Turniej Świąteczny; Inwestycje 2015 cd.; Podsumowanie projektu;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Turniej Świąteczny; Inwestycje 2015 cd.; Podsumowanie projektu;"

Transkrypt

1 Budżet 2016; Problemy ze śmieciami; Wołania o ratunek; Turniej Świąteczny; Inwestycje 2015 cd.; Podsumowanie projektu; Co radny powinien?; Wolniej znaczy mądrzej; Cudze chwalicie.

2 2 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> Kurier Czaplinecki - Styczeń 2016

3 Kurier Czaplinecki - Styczeń 2016 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 3 Budżet Gminy Czaplinek 2016 a początku przypomnę, że budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów, ujętych w planach finansowych gminy, jej jednostek budżetowych, organizacyjnych i pomocniczych. Przyjęte w budżecie wielkości po stronie dochodów są tylko ich prognozą, natomiast wydatki stanowią nieprzekraczalny limit. Uchwała budżetowa jest najważniejszą uchwałą podejmowaną przez Radę Miejską, stanowiącą podstawę gospodarki finansowej gminy, i mającą zasadniczy wpływ na zarządzanie gminą. Dochody budżetu 2016 w projekcie uchwały budżetowej zostały ustalone w kwocie zł, natomiast wydatki w kwocie zł. Zatem planowany deficyt budżetowy wynosi zł. Planowany dług gminy na koniec 2016 r. wyniesie zł, co stanowi ok. 59 % dochodów ogółem (obowiązujący do 2013 r. dopuszczalny wskaźnik to 60 %, obecnie wskaźnik zadłużenia oblicza się za pomocą dość skomplikowanego algorytmu). Od b.r. dług gminy będzie się systematycznie zmniejszał, tak aby w 2028 r. osiągnąć wartość 0,00 zł. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, mającymi na celu systematyczne zmniejszanie zadłużenia gminy, od 3 lat planujemy budżety z minimalnym deficytem, a docelowo z nadwyżką budżetową. Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco: - subwencja ogólna 27,1 % - podatki 27,6 % - udziały w podatku 14,9 % - dotacje różne 20,4 % - sprzedaż mienia 2,6 % - opłaty 4,6 % - mandaty i grzywny 0,5 % - pozostałe dochody 2,3 %. Na subwencję ogólną wypłacaną przez budżet państwa składa się subwencja wyrównawcza w kwocie zł, oświatowa zł i równoważąca zł. Wpływy z podatków wyniosą zł, w tym podatek od nieruchomości zł, rolny zł, leśny , od czynności cywilnoprawnych zł, od środków transportowych zł, inne zł. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosą zł, w tym w podatku dochodowym od osób fizycznych zł, w podatku dochodowym od osób prawnych zł. Na dotacje różne w wysokości zł składają się: dotacje na utrzymanie dróg powiatowych zł, dotacje na zadania zlecone zł, środki pozyskane z zewnątrz na zadania inwestycyjne zł. Sprzedaż mienia, głównie działek budowlanych, została zaplanowana na dużo mniejszym poziomie niż w ub. r. Wiąże się to z ciągle trwającym ogólnym zastojem na rynku nieruchomości. Plan wynosi zł. Wpływy z różnych opłat, jak m.in. skarbowa, targowa, z tytułu użytkowania wieczystego, adiacencka, za przedszkola, parkingowa - zaplanowano w wysokości zł, poza tym za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł. Wpływy z mandatów zostały zaplanowane w wysokości zł. W poprzednich latach dochody z mandatów (czyli zasadniczo z fotoradarów) planowaliśmy zazwyczaj w wysokości ponad 1 mln zł. Z dniem 1 stycznia, jak powszechnie wiadomo, gminy zostały pozbawione tych dochodów. Pozostałe różne dochody zaplanowano na zł. W dalszym ciągu liczymy na zwiększenie w przyszłości dochodów budżetowych związanych z budową farmy wiatrowej. Obecnie budowa wiatraków jest jeszcze skutecznie blokowana przez osoby mieszkające na stałe poza granicami naszej gminy, a mające działki sąsiadujące z planowaną farmą wiatrową. Jako gmina musimy zabiegać o dodatkowe dochody budżetowe, ponieważ fundusze Unijne skończą się w 2020 r., a najdalej w 2022 r. Musimy tworzyć podwaliny pod samofinansującą się gminę, której rozwój nie będzie zależny od środków unijnych. Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco: - oświata i wychowanie 35,8 % - inwestycje 9,1 % - pomoc społeczna 22,0 % - administracja 12,2 % - gospodarka komunalna 7,5 % - pozostałe wydatki 13,4 % (w tym sport i kultura 5,4 %). Jak łatwo zauważyć, największym wydatkiem budżetowym gminy jest finansowanie oświaty, na którą wydamy w tym roku zł, z tego planowane wpływy z subwencji oświatowej zł, czyli z dochodów własnych wydamy na Szkoły Podstawowe, Gimnazjum i Przedszkole zł (46,3 %). Wynagrodzenia w oświacie pochłoną zł (nauczyciele, obsługa i administracja), i będzie to o ok. 352 tys. więcej niż w ub.r. Znaczącą pozycję w wydatkach oświatowych stanowi dowóz dzieci do szkół z terenów wiejskich ok. 670 tys. zł w skali roku (dziennie autobusy przejeżdżają ok. 900 km!). Następną pozycją, zasadniczo ważącą na wydatkach budżetowych są inwestycje, zaplanowane na kwotę zł, w tym zł zostanie pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Zasadnicze inwestycje to: - projekt budowlany modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w Czarnem Małem; - rozbudowa sieci i stacji wodociągowej w Czarnem Wielkiem; - remont sieci wodociągowej w ul. Pławieńskiej; - budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Pięciu Pomostów Nowe Drawsko; - modernizacja oczyszczalni ścieków; - projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej do Siemczyna i Niwki; - budowa drogi w ul. Mazurskiej; - przebudowa schodów terenowych przy dużym kościele; - przebudowa ul. Wasznika z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Pławieńskiej do ul. Ch. Paska (przebudowa schodów); - projekt budowlany przebudowy ulic Gdańskiej i Chrobrego; - wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego; - budowa pomostów na OSW, w Machlinach, Broczynie i nad j. Krzemno; - remonty świetlic wiejskich w Ostrorogu i Psich Głowach; - udział w zakupie samochodu pożarniczego dla KP PSP w Drawsku Pom.; - wymiana okien w Gimnazjum; - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków; - budowa sieci energetycznej na Oś. Kwiatowym; - wymiana c.o. w świetlicy w Kluczewie i w CzOK-u; - ogrodzenie amfiteatru; - remont świetlicy w Prosinku. Będziemy realizować inwestycje wspólne, do których się tylko dokładamy : - ostatni etap przebudowy ul. Polnej i Szczecineckiej realizowany razem z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, dokładamy 50 tys. zł; - przebudowa ul. Rzeźnickiej i odcinka w ul. Leśników do drogi nr 20. Zadanie realizowane wspólnie z powiatem i Urzędem Marszałkowskim nasz udział 250 tys. zł. Kolejnym dużym obciążeniem budżetu są wydatki na pomoc społeczną, na którą planuje się przeznaczyć zł (ok. 204 tys. zł więcej niż w ub.r.), z tego zł to wkład gminy (28,2 %), pozostała kwota to dotacje z budżetu państwa. W tym roku wydatki MGOPS-u