p Z G Na teryłorjum Kanady organizuje się

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "p Z G Na teryłorjum Kanady organizuje się"

Transkrypt

1 Str. 3. o JA HASŁO,GOSPODARCZE 'ł#jwi!ff"- 4W::-iWfti " EW...,....' Nr. 230 DZiŚ 0 S RON Oplata poenow. ala.ezo '7cs.u:.. Rok V wp b'm5kmtjfl&&%rijw EiW,," Hiij!łHH- AW#&ee WHwa...;C&, wn sw bb!yt m G 'iww*hi WM REDAKCJA i ADMN!STRACJA, Łódź, Piotrkowska Nr. 5 : "EU.e.. ~ft lp...a> ~. VM' : Telefony: Redakcja -8-06, Administracjal-6S-66 : - Sii!l'" di.w 'WiJ'ł)M'.,--. : WAfłclWil$4i M W '&WA& HM 'AS'. 'la A Redaktor naczelny przyjmuje eodzielulie od rodz.!dy 6-7 wieezol'ell Sekretarjat czynny od,od:. 2-- ' pol. l od 6-7 wiec:/:. 'j, p Z G Na teryłorjum Kanady organizuje się, Uzbrojeniem i całkowitem wyekwipowaniem armji mają BERLN, Pl'hsa niemiecka rozpi-,przez ooerwanie terytorjów zamieszkasuje się obszernie o utworzeniu Ligi dla łych przez ludność uu-aińską, od Rosji ukraińskiem Liga ofiaruje królowi an Protektorn.t nad przyszłem państwem wyzwolenia Ukrainy na terytorjum ka' sowieckiej, Polski i Rumunji. gielskiemu. (PAT) nadyjskiem, która prowadzi wśród emi- ~""B"'!i~~iWW~~~.~:ti~"",~~!!!!!!~~_~!!j~aw~_~~.. ~w~~*a~!!!!ee~~!i.!!!!~!'!!!!~~~i!!!!...!!!!-.!!!~.!!l~~l~-~'" gracji ukraińskiej na sz:ero]{ą skalę m krojoną propagandę za zorganizowaniem ochotniczej armji ukraińskiej. Organizacja wojskowa w Kanadzie o Rozłam wśród undowców Burzliwe obrady nie ~oprowadziły do porozumienia bejmuje j'uż 30 tysięcy członków. Stan liczebny ochotniczej armji po 'Więl{SZOny ma być o 80 tysięcy przez przy stąpienie związków sportowych i gimnastycznych. Korespondent Ajencji Press donosi ze i deklaracje, w Ctórych - według icb zda Uzbrojeniem armji zająć się mają ko- Lwowa: Ataki i. ostrzeżena ~~a~~ polskiej nia - społeczeństwo polskie mogłoby się la angielskie, wzamian za co otrzymają pod ~resent dzałaczy.ltkra\l'~sklcb, po o- dopałrzet osłabienia ukraińskiej alccji nadowództwo naczelne. statnich zamachach, po..lp'alemach l t. d. rodowej. Starsi politycy ukraińscy prawe Pan organizacji wojska przewiduje u. w _!\'ał~pol~ce Wsch,od~ejJ ~\~o~łr go slrrzydła opierali się jednak stanowczo tworzenie własnej artylerji i oddziałów wsród klerując~ch polityk~w,lik.ral.tskicl za jakąmlwiek fonuą manifestacji braku 'lotniczych. znaczną reakcję?le~daj o.d~yh undow~ łączności z 5abotażystami, argumentując,..... cy poufną naradę, Jak!nę nalezy zachowac że współżycie polityczne, gospodarcze i o- Arm]a w, odpowlednl~j ChWb.pr~rzu- wobec ostatnich gwał:ów dywersyjnych. sobiste na terenie tak bardzo zaognio ~ona.rna hyc. na te'yt<!rj,!li\ ukral~~e. Prawe sluzydło und-owców wystąpiło z nym staj~ się niezmiernie trudne i przykre. Lltpt - Jak don~ bl~let.y.'- oflc~ny projektem ogłoszenia pewnego rodzaju OyskusH nie ułmńczono. Zebranie zakojl - d3,zy do utworzema WelkieJ Ukramy deki.. kt b t' d 'ł 'd ł.,.. d b'tn h amel, ora Y s Wief Zł a, ze lh" ow- czy przemowlemem Je en z wy l yc.. ~~)l~4-;;~~;; m ~ż~~ó~/~~;~cd~s:;~g~e~ó~cj;~: iro~w~:: uz~:!s!c:'z::a7'%t~y~~n;~~ armja ochotnicza u, Wą. L_Cli.', i-- "'ĄOBOSTWO brała gen. Kutiepowa BERLN, Brat porwanego przez lt'entów G.P.U. gen. Ęutiepowa, róvmież były oficer carski, zatrudniony ostatnio jako robotnil{ w jednej z fabryk w departamencie zery, uległ w następstwie operacji głowy neurnstenji. W przystępie napadu Kutiepow podciął sobie wczoraj brzytwą. gardło. W sta nie groźnym woko,wano go w szpitalu. l ' SZDG w roli oficera BlAŁ YSTO~' W dniu 8 b. tn. został zatrzymany w Suwałkach przez tam M tejszcgo oficera placu niejaki Wiktor Ohryzko, który nieprawnie nosił mundur 3 p. ul. pozw~mo stwierdzić, że Ohl-YZKO jest win- O się zająć,anglicy ELtO. Ba U.l~"-Agach kclmu.nist6w nyeh wyiączme drogą legalną gdyż rozbieżne zapatrywania wśród un- 2 wybitnych lekarzy Rozwinęła się 6-godzinna dyskusja, w dowców osłabiłyby spoistość partji i w naja" w okręgu Stalino nastąpiła eksplo W&pisie działaczy, odznaczonych wczo!l;tórej t. zw. lewe skrzydło "Undo" nie konsel{wencji doprowadzićby mogły di> po zja. lo-ciu górników zginęło. Los dal lj zlgtem! Krzyżami Zasługi m. in. figu- zgodziło się na jakie.lcolwiel( oświadczenia działu na grupy i odłamy. dalszych 5-ciu jest dotychczas nieznany. )ją: Dr. Witold Ekhler, lekarz Kasy Cho fjw&fiiwml'~ CS'!UAii7. 'Hd&l&łW' FE :h w Pabjanicach za zasługi na poiu acy społeczno - samorządowej i dr. Stel; / ŁadyllSki za pracę społeczną i zawo LWóW 22, 8. W Dawidowie areszfo. wała policja Andrzeja Pańcz::"!i aka, przy którym znaleziono 6 kg, bibuły lmmunistycznej. Pańczyniak zeznał, iż bibułę otrzymal w lokalu ł,selrqbu" we Lwowie z poleceniem rozkolportowania jej po okolicy. Władze zarządziły natychmiastową rewi.. ~ję w lokalu "Selrobu" i redakcji "~elr4),, bu", gdzie aresztowano dwu osobników Wołynia {wana Koncirakiewa i Konstan~ tego Mulkę. Ponadto przeprowadzono rewizłę w mieszkaniu senatora Chimczyna. wvbrate. go ostatnio na Wołyniu. we Lwowie przy ul. Gołąba 25. dała niespodziewane wyniki. Ogółem aresztowano osób. a mieszkającego Rewizja!!!!L. ",,<ae '*' *'S!Q!~d3~Bm' to GC;łR!lCUW ~ zginęło w czasie ka.ła!lłrofy luoskw A, W kopalni "Kapi~J. «O~UNlgUjĄCV POSElL DWOłCZARM POSTAW.ON W STAR OSCAlłiElłlA GAOZ~ ĄU KAQA We~2tlłlNA OD LAT 4 DO S RAL YSTOK, 22.8 Sędzia śledczy P' szy:m aresztowanego przed paru dniami Sonnenstrahi przesłuchał w dniu wc~oraj- posła na Sejm z Białoruskiego Chłopsko- ~NPtAJiM'Wet!*,R arabiny maszynowe przed pałacem prezydenta Litwy KOWNO 22, 8. W czwartek dokonano przewrotu grudniowego w 926 roku. szeregu nowych cu'esztowań w związku z Najlepszym dowodem naprężonej sytuacji zamachem na płk. Rustejkisa. Aresztowa w Kownie jest fakt, iż przed pałacem pre m. in. jednego z przywódców "żelaznego Wilka", ka.pitana lotnictwa Matujtibinami maszynowemi. zydenta stoją oddziały wojskowe z karasa, który odegrał aktywną rolę podczas _.(9-0. P-nlicja wdrożyła dochodzenia, które p d zdruzgotanym samolotem nym bezprawnego noszenia muclttru ofi- cera W. P. i fałszowania książeczek wojskowych na użytek uchylających się od sh.2by wojskowej. p'(}ch?rl~en ie nle ll'olwie rdziło jednak pgc\erzen, ze Ohryzko pozostaje na us!u wyv/iadu wojskowee-o obcego paf;!~ach stwa. (SUłA) znalazły się cztery osoby PR AGA, Dziś o gooz. 6- j spadł zmarły w drodze do szpitala. Pozatem około Yhlavy na g-ranicy Czech i Moraw dwie osoby zostały ciężko pokaleczone, a samolot osobowy czechosłowackiej Aero- jedna lżej. Unji typu Ford, w.lezący 4 osób z Pragi SantGlot spadł na dom, powodując jed{) Bratislawy. W katastrofie poniosły!lo pożar. P 4T>, - 'śmierć 4.osoby na miejscu, t~ mś ' Robotniczego Klubu, gnacego Dworc~ nina i postanowił postawić go w ~ 0- z art. 23 część Kod. Kam., skarżenia przewidującego karę ciężkiego więzienia od lat 4 do 5-tu z pozbawieniem praw. Fałd strzelania przez pnsła Dworcz..<\. nina w miejscowości Alekszyce do funkcjonarjuszów policji stwierdzają nietylko obecni na miejscu policjanci, ale l'ówllteź liczni świadkowie cywilni, z kt6rych kilku znajdowało się w odległości kilku kn,.. l(ów od posła Dworezanina w chwili oddawania przezeń strzałów. Ogółem w związku z zajściami w Alek szycach zatrzy.mano 26 osób, z których zwolniono dotychczas 5, a 2 zatl'2tyman.o do dyspozycji władz sądowych. Z pośród aresztowanych przyznało się dotąd 0- sób do brania udziału w obrzucaniu policji kamieniami, jak l'ównież do tego, że wiec na J.'ynku w Alckszycaeh i wystąpienie przeciwko policji zorganizawane było zawczasu zgodnie z instrukcją otrzymamł przez organizację komdistyczną i pole- cającą poszukiwania wszędzie, gdzie moina krwawych zatargów z f\lukcjollłlrju. szami władz bezpieczeństwa. ~-ł s.

2 , HASŁO" z dnia 28 sierpnia 930 roku. Nr. 230 OTWAlłCE o szewcy o zukałi z dów' konferencji rolniczej WARSZAW A, Otwarcie konte. rencji ministrów t"olnictwa nastąpi dnia 28 sierpnia r. b. o godz rano w sali kolumnowej ministra rolnictwa. Gdy zabrakło dolarów - zabrali -im nabytą za 280 milj. zł. Posiedzenie otwarcia będzie posiedze. NOWY JORĘ Niesłychane obu- usiłują wyłudzać pieniądze na cele kolo- cze bardziej napchać kieszenie czerwonenie wśród żydowskiego społeczeństwa nizacji żydowskiej w Sowietach, by j(:sz nych władców 'foskwy. w Ameryce wywołały pierwsze ścisłe wia- wrm-a n~ w,uiilj"'".-~ domości otrzymane od szeregu przemysłowców amerykańskich, którzy ostatnio powrócili z Sowietów. Demaskują. oni ukrywane skrupulatnie pnez kierowników Argojointu", organimcji finansującej koloni7.ację żydowską w Sowietach, zupeme zniszczenie przez komunistów kolonji żydowskich na Krymie, }VYbudowanych kosztem 280 miłjonów złotych, zebmnych wśród żydów całego świata. Nie bac:ir.ąc na ostrzeżenia poważnych czynnikó-w za ówno politycznych, jak i fi narisowych ra.łego świata, organizaforzy Argojointu" forsowali usilnie kolonizację żydowską., twierdząc, iż Sowiety pozostawią kolonjom tym zupemą autonom ję. Obietnica Sowi-etów oka7.ała się i tym razem zwykłem oszustwem. Gdy tylko o ~ło się, że na cele kol<>nimeji żydowskiej nie uda się więcej wyciągnąć pie Minister niemiecki. zapowiada krwawe rozruchy w czasie nadchodzącej zimy BERLN 22, 8. Przemawiając na zgro- czech. Zimą koła polityczne oczekują namadzeniu centrowców w Leoenberg ( śłąsk wet krwawych, rozruchów. Naprężenia o niemiecki) minister spraw wewnętrznych becnej sytuacji politycznej szukać należy Wfrth oświadczył m. in., że liczyć się na- w kryzysie gospodarstwa ogółnoświatoweleży z da!szem zaostrzeniem konfliktu mię~ go, który szczególnie silnie daje się oddzy stronnictwami politycznymi w Niem- czuwać w Niemczech. (PA'f) Walka z wysłannikami Moskwy Policja jugosłowiańska zastrzeliła komunistę niem publicznem. Konferencja trwać hę dzie trzy dni, przyczem w sobotę odbędzie się drngie plenarne posiedzenie publiczne. Pomiędzy dwoma posiedzeniami publicznemi odbywae się będą zamkniete.oosiedzenia komisyjne. (PAT). Bolszewicy znowu lłozstlłzelal 8 obywateli MOSKWA 22, 8. K-olegjwn O. P. U. rozpatrywało wczoraj sprawę grupy osób, zajmujących się skupywaniem i przechowywaniem w celach spekulacji monet srebrnych oraz dewiz zagranicznych. Skazano na karę śmierci przez rozstrzelanie głównych winnych, którzy równocześnie alrtywnie rozpowszechniali pogłoski o kontrrewolucji, a mianowicie Romanowa, Rabinowicza, Markowa, Kahanowa, Votno, Bylrowa, Leootjewa i Maksakowa. U wszystkich wymienionych znaleziono więk sze sumy pieniędzy srebrnych. wykonany. (PAT) Wyrok został niędzy z Ameryki, w:ładze sowieekie zde- BAŁOORóD 22, 8. Policja jugosło- Jugosławji. Policja otoczyła mieszkarńe cydowały się na rozbicie indywidualnych wiańsk:a otrzymała wiadomość, ii z Mos- wysłanników Moskwy, którzy stawili zbroj farm żydowskich i zamianę ich na kolek- kwy przybyli do Zagrzebia dwaj komu- ny opór. Wobec tego policja użyła bro- DOLACt" tywy. niści,. niejacy Stanko i Aga, delegowani ni palnej. Stankę zabito, Agę zaś ciężko m d d d b - p... :otestuj ~"ych -rzy do'w wysłano na le- przez w k oraunis.fczną '""' nu 'ęd zynaro d ówkę do ramono. sa o zie me ą o wy orow bót &a roli. ł mężów zaufarńa ludności polskiej, na gendarne Solówki. Wszystkich rabinów --ooo- KRóLEWEC 22, 8. W Złotowie, na zmuszono do najbardziej ueiążliwydt ro- pograniczu pruskiem odbyło się zebranie Synagogi i domy modlitwy, zamienio- S rząsająca scena na morzu którem uchwalono wystawić samodzielną no r..a kina i kluby. listę polską do wyborów parlamentar- Do tej pory zupełna kolektywizacja Tragiczna śmierć 8 osób w oczach tysięcy widzów nych Rzeszy. mstała przeprowadzona w okręgu char- Kandydatami są: M. Grochowski, pros.>wskim,_ krzyworosktm, zaporoskim i o- LONDYN 22, 8. Na wybrzeżu Cornwa- j cemu ze wzburzonem morzem. Łódź ra- boszcz z Ołupczyna, Jan Budych rolnik z deskim. lji zatonął dziś w tragicznych okoiiczno- townicza usiłowała kilkakrotnie dotrzeć Dąbrówki Wincenty Piszczek, 'r-obotnik Jak opowiadają koloniści żydowscy, ściach jacht żaglowy posła konserwatyw- do tonącego jachtu, jednakże za każdym. ze Złoto~a i innl,łłrześladowanie ich religji jest zaledwie nego do zby gmin, Henry Douglasa Kin- razem wzburzone fale nie pozwalały na rallłamkiem tego, na oo na.rażona jest re- ga. Właściciel jachtu i siedmiu pasażerów tunek. Stojący na brzegu ludzie widzieli, Jigja chrześcijańska, od 3 Jat tępiona zatonęli. Wśród ofiar znajduje się dwo- jak pasażerowie jachtu trzymali się kurbezwzględnie przez władze. lje dzieci, których zwłoki morze wyrzuciło czowo kadłuba i jak osłabionych z wysił- Opublikowanie tych rewelacyj wywo- na brzeg. Nieszczęście wydarzyło się w ku fale zmywały. Kilku pasażerów usiłołało w Ameryce tern większe wzburzenie, pobliżu brzegu w obecności wielu wi- wało dotrzeć wpław do brzegu, wyczerpaie agenci Argojointu" w dalszym ciągu dzów, którzy stali bezsilnie na lądzie, nie ni jednak walką z falami, zatonęli. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~.l!!!~!!..!!~- DEPESZA Polaków z Ameryki do Marsz. Piłsudskiego Dnia 22 b. m. otrzymano w Belwederze następującą depeszę: W imieniu licznych organizacyj, reprezentujących Polonie nowojorską, a zebraiych w dniu 9 sierpnia na obchodzie rocznicy 6 sierpnia i zwycięstwa nad Wisłą, w Donta Narodowym w New-Yorku, składamy Cł, CZcigodny Marszałku, hołd i cześć.. Pod Tw-Ofm przewodem powstała Polska i odniosła świetne zwycięstwo. Dzisiaj, gdy Niemcy sięgają po ziemie polskie i chcą obalić TraJ..at Wersalski, my tutaj na wychodźtwie całą mocą odpieramy a taki zaborcze. Wierzymy, że pod Twoim przewodem Polska odeprze wszelkie zakusy na jej niepgdrlelność, jak odparła przed 0-ciu taty. (-) W. Głażewicz; W. Gruberski; Z. Ziembiński. Z OSTATNEJ CHWL Dwa nieszczęśliwe w lodzi wypadki Wczoraj przed wieczorem 29-letni woż flica Bertold Derling (Pomorska 85), kopiąc piasek na Dołach Wschodnich,. został zasypany warstwą ziemi. Nim przybyła pomoc Demłg poniósł śmierć.,. Paweł Stawalski, (Rybna 2), pełniący obowiązki kościelnego przy świątyni N. M. P. na Starem Mieście spadł z wieży, na którą wszedł z niewiadomych na. razie powodów. Niesuzęśliwy skutkiem upadku doznał złamania nóg i uległ ogólnym ciężkim obrażeniom. Odwieziono go w stanie ciężkim do szpitala św. Józefa. (s) ł 5 pokoi z kchoią z wygodami mog" być i pochielose, do odstąpienia zaraz, ul. Limanow&kiego 34. lll mogąc przyjść z pomocą jachtowi, walczą- ---0'--- Niesłychane w dalszym ciągu NOWY JORK, Już nietylko najstarsi ludzie, ale kalendarz biura meteorologicznego nie pamięta tak długotrwałych upałów, jak tego lata. W Nowym Jorku od końca czerwca z przerwą zaled wie czterech dni, temp~raturatura wynosiła przeciętnie 32 Celsjusza w cieniu, a dochodziła niemal codziennie do 40. Wysoka temperatura i susza objęły wszy stkie stany północne i środkowe, sprowa dzając niebywałą kięskę na rolnictwo. Biały Dom i departament rolnictwa pl'zed sięwziął energiczne kroki, aby rolnikom przyjśt z pomocą. Znamłennem jest, że w powiecie Clinton, w stanie Ohio, 200 farmerów zgłosiło się do władz powiatowych o pracę zarobkową w celu uzyskania środ ków na zakup żywnnści dla swoich rodzin. Rada powiatowa wyznaczyła natycn" H l 2.. upały gnębią Stany Zjednoczone DUlł.ZE w północnej Francji PARYŻ 22, 8. Nad północną Francf[! f'rzeszły silne burze, które wyrządziły wiei kie szkody. Obliczają, że w niektórych miejscowościach ulewne deszcze zniszczyły 50% urodzajów. Są ofiary w ludziach. Łodzie ratunkowe w ciągu dnia wczorajszego często spieszyły z pomocą łodziom rybackim na pełnem morzu. CAl.\JER miast 00 tysięcy dolarów ua budowę t k dróg, przy których farmerzy owi otrzy- na orze o ejowym mają zajęcie. W związku z szalonym upa WARSZAW A 22, 8. Dnia 22 b. m., ~ łem w Nowym Jor:Ku, urząd wodociągowy stanisławowskiej Dyrekcji <ołejowej międoucsi, że miasto Nowy Jork zużywało dzy stacjami Lwów - śniatyiń pociąg przeciętnie w lipcu 3 miłjardy 800 miljo- osobowy Nr. 204 najechał na duży kamień, nów litrów wody dziennie. Biuro mete- położony na szynach. Parowóz shą uderzeoro~giczne w Waszyngtonie i w Nowym nia kamień odrzucił. Wobec czego wy Jorku nie przewiduje radykalnej zmiany padku żadnego nie było. Zawiadomiona temperatury w najbliższym czasie. policja prowadzi dochodzenie. (PAT) F*GMUi&idiifriSMMMM WiffidMliii'Zt'Z:J W~'df!!&. Sensacyjny wynalazek w lotnictwie Triej Amerykanie skonstruowali nowy łyp samolota! L E'~ A E. ;; [J ''!. w n me w kinie BERLN, Vossische Ztg"'. dono- torom amerykańskim udało się po długiej si z Nowego Jorku o nowym sensacyjnym pracy, zbudować samolot, zaopatrzony w wynalazku w lotnictwie. Trzem konstrul\ motory systemu li'jettnera. Po obu stronach samolotu umieszczone są równolegle do skrzydeł dwa rntory (długie blasz::m(' rury o stosunkowo dużej średnicy), które poruszają się wzdłuż osi podłużnej przy.pomocy wiatraczka, podczas gdy sarn s::i. molot jest poruszany przez zwykły sj!nik benzynowy. Nowy samolot ma być dziesięciokrotnie silniejszy, niż samolot zwy kty i może rozwijać szyblrnś~ znacznie większą, niż normalne aeroplany. Wyna!.... j,"'"..:., ~r- a..i l a. ~i ieh magnatów samochodowych. El '!.{ "'a~z~ek~m~a~f~i!l!l!na~nllll!lsll!l!o!!!l!iw~a~ć~je~d~e~n~z~a~m~c~r~ y~k~a ACE'' AQEZfOWAfilA na Białorusi sowieckiej WLNO 22, Donoszą z pogranicza sowieckieg o o nowej fali aresztowań. która przeszła przez Białoruś sowiecką. Według tych informacyj aresztowano w rejonie Połocka i Borysowa 40 nauczycieli szkół powszechnych pod zarzutem działalności kontr-rewolucyjnej i osadzono w więzieniu nińskiem. (SKRA) ---<:>---

3 .r>;r. 230 HASLO" z dnia 23 sierpnfa 930 roki! SJE GDAŃSKA Hakatysi:ycziia izba handlowo - prze~ wencji paryskiej z r. 920, bęc!ące.i szcze-,rzecz Czechosłowacji w portach Ham- ciele Gdańska na posiedzeniach Ligi ~ myfilowa w Gdańsku uchwaliła ostatnio gółowszem rozwinięciem zasad Traktatu hurgu i Szi;:zecina itd. rodów wskazywali na postępującą roibudo rezolucję, protestującą" przeciw rozbu- odnośnie spraw gdańskich. Decyzja gen. Hackinga mówi o wę portu w Gdyni, chcąc tam skierqwać dowie i ekspl-0atacji portu posiriego w Ody W Traktacie W~::sm~!.;:;.n nier u aoł jed,, p eł n e m wy kor z y st a n i u tczęść polskiego ruchu morskiego. i:l. nej wzmianki, któraby mogła być komen port u gdańskiego'', co oczy Jasną więc rzeczą jest, że dątenia 8&- By n aj mniej n i e o w z g l ę jtowana przyznanie Gd.ań~koNi rno:opou wiście nfo jest bynajmniej jednornaczne z natu gda.'iskiego mają służyć tylko politd y g o s v o d 2 r c z e t u c h o - czy też jalm ogrnjczenie suwenmoości poi zasad~ jakiejś wyłączności", - nie ogra tycznym ceł0t Niemiec. Kruchdść ich da cf z i. se;lat i izba haadlmvo - przc~y- sir.jej tl:i przyzmmem jej wybrzeżu. A Trak nki:a w niczent prawa Polski do korąsta- je pewność, że rekurs Gdańska pójdzie de słowa gdan~ka z-byt tlohrze o tem wiedzą, tat - zei-:xinie z zasadami prawa między- nia równocześnie z innych portów. Zresz- akt bez jakichkolwiek koosekwencyj - t ża przyczyfią trud0i.otci gospodarczych narodowego, - wprowadzając szereg cię- tą o tej rzekomej zasadzie wyłącrrv.'id za że wedle dowcipnego określenia znanego Gdańska jest z jedej strony obecna kon- żarów międzynarodowych, w katdym wy- pominał częstokroć i sam senat gdański. pisarza angielskiego, Chestertona, ośmiejuuktum świa~owa, a z drugi.ej - nieprze- pa-tiku szcz~g~owo je omawia. Mówi włęc Dwukrotnie w marcu 924 i w lipcu 927, szającego ostatnie pretensje p. Sahma i te bierejąca w środkach wałka konkurencyjna o siużebtmści na rzecz Niemiec w odic- w czasie obrad nad kwestją przyznania warzyszy, - ów ufigiel gdański" spali portów wschodnio - pruskich, a wreszcie. sieniu do Poiski (wolny trnnzyt przez od- Polsce w porcie gdańskim miejsca ciła prze na l)anewce.. cfroga administracja woinego miasta. Nie 3tąpioe terytorja), omawia serwituty na ładunku materjału wojennego, przedstawio względy gospodarcze więc chodzi. jliw#!il\miwwnll!l"l~~ u 'tm'm wma ew w;umw ~ MMwwtw 6 ( Ludwik n. Spór o Gdynię u, wytoczony przez Gdańsk na 97 fo.-um międzynarodowe, poparty pro.. - ' pagandą prasową jest jednym z etapów tej r. ~ ;;....: ',,.., t,.&j wałki, jaką systematycznie o rewizję granic wschodnch i o zabór polskfogo wybrze mwunmaz ża prowadzą Niemcy. Pm:ostajął bez przer ~m~~~ wy p00 dyktatem Berlina, Gdańsk dla -a 930 iezfozczalnych rachub zaprzepaszcza SWO Szpieg niemiecki posługiwał się dokumen (em niewinnego człolr.-'ieka je interesy _i rozpoczyna grę, którą musi Korespondencja własna Hasła" l - przegtac. Ten.zwiazek między wysfapienfarui woł Paryż~ sierpniu 930 r_. jbył z za oceanu.do ~wego rodzi~ego mial~ifornji,.gdzie dorobił. si~ ~~o. mar_ ~ ~ : r. ". ~: i! Pl'Zed sądem wojennym w Paryzu, stec~ka N?rdh~m, Jak_??4-~tnt sta~, Ją~ku, me poczuwał 3ę ao_żadne;i wmy 8 yczną przed którym toczyło się zarówno w o- pragnąc UJizec przed srmercią swą zie zaządał od wł~ francuskich, by. t.e wy :&- 0 m a.sra, a ;"' 0 ~ f. re'"' ' ~ :amnec, S!Jtawia, z:c ost..'tmemu wy- k e~.ie wielkiej wojny jak i w latach póź - mię, wyzwoloną z niewoli niemieckiej. i kmi.ały na nim wyrok śmierci łl b stą p.ieniu Gdańska :m!ei;. si~ baczna uwa- niejszych tyle doniosłych spraw, n i e - rozwiewające się sztandary francuskie s p r aw dz i ł y wiar o go d n oś~.g-:a.. j e d ok r o t n i e z a k o ń c z o - na dorocznem święcie republiki. stras z i w ego osk ar że n i a. d, l( od. n y c h w y r o k a m i ś m i e r c i Od pie-wszej chwt.ih przybycia do ro- c i ą ż ą c e g o n a n i m. J~~ wi~ ~o, rzą.~ pn s l w _ po:..vie- na :zdrajców ojczyzny, roz.e~ ała si~, w d~hmego, miasta.spotkał się z przyję- Sp~awa 74-letniego starca, ~ dzt tk zazaleme GdM ;!c.t stanął na st.mo- tych. dmach sp~ awa, potrą,cająca o.m sa ci.em, k~or~ J?l-Zerauło.go. Ws~YS:-Y krew na śmerć, wywołała olbrzymie pm-usze. wisku, że wnio!iltd senatu, zwrócone prze- mowitą tragedję skazanego zaocznie na m, znajom i pozostali przy zycru przy- nie we Francji. Po zasięgnięciu in.formaciw rozbudowie i eksp'.:>ata~f portu w śmierć 75-letnieg? człowiek'.'l, który nie j~iele od~ aca:li się.od. niego. i powrót cyj w Ameryce, władze francuskie otrzy Gdyni, n i e m 0 ~; ą b y ć w 0 g ó _.o ciążącym na mm straszliwym wyroku st~ rca do 2.emJJ. rodzmnej st:ał sę. P a - mały wiadomość, iż Hartmann nie OPQoo d.. d nie wiedział. s m e m n i e w Y s ł -0 w -0 n e J u - szezał w cią,,,cu mkudziesięciu lat Amal e ~ r z e,, m 0 t c m a n e g 0 Prze:'ód ~ądo~y, zarówn? j~ i ś~e- d r ę k i. ~artman ni~ ~ozum!a! tego, ry~i. ż~ cies.zył się zawsze jakna.jłepmą,, s > o r ~. fi ę d z Y P o s k ą :f~two UJRWD.lły me-zwykłą historję d.z~- co n;ogło by<: prz~czyną mec~?ego r_o- OJ'llllJą i że Jest meczą całkowicie wyjdq.. a G d a u s k t e m, g d y z g o d z ą JOW Karola Hartmanna, Alzatczyka, któ- dakow. Wkrotce Jednak dowiedziiał ~ę. czoną, b y m ó g ł b y ć z d ~aj w n i e z a w i s t o ś ć p o i t y c z - ry po przegranej wojnie franko-pruskiej iź w czasie wojny, w okresie na.jzacięt- c ą i s z p i e g i e m n i e m i e c n a i g 0 8 p 0 dar c z ą państw a w ~872 rok~, mając zaledwie lat ~ 7, i~ie szych walk, w i:-oku 96 ~tał skazany k i m.. i. chciał zostac poddanym cesarza memec przez francuski sąd W-OJenny n a Rozpoczęto śledztwo które dopr~ P 0 sk e g 0 i w e g 0 Pt 8 w 0 kiego", zadeklarował się jako Francuz i śmierć wraz z niejakim Gu~lbeamc, dziło do sensacyjnych :ezultatów Oto o- d o s w o b o d n e g o r o z w o J u 6llli,grował do Ameryki wn.z z kilkoma za utrzymywarrk stosunków z nieprzyja- kazało się że w 9 4 roku przybył do Na tem stanowisku stanie teź niezawod r?wieśnikami, gdzie pczostawał w prze- c~lem, za szpieg~stvvo i zdxa.dę stanu. Francji ~wiek legitymują.cy się dolmnie i Wysołu Koorlsarz, wl:ględnie sama ciągu 5? lat bez przerwy. Hart!lla~, który od 58 la~ ~ Przet" mentami Karoła Hartmainna, urodzonegq Uga Narodów, 0 ile w drodze instancyj lipca tego roku Hartmann p~ - wy z.ames-złciwał w Baskenfie.d, w Ka- w N'Or<lheim i wraz z niejakim Gtil oprze się 0 nią ten,,spór R h 0 Gdynię". ~ii cmlisa apą-: ' w'hwwh' wun -r.,.., ws be~x zał-ożyl p,ismo ~ tytułem: ~ ~~... gdański '"-' t ił r e mam - Jutro, w ktorem, szerząc def.e.. ~L USiuiJe swo.rą pre ensię. tyzm, namawiał żołnierzy do po.rzucenia c o d o m o n o!> o u p o r t u. ew 0 uca C DS Je 0 a broni na froncie. Okazało się jednoc:r.eg d a n s k i e g ~ w odniesieniu do mer : śnie, iż pod płaszczykiem tej pacyfistf. skieg'o ruchu Polski obronić w ten spo..~ wyxvskiwanego przez woiuj ~cycb v.enerałów cznej działalnośei Hartmann i Guiłbeaux..,. ' - J --i... u p r a w i a i s z p i e g o s t w o ze ana~zuje killra aktó:v nnędzynarod~ Obecne stadjum chińskiej rewolucji no-, wozdania angielskie np. Książka Labour w -O j e n n e znajdowali się w bezpowych, Jak np. tn(}wa Wiisona z 8 stycznia si wybitne znamię buntów chłopskich, bę- Codditions in China pełne' są opisów tych średnim kan.takcie z agentami niemiec- 98, nota atjantów z 6 czerwca 99 r., dących niejako dalszym ciągiem słynnej re metod. Czego zaś generaiowie nie zdobę- kimi i dopiero w końcu 97 roku udało t<anwencja paryska z 9 listooada 920, wolucji Tajpingów z r. 860 a bardzo dą bezpośrednio, to zabierają na drodze się władzom francuskim po zlkwidowa wreszcie decyzja gen. Hackinga, podów- przypominające woj'ny chłopskie w średnio podatków. niu jednego z biur s~pieg?wskich, wpaść W soki K ' L" N d wieczu w Europie. Formalnie obowiązuje chłopa tylko je- na trop Hartmanna czas rg.ulbeaux. y ego ~msarza ig aro ow Ob d ł, -. k. b'. Powstania chłopskie miały miejsce wła den podatek: gruntowy. Ten pobierają so aj z o a i wsza ze z ec wyrch, w Oda'lSKU z :>.Vm-t 92 ściwie już znacznie wcześniej, w roku 927 bie generałowie na kilka lat zgó_ry np. w skazujący ich na śmierć, w Y d a n Y W tych jednak, na.jwaźniejszych dla w okresie zwycięskiej rewolucji Koumin. Chili MUSEL CHŁOP OPŁACfc PODA T z o s t a ł z a o c z n i e ~pra wy mooientach wywody senatu gdań- tangu, były to jednak lokalne ruchy, tłu- Kl DO R W SZECHUEN DO 938 Najskrupulatniejsze śledztwo,.~r~e: skiego Je wytrzymuję krytyki.. Wilson w mione z calą bezwzględnością przez armje a w jednym z okręgów zażądano od ' cliło- prowadzone w Ameryce, uja-wniło, l.z JUZ 3-tym punkcie swej mowy m ó w i niezliczonych generałów. Tak np pów ZŁOżENlA W CiĄOU 0 DN.~~- w 906 roku niejaki Hartmann, zamiesz chlooów oblegało dłuższy czas miasto Ta- DATKU Aż DO R Są to oczywscc ł:ały w Baskefield, w Stanach Zjed0 t y k o o w o n y m " i b e z - OPŁA h "ł d t mino- - fu na terytorjum Czang - Czo - Li- wypadki skrajne, przeciętnie biorąc ~wnyc, zw oc się o meros wa w P i ee z n Y m d 0 st ę P i e Po ~ na, 0 potem wybuchło powstanie w okolicy C. U OBECNE JUŻ WSZYSCY PODAT- X\J'ordheim, w niemieckiej wówczas Alzas k i do m o r z a''. Nota alj.antów Pekingu, także w Szantungu powstali Ki DO ROKU 933. Do tych podstawo- <:ji, żądając przysłania dokumentów. żą. z 99 r będąca odpowiedzią na niemiec- chłopi ostatecznie pokonani po kilku mie- v.. y~h r odatków dodają poszczególni gene- %lanie to pochodziło o ft n i e m i e c - l~e pr~ycje r.ozwiązania zagackaień Gda:l s iącach, przyc;zern padło ich 2000 a 7 rałowie nowe, wielokrotnie je prze.~racza- k i e go b i u r a w Y w i ad o w - ski wsi zostało spalonych. ące. Gdy ich chłopi nie chcą.płacie, przy ~ z e g o, posiadającego swą filję w ska i po ego wybrzeża, okreś!a szczegó A- p d k" +ft Dopiero obecnie po tr~e.::! lat.u;h poli- dzfela się im na kwatery żołnierzy, a g?y ~.meryce. o nazwis iem em'lgl'an""' łowiej prawa, jakie Polska uzyskać mu- tyki podatkowej rządów g~e,rafw" a i to nie pomaga, w i eś z o s t a J e. ~ artmanna w clą.gu wiele lat upi:awiał si w Gdańsku w dziedzinie gospodarczejp głównie po stra;zn.m ni'!.tm,.'< JLl w r. s p a 0 n a. Wojska.chińskie Hcq ~.;;zpiegostwo a g e n t n i e mi e c,_ pozatem odrzuca propozycje Niemiec t 929 mamy do cly r \~\~m - z w\~k s z :~m i,o- sumie około 3 mil jon. ludzi, są to prztwaz \ i e g o Yf Y w i a d u w o j e n n e przyznarna Polsce prawa posługiwania wstaniem chłopskiem. Jeżeli uwzg!ędni- nie elementy zdel::.asowane, b!;!d<~ce na żoł- g e się cletttieckimi portami i wreszcie stwier my to, ż NA 450 MLJONóW LUJNO- dz.ie i tak dłhi~ J trzym;j<!ce z dan~ m j:\!- RoZJ}ra.wa, tocząc.a. się przed ąde.n. laza, że Polska musi niezależnie od swych śc W CHiNACH PRZYPADA PRZESZŁO nerałem, do:jóki 0 id może 0;łac.:. Sa- iwojennym w Paryżu nad ofiarą tak tra 80% NA CHŁOPóW zrozumiemy, iż ma- mi zresztą ;~c! e 2! nvic przeclrndzą Cl(~lo {gicznego zbiegu okoliczności, była krótup rawnień w GOOi' ku 'Otrzymać ponadto w my tu eto czynienia z wypadkiem ogrom- z jednego fror.~u na drugi. T <k r.p. i:den ;ka i dramatyczna..!"! ezp aś.rednie władanie polską część wy- nej don.i~słości..,. z czerwonyt: gcnerałłw Cb;.Tc ~trzy ~ PrzeWX>dniczący sądu, uniewa.tniaj~ brzcża morskiego. Niema ani w mowie Wougcy generałowie ze swem arma- mał z tego tytu!u dolarow a srynny wyrok wyda.ny na Karola Hartmanna, Wilso::m an.i w oosie aljruitów jakiejko- :i prz;~iągają kraj, rek~irując iietylko l wód~ le. wego rządu ~ K= ~-_nitang~- w.'. ~-~= nietylko zrehabilitował 75-letniego s~ wie!~ wzmianki 0 mooopatu" Gdaefiska i zywnosc, bydło, narz ę dzia pracy, a e hail fang Sheng '- ł _!'l w hstopadz"' ca, ale w gorących słowach oddał nalęzny n a w e t u d n o ś ć Chłopów zapę 925 miał ulokowane w b,nku szanghaj hold gorącemu patrj ocie, który u schyłku <) ograniczeniu suwerenności Polski na na- k ' dza si ę do przymllsowych ro )Ót, każe im skirn Ll dolarów na swoim.oncie. swych dni p'2.ybył na ziemię rodzinną..!e~ccm ;ej wybrzeżu, a tern samem pozba s i ~ no s i~ tr~ns po rty wojskowe, żołnierze Naogó! kilk.'.krotna zmiana frontu czym ge b y u j r z e ć j ą w o l n ą o d \;fomu j2j swobody kierowania swą połi- zmusz a ją ich nawet do noszenia svv" :!j bro- ll c rnła maj ę tnym człowiekiem, czi;sto Jo- w r o g a, p r z e d k t ó r y m j a. lyik~ gosp Odarczą. ni. W ten sp osób pozbawia się wieś naj kuje uzyskane pieniądze w zfcmi lub w za k o m ł ody c h ł op i e c m ł Niema cc zywiście mowy 0 tym tn'lttono zdrowszych ludzi do pracy, zamienia się granicznym banku i z n i k a z p ł a s i a ł u c i e k a ć z a o c e a n. "' wolnego chłopa w kulisa, któremu się na- c u bo u Oczywiście, iż za to wszyst t -oe>ołu an! w Tralrtacie Wersalskim, ani w kon ogół nic nie płaci. Chińskie gazety, spra- konłaci chlop.

4 w -HASŁO dnia 23. V. - HASŁO dnia 23. V. MJA6M*'*4eAY 'Młl MtiUi!MweetfiiJRl SE & Pożary na kresach.wschodnich Ste!lty zboża płoną w Małopolsce Wschod niej w dalszym ciągu,. W nocy podpalone zostały w majątku Józe ~a Horocha w Gwożdżu Starym obok Kołomyi dwifl sterj.y pszenicy i jedna owsa. W pow. bóbreckim na folwarku Strzałki s unf,lła jedna sterta pszenicy, zawierająca 20-' kop. Rów:aocześnie o tej samej godzinie pcdpalono w sąsiedniej majętności Wołowe.J.-rie sterty pszenicy i jedną stertę koniczyny wagi 500 cnt. metr. Czas najwyższy, żeby w stosunku do aktów teroru i sabotażu we Wschodniej Małopolsce zastesowrmą zostala polityka silnej ręki, któnj spodziewać się należy po nowym wojewodzie lwowskim płk. Kocu, obejmującym w tych dniach po swym poprzedniku tę placówkę. nwalidzi wojenni i0łrzymają dodatek do renty za miesiąc październik Mini!;\ter Skarbu, p. Matuszewski, wydał rozna podstawie ls:tórego zostanie wy Jorządzenie, płacona inwalidom wojennym oraz pozostałym po!nwali<lach rodzinom wraz z rentą za paź dziernik rata dodatku do rent. nwalidzi, którzy utracili zdolność do pracy 4o 5 proc. otrzymają dodatek w wysokości 6 ~. 87 gr., od 25 proc. do 34 proc. utraty zdołi0śti do pracy - 24 zł. 49 gr., od 45 proc. do 54 :proc zł. 22 gr., od 55 proc. do 64 proc zł. 44 gr od 65 proc. do 74 p oc zł. 70 gr od 75 proc. do 84 proc zł. 95 gr od 85 proc. do 94 proc zł. 59 gr., oraz od 95 proc. do 00 proc, zł 72 gr. Wdowy oraz sieroty po inwalidach wojen-. nych, które pobierają zaopatr:.i;enie w wysokości 50 proc, renty, otrzymają dodatek w sumfo 28 zł. 20 gr pobierające zaopatrzenie w wysokclci 30 proc. otrzymają dodatek 6 zł. 87 gr., pobicr ;i]ące zaś 20 proc. renty - si. 25 gr. W niedziele i święta wolno sprzedawać napoje chłodzące Główny inspektor pracy wydał zarząd:r..enie, na podstawie którego okręgowi i obwodowi in- pektorzy pracy mają zezwalać na rozwożenie lodów, piwa, wody sodowej, lemonjad i innych napojów chłodzących w niedzielę i dni świąteczne w okresie letnim wogóle, a zwłaszcza w wypadkach zwiększonego spożycia (zabawy, J.armarki i t. d.), Zarządzenie opiera się na tem, łe rozwożenie napojów chłodzących w tych warunkach llloźe być uważane za pracę konieczną ze waglę H na codzienne potrzeby lmłności. POPE&NORA CELEĄ $ię ~OCHAiUiCll W sierpniu ub. roku we wsi Tusz.cze- cznosci dały powód do przypuszczeń że wle, gm. Niemenczyńskiej, pow. wileńsko może tu zachodzić inny wypadek, trockiego zaginęła mieszkanka tej w;;i a mianowidc zb odnia. Stanisława Su<lenisówna. Sudenisówna w Wszczęte poszukiwania. nie dały reciągu poprzednich paru lat zultatu wobec czego wersje o zbrodni, utrzymywała stosunek miłosny.. zdobywały coraz większą. popularność, z niejakim Stanisławem Orszewskim, lat skierovmją.c podejrzenie na Orszewskie- 24, mieszl~ańcem pobliskibj wsi Miszki- go. J ednak badania miejscowej pc.fcji ninele l miała z nim dziecko, które na kil- ćzego nie ujawniły. ka dni przed zaginięciem oddano na wy- Sprawą. zainteresował się Piotr Gło chowanie do Wilna. wiński, posterunkowy z sąsiedniego po- Nieobecność Sudenisówny tłumacza- sterunku P. P. spowinowaty z Sudenino powszechnie tern, że udała się ona na sówną. W wyniku dłuższych poszukiwań służbę do Wilna, lecz brak przez diuższy zaobserwował on następujące zjawisko. czas wiadomości od niej oraz inne okoli W pewnem miejscu na polu obsianem ży Młodociany ratownik tonących człe.rokrołnie odznaczony medalem Zaµiieszkały w Chełmży 2-letni Jau j na jeziiorze chehnżyfiskim, 5-ktnią Ur Gołębfowski, przedstawiony został przez. szulę Piaskowską, w czetwcu 929 roku wojewodę pomorskiego, do odznaczenia -letni wówczas bohater wskakuje bez czterokrotnie medalem za ratowanie to- namysłu do jeziora i wyciąga z toni 4- nących. letniego chłopca. l\ło<lociany ten bohater, \\'ą.tłej budo- W styczniu r. b. Jan Gołębiowski rawy, bardzo słabo fizycznie l'ozwinięty, tuje znów z przerębla na temże jeziorze odznaczył się niespotykaną wprost u dzie 8-letnią Janinę Wojciechowską, w mieci odwagą. siąc zaś później '-le: bro Wofoiecha Jako 0-letni chłopiec ratuje on w lu- Daleszyńskiego, tym 928 r. z przerębla 0 m. głębokości - '--- Wpisy na wydział lekarski ctw~ ub?st';a nn pr~ep.isanych.w Uniwersytecie Jagellonskm blankiecie, potwierdzone przez Uniwersyłetujagiełłońskiego Urząd pndatlmwy. z powodu zbyt małej liczby Podania o przyjęcie na Wydział lekarski U niwersytetu Jagiellońskiego przyjmuje Sekretatjat Dziekanatu Wydziału lekarskiego U. J. od de 5 września b. r. włącznie. Po tym terpiinie żadne podania nie będą przyjm o..-. ane. Do podań dołączyć na!eży świadectwo ciuj' ".:.łvśd, a jeżeli w niem niema postępu z jęz;,,.a łacińskiego, to również świadectwo egzaminu z tego przedmiotu w zakresie 8 klas gimnazjalnych, metrykę chrztu lub urodzenia, śwfo.rledwo przynależności, ewentualnie Ś"ldadectwa studjów w innym Uniwersytecie (wszystkie te załączniki w oryginalach), krótkie curriculum vitas z podaniem imion i zawodu rcdziców i adresem zamh~szkania oraz dokument stwierdzający stosunek słażby wojskowej. Starający się o och oczenie czesnego mają nadto nadto złożyć świade - miejsc w pracowniath i salach wykladowyc.h liczba przyjętych na l rok studjów będzie ograniczona, na wyższe zaś lata uastąpić mogłoby przyjęcie tylko w przypadkach zupełnie wyjątkowych. Dziekan aie prz~jmuje w sprawach przyjęcia nil;ogo oscbiście. Rozstrzygnięcie po dai prz<'z Rndę Wydziałową nastąpi z kol'tcem "rześnia. Zgon 26 osób zatrutych. gr~ybami Pomorze i część Wielkopolski nawiedziła wprost klęs!a wypadlrów śmiertelnych spowodowanych spożyciem jadowitych grzybów. W ci~gu ostatnich 0 dni zmarło 2 osób, raczrły się grzybami. które o GiEWi'GODNE tern, a należącem A, do Orszewskiego zaczęła za.{>adać ziemia; Orsz.ewski starannie to miejsce maskował, obsadzając je wyciętemi gdzie indziej płatami żyta. Powziąwszy, jak się późni-ej okazalo slusz.ne podejrzenia, że tu się kryje ta. jemnica zaginięcia Sud.~ Głowiński wra2 z Orszewskim i innymi udał s ię celem rozkopania podejrzanego miejsca. Orszew ski początkow o nie chciał zezwolić na ko P'.nie, tłumacząc że są tam zaryte kamieme z pola. stotnie na głębokości m. na trafiono na duże kam.fonie, pod którem.i jednak znaleziono ciało.kobiety jak się okazało Sudenisówny; AresztDwany OrszeWski wobec niezbitych dowodów przyznał się do winy morderstwa, tłumacząc się jednak uniesieniem z powodu kategorycznego żądania Sudenisówny, by ją poślubił. Ekspertyza lekarska wykazała, że śmierć dziewczyny nastąpiła wskutek rany pe.strzałowej w głowę, zadanej od tyłu. Q szewski jed nak do posiadania broni nie przyzn~.wał E~f, dowodząc pt>czątkowo że zabił Sud. uderzeniem pięści w skroń, później że kołkiem. Wczoraj zaś na rozprawie przed sądem okręgowym (w składzie: przewodniczący Sienkiewicz i sędz. Lwow i Cher stowski), Orszewski zeznał że gdy krytycznej nocy pa.sł konie, ktoś zbliżał się ku niemu, nie odpowiadając na wezwania. Wówczas wystrzelił z rewtlweru i zabił nfochc'!cy, jak się później przekono..ł,. Sudenisówne. Celem zaś uniknięcia o<lro\tiegz.al:io,;c:: ciało :zabitej zakopał w miej;;cu, które iw drugi dzień zaorał i obsiał żytem. Przewoo jednak sądowy wykazał nic zbicie, że w tym wypadku nie moglo byl; mowy o działaniu pod wpływem uniesićnia, ani tern mniej o nieszczęśliwym wy padku. Naodwrót ustalono, że oskarżony działał z premedytacją, zwabiając Sudenisównę umyflnie w p.ole, celem zamordowania jej. Wobec powyższego sąd okr~gowy w Wilnie skazał Ól'S'Z.ewskieg-o na 5 lat ciężkiego więzienia ze skutk.:~mi prawne mi oraz na zanłacene kosztów i opłat są. dowych~ i w +s& yme=zs:z CQZ!QU#i&WJfP?ft*MAWWWM#%AMWNi!YWl&~il!.MMfMS)l9k4!Umim~MEJiW-.fW~.ft.!iljWtrlE'"~ ens~ Sprowadzono taksówkę i podano szoferowi ich adre;ltwarz i ciało Lenneta. Nagle z:apytał: PHLP MACDONALD Prsedr.k sy. Wsiadły obie, drżące i oszołomione, ale już najzu- - Czy pamiętasz, co ten chłopiec mówił ż eby J. e J' wzbronioo7 ł t,, l k t ł d ' ' pe mej _r~z"."'e, scis rnjąc w _i ękac ope~ T,_ w?pe m?-, o m~g~ me i:iuszczac? Na twarzy jego, oświetion ej sła- ZEMSJA DETEKTYWA ne pr~y~en:me sz~lesz~zącem:i banknotami. zyc;.~ urm~?em swiate~lnem lampki_ elektrycznej, migocącej nad sprawiac mespodzianki! Ruby wzruszyła ram0nam, ich glowa.i.m, malował się wyraz zdumienia wściekło- (u THE WHTE CROW") : wsunęła kopertę do torebki i rzekła tonem głębokiego ści i p zerażenia. - Właśnie 0 tern myślałem _ praaatoryzowaay prsemad Janiny SukowskeJ. ' p akrew f Tak. M b ł t ł.... zdumienia: wdopodobnie ten murzyn. - s rnrzyn ra w em uctz.ia. - Głos Anto ~iiiiiiililiiiiiiiiliiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiimiiliiiiiiiiiniirmi.ii-il't..~. ~ - Ach! - zawtórowała niedowierzająco nna. niego brzmiał twardo i ury-vanie. _ Ale mjał kogoś do 'łl p~0cy. Partnerkę - - Urwał i P'Ogrążył się w zadu- P.rzeszM szybko przez pokój i stwier<wiłi, że portje~, 3, mie. ra była przybita gwoźdmarni do ściany tuż pod samym Travers napił się whisky z wcdą sodowe:} w ilości. jircl~i_bald milczał. ~~szyna mknęła szybko pustą sufitem. proporcjonalnej do swoich iozniarów. Antoni tymczc:.- Jez<lrną. Niebawem skręcili na Stukeley Gardans. _ Do.djabła.ze szpitalami! _ sarknął inspektor. z sem wydawał Pike'owi instrul~cje. nspektor słuc!'.ał w Vl oknach mieszkania Antoniego świeciło światli), Lehnetem pojechał jeden.z :najlepszycb:ludzi Pike'a, z milczeniu, kiwając co i raz głową.., Z~jeżd;":ając przed bramę, vtymin~li odjeżdżają.cą takwyczerpującenri instrukcjami dla doktdra. Wkoicu narada skoczyła się i szwagrowie udali sowl~ę. się do Blacka, gdzie zamknęli się w pokoju olbn:yma. Antoni zapłacił szoferovvi, 2. Przedtem jeszcze Antoni poszedł do budki te!efon.icznej, _ Mój gość już jest _ rze,~ł. _ Te)efonowałem, W oficjalnym bufecie ;,Białej Wrooy'' stali Antoi >v której zabawił trzy minuty. prosząc o stawienie się w mojem mieszkaniu. f Ai chibald, obaj w płaszczach i szalikach, jeden dla zakrycia stroju da Santosa, a drugi nagości, i rozma wia bald, wciągając przez głowę czystą koszulę, rzekł : horpe. śliczna panna wyraziła swoje zadowc~enic z po~ Umyli się i oneiwih krzepią.cym napojem. Archi- \Y salonie pl'zedstawłł szwagra i)annie Nede Fant:- li z Pike'm. W sa.li balowej nie grała muzyka. W rogu - Postawieni na nogi, mocarny Antoni Geihryn wodu poznania tak sympatyczaego człowieka. Na wi szeptała grupa, złożona z pewnej l~czby wystraszonych jego głupawy pomocnik Travcrs, zastana.wiali się nad dok rozmiarów nowego zr..ajomego jej niebieskie oczy osób, zdenerwowanych perspektywą skandalu, kary, a wskazanością drngiej kolejki. - Sięgnął do szuflad,)" shijy się prawic okrągłe. inoże nawet więzienia. Członkowie klubu, których zaatano w górnych apartamentach budynku, roze;:;zli się, den rzucił Antoniemu. - Na mhość Howe'a' z dej m tu, mówiąc, że tam 'b ędzie wygodniej. P0rnry nastrój, komody i wyjął z niej dwa białe krawaty, z których je- Antoni zaprowadził gości na górc; do swego gabine: pozostawiwszy TuaZWiska i adresy, :prawdziwe lub zmyślone. rzy południowca, ale teraz, kiedyś się umył, ta ozdoba ożywieniu. Wsl azał im fotele koło kominka, a sam v to, co masz na szyi! spal! źle to wyglą,dało przy ;wa- j:lki opanował go w drodze, ustąpił miejsca pewnemu Antoni rzekł: wydaje mi się poprostu plugawa i siadł przy biurku twa za do nich. - Jeszcze jedno, Pike. Wśł ód tamtych są dwie Antoni zmienił krawat. Czekali w milczeniu ~ż się odezwie. ''ravers z.j.oży d'zkwooyny,. które po~inniśmy puścić wolno. Wyszli znów. na cismmi, pustą uli~ i wsiedli do tak- 5łowę na oparciu w ten sposób, że j2go pokaleczona :.Pllie zrobił strapioną minę i rozejrzał : się naookolo. sówki. posiniaczona twarz znalazła się w ci~niu. Dziewczyn;; - Nie ta.k głośno. Archibald dotknął obolałej twarzy. siedziała wyprostowana, jakby w skwapliwem oczeki Ąntoni spoj'l'zał mu w. twarz., ~ - Ach, ten biały murzyn! - rzekł. - Walczył waniu na możność zakomunikowania swojej nowiny, - Tym dwom - rzekł - d a c i e p o k ó j. n i e po dżentelmeńsku!. Ohydna bestja!... Eiegancki płaszczyk, zsuwają.cy się z ra:mion. odsłania.b!ke wydał swoim podkomendnym cichy rozkaz i Antoni skinął głową. Był zdumiewająco uroczysty. częściowo wytworną sukuię balową z zielonego jedwaltebawem do bufetu weszły Ruby i jej najlepsz.a przyf,acjół.ka.:_ ~ lrayers sp_o~nniał. Uj.:i:eął ~ó.w o.~vna - Ohydna sprawa! - rzekł. hiuc :.w~o-ł.u:i.~i

5 H'40MKA ~ DZS: SERPEŃ. Filipa 23 JUT~O: Bartłomieja -~- Ws! słońca SOBOTA. - Zachóił HASŁO" z dnia 23 sierpnia 930 rokll, Str.5 = up Mltl cio groszówek państwowej p d kluczem g. 4 m. 52 g. 8 m. 35 W swoim czasie urząd śledczy w Ło ty.50-~rnszo;,r~, których spora Eość znaj- Mazowieckim i Ujeździe. dzi roztoczył baczniejszą uwagę nad po- duje się w o~iegu.,.. Głównym macherem" w szajce był dejrzanymi osobnikami, dzięki czemu u- F~łsz~rzam, 50-gr~s~owek okazali się Radomski, który- z zawodu me~anikdało się wpaść na trop szajki fałszerzy tr~ej rmeszl~ancy. ~'Ocr~owa Trybunał- przygotowywał formy do odlew~ pienię monet. W rezultacie aresztowano czterech skego, a mianowce: Jozef Franaszek, d~y, jak również zajmował się zakupem P. Prezydent Rzeczypospolitej fałszerzy. Marjan Radomski i Kazimierz Mumjak. mezbędnego do wyrobu falsyfikatów SU W toku dochodze!ia U!'talono, iż fałsze Falszerze ci fabrykę monet prowadzili rowca, zaś pozostali dwaj członkowie sza.i przejeżdża przez Łódź rze ci, którzy puszczali w obie?' i 2-~o- lljocl Piotrkowem, zaś wykonane falsyfikaty ki: Fra:naszek i Mumjak zajmowali aię #_jutro, w niedzielę po południu przejeż towe monety srebrne, pozostają w kon- półzłotowe puszczali w obieg na targach puszczaniem w obieg sfałszowanych mo. w;ać będzie przez Łódź Prezydent takcie z osobnikami, fałszującymi mone- w Piotrkowie, Radomsku, Tomaszowie net. Państwa prof. gnacy Mościcki. mm; WJWMiii! e w &em:w a;aw-w ' ~!!!!!!:!!P" W czasie przeprowadzonej w mieszka Pan Prezydent wraz ze świtą uda się niach aresztowanych renji - u Radomskiego znaleziono większą ilość oł<j. Echa morderstwa ze Spały do Piotrkowa na Derby" wy ' ścigowe, gdzie zabawi dwie godziny. wiu, cyny, oraz cały szereg przyrządów, Małkowskiej Na spotkanie Panu Prezydentowi udatą się wojewoda jaszczołt, dowódca okrę zaś potrzebnych do wykonywania odlewów, Stan zdrowia Jankowskiego znacznie się poprawił w skrytce w podłodee znaleziono oko gu korpusu gen. Małachowski, starosta po ło 2 kg. gotowego do puszczenia w obieg wiatowy p. Tułecki, a ~a g;anicy, powia- Jak już dono.si!iśmy st.an zdrowia mor- nej popra\,ry. Lekarze stale śledzą wszeltu piotrkowskiego oczekiwac będzie Do- dercy Malkowskei oraz medoszłego samo- kie przejawy i ruchy, celem stwierdzenia W mieszkaniu Franaszka znaleziono bilonu. s.tojnego Gościa staror,tl r.yzemiński. b_?jcy Bole?ława Jankowskiego znacznie czy nie zachodzi jakaś zmiana. również kompromitujące dowody, jak ~ P. wojewoda Jaszc:r.::>lt gen. Mała 'Sę poprawił. Zmarł' Małkowską riatomiast przewiechowski obecni będą w towarzystwie Pa- Lekarze są jedynie zaniepokojeni wstrzą ziano do prosektorjum, celem dokonania szywemi monetami, a w piecu kaflanym. znajdujące się za piecem mieszek z fał na Prezydenta n.'.l wyścigach, poczem to- sem mózgu jego, który nie wykazuje żad sekcji zwłok. ( p) za wysuwanym kaflem, zwisał na sznurku worek fałszywyc.h monet, wagi 7 kg. warzyszyć M.t bęcią w d~oc.lte powrotnej (b) W mieszkaniu Mumjaka, na facjatee w przylegającej do mieszkania komórce Przerwanie strajku znaleziono również worek z fałszywym Pod kołami. samoćhodu w przemyśle ceramicznym bilonem, wagi 8 kg. W czo raj przy6ył do Łodzi kupiec z Wszystkie znalezione monety i pmy,!zduńskiej Woli, Pinkus Luzer Granas, cełem poczynienia zakupów. Rokowania w Warszawie toczą się nadal W fabryczce,.znalez.i<>bo formy, po. rządy.skonfiskowano. ~ pewnej chwili gdy znajdował się na trzebne do odlewu monet, które równieł ulicy Piotrkowskiej i chciał przy zbiegu Nocy wczorajszej powróciła do Łodzi się obecnie w Warszawie rozpatrywanie zostały skonfiskowane i załączone do spisanego w sprawie tej protokułu, jako do!zawadzkiej przejść na drugą stronę u delegacja strajkujących robotników prze- materjałów, przedstawionych zarówno ficy, najechała nań taksówka pędząca w mysłu ceramicznego, która brała udział przez robotniczą deiegacj~, jak przez praw konferencji w Ministerstwie Pracy i codawców. wody rzecrowe. l5tronę Górnego Rynku. Aresztowanych osadzono w ar~cic Granas doznał ciężkich uszkodzeń cielesnych, wskutek czego musiano zawezwać W godzinach rannych w dniu wczoraj- nia, iż do poniedziałku przyszłego tygod Opieki Społecznej. Przybyli z Warszawy delegaci są zdapiotrkowskim do dyspoo.ycjł władz śledczych. (s) pogotowie. szym odbyło się nadzwyczajne posiedze- nia stanowisko pracodawców, pod wpłynie komisji strajkowej, która - po wy- wem interwencji ministerstwa, winno ulec ~"~~~~~!l!!&~~~~~!!ll!l!!!~!!!!!!!!!~~giw Lekarz pogotowia po udzieleniu mu pomocy pozostawi na miejscu. słuchaniu sprawozdań delegatów - po- zmianie, w myśl słusznych żądań robotni Srebrny Krzyż Zasługi Drugi wypadek przejechania przez sa stanowiła odwołać strajk, rozpoczęty w czych, gdyby to jednak nie nastąpiło - mochód miał miejsce p~y ulicy Północnej. dniu onegdajszym, aż do czasu rozpatrze- z dniem 26 b. m. t. j. we wtorek, robotninia sprawy w Ministerstwie Pracy. cy w cegielniach podjęliby strajk ponow- nictwa w Łodzi p. Rusicki Eugenju~ o Jak się dowiadujemy, inspektor pożal Przechodził tamtędy Moszek Syman za.. mieszkały w pobliżu. W chwili gdy Ze sprawozdań wynika, że Minister- nie, a wówczas strajk ten trwałby aż do trzymał za zasługi położone na polu pożal chciał przelecieć na drugą stronę ulicy najechało jakieś -prywatne auto, wskutek cze ejami zatargu, w związku z tern odbywa dowania zatargu. (s). Dekoracji dokona p. wojewoda Jag. stwo Pracy zainteresowało się bliżej ko- chwili ostatecznego, całkowitego zlikwi- nictwa srebrny Krzyż Zashlgi. ;g-0 uległ on potłuczeniu grzbietu co spowodowało wylew krwi. urzędu wojewódzldego cwłt w obecności naczelników wydziałów,.{bł Lekarz pogotowia po udzieleniu porno ~y pozostawił go w stanie zadawalniają ~m na miejscu. (P). Nagła śmierć przy pracy Nieuczciwa służąca okradła swą chlebodawczynię W dniu wczorajszym zgłosiła się do Łupem jej padł pie! ścionek z bry Jan- w Łodzi. Posiedzenie giełdy mięsnej W czo raj wieczór odbyło się posiedze. nie komitetu statutowego giełdy mięsneł Przy robotach ni~rnk.cyjnych. na Pole- V~ kornisarjat~ po~icji niej~ka. Róża tern wartości ~l~uset złotych. Na posiedzeniu tern przyjęto 4 artysu K~i:stantynowskm. zatrudm_ony. był Bmenfe~d, zameszkara. ~rzy. ulwy_. Naw-. Wł~dze poh.cyjne wsz~;y na ty~~- kułów statutu z ogólnej liczby 53 i uchwa od dosc dawna robotmk AndrzeJ Pięta, rot 45, zameldowała, iz słuząca JeJ Ja- imast sledztwo,, celem wykyca złodzej- łono zakończyć prace aad statutem na naiamieszkały przy ulicy Rokicińskiej 63. dwiga Majtczak, która cieszyła się zaufa- ki, lecz jak dotąd b z skutku. (p) stępnem posiedzeniu. p 0 ułożeniu statutft W dnfa wczorajszym jak zwykle przy niem domowników okradła ją.. zostanie on poddany pod dyskusję komite- D.ył do pracy i w pewnej chwili oddalił się tu giełdowego a następnie przesłany bę~ nie zauważony przez ni:kogo. A t b h dzie władzom nadzorczym lio zatwierdze- Kierowruk robót zdz iwiony długą nie- resz owanie Die ezpecznyc nia. Ponieważ prace dalsze i zatwierdze~ obecnością Pięty, polecił odszukać go, nia potrwa przypuszczalnie kilka młesię- ecz wszelkie poszukiwania nie odnfosły bandytoep W cy, otwarcie giełdy mięsnej nastąpi doiadnego skutku. piero w pierwszym kwartale roku przysz. Dopiero po godziniil iooy robotnik łego. (b). przybiegł do kierownika, oświadczając Złoczyńcy byli doskonale uzbroeni mu, iż Pięta leży w ustępie nie dając ża<l N d k nego znaku życia. 'Vytężona działalność łódzkich władz Przy rewizji osobistej u zatrzymanych OCDe yzur y apte Robotnicy w.raz z kierownikiem uda- bezpieczestwa, mająca na celu wytępie- znaleziono revjolwery doskonałych ga- i się do wskazanego przez odkrywcę miej nie szumowin wielkomiejskich, polegająca tunków, jak Parabellum" i Hiszpanka", -sca, gdzie rzeczywiście ujrzeli Piętę na organizowaniu czc.;stych obław i t. d., oraz większą ilość naboi. martwego. spo\ 'odowala, że ostatnfo złoczyńcy prze- Zatrzymani okazali się: Radłowski zawezwano natychmiast pogotowie nieśli się na prowincję, gdzie działalność Zygmunt, zamieszkały przy ul. Grabowej Kasy Chorych, lekarz którego stwierdził ich napotyka na mniejsze ryzyko. 3, oraz dwaj bracia Stanisław i Józef zgon wskutek udaru serca. Nocy ubiegłej komendant posterunku w Króle, mieszkańcy Grabiennej Woli, gmi Zwł-Oki zabezpieczono na miejscu Jo Tuszynie, b~dąc w obchodzie powierz~- ny Kruszów, powiatu łódzkiego. zejścia władz sądowo-lekarski'ch, poczem nego mu reionu, będąc w towarzyst~e W toku dalszego dochodzenia ustaloodwie?liono go do prosektorjum. (p). dwu posterunkowych, spostrzegł czaią-- no, iż cała trójka od dłuższego już czasu cych trzech osc:ników, którzy ukryli się w grasowała na okolicznych letniskach. Zalllllllllllllllllll s 'łk R zaroślach w pobliżu Tuszyna. opatrzywszy się w broń schwytani plano- Y Nie chąc osobników tych płoszyć ko- wali napady bandyckie. mendant posterunku w Tuszynie postano- Jeden z rabusiów, a mianowici: Ra- s, wił otoczyć ukrywających się. os.obników, dłowski,. oś~ia?cz}'.ł "! ~?ku.b~da~ia,. że P o a zewcow W tym Celu policjanci rozeszli się W trzy gdyby UjęC Wleclzieh, lz pobcjatit?w JeSt. ikierunki i z trzech różnych punktów stop- zaledwie trzech, bezwarunkowo me pozw Łodzi, ni owo zbliżyli się do ;)bozli;ących w za- waliliby się aresztować. Wszystkich trzech aresztowanych od- ul. Piotrkowska 79, tel roślach. poleca: Zaskoczeni niespodziewanem pojawie stawiono do urzędu śledczego w Łodzi, SKÓR y _ HURT i DETAL nfem się policjantów trzej ukrywający ~ię gdzie osadzeni zostali do dyspozycji władz nie zdążyli stawić oporu. Przytrzymanych sądowo-śledczych.. specjalność: wraz z tłomokami odprowadzono na po- Powyższe wskazuje, iż gdyby. me detaliczna sprzedaż zelówek trwałych sterunek P. P. w Tuszynie. szczęśliwy przypadek, który pozwohł u- na wodę, jak również skóry trwałe Po odprowadzeniu na posterunek prze- jąć przygotowanych do rozbójniczych nado pomp. 263 prowadzono rewizję tłomoków, które za- padów osobników, bezpie~ze.ństwo. w okomlsfłbllll _. am lł!hlll wierały różne przedmioty, w tern biżu- licach Tuszyna pozostawiałoby wiele do ~ ~!mlill lllllr gg terie, zegarki zwykłe i kosztowniejsze. życzenia. (s) Dziś dyżurują następujące apteki: M. Epstein (Piotrkowska 225), M. Bartos:ite"Wski (Piotrkowska 95), M. Rozenblum ( CAgielnian~ 2), Sukc. Gorfeina (Wschodnia i4), J. Koprovski (Nowomie.i,ska 5). (p) ! \!,l!d.,......r h ~. ~ krajo~ycb zagn:nic::z:oych lotek me li tlow7ch; WfZł=acxki amerykańskie lj lil!! ma.tcraco wyściełane oraz materace ~W: ;' spri::iynowo hygicniczno Pe.tent" do Mlł li = meblowych łóiek" podług miary nabyć ł! możn uajtallłej.i na najdogod- t,l!ij niejszych, warun~ach w fabryez- mj lllm nym s!dadzie l'lll li ~DOBROPO." fi li Łódi Piotr~owska 7J bllł! w podwórzu, tel f,i ~ amammlllllłm~ma l l

6 Str. 8 HASLO'' z dnia 23 sierpni~ 930 ro'ktl Nr h. ' TEATlł Magistrat wnen uruc omie SZ'rUMłA n.; d e O w poł. Kidusz Haszem", o gqdz. 4 popołudniu._ lję nocną To, co najważnie:jsze, o godz. 8 wie~z. powtó~ & dl Ja 8 O a)n w.::,::::::~:~~.. az.,._' rzenie premjery Golem". Jutro w niedzielę Golem". t t...k,,,. szonych pracować w nocy w niedzielę dn. sierpnia ostatnie przedsta D omaga SH~ ego ysące pracovvd OW zmu wienie Tmpy wileńskiej. Na ludzi wracających nocą, lub nad wolić na uczęszczanie do kabaretów, przyzwoitą jadłodajni': ranem często bardzo patrzy się podej- pozostają zatem spe!uki,.. z dostępnemi cenami i pożywną kuchnią. rzliwym o~iem Zalicza ich się najczęściej miejsca zgromadzeń mętów miejskich, W wielkich miastach Zachodu, np. w do ludzi, którzy noce spędzają na hulan- gdzie można wprawdzie zjeść coś po du- Paryżu, istnieje cała masa kawiarni i jakach w rozrywkowych lokalach miasta. żo tańszej cenie, lecz otrzymać również dłodajni l!dcnych, w cenie zupe~nie: przy- Tą uzywdzącą opinją obdarza się czę- na dodatek pc.hnięcie nożem. stępnych i przyzwoitych. U nas istnieją. sto równici; tych, którzy dzięki rodzajdwi Wobec takiego stanu rzeczy należało- tylko luksusowe, horrendalnie drogie loka 3wojej pracy, zmuszeni ~ą z natury rze- by się zapytać, czy obowiązek założenia le, albo podejrzan~.spelunki..a. zatem 3f~ czy przyzwoit '~ nocnej jadłodajni, nie należy - nieste~y - mi~jsca_ drospej roz~ywk zye, na opa " \. prwcl- Nszystkiem do magis.atu. dla hulaki, snoba włoczegi, ale me dla,_ Mam tu na myśli ludzi pracujących w Czy przedsta\viciele pół rr,ondwegolczłowieka! którego twar~~ ".'"3:lk.a o ce0 nocy. miasta nie zastanawiali się l. gdy ud powsrzedm, zmusza do c;ęzbej l WspQłczesne miasto, zyje nie tylko tern, ż~ człowiek.pracy zatrudniony nocą, niezdrowej pracy noctte;. dniem, nie zamiera całkowicie z nasta- powinien mieć otwartą przez całą dobę, (J). niem nocy, lecz pracuje przez całą dobę. wwwwnww 5HHA + <www Dlatego też nie wszysą;y ci, co nocy nie spędzają na odpo..."zynku, trawią czas na hulance i zabawie. Za przywłaszczenie OO zł. cztery miesiące więzienia JUTRZEJSZY WECZóR HUMORU ARTYSTYCZNEGO. Jutro o aod:;;inie 6-ej wieczorem odbf,jdzie się Sali Filhartnonji zapowiedziany jedyny występ artysty Teatru Polslde:;.o w Wars:awic - J!arjusza Maszyiskiego. Program tego artystycznego wieczoru, po;u ięconego humorowi, przewiduje utwory: Koturbiiskiego, Sienkiewiczu,!Joyu, Junoszy, Szyma nowslciego, Wierzyńskiego i innych. Wieczory zna komitcgo areysty ciesza si'} we t(lszystkich miastach, ogromnem powodzeniem. Bilety po cenach popularnych zatvczasri ua.by, wać można w kasie Filharmonii. KNO CAPTOL".,,SERCE ULCZNCY. Jerzy Sherwood, chcqc zemścić się na swej narzeczonej, która dla pieniędzy poślubiła innegozjawia sit,! w kościele n.a obrzi;:d ślubny w towarzystwie ulicznicy. Jerzy dla kaprysu zaopiekował sie ni'!. Mabel zaś, lctóra moralnie nie była,w. pełnie :epsuta odradza ie duchowo i uczucie miła3ci kiełkuje w jej sercu dla sweso opiekuna. Ten :aś nie traktuje tego uczucia pcnoażnie, tembar dziej, że spotlca.wszy na balu dawn;; narzeczonq. postanawia rozwie3ć jq z mężem i po lubić. Ma podczas kiedy przeciętny obywatel spoczywa po txudach clnia, pogrążony we śnie, w tym samym czasie Dnia 2 stycznia r. b. n.a posto.ill au-!pieniędzy, ten oświadczył, iż wydał je na inni ludzie pracują ciężko, wytężając tobusów przy Bałuckim Rynku niejaka własne cele, które były mu w da..-iym cza mięśnie lub umysł. Marja Rubin spotkała swego znajomego sie bardzo potrzebne:. Pomyślmy tylko o tych wszystkich Józefa ómiela. Korzystajac z tej oka.;:ji Wobec tego MiwJa Rubm o przywłasz pracownikach kolei, tramwajów, telegra- wręczyła mu 00 złotych; z prośbą o o<l- czeniu tern zav. iadomiła policję, która.w fu, telefonów, dziennikarzy i drukarzach, danie je jej matce, gdyż ona wyjeżdża. wyniku prz<:prcwadzon~go doc~o<lze.rua, dla których noc właśnie jest ćmiel przyrzekł wywiązać się z nało skierowała smi.wę przeciwko ćmelowi na dniem roboczym"o żonych nań obowiązków i r-chowawszy drogę sądową. Nocą również pracują piekarnie, rzeź pieniadze szybko się oddalił. W dniu wczorajszym ćmielów stanął łl.ia, gazownia, elektrownia i szereg in- p~ kilku dniach gdy Marja B,;Jin po- p:r'le<i sądem, który po rozpatrzeniu spraw nych wielkich instytucyj użyteczności pu wróciła do domu, dowiedział o.i. się, ił i wysłuchaniu świadków, skazał go na ' blicznej. Wystarczy przejść się nocą po ćmiel do tego czasu żadnych pieniędzy mi-esiące więzienia. (p) ulicach miasta, aby przekonać się, ile lu- matce nie oddawał. Gdy zażądała zwrotu dzi pracować musi wprost na ulicy, bez p d k -0,---.. względu na pogodę i temperaturę, czę-- e t d. ł.. KNO LUNA". s o na eszezu, s ocie, mrozie i zawiei; ocągu AJ" ORAZ MWść W EKSPRESSE". ua postojach stoją o o ami p,jwlt bel cierpi. Ale odchodzi bez słowa. Tymczasem Jerzy przelconywa się, że jest igraszką w rękach MDef dawnej nar:eczonej i wraca j>.d na zawsze do ciqgle kochającej go Mabel. Piębw filmu ujawnia się pr:edewszystkiem te arcymbtelnej kreacji Corinny Griffith. Arf!Jstka ta przepaja treść filmu niewysławianym czarem kobi.ecoici ujau;n,iajqcej się tv każdym pozornie niedocill gnięiym gdcie, w d:du:nie tczteiowych subielno -:Jciach rlus:y. l?.eżyserja powyższego filmu polega na tem, że każdy fragment jest uczuciowo i psychicznie mocno :wiązany. Sam scenarjusz, oprócz powyższych za. fet honstmlccyjnie odnosi si!) wieloma momentami literacko dobrzo u czutcmi. szeregi taksówek i dorożek, Rod la Rocque czy to jako Studeńt" czy Dja Laprzęż.onych w drzemiące konie, w odda- znałi...zł s"'mierc" młody człowiek bel" c::cy to Hultal' jest za jedalwwy: u;yprali migocą.ce ognisko i słychać uderzenia l.nca wia bretcerje, zaczepia łailne c!ziewczcta, miewa - nawet nieporozumienia z polic.if!, słowem je5! niezr m~otów: to robotnicy pracują przy napra- PTZy ulicy N.'skiej 5 mieszka w Bralczyk stał na stopniach manewru nofoy i nieobliczalny, tal.o d'llet:e, ie nar~c:. idasr.a wie szyn tramwajowych. Pod ściana kro- charakterze sublokatora konduktor kole- jącego pociągu idącego w sti onę Pabja- ion.a - w filmie Hnltaj" -mn go vt opryszka, kiem wolnym przesuwa si~ owinięta w jowy Antoni Bralczyk przy rodzinie Bry nic. Wobec tego, iż pociąg szedł bardzo \wpruwd:ic s; mpatyc:::n.~iro_. lee~ oprys~ka. kożuch postać stróża nocnego. Na jezdni, niewskich.. powoli Bryniewski idac po szynach Ty~ razem lc?~ko~yslny..: co męco fryicalnr to. h. ' d. Rod nie powstydził się vesc pr::.ez okno do el.e s nieruc oma, w dniu wczorajszym z rima Bryniew przeciwległych pr?wa.ził z mi:i ~ozmowę, ganckiej willi, aby zobaczyć, co!>orubia śliczna czujna figura ska zauważyła, iż Bralczyk pozostawił przyczem obydwaj byli tak zajęcl rozmo- punienlw,. tórfl po:mał przypadkiem na uiicy. PCY W białej czapce: posterukowy policji, wychodząc na służbę zegarek. Wiedząc, wą, że żaden z nich nie zauważył pędzą- mimo drastyc::;nych pozorów, film jest Vi:rupełn.ieJ Ludzie ci pracują ciężko i spełniaja iż konduktorowi zegarek jest niezbędny cego z przeciwnej strony pociągu osobo- ~~ralny i szalo~a ~s~capada R_~a k0iczy sii:. mał 0 obowi"",,i konieczne dla normalnego ży: pol,='ła SY"''0\". swemu 8-letn mu Anto- wego Nr. 522 Jadacego?. szalc>ną szyb- zej>tstwem ku wi~l~iej konfuz dete!ctywa, który ~,..,"' " "',. '.... d ł posądzał go o rozne czyny karygodne. Rzecz cała da miast.a.. Niestety, jednak zbyt n.. ;..~o, niemu udać się na dworzec kaliski, celem k?scą w stronę ~dzi l.~ry;e"."s? osta utrzymana jest w tonie lekkiej komedji. dba się o elementarne wygody tych lu~i. wręczenia mu zegarka. się pod koła, gdzre pomosł ;.;mierc. Partnerką Rod la Rocquc'a jest tym razem fa.k naprzykła.d pracownik powracający Antoni Bryniewski przybywaj.: na Trupa zabezpieczono na miejscu do!eannetta Loff. nocą z pracy, lub też zatrudniony na u- dworzec kaliski dowiedział się, iż Bra.- zejścia whdz sącl.owo-lekarskich. ~cenc.rjusz filmu P t.,,miłaść w ebpressi.e' l' W d t ł d posiada szereg nader trflfnych pomysłów. Reżyser icy, CZYJ<. ~i W te~ chwiłi fu~kcje :p~y mię zyczasie zos a, a powla omio- należycie je u yhor::.ystal i n"dal filmowi wspaniale niema możności spożyć przejeźdze kolejowym na uhcy Wlen- na o strasznym tym wypadku ~a.tka za- tempo. To też film tryska humorem i pełnym za. ulrowego, gorącego posiłku po cenie sltlej przy mam:wrowaniu pociągiem to- bitego, która przybywszy na miejsce pad- ciecia dowcioern. -nniejwięcej nonnalnej. warowym. :a w omdl nie i dzięki obecności lekarza ---ro--_, Lokale pierwszorzędne z muzyczkłl- i rzeczywiście zastał go tam, wręoza- kolejowego udało się ją po wielkich trudancingiem, są otwart.e przez całą noc. jąc mu zegarek, za co Bralczyk był mu dac~ doprowadzić do przytomności. (p) PROGRAM ROZGLOśN ŁóDZKEJ Ale któż po pracy ciężkiej, zwłaszcza fi- bardzo wdzięczny. _ J POLSUEGO RADJA". zycznej pójdzie tam na kolacj.ę? Kogo z Niedziela, dnia 24 sierpnia 930 r. tych ludzi stać na taicie lokale, LóDż: '0,5 -,45 - Nabożeństwo z B-a zyliki Wileńskiej.,58-2,05 - ~g;iał cza które przeznae:mne są dla szukających su z Warszawy i hejnał z Wieży :4l;:jackiej w rozrywki, luksugu i zad~wolenie swego mobizmu? Dla tych, którzy nie mogą sobie poz- - Łódzkie Towarzystwo Kursów Technicznych Z dniem 5 września b. r. rozpoczynają Kursy :.ucbkiego T-wa Kursów Technicznyel drugi rok Tego istnienia z tem przekonaniem, :i:e liczba Ju. 'rnczy, która wynosiła w roku zeszłym około 250 "ędzic obecnie przekroczona. W lyljil roku zostanie m:uchomlony poraz pier v:szy nietylko w Lodzi, ale w calem Paistwie,,,~(urs dla kandydatów na majstrów ruchu". Pro rram tego kursu ma na myśli mlodych rzemieślników, których zadaniem w przyszfości w charakte- ze majstrów (po uzyskaniu z zby Rzemieślniczej dyplomu) byłaby opieka i dozór łącznie z repe racjami wszelkich urz~dzeń siły, bwiatła, rurocią gów, wentybcji, bezpieczeństwa pracy i t. p. Kurs elektromonterów otrzymał pn;igram nzupełnie.jący ł rozszerzony tak, aby mógł służyć jako podstawa do otrzymanin dyplomu majstra elektryka (samo dzielnego instalatora). Od kandydatów na ten kurs wymagana jest 5-letnia samodzielna praktyka. Kurs spawania acetylenem będzie uzupełniony przez spawanie elcktrycznofcią. W tym celu kursy nahyły agregat Brown-Boveri do spawania lu dem elektrycznym. Pró<-z tego otwarte będą kursy: kreślenia tech cznego i rachunku, montażu pędni oraz h!lrtowa ir i narzędziarstwa. ~apisy w kancelarji kursów ul. Żerom.kiPgo \5, '," lon mecl~ P. _Szkoty Wł<ikiNmiczej w goch.. 8 do 2-ei trwac l>etla od l do 5 wr e~nia. Dyrektor L. T. K. T. ' Bogdanowicz. Teatr Rewii Chochlik". Program Nr. 4. P.. " st, pst, ostrozrie Dobrze uczynił kierownik literacki Teatru Rewji Chochlik" p. Dc.rski, iż u miejętnie przypomniał, jedyny zresztą w Lodzi z desek scenicznych, - o z w y c i ę s i w i e n a q \V i s ł ą, o krwa wych bojach żołnierza polskiego, co pier sią swą nie Polskę, ale Europę całą obro nił 0d bolszewickiej nawały. Stąd d u ż a w a r t o ś ć a k t U a l n ~ d e k a m a c j i i jej nieomal,,.,.t. owawcze znaczenie. nie przy zupełnie poprawnych dekoracjach _wykonywuje deklamację kochanka apasza". Ca!o~ć. mimo drobnych niedociągnięć niewat.nliwie dobra w y k a z u j e dba ł ość o doh)r i poziom a r t y s t y c z n y licznych, bo aż pięt nastu numerów programu, a pod kierownictwem p. C. (antora orkiestra daje dobre i amiejc:inie dobrane ilustrr..cje muzyczne, introoukcję i finał. Z<i.J nieco słabsza Bolszewkka" w s. wykonaniu p. Gorłówny, ale doskonały w ~WNrt!l5'6lll.~llll!l!l~ f~!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'~ stylu i eykcji Boruński, zdumiewający swobodą i zr..akomitą pamięcią. wprowadza tyle niefrasobliw go humoru i szczerej wesołości, iż zapomina się nawet o Giełda zbożowa CENY RYNKOWE. usterkach produkcji poprzednich. żyto 9,50-20,00. Pszenica stara bez obrotu. F5z.:.nica nowa 32,00-33,50. Owies N a w y s o k i m p o z i o nt i e. są dno!ity!:!,50 _ 22,so. J~czn ;e na kaszę 23,00 rówmez mimiczne-taneczne sceny Mar- - 24,00. Jęczmień browarny 26,00-28,50. fusza, Wańka i koi" w wykonaniu!> p. Mąka p.izerua luksusowa 70,00-80,00. Mąki! żukowskiej i Niksarskiego, świetny-.., w psz.enn" l''.:c 60,00-70,00. Mąka żytnia wedk.g typu przepisowego 3.'.',00 - ;;G,00. Otręby charakteryzacji, ruchach, tańcu i grote pszenne sz.ale 8,50 _ hł,50. Otręby pszenne skowym śpiewi.e. średnic 5,50-6,50. Otręby iytnie 2,00 - Wreszcie p. rena Grzybowska, której 2,50. Kuchy lniane 36,00-37,00. Kuchy nenieco przeszkadzają w tańcu pióra, zdo- pakowe ~3,00-2.,00. Groch polny 35,00 b. 'ł ł - k <l d t 40,fó. Groch Wi:ktorja" 50,00-55,00. iące m ą g ow ę, a3e ys <re ne Obroty specjalne żvtem zwiększone. Uspoładnie wykonane przebojowe piosenki sobienie spokojne. rewjowe, a p. Szyndler w nastrojowej sce ---t---- je- Krakowie. 2,05-3,5 - Muzyka z płyt grabeil, Łódź, Piotrkowska 60. 3,5-3,20 - mofonov.-ych. Gramofon i płyty z f. A. Kling Odczytanie programu dziennego i repertuar tea trów i kin. 3,30 - lg,50 - Frzenva. 6,50-7,0 - Muzyka (tr. z Warszawy). 7,0-7,25 - Co czytano przed stu laty" - opo w:!e prof. Henryk i\fościcld (tr. z Warszawy). 7,25-8,45 - Koncert Reprezentacyjnej Orldestry P. P. m. st. Warszawy pod dyr. A!. S'l'skicgo. ) Ccquclet: Polonez Sobbski", 2) Bizet: Fantazja na tematy z op. Carmen", 3) Smetana: Muzyka baletowa z op. Sprzedana narzeczona", 4) Auber: Uwertura do op. Fra Diavolo". 5) Leon-cavallo: \Vale koncertowy Coquctte". 6) Moniuszko-Sielski: Fantazja na tern. z op. Hrabina", 7) Fuci!.;:: l\'!?.rsz fantastyczny. 8,45-9,05 - Rozmaitości. 9,05-9,25 - Wiadomości przyjemne i pożyteczne (tr. z \V.'.lxsz:wry). 9,25-0,40 - Płyty gramof. (tr. z Warszawy). 9,40-9,55 Komunikat Szkolny PAP. :),55-20,00 - Odczytarie programu na dzień nast., komunikat i sygnał czasu z Warszawy. 20,00-20,5 - Kwadrans lite:r~ki (t!', z wa~'szl!';\'y) Nowela Jerzego Szaniawskiego p. t. Jak zegary". 20,5-22,00 - Koncert populamy z Doliny Szwaje. Wykonawcy: Ork. Fi!harm. Warsz. j solista. ) St. Jl.foniuszko: Polonez uroczysty, 2) Jan Strau3s: W ale życie artysty", 3) l'r!. Weber: Uwertura do op. Preciozo..", 4) R. Wagner: Muzyka baletowa z op. Eim;zi". 5) So lista. 6) M. Karłowicz: Tiapscdja litevrnka, 7) Solista. 8) Z. Noskowski: a) l 'olonez eligijny, b) Krakowial:. 9) L. Grossman: Czardasz z op. Duch V.ojewody", 0) K. Namysłowski: Mazur Kuba Jurek". 22,00-22,li5 - Feljc ton p. t. l' zc:.h;iwnc losy kobiety" wygł. red. St. Dzikowski. 22,5-24,00 -- Komunikaty: meteor., polic., sport., ornz muzyka t:meczmi 2 rest. Oaza" w ii.

7 p---h.-... Nr HASŁO" z dnia 23 sierpnła roku. n ~tr. 7 ~-~~----~ ~~ rf _.._ z,,_lllqlllillsglillilf!!w'~l!ll'&'llł~li\lills&wwcillll8--..wewuib~.t.~lilimll"'w+'m'"~ "tip!lfł~- --- 'c 'P d :J t h Walasiewiczówna ropagan a gier spor owyc na wsi j;,::.::y!~.::m~:e~:~:._ asiewiczówna pobiła w Connwall (Kana- i p U F <la) rekord światowy w biegu 00 yar- DoniosE.e zarządzenie. W. dów, osiągając czas 0.8 sek. jak się dowiadujemy nasza rekordzistka świata, która 6 b. m. wyjechała z No wego Jorku do Europy, powinna przybyć dziś do Cherbourga, a zatem w poniedziałek spodziewać się jej już m-0żna w obo m treningowym na Bielanach.. Ukarani kolarze Krakowski okręgowy związek kolarski uchwalił na swem ostatniem posiedzeniu nie dopuścić do startu na terenie województwa krakowskiego na czas nieograniczony zawodników: Kłosowicza, Więcka, Korsaka, Napieracza, Daniela i Krzysztofczyka za niedyscyplinowane i niesportowe za<:howanie się podczas rozdania nagród o mistrzostwo Polski w Krakowie. Niezależnie od tego okręgi śląski i krakow ski wnios~ zażalenie d-0 ZPTK na powyż szych zawodników, żądając surowego uka.rania ich. W wykonaniu tej uchwały nie dopuszczono Kłosowicza do zawodów o mistrzostwo Krakowa. ---0~- Sport polski w Ameryce Polsko - Amerykański klub sp<>rtowy N-0wym Jorku, zorganizowany dwa ata ~mu, pracuje usilnie nad rozgłosem itnielria polskiego na n8me sportu amerykai- skiego. Początki pracy, aczkolwiek trudne zostały uwieńezone już pewnemi sukcesami. Drużyna piłki nożąej rozwija się w szybkiem tempie, a ostatnio w rozgrywkach o puhar ),National Cup Competition ' stanęła do półfinału z pomiędzy dwudziestu siedmiu drużyn, bijąc Argentynę 3:2. Ostatnio powstała myśl rozegrania.wszechsłowiańskich zawodów w Nowym Jorku. Swój udział zgłosił również Polsko - Amer. Klub sport który ma du ie tzanse wygrania puharu, ofiarowanegc przez czeskich przemysłowców. O puhar ten rokrocznie ubiegać się będą drużyny słowiańskie. Wspaniały ten projekt rzucony przez czeską Pragę" zo.stał gorąco aprobowany przez Polsko - Amer. Klub sport jako środek do bliżizego zaznajomienia się i zbratania. Adres klubu brzmi: New York City; ł9--23 St. Mark, Place. ---<=> - M isłrzosłwa łennisowe Polsk~ Dnia 27 sierpnia rozpocznie się, na kor ła:h Warszawskiego Lawn Tennis Klubu w parku Sobieskiego, turniej tenisowy o mistrzostwo Polski. Rozegrane zostaną: gra pojedyńcza i gra podwójna panów, gra pojedyńcza i podwójna junjorów. Na sta nowisko sędzi-ego naczelnego wyznaczony ros:tał p. Kazimierz Wasilewski. Początek mnieju codziennie o godz. 9-ej rano..w grach o mistrzostwo Polski wezmą udział najlepsze nasze rakiety z Maksem, i Jerzym StołarQwem, Warmińskim, Tło µyńslóm, Marszewskim, Tarnowskim, Lot ~ Fłorainem, :Wittmanem, Forsterem, Steinerem, Hebdą, Kołczem, Syropową i lfędrzejowską na czele. ---e--- ifrzy rekordy światowe w ciągu jednego dnia Dzień 7 sierpnia był dla pływackiego rekordu swiatowego w biegu 500 mtr. stylem klasycznym dła pań sensacyjny. Re k-0rd należał jeszcze rano tegoż dnia do australijki Wołsh 0:32. W dniu 7 b. m.. w Paryżu panna Jeanner osiągnęła czas 9 :35, lecz tegoż dnia Hole.nderka Huybers miała czas 9:27, a Niemka Wunder osiągnęła w Lipsku czas 9:49. Trzy rekordy w ciągu jednego dnia. ---G-- - Jak wielkie znaczenie przypisuje grom ków w tej gałęzi sportu, jakfr zostan<! uru- W. F. pójdą w roku przyszłym w kierurj;:ll sportowym Pai'stwowy Urząd W. F niech chomione w roku przys.:yt. T{anJyd;;ci rozpowszechniania siatkówki, koszykóv. - świadczy fakt, że już obecnie wyda0 zarządzenie, ażeby w każdym Okr~~owym powiadać warunkom zawartym w sp~cjal- stkiem wśród ludności wiejskiej. winni być dobierani z odieglycr wsi i od- ki, hazeny i szczypiorniaka, przcd~wszr Ośrodku W. F. przygot.wywano po 7'> nej instrukcji. Tu dążność do pobudzenia jairnzj~z erkandydatów na kursy i obozy przodov;m- Jak widać zamierzenia Państw. Orz. szych mas do uprawiania ćwic.ze r't :izycz ~0~~~~~~~-~»a~~~~~~~a~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~,~~~~~~~c~a~~«'~~~ ~~~~~~.nych w formie gie~ jest koncepcją nadz~y czaj, szczęśliwą i niewątpliwil' tym SjOsobem najłatwiej dotrze i trafi do tych śro Mistrzostwa O. K. w pięcioboju dowisk obojętnych dla samej idei wych. nowoczesnym fiz. Łatwość wynal ziel'lia terenu, prostota W ubiegłą środę i czwartek odbyły się ljewski (37 p. p.) i por. Kudelski (30 p. sprzętu przy odpowiedniej ilości kadry inw Tomaszowie Maz. zawody o mistrzo- s. k.) struktorskiej spowoduje, że w szybkim stwo Okręgu w pięcioboju nowoczesnym. W grupie podoficerskiej w ogólnej kia- tempie sport na wsi nie będzie czemś nic- Zawodnicy startowali w dwóch gru- syfikacji m. zajął plut. ślązak (7 pap) - dostępnym i czemś nowym. pach oficerskiej i podoficerskiej. W gru- pkt. 9, m. sierz. Nowinger (27 p. p.) - Już na tym polu wy.datni-e pracuje Porpie Hzej brało udzia~ 7 zaw. - w dru- pkt. 0, m. plut. Klużniak (~5 P p.) ski Związek Gier Sportowych. Jakkolwiek giej 5~ciu. - pkt., V m. plut. Komerski - pkt. wiązek ten może najmłodszy ze wszyst- W ogólnej klasyfikacji in. zdobył i V m. plut. Chojnacki (28 p. s. k.) - ~kich związków państwowych, bowiem istpor. Banaszkiewicz (8 p. p.) - pkt. 3, pkt.?... nieje zaledwie od dwóch lat, to jedna~ m. por. Więcek (30 p. s. k.) - pkt. 7,. Naep~ze w~~ w. pos~cze~oln!ch wykazał tyle pracy i ruchliwości, jak nk m. Pietrzak (3 p. s. k.) - pkt. 2, V konkure_nciach pę_c0?0ju osiągmęto. w jeden z posiadających już swą tradycje. m. ppor. Dzieciołowski (27 p. p. - pkt. strz~laruu Banaszkewcz 75 p., w pły- W ciągu tak krótkiego okresu czasu 23, V m. p<>r. Desk-0 ( 0 pap) - pkt. 24, w~mu, sty;,m dowoln~m 300! Pło~zew- PZGS umiał powołać do życia 0 okrę Vl m. ppor. Płoszewsld (28 p. s. k. - ~k~ ~ 50,, Y! s~ermierce Więcek 8.2,. V.: gów zrzeszających około 5 tysięcy czynpkt. 25, i V m. por. Trzepałkowski (7 p. ezd~e konnej perwszr Trzepałko~sk~ nych członków, przeprowadza co roku mi~ a. p.) - pkt. 26.., w,be?,u 4 kim. na~rzełaj -. Banaszkiewicz strzostwa w sześciu grach dla m~i:czyzn Poza konkursami startowah por. Ga- 6,43. Orgamzaqa zawodow wzorowa. i kobiet, urządia zawody mlędzypaństwt? ---0 we i wydał przepisy oficjalne dla czterech PŁKA NOżNA. O mistrzostwo klasy B grają: Zjedooczeni-Hasmonea, godz. 6,30 boisko Wodna. O mistrz. klasy A: ŁKS b -Hakoah, godz. 6,30 boisko Ł.K.S. TENS. Na kortach Ł.L.T.K. w Helenowie dalszy ciąg rozgrywek o mistrzostwo Łodzi. ORY SPORTOWE. Na boiskach l.k.p. (Ogrodowa) i Geyera (Czerwona 8) dalszy ciąg rozgrywek o mistrzostwo klasy B drużyn męskich w koszykówce i s~atkówce i siatkówce oraz żeńskich w siatkówce i hazenie. N E D Z E L A 24, S. PŁKA NOŻNA. O mist. z'.>stwo klasy A grają Burza-Sokół godz. 6,30 boisko WKS; Orkan-Ł. T. S. G. b. godz. f boisko WKS; WKS-Turyści, godz. boisko Wodna; Union-Bieg, godz. 6,30 boisko Wodna; Widzew-P.T.C. godz.. W klasie B: Concordia-Pogo w Piotrkowie; Cadimah-SSKM boisko Widz. Man. godz. 6,30. Pozatem dalszy ciąg gier w klasie C. TENS. Zakończenie turnieju o mistrzo stwo Łodzi na kortach Ł. L. t. K. w Helenowie. GRY SPORTOWE. Dalszy ciąg rozgrywek o mistrzostwo klasy B. gier. jest to dorobek nielada. Dotychczasowa praca PZGS-u, szła po linji KALENDARZYK SPORTOWY szed r t rzenia i propagowania gier sportowych na ZS JU ro przedewszystkiem w ośrodkach miejskich. basenie P. u. w. F. w Warszawie. Obecnie PUWF. chcąc iść z pomocą Zwią2 WYśCG TATRZAŃSK w Zakopanem *owi, rozszerza jego działalność, da:jąc 0 mistrzostwo automobilowe Polski i Eu- mu dostęp do m'łodzieży wiejskiej. ropy. Skoro tylk?.armj.a _i_nstru~t oró'~ "!' te!..mecze LJOOWE: w Warszawie War- tak szlachetnej i bo.dajz.e naibardz~ej. wyszawianka-łks i Legja-Czarni; w Kra- 'Ch~wawczo wpły":'aią~ej na młodzez.gakowie Cracovia-Warta i Oarbarnia-Ł. T. łęzi sportu rozsypie się po naszych wio s. G. k~ch, u_j~zymy wnet tysią_ce_ boisk, a M DZESĘCOBóJ o mistrzostwo Polski rmch.m~ionowe rzes~e.cwcząc~ch - w Krakowie. przecez o to nam głowme ch~zi. Skrzynka do listów ~ Szanowny Panie Redaktorze. - Z prawdziwą wdzięcznością i zadowoleniem przyjęliśmy w Haśle Sportowem" z dnia 20 b. m. (Nr. 227) dłuższą wzmiankę o obozie harcerskim w Jeżowie pod Piotrkowem. Wzmianka ta umieszczona pod tyt. Obozy letnie wychowania fizycznego" nacechowana jest.tak ~rzy~~yl ną i pełną nawet zachwytu zyczhwoscą, że pochodzi niewątpliwie od szczerego przy jaciela młodzieży w ogólności, a harcerzy w szczególności. Zaznaczyć pragniemy, że inicjatywa wykonanie i środki_ materjaln~ obozu harcerskiego w Jeżowie były dziełem h~rcerzy drużyny im. kr. Władysław~ J.~gełły, LEKKA ATLETYKA. Bieg naprzelaj, organizowa ny przez Strzelecki Klub Sportowy - Plac Hallera godz. 0-ta. tejże drużynie. Również Łódzki Za~ząd przy wydatnej pomocy Koła Przy_ac0ł przy ZAWODY SPORTOWE W l<raju: Oddziału Związku Harcerstwa Polskiego Mecz pływacki Polska-Czechosłowacja w na ten cel zasiłku ze swych skromnych fun we : JiCJWli'-- ~~~~~~~~~ ~ ~~ ~!!!!!!~-~ ~~~~ Przygotowania do meczu lekkoatletycznego z Czechami... duszów, zaś Okręgowr Urząd W. P. l P. W. udzielił Związkowi Harc. P0sk. w Łodzi i pomocy finasowej na zorganizowanie obozów i kursów instruktorskich, mają ce przygotować pr~.y:;;z!y~h. k~erowników młodzieży harccr';k ;;. ~ iwmcz ze strony Okr. Urz. W. F. ; r. W. z0stała pr.:eprowa dzona wilyrv~ja obozu w Jeżowie ktjr~ przez uczestników obozu została nader m Je i z całą wdzięcznqścią przyjęta, jako dowód zainteresowania się miarodajr:.yd władz. z wdzięcznością musimy podkreślić zu pełnie bezinteresowne udziel~nie obozwj~ - cej drużynie terenów pod oboz przez czci godną panią Jadwigę Nekanda - Trepk\. właścicielkę Jeżowa, która ze staro.polsk4 aościnnością i serdeczną opieką przyjmuje' ~-0rocznie młodzież harcerską i Łodzi na 'letnie obozowanie. Prosimy zatem Szanownego Pana Redaktora o łaskawe umieszczenie powyżstej wzmianki dla stwierdzenia samodzielno$<;i wysiłku organizacyjnego łódzkiej drużyny harcerskiej im. Wł. Jagiełły. Drużyna ta istnieje już 0 lat,. ma: cząc się wychowaniem s~egu, _dzełn~; młodzieży na zdrowych fizycznie i moral W Brnie w dn. 3 i 4 września roze- wicz, Piechocki, Heljasz, Cejzik, Nowa~ grany źostanie doroczny mecz e,kkoatle. Nowo~ielski, Trojanowski, ~damczak, Mej tyczny Polska-Czechosłowacja. fym ra- ro. Per:vszy ~az b~rwy panstwowe repre nie obywateli Rzecz.ypospołitej, o wybitnej samodzielności i energji iyciowej. zem tr.udno nam bedzie ze wz(l'lędu zentowac będzie Mikrut... podniesienie się for~ ny ~ Czechó\~, i:lv>t<; Czesi, _j.~_ k ju_ż wspomniehśmy, s<! w W imieniu Koła Przyjaciół przy 8 dtużynie im. Wł. j ;agiełły rzyć sukces z roku ubiegłego. lai z<!d dosko_nałej ~o~me, ~od,cząs gdy nasi z_a PZLA zamierza użyć wszelkich mo.diwych wodnicy, JU_z. od mes_ąca odpoc~ywaią. Przewodniczący <'.oła środków, aby zesrół nasz przygotcwać na świetne wy_mki a~ademków cz~skch w St. Najder leżycie w tym celu projektuje na 0 dni Darmsztadze Koresa, Kobe~sterna, Bartprzed ~yjazdem zebrać wszystkich zawod la, Knenic~iego, Vanoucka Engla, któ.: ników w specjalnym obozie treningowym. rzy \~ystąpą w ban,ach ~ze~hosło~~c Skład naszej reprezentacji będzie naj- przeciwko Pols.ce, zapowadaią cięzką pewniej identyczny z teamem ustalonym przeprawę... Czas odnowić prenumeratę na niedoszłe zawody z Włochami. Trzy tygodme Jednak cz~s~ do ~e:~i- Staiym więc zwyczajem koszulki.z ~u meczu p~zwal_aią nam ~iec naoz:eę, o, Białym Orłem przy~diieją:.~ze~ajch, S~- ze ~o.w~lk druzyna Polski przyst,ąp w korski. Biniakowsk, Kusocmski, Petke pełm sił l formy. na mesąc serpen

8 HASLO" z dnia 23 sie:mia 930 roku. Nr. 230 to. GO R E f; &N' &ł. SJCW A E wem WWLiil Niebezpieczeńsł O SO go dumpingu Na m~rginesie świeżo zawartego pomię dzy talją i Rosją sowiecką traktatu handlowego :many pub.ijcysta szwajcarski p. V. M.artih zamieszcza w Joum8l efo G~neve" szereg ci-ekawych uwag, o no wem r.iehez!)ieczeńsł'..ivie, które zagraża Eurooi.e ze strony sowicldej. Handle z Rosją, trr.ktat sowiecko - wło t>ld z 2-go sierpnia 930 roku - pisze p.!;'larliit - stawia Europę wobec nowego uigauniefila, które jest dla niej kwestją tycia lub śmłerci". Aby to zro~umieł, należy rozpatrzyć ten traktat n!e z pw:lld:u widzenia rządu włostdego, ale sowieckiego. Jak zwykle w ta!-rich wypac!mach rząd s-owiecki miał dwa cele na \Tido!ui: handlowy i polityczny. Te.u pierwszy zt;pełje tegalny: sprzedać Włochom surowiec 9 a zakupić za to maszy ny pofrzelne do przeprov,radzenia piatilet 'ii... A więc wzajemna wymiana towarów, na czem właśme po!e:;;a istota handlu. Ale Sowiety cie «~~awają czystego ńai:dlu, ale hancel polityczny. Nie czują wzroczną pclilykę wchodząc w stosunki :rlej E~impie, jak i przeciwko nim. jnie swoich oajistotniejszych interesów t handlowe z Sowietami. To prawda, że mo Włvchy nie mogl?c powoływać Bię nn me dopuścić do p-0niżenia się, jaj{iem i'i!st gą się chwilowo wzocga.cić, ale w rezul- nicświadnmoś:: istotnych celów sowieckiej handel z Sowietami, oparty na metodach tade ws}lółpracować będą z Sowietami ijołityki handlowej. Te cele zostały już daw handlowych, których wsiydziłby się ł<aź nacl podważaniem istniejącego ustroju spo 0 odsłonięte. Przykład Ameryki, mógł dy uczciwy kupiec i na metodach polityc.t łecznego. Będą fabrykantami pocisków~ ich również niejednego nauczyć. nych, których niebezpfocuństwo oceniło które zwrócone będą zarówno przeciwko Europa powinna się zjednoczyć w obro by ka±de dziecko. ' eawhsts""q''ffjqllb ałeży unormo ać stosunki w handlu przędzą Nieląjalność kontrahentów i du.że straty zmusiły ~ka tel przędzalników". : d.o zmniejszenia kredytów : Sytu-a:cja firm~ handlujących przędzą niej ciężki. zwłaszcza prowincj<malnych ośrodkó'<a: różni się w dużej mierze od innych gałężi. Duże straty poniesione wskutek nad. przemysłu chałupniczego. handlu włókiennkzego. l{andel przędzą miernej iiości protestów najwcześniej FY Pogorszała tę sytuację jeszcze wzaj~m,..: ~~opatruje przeważnie mniej~ze przedsię- p~rły kred~t wek~lo~y, w drodze wyso- ria ni.eufno.ść kontr~h~nt~w, spowodowana:.00rstw8 przemysłowe pracugce na włas- kich rabatow gotowrnwych. dotkhwem stratami, jakie hurtownicy po- ny rachunek, które zakupioną przędzę Ponh..waż- skonto przy żakupach gotów nieśli skutkiel::l konieczności wykupywa. przerabiają w fabrykach zarobkowych, ką sięgało aż do 4%, przeto siłą rzeczy nia olbrzymfej ilości weksli protestowawzględi_e na warsztata~h chałupniczych. obroty wekslowe zmalały do tego stopnia, nych swoich klientów. się on3 związ~ne prawem oplacalności cen. Odb" f' h dl h d J 'd "k b z t h iorcy mn ~n ugcy~ przę. ~ą są e e ze JUz w p~z ~ierm u. ~" u. ro o~o -. yc pow.od.ów przędzalnicy naucze- Sprzedają, byle spnedać i ~ by!~ jala; ce- mente~ zdra?zaiącym duzą wrazl~wość na rtych tranzakcyj stanowiły obroty gotow- ni smutn:m doswadczeniem lat ubiegłych, r.ę. To ji.!zt ich nowa metoda zmierzająca wahame kon3unkturalne, co pociąga za kowe. są obecnie w udzielaniu kredytów ostroźdo wywnrzma przewrcłtt społecznego na sobą znaczną elastycznośc popytu..?ct. dłuższ.ego je?nak już czasu jesteś- ~iejsi, jest rzeczą. naturalną, tembardziej, całym świecie. Co iursza metoda ta jest Pozatem handel przędzą zaopatruje ete my svnadkam wydalnego spadku cen przę- ze kredyty zagramczne na bawełnę ró".łl; hiezawodmi, 0 ile Ś\viat pozwoli na stosq m~mty fiqansowo.najmniej pewne i od- dzy. ~~adek ten spo'a'.odowany był nie!yl- nież ~o~tąły zredukowane. Do wiosny" porne na fluktuac3e gospodarcze. ko zmzką cen surowe] bawełny, lecz row- roku bezące!!o, iak powszechnie wfadowanie jej w d~szym ciągu. Dlatego też rok ubiegły. był dla han~lu nież systematycznem kurczeniei:i. się po mo, produce~ci ~ie osiągali za przędzę Sprzedając niżej c~ny kooztów i rzuca- przędzą, zwłaszcza bawełnianą szczegol- pytu ze strony przemysłu mnieszego, a cen własnego kosztu, co w rezultaclrl {fe masy faniego fowafu na 2 tynkf i fak już _,.A!ffl fi ti ffi!' ii!iłłfi&m s 5WlSWWWW~~~ ' d<ipr.owadziło Szereg przędza!j'i do zawfet..'lfzesycone, mają SOwiety na celu zdezor- 4 szenia wypłat. Podwyższenie zatem cen gaztizować ustrój gospodarczy państw ka-. 44 oo p~r po' '.ac"'bo~h prz~dzy baw~łnianej, przy $przy'jaiąc:tj. 0 M olf. Lt '-' koniunkturze iest pewnem wyrównaniem pitnii.stycznycłz; rile nmżna wątpić w po~?otychczas poniesionych strat, co zresztą: wc.lzeuie ich akcji. juź dzis!aj nasi włoś- wyprodukowała Łódź w ci~2:u roku Jest prawem gospodarczej samoobrony. ci~~ie walczą z og.-omnenti tmdnościam!. yt..., Wysiłki kartelu poszły w kierunku u Co sk~ statńe, kiedy na rya.lci europejskie. Produkcja ~0czoch wyno~iła w okre pochodzące. z ost_atec~nie, wiarogodnie, o- tylko unormowania produkcji i dostoso- rzucona zostanie masa zboża rosvjs<iego se od styczma clo 3 grudnia 928 roku pracowanycn obhczeh, dotyczą dopiero wania jej do wysokości potrzeb rynku... ta. ó... J. ' w cajej Polece 34,868,000 par (poczoch roku 928, podczas gdy zestawienia z Mając to na mvaóze, kartel zamiast redu- ~XJ c-:me, ;. ura z g ry umemoz wm wszeł. k t k) k d ł,, k k, l s arpe e, przyczem w o.ręgu warszaw za a nosc tego przemysiu z roznycn o- owac uruc 0meme wydzierżawił mar-..~ kon tirencę? Lud rosy.sln unnerac bę skim wyprodukowano 3, 08,000 par poń- kręgów kraju za rok l 929 jak dotąd jesz twe, nicruchomio;e przędzalie" zapewdzie z głodu - ale nasz także. A jeżeli czoch i skarpetek (niespełna 0% ogól- cze nie opracowano. Ma to swoje zna- niając przez to czynnym przędza!r.iom wyż' Rosja mzciągnie poli~rf<ę dumpingu i na nej sumy produkcji), w okręgu bielskim -- czcnie z tego szczególnie względu, że szą produkcję. illi'tl. produkcję np. metafową, to bezro;. 2~,000 par (niecał~ O, %?gól!ej produk- iód2ki przemysł pończoszniczy, który roz Dążeniem kartelu przy unormowanitt' bode cb-ejmfo ea~y św~at. Czy w Niem- CJi~, w o~ręgu bałost~ckm ~28~00 p_ar wijać się zacząi z niebywałą wprost produkcji jest zaspokojenie pofrzeb rynku, h A J. ó',. po.czoch l skarpetek (niespełna % ogol- szybkoś~ią w następstwie wybuchu woj- czego naj!epslym dowodem jest fakt, że crec, g zte ;ęsi 2 P mdona bezr<>bot nej produkcji) w różnych innych okre- ny celnej z Niemcami, w okresie omawia- przy obecnie zv::~kszonem zapotrzebowa- ~?ych, czy w Ang!ji, &~ie jes~ ich.7 ~il-, gach w kraju:'p.oza okrę~:m- łódzkim...':._ nym był leszcze w stadjum rozszerzania niu, kartel przędzalników zez,volił?'la pod!'j:ny~ czy to.rresz~a w tej same talji licz- 408,000 par, zas w Łodzi i okręgu prze- swej produkcji, powiększania liczby war wyższenie doz\.volonej normy urnchomeliy te p-odwoją się i potroją - a wtedy Eu- mysłowym łódzkim wyprodukowano w o- sztatów pracy, wprowadzania uiepszeń w nia o procent, a ostatnio o dalsze 5 mp~ stoi o!c~c od revvotucji, której nie- kresie sprawozdawczym - 24,844,000 par pro~ukcjf i t. d. prncent, czyli z do7yc!jczasowycł Od pro~ r.ójłała wyv.rg\łać!)f~'laganda idei komtt.nfa pończoch i skarpetek, t. j. zgórą, 66% o- Miarą istobej ekspansji przemysłu po'i cent na 26 procent. ~vcznej. Oto Ja~ rotę spełnią mąszynir, gólnej produkcji tego artykułu. czosznicz(:go v Łocizi, który posiada ol~ _ Powyższe zwiększe! ie uruchomiej Powyż~ze cyfry ws~azują.' że p:zemy~ł! ~rz:i:mie możliwości eksportov~~' będ~ie inia w przędzalnfach spowodov. afo że stan. które Rosja nabędzie we Włoszech. Stoimy poncz~szncz.;: w. Łodzi st()i na istotni: :-io.. p.e;o, statysty~a!- p_rodukcjl. w ro~u /składów wynosi obecnie w prz~~riza.lnicich przed faktem jedynym swojego rodzaju 'Nysokm u poz_ome..... j.l??9, kt_ora ~k~zac sę wrnna w cągu naj- 300 tysięcy kg. prz~dz:.', co w Zi.l!:Jeh0ś:i współpracy pomiędzy przeciwnikami. Zaznaczyc nalezy, z cyfry omawiane, bu;:.sz/ci m~esęcy r. b. (g ) wystarcza na pokrycie bieżącego za potrze. M{)że. ktoś odpowie.dzieć że państwa -ooo-- bowanfa. k:apitałi5tyczne będą się bronić. ~ n pa Hemt~:j, Trzebaby było, aby robiły w~zystko.0sc. li ~zory ~i\ol.e~'~ ~l5:\rf.'.l'll:v'il~') ; wprost przeciwfiie niż robią teraz. w ja _ Z O G E & DA ki sposób b~.dą się bronić? Przez zakaz Wwdziału HandQowe2'0 s~du krs:r.gowego l i.j'...- -~ ~ Warszawa, 22-go sierpni. m!k)rtu? Ale w ten ~b podniosą w Łodzi WALUTY. koszta utrzymania i zwiększą niezadowo. Dolary Stan. ZjecJn. s.a9, ł S W kwietniu r. b. została ogłoszuna up::dfoś<.! cie po;;!ępow:<.nia układowego. Układ zawarto Fr nki franc 3-.; 05 ett..ie mar., a iin:eciez owietom O nic in- Jakóbowi Scehaczewsldemu p~ ow&dz(!c~mu n:. 40 prnc. ". 'DE~l'JZY. neg-0 nie cbodzl. Lekarstwo gorsze będzie skład obuwfa przy ul. łfol'm:aiejgkisi Ni:. 3. * * '" Holantlja 35:?.00 od! rob N """-"" " l wreszcie o<lhylo się Z"'br<mie wierzycieli, Peffic Na tejże sesji Wydziału Handlowego rozpa- Londyn 4::.4 C lo y. ie """""'~'y a e dziś jut moc!l!k upadfo6o adw, Koez~ sld znpropono,, ał ~'~wam:. była sprawa o ogłosz:eie upadfo~ci M. Nowy Jork 8.90& trzeba działać, trzeba si~ jednoczyć. zawarcie układu, w l~l.órym upatlły zoij0:i;;: Gzs:::rn:anowi, sprzedaż szczotek i sznuróli' Paryż 35.05!/z Kupować w Sowietadt to zn. pcpieraś zał się spłacić wszystkie swe wier:::yt.;>b;;.~ki,, p:-r.: ul. Nowomiejskiej Nr. 24. Do akt prnwy Praga wysokości 0 proc. w'ciągu 2-ch lat w <l'''c; p::ił~ :zono 24 zaprotcsbwauych weksli z wysta Szw2jc:.rja eh politykę dumpingu; sprzedawać, to pra rntaeh, przyczem p!erwsza rvta pbt;;;, '-;:tlzie w dc;;h ll/l.!3-:!ssexmana", z których widać, że Stokholm 23S.59 etr.vać tmtł uskutecznieniem P_ iatiletki, któ- wyw!wści 5 proc. }i9 upt:;rwi.e reku od <lnia Zr> fa rn;:. ~"" ;;:;~przestała wypłat w grutlniu Y. ub. - Włcchy twierd;;enia uko'.\du przez S~d, drnga w v:yw- 2;:tl or;fosił uriadłcuć Be::;set manowi, mianują\! Wictleń 25.~2 m jest największem niebezpłeczeństwem, kofri 5 PlCOC. po uplywie 2-ch lat od dnia ~a- ~.k:rb;<;-lfomisa!'z~in Sęi!,;iego Handlowego T. Obroty dewizami zr..acz:nie ffil~ - - '... ~~" Jfilńe kiedykolwiek zagrażało s~łecze{t- twie;:dzenia Llkładu. Wierr.ydeie jerno:nyt:i!!'.! ;"j;~r:'.cfogo, kuratorem m:isy adwokata Luka. gotówkowy w ohrotach prywatn:;-c; 8.łiC/z rulx!l P~ p!zyjęli pro{>onowany przez upadłego t!klw!. ~ąl si-:mic:>:a. Chw::.z upadło5ci oznaczml.!:l na dzień złoty 4.6 ~; rnhel srebrny J..,75; 00 kopiejelt sfwu kapifalistycznemu. Albowiem dziefi. układ zawarty i"riędzy t~p<.tll3 m, a je;;;o ;;-\crzy- 2.t gmdnia l'jz9 l'oku tymczasowo. Upadlego biicnu srebrnego W obrotach mi~zyban w hiórym Sowiety, je łicz~c sie. z żadne~ ciefarni zatwierdził. N!ewypłacalncść &i('.hac;~cw- oddano potl dozór p-0icji. Decyzją z dnia. 9 kowych:!wrlin skiego uznał za usprawietlliwiom} i zakwa!iiwwr.ł ui:!rvnia r. h. csadzo0 upadlego w aresuie dła mi prawami ek0tromicznemi, ani z lo.jalno- do przywrocenia mu czci kupie?kicj. dłużników, gdyż fatuialo r,o<lejrz+>nie ukrycia AKCJE. i:;r.~ tmndlową postawią na nogi swoje rol- '' " " ~ -.. zez tf'goź aktywów przyczem upadły prze- n. dyokontowy l-l,'i"5; B. polaki & ; B. zachodni 72.UO; warsz. Tuw. fabr, cukru 35.00; Modrzejów 9.00; Osti"owiec 54.50; Klucze Dla pożyczek państwowych, ~tów zastaw nych i akcji tendencja mocrjejsza.. R6wiel; żostał zatwierdzony przez Sątl u- uzk:'.d;;:.:ł w ustaleniu masy. ~a wc.zorajszej mi::two i rozwiną przemysł, będzie dniem klad pomiędzy Chaimem Albanęm, firma: Pło seoj.został. u~dłemu w~d.any bst gletowy na W,!dćrym Zachód będzie zrujnowany. mień" - wyrób knotów, tasi.em i rnaterjałów prz~'.ą~ nucsącn, uwalmając go z aresztu dla Włochy prowadzą niesłyehanie krótko- jedwobnych z siedzibą przy nl. Piotrkowskies dhz ~ l.o'z. Nll. ostatriej sesji SQd iarzdził ohrlll'.

9 Nr. 280 HASLO" z dnia 28 sierpnia 980 roktt, Str. 9 DŹWĘKOWY KNO-TEATR MMOZA Po gruntownem odnowieniu ul. Kilińskiego 78 OSTATNE 2 DN Pieśniarz W roli głównej: Paryża MAURCE CHEVALER Stuprocentowy film dźwif(kowo-mówiony i śpiewany. W rol. gł.: Następny program: Gary,,PL.EDD"' 20. NARUTOWCZA 20 Ceny miejsc nie podwyższone.,,pieśń żywiołów" Vel~:-:. i Louis wznowienie potęiuego arcy dzieła gry i reżyserii p. t. Kochanko w ie (SKÓRZANA MASKA) W rolach głównych: Wyśniona para kochanków Vi!ma Banky i Ronald Colman. --- NADPROGRAM: -- Dodatek dźwiękowy i aktualności krajowe. Poc%ątek seans. o godz. 4.30, 6, 8 i 0 wieczór. Ceny miejsc: na -szy seans od zł. do 2 zł. na pozostałe zł., 2 i 3. Dramat miłości, wielkich uezuć i poświęcenia Tragedja sponiewieranej i wyszydzauj upadłej kobiety. ą-ardzą, Motto. Ci! <;o n~ą. nawęce e pragną." Serce ulicznicy Role główne kreuje po mistrzowsku gelljalna i piękda CORNNE GRFFTH w towarzystwie świetnego i pełne go rutyny aktora cherakterytycznego EDMUNDA LOVE - NADPROGRAM: - Słynny zospół grotffkowych saksofonistów 6 BRAC BROWN oraz feaomenalny wh'tuoz BERNARD cle PACE w swym najnowszym reperturze. Początek w dni powszed!llic o godz. 5 w soboty, niedziele i świ-;ta o l 2-cj. Dziś i dni następnych! Najznakomitszy malec świata SONNY BOY i genjalny śpiewak oraz artysta, zwany Szaljapinem filmu" AL OL$0 śpiew~jący BŁAZEN Dramat wesołka, który musi bawić tłum w chwili, gdy serce mu pęka. Ceny miejsc Zł 2 3 w sezonie letnim: o t t Najwięks:y sukces diwiękowy kinematografji polskiej MORAL OŚĆ PAN DULSKEJ Przerobione nowe opracowanie dźwiękowe wkrótce w,,captolu'' Począt. seans. o godz. 6, 8 i 0 wiecz. mmmm:m3m:mmmmmmm EJ KNO [3 l! - m ~,,SŁOŃ CE'' ~ 8 Napiórkowskiego 28 EJ ['il Dziś i dni naatępnych! EJ ~ NA O'fWARCE _ S~ZONU najlepsza ~ fill l lilmlmll J mltirsl lijlili.' li.ih ll ( ] LiiTEATRA l D:adś i dni natępnych f Podwójny program śmiechu, zawiera jącego 2 arcydzieła filmowe: =. =- Pikantna, figlarna, zalotna, lcus:i:ąca L:.D kreacja genj alqogo artysty L:. MARY PREVOST m m uczy wszystkich jale zdobywać i kochać ~ NTRYGANT~, rłiłoścy;ł:iespaf:slse ro (THE PATROT) l!l Pnygody miłosne, rozgrywające się na [il W rolaeh tłownych: mistrzowakie r;' terenie pociągu miljarderów. gwiazdy ekranu &.; ==== li. =--! EML JANNNGS, Lewis 8 Ulubiony, żywiołowy, rasowy El Stone i Florence Vidor GJ ROD LA ROQUE oraz JEANETTE LOFF i LOUS WOHLHEM l!j Nast~pny program: UŚMECH LOSU!] w najwesclazym, erotycznym filmie EJ z Jadwigą Smosarską. 8 J Orkiestra :macznie powiękazona. GJ HULTAJ" l'ej Ceny miejsc: Uczn. 30 gr., m. 50 gr. :) Wspaniała ilustracja muzycz. orkiestry r:' l m. 75 gr m. zł. r:' symfon. pod dyrekcją Leona Kantora..,,:, ~ocz: w dni pąwsz. o godz. 5-ej, 7-cj &:.i Ce7 miejsc nafniższe: ed :r.:ł. do 2 zł. Na pierwsr:y aeaas wazyatkie miejsca po zł., w aob. l! i 9-e.i. w. ~o~otę o godz. 3 ej, w nie- GJ m dzielę i swu;ta o godz. l ej po pał. E i oie<h. od 2 do 3-ej po poł., 50 gr. i l zł. mmm mmm 8s:smS!883 litlmlill JSllilmJfBl ltejl Jlfillellill llsj.,,-,,,,_. "'. b 0 J _.ł ; k /grupy wyjadą: 6 i 24 września, -, 8, Ul gowe e y o ejowe, wizy 4, 2 i 27 października i 4, i 8 liulgowe i bezpłatne dla stu- stopa.da... Bmro wydaj e dowody Mędzynarodoenłow WJJezdzaJących wej Konfederacji (C.. d E.) zagranicę na po?stawie który:ji otrzymuje się ul-. gowe i bezpłatne wzy. Akademickie Biuro nformacyjne przy ' Jednocześnie komunikujemy, że zapi- Centr. Kom. Wyk. podaje do wia<lomo- syna uczelnie zagr. rozpoczęły się na noś.ci ~j.eźd~. na studja zagr że po poro- wy rok akademicki 930-3, przeto z.alezunuemu się z odpowiedniemi czynnika-.ca się zainteresowanym wcześniejsze zami uzyskało ulgowe bilety lrolejowe dla łatwienie zapisu, by nie narazjć się w ił'tude~~ów wyjeźdź. do Niemi c, Belgji j póniejszym termirnie na ewentualność od FrancJ.. mowy przyjęcia na rok akad W związku z powyższem biuro urzą-,biuro udziela wszelkich informacji oraz d~ grupy na wzór roku ubiegłego, przy- załatwia wszystkie formalności zapisu c~ zaznacza się, że przejazdy- odbędą na wyżs-ze uczelnie zagraniczne. Olbrzymi pożar pod Działdowem We wsi Górki pod Działdowem, w zabudo. waniach Piotra Łasińskiego wybuchł groźny pożar, który podniecany silnym wiatrem przeniósł się na sąsiednie budynki żywiskiego, Mar łosza, Dobka, Pika i Rekowskiego. Pomimo energicznej akcji ratunkowej straży ogniowej, która stanęła do wałki z żywiołem w sile siedmiu oddziałów, Ol'az miejscowej ludności, pożar zniszczył sześć domów mieszkalnych, sześć stodół ze zbiorani, dwanaście rozmaitych budynków gospodarczych, wraz z maszynami rolniczemi. W czasie pożaru lokator Marlosza Plata, wynosząc swe czteroletnie dziecko z płonącego cfomu przygnieciony został spadającą belką. Dziecko doznawszy licznych obrażeń, po dwugodzinnych strasznych męczarniach zmarło. Szkody wynoszą 260,000 zł. Policja przeprowadza śledztwo, by ustalić przyczynę pożaru. gdyż istnieje prlq'pszczenie, że jeden z gospodarzy podpalił swój dom, by u zyskać premję asekaracyin -G.>--- Oderwała tułów dziecka od główki Niejaka Szmerlingowa, w świętochłowicach, będąc w stanie nietrzeźwym przy porodzie, o derwała tułów dziecka od główki, która została w łonie matki. Główkę wydobyto drogą operacji w szpitalu. Szmerlingowa, w obawie przed odpowiedział nością, zabrała zwłoki dziecka i zagrzebała w piasku, skąd wykopały je bawiące się dzieci. ---W'--- Sołtys-def!"audant Slę w wagonach przez nas zarezwowa- Biuro mieści się w Warszawie przy ~Y-~ ~apisy do pierwszej grupy wy- ul. Plac żelaznej Bramy Nr. 6 m. 36 i. Ze wsi Wołk~wyjc w p~w". dubielskim Jeź<lźaJących 4 września rozpoczęły się czynne j~t od godz. 9 do 5 i od 7 do zbiegł sołtys Krupiec, sprzem werzywszy 8,009 już i trwać będą do 25 b. m. Następne 9-ej, z:. z funduszów podatkowycbi.. "' Dziś i dni nast4pnych! Doskonały podwójny program! C: obraz: " Niebieska myszka ~~i Sensacyjna eksplozja śmiechu! W&!lca dowcipów i humoru! W roli głównej Jenny Jugo, Bary Ha!nu i Albert Paulig l obraz: Kobieta i pajac Potężny dramat erotyczny w O akh.c'i W roli głównej : rewelacyjna tancerka hiszpańska Conchito Monteuegro Uwaga Cenł' miejsc znacznie zniżone Na wieczor. seanse miejsca po Zł..- i Zł..50 Doskonała ilustr. muzyczna pod kier. M. Lidauera. Pocz. se.ans. o g. 4,30 pp., w ob. i uiedz. o god:i:.,30. Na pierwszy seans wszystkie miejscn po 50 l!'r. Jedyny w Ł'odzi wnrsżtat r'operacyjny firmy Radjo Splen- ~ did.", Piotrkowsha 6, w poawótłtu, tde fon 59-02, naprawia: słuchaw~i, głoi niki, akmfatory. Przerabia b. t=i!\ kosztem aparaty na aowocusue. ~njłai'i se lir6dłol Jllagnea'3wanie llhachawek tylko zł. - ł.adowwałe ak!.lł!lulatućw tylko zl '.47 Dziś i dni następnych Najpotężniejsze arcydzieło wytwórni "Ufa" 930 r. genjalna OE MAf' & reiyserj&...,, ASFALT Nadzwycujuy dramat salonowo-sensa cyjny na tle miłości policjanta i złodziejki MĘDZYNARODOWA OBSADA: Betty Amann, gwiazda Europy Adalbert Schlettow, Guataw Frohlich, Albert Steinriick,'' Początek seansów o godz p. p., w soboty i niedziele o god:i:. 2-ej p. p. M.iejsca na seanse 50 gr j } z~ wieczorowe po W razie pogody! KNO W OGRODZE!

10 HASŁO" z dnia 23 sierpnia 930 roku. Nr. 230 R UL. KLNSKEGO 23 Dziś i dni naa;t~pnych Dziś i dni następnych! Adolph Zuko:r i Jesse L. La.sky mają zasczczyt przedstawić arcydzieło filmowe p. t.: A y Wielka tragedja matki, która wykolejona przez życie ukrywać musi przed własną córką, kim jest w rzeczywistości. W rolach głównych: Ernest Torrence i Lisse Dresser. - Nastt;pny progrąm; KOBETA w PŁOMENACH w roli gł.: Olga Czechowa Początek seansów w dni powszednie o godzinie 5.20, 7.5, i 9; w dni świąteczne o godzi- 225 nie 3, 5, i i 9..j Teatr świetlny DZiś DN NASTĘPNYCH PRZEDWOŚNE we *łtwiiffith ee Żeromski~go Dojazd tramwafami 5, 6, 8, '}, 6, do rogu Kopernika i Zeromskiego Poe:t<ł.ek aeans. o godz. 4 pp., w niedziele i święta o 2 pp. Ostatni g. 0 w. Ceny miejsc: 50, 75 gr. i zł. Bilety ulgowe ważne. 4 HMi ]~ A4M '*, Wspaniały dnimat małżeński. Każda żona powinn wychować sobie męża. Tak uczy rewelacyjny film pod tytułem: SŁODYCZ GRZECHU w rol.~~~~~~ Motio: Weeoły wieczór w KLUBE EGZOTYCZ NYM". Zdradził czy nie zdradził. Nauka mężów i szkoła żon. JUNE COLL YER i znakomity CONRAD NA GEL. Orkiestra symfoniczna pod dyr. p. A. Czudnowskiego. +: : ~~~. Chorzy na ruptury rozne kalectwa!! 572 RUPTURY, jakoteż kalectwa nie wolno zaniedbywać gdyż skutki dla życia ludzkiego są bardzo niebezpieczne. Ruptura staje się wiel ką jak głowa ludzka i konewka spowodować może śmiertelne powiklania kiszek i gangrenę. Specjalne lecznicze bandaże ortopedyczne gumowe mojej meto'dy usuwają radykalnie najniebezpieczniejsze i najzastarzalsze ruptury u mężczyzn, kobiet i dzieci. Na skrzywienie kręgoshpa, przeciw tworzeniu się garbów, leczn. gorsety ortopedyczne. Dla skrzywionych nóg i płaskich bo~cych stóp, wkłady ortopedyczne. Sztuczne nogi i ręce. Pończochy gumowe r:a żylaki na mia...,. Ś;fiarlectwa pochwalne wystawili Prof. Uniwersyt.: Prlłf. Dr. R. BARĄCZ, Prof. Dr. J. i'.'iarischler, Prof. Dr. B. KELAP'JOWSK i wielu innych. Zn~dad G?tcp~tJyczay_ Spee. L RAPAPORT. ortoped. ze Lwowa,.?... ódz, ul. WOLCZANSKA Nr. 0, front, parter. Telef Przyjmuje od 9-3 i od 5-9. UWAGA: Osobiste jawienie się choryeb. bezwarunkowo jest konie<'zne. Ubezpieczol\ych w Kasie C!wrych m. Łcdz:i przyjmuje. : W GARAZU ieńsceą : Komornik ~du Grodzkiego w Lodzi, ADAM LAGODZŃSK, zamieukały PODZĘKOWANE. w Lodzi pr-zy ulicy Kilińskiego Nr. 55, na zasadzie art. 030 U. P. C. W. Panu S;;c~j;i!. ]. R~.pi:.partowi Dyr. zakładu oj-tcpedyczn~go w Lodzi, Wólczańska 0 (f"ont), sldadilm publiczne gorące podzi.:;kowanie za założenie mi specja!. lecz 0-ej rano w Lodzi przy ulicy Trębackiej Nr. 8, ogłasza, że w dniu 27 sierpnia 930 roku od godz. "c:to tu orlrnedczr,ego Je:;:o inotody, który mi~ uleczył iw zupełności. Ga-Gziło mi 0 odbędzie się sprzedaż z pnetargu publicznego ruchomohci, nale:i:ącycl do zraela Tyllera i skiada 'j;,ku. ~fó! ra si:osu pacfoll'zowego z powodu garbu, a dziś Hetem :idrów i do. -~, z.l~l;. ilfcych się z mebli biurowych i innych, =iacowa Z poważeniem M. CYMENT. nych na sumę zł. 2,30. ~~~t.:a~~ml'!~lm~"'~-mm~lllimfi~e9ml~~~--!lf.i.e!'i&!lliiiilfll!iliłl!b95lll!i'l!& Łódź, dnie 3 sierpnia 930 r. Komornik: Al>AM LA GODZŃSK. [i~"~v'~~~ ~9!ffeW~M! il&iw ~:lll&lillliili!ll!ll!'.:mlllb!!!!iif:i ~ G'\-'i:NAZJUM MĘSKE,~ im~ GN. SKORUPK ~ uii"zymywaue przez Tow. ' Oświata" w Łodzi ~~ ui. ks. Skotnpki 3, tel ~ Egzaminy wstępne rozpoczną się w poniedziałek, dnia wrz~ia r. b. o godz. 9-ej rano. ~ i. Podania przyjmuje kancelarja szkolna w dni powszednie od godz. 9-ej do 4-ej. '!, Od i C. WASZCZYŃSKEJ:.,. + UL. ZfjELONA l\llł 5 TEL+ 2Cf e00 +. ' Specjalista chorób skórnych i 'venerycznych Leczenie diatermją. Elektrcterapj<:. ul. Poh."!dniowa 28 Teł. 20lc93 8- rano i 6-9 wiecz. w niedziel<; od 9- pp. 53 oeosze\vcy Skóry-Hurt i Detal {specjalność: detaliczna sprzedaż zelówek trwałych na wod~) poleca: Spółka Szewców Piotrkowska 79 _ Przy szkole czynne są klasy przygotowawcze A. B. i C. tel De klasy A. przyjmowane są dzieci bez umiejętności l~=~:e.::!::~! czytania i pis!mia. Początek lekcyj dnia 3 września o godz. 9-ej rano. Doki:ór 597 Dr. med. 664 P. KLa G DYREKTOR (-) WACŁA\V DAVSON. R,P.LANGBARD b!lmm!łmi~lillb!.iz!j~~~!b'"!ui!ii!!iij.'lllli!".!bl!~miiruiillr:!ll'il6~w: C~!."~~-y.:"".:n.::ryc:iwe, &k~i!'llo i włosów powrócił 5DWAt'iiloii"iHl>'Bf3:t'f~~lm~ł.Jmtl~!Jlll Andn~ja 2, te!. 32~2B Poradnia W enerołogiczna Lekarzy Specjalistów W. Zawadzka Nr. Czym.a od 8 rano do 9 wiecz. w niedziele i świ<:cta 9-2 pp od -2 i 2-3 pp. przyjmuje kobieta lekarz leczenie ~0rób wenery~znyeb moczopłciowych i skórayd.i t,adanie krwi i wydzielin nc syfilis i tryper KOAsultacje z neurologiem i urologiem Gabinet Swiatłe-Leciniczy!Cqpietyka lekarska ' Ocł.Oi;ien poozekalnia dla kobiet.;._ ( sl9..., ~-- PORADA 3 zł. ----~il!l?lilillw!fe:ilwil~m~ Lecze~ie lampą kwarcową, ar:;elizy krw-i z~w_adzka 0, tel Dr med i wydzielin. Przyjmuje codziennie od J SADQ!{ ER K ~<l.\~ l2~ 69~d~icl:iai~~~i=~~;!ł\n~~vidf: ~~4'9~~~~-&<$~~+ dcmai:olog pan.-od -2 w Lecz!!. (Prnt,-kow;ka 62) ~ T ATE RSAL! chiirurgja szczęk, jaruy ~i.iililmijuifj;.c's~~~~~ ;; ~ ustnej i pfastyka ~ (U~eżdżainia) : regulacjda zębów DOKTOR Med. % u!. Andi"zeja N:r. 8 : rentgeno ia!?nostyka,... '"" P t k -n 6A wolt>. T:.f'. o~~~j'~~l'~'pf:t' 'ii <; Lekcje konnej j;:izdy. Wypo- O!". -owska ': ~-."-?ł i ~!i';al!. Q iyczanie koni do miasta na każde + Tel ~ żądanie. Czynny od godz. 8-c' r. Cegie!nim:ua 25 teł > d lo - ~ o -ei wiecz. Cho:-oby skórne i wener. ul. Nawrot 2. Tel Do 0 r. i 4-8 w. Dla pań specjalne godz P? poł w niedz. od ~-'.t pp. Dla mezamoznych ceny lecznic. 58 : Egzaminy wstępne rozpoczynają się dnia 3-go września,. podania : wraz z dokumentami przyjmuje kancelarja codziennie od 9 do 4. : ~~--~~~~~~~~--~~~~--~~--~----~----~----~----~-~~ : Do akt. Nr r. OGŁOSZENE. ZAWOOO\VE KURSY" KEROWCÓW SAMOCHODOWYCH - FR. GR~TKEWCZA ł.ódi, Piotrkowska l\l-e\.l pcwvt.ciił Specjalista cha!!'ób nk6ruych i weno~yc:ilnycb 65 LECZENE ŚWA'i.'ŁEM C:jatermją (la:npą kwarccwą). Badanie krwi i wydzielin. Przyjmuje od godz. 8-2, i ó-9 pp. w niedziele i święta 9- Dla pań od 6-7 eddzielna poczekalnia :<f:ł~~: D!:; T rawiński powrócił 622 ul. Piotrkowska 23 iii,aem!!- ---\ Ogłoszenia drobne '9ma:im- ---" HALLO Hallo! Dzwoń teł npoo'otowi& krawieckie Kiersza" Zeromsklego 9, sklep narożny. Mowentalnie od.!lwieia. garnitui" ra zł. 3.-, suknię za zł. 2.80, palto za zł. 3.-, łącznic; z odebraniem i odesłaniem. Expressem pierze, farbuje, przerabia, nicuje, sztucznie ceruje. Farbujemy i pierzemy futra sposobem lipskim. 525 Detektory od zł komplet z anteną i słuchawk od zł. 26 Radjoaparaty i cz~ści uradjola" ul. Ptoh'kowska SS, w podwórzu, tel.05-3i Rutynowany polerownik i beicownik tylko pierwszo. rzędna siła oraz dwie dziewczyny od J.t 8, które chcą naucz;yć si~ polerowania. Zgłosić si~ mogą do fabryki mebli, Gdańska Przyjmę dwóch pa.o.ów na mieszkanie z cało. dziennym utrzymaniem lub bez, wiado mość, ul. Kilińskiego 7, m Zaginął numer samochodu P. M. ~r , znalazca zechce zwrócić za wynagrodze niem na ul. Lutomierską Nr. 7, S. Filipiak. 4; Zagubiono książeczkę K<:sy Chorych m. Łodzi, na imię Szaj>:!-Bajrach Koszorowslti, ul. Zawiszy 78. 3~ Potrzebni cbłop:ey do sprzedaży gazet na b«>'odniówk zgłaszać sii: do administra;n w godzr nad od -4 po po!udniu. g<. Redaktor naczelnx: Stanisław Widawski. Wydawca: Prasowa Spółka WydawniCza Sp. z o. Qw Odbi~ '!li. 4rukarni ul. Piotrko!fika ls. Redaktor od_eow.: Adam żuczkiewicz

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

, , , , 0

, , , , 0 S T E R O W N I K G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M 2 4 V 4 S E K C J I G B 6 9 6 4 C, 8 S E K C J I G B 6 9 6 8 C I n s t r u k c j a i n s t a l a c j i i o b s ł u g i P r z e d r o z p o c z ę

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert Żołnierze Wyklęci żołnierze antykomunistycznego Podziemia stawiających opór

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Spis treści

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P U c h w a ł a n r 2 1 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 2 10. 5. 2 0 1 5 r. w s p r a w i e I n s t r u

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen.

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Sosnkowski wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Patroni naszych ulic

Patroni naszych ulic Patroni naszych ulic Dębicka ziemia była świadkiem wielkich i tragicznych dziejów. Szczególnie na tym t e r e nie z a p i s a ł się ok r e s ok u pa c j i niemieckiej, kiedy powstała tu niezwykle p r ę

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ.

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ. sł. rian Hemar SOPRAN ALT TENOR BAS Andante rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park Wiosna w Wilanowie wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną

Bardziej szczegółowo

Pacyfikacja KWK Wujek

Pacyfikacja KWK Wujek 13grudnia81.pl Źródło: http://www.13grudnia81.pl/sw/polecamy/16607,pacyfikacja-kwk-wujek.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 07:15 Pacyfikacja KWK Wujek Po wprowadzeniu stanu wojennego niektóre kopalnie

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Tematyczny:

Małopolski Konkurs Tematyczny: Małopolski Konkurs Tematyczny: Na Polu Chwały... - Damy i Kawalerowie Virtuti Militari i Krzyża Walecznych w walce o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i

Bardziej szczegółowo

SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ

SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ ESECUTORI: soprano solo coro misto vox populi ano ss SATB + 5 ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ Wielimy Cieie, Trójco

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej.

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. Rozdział V. Powstaje niepodległa Polska GRUPA A 5 1. Oblicz, ile lat minęło od: pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Szkoły imienia Jacka Kuronia

Szkoły imienia Jacka Kuronia Jacek Jan Kuroń (ur. 3 marca 1934 we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 w Warszawie) polski polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, historyk, działacz tzw. Czerwonego Harcerstwa, współzałożyciel KOR,

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu Kto ty jesteś Polak mały Miejsca Pamięci Narodowej w okolicach Warlubia WARLUBIE- CMENTARZ PARAFIALNY mogiła żołnierzy W mogile pochowano 37 nieznanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

BASTION - WIELKIE ĆWICZENIA SŁUŻB W WARSZAWIE - SYMULACJA ATAKU TERRORYSTYCZNEGO

BASTION - WIELKIE ĆWICZENIA SŁUŻB W WARSZAWIE - SYMULACJA ATAKU TERRORYSTYCZNEGO POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/127167,bastion-wielkie-cwiczenia-sluzb-w-warszawie-symulacja-ataku-terrorystyczneg o.html 2019-02-23, 20:45 Strona znajduje się w archiwum. BASTION - WIELKIE

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

archiwalne komunikaty» Naczelnictwo ZHR» Komunikat Biura Na czel nictwa Nr lutego 2011 r.

archiwalne komunikaty» Naczelnictwo ZHR» Komunikat Biura Na czel nictwa Nr lutego 2011 r. www.zhr.pl» archiwalne komunikaty» Naczelnictwo ZHR» Komunikat Biura Na czel nictwa Komunikat Biura Nr 216 5 Naczelnictwa marca 2009 r. ZHR Wyjazd na uroczystość beatyfikacji Jana Pawła II W uzupełnieniu

Bardziej szczegółowo

97. _ Rozporządzenie Ministra Wyznań R~ligijnych Publicznego

97. _ Rozporządzenie Ministra Wyznań R~ligijnych Publicznego 222 Dziennik Ustaw. Poz. 96 i 97. Ni 16. 1920 r. o tymczasowej bezpośredniej komunikacji towarowej mie:dzy st2lcj2lmi polskich kolei państwowych a stacjami połozonemi na obszarze Wolnego Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Niepodległa polska 100 lat

Niepodległa polska 100 lat Niepodległa polska 100 lat 1918-2018 UTRATA NIEPODLEGŁOŚCI Ostatni z trzech rozbiorów Polski przypieczętowała klęska powstania kościuszkowskiego w lipcu 1794 roku. W roku następnym 3 stycznia 1795 Rosja,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 74/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 grudnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 74/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF 1 Ab Hasan 240917 B 0,8 0,7-1,5 50% 2 Ad Tomasz 241149 A 1,0 0,9 0,8 2,7 90% 3 Al Adam 241152 A 0,8 0,5 0,5 1,8 60% 4 An Jan 241780 C 0,3 0,0-0,3 10% 5 An Jakub 241133 A 0,8 0,9 1,0 2,7 90% 6 An Kacper

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

75 rocznica powstania

75 rocznica powstania Dziś wszyscy oddajemy cześć tym, którzy swoje życie oddali za wolność, tym, którzy tej wolności nie doczekali, a przede wszystkim tym, którzy wciąż żyją wśród nas. A p e l I P N o u c z c z e n i e 7 5

Bardziej szczegółowo

zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia. zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.

zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia. zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 2256/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Sta r a n i e m Inst y tutu Sto s u n kó w Mię d z y n a

Sta r a n i e m Inst y tutu Sto s u n kó w Mię d z y n a Sta r a n i e m Inst y tutu Sto s u n kó w Mię d z y n a ro do w yc h UW i Fu n dac ji St u d i ó w Mię dz y n a ro do w yc h n a p o l skim ry n k u pu bli k a c ji n a u ko w yc h uk a zu je się seri

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

CONNECT, STARTUP, PROMOTE YOUR IDEA

CONNECT, STARTUP, PROMOTE YOUR IDEA Dz ę u ę z r - T A ry. K z w ź ó ży u w USA www.. łą z sz s ł z ś F u T A ry! C yr t 2018 y Sy w Gór Wy rwsz S Fr s, 2018 Wszyst r w z strz ż. N ut ryz w r z wsz ł ś u r tu sz - w w st st z r. K w ą w

Bardziej szczegółowo