Data wydania: r. Utarło się w społeczeństwie fałszywe przekonanie, że jedynki wchodzą do Sejmu z automatu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data wydania: 13.10.2015 r. Utarło się w społeczeństwie fałszywe przekonanie, że jedynki wchodzą do Sejmu z automatu"

Transkrypt

1 Dt wyd: r. : r w o W um w t s ń P y s! L d ę b h c m m Z u d r rf m wskm ł s o p j d c w Wy tofm M Krys w o k ę d o P u t r t I p c Dow Utrło sę w społcństw fłsyw prko, ż jdyk wchodą do Sjmu utomtu

2 Prof. J SZYSZKO Lsom rtuk! J dą lcych Spółk Skrbu Pństw, któr jst prłą w koro Mstrstw Skrbu, są Lsy Pństwow. Spółk rąd ogromym mjątkm, który prd wsystkm skłd sę obsr lśy lcący około 8 mloów h. Powrch t stow 1/4 obsru sgo krju. Prdsęborstwo jst rtow gruj duż ysk, którym ocywśc trsują sę poltycy odpowdjący budżt pństw. Jdk puktu wd obywtl Lsy Pństwow to ogrom pąd, prd wsystkm Zlo Płuc, mjsc odpocyku rkrcj mloów lud. Udjąc sę do lsu spcr, wrto pmętć, ż w trwjącj jsc kdcj Sjmu kp PO PSL próbowł pod osłoą ocy mć psy Kostytucj RP. Zmysł był prosty stworyć tk mchm prwy, który powol ktm żsj rg (cyl wykłą węksoścą sjmową) prkstłcć Lsy Pństwow w spółkę prw hdlowgo. Wcśj wprowdoo już ps, który moco obcąż budżt Lsów Pństwowych. Ekp PO-PSL łożył Lsy Pństwow suprpodtk, który w prspktyw lt m drowć wyk fsowy sprwć, by rtowgo prdsęborstw Lsy Pństwow popdły w dług. Pry łych wykch fsowych wrtość spółk spdłby drstyc moż by ją było prjąć bc. Powloo by pomysł, który w prsłośc powolł wyprdć wl dobr prosprujących polskch kłdów prcy uwłscyć sę postkomustycj omkltur. Ply włsc Lsów Pństwowych ostły w porę uwżo pr PS. W srgch posłów PS jst wybty spcjlst od gospodrk lśj, były mstr środowsk prof. J Sysko. Dęk jgo cujośc moblcj opoycj Lsy Pństwow ostły obroo. Jst jdk sporo do rob, by psuć brdo dobr prosprującj frmy Lsy Pństwow. Wrto pmętć, ż to St węksoścą głosów PSL-u Pltformy odrucł rfrdum p prydt Adrj Dudy, w którym jdo pytń dotycyło Lsów Pństwowych. Urodł sę 19 kwt 1944 roku w Strj Młosj. W 19 roku ukońcył Wydł Lśy Skoły Główj Gospodrstw Wjskgo w Wrsw. Jko prcowk ukowo-dydktycy tytułm profsor jst ustjąco wry swojj ucl. Stypdyst uwrsyttów w Blg, Hold Nmcch. Posd tytuły doktor hoors cus dwóch uropjskch uwrsyttów: w Luburgu (Nmcy) Użgorod (Ukr). Opublkowł 230 ksążk, prc, publkcj ukowych krsu użytkow sobów pryrodcych kolog. Współtwórc krowk Smodlj Prcow Ocy Wycy Zsobów Pryrodcych SGGW SGH or Podyplomowgo Studum Kompscj Pryrodc dl Ntury Wykłd w Skol Główj Gospodrstw Wjskgo w Wrsw Wyżsj Skol Kultury Społcj Mdlj w Toruu. Złożycl prywtj stcj ukowo-bdwcj w mjscowośc Tuco (wojwódtwo chodopomorsk), dl studtów krjowych grcych, w którj prowdo są prc d podosm drowotośc lsów wykorystm sobów pryrodcych dl rowoju gospodrcgo. Orgtor mędyrodowych wrsttów rchtktury krjobru gospodrk prstrj. W projkt gżowych jst wl uwrsyttów, mędy ym w Nmcch, Hold, Ukr Błorus. Współłożycl Stowrys rc Zrówowżogo Rowoju Polsk. Cłok Rdy Nukowj Mędyrodowgo Istytutu Środowsk m. Skhrov w Mńsku Błorus. Mstr Ochroy Środowsk Zsobów Nturlych Lśctw w ltch Prydt Kowcj Klmtycj ONZ ( ). Sęd Trybułu Stu w ltch Posł Sjm V or obcj kdcj Sjmu RP. Lurt grody Nuk dl Pokoju ( Pr Ettor Mjor Erc Scc for Pc ) w 2008 r., dwj pr Śwtową Orgcję Nukowców (World Fdrto of Sccs). Orgcj t rs pod 10 tys. ukowców cłgo śwt, w tym pod 140 oblstów. Ngrodę otrymł jko drug Polk po J Pwl II. Icjtor (wspól PS) kcj br podpsów w sprw obroy Lsów Pństwowych prd pomysłm PO-PSL o włącu ch do sktor fsów publcych, co mogłoby ropocąć procs ch prywtycj. Icjtor XIV Kofrcj Stro Kowcj Klmtycj ONZ (COP 14) w Pou w 2008 r., któr pokł Polskę jko krj sukcsu w krs rcjolgo użytkow sobów rgtycych dl rowoju gospodrcgo sj ojcyy Europy. Pr dw tygod obrdowło tm pod 12 tys. ucstków prw 200 pństw śwt, rprtowych pr prydtów, prmrów mstrów. Zdcydowy prcwk wykl skodlwgo dl Polsk pktu klmtyco-rgtycgo wolk jgo rgocjcj. Dl Polsk koskwcją pryjęc pktu jst ogrc użyc rodmych sobów rgtycych (węgl kmy, węgl bruty, g łupkowy, gotrm) ulż sę od wętrych dostwców rg.

