OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego"

Transkrypt

1 GMiriA CHORZ.EŁ'^ Ogłosze nr N-2017 z dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : Tak Nazwa projektu lub programu Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ; Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działa 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmj RLM. Umowa o dofinansowa nr POIS /16-00 z dnia r. O zamówie mogą ubiegać się wyłącz zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, iub działalność ich wyodrębnionych organizacyj jednostek, które będą realizowały zamówie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecz marginalizowanych: Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, mjszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (... ) %... SEKCJA I; ZAMAWIAJĄCY Postępowa przeprowadza centralny zamawiający : Postępowa przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/ powierzyli przeprowadze postępowania: Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadze postępowania:... Postępowa jest przeprowadzane wspól przez zamawiających: Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspól przeprowadzają postępowa oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów; Postępowa jest przeprowadzane wspól z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej : W przypadku przeprowadzania postępowania wspól z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowa krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chorzele, REGON: ul. Stanisława Komosińskiego 1, Chorzele, woj. mazowieckie, Polska, tel , faks , chorzele.pl Adres strony internetowej (URL):

2 Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które są ogól dostępne (jeżeli d otyczy):... I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa 1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA ( je ż e li dotyczy)-. Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadze postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadze postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidual, czy zamówie zosta udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zam aw iających): ) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: tak w w w.bid.chorzele.dl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicz: adres Dopuszczone jest przesła ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu w inny sposób: Wymagane jest przesła ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak w inny sposób: Pisem, zgod z zasadami określonymi w SIWZ. Oferty należy złożyć/przesłać na adres: Gmina Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, Chorzele, pokój nr 2 (sekretariat - I piętro) Adres: Gmina Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, Chorzele Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które są ogól dostępne: Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)... SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach. Numer referencyjny: PN/16/2017 Przed wszczęciem postępowania o udziele zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:

3 11.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówie podzielone jest na części: Nie 11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określe zapotrzebowania i wymagań ^a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określe zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach. Zakres przedmiotu zamówienia obeimule m.in: a) wykona nowego stanowiska zlewnego ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym, wyposażonego w automatyczna stację zlewczą, b) wykona zbiornika uśredniająco-wyrównawczego dla ścieków przemysłowych pochodzących z zakładów mleczarskich mającego na celu uśred składu ścieków oraz ph oraz montaż sita bębnowego w celu usunięcia zaczyszczeń mechanicznych, c) wykona budynku technologicznego ze stacją flotacji ciśniowej z flokulacją w celu usunięcia tłuszczu (75% redukcji), usunięcie BZT5 i ChZT (30% redukcji) oraz zawiesiny ogólnej (60% redukcji), d) wykona zbiornika osadu, e) modernizację komór nitryfikacji polegającą na montażu nowego systemu drobnopęcherzykowego napowietrzania ścieków, f) wyeliminowa z dotychczasowego układu komór tlenowej stabilizacji osadu poprzez likwidację istjących ścian pomiędzy komorami denitryfikacji i nitryfikacji oraz wykona nowych ścian działowych pomiędzy komorami nitryfikacji i denitryfikacji, g) modernizację stacji dmuchaw polegającą na wymia dmuchaw z zastosowam dmuchaw energooszczędnych w osłonach dźwiękochłonnych, h) wykona instalacji do mechanicznego zagęszczenia osadów nadmiernych, i) wykona instalacji do mechanicznego odwadniania osadów na prasie oraz ich higienizację, j) budowę komory WKF wraz z układem cyrkulacyjnym z wymiennikiem ciepła do beztlenowej fermentacji osadu, UWAGA: k) montaż odsiarczalni biogazu, l) montaż stacji sprężania biogazu, m) wykona 2 studni kondensatu, n) wykona stacji dezodoryzacji (biofiltr), o) wykona zadaszenia nad placem składowania osadów, p) wykona nowej studni wodomierzowej i komory pomiarowej, q) wykona ciągów komunikacyjnych umożliwiających dojazd do nowych obiektów, r) wykona nowych sieci technologicznych, energetycznych i sterowniczych oraz AKPiA dla nowych obiektów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SIWZ (projekty budowlane, projekty wykonawcze. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót). Przedmiary robót stanowiące załącznik do Części III SIWZ stanowią opisu przedmiotu zamówienia, mają charakter poglądowy i mogą stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę. II.5) Główny kod CPV:

4 Dodatkowe kody CPV: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)'. Wartość bez V A T :... Waluta: PLN (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 11.7) Czy przewiduje się udziele zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określe przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art.67 u s t.l pkt 6 lub art. 134 ust.6 pkt 3 ustawy Pzp: 11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Okres w miesiącach: ) Informacje dodatkowe: Termin wykonania przedmiotu zamówienia (łącz z uzyskam efektu ekologicznego oraz prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowa) - do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM 111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ) Kompetencje lub uprawnia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określe warunków: Zamawiający wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Informacje d od atkow e } Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określe warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmj PLN; b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną mjszą niż PLN. Informacje dodatkowe : W przypadku wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, warunki określone wyżej Wykonawcy mogą spełniać łącz. III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określe warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

