UCHWAŁA NR 2986/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 13 września 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 2986/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 13 września 2017 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 2986/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 13 września 2017 r. W SPRAWIE: Zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata NA PODSTAWIE: Art. 41 ust. 2 pkt. 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 poz. 486); art. 9 ust. 1 pkt. 2 i art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U poz. 1460), art. 48 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z r., str. 320). 1 Ulega zmianie załącznik nr 1 do uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa z dnia 20 kwietnia 2015 roku, otrzymując brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO JAN MAĆKOWIAK

2 LISTA OBECNOŚCI Członków/Zastępców/Obserwatorów KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO na lata Załącznik do Uchwały 2986/17 Zarządu Województwa świętokrzyskiego z dnia 13 września 2017 r. L.p. INSTYTUCJA IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONA FUNKCJA 1 2 Marek Szczepanik 3 Grzegorz Orawiec 4 Irena Sochacka Instytucja Zarządzająca RPO WŚ 5 Przemysław Janiszewski 6 Piotr Żołądek 7 FUNKCJA PEŁNIONA W KOMIETECIE MONITORUJĄCYM STRONA SAMORZĄDOWA Adam Jarubas Marszałek Województwa Przewodniczący Urząd Marszałkowski Województwa - Zastępca - przewodniczącego Członek Zarządu Aleksandra Marcinkowska Urząd Marszałkowski Województwa Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa - Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa - Członek Zarządu Urząd Marszałkowski Województwa - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego PODPIS 1

3 8 Mieczysław Pastuszko 9 Danuta Ilig - Hadała 10 Instytucje Pośredniczące RPO WŚ Arkadiusz Piecyk 11 Anna Lizis Urząd Miasta Kielce - Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urząd Miasta Kielce - Kierownik Biura ZIT w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - Z-ca Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy 12 Grzegorz Dziubek Burmistrz Miasta i Gminy Włoszczowa 13 Związek Miast Anna Grajko Wójt Gminy Łubnice i Gmin Regionu 14 Tadeusz Sułek Wójt Gminy Złota 15 Adam Pałys Wójt Gminy Solec - Zdrój 16 Bogdan Soboń Starosta Konecki 17 Konwent Starostów Jerzy Suliga Starosta Włoszczowski Województwa 18 Michał Skotnicki Starosta Staszowski 19 Michał Godowski Starosta Kielecki 2

4 20 Związek Miast Polskich 21 Jarosław Górczyński 22 Unia Miasteczek Polskich Jarosław Samela 23 Arkadiusz Bąk Związek Województw RP 24 Grigor Szaginian Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce Prezydent Ostrowca Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Przewodniczący Sejmiku Województwa Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 25 Marian Buras Burmistrz Gminy Morawica Związek Gmin Wiejskich RP 26 Tadeusz Tkaczyk Wójt Gminy Strawczyn 27 Piotr Dołęga STRONA RZĄDOWA Główny Specjalista w Wydziale RPO ds. Rozwoju Gospodarczego w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych 28 Ministerstwo Rozwoju Agata Wolnicka 29 Przemysław Herman 30 Dominika Tadla 31 Ministerstwo Elżbieta Kroszczyńska Cyfryzacji 32 Jakub Ostałowski Główny Specjalista w Wydziale RPO ds. Rozwoju Gospodarczego w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych Naczelnik Wydziału Ewaluacji w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Z-ca Dyrektora w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Radca Ministra w Departamencie Koordynacji Funduszy Europejskich Radca Prawny w Departamencie Koordynacji Funduszy Europejskich 3

5 33 Piotr Czopek Departament Energii Odnawialnej Ministerstwo Energii 34 Jacek Wójcicki Ministerstwo Energii Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Minta Agnieszka Sztymelska - Opas 37 Przemysław Saltarski Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 38 Andrzej Sobieszek 39 Ministerstwo Środowiska Karolina Kowalska 40 Marek Gos 41 Ministerstwo Zdrowia Małgorzata Majewska 42 Dariusz Juszczyński 43 Maciej Długosz Ministerstwo Edukacji Narodowej 44 Anna Obara Specjalista w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Naczelnik Wydziału w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Radca Ministra w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Główny specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Przewodnicząca Rady Nadzorczej WFOŚiGW Z-ca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Główny specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich i e-zdrowia Główny specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich i e-zdrowia Z-ca Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Kielcach Wizytator w Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty 45 Biuro Pełnomocnika Rządu Wiesława Kowalska Naczelnik Wydziału 4

