UCHWAŁA NR 2986/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 13 września 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 2986/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 13 września 2017 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 2986/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 13 września 2017 r. W SPRAWIE: Zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata NA PODSTAWIE: Art. 41 ust. 2 pkt. 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 poz. 486); art. 9 ust. 1 pkt. 2 i art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U poz. 1460), art. 48 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z r., str. 320). 1 Ulega zmianie załącznik nr 1 do uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa z dnia 20 kwietnia 2015 roku, otrzymując brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO JAN MAĆKOWIAK

2 LISTA OBECNOŚCI Członków/Zastępców/Obserwatorów KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO na lata Załącznik do Uchwały 2986/17 Zarządu Województwa świętokrzyskiego z dnia 13 września 2017 r. L.p. INSTYTUCJA IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONA FUNKCJA 1 2 Marek Szczepanik 3 Grzegorz Orawiec 4 Irena Sochacka Instytucja Zarządzająca RPO WŚ 5 Przemysław Janiszewski 6 Piotr Żołądek 7 FUNKCJA PEŁNIONA W KOMIETECIE MONITORUJĄCYM STRONA SAMORZĄDOWA Adam Jarubas Marszałek Województwa Przewodniczący Urząd Marszałkowski Województwa - Zastępca - przewodniczącego Członek Zarządu Aleksandra Marcinkowska Urząd Marszałkowski Województwa Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa - Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa - Członek Zarządu Urząd Marszałkowski Województwa - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego PODPIS 1

3 8 Mieczysław Pastuszko 9 Danuta Ilig - Hadała 10 Instytucje Pośredniczące RPO WŚ Arkadiusz Piecyk 11 Anna Lizis Urząd Miasta Kielce - Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urząd Miasta Kielce - Kierownik Biura ZIT w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - Z-ca Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy 12 Grzegorz Dziubek Burmistrz Miasta i Gminy Włoszczowa 13 Związek Miast Anna Grajko Wójt Gminy Łubnice i Gmin Regionu 14 Tadeusz Sułek Wójt Gminy Złota 15 Adam Pałys Wójt Gminy Solec - Zdrój 16 Bogdan Soboń Starosta Konecki 17 Konwent Starostów Jerzy Suliga Starosta Włoszczowski Województwa 18 Michał Skotnicki Starosta Staszowski 19 Michał Godowski Starosta Kielecki 2

4 20 Związek Miast Polskich 21 Jarosław Górczyński 22 Unia Miasteczek Polskich Jarosław Samela 23 Arkadiusz Bąk Związek Województw RP 24 Grigor Szaginian Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce Prezydent Ostrowca Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Przewodniczący Sejmiku Województwa Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 25 Marian Buras Burmistrz Gminy Morawica Związek Gmin Wiejskich RP 26 Tadeusz Tkaczyk Wójt Gminy Strawczyn 27 Piotr Dołęga STRONA RZĄDOWA Główny Specjalista w Wydziale RPO ds. Rozwoju Gospodarczego w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych 28 Ministerstwo Rozwoju Agata Wolnicka 29 Przemysław Herman 30 Dominika Tadla 31 Ministerstwo Elżbieta Kroszczyńska Cyfryzacji 32 Jakub Ostałowski Główny Specjalista w Wydziale RPO ds. Rozwoju Gospodarczego w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych Naczelnik Wydziału Ewaluacji w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Z-ca Dyrektora w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Radca Ministra w Departamencie Koordynacji Funduszy Europejskich Radca Prawny w Departamencie Koordynacji Funduszy Europejskich 3

5 33 Piotr Czopek Departament Energii Odnawialnej Ministerstwo Energii 34 Jacek Wójcicki Ministerstwo Energii Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Minta Agnieszka Sztymelska - Opas 37 Przemysław Saltarski Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 38 Andrzej Sobieszek 39 Ministerstwo Środowiska Karolina Kowalska 40 Marek Gos 41 Ministerstwo Zdrowia Małgorzata Majewska 42 Dariusz Juszczyński 43 Maciej Długosz Ministerstwo Edukacji Narodowej 44 Anna Obara Specjalista w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Naczelnik Wydziału w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Radca Ministra w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Główny specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Przewodnicząca Rady Nadzorczej WFOŚiGW Z-ca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Główny specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich i e-zdrowia Główny specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich i e-zdrowia Z-ca Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Kielcach Wizytator w Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty 45 Biuro Pełnomocnika Rządu Wiesława Kowalska Naczelnik Wydziału 4