5 1) wykonał wcześj niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmj jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/rozbudowie/modernizacji/przebudowie oczyszczalni ścieków przeznaczonej do obsługi co najmj RLM i o przepustowości średnio dobowej minimum 2000 mvd oraz wartości co najmj 12 min zł brutto. Wykonawca win wykazać, że robota prowadzona była na obiekcie oczyszczalni ścieków z udziałem ścieków mleczarskich, w której zastosowano technologię oczyszczania ścieków w procesie biologicznej nitryfikacji i denitryfikacji z usuwam związków fosforu oraz fermentację beztlenową osadu w komorze WKF. Ponadto, Wykonawca win wykazać, że wykazana przez go oczyszczalnia ścieków została oddana do użytkowania i uzyskała parametry zgodne z obowiązującymi przepisami. Za wykonana robotę należy rozumieć robotę, dla której wszelkie prace zostały zakończone i wystawiono co naiml Świadectwo Przejęcia fdla kontraktów realizowanych zgod z warunkami FIDIO lub podpisano Protokół odbioru końcowego robót lub równoważny dokument (w przypadku zamówień, w których wystawia sie Świadectwa Przeleciał. 2) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi n/w uprawnia i doświadcze: 1. Kierownik budowy, posiadający: a) uprawnia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń b) co najmj 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy przy kontraktach infrastrukturalnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym kierowa co najmj jedną zakończoną (oddaną do użytkowania) inwestycją obejmującą swym zakresem budowę/rozbudowę/ modernizację/ przebudowę obiektu oczyszczalni ścieków o przepustowości średnio dobowej minimum 2000 m^d, 2. Kierownik robót sanitarnych, posiadający: a) uprawnia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń b) co najmj 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy kontraktach infrastrukturalnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym kierowa robotami branży sanitarnej w co najmj jednej zakończonej (oddanej do użytkowania) inwestycji obejmującej swym zakresem budowę/rozbudowę/modernizację/przebudowę obiektu oczyszczalni ścieków o przepustowości średnio dobowej minimum 2000 m^d, 3. Kierownik robót branży eiektrycznej, posiadający: a) uprawnia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instaiacyjnej w zakresie sieci, instaiacji i urządzeń eiektrycznych i eiektroenergetycznych bez ograniczeń b) co najmj 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami w zakresie sieci i instalacji elektrycznych przy kontraktach infrastrukturalnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym w co najmj jednej inwestycji obejmującej swym zakresem budowę/rozbudowę/modernizację/przebudowę obiektu oczyszczalni ścieków o przepustowości średnio dobowej minimum 2000 m^d.

6 4. Kierownik robót branży drogowej, posiadający: a) uprawnia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżyryjnej drogowej b) co najmj 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami drogowymi. 5. Technolog oczyszczalni ścieków, posiadający: wykształce wyższe lub ukończone studia podyplomowe na kierunkach inżyria środowiska, ochrona środowiska, chemia, biologia, inżyria sanitarna i wodna lub pokrewnym; co najmj 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie prac związanych z technologią oczyszczania ścieków, w tym doświadcze w kierowaniu lub nadzorowaniu co najmj dwoma rozruchami technologicznymi oczyszczalni ścieków o RLM> każda; UWAGA 1: Pod pojęciem rozruch" Zamawiający rozumie - zespół następujących kolejno czynności mających doprowadzić do uzyskania wymaganego składu ścieków oczyszczonych w wylocie do odbiornika oraz formalne przygotowania obiektu do przekazania do eksploatacji. Pod pojęciem rozruch technologiczny oczyszczalni" Zamawiający rozumie; rozruch oczyszczalni pod obciążem ściekami z prowadzem procesów oczyszczania, kontrolą efektów i określam parametrów technologicznych. Rozruch technologiczny oczyszczalni" obejmuje: uruchomie urządzeń technologicznych; uzyska wymaganych efektów w zakresie oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów; zbędne pomiary i badania; wykona próby eksploatacyjnej. UWAGA 2: Zamawiający wymaga, aby co najmj jeden rozruch technologiczny dotyczył obiektu oczyszczalni, z udziałem ścieków mleczarskich, których ładunek zaczyszczeń odpowiadał przepustowości co najmj RLM, w której zastosowano technologię oczyszczania ścieków z instalacją do flotacji ciśniowej i fermentacją beztlenową osadu w komorze WKF. UWAGA : 1) Osoby, o których mowa wyżej powinny posiadać uprawnia budowlane zgod z ustawą z dnia 7 iipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.290 z późn. zm.) oraz rozporządzem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 2) Dopuszcza się posiada uprawń odpowiadających wskazanym wyżej uprawniom budowlanym wydanym na podstawie wcześj obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgod z art. 104 ustawy - Prawo budowlane). 3) Przy sprawdzaniu zgodności uprawń budowlanych wydanych na podstawie wcześj obowiązujących przepisów prawa polskiego, znacze pojęcia uprawń bez ograniczeń" będzie oceniane przy uwzględniu stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania decyzji potwierdzającej uzyska uprawń do pełnia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ewentualne wątpliwości będą rozstrzygane w oparciu o wyjaśnia dotyczące zakresu uprawń budowianych dostępne na stro internetowej Polskiej Izby Inżyrów Budownictwa. 4) W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawń budowlanych, dopuszcza się odpowiadające im uprawienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżem art. 12a ustawy z 7 Iipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.