6 ds. Osób Niepełnosprawnych ds. Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej 46 Anna Kuna - Kasprzyk Specjalista w Biurze Pełnomocnika Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania Bartłomiej Dorywalski Jacek Sułek Świętokrzyski Urząd 49 Wojewódzki Andrzej Klimczak Pełnomocnik Wojewody ds. Równego Traktowania Urząd Wojewódzki - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju PRZEDSTAWICIELE PARTNERÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo - 50 Cezary Tkaczyk Handlowej Staropolska Izba Przemysłowo -Handlowa Wicedyrektor Staropolskiej Izby 51 Dorota Tekieli - Bisińska Przemysłowo - Handlowej 52 Rada Główna Nauki Regina Renz i Szkolnictwa Wyższego 53 Krzysztof Grysa Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prorektor ds. Innowacyjnej Gospodarki i Współpracy z Przemysłem 54 Bogdan Antoszewski Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 55 Barbara Zbroińska Prorektor ds. ogólnych Politechniki Świętokrzyskiej Prorektor ds. Rozwoju i finansów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 56 Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Anna Mikołajczyk 57 Publicznego Marcin Agatowski Fundacja PEStka 5

7 58 Sebastian Gralec 59 Monika Balicka Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych Horyzont 60 Anna Depczyńska Stowarzyszenie Świętokrzyskie Efektywne Wykorzystanie Energii 61 Artur Pawelec 62 Michał Braun Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 63 Renata Miszczuk 64 Waldemar Bartosz NSZZ Solidarność Zarząd Regionu 65 Zdzisława Gątkiewicz Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Kierownik Działu Pomocy Związkowej Zarządu Regionu NSZZ Solidarność 66 Elżbieta Drogosz 67 OPZZ Rady Województwa Renata Trela Przewodnicząca OPZZ Rady Województwa Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników w ZUChiAP Chemar S.A. 68 Zarząd Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Andrzej Matysek Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ 6

8 69 Stanisław Leśniewski 70 Aleksander Kabziński Pracodawcy RP 71 Monika Jaworska Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw Departament Funduszy Europejskich 72 Specjalista ds. Rozliczeń i Monitoringu Anna Kaczor-Małecka Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych 73 Lewiatan Paweł Wysocki Przedstawiciel ŚZPP Lewiatan 74 Izba Rzemieślników Małgorzata Szostkiewicz i Przedsiębiorców 75 w Kielcach Piotr Prędota Członek Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach Z-ca Dyrektora Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach 76 Andrzej Mochoń Prezes Zarządu Targi Kielce S.A. Business Centre Club Związku Pracodawców 77 Bożena Staniak Wiceprezes Zarządu Targi Kielce S.A. 78 Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach Sławomir Lipski OBSERWATORZY Kierownik oddziału audytu środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych 79 Beata Pałucka Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Desygnacji Katarzyna Łoza - 80 Departament Certyfikacji i Desygnacji Maksymiuk Ministerstwo Rozwoju 81 Joanna Kowalczyk Departament Certyfikacji i Desygnacji 82 Karina Kalisz Departament Certyfikacji i Desygnacji 7

9 83 Marcin Berliński Departament Certyfikacji i Desygnacji 84 Arkadiusz Lewicki Związek Banków Polskich 85 Paweł Gałecki Dyrektor Zespołu Związku Banków Polskich ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych Ekspert w Zespole ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych 86 Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Karol Kaczmarski Prezes Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Fundacja - Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach Świętokrzyska Sieć Współpracy Świętokrzyska Federacja Oświatowa Szansa" Ryszard Nosowicz Prezes Zarządu Beata Spudy Prezes Dariusz Kurcman Prezes Zarządu 90 Kielecki Bank Żywności Marcin Kozak Dyrektor Kieleckiego Banku Żywności Prezydium Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Katarzyna Kozłowska Caritas Diecezji Kieleckiej Barbara Jakacka - Green 94 Ministerstwo Rozwoju Katarzyna Gromek Urząd Marszałkowski Województwa - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Andrzej Michalski Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Infrastruktury Transportowej Departamentu Programów Ponadregionalnych FUNKCJA DORADCZA 95 Komisja Europejska Monika Chaba Manager Programu w ramach Dyrekcji Generalnej 8

10 96 Karolina Tilman ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL) Manager Programu w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO) 97 Wolfgang Munch Z-ca Dyrektora Wydziału ds. Polski w DG Regio 9