicznych. Przykładami zastosowania modelu są Metropolitan Networks Project ( MAN ) w Irlandii i PPP w regionie Owernii we Francji. Poszczególne MAN są zarządzane przez firmę e net przez 15 lat. Ogólnie posiadają one ponad 1000 km sieci światłowodowej w 66 miastach w Irlandii. Całkowita wartość inwestycji wynosi maksymalnie 170 mln EUR, przy czym władze lokalne i regionalne zapewniają 10% finansowania, EFRR 45%, a resztę finansuje rząd Irlandii. Infrastruktura pozostaje własnością publiczną. W projekcie Auvergne, France Telecom posiada 10-letnią umowę na eksploatację i rozbudowę istniejących sieci usług szerokopasmowych z budŝetem w wysokości 38,5 mln EUR. O ile sieć bazuje głównie na technologii DSL, to obejmuje równieŝ pętle światłowodowe, które zwiększają szybkości pobierania danych. W obu projektach głównych dostawców usług przyciągnięto w celu świadczenia usług dla klientów. Publiczny DBO W tym modelu istnieje znacznie wyŝszy poziom zaangaŝowania ze strony sektora publicznego, który jest uzasadniony dąŝeniem do większej kontroli. W szczególności model ten zapewnia alternatywę, gdy dostępne jest specjalne finansowanie dla regionów w niekorzystnej sytuacji. Sektor publiczny rozwija wymaganą infrastrukturę dla usług szerokopasmowych w sposób konwencjonalny, poprzez indywidualne udzielanie zamówień. Projektem, realizacją i eksploatacją samej sieci zarządza bezpośrednio sektor publiczny. Powoływana jest oddzielna spółka publiczna, która udostępnia sieć prywatnym dostawcom usług na zasadach konkurencyjnych. Przykładem takiej struktury jest projekt PPP Asturcon w Hiszpanii, gdzie spółka publiczna sama wdraŝa i zarządza siecią sprzedaŝy hurtowej (inwestycja w wysokości 55 mln EUR), aby móc utrzymać kontrolę nad swoimi celami w zakresie rozbudowy, jak równieŝ bezpośrednio zarządzać siecią. Projekt Asturcon działa w podupadającym dawnym regionie produkcji węgla i stali. Powołano całkowicie publiczną spółkę specjalnego przeznaczenia (spółka GIT), która oferuje usługi hurtowe prywatnym dostawcom usług. Wysoki poziom kontroli umoŝliwił zaangaŝowanie szeregu rywalizujących ze sobą prywatnych dostawców usług. Usługi dla klientów biznesowych i prywatnych obejmują połączenia 100/100 Mbit/s dla biznesu i 100/20 Mbit/s dla klientów prywatnych. 2.4 Inne czynniki kluczowe Wybór technologii Coraz bardziej oczywiste jest, Ŝe wdroŝenie rozwiązań FTTP ( fibre to the premises ) nie we wszystkich obszarach jest opłacalne. W projektach, które rozpatrywaliśmy - Superfast Cornwall i Auvergne - przyznano, Ŝe wdroŝenie FTTP na całym obszarze docelowym jest nierealne, poniewaŝ jego koszty są ekonomicznie wygórowane. Zamiast tego skupiono się na zapewnieniu usługi znacznie szybszej niŝ dostępna obecnie. O ile nie jest to idealne rozwiązanie, to nadal zapewnia korzyści w ramach ograniczeń środowiska gospodarczego. Nowe rozwiązania technologiczne oferowane przez technologię 4G mogą pokonać niektóre z bieŝących barier finansowych. PoniewaŜ zapotrzebowanie na dostęp do danych cyfrowych nadal gwałtownie wzrasta, kaŝdy skokowy wzrost szybkości pobierania danych w odległych regionach jest bardzo poŝądany, nawet jeśli wciąŝ wypada mniej korzystnie w porównaniu z tym, co jest dostępne w większych miastach. 10