3 Wywd posłm Sjm RP Krystofm Mcjwskm, kdydtm posł w wyborch lsty PS, mjsc r Rdkcj: P pośl, t wywd m pryblżyć Cytlkom P postć rówo jko posł, jk wykłgo cłowk. Dlcgo Pltform tk pc bo sę powrotu PS do włdy? Cy to tylko wykł obw prd oddm włdy, cy tż coś węcj? Krystof Mcjwsk: N pwo jdj stroy to hstryc chow Pltformy jst lmtm strtg wyborcj. Z brku ych rgumtów Pltform sęg do worów, któr kdyś powolły jj odść sukcs. Z drugj stroy wyklucm rcywstj obwy których cłoków rądącgo ugrupow prd odpowdloścą tylko poltycą, l krą. W tym kotkśc jst to tylko obw prd utrtą dostępu do koryt, l trosk o włsą skórę, w dosłowym tgo słow cu. Rd.: No tk, l cy t obwy są prwdę słus? Cy rcywśc po wyborch krwożrcy PS urąd jtkę wym pltformrsom? Byłoby to prcż spł powd cłoków Pltformy or dowód to, ż ml rcję, strsąc społcństwo prd powrotm PS-u. Bć sę pow tylko prstępcy K.M.: P rdktor, już Churchll powdł, ż co prwd dmokrcj jst ustrojm moco doskołym, jdk ludkość do tj pory wymyślł lpsgo. Słą dmokrcj jst możlwość my ukłdu rądącgo, co w dłużsj prspktyw pobg włscu pństw pr jd obó poltycy, tym smym wąym tym ptologom włdy. Kdy romwm swom wyborcm, główym rgumtm powrotm PS-u jst jgo progrm. Wyborcy chcą my obou rądącgo PO-PSL, który pr 8 lt swoch rądów poprwł poomu życ Polków, l go pogorsył. Mm jdk dję, ż ty progrmow PS-u będą wżym cykm pry podjmowu bądź co bądź dcyj o chrktr poltycym. Ntomst co do rolcń, bć sę pow tylko prstępcy. Skoro tcy są w Pltform, to ocywśc pow mć powody do obw. A tk à propos, w P, dlcgo PS strcł włdę 8 lt tmu? Rd.: Słuchm K.M.: PS wygrł wybory hsłm ukr lud odpowdlych jwęks fry ptolog gospodrc. To sę wyborcom podobło. Po jkmś cs tomst do prku mdlgo cęł trfć formcj, ż CBA formcj utworo prcż w tym włś clu jmuj sę frm, l trop wykłgo Kowlskgo, bo dł p. łpówkę lkrow. N było tk, l lud skutk msowj propgdy mdlj w t sposób dł CBA odbrl pocul sę groż. Myśll:,,OK, łm tgo ptologcgo systmu jst słus, l koc już cp sę sych młych grsków. Rd.: A moż lud ml rcję? K.M.: P rdktor, prosę spojrć, co sę dj, gdy włdę w grśc drży Pltform wspól PSL-m. Obc 11 rodjów służb, lcąc sądów prokurtur, m dostęp do sych dych tlkomukcyjych. Istytucj t głsją do oprtorów prcęt 2 mloy wosków o udostęp dych tlformtycych roc. To wlokrot węcj ż rądów PS wlokrot węcj ż w krjch chodch. A cy rcywśc groż prstępcoścą w Polsc usd tką prmtą wglcję społcństw? N sądę Jdkż kto mcm wojuj, od mc g. Ostto podsłuchy wrócły sę prcwko smj Pltform. Rd.: To cy? K.M.: Podsłuchy pokły prd wsystkm, jkm ludźm mmy do cy. N jkm poom są t psudomorl utorytty, w swom mmu stojąc d społcństwm. W P, sł m jsc jd rflksj tmt prgrych wyborów. Pltform udło sę swgo csu wmówć wyborcom, ż PS jst obcchowy. Zrobl s osołomów, mohry. A sm km są? Prosę spojrć klbr tlktuly Mgr ż. Krystof Mcjwsk m 2 lt. Urodł sę w Pbcch jst bsolwtm Poltchk Cęstochowskj, którą ukońcył w 1977 r. Msk wspól żoą w Rdomsku. M sy. 15 lt prcowł w Fbryc Msy w Rdomsku, w 1993 roku łożył włsą frmę, którą prowd do dś dobrym wykm. Wl csu pośwęc prcy społcj, pomgjąc ofrom prstępstw dcom rod ptologcych. Jst: współłożyclm prsm Ogólopolskgo Stowrys Bpcństwo Sprwdlwość sdbą w Rdomsku; współłożyclm prwsym prsm Ogólopolskgo Forum rc Ofr Prstępstw sdbą w Wrsw; w ltch był rdym powtowym powtu rdomscńskgo (płąc fukcję prwodcącgo Komsj Rwyjj) or rdym mst Rdomsk; posłm Sjm RP V, VI VII kdcj. W Sjm prcowł w komsjch: Sprwdlwośc Prw Cłowk, Rowoju Prdsęborcośc, Sprw Zgrcych or Ochroy Środowsk, Zsobów Nturlych Lśctw. Aktyw wsprł prdsęborców, płąc fukcję wcprwodcącgo Stłj Podkomsj ds. Rmosł. Osobśc jko prwodcący lub wcprwodcący podkomsj krowł prcą d wlom projktm ustw, których jdą jwżjsych uwż prcę d projktm dotycącym Krjowgo Ctrum Skol Kdr Sądów Powschych Prokurtur. Chęt osobśc wspr dł różych orgcj porądowych, dl których scuk do druggo cłowk wlk o jgo godość są jwęksym wrtoścm.

4 jwęksych tuów Pltformy. W P, to są lud tk jcy b żdgo wyru, ż wt trudo ch sob prypomć. N mją pry tym c do powd. O, włś Komorowsk cłowk, który jk sę śmją truc w cs cłj swojj kdcj powdł głowy mj ż prydt Dud podcs ugurcj. Zrstą coś Pu cytuję: Uwżm, ż PO to twór stucy pł hpokryj. O mją włścw żdgo progrmu. N wyrżją w żdj trudj sprw d. N występują pod włsym syldm, bo to ch wl potrby jmow stowsk w trudych sprwch. To jst ocywśc gr brdo krótką mtę. Udją, ż są prtą, ą są. Udją, ż wprowdją ową jkość, ż są tm ow lud. W P, kto wypowdł t słow? Rd.: To jkś stry cytt. N wm, moż Nsołowsk? T P to prwdw kopl cyttów kżdą okję. K.M.: Tk jst, gdł P. To P Nsołowsk, który o Ludwku Dor wypowdł sę, ż położy sę cym Rjt, gdy t będ próbowł wjść do Pltformy. Rd.: Co wtdy, gdy to mówł, wydwło sę możlw... K.M.: Tk jk wydwło sę możlw wycęstwo prydt Dudy. Los lub jwdocj płtć fgl. Pmętm, ż Nprlskgo ywł obrydlwym, łgym hpokrytą obłudkm (śmch). Tr to jgo prtyjy kolg. Rd.: Obc PS pobył sę tgo koryst- go wruku. Posługując sę młodżowym jęykm, brdj obcchow jst obc Pltform. Itruc mżdżyl włsc poprdgo prydt sły chodź, sogu to pw wsystko, co po m ost. K.M.: Zgdm sę Pm. Pltform ws był prtą obcchu, jdkż ręc to ukrywł. Trb pryć, ż wsprł ch w tym tw. slo, węc lud, który myśll, ż skutk ch wcśjsych rcywstych sług, jko dłcy podm w csch PRL, co m rstą chwł wdęcość, będą ml w owj Polsc moopol włdę po ws csy. Prosę tkż pmętć, ż to Pltform jko prws dł PS-ow cos pożj ps, rowjjąc tw. prmysł pogrdy bprcdsową dotąd sklę, tj fl dotrwł ż do dsj. Rd. : Co dokłd m P myśl? K.M. Wrcm do csu pomysłu kolcj, po wygrych pr PS wyborch tw. PO-PS-u. Mlśmy uccw mry, wdąc w tkj kolcj ssę dl Polsk. Jdkż P Tusk mł. Podjął wtdy dcyję, w wyku którj Pltform stł sę opoycją totlą. Wtdy po r prwsy prdłożył swój trs osobsty pod dobro Polsk. N był to jdk r ostt. Rd.: To cy? K.M.: Mom dm P Tusk od pwgo momtu cął dążyć do rob krry mędyrodowj tmu podporądkowł wsystk dł. Tym rstą lży tłumcyć jgo ulgłość wobc Put. Pmętł, jk Put blokowł dobr powdjącą sę krrę P Kwśwskgo jgo gżow sę Ukr. Postowł popłć tgo błędu. Tym rstą włś jmuj sę Sjm, ckolwk mchmy t to tylko prwo, l rówż trdycj, kultur, rlg. O mją d skłć obywtl do tkgo, go postępow, p. do rowoju prdsęborcośc, kłd rody. Dsj skłją lud do mgrcj Rd.: I to wsystko? K.M.: Ocywśc. Nlży powolć ludom dłć god ch turlym styktm. To doprowd do rowoju, bogc sę, chęc posd rody. Igrowć lży tylko tm, gd to będ. Rd.: Cyl sąd P, ż to wsystko tylko dl stowsk? K.M.: Jśl chod o P Tusk, to tk m sę wydj, choć ocywśc mm płj wdy. Grl rstą cł Pltform to prt upł bdow, stwo wyłąc dorź koryśc. Tmu są gotow podporądkowć wsystko, wt trs pństw, któr rstą, jk mwł klsyk, stj tylko tortyc. Co węcj, mł rcję. Tylko kto do tgo doprowdł? Po tym mogę pobyć sę rflksj, ż Dold Tusk osągął swoj cl, do których dążył, l byt wysokm kostm. Rd.: N wdłm, ż jst P lbrłm. K.M.: Jstm woloścą scukm dl obywtl. Tymcsm poltycy PSL-u Pltformy trktują lud jk dorowętych. Dltgo w wsystkch wżych sprwch dcydują sm. Mom dm jst to błęd. Wlu poltykom wydj sę, ż wykl lud są głups od ch. Nkt jdk jst tk głup, jk to sę wydj ym, tk mądry, jk sę wydj jmu. T prwdłowość dotycy wsystkch. Wdług poltyków Pltformy rkomo obywtlskj dmokrcj prlmtr polg tym, ż skoro już wybrlśmy posłów, to jdy o mją prwo podjmowć dcyj, wt wbrw poglądom cj cęśc wyborców. Mom dm tomst poltycy są po to, by rlowć wolę obywtl. Ogo jst dl ps, ps dl ogo, drody wyborcy Pltformy Obywtlskj. Rd.: Co wobc tgo lży robć, by prwć pństwo? K.M.: Prd wsystkm mądr głosowć (śmch). A tk powż lży stworyć odpowd mchmy, w rmch których będą porusć sę obywtl. Rd.: W jkch wżych sprwch pństwo powo poostwć swobodę dcyj obywtlom? K.M.: Njlpsy prykłd to sścoltk. Pństwo powo rucć rodcom, by oddwl dc do skoły w wku sścu lt. Ntomst

5 moż stworyć m możlwość wyboru. Podob mryturm. Kto chc, pow móc prcowć dłużj, jdk osoby, któr tgo chcą, powy mć możlwość prjśc mryturę w wku 0 5 lt, jk było wcśj. Rd.: Skoro jstśmy pry tmtyc rfrdlj, to co P sąd o prywtycj Lsów Pństwowych? K.M.: P rdktor. Ukrytym clm Pltformy był chęć prkstłc dotychcsowj struktury Lsów Pństwowych w spółk prw hdlowgo, których kcj cy tż udły mogą być prdmotm obrotu. Cy to jst chęć wyprd osttgo mjątku, jk m poostł? Rd.: Prjdźmy do sprw loklych. Kdyduj P lsty PS-u. Kto jst P jwęksym kokurtm lśc? K.M.: N jstśmy kokurtm, mmo ż kżdy mus prcowć włsy wyk. Stowmy drużyę. Wlcymy ym prtm, sobą. Rd.: A jk by P schrktryowł poscgólych cłoków drużyy? Możmy cąć od P Atogo Mcrwc, który m jdykę lśc pw mjsc w Sjm. K.M.: Utrło sę w społcństw fłsyw prko, ż jdyk wchodą do Sjmu utomtu. O tym, kto ostj posłm, od pocątku do końc dcydują wyborcy. Iym słowy lcb oddych głosów kdydt dcyduj, kto ostj posłm, kto. Dobry prykłd to wyk osttch wyborów do Sjmu. W okręgu r 3 tk wym klskm osob umsco prwsym mjscu, lśc PS, lł sę w Sjm, mdt otrymły osoby umsco dlsych mjscch lśc. Odoś ckjących s wyborów ktulj lsty będę scgółowo ocł poostłych kdydtów. Poostwę to wyborcom. Al skoro już P pyt, to powm tk: Atom Mcrwcm my sę smt csu. Gdybym mł użyć jkgoś porów, tobym powdł, ż Ato Mcrwc to kowboj, to Kto chc, pow móc prcowć dłużj, jdk osoby, któr tgo chcą, powy mć możlwość prjśc mryturę w wku 0 5 lt, jk było wcśj sryf pogrc, pstolro. J jstm spokojym frmrm. O jst rwolucjostą, j wolucjostą. To, ż o jst jdyką, j sóstką, ocywśc m żdgo c. Jżl lud będą obwć sę postwy kofrotcyjj, to postwą m Ato wcl mus tych wyborów wygrć. Rd.: W ss wolucj drwowskj? K.M.: W ss wolucj społcj. Uwżm, ż lps jst mtod młych kroków, żl drmtycych m. Prosę P, lud chcą żyć spokoj. Ugć sę swom codym troskm prżywć cod rdośc. Cyż włś po to mmy wolość dmokrcję, by o j myślć? Rd.: Chod P do Koścoł? K.M.: P rdktor, wdmy roummy ldw cąstkę śwt, wrchołk góry lodowj, moż mj. Jstśmy jk ryby żyjąc w stw, któr mją pojęc, ż tuż d m stj y śwt: lud wrąt, plty, gwdy cły kosmos. Żyjąc w stw, mogą tgo śwt dostrc, tym brdj roumć. My jstśmy włś tkm rybm, tyl ż który s wrą, ż próc stwu jst jsc y śwt. To, co ywmy rcywstoścą, jst dobr prd m ukryt. Tylko osoby o młj wyobrź mogą wryć w Bog. Ocywśc osoby wrąc mogą go róż ywć roumć. To lży prcż głów od mjsc, gd sę urodlśmy. Cy będą to Id, Chy, cy Europ. Jdkż wsystkch łący wspól prko, ż próc stwu wypłogo wodą jst coś jsc. Rd.: Cyl wry P w Bog? K.M.: N tk postwo pyt ws odpowdm wprost: tk, wrę w Bog. Powm jdk coś jsc... Kdyś cytłm ksążkę mckgo psr Homr vo Dtfurth, pod dość prwrotym tytułm Duch spdł b. Autor stw w j dość skkującą tę, ż cły śwt prkęty jst cymś w rodju tlgcj, s móg jst jdy jj odborkm. Rd.: Ryykow t. K.M.: N jj poprc utor powołuj sę prykłd gąscy, któr by prpocwryć sę w motyl, mus kłuć lść, żby sę m owąć. Jdk ptk wdą, ż pod tkm uschętym, dobr wdocym tl ych lśćm kryj sę posłk. Dobą węc t lśc, sprwdjąc, cy kryj sę pod m smc prkąsk. Gąsc musą sę prd tym tkm jkoś obroć. Gdyby P był tą gąscą, to co by P robł, by obroć sę prd ptkm? (Dług chwl csy). Rd.: Musę pryć, ż m P skocył. Nc m prychod do głowy. K.M. No włś, mmo ż jst P tlgtym cłowkm. Oto co rob gąsc opróc tgo jdgo lśc, pod którym sę chow, kłuw jsc klkśc ych lśc. Ptk j dob, l jśl trf, sybko sę chęc. Prosę m powdć, skąd gąsc, któr m mógu, węc tym smym jst tlgt, moż wymyślć podobą strtgę. Zrstą podobych prykłdów w śwc pryrody są tysąc. Rd.: Węc tlgcj moż być cymś ym, ż sądmy? K.M.: Al tkż młość, dobro, pęko. Moż s móg odbr t pojęc dltgo, ż o już stją lż od go? Istją włś w Bogu? Muyk słysy muykę, cytjąc tylko uty, któr dl węksośc lud są jdy mło roumłym robckm. Moż trb ucyć sę cytć Bog jk t uty? Po prostu kżdy to potrf kżdy chc sę ucyć. N pchm sę do poltyk po to, żby sę chpć. Odwrot pr dw kdcj Sjmu brłm uposż poslskgo Rd.: Do Europy pły rk uchodźców o odmj kultur. Muułm posdją tmt rol kobt co poglądy ż Polcy. Moż pryjd cs, ż P będą tęskć sym dobrym csm. K.M.: Moż być tk jk w tym dowcp. W Nmcch dwóch polcjtów trymuj krowcę do kotrol. Jd ch sprwd prwo jdy mów do druggo: Ty, Ahmd, obc jk dw wsko Mullr. Rd.: Myśl P, ż dl s tk groż jst rl? K.M.: N scęśc Polsk jst dl cudomców krjm trkcyjym mmy sk słk jst mo (śmch). Rd.: Ubg sę P o mdt poslsk, prosę powdć, jk są P moc stroy? Dlcgo wyborcy mją P głosowć? K.M.: Prd wsystkm pchm sę do poltyk po to, żby sę chpć. Odwrot pr dw kdcj Sjmu brłm uposż poslskgo. N lży m drogch grkch. Prd wjścm do Sjmu byłm dobr fukcjoującym prdsęborcą, moj żo jst lkrm. N musmy żyć kost pństw. Dwo tmu, bo w 1998 roku, wr pryjcółm łożyłm stowrys Bpcństwo Sprwdlwość. Wslk bżość w jst ocywśc prypdkow (śmch). Jdk moj w był prws. Mogę pochwlć sę rówż ym cjtywm społcym. W 2000 roku byłm współłożyclm prwsym prsm Ogólopolskgo Forum rc Ofr Prstępstw sdbą w Wrsw. Wymm tylko t orgcj porądow, chocż gżowłm sę w prc ych, gdyż brdo moco wpłyęły o moj późjs życ prywt. Rd.: No włś. Kżdy pyt, po co P tk wl csu pośwęcł prcy w orgcjch, któr po kłopotm pryosły żdj koryśc. K.M.: Myl sę P. Po prws, kdy myślłm o drugm cłowku, gdy ocłm swojj prcy pr

6 prymt koryśc fsowj. Moż roumć tką postwę wtdy, kdy smmu stj sę ofrą prstępstw, bo wówcs docr do cłowk, jk jst bsly w oblcu otcjącj go rcywstośc. M mojj rod d było poć tę okrutą rcywstość. My sob jkoś pordlśmy, l prosę m wryć dcydow węksość lud w oblcu wogo pr sb scęśc pordć sob moż. Dltgo tż postowłm trochę swojgo wolgo csu pośwęcć ym. Rd.: W wąku tym, cy moż P powdć, jk są owoc tj prcy? K.M.: Trudo ocć smgo sb, l trochę różych cjtyw końcyło sę w mojj oc sukcsm. Po prws, mło kto dsj w, ż cjtywy Ogólopolskgo Forum rc Ofr Prstępstw, wspól Mstrstwm Sprwdlwośc, dń 21 lutgo pośwęcoy ostł ofrom prstępstw w tym cs pr tydń w wsystkch sądch prokurturch w Polsc moż uyskć drmową pordę prwą. Pr srg lt orgowlśmy drmow wkcj dl dc pochodących rod ptologcych lub bdych, mogących sob wkcj po domm rodym powolć. W późjsym cs, będąc dw kdcj posłm RP, prcowłm w sjmowj Komsj Sprwdlwośc Prw Cłowk, by tm dl wykłgo jdc chlb, bując swom dośwdcu, poprwć poycję ofr prstępstw. Dsj w polskm prw prstępc m gwrtow prw wsystko, dwoktm urędu włąc, podcs gdy ofr ostwo jst sm sob, mjąc pomocy kąd. Rd.: Jst P krą śmrc?...kdy myślłm o drugm cłowku, gdy ocłm swojj prcy pr prymt koryśc fsowj K.M.: Śmrć jst krą, lc sposobm lmcj jdostk, ocywśc w rmch wymru sprwdlwośc, któr sługują to, by żyć w społcństw. Krą jst ockw blską śmrć. Tk, uwżm, ż który sprwcy strsych brod pow lcyć sę tym, ż skoro bjją ych, o tkż mogą być pobw życ. Rd.: Jk woj? K.M.: A cy mordrcy wypowdją wojy społcństwu? Rd.: Prypom m sę dowódc GROM-u, który wspomł jdą oprcj. Chodło o pojm groźgo trrorysty. Prowdący romowę dkr spytł: Al co roblśc jgo ochroą, t trroryst mł prcż dsęcu ochrory? Wylmowlśmy ch odpowdł kmą mą dowódc GROM-u. Brdo m sę t odpowdź podobł. K.M.: Pmętjmy jdk drugj stroy o śwętośc ludkgo życ, rstą wslkgo życ w ogól. Podstwowym prykm jst: N bjj. Rd.: Podstwowym jst: Młuj blźgo jk sb smgo. K.M.: O, to pwo jst trudj spłć (śmch). Rd.: P pośl, P jst osobą powsch ą mdów. Jśl P pow cgoś o swoch osągęcch, to kt sę dow. Dl wyborców poost P postcą omową. K.M.: Mm sę chwlć? Dobr, l krótko. Wsystko, jk już wspomłm, cęło sę od stowrys. Cł d chyb spodobł sę prsow Kcyńskmu, bo to o do m dwoł propoycją współprcy. Pr krótk cs byłm wt w Zrąd Główym Prw Sprwdlwośc. Rd.: W Sjm coś P dłł? K.M.: Zsdłm w lcych komsjch sjmowych, młm dość stoty udł jko prwodcący podkomsj w owlcj ustwy o ochro dych osobowych cy ustwy o Krjowym Ctrum Skol Kdr Sądów Powschych Prokurtury. Sporo tgo było, choć wdomo, ż tk orml, żmud prc ckw op publcj, którj pw wydj sę, ż wykoyw wodu posł polg głów drmowych podróżch jdu w kskluywych rsturcjch. Rd.: W powschym prkou do poltyk d sę po to, by kręcć lody, jcęścj kostm lud. K.M.: Ptrąc to, co sę wokół dj, trudo tmu prcyć. Stąd tk pk w Pltform; dążyl robć wsystkgo, co plowl. A plowl romchm. Chod włsc o lsy, bo to prwdwy, rokrdoy jsc mjątk. Smo drwo jst wrt 400 mld łotych. Rd.: Lokl P sę udlł? K.M.: Posł opoycj m wlkch możlwośc dł, l coś coś udło sę robć. N prykłd pomogłm w urgulowu sttusu prwgo stcy hrcrskj w Błym Brgu, wystąpłm cjtywą d Muum Rdomscńskmu m twórcy tgo muum prof. Skowskgo, pomk św. Jdwg tż stął dęk mojmu osobstmu gżowu... Rd.: To ud. K.M.: Fkt. Tk dł skupją sob blsku flsy. Al to tż kwst wyboru, cy dł sę tylko pok, cy rob sę rówż coś młgo, choć wżgo. Rd.: Cyl wybór jst wży? K.M.: Wybory dcydują o cłym sym życu. Wyborów dokoujmy kżdgo d, choć wsystk są rów wż. Tkm wyborm jst ukońc skoły, młżństwo, prc. Byc posłm (śmch). Rd.: A tgoroc wybory do prlmtu? K.M.: Myślę, ż o będą prłomow. Polcy mją już Dsj w polskm prw prstępc m gwrtow prw wsystko, dwoktm urędu włąc, podcs gdy ofr ostwo jst sm sob, mjąc pomocy kąd dość. Prosę pmętć, ż dorosło już pokol, któr pmęt csów PRL-u. Oo chc po prostu orml żyć. Tymcsm, wt mjąc prcę, jst to po prostu możlw. Jk moż żyć 1500 ł? Kupć msk, pwć utrym rod? Co robł m Pltform? Nwolków śwdcących drmową prcę dl chodch kocrów, któr dodtkowo cł ysk wyprowdją do swoch krjów. Tk, prosę P, to jst c go, jk owocs wolctwo, ksplotcj krju kololgo, jkm dl Zchodu jst Polsk. Rd.: N prsd P? K.M.: Nktóry mówą, jk t Koścół był ły. Pobrł dsęcę, węc podtk w wysokośc 10% dochodu. Dsj podtk wyosą około 8% wsystko jst OK. W strożytym Rym, gdy podtk prkrcły 30%, wybuchły msk. Nwt buty. À propos, cy P w, ż wolk w Rym otrymywł 10% tgo, co robł? No mł dch d głową drmo, do tgo odż wyżyw. My dostjmy 14% tgo, co robmy, pry cym msk, ubr jd musmy sob kupć sm. Cy jstśmy węc kmś gorsym ż wolk w strożytym Rym? Rd.: P sę uśmch K.M.: Tk, l jst m wcl do śmchu. Polsk gospodrk jst dłużo, to brdj, ż chc pryć rąd. Jstśmy blscy bkructw, stk mlrdów wypływją Zchód, by rtowć poom życ tmtjsych mskńców. Pltform to prskd. A żby łtć jkoś durę budżtową, łup sę sych prdsęborców, jcęścj pr my trprtcj prw, lbo w ogól wbrw prwu. Zbr sę tym, który jsc cokolwk mją. Komu Pltform odbr, jk już lud c będą ml? Rd.: Zbr sę tkż bdym. K.M.: Bdym tyl sę br, co dj sę tgo, co sługują, to jst mmum pwjącgo god życ. W Polsc są obsry bdy, o których poltycy mją pojęc, lbo chcą mć. Zrstą trudo j dostrc ok wrswskch gbtów. Głod dc to mt, lc rcywstość. Rd.: Rąd mów, ż dl wsystkch wystrcy.