6 ds. Osób Niepełnosprawnych ds. Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej 46 Anna Kuna - Kasprzyk Specjalista w Biurze Pełnomocnika Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania Bartłomiej Dorywalski Jacek Sułek Świętokrzyski Urząd 49 Wojewódzki Andrzej Klimczak Pełnomocnik Wojewody ds. Równego Traktowania Urząd Wojewódzki - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju PRZEDSTAWICIELE PARTNERÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo - 50 Cezary Tkaczyk Handlowej Staropolska Izba Przemysłowo -Handlowa Wicedyrektor Staropolskiej Izby 51 Dorota Tekieli - Bisińska Przemysłowo - Handlowej 52 Rada Główna Nauki Regina Renz i Szkolnictwa Wyższego 53 Krzysztof Grysa Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prorektor ds. Innowacyjnej Gospodarki i Współpracy z Przemysłem 54 Bogdan Antoszewski Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 55 Barbara Zbroińska Prorektor ds. ogólnych Politechniki Świętokrzyskiej Prorektor ds. Rozwoju i finansów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 56 Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Anna Mikołajczyk 57 Publicznego Marcin Agatowski Fundacja PEStka 5

7 58 Sebastian Gralec 59 Monika Balicka Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych Horyzont 60 Anna Depczyńska Stowarzyszenie Świętokrzyskie Efektywne Wykorzystanie Energii 61 Artur Pawelec 62 Michał Braun Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 63 Renata Miszczuk 64 Waldemar Bartosz NSZZ Solidarność Zarząd Regionu 65 Zdzisława Gątkiewicz Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Kierownik Działu Pomocy Związkowej Zarządu Regionu NSZZ Solidarność 66 Elżbieta Drogosz 67 OPZZ Rady Województwa Renata Trela Przewodnicząca OPZZ Rady Województwa Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników w ZUChiAP Chemar S.A. 68 Zarząd Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Andrzej Matysek Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ 6

8 69 Stanisław Leśniewski 70 Aleksander Kabziński Pracodawcy RP 71 Monika Jaworska Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw Departament Funduszy Europejskich 72 Specjalista ds. Rozliczeń i Monitoringu Anna Kaczor-Małecka Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych 73 Lewiatan Paweł Wysocki Przedstawiciel ŚZPP Lewiatan 74 Izba Rzemieślników Małgorzata Szostkiewicz i Przedsiębiorców 75 w Kielcach Piotr Prędota Członek Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach Z-ca Dyrektora Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach 76 Andrzej Mochoń Prezes Zarządu Targi Kielce S.A. Business Centre Club Związku Pracodawców 77 Bożena Staniak Wiceprezes Zarządu Targi Kielce S.A. 78 Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach Sławomir Lipski OBSERWATORZY Kierownik oddziału audytu środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych 79 Beata Pałucka Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Desygnacji Katarzyna Łoza - 80 Departament Certyfikacji i Desygnacji Maksymiuk Ministerstwo Rozwoju 81 Joanna Kowalczyk Departament Certyfikacji i Desygnacji 82 Karina Kalisz Departament Certyfikacji i Desygnacji 7

9 83 Marcin Berliński Departament Certyfikacji i Desygnacji 84 Arkadiusz Lewicki Związek Banków Polskich 85 Paweł Gałecki Dyrektor Zespołu Związku Banków Polskich ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych Ekspert w Zespole ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych 86 Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Karol Kaczmarski Prezes Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Fundacja - Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach Świętokrzyska Sieć Współpracy Świętokrzyska Federacja Oświatowa Szansa" Ryszard Nosowicz Prezes Zarządu Beata Spudy Prezes Dariusz Kurcman Prezes Zarządu 90 Kielecki Bank Żywności Marcin Kozak Dyrektor Kieleckiego Banku Żywności Prezydium Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Katarzyna Kozłowska Caritas Diecezji Kieleckiej Barbara Jakacka - Green 94 Ministerstwo Rozwoju Katarzyna Gromek Urząd Marszałkowski Województwa - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Andrzej Michalski Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Infrastruktury Transportowej Departamentu Programów Ponadregionalnych FUNKCJA DORADCZA 95 Komisja Europejska Monika Chaba Manager Programu w ramach Dyrekcji Generalnej 8

10 96 Karolina Tilman ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL) Manager Programu w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO) 97 Wolfgang Munch Z-ca Dyrektora Wydziału ds. Polski w DG Regio 9

UCHWAŁA NR 2575/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 17 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 2575/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 17 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 2575/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 17 maja 2017 r. W SPRAWIE: Zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny

Bardziej szczegółowo

LISTA OBECNOŚCI NA XX POSIEDZENIU KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

LISTA OBECNOŚCI NA XX POSIEDZENIU KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LISTA OBECNOŚCI NA XX POSIEDZENIU KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO na lata 2014-2020 31 lipca 2018 r. L.p. INSTYTUCJA IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3663/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 14 MARCA 2018 r.

UCHWAŁA NR 3663/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 14 MARCA 2018 r. UCHWAŁA NR 3663/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 14 MARCA 2018 r. W SPRAWIE: Zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3936/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 23 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 3936/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 23 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 3936/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 23 maja 2018 r. W SPRAWIE: Zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1441/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 20 maja 2016r.

UCHWAŁA NR 1441/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 20 maja 2016r. UCHWAŁA NR 1441/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 maja 2016r. W SPRAWIE: Zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1742/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 1742/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 1742/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 31 sierpnia 2016 r. W SPRAWIE: Zmiany załącznika do uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE:

UCHWAŁA NR 135/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE: UCHWAŁA NR 135/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE: Zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1285/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 1285/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 23 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 1285/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 23 marca 2016 r. W SPRAWIE: Zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1071/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 7 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 1071/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 7 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 1071/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 7 stycznia 2016 r. W SPRAWIE: Zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 622/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 19 SIERPNIA 2015 r.

UCHWAŁA NR 622/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 19 SIERPNIA 2015 r. UCHWAŁA NR 622/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 19 SIERPNIA 2015 r. W SPRAWIE: Zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO RPOWŚ

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO RPOWŚ SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO RPOWŚ 2014-2020 Załącznik do Uchwały 518/15 Zarządu z dnia 8.VII.2015 r. INSTYTUCJA IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONA FUNKCJA Adam Jarubas Marszałek Województwa FUNKCJA PEŁNIONA W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 518/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 8 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR 518/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 8 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR 518/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 8 lipca 2015 r. W SPRAWIE: Zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PROTOKÓŁ Z PRZYJĘCIA W VI TRYBIE OBIEGOWYM UCHWAŁY NR 120/2017 r. KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO na lata 2014-2020 z dnia 10 sierpnia 2017 r. I. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 339/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO. Z DNIA 20 kwietnia 2015r.

UCHWAŁA NR 339/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO. Z DNIA 20 kwietnia 2015r. UCHWAŁA NR 339/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 kwietnia 2015r. W SPRAWIE: Powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2014-2020 NA PODSTAWIE: Art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

z dnia 26 kwietnia 2016 r. PROTOKÓŁ Z PRZYJĘCIA W TRYBIE OBIEGOWYM UCHWAŁY NR 46/2016 R. KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 z dnia 26 kwietnia 2016 r. I. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/177/14/IV Zarządu Województwa z dnia 18 marca 2014 r. SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 Członkowie /stali zastępcy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z XVI POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

PROTOKÓŁ Z XVI POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA PROTOKÓŁ Z XVI POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 z dnia 19 września 2017 r. XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. Z A R ZĄDZENIE NR M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/710/13/IV Zarządu Województwa z dnia 22 października 2013 r. SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 Członkowie /stali

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

4. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Zarządu Województwa

4. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Zarządu Województwa Załącznik nr 2 do uchwały Nr 10/309/15 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 11 marca 2015 r. Procedura powoływania i kryteria wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z IV POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

PROTOKÓŁ Z IV POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA PROTOKÓŁ Z IV POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 z dnia 18 listopada 2015 r. Czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny

Bardziej szczegółowo

Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 L.p. Instytucja Strona rządowa 1. Przewodnicząca KM PO PW 2. Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr XVII/282/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2015 r. ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 L.p. Imię i nazwisko Członka KM PO PW Imię i nazwisko Zastępcy członka KM PO PW Instytucja Strona rządowa

Bardziej szczegółowo

PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 Monitorowanie programu operacyjnego służy zapewnieniu jego sprawnego zarządzania i realizacji. Jest ono

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 lp. Instytucja Imię i nazwisko Strona rządowa 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki 2 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Małgorzata Wierzbicka Gabriela Popowicz 3 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 lp. Instytucja Imię i nazwisko Strona rządowa 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki 2 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Małgorzata Wierzbicka Gabriela Popowicz 3 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 928/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 I.

Bardziej szczegółowo

6. Omówienie zmian w szczegółowych kryteriach wyboru projektów dla Działania 2.5

6. Omówienie zmian w szczegółowych kryteriach wyboru projektów dla Działania 2.5 PROTOKÓŁ Z XXIII POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 z dnia 20 lutego 2019 r. XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny

Bardziej szczegółowo

Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 L.p. Imię i nazwisko Członka KM PO PW Imię i nazwisko Zastępcy członka KM PO PW Instytucja Strona rządowa

Bardziej szczegółowo

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik do Uchwały RST Nr 1/2013 z dnia 22 marca 2013 r. SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Przewodniczący Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Stan na dzień: 24 maja 2016 r. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z XX POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

PROTOKÓŁ Z XX POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA PROTOKÓŁ Z XX POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 z dnia 31 lipca 2018 r. XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania 1 Bronisław K. zweryfikowany 2 Marta B. w trakcie weryfikacji 3 Kazimierz S. zweryfikowany 4 Damian L. w trakcie weryfikacji 5 Marek Ś. w trakcie

Bardziej szczegółowo

LISTA OBECNOŚCI I Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020 Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego 22 maja 2015 r. 1. Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa 2. Alicja Makarska - Członek

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Stan na dzień: 15 stycznia 2015 r. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW I OBSERWATORÓW KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014 2020

LISTA CZŁONKÓW I OBSERWATORÓW KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014 2020 LISTA CZŁONKÓW I OBSERWATORÓW KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014 2020 STRONA RZĄDOWA Lp. Imię i Nazwisko Członka KM POIR Imię i Nazwisko Zastępcy Członka KM POIR Instytucja

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata

Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata Załącznik do Uchwały Nr 348/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2016 r. Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 I. Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA (KM RPO WiM )

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA (KM RPO WiM ) SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020) Załącznik do uchwały nr. Zarządu Województwa z dnia Lp. Podmiot delegujący

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA (KM RPO WiM )

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA (KM RPO WiM ) SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020) Załącznik do uchwały nr 55/850/17/V Zarządu Województwa z dnia 18.09.2017

Bardziej szczegółowo

Laureaci z poszczególnych dni: Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N Michał K.

Laureaci z poszczególnych dni: Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N Michał K. Laureaci z poszczególnych dni: 16-02-2018 Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N. 17-02-2018 Michał K. Elżbieta J. Grzegorz P. Agata Sz. Krzysztof K. Karina

Bardziej szczegółowo

Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego. Strona samorządowa 12 osób. Funkcja w Komitecie Monitorującym.

Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego. Strona samorządowa 12 osób. Funkcja w Komitecie Monitorującym. Załącznik do uchwały nr 33/628/15 z dnia 3 marca 2015r. Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Przewodniczący i członkowie z prawem do głosowania Przewodniczący-

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z XVII POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

PROTOKÓŁ Z XVII POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA PROTOKÓŁ Z XVII POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 z dnia 27 listopada 2017 r. XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny

Bardziej szczegółowo

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA (KM RPO WiM )

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA (KM RPO WiM ) SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa z dnia. Lp. Podmiot delegujący

Bardziej szczegółowo

LISTA UCZESTKÓW I POSIEDZENIA KM POPC W DNIU 22 GRUDNIA 2014r.

LISTA UCZESTKÓW I POSIEDZENIA KM POPC W DNIU 22 GRUDNIA 2014r. LISTA UCZESTKÓW I POSIEDZENIA KM POPC W DNIU 22 GRUDNIA 2014r. STRONA RZĄDOWA LP IMIĘ I NAZWISKO INSTYTUCJA 1. 2. 3. 4. Pani Iwona Wendel Pan Rafał Sukiennik Pan Jarosław Pasek Pani Izabela Ziątek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 322/21/V/2015 z dnia 12 marca 2015 r. SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 INSTYTUCJA IMIĘ i NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA (KM RPO WiM )

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA (KM RPO WiM ) SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020) Załącznik do uchwały nr 8/126/18/V Zarządu Województwa z dnia 13 lutego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z XV POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

PROTOKÓŁ Z XV POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 PROTOKÓŁ Z XV POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 z dnia 12 września 2011 r. Piętnaste posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z XV POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

PROTOKÓŁ Z XV POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA PROTOKÓŁ Z XV POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2017 r. XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z VI POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

PROTOKÓŁ Z VI POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA PROTOKÓŁ Z VI POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 z dnia 11 lutego 2016 r. Szóste posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny

Bardziej szczegółowo

Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata

Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata Załącznik do Uchwały Nr 976/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 I. Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 976/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 976/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku Uchwała Nr 976/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 550/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 336/15. z dnia 16 marca 2015 r.

Uchwała Nr 336/15. z dnia 16 marca 2015 r. Uchwała Nr 336/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z XVIII POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

PROTOKÓŁ Z XVIII POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA PROTOKÓŁ Z XVIII POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 z dnia 21 marca 2018 r. XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 z dnia 14 stycznia 2016 r. Piąte posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2498/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 2498/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR 2498/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2017 r. W SPRAWIE: w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Skład osobowy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Skład osobowy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Skład osobowy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA (KM RPO WiM )

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA (KM RPO WiM ) SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020) Załącznik nr 1 do uchwały nr. Zarządu Województwa z dnia Lp. Podmiot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 933/41/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego. z dnia 9 czerwca 2015 roku. w sprawie. Zarząd Województwa Śląskiego uchwala

Uchwała nr 933/41/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego. z dnia 9 czerwca 2015 roku. w sprawie. Zarząd Województwa Śląskiego uchwala Uchwała nr 933/41/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Na

Bardziej szczegółowo

Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 L.p. Imię i nazwisko Członka KM PO PW Imię i nazwisko Zastępcy członka KM PO PW Instytucja Strona rządowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia. 2015 r. Instytucja delegująca Instytucja Zarządzająca RPO- L2020. L.p.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia. 2015 r. Instytucja delegująca Instytucja Zarządzająca RPO- L2020. L.p. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu z dnia. 2015 r. SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2020 L.p. 1. 2. 3. 4 5. 6. 7. delegująca Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1690/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 LUTEGO 2013 r.

UCHWAŁA NR 1690/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 LUTEGO 2013 r. UCHWAŁA NR 1690/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 LUTEGO 2013 r. W SPRAWIE: zmiany uchwały nr 732/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komitetu

Bardziej szczegółowo

Brak uwag w podanym terminie pozwolę sobie potraktować jako rezygnację ze składania uwag i uzgodnienie treści przedmiotowego projektu.

Brak uwag w podanym terminie pozwolę sobie potraktować jako rezygnację ze składania uwag i uzgodnienie treści przedmiotowego projektu. Warszawa, 14 stycznia 2019 FZP.0210.3.2019.KW/AW Według rozdzielnika Szanowni Państwo, stosownie do postanowień 35, 36 i 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z XIX POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA z dnia 24 maja 2018 r.

PROTOKÓŁ Z XIX POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA z dnia 24 maja 2018 r. PROTOKÓŁ Z XIX POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 z dnia 24 maja 2018 r. XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/62/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr 5/62/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. Uchwała Nr 5/62/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w 2015 roku 1 Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w 2015 roku Dzisiejsze Walne Zebranie podsumowuje działalność Zarządu Stowarzyszenia w 2015 roku. Na ogólną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z XXIII POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

PROTOKÓŁ Z XXIII POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA PROTOKÓŁ Z XXIII POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 z dnia 24 czerwca 2014 r. Dwudzieste trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW RADY KURATORÓW ZNiO WSZYSTKICH KADENCJI

ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW RADY KURATORÓW ZNiO WSZYSTKICH KADENCJI ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW RADY KURATORÓW ZNiO WSZYSTKICH KADENCJI L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

Lista imienna składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata

Lista imienna składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata L.p. Członek Komitetu/ Obserwator w Komitecie Zastępca Członka Komitetu Reprezentowany podmiot Przedstawiciele strony samorządowej 1. Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Przewodniczący przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2017 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 grudnia 2017 roku

Uchwała nr 5/2017 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 grudnia 2017 roku Uchwała nr 5/2017 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 grudnia 2017 roku zmieniający uchwałę w sprawie powołania stałych zespołów problemowych 1 Na podstawie 16 załącznika

Bardziej szczegółowo

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA (KM RPO WiM )

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA (KM RPO WiM ) SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020) Załącznik nr 1 do uchwały nr. Zarządu Województwa z dnia Lp. Podmiot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 40/2013 Dziekana Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/2013 Dziekana Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 października 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 40/2013 Dziekana Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z XIX POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

PROTOKÓŁ Z XIX POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA PROTOKÓŁ Z XIX POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 z dnia 8 marca 2013 r. Dziewiętnaste posiedzenie Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Przebieg posiedzenia:

Przebieg posiedzenia: Protokół z przebiegu XIX posiedzenia Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 z dnia 4 listopada 2011 roku Sala konferencyjna, siedziba DPR Przebieg posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Przebieg posiedzenia:

Przebieg posiedzenia: Protokół z przebiegu XXIV posiedzenia Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 w dniu 21 grudnia 2012 roku w Poznaniu Uczestnicy posiedzenia: 1. Leszek Wojtasiak

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 2 - Innowacyjna gospodarka.

Zespół nr 2 - Innowacyjna gospodarka. Zespół nr 2 - Innowacyjna gospodarka. Priorytetowe branże w województwie, Kierunki rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw Budowa i rozwój klastrów Wsparcie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw Oczekiwania

Bardziej szczegółowo