7 z 2016 r., poz.65) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżyrów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1725). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszcze do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, warunki określone wyżej Wykonawcy m ogą spełniać łącz. III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA ) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp ) Zamawiający przewiduje wyklucze wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak"): (podstawa (podstawa (podstawa (podstawa (podstawa (podstawa (podstawa (podstawa wykluczenia wykluczenia wykluczenia wykluczenia wykluczenia wykluczenia wykluczenia wykluczenia określona określona określona określona określona określona określona określona w art. w art. w art. w art. w art. w art. w art. w art. 24 ust 24 ust 24 ust 24 ust 24 ust 24 ust 24 ust 24 ust 5 p k t l 5 pkt 2 5 pkt 3 5 pkt 4 5 pkt 5 5 pkt 6 5 p k t? 5 pkt 8 ustawy ustawy ustawy ustawy ustawy ustawy ustawy ustawy Pzp) : tak Pzp) : Pzp) : Pzp) : Pzp) : Pzp) : Pzp) : Pzp) : tak 111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadcze o podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu : tak Oświadcze o spełnianiu kryteriów selekcji : 111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca zalega z opłacam podatków, wystawionego wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadcze właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że

8 wykonawca zalega z opłacam składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. UWAGA: Zamawiający wezwie wykonawcę, który poiega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy pzp (gdy złożona przez go oferta zosta oceniona najwyżej), do przedstawienia w odsieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej w pkt 1, 2 i Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 1), 2), 3) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) zalega z opłacam podatków, opłat, składek na ubezpiecze społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym o9dpowiednio oświadcze wykonawcy, ze wskazam osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadcze osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów określone w pkt 5 stosuje się. 7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art.24 ust.l pkt 23 ustawy pzp. Wykonawca, w termi 3 dni od dnia zamieszczenia na stro internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadcze o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udziele zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.l pkt 23 ustawy pzp stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych wcześj niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

9 Okresie, wraz z podam ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgod z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca jest w sta uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcą do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowa robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawń, doświadczenia i wykształcenia zbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie wcześjszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 3 lub 4 powyżej zamawiający dopuszcza złoże przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art.26 ust.2c ustawy pzp. I1I.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 1. Wykaz kiuczowych urządzeń technologicznych stanowiący załącznik nr 7 do nijszej SIWZ. w wypełnionym formularzu Wykonawca zobowiązany jest podać: typ urządzenia i nazwę producenta oferowanego urządzenia lub materiału, a także jego opis (parametry techniczne). Opis win zawierać informacje na temat parametrów technicznych urządzenia lub materiałów umożliwiające ocenę oferty pod względem zgodności z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w załączniku Nr 7 i w Dokumentacji projektowej. 2. Karty katalogowe dotyczące wszystkich kluczowych urządzeń technologicznych wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ (Wykazie kluczowych urządzeń technologicznych) ) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Formularz Ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Formularz Cenowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr la do SIWZ. Oświadcze o podleganiu wykluczeniu (w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ) oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ). Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspól), o ile ofertę składa pełnomocnik. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odsieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zależ od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówie, będzie dysponował zbędnymi zasobami tych

10 podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiąza tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiąza winno być złożone wraz z ofertą. 7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy pzp, będzie dysponował zbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykona zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostęp zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odsieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biulety Zamówień Publicznych, a jeżeli w danym dniu brak średgo kursu NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z dnia następnego. 9. Dokument potwierdzający wsie wadium. 10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w sekcji III.4 i III.5 ogłoszenia o zamówieniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodziel z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w sekcji III.4 i III.5 ogłoszenia o zamówieniu, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgod z art.97 ust.l ustawy pzp. Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.l pkt 1 i 3 ustawy pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. SEKCJA IV; PROCEDURA ZV.l) OPIS Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wsienia wadium: tak Informacja na tem at wadium (jeżeli dotyczy): 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości ,00 PLN (słow: trzysta tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręcze kasy jest zawsze poręczem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.1804 oraz 2015 r. poz.978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, odwołany obowiązek wypłaty kwoty wadium na pierwsze żąda zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w nijszej SIWZ. Dowodem 10

11 wsienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręcze bankowe, poręcze spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręcze udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.1804 oraz 2015 r. poz.978 i 1240) należy dołączyć do oferty w soosób umożliwiający ieoo zwrot, bez koczności rozszywania (dekomoletaciił oferty, no. umieścić w oddzielnej kopercie ze wskazam na i nazwy postępowania, w którym iest składane. Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę oraz zawierać informacje, iż stanowi zabezpiecze wadium w przedmiotowym postępowaniu. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Przasnyszu Nr , z dopiskiem Wadium w postępowaniu na przebudowę i rozbudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium wsione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć do oferty zgod z zapisami pkt ) SIWZ. Wadium może być wsione przez jednego z Wykonawców lub Pełnomocnika. 6. Termin wsienia wadium. Wadium należy wść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wsienia zosta przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom zwłocz po wyborze oferty najkorzystjszej lub uważniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystjsza z zastrzeżem art. 46 ust. 4a ustawy pzp (opisanego w pkt a) SIWZ). 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystjsza. Zamawiający zwraca wadium zwłocz po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wsieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wsienia żądano. 3) Zamawiający zwraca zwłocz wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wsienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.l ustawy pzp (opisanego w pkt SIWZ) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystjsza. Wykonawca wnosi wadium w termi określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wsiono w pieniądzu. Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomjszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwa, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stro, złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.l ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.l, pełnomocnictw lub wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystjszej. b) Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11