11 ZrównowaŜony rozwój projektu Z punktu widzenia zrównowaŝonego rozwoju pozytywnym zjawiskiem jest udział w niektórych projektach głównych przedsiębiorców krajowych (np. w projektach Superfast Cornwall, Auvergne, Progetto BUL Lombardia). Dzieje się tak szczególnie w przypadku, gdy są oni zaangaŝowani w świadczenie usług hurtowych, które stanowią rozszerzenie usług oferowanych przez nich w innych częściach kraju. Pomaga to zapewnić sytuację, w której klienci mają dostęp do szerokiej gamy produktów i usług oraz daje im się dostęp do najlepszych ofert na rynku krajowym. Ryzyko projektowe Kluczową kwestią we wszystkich projektach jest podział ryzyka handlowego i technicznego. Gdy zaangaŝowany jest sektor prywatny, waŝne jest, aby dzielić ryzyko w najwyŝszym moŝliwym stopniu, przy zastrzeŝeniu, Ŝe podział taki musi być realistyczny, aby zagwarantować bezpieczeństwo prywatnej stronie inwestycji. W przypadku outsourcingu, gdzie zarządzany podmiot usługowy czyni pewne inwestycje (np. w urządzenia), naleŝy podjąć kroki w celu zapewnienia, Ŝe inwestycję moŝna wspierać przez cały okres istnienia umowy outsourcingu, tak, aby poziom inwestycji nie ulegał zmniejszeniu ze względu na brak moŝliwości finansowego zwrotu z inwestycji. PPP stanowi waŝny element w rozgrywce, w której Europa ma osiągnąć załoŝenia Agendy Cyfrowej 2020, poniewaŝ wykorzystanie jedynie inwestycji samego sektora publicznego lub prywatnego nie gwarantuje osiągnięcia sukcesu. Ponadto PPP powinno słuŝyć zagwarantowaniu, Ŝe środki publiczne są dzielone w sposób tak sprawiedliwy jak to tylko moŝliwe i wykorzystywane tylko wtedy, gdy sektor prywatny nie jest w stanie zapewnić rozwiązania. Ponadto PPP stanowi dobre narzędzie skutecznego zarządzania dla potrzeb zapewnienia osiągnięcia celów publicznych. 2.5 Inicjatywy stymulujące popyt Wszystkie siedem projektów wykorzystało kilka podejść w celu stymulacji popytu. Są to: Bezpośredni kontakt z biznesem W projekcie Superfast Cornwall prowadzony jest dedykowany, wart 1 mln EUR, program zaangaŝowania przedsiębiorstw celem promowania korzystania z sieci NGA, w drodze spotkań i bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi przedsiębiorstwami. W przypadku MAN firma e net równieŝ zastosowała model stymulacji popytu wykorzystujący kontakt bezpośredni, koncentrując się na lokalnych władzach i organizacjach. Reklama Projekty Asturcon i Auvergne stosują bezpośrednią reklamę w celu promowania wiedzy na temat sieci NGA, natomiast Metroweb polega na reklamie przez dostawców detalicznych. Fastweb i Telecom Italia starają się trafiać bezpośrednio do klientów. Inicjatywy lokalne moŝna równieŝ uzupełnić kampaniami krajowymi, takimi jak promowanie przez Martha Lane Fox, brytyjskiego Cyfrowego Lidera. Współpraca z dostawcami usług Metroweb początkowo adresował moŝliwość wynajmu przepustowości do innych przedsiębiorców na zasadzie krótkoterminowych dzierŝaw (tj. poniŝej trzech lat) w celu zwiększenia wykorzystania sieci. W przypadku MAN firma e net współpracowała z dostawcami usług w celu świadczenia określonych usług poprzez sieć, a Progetto Lombardia ma w planach przyjęcie podobnego podejścia. Edukacja Progetto BUL Lombardia określił potrzebę edukacji ICT w celu szerzenia wiedzy na temat tego, w jaki sposób NGA moŝe zwiększyć wydajność przedsiębiorstw poprzez inicjatywy takie jak narzędzia współpracy. ZaangaŜowanie projektu Superfast Cornwall przejawia się w działaniach edukacyjnych dla podkreślania moŝliwości, jakie daje sieć NGA. 11

