Klucz substancji: SAN2324 Data aktualizacji: Wersja:1-1/ PL/2 Data wydruku:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klucz substancji: SAN2324 Data aktualizacji: Wersja:1-1/ PL/2 Data wydruku:"

Transkrypt

1 Sanitized AM2324 fl Strona 1 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa Sanitized AM2324 fl Materiał Nr Zastosowanie preparatu Gałąź przemysłu: Przemysł tekstylny. Zastosowanie: Dodatek antymikrobiologiczny do tekstyliów. Identyfikacja przedsiębiorstwa Producent Clariant Produkte (Schweiz) AG Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz Telefon: Przedstawicielstwo w Polsce Clarchem Polska Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 67/93, Łódź Telefon /Fax: / Informacje o preparacie Textile, Leather & Paper Chemicals Product Safety, +41-(0) (24h) Telefon alarmowy (w godz ) lub 112 Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki 2. Identyfikacja zagrożeń Zagrożenia dla człowieka Produkt działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Zagrożenia dla środowiska Produkt niebezpieczny dla środowiska. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 3. Skład i informacja o składnikach Zawarte substancje niebezpieczne permetryna (PN) Stężenie: % Numer CAS: Numer WE: Symbole znaków ostrzegawczych: Xn; N Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: R: 20/22, R: 43; R: 50/53 etoksylowany alkohol tłuszczowy C13-15 Stężenie: % Numer CAS: Symbole znaków ostrzegawczych: Xn; Xi; N Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: R: 22, R: 41, R: 50 alkohol benzylowy Stężenie: % Numer CAS: Numer WE: Symbole znaków ostrzegawczych: Xn Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: R: 20/22 Pełna treść zwrotów R w pkt 16.

2 Sanitized AM2324 fl Strona 2 4. Pierwsza pomoc Informacje ogólne Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zamieszczonych na etykiecie. W kontakcie ze skórą Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Skażone partie skóry przemyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku podrażnienia skonsultować się z lekarzem. W kontakcie z oczami Przemywać wodą przez przynajmniej 10 minut. Należy zdjąć szkła kontaktowe oraz chronić niepodrażnione oko. Skonsultować się z lekarzem. Drogą pokarmową Przepłukać usta wodą. Zasięgnąć porady lekarza; pokazać opakowanie lub etykietę. Leczenie objawowe. Drogą oddechową Po dostaniu się do układu oddechowego pary lub aerozolu natychmiast zapewnić poszkodowanemu świeże powietrze. W przypadku utraty przytomności transportować poszkodowanego w pozycji stabilnej (bezpiecznej). Wezwać lekarza. 5. Postępowanie w przypadku pożaru Odpowiednie środki gaśnicze Dwutlenek węgla [CO 2 ], piana, proszek gaśniczy, rozpylony strumień wody. Nieodpowiednie środki gaśnicze Zwarty strumień wody Niebezpieczne produkty spalania W przypadku pożaru mogą uwalniać się następujące produkty spalania: tlenki węgla (CO x ), chlorowodór (HCl). Środki ochrony indywidualnej dla strażaków Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania (np. półmaski). Dodatkowe informacje Zagrożone pojemniki w celu ochrony przed pożarem należy chłodzić wodą. Zbierać wodę gaśniczą. 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska Indywidualne środki ostrożności Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać par. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie należy dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, zbiorników i cieków wodnych ani do kanalizacji. W przypadku uwolnienia większych ilości należy powiadomić odpowiednie służby ratunkowe. Metody oczyszczania/zbierania Zbierać z materiałem sorpcyjnym (np. piasek, trociny). Oczyścić skażone miejsce spłukując wodą. Zebrany materiał potraktować jak odpady i dalej postępować wg p Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie Postępowanie z preparatem Postępować zgodnie z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas pracy z preparatem nie należy jeść, pić i palić papierosów.

3 Sanitized AM2324 fl Strona 3 Magazynowanie Przechowywać tylko w szczelnych opakowaniach. Nie przechowywać razem z żywnością i paszami. Wskazówki dotyczące zabezpieczenia przed pożarem i eksplozją Nie są wymagane żadne szczególne środki ostrożności. Specyficzne zastosowania Dodatek antymikrobiologiczny do tekstyliów. 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej Wartości graniczne narażenia alkohol benzylowy [CAS: ] Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (NDS) 240 mg/m 3 Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (NDSCh) brak danych Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe (NDSP) brak danych Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym (DSB) brak danych Kontrola narażenia w miejscu pracy Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Ochrona rąk: stosować rękawice ochronne z kauczuku nitrylowego lub neoprenu. Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Wyboru materiału należy dokonać przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji. Ponadto wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się w zależności od producenta. Od producenta rękawic należy uzyskać informacje na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać. Ochrona ciała: lekka odzież ochronna. Ochrona oczu: stosować szczelne okulary ochronne. Ochrona dróg oddechowych: w przypadku niewystarczającej wentylacji, przekroczonych wartości NDS lub powstawania par/aerozoli stosować ochronę dróg oddechowych. Kontrola narażenia środowiska Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby. W przypadku odprowadzania rozcieńczonych roztworów produktu do sieci kanalizacyjnej należy przestrzegać odpowiednich przepisów. 9. Właściwości fizyczne i chemiczne Informacje ogólne stan skupienia/postać: ciecz barwa: żółta do brązowej zapach: słaby, charakterystyczny Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska wartość ph (20 C, 50 g/l): 4,2-6,2 temperatura wrzenia: > 100 C temperatura zapłonu: > 96 C (dla rozpuszczalnika) palność: nie jest łatwopalny właściwości wybuchowe brak danych właściwości utleniające: brak właściwości utleniających prężność par (20 C): brak danych gęstość (20 C) 1,0-1,04 g/cm 3 rozpuszczalność w wodzie (20 C): ulega dyspersji współczynnik podziału n-oktanol/woda: brak danych lepkość dynamiczna (20 C): 71 mpa s (metoda: wiskozymetr rotacyjny) gęstość par: brak danych

4 Sanitized AM2324 fl Strona Stabilność i reaktywność Warunki, których należy unikać Produkt jest stabilny w warunkach omówionych we wcześniejszych punktach, (patrz także p. 7). Czynniki, których należy unikać Nie są znane żadne niebezpieczne reakcje. Niebezpieczne produkty rozkładu Brak, jeżeli produkt stosowano zgodnie z zaleceniami. 11. Informacje toksykologiczne Ostra toksyczność ustna LD 50 ok mg/kg (szczur). Metoda: oszacowano. Działanie drażniące na skórę Słabe działanie drażniące nie wymaga oznakowania. Metoda: 1999/45/EC Działanie drażniące na oczy Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Metoda: 1999/45/EC Działanie uczulające Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 12. Informacje ekologiczne Trwałość i zdolność do rozkładu Nie oznaczono. Toksyczność dla ryb LC 50 0,019 mg/l (94 h). Metoda: obliczeniowo. Toksyczność dla daphnie EC 50 0,0004 mg/l (48 h, Daphnia magna). Metoda: obliczeniowo. Toksyczność dla glonów EC 50 0,21 mg/l. Metoda: obliczeniowo. Mobilność Zdolność do akumulacji Wyniki oceny właściwości PBT Inne szkodliwe skutki działania Dodatkowe informacje Produkt zawiera organicznie związane halogeny, które mogą wpłynąć na wartość AOX. 13. Postępowanie z odpadami Zalecenia dotyczące preparatu Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Producent nie podaje kodu odpadu w kartach charakterystyki dostarczanych do wszystkich krajów UE, ponieważ kod odpadu zależy od zastosowania produktu (gałąź przemysłu, proces technologiczny, itp.). Zalecenia dotyczące zużytych opakowań Opakowanie, które nie może być umyte, powinno być niszczone jak produkt odpadowy. 14. Informacje o transporcie Transport lądowy ADR/ADN/RID Prawidłowa nazwa przewozowa: MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O. Klasa: 9 Grupa pakowania: III Numer UN: 3082 Nalepka: 9 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 90 Uwagi: Przewóz dozwolony Składniki powodujące ryzyko: permetryna, etoksylowany alkohol tłuszczowy

5 Sanitized AM2324 fl Strona 5 Transport lotniczy IATA Prawidłowa nazwa przewozowa: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. Klasa: 9 Grupa pakowania: III UN/ID numer: UN 3082 Nalepka: 9 Uwagi: Shipment permitted Składniki powodujące ryzyko: permethrine, fatty alkohol polyglycol ether Transport morski IMDG Prawidłowa nazwa przewozowa: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. Klasa: 9 Grupa pakowania: III Numer UN: UN 3082 Nalepka: 9 Uwagi: Shipment permitted Składniki powodujące ryzyko: permethrine, fatty alkohol polyglycol ether EmS: F-A S-F 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych Oznaczenie literowe i określenie niebezpieczeństwa Xn SZKODLIWY N NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie permetryna, etoksylowany alkohol tłuszczowy C13-15 Określenia rodzaju zagrożenia R20/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Określenia dotyczące prawidłowego postępowania z preparatem S24 S26 S36/37/39 S57 S61 Unikać zanieczyszczenia skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Zastosowane przepisy krajowe Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie MZ z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140). Rozporządzenie MZ z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz wraz z późn. zmianami). Rozporządzenie MZ z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439). Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz wraz z późn. zmianami).

6 Sanitized AM2324 fl Strona 6 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. nr 27, poz. 162). Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późn. zmianami). Rozporządzenie MOŚ z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Rozporządzenie MGiP z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz wraz z późn. zmianami). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz z 2005 r.). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z 2005 r. wraz z późn. zmianami). 1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/ /548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. 1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych. 16. Inne informacje Pełen tekst zwrotów R z punktu 3 R20/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. R22 Działa szkodliwie po połknięciu. R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Szkolenia Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby związane z transportem materiałów niebezpiecznych w myśl Umowy ADR powinny zostać odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiązków (szkolenie ogólne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczeństwa. Dodatkowe informacje Zmiany: pkt 1,3,15,16 Powyższe informacje oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy i mają na celu opis naszych produktów w związku z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, natomiast nie powinny być traktowane jako zobowiązujące gwarancje określonych właściwości lub specyfikacji. To na użytkowniku spoczywa obowiązek upewnienia się, że produkt ten jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania i wybranej metody. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez niewłaściwe wykorzystanie opisanych informacji. We wszystkich przypadkach mają zastosowanie nasze ogólne warunki sprzedaży.