12 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się możliwe z przyczyn leżących po stro Wykonawcy. IV.1.3) Przewiduje się udziele zaliczek na poczet wykonania zamówienia: IV. 1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Dopuszcza się złoże ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Informacje dodatkow e:... IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Dopuszcza się złoże oferty wariantowej Złoże oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożem oferty zasadniczej: IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców: Przewidywana minimalna liczba wykonawców: Maksymalna liczba wykonawców:... Kryteria selekcji wykonawców:... IV. 1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ogranicze liczby uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówie obejmuje ustanowie dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złoże ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobra ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadze aukcji elektronicznej (przetarg ograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszem) Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

13 Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: me Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnia:... Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:... Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja jednoetapowa: Aukcja wieloetapowa - etap nr czas trwania etapu Czy wykonawcy, którzy złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego e ta p u : Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:... IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV. 2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znacze Cena - 60 Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane - 20 Okres gwarancji i rękojmi na urządzenia i wyposaże - 20 IV.2.3) Zastosowa procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg ograniczony) tak IV.3) Negocjacje z ogłoszem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie o fe rty : Przewidziane jest zastrzeże prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby o fe rt:... Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę e ta p ó w ): Informacje d od atkow e IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego o p is u :

14 Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:... Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów d ia lo g u : Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie o fe rty : Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowa kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zam ów ienia: Informacje dodatkow e:... IV.4) Licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń inform atycznych:... Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określe minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja jednoetapow a Licytacja wieloetapowa... etap n r czas trwania etapu Wykonawcy, którzy złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:... Termin składania wniosków o dopuszcze do udziału w licytacji elektronicznej:... Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór u m o w y:----- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania u m o w y:

15 Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Wszelkie zmiany i uzupełnia treści nijszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowam formy pisemnej pod rygorem ważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmj jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględm podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany Terminu wykonania Umowy w przypadkach zaistnia poniższych okoliczności: a) wystąpie kolizji z zinwentaryzowanymi sieciami, b) odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokościowych ist podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; c) koczność przeprowadzenia innych prac zidentyfikowanych, d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stro Zamawiającego, w szczególności: a.a) terminowe przekaza Terenu budowy, a.b) wstrzyma realizacji umowy przez Zamawiającego, a.c) koczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej, e) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a.a) przekrocze określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., a.b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodń na skutek błędów w Dokumentacji projektowej, a.c) wyda postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, a.d) koczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego koczności przewidywano przy zawieraniu Umowy, a.e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, f) wystąpie korzystnych warunków atmosferycznych umożliwiających prawidłowe wykona robót (w tym przeprowadze prób i sprawdzeń), w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli koczność wykonania prac w tym okresie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, g) wystąpienia koczności wykonania robót zamiennych lub innych robót zbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 15

16 2) h) wystąpienia Siły wyższej umożliwiającej wykona przedmiotu Umowy zgod z jej postanowieniami. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadze zmian do Umowy w przypadku: a) wydłużenia terminu gwarancji, b) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmianę technologii, c) podsienia bezpieczeństwa, d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, e) zmiana osoby zadeklarowanej przez Wykonawcę w Ofercie, pod warunkiem, że osoba zastępująca będzie posiadała kwalifikacje co najmj równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udziele nijszego zamówienia; f) Zamawiający dopuszcza wprowadze zmian w zakresie sposobu organizacji spełnia świadczenia: a.a) a.b) a.c) zmiana Procedury Odbioru Przedmiotu Umowy, jeśli zmjszy to zasad bezpieczeństwa i spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego. zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajem przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta może spowodować braku informacji zbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy. zmiany zasad oznaczania rzeczy, jeśli oznacze zamienne narusza prawa i zasad bezpieczeństwa. g) wystąpienia siły wyższej umożliwiającej wykona Przedmiotu Umowy zgod z Umową; h) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy (zmjsze zakresu). W takim przypadku wynagrodze przysługujące wykonawcy zosta pomjszone; i) zmiany maszyn i urządzeń oferowanych przez Wykonawcę w ofercie, na modele nowszej generacji o tych samych lub wyższych parametrach, jeżeli maszyny i urządzenia oferowane wyszły z produkcji, lub są dla nich dostępne części zamienne lub serwisowa w okresie opisanym w SIWZ. Zmiana ta może nastąpić jedy po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru i zgody Zamawiającego; j) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian kocznych powodujących uniknięcie kolizji; k) zmiany przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa wpływających na wykona Przedmiotu Umowy. W takim przypadku zmiany Umowy zostaną ograniczone do zmian kocznych do dostosowania Przedmiotu Umowy i dokumentacji do stanu zgodności z prawem; l) wystąpienia przewidzianej zmiany Podwykonawców; 16