12 2.6 Porównanie z innymi sektorami Porównanie z projektami transportowymi W ciągu ostatnich 25 lat PPP wykorzystywano w celu finansowania budowy i utrzymania infrastruktury transportowej. W Wielkiej Brytanii podejście nabrało znacznego rozmachu w 1992 roku wraz z wprowadzeniem tzw. prywatnych inicjatyw finansowych (PFI) i od tego czasu rozprzestrzeniło się na inne kraje Wspólnoty Brytyjskiej oraz Unii Europejskiej. Istnieje kilka róŝnic między umowami PPP w zakresie transportu, a PPP w zakresie NGA, które sprawiają, Ŝe te drugie są trudniejsze w realizacji. Łatwiej przewidzieć popyt na usługi transportowe, poniewaŝ jest to dojrzała usługa, gdzie wzrost moŝna stosunkowo prawidłowo przewidywać, natomiast NGA jest nową usługą, gdzie popyt jest niepewny. Łańcuch wartości transportu jest stosunkowo prosty, obejmuje uŝytkowników transportu, rząd i prywatną spółkę zaangaŝowanych w PPP. Natomiast łańcuch wartości NGA obejmuje bardziej złoŝoną konfigurację dostawców detalicznych i dostawców aplikacji. NGA niesie ze sobą ryzyko technologiczne, które nie jest widoczne w sektorze transportu, polegające na tym, Ŝe podczas trwania projektu określonej wybranej technologii szerokopasmowej mogłyby zagraŝać inne technologie. Na przykład wdroŝeniu FTTC ( fibre to the curb ) moŝe zagraŝać FTTP lub rozwiązanie oparte na sieci bezprzewodowej. Alternatywna technologia moŝe zatem zapewnić moŝliwość wejścia na rynek dzięki konkurowaniu z projektem PPP, zagraŝając biznesowej propozycji zawartej w rozwiązaniu PPP. Ponadto sieci FTTP opartej na PPP mogłaby zagraŝać istniejąca sieć miedziana, jeśli technologia sieci miedzianych zostałaby na tyle udoskonalona, aby zapewnić szybszy dostęp do danych i dłuŝszą Ŝywotność moŝe to zmniejszyć wykorzystywanie sieci nowej generacji. 2.7 Zachęcanie do innowacji i szeroki zakres dostawców usług Otwarty i elastyczny model Sieć musi być otwarta i elastyczna, aby umoŝliwiać innowacje ze strony dostawców usług, po cenach, które są konkurencyjne, sprawiedliwe i które zniechęcą do zakładania alternatywnej infrastruktury. Zachęci to potencjalnych dostawców do zostania hurtowym klientem sieci opartej na PPP, w miejsce tworzenia oddzielnej sieć. Ryzyko związane z siecią miedzianą moŝna zmniejszyć poprzez uwzględnienie zamknięcia istniejącej infrastruktury miedzianej w ramach projektu PPP, tak jak ma to miejsce w projekcie Progetto Lombardia. Jest to skomplikowane, poniewaŝ w tej sytuacji projekt PPP będzie musiał zagwarantować spełnienie warunków prawnych, na których opierają się obecne usługi, a to wymaga udziału dotychczasowego operatora sieci w procesie wprowadzania zmian. Niemniej jednak takie podejście gwarantuje większą pewność, Ŝe odpowiednia liczba klientów przejdzie do nowej sieci w ramach projektu PPP. Model hurtowego dostawcy internetu Podmiot sprzedający dostęp do sieci NGA moŝe być wyłącznym dostawcą hurtowym lub świadczącym usługi hurtowe podmiotem operatora, który świadczy takŝe usługi detaliczne. Jeśli operator hurtowy posiada równieŝ podmiot świadczący usług detaliczne, musi istnieć pewna organizacyjna forma ich oddzielenia w celu uniknięcia konfliktu interesów. Problemy te zostały rozwiązane w projekcie Superfast Cornwall dzięki następującym środkom: funkcjonalne oddzielenie przedsiębiorstwa dostępowego firmy BT Openreach od jego podmiotów świadczących usługi hurtowe i detaliczne, regulacja cen i dostępu do usług przez brytyjski organ regulacyjny Ofcom oraz oddzielenie księgowości projektu Superfast Cornwall przez firmę BT. Operator wyłącznie hurtowy nie ma takich problemów, ale moŝe mieć inne trudności takie jak: ustanowienie poziomów cenowych, jeśli nie istnieje precedens krajowy (jak w przypadku projektu Asturcon) lub przyciągnięcie dostawców usług do sieci, poniewaŝ sieć moŝe nie posiadać wystarczającej liczby potencjalnych klientów, aby podłączenie do niej było opłacalne. 12