7 K.M.: Al dlcgo wystrcy? Bo pąd mogąc slć budżt są trsfrow grcę. N mmy prcż włsych bków, wsystk ostły sprd. Trudo sę dwć, ż dbją o o trsy włsych obywtl, s. To smo dotycy suprmrktów dużych sc hdlowych. Dlcgo płcą o prw żdych podtków? Jk mją płcć, mją wę bw cy sę od ow. Ocywśc są wyjątk. Rd.: Węc co robć? K.M.: Po prws, poltycy musą ucyć sę krowć dobrm ogółu, tylko swom or swoch prtyjych towrysy. Ocywśc jst spor grup bfcjtów rądów PSL-u Pltformy, jkś klk proct. To jcęścj rody - J jom, który dęk tmu otryml jkś stowsk. Jst tż klk proct osób, którym sę wydj, ż są bfcjtm tych rądów. To tw. lmg. Ntomst PS chc, by bfcjtm jgo rądów był możlw jwęksy proct społcństw. Włś o to chod. W tym tkw różc. My, to cy j or moj kolżk mo koldy PS-u, myślmy ktgorm pństw, rodu obywtl, o ktgorm kols stowsk. Rd.: Jdk obywtl ch głosowl. PS sdm ry pod rąd prgrł wybory. Cyżby wyborcy byl ślp? K.M.: Myślę, ż to my moglśmy dostć sę do ch, swom prwdwym prkm. Pr cł lt obowąywł prk Pltformy jk pryjd PS, to będ poż- dwg urodł sę 18 lutgo 1374 r. jko córk Ludwk, król Węgr Polsk, or Elżbty Bośckj. Po ojcu oddcył tro Polsk. W wku 10 lt ostł koroow królową Polsk. Dęk młżństwu królowj Jdwg Włdysł- rł mł dc. W codj rtoryc md prdstwły PS jko jwęks groż dl Polsk. Rd.: Wobc tgo wróćmy do pocątku sj romowy. Cy Pltform m sę cgo obwć, jśl dobędc włdę? K.M.: Tk, bo lkwdujmy ptolog, których budow ostł włd Pltformy. To włś ormlość jst ch jwęksym grożm. Jj sę boją, PS-u. Rd.: Cy P prsd? Prcż żyjmy w w mrę ormlym krju tr. K.M.: W mrę. Zlży, jk jst t mr. Żyjmy w krju, w którym osoby posdjąc pożądą wdę popłją smobójstw, jcęścj pr pows-. Mówą: Wyrucę śmc, r wrcm, potm: A moż wjdę do pwcy sę powsę, lbo w prrw mcu pójdę do grżu sę strlę? Kto w to wry po posłm Nsołowskm? Njtwrds ggstry wsl sę w clch w sprw Olwk, bójstw Dębskgo, długo by rstą wymć. A śwętj pmęc Adrj Lppr? Był, jk był, moż go było lubć bądź, l pwoścą lży wyjść okolcośc jgo śmrc. Tk włś jst s pństwo. Rd.: Węc jst orml? K.M.: Polscy prywódcy prywycl s do tgo, ż ws musl służyć obcym pom, lwj bądź prwj stroy mpy. Jdyym wyjątkm, co rstą potwrdją odsyfrow dokumty msco WkLks, był śp. prydt Lch Kcyńsk. Drugm jst obcy prydt Adrj Dud. Dwóch to dużo, l wcąż mło. Dltgo węc t wybory są tk wż. O dcydują o tym, cy w jblżsym cs Polsk będ wolym krjm. Rd.: A jst? K.M.: To jst t rodj wolośc, który sob wymryłm. Al moż jsc dockm. Dsj trb robć coś, cgo jsc żd ugrupow poltyc robło. Trb dbć o trsy obywtl. Moż wyborcy ddą m ssę to, by tk roumą wolość współtworyć. Rd.: Dękuję romowę. wm Jgłłą, wlkm ksęcm Ltwy, dosło ufudowł sptl w Bcu, wyposżył sptl do u polsko-ltwskj. Crmo ślub, w Sdomru Sącu, tkż otocył opką poprdo chrtm Jgłły, odbył sę w K- sptl mjsk klstor, w tym sptl św. Jdwg Śląskj w Krkow, Strdomu. Zmrł 17 lpc 1399 r., wkrótc po połogu. Po śmrc Jdwgę otocoo kultm. 31 mj 1979 r. ostł btyfkow pr twrdtdr Królwskj 18 lutgo 138 r. Popr kt kultu, 8 crwc 1997 r. koow. fudcyjy tstmtly stł sę współło- W obu prypdkch osobśc dokoł tgo J życlką Uwrsyttu Jgllońskgo. Pwł II, ogłsjąc ją odpowdo: błogosłjdwg uprwł dłlość chryttywą woą śwętą. Życorys św. Jdwg Królowj Podękow... Węcj : Stc hrcrsk w Błym Brgu powstł w 1979 r. w cy społcym, położo jst w Prdborskm Prku Krjobrowym, opodl rk Plcy. W okrs ltm pryjmuj hrcry tru cłgo krju. Jst śwtym mjscm rówo do odpocyku, jk do dobyw owych umjętośc wśród uchów hrcry.

8 Gd sę podl wsyscy tgo pocągu? Kcyńsk Tusk ml wypdk Pochowlm. smochodowy. Ocywśc pokłócl Wsyscy gęl, co do jdgo? sę, cyj w. Tusk wytrymł Nktóry mówl, ż jsc mów: Nc to pordę. Mją żyją, l kto by tm, p, polty Jrku, kłóćmy sę, moj w węksość. kom wrył... Jrk msy: N o, moj w końcu, rcj... Wykolł sę pocąg woący pol Mom romówcą jst p WlDold to sprwdlw: skch posłów. N mjsc pędą k- dmr Pwlk. P prmr, kto W lży po obu stroch. Nc py rtowc, krtk śmgłowc. wygr wybory? sę stło. Rojm? I wycąg prgdy prybyl, okło sę, ż m Ns kolcjt. sówkę, podjąc Jrkow. Jrk pj, żdych cł. Sf rtowków pyt Cyl... oddj Dokow, t chow ją do okolcych mskńców: Wsystko jdo. ks. Jrk pyt: A ty pjs? N, j ckm polcję. Śwt sę śmj... Późym wcorm w Wrsw bdyt w crj msc wyskkuj chodk prd dobr ubrgo mężcyę prykłd mu broń mędy żbr: Dwj swoj pąd! żąd. Npdęty odpowd oburoy: N możs tgo robć! Jstm posłm! W tkm r odpowdł rbuś oddwj m moj pąd! Do Tusk prychod dordc: P prmr, mmy problm... No co jst? Mmy sodż, którgo wyk, ż Polkom żyj sę dobr są brdo dowol. To supr, gd problm? Sodż prprowdoo w Wlkj Bryt... W kulurch sjmowych posł spc ucho do posł: Żo drd cę trm sym kolgm łwy. N to drug, wrusjąc brd rmom: Dold Tusk odwd gospodrstwo rol. Gdy lł sę w chlw, pośród std dorodych śwń, towrysący grup ofcjl fotorportry tychmst cęl strlć fotk. N to Tusk: Tylko żby m tm było jkgoś głupgo podpsu pod djęcm, typu Kcor Dold św, lbo coś tkgo! Alż skąd, p prmr. Wsystko będ ccy. Njutr ukuj sę gt djęcm Tusk wśród śwń podps: Dold Tusk (trc od lwj). Mtrł KW Prwo Sprwdlwość ul. Nowogrodk 84/ Wrsw

Pojęcie modelu. Model ekonometryczny. Przykład modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy analizy ekonometrycznej

Pojęcie modelu. Model ekonometryczny. Przykład modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy analizy ekonometrycznej Poęc modlu Modl s o uproszczo przdsw rzczwsośc Lwrc R Kl: Modl s o schmcz uproszcz pomąc so sp w clu wś wwęrzgo dzł form lub osruc brdz somplowgo mchzmu Główą zlą modlu s możlwość go bzpczgo przprowdz

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica to ne grnc Pyrzowce ul. Centrln 5, 42-625 Ożrowce Tel/fx. 032 380 23 28, lgd@lgd-brync.pl www.lgd-brync.pl KRS 0000263450,, NIP 625-23-18-756 REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9 ELEMENTY PROSTOKĄTNE nomcj tcniczn 1 Knły 2 Koln 3 Tójniki 5 Oszki Czwóniki 7 Pzjści 8 ELEMENTY DACHOWE Postwy cow 9 Wyzutni 11 Czpni powitz 13 Wywitzki 15 Koln czpn 15 NOX STANLESS STEEL 58-512 St Kminic

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

UWAGI O ROZKŁADZIE FUNKCJI ZMIENNEJ LOSOWEJ.

UWAGI O ROZKŁADZIE FUNKCJI ZMIENNEJ LOSOWEJ. L.Kowls - Uwg o rozłdz uc zm losow UWAI O ROZKŁADZIE UNKCJI ZMIENNEJ LOSOWEJ. - d zm losow cągł o gęstośc. Y g g - borlows tz. g - B BR dl B BR Wzczć gęstość g zm losow Y. Jśl g - ścśl mootocz różczowl

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodawania reklamy

Instrukcja dodawania reklamy Istrukja dodawaa rklam b s tu P w r st la m uj m C S ku t r k www.p.om www.sawa.om www.orst.om fabook.om/p a h Krok 1 Rjstraja owgo użtkowka la m uj m 1. Whodm a jd trh portal, klkam a lk dodaj rklamę

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

ω a, ω - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy

ω a, ω - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy Prekłne Mechncne PRZEKŁADNIE MECHANICZNE Prekłne mechncne są wykle mechnmm kołowym prenconym o prenesen npęu o włu slnk wykonuącego ruch orotowy o cłonu npęowego msyny rooce, mechnmu wykonwcego lu wprost

Bardziej szczegółowo

Tw: (O promieniu zbieżności R szeregu potęgowego ) Jeżeli istnieje granica. to R = ) ciąg liczb zespolonych

Tw: (O promieniu zbieżności R szeregu potęgowego ) Jeżeli istnieje granica. to R = ) ciąg liczb zespolonych Automatya i Rootya Aaliza Wyład dr Adam Ćmil cmil@agh.du.pl SZEREGI POTĘGOWE ( c ciąg licz zspoloych c ( z z - szrg potęgowy, gdzi ( c - ciąg współczyiów szrgu, z C - środ, ctrum (ustalo, z C - zmia. Dla

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej z Wojewódzką Komendą OHP są przestrzegane. Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy Nr...

Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej z Wojewódzką Komendą OHP są przestrzegane. Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy Nr... Dz tw r 77 4674 Pz. 518 ącz r 4 Mcwć t Pczęć rcwc (mcwć t) (częć rcwc) Wwóz Km OHP z rctwm trum uc Prc Mz w... DOKŁD MRY MÓW O RFDJĘ! Or, z tór wum rfucę. W rcwc Dzń zwrc umw rfucę rfucę wgrzń wcch mcm

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Pienińskich Portali Turystycznych

Pienińskich Portali Turystycznych Ofrta Pńskch Portal Turstczch b s z tu P w z c r st la m uj m C S ku z c t r k www.p.com www.szczawca.com www.czorszt.com facbook.com/p c a h Krótko o Pńskch Portalach Turstczch Pńsk Portal Turstcz został

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Frgmnt rmowy uostępniony przz Wywnictwo w clch promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszlki prw nlżą o: Wywnictwo Zilon Sow Sp. z o.o. Wrszw 2015 www.zilonsow.pl Prw łoń, lw łoń. Przyłóż obywi łoni

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W POTOKU 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY IV-VI. do obowiązkowych zajęć edukacyjnych

SZKOŁA PODSTAWOWA W POTOKU 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY IV-VI. do obowiązkowych zajęć edukacyjnych SZKOŁA PODSTAWOWA W POTOKU 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY IV-VI do obowąkowych jęć dukcyjych Prdmot Kls Autor Tytuł Wydwc Uwg hstor społcństwo komputrow jęyk glsk jęyk polsk mtmtyk Wojcch Klwt,

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA SZKÓŁ 2015/2016 SZKOŁY PODSTAWOWE. K o s. S i a t k ó w k a. r ę c. y k ó w k a. r ę c. n a. n a. c h ł

KLASYFIKACJA SZKÓŁ 2015/2016 SZKOŁY PODSTAWOWE. K o s. S i a t k ó w k a. r ę c. y k ó w k a. r ę c. n a. n a. c h ł Lp B g I d B g f 4 - b j U j U j r ę r ę K K T T C ż H W ż B g um d L d d d d d d d A 1 Dbr 27 18 37 8 10 14 18 8 11 16 16 14 11 11 31 6 256 2 p 7 6 10 24 10 8 11 9 11 8 31 18 9 9 10 10 11 7 202 3 Kd 6

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia. Mgr inż. Dariusz Przybył

Formy zatrudnienia. Mgr inż. Dariusz Przybył Mg ż. Ds Pbł Psębcść Mżlwśc : Uw lc Uw ł Uw pcę Włs f cs Mg ż. Ds Pbł Psębcść Mżlwśc : Uw lc Zl: l g l pcwc bk kwch bwąń bk kwch bwąń wsk wg bk bwą łgkswg W: l g l pcwc bk ZUS'ów bkcj bk lsj pspkw bk lcń

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka]

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka] Rozził moy Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EC Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EN 439-1/EC 439-1 Bni typu zgoni z EN 439-1 W trki ni typu systmu przprowzn zostją nstępują ni systmów szyn ziorzyh Rittl jk

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk WSTĘP HERBATY CZARNE KLASYKA NA PÓŁCE Hrt zr ę sgt śró hrt (70% lś srzż hrt) Mż rzgtć z r różrh sh ltg z lrh ó ś Pls K z hrt? Dż zl z ł zr? C r lzg? Pls r tór zz ę zló ż hr Wśró głóh ó sęg ę sę zą łśś

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania Podstawy opracowania Charakterystyka istniej cego zagospodarowania terenu...

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania Podstawy opracowania Charakterystyka istniej cego zagospodarowania terenu... SPIS TRE CI 1 P, l w 3 2 Pw w 7 3 C w 8 4 C w w 9 41 Rw w 9 WYKAZ RYSUNKÓW N Tł S Sl 4/1 Pl w 1:1 4/2 PLAN SYTUACYJNY - P Wl - w 39 w 1:5 B Uł Pw - Bwl M B 2 1 P, l w P w l P Wl, l K, K l w l l Kw w B

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-VII.431.3.2015 Pan lek. Ireneusz Stawowski Łódź, dnia 18 grudnia 2015 r. IMI-MED Centrum Medyczno Psychologiczne 95-070 Antoniew k/łodzi, ul. Dorotki 4 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

6. *21!" 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;!" "+!"!4 oraz "" % & "!4! " )$!"!4 1 1!4 )$$$ " ' ""

6. *21! 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;! +!!4 oraz  % & !4!  )$!!4 1 1!4 )$$$  ' Memy fow 09..000 r. 6. *!" ( orz ( 4 % rezerwy memycze $ :;!" "+!"!4 orz "" % & "!4! " $!"!4!4 $$$ " ' "" V w dowole chwl d e wzorem V 0 0. &! "! "" 4 < ; ;!" 4 $%: ; $% ; = > %4( $;% 7 4'8 A..85 B..90

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak Nr Grudzń 2015 Gospodrk-Nuk-Tchnk-Kultur-Sztuk-Sport-Społczństwo Prof. dr hb. nż. Wojcch Kclk Izbl Pcuch Sylwtk profsor nukowc dydktyk orgnztor. Prof. dr hb. nż. Wojcch Kclk (ur. 1 945) jst bsolwntm Poltchnk

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika.

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika. WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY fere zmowe L p Nzw wrszttu Prowdzący Dt Wek Koszt od 1 Mejsce uczestnk 2 7 lutego 1 Półkolone z rozrywką w progrme mn zjęc plstyczne, muzyczne, sportowe, gry zbwy ntegrcyjne,

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Jarosław Milewski

dr hab. inż. Jarosław Milewski dr hb. ż. Jrosłw Mlws O b s r o w : N t h D d o w : D d t h h D s p l o w : E r g t Profl Ptt A. Mllr, J. Mlws, d T. Tomborows, Fl ll [ogwo plwow], 2008. A. Mllr, J. Mlws, d T. Tomborows, Mro-f for r-l

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 25.01.2003 r.

Matematyka finansowa 25.01.2003 r. Memyk fisow 5.0.003 r.. Kóre z poiższych ożsmości są prwdziwe? (i) ( ) i v v i k m k m + (ii) ( ) ( ) ( ) m m v (iii) ( ) ( ) 0 + + + v i v i i Odpowiedź: A. ylko (i) B. ylko (ii) C. ylko (iii) D. (i),

Bardziej szczegółowo

1TEH Wychowawca: mgr Aleksandra Kozimor Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek N P S N P S N P S N P S N P S

1TEH Wychowawca: mgr Aleksandra Kozimor Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek N P S N P S N P S N P S N P S 1TEH Wychowawca: mgr Aleksandra Kozimor 1 8:00-8:45 SK BHP-1/2 201 OE org-1/2 305 OE tpw-1/2 305 KK j.p 214 AM his 114 KA DzP-2/2 214 OW dzi-2/2 114 KA DzP-2/2 214 2 8:55-9:40 KK j.p 210 OE org-1/2 305

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

Cwiczenia do wykladu FIZYKA IIA 2003/2004 - Seria 4

Cwiczenia do wykladu FIZYKA IIA 2003/2004 - Seria 4 wici o wyklu FIZYK II / - Sri Zi Olicyc pojmosc kostor plskigo o powirchi oklk S, or olglosci miy oklkmi. Zi. Olicyc pojmosc kostor kulistgo o promiiu wwtrym i wtrym Zi Olicyc pojmosc stpc uklu wirjcgo

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa z geometrią analityczną. WYKŁAD 11. PRZEKSZTAŁCENIE LINIOWE WARTOŚCI I WEKTORY WŁASNE Przekształcenie liniowe

Algebra liniowa z geometrią analityczną. WYKŁAD 11. PRZEKSZTAŁCENIE LINIOWE WARTOŚCI I WEKTORY WŁASNE Przekształcenie liniowe lgbr liio gomtrią litcą / WYKŁD. PRZEKSZTŁCENIE LINIOWE WRTOŚCI I WEKTORY WŁSNE Prkstłci liio Diicj Prporądkoi ktorom R ktoró k R, : jst prkstłcim liiom td i tlko td gd: k k k k c c c c c Postć prkstłci

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

to jest biegun... to jest biegun... Twoje Imiê i Nazwisko:

to jest biegun... to jest biegun... Twoje Imiê i Nazwisko: N kñcch œwt! Krt prcy - Klsy I - III Tt w¹y Kp¹ EAZA - Dw Bgy - c³y œwt rlw¹ w ltch 2013-2015 Krty prcy w frc pf jj¹ s¹ str.wrc.pl w k³c Ekcj > Ofrt kcyj Twj Iê Nwsk:... 1. Ns plt, Z, ps w bgy - pó³cy

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2010 r.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2010 r. OKE Łomż 00 stron z 5 powt M. Olsztyn WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 00 r. Powt M. Olsztyn CZĘŚĆ I Dn zmszczon w częśc I sprwozdn dotyczą mturlngo po rz prwszy. bsolwntów, którzy przystąpl do gzmnu. Ops populcj

Bardziej szczegółowo

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia NOTA nr 1 ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - WARTOŚĆ BRUTTO Koszt zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy Inne wrtości niemterilne i utorskie prw mjątkowe, prw pokrewne, licencje, koncesje

Bardziej szczegółowo

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu r lp Br - lp ul. Łbsńsk 2 tl. 72 23 859 Zprs trku l 3.-2. D u Atż srs stlcj gch GAZ BZZA 86-6 Br Bgsk ul. stńcó lkp. 44 tl./fx 364 6 tl. k. 67 35 43 chk pj kputr gstk stlcj gch kputr gstk slk, AB, TC,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy turystyki aktywnej

Organizatorzy turystyki aktywnej Pg 1 Orgniztorzy turystyki ktywnj br z GO D¹brow Bi³ostock ó nystok Suchowol s MOÑK SOKÓ K Stwiski Knyszyn Jdwbn Czrn Bi³ostock 64 OM izn silków Suprœl S u pr œ l Tykocin Choroszcz B YSTOK Z b. S imi nówk

Bardziej szczegółowo

2.3.1. Iloczyn skalarny

2.3.1. Iloczyn skalarny 2.3.1. Ilon sklrn Ilonem sklrnm (sklrowm) dwóh wektorów i nwm sklr równ ilonowi modułów ou wektorów pre kosinus kąt wrtego międ nimi. α O Rs. 2.8. Ilustrj do definiji ilonu sklrnego Jeżeli kąt międ wektormi

Bardziej szczegółowo

Wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami w przypadku 3 lub więcej drużyn tworzona jest małą tabele

Wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami w przypadku 3 lub więcej drużyn tworzona jest małą tabele REGULAMIN I PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS V EDYCJI LIGI LET S MOVE WIOSNA 2013 Rozgrywk Lt s mov mją hrktr mtorsk tzn., h uzstnkm n mogą yć zwony zynn grjąy lu zgłoszn o rozgrywk płkrskh

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok Krjowy Ruch kologiczno- Spolczny ul. Kuroptwy 9 05-500 Mysidlo NP123-10-32-147 RGON015563734 Sprwozdni finnsow z20l0 rok Urz4d Skrbowy w Pisczni Ul. Czjwicz 2/4 05-500 Pisczno Mysidlo, dn. 30.03.201 1r.

Bardziej szczegółowo

CIĄGI LICZBOWE. Naturalną rzeczą w otaczającym nas świecie jest porządkowanie różnorakich obiektów, czyli ustawianie ich w pewnej kolejności.

CIĄGI LICZBOWE. Naturalną rzeczą w otaczającym nas świecie jest porządkowanie różnorakich obiektów, czyli ustawianie ich w pewnej kolejności. CIĄGI LICZBOWE Nturlą rzeczą w otczjącym s świecie jest porządkowie różorkich obiektów, czyli ustwiie ich w pewej kolejości. Dl przykłdu tworzymy różego rodzju rkigi, p. rkig jlepszych kierowców rjdowych.

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Teoria Sygnałów. II rok Geofizyki III rok Informatyki Stosowanej. Wykład 4. iωα. Własności przekształcenia Fouriera. α α

Teoria Sygnałów. II rok Geofizyki III rok Informatyki Stosowanej. Wykład 4. iωα. Własności przekształcenia Fouriera. α α ora Sygałów rok Gozyk rok ormatyk Stosowaj Wykład 4 Własośc przkształca ourra własość. Przkształc ourra jst low [ β g ] βg dowód: rywaly całkowa jst opracją lową. własość. wrdz o podobństw [ ] dowód :

Bardziej szczegółowo

Errata do I i II wydania skryptu Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1

Errata do I i II wydania skryptu Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1 Errt do I i II dni skrptu Konstrukcj stlo. Prkłd oblicń dług PN-EN 99- Rodił. W osttnim kpici pkt. dodno nstępującą inormcję: Uględniono min nikjąc prodni pr PKN crcu 009 r. poprk opublikonch normch, śld

Bardziej szczegółowo

Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim

Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim Mdtr kdmck jk przcwdzł mbbgw w śrdwsku kdmckm Z s d y I. M d t r p w p r w d z ć p s t ę p w m d c y j w p r I I. M d t r p w w s w y m p s t ę p w u k r w ć s ę p r z d I I I. M d t r p w d b ć z p w

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ ĆWICZENIE 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Opis kł pomirowego A) Wyzzie ogiskowej sozewki skpijąej z pomir oległośi przemiot i obrz o sozewki Szzególie proste, rówoześie

Bardziej szczegółowo

MMF ćwiczenia nr 1 - Równania różnicowe

MMF ćwiczenia nr 1 - Równania różnicowe MMF ćwiczia r - Rówaia różicow Rozwiązać rówaia różicow pirwszgo rzędu: y + y = y = y + y =! y = Wsk Podzilić rówai przz! i podstawić z y /( )! Rozwiązać rówaia różicow drugigo rzędu: 5 6 F F F F F (ciąg

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Badania symulacyjne efektywności kompensacji mocy biernej odbiorów nieliniowych w oparciu o teorię składowych fizycznych prądu TSFP

Badania symulacyjne efektywności kompensacji mocy biernej odbiorów nieliniowych w oparciu o teorię składowych fizycznych prądu TSFP mgr ż. JULIN WOIK dr ż. MRIN KLU Istytt Tchk Iowcyjych EMG prof. dr h. ż. OGDN MIEDZIŃKI Poltchk Wrocłwsk d symlcyj fktywośc kompscj mocy rj odorów lowych w oprc o torę skłdowych fzyczych prąd TFP W rtykl

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia. Mgr inż. Dariusz Przybył

Formy zatrudnienia. Mgr inż. Dariusz Przybył Mg ż. Ds Pbł Psębcść Mżlwśc : Uw lc Uw ł Uw pcę Włs f cs Mg ż. Ds Pbł Psębcść Mżlwśc : Uw lc Zl: l g l pcwc bk kwch bk kwch bwąń bwąń bk bwą wsk wg łgkswg W: l g l pcwc bk ZUS'ów bkcj bk lsj pspkw bk lcń

Bardziej szczegółowo

Szeregi trygonometryczne Fouriera. sin(

Szeregi trygonometryczne Fouriera. sin( Szrg rygoomryz Fourr / Szrg rygoomryz Fourr D js ukj: s os Pożj pod są włsoś ukj kór wykorzysmy w późjszym zs Ozzmy przz zę zspooą pos: Wówzs s os orz os s Fukję zpsujmy w pos: s s os os os u os W szzgóoś

Bardziej szczegółowo

Tok sprawdzania nośności ścian obciążonych pionowo wg metody uproszczonej zgodnie z PN-EN 1996-3

Tok sprawdzania nośności ścian obciążonych pionowo wg metody uproszczonej zgodnie z PN-EN 1996-3 To sprwdzi ośości ści ociążoyc pioowo wg eody uproszczoej zgodie z P- 996- UWAGA: ośość ści eży sprwdzć żdej odygcji, cy że gruość ści i wyrzyłość uru ścisie są ie se wszysic odygcjc..... 5. De: rodzje

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY RACHUNKU WEKTOROWEGO

ELEMENTY RACHUNKU WEKTOROWEGO Unwestet Wmńso- Mus w Ostne Złd Mehn onstu udownh ELEMENTY RCHUNU WETOROWEGO Włd d nż. Roet Smt Zen tetu 1. wtows J.: Stt ogón. Wsw : Wdw. Potehn Wswse, 1971. 2. wtows J.: Mehn tehnn. Wsw: Wdw.. Potehn

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania Podstawy opracowania Charakterystyka istniej cego zagospodarowania terenu...

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania Podstawy opracowania Charakterystyka istniej cego zagospodarowania terenu... SPIS TRE CI 1 Pm, l w 3 2 Pw w 7 3 Ch w 8 4 Ch w w 9 41 Rw w 9 WYKAZ RYSUNKÓW N Tł S Sl 3/1 Pl w 1:1 3/2 PLAN SYTUACYJNY - DROGA OBJAZDOWA w 1:5 3/3 PLAN SYTUACYJNY - DROGA OBJAZDOWA w 1:5 B Uł Pw - Bwlh

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu 24 mj 2012 r. Ankit solwnt Wyni I Sttus oowiązująy Symol Stron 1/5 ANKIETA ABSOLWENTA Losy zwoow solwntów PWSZ w Riorzu Dro Asolwntko, Droi Asolwni! HASŁO DO ANKIETY: Prosimy o okłn przzytni pytń i zznzni

Bardziej szczegółowo

Regresja liniowa. (metoda najmniejszych kwadratów, metoda wyrównawcza, metoda Gaussa)

Regresja liniowa. (metoda najmniejszych kwadratów, metoda wyrównawcza, metoda Gaussa) Regresj low (metod jmejszch kwdrtów, metod wrówwcz, metod Guss) stot metod postult Guss współczk prostej kostrukcj prostej teoretczej trsformcj fukcj elowch przkłd Regresj low czm poleg? Jeśl merzoe dwe

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP. Pomoc domowa MATERIAŁY SZKOLENIOWE

SZKOLENIE BHP. Pomoc domowa MATERIAŁY SZKOLENIOWE SZKOLENIE BHP Pc dw MATERIAŁY SZKOLENIOWE bsług urządzń gd NIE WKŁADAJ DO GNIAZD ELEKTRYCZNYCH ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW! NIE NAPRAWIAJ SAM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH! NIE UŻYWAJ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W ŁAZIENCE!

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie działań na hipersześcianach binarnych w diagnostyce sieci komputerowych

Zastosowanie działań na hipersześcianach binarnych w diagnostyce sieci komputerowych toowe dłń hpereścch brych w dgotyce ec komputerowych Formle, -wymrowym hpereścem brym ywmy grf wykły o węłch których kżdy opy jet ym wektorem brym (,..., ),( {, }, ) or o krwędch, łącących te węły, których

Bardziej szczegółowo

Nasza Szesnastka. '' Święta, święta i po świętach '' WWW.JUNIORMEDIA.PL

Nasza Szesnastka. '' Święta, święta i po świętach '' WWW.JUNIORMEDIA.PL Ns Sesnstk Skoł Podstwow nr 16 Krkowskie Predmieście 11 97-300, Piotrków Trybunlski Numer 5 01/15 WWWJUNIORMEDIAPL ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER '' Święt, święt i po świętch '' Zim be śniegu: (prysłowie:

Bardziej szczegółowo