będziemy nadal optymalizować, aby pożytki czerpane z pomocy społecznej nie były sposobem na życie niektórych naszych mieszkańców. Administracja będzie kosztowała zł (czyli o ponad 484 tys. mniej niż w ub.r.), w tym płace i pochodne zł. W kosztach administracji mieści się m.in. finansowanie: promocji gminy, Rady Miejskiej, sołectw, zadań zleconych przez Urząd Marszałkowski. W wydatkach na gospodarkę komunalną, w wysokości zł, mieszczą się m.in. takie zadania jak: dotacje do wywozu nieczystości stałych i ciekłych, eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej, sprzątanie ulic, pielęgnacja zieleni, prace interwencyjne, podatek od nieruchomości, oświetlenie dróg, ulic i wsi, drobne inwestycje. Pozostałe różne wydatki pochłaniają kwotę zł. W tym mieszczą się m.in. koszty takich działów jak: rolnictwo i łowiectwo zł, turystyka zł, gospodarka mieszkaniowa zł, działalność usługowa zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, obsługa długu publicznego zł, różne rozliczenia zł, ochrona zdrowia zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, kultura fizyczna i sport zł, transport i łączność zł. W czasie przygotowywania i uchwalania tegorocznego budżetu nie był, i nie jest jeszcze znany Kontrakt Samorządowy, na mocy którego gmina będzie mogła ubiegać się i otrzymywać dofinansowania do różnych inwestycji z nowej perspektywy finansowej UE na lata Kontrakt, który tworzy 17 gmin i powiatów z naszego regionu zacznie funkcjonować prawdopodobnie od połowy b.r. Dlatego w trakcie roku budżetowego plan finansowy będzie ulegał dużym zmianom. Budżet został przyjęty podczas XVI Sesji RM w dniu 30 grudnia 2015 r. jednogłośnie. Radni wnieśli dwie poprawki do pierwotnej wersji budżetu, które zmieniają dość istotnie zamiary burmistrza i oczekiwania wielu mieszkańców gminy, zwłaszcza na terenach wiejskich. Napiszę o tym w następnym Kurierze. Adam Kośmider

4 4 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> Kurier Czaplinecki - Styczeń 2016 Problemy ze śmieciami rzeciętny Polak wytwarza rocznie ok. 315 kg odpadów komunalnych, natomiast mieszkaniec krajów Europy Zach. ponad 500 kg. Wśród zbieranych odpadów komunalnych tylko ok. 10% ich masy stanowią odpady wyselekcjonowane. W Polsce recyklingowi podlega ok. 15 % odpadów, w Szwecji czy w Niemczech grubo ponad 30 %. Dlaczego u nas, mimo że tzw. ustawa śmieciowa, wprowadzająca segregacje odpadów działa już ponad dwa i pół roku (od 1 lipca 2013 r.), to ciągle mamy problemy z recyklingiem? - Po pierwsze, jeżeli ustawa śmieciowa rozstrzyga o wyborze podmiotu odbierającego odpady komunalne za pomocą ustawy o zamówieniach publicznych, to wiadomo że w praktyce będzie to rozstrzygnięte na poziomie rywalizacji o cenę. - Po drugie, śmieci są dziedziną regulowaną, wszędzie tam gdzie będziemy mieli coś silnie regulowanego, czy to będzie prąd, telekomunikacja, czy to będą śmieci, tam zawsze kluczowy jest regulator. - Trzecim czynnikiem problemu segregacji odpadów są bez wątpienia zachowania ludzkie. Jeżeli ja w swoim domu czy mieszkaniu segreguję odpady, natomiast pojemniki na odpady, do których mają one trafić są wspólne, a wszystko wskazuje na to, że część z sąsiadów nie przestrzega zasad segregacji, to idea sortowania odpadów mija się z celem, ponieważ śmieci te zostaną zakwalifikowane jako zmieszane, a ponowna ich segregacja jest potężnym kosztem. Z ekonomicznego punktu widzenia istotą segregacji odpadów jest praca jaką każdy z nas musi włożyć w posortowanie odpadów w swoim domu co jest nieodpłatne. Jeżeli będziemy lekceważyć obowiązek sortowania śmieci, usługę segregacji musi wykonać ktoś inny pobierając za to opłatę. Jak wspomniałem na wstępie, od ponad dwóch lat obowiązuje nowa ustawa śmieciowa i dla mieszkańców naszej gminy oznacza to, że każdy niezależnie, jak wiele śmieci wytwarza płaci stałą, miesięczną opłatę. Dlatego też powinniśmy być świadomi, że odpadów nie należy palić w piecach i porzucać ich w miejscach niedozwolonych, bo to grozi wysokim mandatem, a miesięczną opłatę i tak trzeba uiścić. Obecnie stawki kształtują się na poziomie 9 zł od osoby za śmieci zbierane w sposób selektywny (szkło, makulatura, plastik, odpady biodegradowalne, pozostałe odpady) i 14 zł za śmieci nieposegregowane (pomimo pierwotnej propozycji 10 zł i 15 zł, którą radni ub. kadencji obniżyli o 1zł). Roczne koszty gospodarki śmieciowej w gminie Czaplinek kształtują się na poziomie ok. 1,2 mln zł. W wyniku różnicy pomiędzy wydatkami, a zebranymi opłatami, z budżetu gminy dopłaciliśmy do gospodarki śmieciowej: w 2013 r. 143 tys. zł, w 2014 r. 294 tys. zł, a w 2015 r. 118 tys. zł. Zakład Gospodarki Komunalnej ponosi koszty utylizacji: za odpady selektywnie zbierane 59,40 zł / za tonę, a za odpady zmieszane płaci 264,60 zł. Wysokość wydatków jakie ponosi gmina kształtowana jest właśnie przez mieszkańców, a lekceważenie obowiązku sortowania odpadów skutkuje wyższymi kosztami utylizacji. Po zebranych doświadczeniach przez ten okres, najwyższa pora by dokonać oceny funkcjonowania gospodarki śmieciowej w naszej gminie i pozbyć się tego finansowego balastu. Ponadto, grożą nam kary, jeśli nie osiągniemy zakładanych poziomów recyklingu: (np. papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło: w 2016 r. -18%, w 2017 r. -20%, w 2018 r. -30%, w 2019 r. - 40%, w 2020 r. - 50%). Spójrzmy jak kształtują się ceny w sąsiednich gminach. Praktycznie większość sąsiadów już od stycznia br. podniosła ceny: Wierzchowo już po podwyżce - 11 zł /17 zł, Złocieniec również - 12 zł /23 zł, Kalisz Pom. także - 12 zł /21 zł, Szczecinek przy obecnych cenach: 14 zł od osoby za śmieci posegregowane i 21 zł za śmieci nieposegregowane przymierza się także do podwyżki! A my nadal mamy jedne z najniższych cen w okolicy! Czy mamy iść na łatwiznę, drogą sąsiadów i podnosić ceny? Uważam, że jesteśmy w stanie obronić cenę 9 zł za posegregowane odpady! Ale to wymaga wspólnego wysiłku wszystkich mieszkańców naszej Gminy! Nie jest tajemnicą, że do pojemników na odpady zmieszane trafiają też rzeczy, które powinny być zakwalifikowane jako surowce wtórne, a i w pojemnikach na odpady sortowane znajdują się różne dziwne przedmioty. Odbiór i utylizacja odpadów niesortowanych jest prawie pięciokrotnie większa, stąd właśnie wyższa opłata za śmieci nieposegregowane, którą nota bene mało kto płaci. O ile w wypadku domków jednorodzinnych, gdzie wiadomo, kto i co wrzuca do kosza, dość łatwo znaleźć winowajcę więc nie ma z tym problemu o tyle w śmietnikach zbiorczych, już problem jest. Korzysta z nich większość mieszkańców, zarówno z osiedli spółdzielczych, jak i bloków i kamienic zarządzanych przez ZNM. Tam niemal wszyscy płacą niższą opłatę deklarując, że śmieci segregują. Niebawem jednak to się skończy przystępujemy do uszczelnienia systemu gospodarki śmieciowej i w tym wypadku obowiązuje zasada odpowiedzialności zbiorowej. Wyższą 14-złotową opłatę będą musieli zapłacić wszyscy korzystający ze zbiorczych śmietników, jeżeli nadal będą się w nich pojawiać nieposegregowane śmieci. W III dekadzie miesiąca rozpoczynamy wspólnie z zarządcami nieruchomości kontrole. Osoby odpowiedzialne za kontrolę sprawdzą czy w pojemnikach na odpady zmieszane i odpady ulegające biodegradacji nie ma papieru, szkła, plastiku, czyli tych nieczystości, które należy zbierać selektywnie oraz skontroluje poprawność segregacji odpadów zbieranych w sposób selektywny. Sprawdzą również, czy przy pojemnikach na odpady nie zostały zgromadzone stare meble (tzw. wielkogabaryty), gruz, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - poza wskazanym terminem ich zbiórki. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół. Jeżeli nieprawidłowości będą się pojawiać, najpierw upomnimy, a jeżeli to nie pomoże, obciążymy lokatorów wyższą opłatą. Należy pamiętać, że oprócz naliczenia wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na właściciela nieruchomości prowadzącego selektywne zbieranie odpadów niezgodnie z regulaminem, Straż Miejska może również nałożyć mandat karny w wysokości do 500 złotych. Natomiast kary grzywny wymierzone w postępowaniu administracyjnym mogą być znacznie wyższe. Stan mieszkańców na dzień wyniósł osób (w tym pobyty czasowe), natomiast deklaracje śmieciowe złożono na 9281osób, a więc 2579 mniej, niż wynikałoby z liczby osób zameldowanych. Urzędnicy to sprawdzają (weryfikując chociażby ilość zużytej wody w danym mieszkaniu przyjmuje się, że osoba zużywa miesięcznie ok. 3 metry sześć.), przypominają o obowiązku złożenia deklaracji w przypadku narodzin dziecka, czy wykreśleniu z rejestrów w razie śmierci. Poziom ściągalności należności wynosi ok. 94%. Zaległości mieszkańców sięgają 75 tys. zł. Tu również rozpoczęliśmy postępowania windykacyjne. Szukamy więc różnych rozwiązań, aby stawek nie podnosić, a to wymaga pomocy mieszkańców, odpowiedzialności za złożone deklaracje w przypadku zadeklarowania sortowania odpadów i skuteczności w działaniach. Pamiętajmy również o tym, że najistotniejszym ogniwem w powodzeniu idei jaką niesie znowelizowana ustawa, są najmłodsi mieszkańcy gminy. Sukces zostanie osiągnięty z dużo lepszymi efektami, jeżeli edukacja i nawyki dotyczące recyklingu będą przekazywane już od najmłodszych lat. Jak ktoś produkuje więcej śmieci, to może zamówić większy kosz, staramy się to racjonalizować. Pomimo spadającej liczby deklaracji śmieciowych masa odpadów odbieranych od mieszkańców zwiększa się. I to mniej więcej o tyle, o ile mniej odbiera się jej od przedsiębiorców (ci płacą za faktycznie wytworzoną ilość odpadów). Co to może oznaczać? Albo firmy podrzucały śmieci do koszy mieszkańców lub w ZGK dochodziło do pomieszania śmieci. Ten wątek jest rozwojowy, wymagający wyjaśnień. A więc z powyższej pobieżnej analizy wynika, że jedną z istotnych barier w gospodarce śmieciowej są nasze nawyki i brak bodźców ekonomicznych. Jeśli wspólnie nie zadbamy o zwiększenie ilości śmieci posegregowanych (dajemy sobie czas do końca kwietnia), to przed rozpoczęciem II półrocza będziemy zmuszeni podnieść stawki za wywóz odpadów zarówno segregowanych jak i niesegregowanych. Pamiętajmy, gra toczy się o wielkie pieniądze i utrzymanie obecnych stawek podatku śmieciowego! P. S. W związku rozpoczęciem przez Urząd Miejski w Czaplinku prac nad usprawnieniem gospodarki śmieciowej na głównej stronie UM Wrota Czaplinka, umieszczona została zakładka Nasze śmieci (prawa kolumna), która przekierowuje do strony: naszesmieci.mos.gov.pl prowadzonej przez Ministerstwo Środowiska z podstawowymi informacjami n/t segregacji odpadów oraz innymi materiałami edukacyjnymi. Znajdziemy tam m.in. bardzo ciekawe i potrzebne materiały np.: Jak segregować krok po kroku, Segregacja w domu, Sens recyklingu oraz inne materiały dotyczące segregacji odpadów. Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na stronie. Zbigniew Dudor

5 Kurier Czaplinecki - Styczeń 2016 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 5 WOŁANIA O RATUNEK poprzednim numerze "Kuriera Czaplineckiego" przedstawiłem Czytelnikom artykuł pt. "200 zagadek" o zagadkach krajoznawczohistorycznych mojego autorstwa publikowanych od 2011 r. na Drawskich Stronach Internetowych (adres: Zagadki te ukazują się nie od listopada 2011 r., jak mylnie podałem w artykule, ale od 11 września 2011 r. Głównym celem zagadek jest przedstawianie Czytelnikom informacji krajoznawczych i historycznych o najciekawszych miejscach na terenie powiatu drawskiego. Niektóre zagadki, niezależnie od swej funkcji informacyjnej, miały charakter interwencyjny. Interwencje dotyczyły przeważnie stanu technicznego zabytkowych obiektów. Jako przykład może posłużyć interwencja w sprawie fatalnego stanu zamocowania zabytkowego dzwonu na kościelnej wieży w Kaliszu Pom. Interwencja była efektem informacji otrzymanej od jednego z Czytelników po opublikowaniu zagadki nr 72 z r., której przedmiotem był kościół w Białym Zdroju. W efekcie dyskusji o dzwonie wiszącym na przykościelnej dzwonnicy w Białym Zdroju, Czytelnik posługujący się nickiem apolksar umieścił wówczas w galerii DSI zdjęcie z kościoła w Kaliszu Pom. przedstawiające dzwon z uszkodzonym mocowaniem. Oceniliśmy z Czytelnikami, że może dojść do groźnego w skutkach wypadku. Powiadomiłem o problemie sześć różnych instytucji. Interwencję powtórzyłem po dyskusji Czytelników, która się wywiązała po zagadce nr 99 z r. Ta interwencja okazała się skuteczna. 13 maja przedstawiłem Czytelnikom treść pisma otrzymanego od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków informującego o naprawie zawieszenia dzwonu oraz załączoną do tego pisma fotografię dzwonu po dokonanej naprawie. Dworzec PKP w Czaplinku po remoncie Przykładem skutecznej interwencji z terenu Czaplinka jest zagadka nr 135 z 29 stycznia 2014 r. W komentarzach do zagadki udokumentowane zostały prowadzone wspólnie z władzami miejskimi starania o przyśpieszenie remontu czaplineckiego dworca kolejowego uszkodzonego przez pożar. Przebieg tych starań Czytelnicy mogą prześledzić zapoznając się z treścią komentarzy do tej zagadki. Telefoniczne i pisemne monity kierowane do PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu przyniosły w końcu efekt w postaci remontu dworca. Ta zagadka jest przykładem skuteczności działań wspólnych. Niestety, moje interwencje a właściwie wołania o ratunek nie zawsze odnosiły skutek. Podam cztery przykłady z terenu gminy Czaplinek: 1) Zamek w Starym Drawsku. Zabytkowe ruiny tego zamku były przedmiotem zagadki nr 50 z r. W komentarzach do tej zagadki znalazły się m.in. zapisy mówiące, że ruiny te wymagają prac ratunkowych w postaci zabiegów konserwatorskich i zabezpieczających. O pilnej Ruiny zamku w Starym Drawsku potrzebie ratowania niszczejących murów zamkowych napisałem później jeszcze w kilku artykułach: w Kurierze Czaplineckim nr 72 z sierpnia 2012 r. (art. Z czego zbudowany jest kościół w Starym Drawsku ), w Grajdole nr 80 z października 2012 r. (art. Jak drahimski zamek zamieniał się w ruinę ), oraz w IV tomie Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich z 2014 r. (art. O drahimskim zamku ). Oto cytat z jednego z moich artykułów: "Trwający od kilku stuleci proces niszczenia zamkowych murów trwa nieustannie i przynosi wciąż nowe szkody. Z roku na rok stan murów jest coraz gorszy. Mury Drahimia się rozpadają. Nie ulega wątpliwości, że nadszedł czas, by podjąć kolejne prace zabezpieczające mające na celu ratowanie naszego cennego zabytku". Nie kierowałem w tej sprawie odrębnych pism do żadnych instytucji wychodząc z założenia, że stan tak cennego zabytku, jakim są ruiny zamku w Starym Drawsku jest zapewne systematycznie monitorowany przez służby konserwatorskie i jest dobrze znany tym służbom. Liczę na to, że ruiny zamkowe poddane zostaną niezbędnym pracom ratunkowym. 2) Budynek dawnej szkoły w Starym Drawsku. Budynkowi temu poświęciłem interwencyjną zagadkę nr 171 z 3 grudnia 2014 r. Oprócz tej zagadki, potrzebie ratowania budynku dawnej szkoły poświęciłem także artykuł "Ruiny zamku nam wystarczą. Starą szkołę trzeba uratować!" opublikowany w "Głosie Drawska" nr 272 (2388) Dawna szkoła w Starym Drawsku z 21 listopada 2014 r. Ten XIX-wieczny obiekt ma ciekawą architekturę i zlokalizowany jest w jednym z najatrakcyjniejszych miejsc na Pojezierzu Drawskim. Niestety, opuszczony i zaniedbany budynek wciąż niszczeje. Grozi mu to, że zamieni się w ruinę. Według otrzymanych informacji, urzędnicy Gminy są w tej sprawie bezradni, gdyż miejsce pobytu właściciela jest nieznane i nie można nawiązać z nim żadnego kontaktu. Czy niszczejący budynek zniknie wkrótce z powierzchni ziemi? Wciąż liczę na to, że nie. 3) Dawne schronisko turystyczne w Brzezince. Potrzebie ratowania niszczejącego budynku dawnego schroniska turystycznego w Brzezince poświęciłem zagadkę interwencyjną nr 186 z 13 maja 2015 r. oraz interwencyjny artykuł "Schronisko turystyczne czeka na ratunek" umieszczony w "Kurierze Czaplineckim" nr 105 z maja 2015 r. W ciekawym architektonicznie budynku dawnego schroniska zlokalizowanego nad Doliną Pięciu Jezior znajdował się ośrodek dla młodzieży uzależnionej od narkotyków, prowadzony przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. W 2009 r. budynek został uszkodzony przez pożar. Od tamtej pory był nieużytkowany i ulegał stałej dewastacji, mimo że zlokalizowany był w jednym z najatrakcyjniejszych miejsc na obszarze powiatu drawskiego. Wkrótce po moim interwencyjnym artykule w "Kurierze Czaplineckim" znikł z powierzchni ziemi. Został rozebrany. Jestem przekonany, że właściciel (PTZN w Warszawie) wyburzając budynek posiadał pozwolenie na rozbiórkę. Dawne schronisko turystyczne w Brzezince przed wyburzeniem

6 6 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> Kurier Czaplinecki - Styczeń ) Zabytkowe sztukaterie na fasadzie budynku przy ul. Sikorskiego 11 w Czaplinku. Z apelem o ratowanie zabytkowych sztukaterii z amorkami zdobiących XIX-wieczny budynek dawnego sądu w Czaplinku przy ul. Sikorskiego 11 wystąpiłem stosunkowo niedawno w zagadce nr 200 z 9 grudnia 2015 r. Sztukaterie niszczeją. Mój niepokój o los tych sztukaterii dodatkowo zwiększa brak, przynajmniej na razie, jakiegokolwiek sygnału świadczącego o tym, że zainteresowano się apelem zawartym w mojej jubileuszowej, a jednocześnie interwencyjnej zagadce. Przypominam, że jest to jedyna w Czaplinku kamienica z fasadą ozdobioną w tak oryginalny sposób. W swojej zagadce, przy fotografii dokumentującej stan sztukaterii umieściłem taki oto komentarz: Spójrzmy jeszcze raz na dekoracyjne XIX-wieczne sztukaterie na fasadzie budynku przy ul. Sikorskiego 11. Jest to zabytkowy budynek objęty ochroną konserwatorską. Tymczasem sztukaterie zdobiące jego fasadę są z roku na rok w coraz gorszym stanie. Trzeba je ratować. Apeluję o ratunek do wszystkich, którzy mogą coś w tej sprawie Sztukaterie na fasadzie kamienicy przy ul. Sikorskiego w Czaplinku zrobić. Nie wolno dopuścić do tego, by na naszych oczach rozpadły się zabytkowe sztukaterie. Cały czas liczę na to, że mój apel zawarty w zagadce nr 200 spotka się z zainteresowaniem osób, które pomogą uratować zabytkowe sztukaterie zdobiące fasadę XIXwiecznego budynku będącego prawdziwą ozdobą czaplineckiej starówki. Zbigniew Januszaniec TURNIEJ BOŻONARODZENIOWY SIATKÓWKI DZIEWCZĄT dniu r. w hali widowiskowo sportowej w Czaplinku odbył się turniej siatkówki dziewcząt o Puchar prezesa SALOS Czaplinek. W turnieju wzięło udział 6 zespołów: SOS OPP powiat kołobrzeski, Gimnazjum z oddziałami mistrzostwa sportowego Miastko 2 zespoły, SALOS/Gimnazjum w Czaplinku, MKS GRYF Szczecinek oraz SP z oddziałami sportowymi z Miastka. Zawody rozgrywano w dwóch grupach po 3 zespoły systemem każdy z każdym, do dwóch setów, w przypadku remisu 1:1 decydowały małe punkty. Gospodynie turnieju okazały się niegościnne i w meczu finałowym pokonały drugi zespół Gimnazjum z Miastka. Trzecie miejsce przypadło MKS GRYF Szczecinek, a czwarte pierwszemu zespołowi Gimnazjum z Miastka. Dużym rozczarowaniem było dopiero 5 miejsce faworyzowanej drużyny mistrzostwa sportowego z Kołobrzegu. Najmłodszy zespół SP z Miastka zajął ostatecznie 6 miejsce, jednak pokazał się z jak najlepszej strony. Wybrano również dwie najlepsze zawodniczki turnieju : JULIA SYNAK GIMNAZJUM MIASTKO, NATALIA PIA- SECKA - SALOS/GIMNAZJUM CZAPLINEK. Trzy najlepsze zespoły otrzymały medale, wszystkie drużyny dyplomy, a wyróżnione zawodniczki statuetki. Dla wszystkich uczestników i trenerów przygotowany był poczęstunek w postaci słodyczy, ciast i napojów. Pragnę w imieniu własnym i Zarządu SALOS Czaplinek podziękować wszystkim rodzicom za pomoc w organizacji poczęstunku, dyrekcji Gimnazjum i Liceum za oddelegowania uczniów do pomocy w prowadzeniu i sędziowaniu zawodów. Organizator i trener SALOS Czaplinek Dariusz Łacny

7 Kurier Czaplinecki - Styczeń 2016 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 7 Inwestycje 2015 cz. II sierpniowym 108 numerze przybliżyłem Państwu inwestycje drogowe realizowane na terenie gminy Czaplinek w b.r. W poniższym artykule chciałbym przybliżyć pozostałe zadania inwestycyjne 2015 r., a tym samym udowodnić nieprzekonanym, że dużo w naszej gminie zmienia się na lepsze. Mieszkańcy często nie zdają sobie sprawy z ilości realizowanych zadań przez samorząd. Wielokrotnie zmiany takie jak np. remont instalacji w budynku szkoły, czy rozbudowa podziemnych sieci infrastruktury technicznej pozostają na co dzień niedostrzeżone przez większość obywateli lub są szybko zapomniane. Oto one: Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku. Czaplinecki ratusz pochodzi z 1845 r. i od tamtej pory nieprzerwanie jest siedzibą władz miejskich. Początkowo miał wieżę zegarową, którą rozebrano podczas remontu w latach 70-tych XX w. z uwagi na zły stan techniczny budynku. Tego na zewnątrz nie widać, ale ratuszowe mury wewnętrzne kryją drewnianą konstrukcję, na której w przeszłości wspierała się wieża zegarowa. To właśnie pogarszający się stan techniczny tej konstrukcji spowodował konieczność likwidacji wieży. Niejednokrotnie spotykam się z pytaniem: dlaczego nie odbudowano wieżyczki? Jej rekonstrukcja wymagałaby kapitalnego remontu całego ratusza (łącznie z wymianą całej więźby dachowej), na który w chwili obecnej nie było nas stać. W dniu r. Burmistrz Czaplinka podpisał umowę z Marszałkiem Województwa o dofinansowanie przedmiotowego projektu w formie dotacji, w wysokości 370 tys. zł ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata W dniu r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Zakład Remontowo Budowlany Zbigniew Kubaczyk z Połczyna Zdroju, z którą w dniu r. podpisano umowę. Od r. rozpoczęły się prace, które napotykały na problemy techniczne. Stan techniczny tynków oraz gzymsów kwalifikował je do całkowitej wymiany. W wyniku ustaleń roboczych, na wniosek konserwatora zabytków zlecono wykonanie badań stratygraficznych powłok malarskich pierwotnych i struktury tynków elewacji oraz detali architektonicznych, a także wykonanie programu prac konserwatorskich dla odtworzenia tych elementów budynku. Korekcie uległ zakres rzeczowy prac remontowych dotyczący wymiany tynków i gzymsów, z dodatkowym na ścianie frontowej, wraz z odtworzeniem pasa freskowego i opasek wokół okien. Zakres odtworzenia tynków i gzymsów ustalono po wykonanych badaniach. Działania te skutkowały zwiększeniem kosztów inwestycyjnych oraz wyhamowaniem tempa robót. Zmiany te wymagały również korekty pozwoleń na prowadzenie robót wydanych przez konserwatora zabytków i pozwoleń na budowę, po uzyskaniu których można było prowadzić dalsze prace w tym zakresie. Wykonano m.in. nowe pokrycie dachowe, wymianę okien, tynki zewnętrzne, wejście od podwórza, które przystosowaliśmy dla osób niepełnosprawnych specjalnym podjazdem, samo podwórze. Modernizacja trwała do końca października br. Koszt całkowity inwestycji wyniósł ok. 533 tys. zł. Wymiana pokrycia dachowego z robotami uzupełniającymi części dobudowanej budynku Gimnazjum w Czaplinku. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu r. Zadanie zrealizowano za kwotę ponad 261 tys. zł. Zadanie realizowała firma remontowo -budowlana Ireneusza Rogowskiego z Czaplinka. W tym roku czeka nas wymiana części okien. Remont i adaptacja MOPS. Ośrodek dotychczas funkcjonował w dwóch obiektach na ul. Pławieńskiej (parter byłej Izby Porodowej oraz pomieszczenia na I p. w siedzibie ZNM), co było znacznym utrudnieniem organizacji i zarządzania tą jednostką. W wyniku zamian odzyskano pomieszczenia na I p. i obecnie MOPS funkcjonuje w jednym budynku. Na remont i adaptację tych pomieszczeń wydatkowano prawie 67 tys. zł. Tym samym zmniejszą się koszty funkcjonowania Ośrodka. Remont i projekt na modernizację amfiteatru. Ustalony zakres rzeczowy prac związanych z remontem pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi został rozszerzony o wszystkie obiekty kubaturowe, stanowiące jedną całość. Założenia budżetowe na 2015 r. obejmowały tylko obiekt nad sceną. Na zaproszenie do składania ofert odpowiedziały 3 firmy, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kowbud Zbigniew Kowalczyk ze Szczecinka, za kwotę prawie 90 tys. zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu r. i obejmowała roboty remontowe pokrycia dachowego budynku głównego z malowaniem elementów konstrukcji dachowej oraz budynku gospodarczego, z wyłączeniem części budynku administracyjnosocjalnego. Podstawowy zakres robót związany z wymianą pokrycia dachowego na budynkach kubaturowych został zakończony do r. Ciąg dalszy prac remontowych zamierzamy kontynuować w kolejnych latach. W przyszłym roku zamierzamy wyremontować scenę i ogrodzenie amfiteatru. Remont świetlicy wiejskiej w m. Ostroróg dofinansowany ze środków unijnych w ramach PROW. Ostateczny koszt całkowity zadania wyniósł ponad 56 tys. zł, z czego 25 tys. zł stanowi dotacja ze środków unijnych. Remont zakończono r. W zakresie remontu świetlicy wiejskiej zostały wykonane roboty rozbiórkowe i ziemne, roboty murowe i wykończeniowe, stolarka drzwiowa i okienna, podłoża i posadzki, instalacja elektryczna, elewacja i elementy zewnętrzne, instalacje sanitarne. Modernizacji uległy ściany zewnętrzne, które zostały ocieplone styropianem, strop, który został ocieplony watą mineralną oraz schody wewnętrzne z drewnianych zostały przebudowane na murowane. Remont świetlicy wiejskiej w m. Psie Głowy oraz wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej budynku świetlicy. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej budynku świetlicy, wymianę podłogi z desek na posadzkę z płytek ceramicznych typu Gres, z wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej, roboty murowe i wykończeniowe (stolarka drzwiowa, remont sceny, instalacja elektryczna, elewacja i elementy zewnętrzne). Ostateczny koszt całkowity zadania wyniósł ponad 176 tys. zł, z czego 58 tys. zł stanowiła dotacja ze środków unijnych w ramach PROW. Prace zakończono r. W ramach wydatków inwestycyjnych Referatu Sportu i Rekreacji zakupiono do hali nowe wyposażenie siłowni za kwotę zł oraz saunę Infrared za kwotę zł. Do OSW zakupiliśmy statek spacerowy typu Katamaran za kwotę zł, który w wyniku ogłoszonego konkursu otrzymał nazwę PERKOZ. We wrześniu dokonaliśmy zakupu trzech łodzi typu Optymist po czarterze w Mistrzostwach Świata do szkolenia dzieci. Ich koszt zł. Ponadto dokupiono ożaglowanie za 1350 zł. W pobliżu Ośrodka Sportów Wodnych wybudowano slip do wodowania łodzi za kwotę zł. Niski poziom wody w j. Drawsko w okresie letnim, jak i jesienią - pokazał nam, że należy jeszcze go wydłużyć, co uczyniliśmy w listopadzie. Za 76 tys. zł wybudowano nowy pomost na wyspie Bielawie na j. Drawsko. Pomost ma 24 m długości i ponad 2 m szerokości. Służy kąpiącym i plażującym turystom, można wygodnie z niego wędkować, a także zacumować swoją jednostkę pływającą.

8 8 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> Kurier Czaplinecki - Styczeń 2016 Na Oś. Wieszczów powstała Zielona Siłownia (podobna jak w Parku przy ul. Wałeckiej), składająca się z 7 przyrządów. Jej koszt zł. Obok zainstalowano Plac Zabaw za kwotę zł. Teren został ogrodzony. Od strony ul. Pławieńskiej zainstalowano nowe piłkochwyty. Również płyta boczna boiska Lech Czaplinek (obok Sławogrodu) otoczona została piłkochwytami za 6000 zł, przy dużym zaangażowaniu pracowników Referatu Sportu i Rekreacji przy ich montażu. Na początku września br. oddano do użytku plenerową szachownicę, która powstała obok zielonej siłowni w parku przy ul. Wałeckiej. Zadanie finansowane było z trzech źródeł: zł dotacja programu DZIAŁAJ LOKALNIE Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zł z konkursu pn. KUPUJESZ-DECYDUJESZ prowadzonego od marca do maja br. przez sklep Pani Janiny Giesko z siecią CHATA POLSKA i zł z budżetu Gminy Czaplinek. Utwardzenie terenu w Broczynie. 11. grudnia br. dokonano odbioru utwardzonego kostką betonową typu POLBRUK terenu na powierzchni 380 m2 w pasie drogowym drogi gminnej w Broczynie w pobliżu kościoła. Prace wykonywane były przez firmę SKANSKA S.A. w ramach zawartego porozumienia z Gminą Czaplinek, którego wymiar finansowy zamyka się kwotą zł. Wykonane zadanie wpłynęło na poprawę warunków korzystania przez kierowców z miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz na wygląd estetyczny w tej części miejscowości. Inwestycje w obiektach ochrony przeciwpożarowej. 9. grudnia br. Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider ze Starostą Drawskim oraz z komisją odbiorową dokonali odbioru zadań inwestycyjnych polegających na remontach kapitalnych dachów remiz strażackich w Machlinach i Czarnem Wielkiem. Remizy zyskały na wartości budowlanej oraz estetycznej, cieszącej oko strażaków i mieszkańców. Zadania o wartości ok. 46 tys. złotych każde, zrealizowane zostały dzięki montażowi finansowemu z budżetów Gminy Czaplinek oraz Starostwa Powiatowego. Następna remiza oczekująca na pilny remont to OSP Kluczewo, której realizację przewidujemy na rok Zarząd Nieruchomości Miejskich również nie próżnuje. Stale poprawia stan infrastruktury, którą zarządza na co dzień. Ograniczeniem są środki z odpisu na fundusz remontowy i zaległości płatnicze części lokatorów, pomimo prowadzenia postępowań windykacyjnych. Jednak w tym roku kilka budynków otrzymało nowe dachy i elewacje. Konsekwentne działania Prezesa ZNM zmierzają do minimalizowania kosztów utrzymania poszczególnych budynków. Przykładem tego jest Ośrodek Zdrowia na ul. Wałeckiej, gdzie dokonano konserwacji pokrycia dachowego i uruchomiono niezależną kotłownię gazową za zł, zamontowano nowe zawory termostatyczne. Przystosowano kolejne pomieszczenia dla podmiotów medycznych i Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych. Wynajęto powierzchnię pod bankomat. Liczymy na podobne inicjatywy w przyszłym roku! Podobne działania podjął dyrektor Przedszkola Publicznego przy ul. Grunwaldzkiej. Tu również nastąpiła m.in. modernizacja sieci grzewczej, co powinno skutkować zmniejszeniem kosztów ogrzewania. Na modernizację czeka jeszcze Szkoła Podstawowa, ogrzewana przestarzałymi kotłami grzewczymi. Przed kilkunastu laty ta kotłownia ogrzewała również bloki na ul. Bema i ul. Leśników, które obecnie posiadają niezależne kotłownie. Pomimo podłączenia do niej Hali Widowiskowo-Sportowej przed kilku laty, w obecnej sytuacji jej moc jest przewymiarowana. Zakład Gospodarki Komunalnej również posiada wkład w rozwój naszej gminy. Poza bieżącą działalnością prowadzi prace na swoich obiektach. Zapewne zauważyli Państwo, odwiedzając Cmentarz Komunalny, kolejne alejki cmentarne, nowe elementy Lapidarium w postaci głazu z dwujęzyczną tablicą upamiętniającą byłych mieszkańców, zmarłych przed 1945 r. Obok, u podstawy części zapasowej cmentarza, posadzono w szpalerze 30 jarząbów szwedzkich, w ramach projektu Drogi dla natury. Podświetlenie zyskała Kaplica Cmentarna, w której trwa adaptacja poddasza na potrzeby pracowników zajmujących się obsługą cmentarza i zieleni miejskiej. Natomiast na Kwaterze Wojennej odrestaurowana została zabytkowa armata z 1945 r. Energa Oświetlenie Sopot, obsługuje już ponad 1300 punktów świetlnych na terenie gminy. W ramach porozumienia zawartego z Gminą Czaplinek corocznie sukcesywnie uzupełniano infrastrukturę oświetleniową. W tym roku pojawiły się kolejne punkty świetlne m.in. na ul. Tartacznej i ul. Komunalnej. W grudniu ustalono również pakiet zadań do realizacji w 2016 r. W III cz., w następnym numerze, przedstawię zamierzenia projektowe, które są realizowane obecnie, by być przygotowanym do składania wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych m.in. w ramach nowej perspektywy unijnej w kolejnych latach. Zbigniew Dudor zdj. K. Kibitlewska PODZIĘKOWANIA Serdecznie dziękuję za modlitwę i udział w pogrzebie mojego Męża: Przyjaciołom, Sąsiadom, Panu Burmistrzowi, Przedstawicielom Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka i Wszystkim, którzy nam towarzyszyli podczas mszy świętej i na cmentarzu. Jadwiga Godziemba-Czyż z Dziećmi, Wnukami i Prawnukiem

9 Kurier Czaplinecki - Styczeń 2016 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 9 PODSUMOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU ZADRZEWIENIOWEGO rojekt DROGI DLA NATURY kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych, realizowany jest na terenie gminy Czaplinek od kwietnia 2015 r. do końca marca 2016 r. przez Fundację EkoRozwoju z Wrocławia w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Federacją Zielonych GAJA i Gminą Czaplinek. Działania na rzecz ochrony zadrzewień przydrożnych wspierane są przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu do końca listopada został zrealizowany szereg działań mających na celu odwrócenie trendu zanikania zadrzewień liniowych, wynikającego z rozwoju cywilizacji w tym infrastruktury, rolnictwa i przemysłu. Działania dotąd zrealizowane i planowane w ramach projektu to m.in.: - Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia z zakresu znaczenia zadrzewień, ich prawidłowej pielęgnacji oraz aspektów prawnych ich zachowania. - Inwentaryzacja zadrzewień liniowych na terenie gmin (podsumowanie przedstawione poniżej). - Przeprowadzono modelowe ekspertyzy dotyczące statyki 10 starych drzew wykonane przez dendrologa. Drzewa wskazane zostały przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Czaplinku, jako wzbudzające wątpliwości co do stanu zdrowotnego, do ekspertyzy wykorzystano tomograf dźwiękowy będący bezinwazyjną metodą badania stanu zdrowotnego pni za pomocą fali dźwiękowej. - Modelowa pielęgnacja 10 starych drzew wykonana przez arborystę (działanie planowane na luty 2016 według wskazańdendrologa). - Posadzenie 70 drzew - 30 jarząbów szwedzkich i 40 klonów. Jarząby szwedzkie zostały posadzone na cmentarzu komunalnym w Czaplinku tworząc szpaler, natomiast klony zwyczajne i jawory uzupełniły luki w przydrożnej alei znajdującej się przy drodze nr Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z uczniami szkoły podstawowej. W ramach projektu sformułowano lokalny program zadrzewieniowy dla gminy, który ma ułatwić właściwe zarządzanie drzewami alejowymi w przyszłości. Na terenie gminy Czaplinek zinwentaryzowano 48 zadrzewień przydrożnych przy drogach różnej rangi o łącznej długości 77 km 470 m, gdzie najkrótsza aleja jest długości 39 m, natomiast najdłuższa 8 km 900 m. Łączna ilość drzew w zadrzewieniach przydrożnych wynosi drzew (od 8 do 562). Średni obwód w pierśnicy (na wysokości 130 cm) drzew w gminie mieści się w przedziale od cm. Średnia odległość drzew od krawędzi jezdni nie przekracza 1 m, ze względu na bliskość drzew od skrajni drogi gminnne i powiatowe mogą stanowić miejsca konfliktowe w razie inwestycji drogowych. Analiza stanu zdrowotnego drzew wykazała, że blisko 80% zadrzewień jest w dobrym lub bardzo dobrym stanie zdrowotnym. W gminie występuje około 46% zadrzewień zwartych z lukami, które mają od 20% do 40% luk. Zadrzewień zwartych, w których luki osiągają zwykle 20% występuje w gminie 23%. Zadrzewienia przerzedzone (41-60%) i fragmenty (60-80%) stanowią w większości pozostałą część zadrzewień znajdujących się w gminie. Zadrzewienia liniowe w Czaplinku budowane są przez 16 gatunków drzew, z czego gatunkiem dominującym jest lipa drobnolistna i klon zwyczajny, których udział w drzewostanie wynosi około 17%, na drugim miejscu znalazła się topola której udział wynosi 14,75%, na trzecim natomiast klon jawor, brzoza brodawkowata i jesion wyniosły około 10%. Topole kanadyjskie i w mniejszej ilości balsamiczne (zwykle jako domieszka w alejach topoli kanadyjskiej), zwykle rosną w jednogatunkowych alejach i szpalerach. Ze względu na to, że są to gatunki o stosunkowo krótkim okresie życia i podatności na złamania stwarzają zagrożenie dla użytkowników dróg. Ponadto kultywary topoli stanowią zagrożenie dla rodzimej przyrody, dlatego zaleca się systematyczne zastępowanie zamierających drzew gatunkami rodzimymi. Zadrzewienia przydrożne w Czaplinku są bardzo zróżnicowane, gatunki występujące najczęściej przy drogach powiatowych i gminnych to: lipa drobnolistna, szerokolistna, dąb bezszypułkowy, jesion wyniosły, klon jawor i zwyczajny. 70% alei w Czaplinku jest budowana przez kilka gatunków drzew, dąb bezszypułkowy zwykle występuje razem z klonami i/lub jesionem wyniosłym, w alejach jednogatunkowych zwykle można spotkać lipę drobnolistną i szerokolistną. Na stronie wrota.czaplinek.pl w zakładce Publikacje lokalne, Wydawnictwa promocyjne można zapoznać się z Planem zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych Gminy Czaplinek. Natalia Jóźwiak Stowarzyszenie Federacja Zielonych Gaja Co radny może, musi, a co powinien? o nie ma być refleksja nad pojęciem normatywnym, ujętym w skomplikowany alfabet znaków, pojęć i paragrafów. Składając ślubowanie każdy z nas radnych, stwierdził bowiem, że znane mu są jego prawa i obowiązki oraz, że godnie będzie je wykonywał. W swoim zamyśle pragnę podzielić się tym, do czego zwyczajnie, z powodu zwykłej ludzkiej przyzwoitości każdy radny poczuwać się powinien. Radny powinien być wzorem i przykładem do naśladowania. Został wybrany po to, żeby nie tylko sam działał, ale aktywizował też do działania innych - a to oznacza, że sferą pracy radnego nie może być wyłącznie udział w obradach sesji, pracach komisji, ale także poza nimi. Każdy pełniący tę ważną dla społeczeństwa funkcję, powinien sumiennie i rzetelnie przygotować się do pracy po to, aby mógł merytorycznie i rzeczowo uzasadnić podejmowane przez siebie decyzje, oraz przedstawić ich wiarygodną argumentację. Radny powinien reprezentować interesy mieszkańców CA- ŁEJ GMINY. Dostał bowiem do ręki potężne narzędzie jakim jest prawo głosu, oraz wypowiedzi na komisjach i sesjach Rady Miejskiej. Radny podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące codzienności i przyszłości nas wszystkich. Sama wiara w lepszy świat nie wystarczy. Trzeba zakasać rękawy i ten świat MĄDRZE zmieniać. Radny powinien więc wykazać się podstawową znajomością litery prawa i ZECHCIEĆ nieco głębiej poznać problemy gminy, dla której (uwaga!) zgodził się dobrowolnie pracować w czasie trwania kadencji. Brak doświadczenia w pewnych dziedzinach nie może być wytłumaczeniem i przeszkodą w rzetelnym pełnieniu funkcji radnego, ponieważ powinnością jego jest pytać doświadczonych pracowników urzędu, czytać i ze zrozumieniem, analizować ustawy, uchwały, petycje, lokalną dokumentację. Trzeba się wysilić, bo jeżeli się komuś nie chce, to gorzej jakby nie umiał. W wielu gminach ustanawia się kodeksy etyczne radnych. Według nich radny powinien być bezstronny, obowiązkowy, otwarty na potrzeby społeczności lokalnej, odważny w wyrażaniu i bronieniu swoich racji. NIE POWINIEN zaś nadużywać swoich kompetencji, czerpać jakichkolwiek korzyści z tytułu sprawowanej funkcji, a przede wszystkim manipulować i kupczyć swoim głosem forsując interesy wąskiej grupy ludzi. Drodzy wyborcy! Warto śledzić poczynania Swoich radnych. Warto na bieżąco monitorować, czy godnie reprezentują Waszą lokalną społeczność, i czy traktują pełnienie swojej funkcji jako służbę zaufania publicznego, i czy kierują się przede wszystkim dbałością o dobro gminy i jej mieszkańców. Pragnę przypomnieć jedynie, że wybierając swoich radnych nie głosowaliście na nazwisko, wygląd, stan cywilny czy majętność, ale na konkretny program wyborczy. To właśnie z realizacji tego programu macie prawo swojego radnego rozliczyć. Bowiem wśród wielu powinności miejskiego rajcy jest przede wszystkim lojalność wobec programu, z którym kandydował na tę funkcję oraz lojalność wobec wyborcy, który dał mu swój mandat zaufania. Warto obserwować to, co się w gminie dzieje, warto swoją obecnością i zaangażowaniem w życie gminy budować nasz wspólny kawałek wszechświata. Wszakże ulepszając rzeczywistość dla innych, sami sobie tworzymy lepszy świat. Tego wyborcom, koleżankom i kolegom radnym oraz sobie w rozpoczętym 2016 roku życzę. radna Agata Pawłowska-Patalan

10 10 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> Kurier Czaplinecki - Styczeń 2016 Nigdy nie wierz temu, kto zawsze mówi prawdę - Elias Canetti Wolniej znaczy mądrzej yjąc w obłędnym pośpiechu, skracamy sobie życie. Prof. Aleksander Krawczuk radzi, żeby zachować spokój i łacińską zasadę festina lente śpiesz się powoli. Zaleca również kupno książki Bez pośpiechu napisaną przez Carla Honore`go, kanadyjskiego dziennikarza mieszkającego w Londynie, autora tłumaczonej na kilkadziesiąt języków i wydanej też w Polsce Pochwały powolności, jednego z twórców ruchu Slow. Długość życia człowieka zależy od wielu czynników, takich jak geny, choroby, wypadki. Ważne jest również znalezienie dla siebie właściwego rytmu, we Włoszech nazywa się tempo giusto. Trzeba zachować umiar i spokój we wszystkim. Dotyczy to głównie osób starszych. Ruch Slow to filozofia życia w zwolnionym tempie. Tu wszystko jest proste, a ludzie są szczęśliwi i świadomi własnej wartości. Ruch Slow jest odpowiedzią pozorom, to nie są leniwi, którzy wszystko odkładają na jutro. Musimy mieć czas na głębszą refleksję, a nie robić wszystko na łapu capu. Nikomu nie można niczego zabronić. Każdy chce mieć wszystkiego więcej i jeszcze więcej, chce być zauważonym i docenionym. Nikomu nie radzę mówi prof. Aleksander Krawczuk, 94 lata aby żył w tempie ślimaka. Filozofia Slow polega na odkrywaniu smaków życia przez spowolnienie. Trzeba wiedzieć, kiedy warto zwolnić tempo i zacząć cieszyć się życiem. W Norwegii powołano nawet Światowy Instytut Powolności, który powstał z buntu przeciwko globalizacji i naucza odkrywać na nowo świat, pokazuje, jak delektować się otaczającą nas rzeczywistością, szukać tajemniczej mocy w naturze, w kontaktach z drugim człowiekiem. W wielu polskich miastach odbywają się duże imprezy Slow Food, promujące regionalną kuchnię, miejscowe uprawy, hodowlę oraz tradycje i będące okazją do wspólnego biesiadowania. Spokojne jedzenie w towarzystwie miłych współbiesiadników stanowi jedną z największych przyjemności. Człowiek nie jest stworzony do szybkiego spożywania posiłków samotnie. Już w czasach prehistorycznych wszyscy szli na polowanie, a potem wspólnie biesiadowali. Wielu z nas w czasie kolacji ogląda program telewizyjny, nie delektuje się zapachem i smakiem. Ludzie tworzący dzisiaj ruch Slow Food w pewnym sensie nawiązali do czasów rzymskich i swoje regionalne organizacje nazwali Convivia. W Polsce działa już 10 regionalnych conviviów, uczących spożywania posiłków bez pośpiechu, delektowania się zapachem, smakiem i wyglądem dań. Pierwsze Convivium Slow Food powstało w Krakowie w 2002 r. Slow Work ma coraz więcej zwolenników, którzy twierdzą, że spowolnienie w pracy może być pożyteczne dla firmy, ale takie rozwiązanie nie wchodzi w rachubę przy pracy płatnej od godziny, chociaż ludzie przemęczeni rujnują sobie zdrowie, robią błędy, nie osiągają spodziewanych efektów. Coraz więcej miejscowości na świecie dołącza do Slow Cities, czyli Ruchu Powolnych Miast. Idea miasta przyjaznego ludziom jest słuszna. Już sporo miast europejskich uporało się z nadmiernym ruchem samochodowym, hałasem i natrętnymi reklamami, powstały nowe parki, deptaki, ścieżki rowerowe. Bardzo dobrze, że w Polsce samorządy zaczęły przeznaczać część funduszy na cele wskazane przez obywateli. Carl Honor`e zwraca uwagę, jak szkodliwy jest pośpiech w polityce. Nie ma myślenia perspektywistycznego, pogłębionej analizy problemów. Politycy kombinują tylko, co robić, aby wygrać najbliższe wybory. Nikt nie myśli, co będzie w Polsce za 10 lub 20 lat. Czy ktoś mówi o planowaniu, o czekającej nas katastrofie demograficznej? Politycy bardziej troszczą się o swoje interesy niż o państwo. Stąd brak zaufania do władzy. Wyborcy widzą, jak politycy się spieszą, tuż przed wyborami otwierają nieukończoną zaporę w Świnnej Porębie, czy będący jeszcze w budowie terminal gazowy w Świnoujściu. Przed wyborami nikt nie podejmuje niepopularnych decyzji. Myśli się tylko na dzisiaj. To nieszczęście naszej polityki, godne pożałowania, że większość parlamentarna w Polsce przepycha ustawy przez parlament tak szybko jak to możliwe, i to mimo protestów społecznych organizowanych przez Komitet Ochrony Demokracji (KOD). Manifestacje z udziałem kilkudziesięciu tysięcy obywateli odbyły się w trzy kolejne soboty w ponad 20 miastach w Polsce, a nawet poza granicami naszego państwa. Prawdopodobnie przewidywano, że ludzie wyjdą na ulicę. A każde takie wyjście to szansa na policzenie się. Ten opór może być jak kula śniegowa. Polska historia zna już takie procedury. Ruch Slow spowodował spowolnienie życia w wielu dziedzinach: w modzie, architekturze i projektowaniu, w sposobach spędzania wolnego czasu. Slow Fashion to kupowanie odzieży z rozmysłem. Slow Design to projektowanie zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. Slow Travel podróżowanie bez pośpiechu. Slow Money mądre inwestowanie. Slow Parenting wychowywanie dzieci bez presji i stresu. Slow sex odczuwanie miłości wszystkimi zmysłami. Spowolnienie ma powodować, że znajdziemy czas na myślenie, na głębszą refleksję, na umysłowe wzbogacenie życia, czego sobie i Państwu życzę. Źródła: Przegląd, , s , Internet Brunon Bronk Cudze chwalicie swego nie znacie yć może kiedyś była różnica w usługach pogrzebowych świadczonych przez zakłady pogrzebowe z innych miejscowości w porównaniu z naszym czaplineckim. Ale nie teraz. I dlatego pragnę za pomocą Kuriera Czaplineckiego upowszechnić nie tylko moje zdanie. Pełna kultura pracowników świadczących usługi pogrzebowe. Delikatność i szacunek wobec zmarłego i nas najbliższych, którzy tracą osobę Bliską i Kochaną. To są szczegóły, ale ważne szczegóły - dlatego uważam, że nawet kolor karawanu (nie czarny, bo przygnębia) ciemny bordo robi zupełnie inne doznanie. Wszystkie formalności są sprawnie załatwiane przez panią Sabinę Smyk, co jest niezwykle istotne w chwili chaosu w głowach członków rodziny Zmarłego. Już 2 lata wcześniej doświadczyliśmy życzliwości i profesjonalizmu ze strony pracownika Zakładu Pogrzebowego w Czaplinku przy przeniesieniu naszej Córeczki do grobowca rodzinnego. I już wtedy dzięki delikatności pracownika Z.P. łagodniej przeżyliśmy te chwile. Więc nie szukajmy po obcych, gdy mamy wszystko w najlepszy sposób załatwione na miejscu w Czaplinku. Jadwiga Godzięba-Czyż z Rodziną KOMUNIKAT arząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Czaplinku zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Koła. Zgromadzenie odbędzie się 30 stycznia 2016 r. (sobota) o godz. 16:00 w Czaplineckim Ośrodku Kultury (sala na dole) ul. Pławieńska 1a. Porządek Zgromadzenia: - Zagajenie Prezes Koła. - Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. - Wybór Sekretarza oraz Komisji Uchwał i Wniosków - Przewodniczący Zgromadzenia. - Przyjęcie porządku obrad. - Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2015 r. Prezes Koła. - Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 r. Przewodniczący KR. - Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za 2015 r. Przewodniczący SK. - Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej za 2015 r. Grupowy SSR. - Dyskusja nad sprawozdaniami. - Uchwalenie: planu pracy na rok 2016 r., terminarza zawodów wędkarskich na rok 2016 r., preliminarza budżetowego na rok 2016 r. - Zapytania i wolne wnioski. - Zakończenie Zgromadzenia. Uwagi: - Materiały z poprzedniego Zgromadzenia Walnego wyłożone będą do wglądu przy liście obecności. - W przypadku, gdy w pierwszym terminie Zgromadzenia nie będzie obecnych co najmniej 50% członków Zgromadzenie rozpocznie się w drugim terminie 10 minut później i będzie ważne bez względu na ilość obecnych. Za Zarząd Koła: prezes Maciej Bernat KURIER CZAPLINECKI - miesięcznik lokalny, kolportowany bezpłatnie, dostępny w formie elektr.: wwwczaplinek.pl. Tel. Redakcji , Redaguje zespół. Wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka. Konto: Pomorski Bank Spółdzielczy O/Czaplinek , NIP , REGON , Nr rej. sąd.: Ns-Rej Pr 25/06. Nakład 1700 egz. Druk: Przedsiębiorstwo Prywatne Grażyna - Waldemar Sopoćko, tel Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów, skracania redakcyjnego, opracowania i adiustacji otrzymanych tekstów, selekcjonowania i kolejności publikacji. Nie zwracamy materiałów nie zamówionych i nie ponosimy odpowiedzialności za treść listów, reklam, ogłoszeń. Drukujemy tylko materiały podpisane, można zastrzec personalia tylko do wiadomości redakcji. Nadesłane i publikowane teksty i listy nie muszą odpowiadać poglądom redakcji. Ceny reklam: moduł podstawowy (10,3 x 4,5) w kolorze - 60 zł, czarno-biały - 30 zł, ogłoszenie drobne - 10 zł, kolportaż ulotek zł.

11 Kurier Czaplinecki - Styczeń 2016 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 11

12