13 Zgoda na udzielenie pomocy publicznej Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie zgody jest łatwiejsze, gdy istnieje wkład prywatnego kapitału do projektu, poniewaŝ zmniejsza to intensywność pomocy publicznej, co stanowi kluczową miarę stosowaną przez KE w ocenie zakłóceń na rynku. 2.8 Potrzeba zastosowania długoterminowego podejścia W celu przyciągnięcia inwestycji na poziomie wymaganym do osiągnięcia celów Agendy Cyfrowej konieczne będzie uzupełnienie rządowych i unijnych inwestycji za pomocą znacznych inwestycji sektora prywatnego. Projekty PPP w zakresie NGA mogą być szczególnie atrakcyjne dla inwestorów poszukujących skromnego, ale stosunkowo bezpiecznego rocznego zwrotu finansowego w długiej perspektywie od firm ze stałym przepływem finansowym, takich jak np. fundusze emerytalne. W celu przyciągnięcia inwestycji ze strony organizacji poszukujących takich profili zwrotu, istotne jest, aby zminimalizować ryzyko za pomocą starannego opracowania warunków kontraktu PPP. Doświadczenie Metroweb sugeruje, Ŝe umiarkowane zwroty finansowe moŝna osiągnąć poprzez budowę zdolności przesyłowej sieci, którą moŝna wykorzystać do powielania rozbudowy na większym obszarze choć prawdą jest równieŝ, Ŝe Metroweb zbudowano w stosunkowo zamoŝnej części Włoch, która jest atrakcyjna pod względem handlowym. Metroweb korzysta takŝe ze swojego bliskiego związku z dostawcą detalicznym firmą Fastweb, co zredukowało ryzyko rynkowe. Jest to rozwiązanie mniej prawdopodobne w przypadku większości projektów PPP, które są ukierunkowane na obszary słabo rozwinięte. Gdy środki publiczne przeznaczane są na dotowanie prywatnych firm, istnieje ryzyko naruszenia obowiązujących przepisów unijnych. Pomoc publiczna jest na ogół niepoŝądana, poniewaŝ stwarza zakłócenia na rynku. Niemniej jednak mogą wystąpić określone sytuacje, w których dotacje moŝna uznać za akceptowalne. W szczególności zapewnienie dotacji państwowych moŝna uznać za akceptowalne, jeśli ich wystąpienie umoŝliwi szybki rozwój w zaniedbanych regionach kraju, takich jak Kornwalia czy Wyspy Szetlandzkie. Pomoc publiczna dla celów rozbudowy NGA moŝe być dopuszczalna, jeśli znacznie przyspieszy to wdraŝanie nowoczesnych rozwiązań w porównaniu z równolegle działającym wolnym rynkiem. Niemniej jednak, jak pokazują przykłady projektów Superfast Cornwall i Shetland, wniosek o przyznanie pomocy publicznej i procedura udzielania zamówień publicznych zabierają wiele czasu zazwyczaj 2-3 lata. Szybkość rozbudowy sieci po zdobyciu środków i wykonawców zaleŝy od wielu czynników, takich jak wpływ czasu na dostępność środków na budowę NGA oraz wielkość i złoŝoność projektu i ich wpływ na plan rozbudowy: w przypadku projektu Superfast Cornwall środki EFRR są dostępne tylko do 2014 roku w ramach programu konwergencji dla Kornwalii; Auvergne stopniowo wygasza rozbudowę NGA na przestrzeni 12 lat, tak, aby rozłoŝyć wymogi inwestycyjne w znaczącym okresie czasu. 13

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 9 września 2014 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: 1. Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 2. Część II ZałoŜenia techniczne

Bardziej szczegółowo

Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego

Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego Kwiecień 2009 Strona 1 z 21 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Stan polskiego rynku szerokopasmowego, dane na styczeń 2009 roku... 6 2. Stacjonarny dostęp

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna a inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym

Pomoc publiczna a inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym Pomoc publiczna a inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym Dlaczego warto mówić o Pomocy Publicznej? Zadania samorządów Wspólnota działań sektora prywatnego i publicznego (PPP) Projekt ustawy o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Wrzesień 2009 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS ILUSTRACJI... 7 SPIS TABEL... 8 1 ISTOTA I CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju rynku uwalniania pętli abonenckich (LLU)

Analiza rozwoju rynku uwalniania pętli abonenckich (LLU) Analiza rozwoju rynku uwalniania pętli abonenckich (LLU) Warszawa, październik 2010 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Metodologia... 3 3. Trendy rozwojowe i struktura rynku... 3 3.1. Penetracja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.6.2011 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2011 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (COMP/39.525 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą. Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r.

Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą. Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r. Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r. WKŁAD KOMISJI W DYSKUSJĘ NA TEMAT GOSPODARKI CYFROWEJ, KTÓRA ODBĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej Cel projektu ŚRSS Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI projektów inwestycyjnych

Przewodnik do ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI projektów inwestycyjnych KOMISJA EUROPEJSKA Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Przewodnik do ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI projektów inwestycyjnych Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. SEK(2011) 321 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA. SEK(2011) 321 wersja ostateczna PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2011 KOM(2011) 128 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego SEK(2011) 321 wersja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo