Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM WCB/12/IX/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I DOKUMENTACJI PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ORAZ INSTRUKCJI PRACY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ MGE / MRO / Rew. Nr Autor Data / Podpis Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Projektant Zamawiający M+W Process Industries Sp. z o.o. Oddział w Polsce A Company of the M+W Group ul. Sadowa Gdańsk, Polska Projekt Opracowanie Opisów Przedmiotu Zamówienia dla dostaw wyposażenia do laboratoriów naukowo badawczych oraz dokumentów warunkujących dostawy w ramach Projektu pn: Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o. ul. Stabłowickiej 147/149 Wrocław Typ dokumentu Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych Nr dokumentu M+W PI PM Rewizja 00 Nr Projektu M+W PI Nr Umowy EIT+ WCB/12/IX/2010

2 Spis treści 1 CEL DOKUMENTU HISTORIA DOKUMENTACJA Wymogi formalne Język dokumentacji Forma dokumentacji Informacje wymagane w dokumentacji Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja przekazania do ekploatacji instrukcje urządzeń Instrukcje pracy i konserwacji Części zamienne... 8 Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 2 z 8

3 1 Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania, jakie musi spełniać dokumentacja powykonawcza, dokumentacja przekazania do eksploatacji, instrukcje pracy i konserwacji urządzeń, które zostaną zainstalowane w Dolnośląskim Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskim Centrum Badań EIT+, zwanym dalej EIT+. Niniejsza Specyfikacja stanowić będzie dodatkowe źródło informacji dla WYKONAWCY odnośnie dokumentacji wymaganej w procesie realizacji umowy, oprócz konkretnych Specyfikacji Wymagań Użytkownika dotyczących urządzeń. 2 Historia Wersja Rewizja/ data Zmiany Powód zmian 00 Pierwsze opracowanie dokumentu Nd 01 Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 3 z 8

4 3 Dokumentacja WYKONAWCA urządzenia bądź systemu zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji powykonawczej i dokumentacji przekazania do eksploatacji oraz instrukcji pracy i konserwacji, zgodnie z poniższymi wymogami. Dokumentacja ta powinna zawierać wszystkie informacje dotyczące urządzenia oraz te wymagane obowiązującymi przepisami PN oraz dyrektywami europejskimi. WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU wszystkich informacji niezbędnych do eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem urządzenia. Informacje te stanowić będą integralną część ZAKRESU DOSTAWY. Jeśli wszelkie niezbędne informacje wymagane przez Zamawiającego dotyczące dokumentacji powykonawczej i dokumentacji przekazania do eksploatacji oraz instrukcji pracy i konserwacji urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi to WYKONAWCA może dostarczyć jeden dokument. 3.1 Wymogi formalne WYKONAWCA dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze kompletnych dokumentacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich PRODUCENCI i/lub PODWYKONAWCY zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia. Dokumentacja winna być dostarczona przed uruchomieniem płatności dla WYKONAWCY za wykonane prace przekraczające poziom n% zaawansowania bądź w przypadku instalacji pojedynczych urządzeń wraz z urządzeniem. Wszelkie braki stwierdzone przez ZAMAWIAJĄCEGO w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez WYKONAWCĘ w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez ZAMAWIAJĄCEGO o stwierdzonych brakach Język dokumentacji Dokumentacja powinna być sporządzone w języku polskim i /lub angielskim Forma dokumentacji Wszystkie informacje wymagane niniejszą specyfikacją mają być dostarczone w formie papierowej z ponumerowanymi stronami, Elektroniczna wersja dokumentacji powinna być sporządzona w formacie doc, xls, dwg lub pdf. Należy dostarczyć wydruk wraz z opisanym dyskiem CD/DVD. Opis dysku CD/DVD powinien zawierać: Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 4 z 8

5 Numer i nazwę dokumentu Nazwę i typ urządzenia 3.2 Informacje wymagane w dokumentacji Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 1. Wykaz urządzeń: ilość, dokładną nazwę wraz z pełnym oznaczeniem typu poszczególnych urządzeń. 2. Kserokopie (lub dane dotyczące) certyfikatów, atestów urządzeń, materiałów. 3. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich zainstalowanych przez niego urządzeń. 4. Instrukcje producenta urządzeń 5. Karty katalogowe 6. Protokoły z kalibracji ustawień urządzenia (jeśli istotne) 7. Datę, nr zaświadczeń kwalifikacyjnych oraz nazwiska i podpisy osób, które opracowały poszczególne punkty dokumentacji lub wykonywały prace, pomiary i badania, przeprowadzały szkolenie Dokumentacja przekazania do eksploatacji instrukcje urządzeń. Dokumentacja przekazania do eksploatacji (instrukcja urządzenia) musi zawierać wszystkie informacje niezbędne do transportu, przemieszczania, magazynowania, uruchomienia, eksploatacji, utrzymania w ruchu (konserwacji), wyłączenia z ruchu, demontażu, pozbywania się, jak również postępowania w sytuacjach awaryjnych. Informacje zawarte w dokumentacji powinny jednoznacznie definiować przeznaczenie urządzenia i zawierać instrukcje określające prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Powinny ostrzegać o zagrożeniach związanych z niedozwolonymi sposobami eksploatacji Instrukcje pracy i konserwacji Instrukcja eksploatacji i konserwacji dostarczonych urządzeń będzie szczegółowo, punkt po punkcie, przedstawiać wszystkie procedury związane z eksploatacją i konserwacją dostarczonych urządzeń. Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. WYKONAWCA ma prawo określić, że pewne czynności, w szczególności naprawy, przeglądy i regulacje mogą być wykonywane tylko przez niego lub przez autoryzowane punkty. Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 5 z 8

6 Zawartość dokumentacji przekazania do eksploatacji oraz instrukcji pracy i konserwacji Dane Identyfikacja urządzenia Rodzaj dokumentu nazwa, typ (wersja), wytwórca wyrobu finalnego: nazwa firmy i kontakt Informacje dotyczące przechowywania i transportu urządzenia Informacje dotyczące uruchomienia urządzenia Informacje dotyczące samego urządzenia Informacje dotyczące użytkowania urządzenia warunki składowania urządzenia, wymiary, masa urządzenia i/lub podzespołów, wskazówki dotyczące przemieszczania wymagania dotyczące posadowienia/zakotwienia oraz tłumienia drgań, warunki montażu, przestrzeń potrzebną do użytkowania i konserwacji, dopuszczalne warunki środowiskowe (temperatura, wilgotność, drgania, promieniowanie elektromagnetyczne itp.), warunki zasilania i instrukcje jego podłączenia, wskazówki dotyczące utylizacji odpadów, jeśli to konieczne zalecenia dotyczące środków zapobiegawczych, jakie użytkownik powinien uwzględnić (specjalne urządzenia zabezpieczające, odległości bezpieczeństwa, znaki i sygnały bezpieczeństwa itp.) instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów, zabezpieczenia mediów procedura rozruchu i testowania warunki pracy urządzenia, warunki użytkowania urządzenia, opis techniczny, instrukcje dotyczące montażu funkcje bezpieczeństwa, dane dotyczące zagrożeń środowiskowych związanych z eksploatacją urządzenia dane dotyczące wyposażenia, wykaz narzędzi specjalnych, w które urządzenie powinno być wyposażone, opis elementów sterowniczych, instrukcja nastawiania i regulacji, rodzaje i środki do zatrzymywania, w tym zatrzymywania awaryjnego, informacja o ryzyku, którego nie można wyeliminować mimo zastosowanych środków bezpieczeństwa, informacja o zagrożeniach, które mogą wynikać z określonych zastosowań urządzenia i jego wyposażenia oraz niezbędnych w tych przypadkach środków ochronnych, Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 6 z 8

7 informacja dotycząca niedozwolonego użytkowania urządzenia, instrukcja dotycząca rozpoznawania i lokalizacji usterek, naprawy oraz ponownego uruchomienia po dokonanej interwencji, instrukcje, jeśli to konieczne, dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej oraz zalecanego przeszkolenia szczegółowe schematy i rysunki montażowe z poszczególnymi numerami części urządzenia niezbędne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania danego urządzenia kryteria wymiany newralgicznych elementów i podzespołów, instrukcje odnośnie zamawiania części zamiennych instrukcje konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń harmonogram przeglądów okresowych urządzenia bądź jego części składowych wraz z zakresem czynności wchodzących w skład przeglądów okresowych Informacje dotyczące utrzymania ruchu Informacje dotyczące wyłączenia z ruchu, demontażu, transportu, jeżeli ma to związek z bezpieczeństwem Informacje dotyczące sytuacji awaryjnych rodzaj, zakres i częstotliwość przeglądów, wykaz części podatnych na zużycie i kryteria ich wymiany, informacje dotyczące prac utrzymania ruchu wymagających określonych uprawnień, wiedzy technicznej lub szczególnych umiejętności i wykonywanych przez przeszkolone osoby (służby utrzymania ruchu) lub serwis wytwórcy, instrukcja dotycząca prac utrzymania ruchu (wymiana części itp.) nie wymagających specjalnych umiejętności i wykonywanych przez użytkowników, rysunki i wykresy umożliwiające personelowi ds. konserwacji racjonalne wykonywanie swoich zadań (w szczególności związanych z wykrywaniem i lokalizacją defektów) odłączenie zasilania (zabezpieczenie stanu wyłączenia), kolejność poszczególnych operacji, utylizacja odpadów, zasady postępowania w stanach awaryjnych (odłączenie zasilania, zabezpieczenie maszyny itp.), ostrzeżenie o możliwości emisji/wycieku substancji szkodliwych, jeśli jest to możliwe wskazanie środków zwalczania ich skutków. Gwarancje, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 7 z 8

8 3.2.4 Części zamienne WYKONAWCA przekaże pełną listę części zamiennych, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez oryginalnego producenta obejmującą wszystkie wymagania związane z minimum dwuletnim okresem użytkowania urządzenia. Lista winna być skompletowana według modułów urządzenia i podawać w punktach proponowane części wraz z ich producentem, numerem modelu i opisem. Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 8 z 8

9 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAŻU MGE / MRO / Rew. Nr Autor Data / Podpis Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Projektant Zamawiający M+W Process Industries Sp. z o.o. Oddział w Polsce A Company of the M+W Group ul. Sadowa Gdańsk, Polska Projekt Opracowanie Opisów Przedmiotu Zamówienia dla dostaw wyposażenia do laboratoriów naukowo badawczych oraz dokumentów warunkujących dostawy w ramach Projektu pn: Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o. ul. Stabłowickiej 147/149 Wrocław Typ dokumentu Specyfikacja Wymagań Użytkownika Nr dokumentu M+W PI PM Rewizja 00 Nr Projektu M+W PI Nr Umowy EIT+ WCB/12/IX/2010

10 Spis treści 1 CEL DOKUMENTU HISTORIA WYMOGI DOTYCZĄCE INSTRUKTAŻU Warunki ogólne przeprowadzenia instruktażu Rodzaje instruktażu Sposób dokumentowania i odbiór instruktażu Instrukcja Obsługi Urządzenia... 6 Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 2 z 6

11 1 Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania stawiane WYKONAWCY urządzeń odnoszące się do sporządzenia wykazu i przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi urządzeń dla poszczególnych elementów wyposażenia laboratoryjnego, które zostaną zainstalowane w Dolnośląskim Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskego Centrum Badań EIT+, zwanym dalej EIT+. Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika stanowić będzie dodatkowe źródło informacji dla WYKONAWCY odnośnie dokumentacji wymaganej w procesie realizacji umowy, oprócz konkretnych Specyfikacji Wymagań Użytkownika dotyczących urządzeń. 2 Historia Wersja Rewizja/ data Zmiany Powód zmian 00 Pierwsze opracowanie dokumentu Nd Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 3 z 6

12 3 Wymogi dotyczące instruktażu WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za przekazanie niezbędnej wiedzy personelowi ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczanego urządzenia. W terminach uzgodnionych przed procedurą odbioru należy przeprowadzić instruktaż personelu laboratoryjnego w zakresie wykorzystania i prawidłowej obsługi urządzeń, tak, aby zapewnić personelowi posiadanie odpowiednich kompetencji do obsługi danego urządzenia. Przeprowadzenie skutecznego instruktażu z zakresu obsługi i konserwacji jest warunkiem odbioru tego urządzenia. I. Zakres instruktażu dla personelu laboratoryjnego powinien obejmować minimum następujące zagadnienia: - działanie i obsługa urządzeń - kalibracja/justowanie urządzeń - sposób przechowywania urządzeń - zapis i interpretacja wyników - zagrożenia wynikające z obsługi urządzenia - część praktyczna z wykonaniem testów potwierdzających sprawność urządzenia oraz zgodność parametrów z dostarczoną specyfikacją II. Zakres instruktażu dla grupy konserwacyjnej powinien obejmować minimum następujące zagadnienia - budowa i działanie urządzenia oraz jego poszczególnych części/podzespołów - uruchamianie urządzenia i jego regulacja - postępowanie w przypadku awarii, naprawy - zabiegi konserwacyjne - zasady bezpieczeństwa 3.1 Warunki ogólne przeprowadzenia instruktażu Przeprowadzenie instruktażu może odbyć się po udokumentowanym zakończeniu instalacji i rozruchu urządzenia, w tym po zakończeniu testów kwalifikacji/odbiorowych, jeśli takie testy są wymagane. Instruktaż powinien być przeprowadzony przez wyznaczony personel WYKONAWCY na urządzeniu w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. Personel prowadzący instruktaż musi posiadać wystarczające kwalifikacje, odpowiednio udokumentowane jeśli wymaga tego prawo. Wykonawca przedstawi po podpisaniu umowy następujące informacje: Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 4 z 6

13 Planowany termin instruktażu Program instruktażu z podziałem na: - nazwę i zakres instruktażu, - sposób organizacji instruktażu, - cele instruktażu, - plan zajęć z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej, - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, Maksymalną liczbę osób mogących wziąć udział w instruktażu ZAMAWIAJĄCY przedstawi zestawienie z informacją na temat laboratoryjnych ilości osób biorących udział w instruktażu z zakresu obsługi danego urządzenia Szczegółowy plan instruktażu WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej lub elektronicznej przynajmniej 2 tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia instruktażu. 3.2 Rodzaje instruktaży Instruktaże powinny zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i Polskimi Normami. Osoby biorące udział w instruktażu zostaną podzielone na dwie grupy: grupę laboratoryjną i/lub grupę konserwacyjną Jeśli to możliwe instruktaż zostanie przeprowadzony w dwóch oddzielnych grupach, a tematyka instruktażu zostanie dostosowana do specyficznych potrzeb danej grupy. W przypadku nieskomplikowanych urządzeń, gdy standardową praktyką Wykonawcy jest przeprowadzenie wspólnego instruktażu, dopuszcza się połączenie obu grup. WYKONAWCA zobowiązany będzie do przeprowadzenia drugiego instruktażu w okresie do 6 miesięcy po odbiorze końcowym urządzenia. Termin instruktażu zostanie uzgodniony bezpośrednio z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego minimum na 2 tygodnie przed planowanym instruktażem. 3.3 Sposób dokumentowania i odbiór instruktażu Na zakończenie instruktażu wymagane będzie sporządzenie przez WYKONAWCĘ Protokołu Przeprowadzonego Instruktażu. Protokół powinien zawierać następujące informacje: Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 5 z 6

14 rodzaj instruktażu program instruktażu lista uczestników instruktażu wraz z podpisami uczestników Protokół Przeprowadzonego Instruktażu należy przekazać ZAMAWIAJĄCEMU. 3.4 Instrukcja Obsługi Urządzenia Na koniec instruktażu WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania odpowiedniej liczby kopii Instrukcji Obsługi do stosowania w miejscu użytkowania urządzenia jeśli wymaga tego specyfika pracy urządzenia instrukcje powinny być odpowiednio przystosowane ( np. zalaminowane). Jeśli instrukcja w formie papierowej i elektronicznej nie została przekazana wcześniej. Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 6 z 6

15 RAMOWA PROCEDURA POSTĘPOWANIA ZWIĄZANEGO Z ODBIOREM ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA MGE / MRO / Rew. Nr Autor Data / Podpis Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Projektant Zamawiający M+W Process Industries Sp. z o.o. Oddział w Polsce A Company of the M+W Group ul. Sadowa Gdańsk, Polska Projekt Opracowanie Opisów Przedmiotu Zamówienia dla dostaw wyposażenia do laboratoriów naukowo badawczych oraz dokumentów warunkujących dostawy w ramach Projektu pn: Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o. ul. Stabłowickiej 147/149 Wrocław Typ dokumentu Procedura odbiorowa Nr dokumentu M+W PI PM Rewizja 00 Nr Projektu M+W PI Nr Umowy EIT+ WCB/12/IX/2010

16 Spis treści 1 CEL DOKUMENTU HISTORIA RAMOWA PROCEDURA ODBIORU Wymagania przedodbiorowe Zakres procedury odbioru... 4 Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 2 z 5

17 1 Cel Dokumentu Niniejszy dokument przedstawia ramową procedurę postępowania przy odbiorze elementów wyposażenia (urządzeń i mebli laboratoryjnych), które zostaną zainstalowane w Dolnośląskim Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskim Centrum Badań EIT+, zwanym dalej EIT+. Niniejszy Dokument stanowić będzie dodatkowe źródło informacji dla WYKONAWCY odnośnie wymagań stawianych WYKONAWCY w procesie realizacji umowy, oprócz konkretnych Specyfikacji Wymagań Użytkownika dotyczących urządzeń. 2 Historia Wersja Rewizja/ data Zmiany Powód zmian 00 Pierwsze opracowanie dokumentu Nd Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 3 z 5

18 3 Ramowa procedura odbioru Procedura odbioru elementów wyposażenia zgodnego z podpisaną umową powinna przebiegać zgodnie z poniższymi wytycznymi. WYKONAWCA urządzenia zobowiązany jest do organizacji procedury odbioru. Przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany do uczestniczenia w odbiorze, jako strona. Zamawiający zastrzega sobie prawo decyzji o ograniczeniu swojego udziału w realizacji odbioru. Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj. Wrocław, Pracze Odrzańskie, Stabłowicka 147/149,w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3.1 Wymagania przedodbiorowe Procedura odbioru może zostać rozpoczęta dopiero wtedy, gdy zostaną spełnione przez WYKONAWCĘ następujące warunki: a. WYKONAWCA zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej i/lub elektronicznej przedmiot zamówienia do odbioru, b. WYKONAWCA uzgodni z Zamawiającym termin i pozostałe warunki odbioru. c. Dla sposobu testowania urządzenia WYKONAWCA przedłoży Zamawiającemu w formie pisemnej metodę testów, którą Zamawiający zaakceptuje. Procedura odbioru musi w sposób jednoznaczny określić kryteria odbioru, które pozwalają stwierdzić zgodność odbieranego produktu z przedmiotem zamówienia. 3.2 Zakres procedury odbioru Procedura odbioru obejmuje: a. Odbiór ilościowy dostarczonych urządzeń, okablowania, części i akcesoriów, nośników danych, certyfikatów, licencji, dokumentacji producenta, dokumentacji technicznej itp.; b. Odbiór jakościowy dostarczonej przez WYKONAWCĘ dokumentacji powykonawczej, przekazania do eksploatacji wraz z pozostałymi wymaganymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia dokumentami; c. Testy sprawdzające odbiór dotyczący m.in. konfiguracji urządzeń i testów sprawdzających działanie tych urządzeń; Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 4 z 5

19 d. Końcowy odbiór prac - na podstawie protokołów odbioru ilościowego, odbioru jakościowego i testów akceptacyjnych zakończonych bez uwag zostanie przygotowany końcowy protokół odbioru. Protokoły muszą być podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i WYKONAWCY Dopiero podpisanie przez WYKONAWCĘ i Zamawiającego protokołu końcowego odbioru prac z adnotacją bez uwag upoważnia WYKONAWCĘ do wystawienia faktury. Protokół odbioru zostaje zakończony: a. odbiorem bez uwag, b. odbiorem z uwagami, c. odrzuceniem Protokół odbioru z uwagami będzie zawierał uzasadnienie dla każdej zgłoszonej uwagi. WYKONAWCA będzie miał 5 dni roboczych na ustosunkowanie się do uwag. Po tym terminie uważa się, że uwagi zostały przyjęte i że WYKONAWCA usunie przyczyny uwag w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zgłasza produkt odebrany z uwagami do ponownego odbioru, przy zachowaniu tych samych, bądź bardziej szczegółowych kryteriów odbioru, ustalonych przez Zamawiającego. Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 5 z 5

20 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO MGE / MRO / Rew. Nr Autor Data / Podpis Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Projektant Zamawiający M+W Process Industries Sp. z o.o. Oddział w Polsce A Company of the M+W Group ul. Sadowa Gdańsk, Polska Projekt Opracowanie Opisów Przedmiotu Zamówienia dla dostaw wyposażenia do laboratoriów naukowo badawczych oraz dokumentów warunkujących dostawy w ramach Projektu pn: Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o. ul. Stabłowickiej 147/149 Wrocław Typ dokumentu Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych Nr dokumentu M+W PI PM Rewizja 00 Nr Projektu M+W PI Nr Umowy EIT+ WCB/12/IX/2010

21 Spis treści 1 CEL DOKUMENTU HISTORIA OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PRZEZNACZONEJ DO KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO:. 5 Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 2 z 5

22 1 Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania, jakie musi spełniać dokumentacja w zakresie przygotowania Książki Obiektu, jakie zobowiązany jest przygotować WYKONAWCA urządzeń, które zostaną zainstalowane w Dolnośląskim Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskim Centrum Badań EIT+, zwanym dalej EIT+. Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika stanowić będzie dodatkowe źródło informacji dla WYKONAWCY odnośnie dokumentacji wymaganej w procesie realizacji PROJEKTU, oprócz konkretnych Specyfikacji Wymagań Użytkownika dotyczących urządzeń. Niniejsza Specyfikacja jest wymagana dla urządzeń o skomplikowanej konstrukcji, urządzeń na stałe połączonych z budynkiem oraz urządzeń wymagających specjalnego przygotowania pomieszczeń, w których będą zainstalowane. 2 Historia Wersja Rewizja/ data Zmiany Powód zmian 00 Pierwsze opracowanie dokumentu Nd Nr Dokumentu PM Rewizja: 00 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 3 z 5

23 3 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO Książka Obiektu Budowlanego powinna być zwięzłym źródłem informacji i przewodnikiem dla Zamawiającego i Użytkownika budynku, umożliwiającym zrozumienie budynku i jego systemu, pozwalając na skuteczne i bezpieczne działanie i utrzymanie budynku. Książka Obiektu Budowlanego powinna zawierać szczególne wymogi indywidualnych technicznych specyfikacji, oraz powinna być przygotowana zgodnie z przedstawionymi w niniejszym opracowaniu wskazówkami. Informacje przekazane przez Wykonawcę dotyczące Książki Obiektu Budowlanego muszą odpowiadać wymogom przedstawionym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. z późniejszymi zmianami). 4 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PRZEZNACZONEJ DO KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCA urządzeń odpowiedzialny będzie za przedłożenie dokumentacji, która stanowić będzie nieodłączną część Książki Obiektu Budowlanego. Dokumentacja powinna składać się z: Opisu urządzeń: wraz z maksymalnymi obciążeniami, wydajnością i informacjami dotyczącymi limitów w eksploatacji Instrukcje rozruchu, działania i wyłączenia wszystkich urządzeń Procedury sezonowych zmian. Procedury wynajdywania błędów. Schematycznych rysunków, przedstawiających główne elementy urządzenia, wyposażenie, zawory, itp. Rysunków archiwalnych: Pomniejszone fotograficznie, wraz ze spisem. Zestawień (każdy system z osobna) urządzeń, wyposażenia, zaworów, itp. Należy dołączyć przebieg instalacji, funkcje, wskaźniki eksploatacji i numery referencyjne z odnośnikami do rysunków archiwalnych, schematów i zestawień. Informacji na temat detali produktów zawierająca literaturę techniczną producenta dotyczącą urządzeń i wyposażenia w tym szczegółowe rysunki, detale obwodów elektrycznych, oraz instrukcje obsługi i konserwacji, instrukcje demontowania i usuwania urządzeń i systemów Nazwiska, adresu i numeru telefonu producenta każdego elementu urządzenia i wyposażenia, wraz z numerami katalogowymi. Atestów dla urządzeń, wyposażenia, zaworów, itp. Gwarancji producentów / dostawców Zestawień stałych i zmiennych ustawień wyposażenia, ustalonych podczas rozruchu. Rekomendacji dotyczące częstotliwości i procedur, które będą stosowane w celu zapewnienia jak najbardziej efektywnego działania systemów. Zestawienia urządzeń wymagających smarowania. Listy podstawowych zużywających się elementów. 4 / 5

24 Listy zalecanych części zamiennych, które powinny być trzymane przez Zamawiającego, podlegających zużyciu lub uszkodzeniom, a które mogą wymagać od Zamawiającego długiego oczekiwania na dostawę w przypadku konieczności wymiany w przyszłości. Procedur, dotyczących nagłych wypadków włącznie z numerami telefonów do służb ratunkowych, Protokołów z przeprowadzonych szkoleń pracowników Zamawiającego Rysunków powykonawczych (dla wybranych urządzeń). 5 Wymagania formalne dotyczące Książki Obiektu Budowlanego: Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ukończony szkic Książki Obiektu Budowlanego w celu weryfikacji i naniesienia zmian. Następnie uwzględni komentarze i ponownie przedłoży Zamawiającemu. Ostateczna wersja zostanie dostarczona Zamawiającemu w ilości: 3 kopie w języku polskim i dwie elektroniczne (w tym jedna w wersji edytowalnej). Ostateczny termin złożenia: 2 tygodnie przed datą ukończenia umieszczoną w Umowie. Format przekazywanej dokumentacji: wielkość A4, luźne strony w plastikowych koszulkach, ponumerowane, w skoroszycie z twardą oprawą (odpowiednio zatytułowaną), zawarty spis treści. Rysunki, jeżeli formatu większego niż A4, Wykonawca poskłada i umieści w sposób umożliwiający swobodne wyjęcie ze skoroszytu. 5 / 5

25 Opis Przedmiotu Zamówienia Budynek 7 Laboratorium Ukierunkowanego Dostarczania Leków standard GMP MGE / MRO / MGE / MRO / Rew. Nr Autor Data / Podpis Sprawdzi I zatwierdzi Data / Podpis Projektant Zamawiaj cy M+W Process Industries Sp. z o.o. Oddzia w Polsce A Company of the M+W Group ul. Sadowa Gda sk, Polska Projekt Opracowanie Opisów Przedmiotu Zamówienia dla dostaw wyposa enia do laboratoriów naukowo badawczych oraz dokumentów warunkuj cych dostawy w ramach Projektu pn: Dolno skie Centrum Materia ów i Biomateria ów Wroc awskie Centrum Bada EIT+ Wroc awskie Centrum Bada EIT+ Spó ka z o.o. ul. Stab owicka 147/149 Wroc aw Typ dokumentu Opis Przedmiotu Zamówienia Nr dokumentu M+W PI PM Rewizja 01 Nr Projektu M+W PI Nr Umowy EIT+ WCB/12/IX/2010 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

26 Spis tre ci 1 CEL DOKUMENTU INFORMACJE OGÓLNE HISTORIA RODZAJ, NAZWA I LOKALIZACJA INWESTYCJI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI Przeznaczenie budynku Piwnica... 6 Parter:... 6 Pi tro 1:... 6 Pi tro 2:... 7 Poddasze: Laboratorium Ukierunkowanego Dostarczania Leków WYMOGI DOKUMENTACYJNE Ogólna lista dokumentów Rozszerzona lista dokumentów SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis pozosta ych warunków dostawy Zgodno prac z dokumentacj techniczn Normy i przepisy Materia y, urz dzenia i wykonawstwo Wymiarowanie na budowie po podpisaniu umowy Inspekcje i badania na etapie realizacji umowy Transport i dostawa Podwykonawcy Monta /Instalacja Gwarancja i serwis Lista urz dze Nr Dokumentu PM Rewizja: 01 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 2 z 18

27 1 Cel Dokumentu Niniejszy dokument stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia dla dostaw, zainstalowania, uruchomienia i bezp atnego instrukta u personelu dotycz cych urz dze laboratoryjnych dla Laboratorium Ukierunkowanego Dostarczania Leków budynku 7 Dolno skiego Centrum Materia ów i Biomateria ów Wroc awskiego Centrum Bada EIT+, zwanym dalej EIT+ Niniejsz specyfikacj nale y rozpatrywa razem ze Specyfikacj Wymaga ytkownika (SWU), rysunkami technicznymi oraz wszystkimi za czonymi dokumentami. Poni sza tabela przedstawia list za czników do niniejszego opracowania: Za czniki Nr Nazwa Nr dokumentu Rewizja za cznika 1. Specyfikacja Wymaga Dokumentacyjnych PM dotycz cych Instrukcji Pracy i Konserwacji Urz dze 2. Specyfikacja Wymaga dotycz cych Szkole PM Specyfikacja Wymaga dotycz cych PM dokumentacji powykonawczej i dokumentacji przekazania do eksploatacji 4. Ramowa procedura post powania odbiorowego PM Specyfikacja wymaga dla ksi ki obiektu PM Raporty technologiczny budynek 7 PT Wytyczne technologiczne dla zmiany aran acji PT budynek 7-piwnica 8. Wytyczne technologiczne dla zmiany aran acji PT budynek 7-parter 9. Wytyczne technologiczne dla zmiany aran acji PT budynek 7-I pi tro 10. Wytyczne technologiczne dla zmiany aran acji PT budynek 7-II pi tro 11. Wytyczne technologiczne dla zmiany aran acji PT budynek 7- III pi tro 12. Specyfikacja Wymaga U ytkownika 7-EQ Mieszalnik skala laboratoryjna 13. Specyfikacja Wymaga U ytkownika Wyparka 7-EQ rotacyjna laboratoryjna 14. Specyfikacja Wymaga U ytkownika Eksykator 7-EQ Specyfikacja Wymaga U ytkownika Dializator 7-EQ laboratoryjny 16. Specyfikacja Wymaga U ytkownika Wirówka 7-EQ laboratoryjna 17. Specyfikacja Wymaga U ytkownika Komory 7-EQ Franza z systemem mieszania i kontroli temperatury 18. Specyfikacja Wymaga U ytkownika Komora 7-EQ do uwalniania z ma ci oraz tabletek 19. Specyfikacja Wymaga U ytkownika 7-EQ Stanowisko do preparatyki skóry 20. Specyfikacja Wymaga U ytkownika Analizator wielko ci cz stek, potencja u zeta i masy 7-EQ Nr Dokumentu PM Rewizja: 01 Nr Projektu Utworzony: Autor: MGE Strona: 3 z 18

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH strona 1/217 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45236220-8 Kształtowanie terenu ogrodów zoologicznych Nazwa inwestycji: WYBIEG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo