Karta charakterystyki TEXCHEM sp z o.o. Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej no.1907/2006 wersja 1.0 z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta charakterystyki TEXCHEM sp z o.o. Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej no.1907/2006 wersja 1.0 z"

Transkrypt

1 1. Identyfikacja substancji/ preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa Nazwa/Nazwa handlowa: Zastosowanie: Środek antyzałamkowy Firma: TEXCHEM Sp z o.o. Kilińskiego Łódź tel/fax kontakt w nagłych przypadkach: tel (w godz ) 2.Identyfikacja zagrożeń Klasyfikacja (67/548/EWG,1999/45/WE) Miesznina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE. Produkt nie wymaga klasyfikacji ani oznakowania. Mieszanina nie zawiera substancji uważanych za toksyczne,trwałe w środowisku naturalnym. Może powodować lekkie podrażnienie oczu i skóry szczególnie w warunkach powtarzającego się lub długotrwałego narażenia. 3. Skład i informacja o składnikach Typ związku: Produkt na bazie poliakryloamidu Uwagi Brak składników niebezpiecznych zgodnie z rozporządzeniem (WE)nr 1907/ Środki pierwszej pomocy. 4.1 PORADY OGÓLNE Zmyć mieszaninę dużą ilością wody. Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze.jeżeli poszkodowany źle się czuje lub narażenie było długotrwałe,skontaktować się z lekarzem. Uprać ręcznie odzież ochronną przed powtórnym użyciem. W przypadku podrażnienia oczu odwinąć powieki i przepłukać bieżącą wodą przez conajmniej 15 minut. Uzyskać pomoc medyczną. W razie połknięcia uzyskać niezwłocznie pomoc medyczną. NIE PROWOKOWAĆ WYMIOTÓW Strona 1/6.

2 4.Środki pierwszej pomocy. 4.2 NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAŻENIA Spożycie może powodować podrażnienie układu pokarmowego,mdłości wymioty i biegunkę. Powtarzające się lub długotrwałe narażenie może powodować podrażnienie oczu i skóry. 5. Postępowanie w przypadku pożaru. 5.1 Środki gaśnicze Mieszanina jest środkiem NIEPALNYM 5.2 Informacje dla straży pożarnej Użyć środków ochrony osobistej(patrz punkt 8). Zapobiegać przedostaniu się wody pogaśniczej do wód powierzchniowych lub gruntowych. 6. Postępowanie w przypadku niezanierzonego uwolnienia się do środowiska. Użyć środków ochrony osobistej Produkt nie powinien przedostać się do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby. Duże wycieki powinny być zebrane mechanicznie (odpompowane ) celen usunięcia. Wchłonąć w obojętny materiał sorpcyjny np. Piasek Zebrać i przenieść do właściwie oznakowanych pojemników. Oczyścić starannie zanieczyszczone podłogi i przedmioty przestrzegając przepisy ochrony środowiska. Środki ochrony osobistej patrz punkt Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie. 7.1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA Stosować środki ochrony osobistej (patrz punkt 8). Unikać wdychania,spożycia, i kontaktu ze skórą i oczani. Nie stosować w pomieszczeniach bez wystarczającej wentylacji. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu w miejscu stosowania produktu. 7.2 WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA,ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI Przechowywać w orginalnym opakowaniu, we właściwie oznakowanych pojemnikach, w temp C w suchym,dobrze przewietrzanym pomieszczeniu z dala od żrodeł ciepła,zapłonu i bezpośredniego światła słonecznego. NIE ZAMRAŻAĆ. 7.3 SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE(A) KOŃCOWE. Skorzystać z przewodników technicznych celem uzyskania informacji dotyczących zastosowania substancji / mieszaniny. Strona 2/6.

3 8.Kontrola narażenia /środki ochrony indywidualnej. 8.1 PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy poniżej rozpatrywanego zakresu. 8.2 KONTROLA NARAŻEŃ ŚRODKI TECHNICZNE Stosować odpowiednią wentylację i/lub środki kontroli w wysokich temperaturach przetwarzania dla zapobiegania narażenia na pary. Zapewnić odpowiednią wentylację szczególnie w pomieszceniach zamkniętych. 8.2 SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH : Maskę z filtrem odpowiednim do par (EN 141) Stosować maskę ochronną podczas prac związanych z możliwością narażenia na działanie pary produktu. OCHRONA RĄK : Stosować rękawice ochronne odpowiadzjące (EN 374) Rękawice powinny być wyrzucone i wymienione przy jakichkolwiek oznakach chemicznego przebicia. OCHRONA OCZU : Nosić okulary ochronne z bocznymi osłonami zgodnie z (EN 166) OCHRONA SKÓRY I CIAŁA : Nosić odpowiednią odzież ochronną,po kontakcie skóra powinna zostać umyta, zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. ŚRODKI HIGIENY: Myć ręce przed posiłkiem i bezpośrednio po stosowaniu produktu. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas pracy z produktem. ŚRODKI OCHRONY: Zapewnić urządenia do płukania oczu i prysznic bezpieczeństwa w pobliżu stanowiska pracy. PRODUKT NIE POWINIEN PRZEDOSTAWAĆ SIĘ DO SIECI WODNEJ LUB KANALIZACJI ORAZ GLEBY. 9. Właściwości fizyczne i chemiczne. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH. Wygląd Zapach Barwa rozp. w wodzie Temo wrzenia Temp zapłonu Palność Gęstość względna Lepkość (KF4) : lepki płyn : słabo wyczuwalny : mętny : całkowicie mieszalny : nie określono : nie dotyczy : Produkt jest niepalny : nie określona : nie określona Strona3/6.

4 10.Stabilność i reaktywność. REAKTYWNOŚĆ Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania. STABILNOŚĆ CHEMICZNA Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. Podczas pożaru mogą tworzyć się niebezpieczne produkty rozkładu takie jak : tlenek węgla,ditlenek węgla i niespalone węglowodory (dym) 11.Informacje toksykologiczne. Brak danych o produkcie.produkt nie zawiera substancji uznawanych za niebezpieczne dla zdrowia w stężeniach, które należałoby brać pod uwagę. Podane informacje oparte są na danych dotyczących składników oraz toksykologii podobnych substancji. 12. Informacje ekologiczne. TOKSYCZNOŚĆ Brak danych o produkcie ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI Bioakumulacja jest nieprawdopodobna. WYNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI PBT i vpvb mieszanina nie zawiera substancji uważanych za toksyczne trwałe w środowisku naturalnym i ulegające bioakumulacji (PBT) nie zawiera też substancji uważanych za trwałe w środowisku i ulegających dużej bioakumulacji (vpvb) Nie są znane efekty ekotoksyczne. 13. Postępowanie z odpadami METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNYMI I KRAJOWYMI Produkt nie powinien przedostawać się do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby. Scieki z kolejnych operacji powinny zostać poddane odpowiedniej obróbce zgodnie z lokalnymi przepisami. 14. Informacje dotyczące transportu. Prawidłowa nazwa UN,numer UN, klasa zagrożenia w transporcie, zagrożenie dla środowiska,grupa opakowania NIE ZOSTAŁY SKLASYFIKOWANE JAK DLA MATERIAŁU NIEBEZPIECZNEGO Nie ma szczególnych środków ostrożności w rozumieniu przepisów transportowych Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC - nie dotyczy. Strona4/6.

5 15.Informacje dotycząc przepisów prawnych. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA,ZDROWIA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY Ustawa z dnia r. O substancjach i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63,poz 322). Rozporządzenie (WE) nr 1097/206 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikliów, zamieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządznie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządenie Komisji (WE) nr1488/94,jak również dyrektywę Komisji 91/155/EWG,93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/we z dnia (Dz.U.L.396 z ),z póżniejszymi zmianami. KRYTERIA I SPOSÓB KLASYFIKACJI Rozporządenie Ministra Zdrowia z r. W sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U wraz z póżniejszymi zmianami ). INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Rozporządenie z dnia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy zwiazanej z występowaniem w miejscu pracy czynników szkodliwych ( Dz.U.2005r. Nr11, poz 86 ),z póżniejszymi zmianami. Rozporządenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. W sprawie najwyższych dopuszczalnych steżeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.nr217,poz 1833),z póżniejszymi zmianami. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ Rozporządenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.nr.259,poz 2173) POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Ustawa z dnia o odpadach (Dz.U z r. )z póżniejszymi zmianami. Rozporządenie MG z dnia r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001r. Nr 112, poz 1206) Rozporządenie MG z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystania i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych. Ustawa z dnia r. o opakowniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U z dnia r. ) z póżniejszymi zmianami. INFORMACJA O TRANSPORCIE według umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) zgodnie z Ustawą o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia r.(dz.u.2002 nr 199, poz 1671) z póżniejszymi zmianami. Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) oraz International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) zgodnie z międzinarodowymi Konwencjami SOLAS i MARPOL i Technical Instructions for Safte Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO-TI). OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ Rozporządenie Ministra Zdrowia z dnia r w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U. nr 53,poz 439) ROZPORZĄDZENIE WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia r w sprawie klasyfikacji,oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zamieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz UE 2008 L 353). Strona 5/6.

6 15.Informacje dotyczące pdzepisów prawnych PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA,ZDROWIA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ROZPORZĄDZENIE WE Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z zmieniające Rozporządenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i rady w sprawie rejestracji,oceny udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 16. Inne informacje WYKAZ ZWROTÓW R : Brak WYKAZ ZWROTÓW S : Brak Powyższe informacje opracowano na podstawie najnowszej naszej wiedzy i opisują wyrób z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska oraz zasad postępowania. Podana informacja opracowana została jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego operowania,używania, przetwarzania,magazynowania,transportu i usuwania i na wszelki wypadek uwolnienia i nie powinna być traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakościowa. Informacja dotyczy jedynie szczególnych zastosowań materiału i może nie być uaktualna dla atealu użytego w połączeniu z innmi materiałami lub w inym procesie,chyba zejes owyoe w tekście. Strona 6/6.