17 m) powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, która została wskazana przez Wykonawcę w Ofercie jako część zamówienia, której wykona zosta powierzone Podwykonawcy; ł) zaist koczności zmiany zakresu robót powierzonych Podwykonawcy; n) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, który był podmiotem, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.l ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że wykonawca wykaże zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodziel spełnia je w stopniu mjszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udziele zamówienia; o) wystąpienia istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowa do przedmiotu zamówienia; p) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, strony dokonają odpowiedj zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze zapłacono. q) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę; r) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę; s) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zgod z art.149 ustawy pzp. r) Zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowa projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. s) zaistnia innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej możliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgod z SIWZ. 3) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług lub robót budowlanych objętych zamówiem podstawowym, o ile stały się zbędne i spełnione zostały warunki określone w art.144 ust.l pkt 2 ustawy pzp, 4) wystąpienia okoliczności, których zamawiający mógł przewidzieć, jeżeli spełnione zostały przesłanki art.144 ust.l pkt 3 ustawy pzp, 5) zmiany wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, jeżeli spełnione zostały przesłanki określone w art.144 ust.l pkt 4 ustawy pzp, 6) zmiany, zależ od ich wartości, są istotne w rozumieniu art.144 ust.le ustawy pzp, 7) łączna wartość zmian jest mjsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie a rt.ll ust.8 i iest mjsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwot w umowie. 17

18 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 1) Termin wykonania Umowy może ulec odpowiedmu przedłużeniu o czas zbędny do zakończenia wykonywania Jej przedmiotu w sposób należyty - dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) zmiany osób reprezentujących Strony, e) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 5. Wystąpie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w nijszym paragrafie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):... Środki służące ochro informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu: Data: r., godzina: 12 Skróce terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg ograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszem): Wskazać powody:... Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu > polski IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się uważ postępowania o udziele zamówienia, w przypadku przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowa całości lub części zamówienia: IV.6.5) Przewiduje się uważ postępowania o udziele zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowa całości lub części zamówienia, zostały mu przyznane IV.6.6) Informacje dodatkowe: Zup. BURmsTRZA mgr Katar?yna Brzezicka b u r m ist r z a m ia st a i g m in y CHORZELE 18

Bielsko-Biała: DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO W BUDYNKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bielsko-Biała: DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO W BUDYNKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 1 z 13 2016-09-21 08:42 Ogłosze nr 311080-2016 z dnia 2016-09-21 r. Bielsko-Biała: DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO W BUDYNKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Ogłosze nr 314836-2016 z dnia 2016-09-28 r. Sosnowiec: Wykona prac rozbiórkowo rekultywacyjnych na tere Kompleksu Rekreacyjno Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a w Sosnowcu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonywanie druków dla Teatru Narodowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Warszawa: Wykonywanie druków dla Teatru Narodowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.narodowy.pl Ogłosze nr 361405-2016 z dnia 2016-12-07 r. Warszawa: Wykonywa

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa konsoli oświetleniowej oraz reflektorów automatycznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

Kraków: Dostawa konsoli oświetleniowej oraz reflektorów automatycznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.stary.pl Ogłosze nr 356755 2016 z dnia 2016 12 01 r. Kraków: Dostawa konsoli

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: Dostawa sprzętu kwaterunkowego polowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bydgoszcz: Dostawa sprzętu kwaterunkowego polowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 3.11.2016 Ogłosze Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl Ogłosze nr 335116-2016 z dnia 2016-11-03

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla SP ZOZ MSWiA w Gdańsku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gdańsk: Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla SP ZOZ MSWiA w Gdańsku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://zozmswia.gda.pl/category/zamowienia publiczne/ Ogłosze nr 350452 2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętu służącego do nagłośnienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Warszawa: Dostawa sprzętu służącego do nagłośnienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.polin.pl Ogłosze nr 329566-2016 z dnia 2016-10-24 r. Warszawa: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Strona 1 z 10 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.mpgkchoszczno.pl Ogłosze nr 77787-2017 z dnia r. Choszczno:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłosze nr 300530-2016 z dnia 2016-08-08 r. Siemiatycze: Dostawa pompogruszki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa i przesył energii cieplnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Warszawa: Dostawa i przesył energii cieplnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.crs-bielany.waw.pl Ogłosze nr 356692-2016 z dnia 2016-12-01 r. Warszawa:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Świebodzin: Budowa budynku pompowni i zbiornika magazynowego wody wraz z sieciami technologicznymi na dz. nr 162/16 obręb 06. Jeziory gm. Świebodzin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszcza

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa dysków do macierzy w ilości 6 sztuk. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Warszawa: Dostawa dysków do macierzy w ilości 6 sztuk. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze 1 z 11 2016-11-14 16:11 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.igf.edu.pl/ Ogłosze nr 342489-2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa dwóch samochodów osobowych z napędem 4x4. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Warszawa: Dostawa dwóch samochodów osobowych z napędem 4x4. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze 1 z 12 2016-10-13 14:53 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.igf.edu.pl/ Ogłosze nr 323379-2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r.

Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłosze nr 301361-2016 z dnia 2016-08-17 r. Poznań: Modernizacja dziedzińca położonego na tere Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 przy ul. Łozowej 77 w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.med.torun.pl Ogłosze nr 346686-2016 z dnia 2016-11-18 r. Toruń: Dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kargowa: Dostawa średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kargowa. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Kargowa: Dostawa średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kargowa. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze nr 318405-2016 z dnia 2016-10-05 r. Kargowa: Dostawa średgo pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażem dla OSP Kargowa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze

Bardziej szczegółowo

Warszawa: usługa druku publikacji Chopin z serii Composers and the Art of Their Times wraz z płytą CD OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Warszawa: usługa druku publikacji Chopin z serii Composers and the Art of Their Times wraz z płytą CD OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłosze 1 z 11 2016-11-16 17:05 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): https//iam.pl/pl/bip/przetargi Ogłosze nr 344697-2016

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała: Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Bielsko-Biała: Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane z 13 2016-09-14 16:09 Ogłosze nr 308543-2016 z dnia 2016-09-14 r. Bielsko-Biała: Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Ogłosze 1 z 11 2016-11-17 13:55 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.gis.gov.pl Ogłosze nr 345499-2016 z dnia 2016-11-17

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Dostawa aparatu do ekstrakcji tłuszczu oraz aparatu do hydrolizy kwasowej tłuszczu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zielona Góra: Dostawa aparatu do ekstrakcji tłuszczu oraz aparatu do hydrolizy kwasowej tłuszczu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.wet.zgora.pl Ogłosze nr 336668-2016 z dnia 2016-11-04 r. Zielona Góra:

Bardziej szczegółowo

25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłosze nr 328296-2016 z dnia 2016-10-21 r. Kluczbork: Dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, ul. Wołczyńska 25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r.

Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłosze nr 301353-2016 z dnia 2016-08-17 r. Poznań: Budowa sceny zewnętrznej wraz z podjazdem dla osób pełnosprawnych i remontem nawierzchni na tere Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika położonej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłosze nr 311116-2016 z dnia 2016-09-21 r. Warszawa: Budowa węzła cieplnego w wersji kompaktowej w piwnicy budynku mieszkalno-biurowego przy ul. Korkowej nr 163 w Warszawie (dz. ew. nr 75; 7/1 z obrębu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Prenumerata czasopism zagranicznych w formie dostępów online OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

Warszawa: Prenumerata czasopism zagranicznych w formie dostępów online OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy 11.10.2016 Ogłosze Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.ibb.waw.pl/przetargi Ogłosze nr 321568 2016 z dnia 2016 10 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://mopsmiedzyrzec.e-bip.eu Ogłosze nr 345660-2016 z dnia 2016-11-17 r. Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.szpital-makow.pl Ogłosze nr 351290-2016 z dnia 2016-11-24 r. Maków Mazowiecki:

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: Usługa drukowania i dostawy informatorów dla miasta Nowego Sącza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Nowy Sącz: Usługa drukowania i dostawy informatorów dla miasta Nowego Sącza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłosze 1 z 11 2017-02-10 12:50 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.nowysacz.p,www.bip.nowysacz.pl Ogłosze nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa do siedziby Zamawiającego licencjonowanego oprogramowania komputerowego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

Warszawa: Dostawa do siedziby Zamawiającego licencjonowanego oprogramowania komputerowego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Ogłosze nr 324433 2016 z dnia 2016 10 14 r. Warszawa: Dostawa do siedziby Zamawiającego licencjonowanego oprogramowania komputerowego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Puck: Remont pokrycia dachu budynku komunalnego w Domatowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Puck: Remont pokrycia dachu budynku komunalnego w Domatowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1 z 11 2016-10-18 12:09 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): nr 325687-2016 z dnia 2016-10-18 r. Puck: Remont pokrycia dachu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Nr sprawy: PN.244.5.2017 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.ciechanow.psse.waw.pl Ciechanów: Dostawa podłóż, surowic,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Ogłosze 1 z 15 2016-10-21 13:50 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Ogłosze nr 328575-2016 z dnia 2016-10-21 r. Tarnów:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): opera.poznan. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): opera.poznan.pl Ogłosze nr 349918-2016 z dnia 2016-11-23 r. Poznań: Dostawa energii

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Ogłosze nr 302877-2016 z dnia 2016-08-25 r. Warszawa: Świadcze usług hotelarsko-restauracyjnych w związku z organizacją konferencji przez Instytut Transportu Samochodowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ełk: Dostawa mammografu analogowego z wyposażem. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłosze nr 306313-2016 z dnia 2016-09-08 r. Warszawa: Usługa wynajmu fabrycz nowego samochodu 6-osobowego wraz z kompleksową obsługą i ubezpieczem dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zamieszczanie ogłoszenia: Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Ogłosze nr 341492-2016 z dnia 2016-11-10 r. Warszawa: Wykona usługi ramiarskiej w Gabinecie Widoków Warszawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://https://przetargi.izoo.krakow.pl/ Ogłosze nr 17997-2017 z dnia 2017-02-01 r.

Bardziej szczegółowo

MOCAK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

MOCAK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłosze nr 49125-2017 z dnia 2017-03-22 r. Kraków: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Janów Lubelski: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr z dnia r. Janów Lubelski: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze nr 40917-2017 z dnia 2017-03-10 r. Janów Lubelski: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Piła: Zakup i montaż RCP w budynkach A i B O/ZUS OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Piła: Zakup i montaż RCP w budynkach A i B O/ZUS OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze Strona 1 z 12 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.zus.pl Ogłosze nr 339383-2016 z dnia r. Piła: Zakup i montaż

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Gdańsk: Przebudowa pomieszczenia w Hali Ergo Arena OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy projektu lub programu

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłosze nr 305627-2016 z dnia 2016-09-06 r. Kielce: Remont budynku laboratoryjno-garażowego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszcza ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłosze nr 309480-2016 z dnia 2016-09-16 r. Warszawa: Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z elementami dodatkowymi i montażem na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich w dwóch częściach OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy. Dostawa materiałów budowlanych dla DW WAM Sp. z o.o. Oddział Rewita Waplewo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy. Dostawa materiałów budowlanych dla DW WAM Sp. z o.o. Oddział Rewita Waplewo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Dostawa materiałów budowlanych dla DW WAM Sp. z o.o. Oddział Rewita Waplewo Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Radom: Dostawa sprzętu AGD dla Domu Studenta UTH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Radom: Dostawa sprzętu AGD dla Domu Studenta UTH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.uniwersytetradom.pl Ogłosze nr 19850-2017 z dnia 2017-02-03 r. Radom: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Pisz: Dostawa oleju napędowego dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Pisz: Dostawa oleju napędowego dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze 1 z 11 2016-12-14 14:53 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.szpitalpisz.pl Ogłosze nr 366987-2016 z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłosze nr 56690-2017 z dnia 2017-04-01 r. Rewal: Zorganizowa i administrowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Ogłosze 1 z 11 22.02.2017 10:03 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.gmina.puck.pl Ogłosze nr 29723-2017 z dnia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Banino: Postępowa o zamówie publiczne w trybie przetargu ograniczonego poniżej 209.000 EURO zgod art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): 1 z 12 2017-04-04 16:10 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.zsp22lodz.wikom.pl/ nr 58658-2017 z dnia 2017-04-04

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r.

Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłosze nr 302233-2016 z dnia 2016-08-23 r. Żywiec: Dostawa mięsa i wędlin do Szkoły Podstawowej nr 3 w Żywcu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Warszawa: Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.chem.uw.edu.pl nr 35308-2017 z dnia 2017-03-02 r. Warszawa: Dostawa odczynników

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://zol-krakow.com.pl/zamowienia-publiczne/ Ogłosze nr 40006-2017 z dnia 2017-03-09

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.szpital-makow.pl Ogłosze nr 329870-2016 z dnia 2016-10-25 r. Maków Mazowiecki:

Bardziej szczegółowo

Chorzów: Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Chorzów: Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłosze Strona 1 z 13 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.przetargi.chcpio.pl Ogłosze nr 338615-2016 z dnia r. Chorzów:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Gzno: Ubezpiecze mienia i OC działalności URBIS Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.mzk-jaroslaw.pl Ogłosze nr 369113-2016 z dnia 2016-12-16 r. Jarosław: Dostawa

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłosze nr 325080-2016 z dnia 2016-10-17 r. Koszalin: Wycinka krzaków wraz z ich uprzątnięciem na poboczach drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz granica województwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszcza

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłosze nr 306824-2016 z dnia 2016-09-09 r. Police: Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli do zimowego utrzymania dróg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Górno: Dostawa bonów towarowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Górnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

Górno: Dostawa bonów towarowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Górnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Ogłosze nr 73820-2017 z dnia 2017-04-26 r. Górno: Dostawa bonów towarowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gór OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłosze nr 305910-2016 z dnia 2016-09-07 r. Kraków: dostawa Polialkilofenoloalkiloaminy dla Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza

Bardziej szczegółowo

Kozienice: Dostawa bielizny jednorazowego użytku, niesterylnej dla SP ZZOZ w Kozienicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Kozienice: Dostawa bielizny jednorazowego użytku, niesterylnej dla SP ZZOZ w Kozienicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze 1 z 11 2016-12-01 11:51 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.szpitalkozienice.pl Ogłosze nr 356082-2016

Bardziej szczegółowo

dres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

dres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): dres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.przetargi.ipzp.pl/praski Ogłosze nr 14499-2017 z dnia 2017-01-26 r. Warszawa:

Bardziej szczegółowo

1+8 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1+8 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłosze nr 306796-2016 z dnia 2016-09-09 r. Kalisz: dostawa fabrycz nowego samochodu do przewozu krwi i osób, liczba miejsc 1+8 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze

Bardziej szczegółowo

Toruń: Dostawa mobilnego podnośnika sześciokolumnowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Toruń: Dostawa mobilnego podnośnika sześciokolumnowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze 1 z 11 2016-10-28 14:36 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.bip.po.torun.pl Ogłosze nr 333319-2016 z dnia 2016-10-28

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych

Biuletyn Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia (poz. ) WZÓR Załącznik nr 1 Biuletyn Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszcza obowiązkowe Zamieszcza obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłosze nr 371672-2016 z dnia 2016-12-21 r. Bochnia: Przedmiotem zamówienia są kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń ciśniowych Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o. do wykonania

Bardziej szczegółowo

1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłosze nr 316383-2016 z dnia 2016-09-30 r. Wrocław: Wdroże systemu elektronicznej kontroli dostępu do pomieszczeń w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy placu Powstańców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Dostawa sprzętu komputerowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

Gdynia: Dostawa sprzętu komputerowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy 23.11.2016 Ogłosze Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.mir.gdynia.pl Ogłosze nr 349374 2016 z dnia 2016 11 23 r. Gdynia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak,

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak, Ogłosze nr 305396-2016 z dnia 2016-09-06 r. Lublin: Zakup energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Ogłosze nr 72278-2017 z dnia 2017-04-24 r. Świebodzin: Sprzedaż paliwa w roku 2017-2018 dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza

Bardziej szczegółowo

Bytom: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DPS DLA DOROSŁYCH W BYTOMIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bytom: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DPS DLA DOROSŁYCH W BYTOMIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.dpsdladoroslych.bytom.pl Ogłosze nr 37297-2017 z dnia 2017-03-06 r.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zamieszczanie ogłoszenia: Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Ogłosze nr 370985-2016 z dnia 2016-12-20 r. Gryfino: Dostawa paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfi w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Poznań: Zakup i dostawa laseru CO2 i autoklawu z wyposażeniem. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Poznań: Zakup i dostawa laseru CO2 i autoklawu z wyposażeniem. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.wco.pl Ogłosze nr 347050-2016 z dnia 2016-11-21 r. Poznań: Zakup i dostawa laseru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.przetargi.ipzp.pl/praski Ogłosze nr 26575-2017 z dnia 2017-02-16 r. Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Ogłosze 1 z 12 27.04.2017, 14:02 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.umww.pl; zakładka: zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

Radom: Dostawa drukarki 3D dla UTH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Radom: Dostawa drukarki 3D dla UTH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.uniwersytetradom.pl Ogłosze nr 355516-2016 z dnia 2016-11-30 r. Radom: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.poraj.bip.net.pl Ogłosze nr 355938-2016 z dnia 2016-12-01 r. Poraj: Udziele

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Olsztyn: Dostawa rękawic OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

Ogłoszenie nr z dnia r. Olsztyn: Dostawa rękawic OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Ogłosze nr 24114-2017 z dnia 2017-02-13 r. Olsztyn: Dostawa rękawic OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy projektu lub

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Wrocław: Dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla potrzeb projektu pt. Wrocław

Ogłoszenie nr z dnia r. Wrocław: Dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla potrzeb projektu pt. Wrocław Ogłosze nr 15166-2017 z dnia 2017-01-27 r. Wrocław: Dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla potrzeb projektu pt. Wrocław Miastem @ktywnych realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych

Biuletyn Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych Dziennik Ustaw 2 Poz. 1127 Biuletyn Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (poz. 1127) Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zamieszczanie ogłoszenia: Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Ogłosze nr 62041-2017 z dnia 2017-04-07 r. Warszawa: dostawa toreb bawełnianych na ramię z dwiema raczkami OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kluczbork: Dostawa gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Kluczbork: Dostawa gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.pczszpitalkluczbork.pl Ogłosze nr 62748-2017 z dnia 2017-04-10 r. Kluczbork:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.szpital.czarnkow.pl Ogłosze nr 345715-2016 z dnia 2016-11-17 r. Czarnków: A Dostawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłosze nr 300658-2016 z dnia 2016-08-10 r. Gzno: Dostawa nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady stałe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kobyłka: Dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Kobyłka: Dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze 1 z 14 2017-01-26 15:42 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://kobylka.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA Ogłosze nr 28643-2017 z dnia 2017-02-20 r. Czernichów: Dostawa nawozów mineralnych w roku 2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Starogard Gdański: Dostawa trumien, krzyży oraz obudów grobów w latach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

Starogard Gdański: Dostawa trumien, krzyży oraz obudów grobów w latach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy 24.10.2016 Ogłosze Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.starkom.pl Ogłosze nr 328656 2016 z dnia 2016 10 21 r. Starogard

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: Dostawa wraz z montażem placu zabaw na płycie Rynku w Nowym Sączu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Nowy Sącz: Dostawa wraz z montażem placu zabaw na płycie Rynku w Nowym Sączu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze 1 z 11 2017-03-24 11:08 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłosze nr 50907-2017 z dnia 2017-03-24 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie Ogłosze nr 343550-2016 z dnia 2016-11-15 r. Puck: dostawa Systemu Monitorowania Kardiohemodynamicznego do Sali Intensywnej Terapii Oddziału Chorób Wewnętrznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zamieszcza ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze 1 of 13 11/15/2016 12:11 PM Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.camk.edu.pl/pl/announcements/przetargi/ Ogłosze

Bardziej szczegółowo

Łódź: Publikacja ogłoszeń w prasie nt. działalności Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Łódź: Publikacja ogłoszeń w prasie nt. działalności Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłosze Strona 1 z 12 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.zamowienia.szpital.osw.pl Ogłosze nr 342825-2016 z dnia 2016-11-15 r. Ostrów Wielkopolski:

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa wraz z instalacją mebli dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Wrocław: Dostawa wraz z instalacją mebli dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze nr 301450-2016 z dnia 2016-08-17 r. Wrocław: Dostawa wraz z instalacją mebli dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłosze nr 367498-2016 z dnia 2016-12-15 r. Lędziny: Kompleksowe świadcze usług

Bardziej szczegółowo

1 z :36

1 z :36 Ogłosze 1 z 11 2016-10-14 16:36 Ogłosze nr 324455-2016 z dnia 2016-10-14 r. Starogard Gdański: Dostawa samochodu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): 1 z 14 2017-01-09 14:27 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.szpital.gorlic.pl Ogłosze nr 4608-2017 z dnia 2017-01-09

Bardziej szczegółowo