w województwie małopolskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w województwie małopolskim"

Transkrypt

1 577 Ekonomicznej w Krakowie 2002 Zbigniew Michalik Katedra Przedsiębiorczości I Innowacll Dostępność usług finansowych w województwie małopolskim l. Analiza rynku finansowego wolewództwa małopolskiego 1.1. System bankowy Wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych działających na rynku powoduje nasilanie się konkurencji między tymi podmiotami. Pojęcie to nie odnosi się jednakże wyłqcznie do rynkowej oferty (towarów, usług) podmiotów gospodarczych. Konkurencyjność może wzrastać także w sposób pośredni, poprzez odpowiednie wykorzystanie ofert firm finansowego otoczenia biznesn. Decyzja dotycząca wyboru drogi rozwojn firmy za pomocą środków własnych, kredytu bankowego czy leasingu znajdzie swe odbicie w zmianie pozycji firmy wobec konkurentów na rynku. Opracowanie to ma na celu ukazać dostępność usług finansowych na terenie województwa małopolskiego. Najważniejszym niewątpliwie elementem rynku finansowego dła małych i średnich przedsiębiorstw jest systcm bankowy. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o d z iałalno ści gospodarczej każda firma zobowiązana jest do posiadania rachunku bankowego. Wszystkie operacje powy żej 3000 euro mus zą być realizowane za po ś rednictwem banku. Jeśli łąc z ne rozliczenia z jedną firmą osiągną w miesi'lcu euro, w n,lstępnym miesiącu rozliczenia z tą firmą dokonywane są za pośrednictwem banku już po przekroczeniu 1000 euro. Wymogi te nie dotyczą firm opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego, rycz altu kwotowego i wykonnj1lcych wolne zawody. Na terenie województwa znajdnją się centrale czterech banków: Banku Przemysłowo-Handlowego SA, Bankn Wspólpracy Regionalnej SA, Pierwszego Polsko-Amerykmlskiego Banku SA i BWR Realbanku SA, przy czym tylko pierwszy z wymienionych jest w stanie uclzielać kredytów w wysokości powyżej 100 mln zł, czyli finansować znaczące inwestycje o charakterze infras truktl\l'ułnym. Niemniej jednak w zakresie bankowości detalicznej i obsługi dominujących na krakowskim rynku przedsiębiorstw małych i średnich, kra-

2 I,.. Zbigniew lviichalik kowski sektor bankowy dostarcza zainteresowanym ofertę wszystkich dostępnych w kraju usług finansowych. BWR SA kładzie duży nacisk na obslugę instytucji samorządowych, a także malych i średnich przedsiębiorstw na poludniu Polski. Do sektora MSP adresowana jest również oferta PPAB SA, którego udziałowcem jest Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. Z 15 największych polskich banków 13 posiada swe placówki na terenie Małopolski. W województwie malopolskim dziala też ok. 115 banków spółdzielczych wraz z oddziałami. Ich liczba w najbliższym czasie ulegnie zapewne zmianie, gdyż tylko ok. 25% z nich (w skali kraju) posiada fundusze wlasne w wymaganej kwocie 300 tys. euro. Podstawowe wielkości charakteryzujące banki zostały przedstawione w tabeli 1. Specjalną ofertę banków skierowaną do przedsiębiorców są karty platnicze typu Business. Slużą onc do pokrywania wydatków podczas podróży służbowych. Karta Visa Business zaopatrzona jest w wiele dodatkowych uslug oferowanych przez Visa International, takie jak pomoc medyczna i prawna, ubezpieczenia, preferencje przy rezerwacji miejsc w hotelach, przy czym uslugi te przysługują każdemu posiadaczowi karty bez względu na bank, w którym została wydana. Także karta Eurocard/Mastercard Business posiada atrakcyjne uslugi dodatkowe. W ramach programu "Travel and Entertainment" posiadacze kart mogą korzystać z atrakcyjnej oferty turystycznej, wypoczynkowej i rozrywkowej oferowanej przez znane linie lotnicze, najwyższej klasy hotele i restauracje, agencje koncertowe i rozrywkowe. Banki wydające te karty zostaly wyszczególnione w tabeli 2. System Home Banking jest nowoczesn'l formą komunikacji pomiędzy firmą a bankiem. Polega na korzystaniu z usług bankowych za pomocą ogólnodostępnych sieci komputerowych oraz telefonicznych i komputera osobistego. Umożliwia przeprowadzanie operacji finansowych bez konieczności opuszczania własnego biura. Można na bieżąco kontrolować przepływy pieniężne na rachunku bankowym dzięki otrzymywaniu pełnej i aktualnej informacji. Banki oferujące Home Banking zostały ukazane w tabeli 2. Faktoring jest krótkoterminową formą finansowania przedsiębiorstwa, alternatywną do kredytu. Zapewnia bieżącą płynność finansową, rozwiązuj:)c problemy zatorów płatniczych firmy. Bank w ramach zawartej umowy faktoringowej wykupuje wierzytelności handlowe podmiotów gospodarczych, których zbywalność nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Wykup wierzytciności poprzez faktoring następuje na podstawie przedstawionych każdorazowo faktur. Bank wypłaca tzw. zbywcy kwotę rówihj sumie wierzytelności wynikającej z faktury, pomniejszoną o należne odsetki, marżę i prowizję. Prowizja zależy od terminów platności wykupywanych wierzytelności oraz oceny ryzyka. Odsetki ustalane są na podstawie codziennych notowat\ stawki WIBOR na rynku międzybankowym. Umowa faktoringowa pociqga za sobą konieczność złożenia zabezpieczell. Banki oferujące uslugi faktoringowe zostały ukazane w tabeli 2.

3 . ma/opolskim Tabela I. Podstawowe dane charakteryzujijce bnnki dzia ł aj ące na terenie województwa Poz. B,mk Fun- Dyna- Depo- Zmiana dusze Krcdy.y Zysk mi k:! Zatrud- zaljlldwłas n e (1II1n zl) kredytów zy' y "ello nienie (mln zl)!iicnia (mln zl) (mln zl) (w %) (w %)... I PKOBP 2474, , , , , , I B ,8 8546, , ,9 577,5 426O,-3, PEKAO I 283, ,8 54, ,9 308, II 291-4, BSK , ,5 30, ,3 193, ,3 "" PBK 968,8 4371,2 33,1 7241,9 272, , BPB 937, ,9 32, ,9 3 13, , BRE , ,9 50,6 3284,2 146, I , BOZ 753, ,1 5,7 8678,4 470, ,0 10 BZ 581, , ,5 140,S ,5... II WBK , , ) ,4 11 8, J3 BDK 463,5 2473,9 24,2 3457,2 103, ,5 14 Kredyt Bank 389, ,2 224, ,7 73, ,7 PBI ' Pll G 387,8 7876,5 23,9 3227,1 125, ,4 19 "' BoS ' 266,7 I 515,5 67,0... I 741, I , Ra iffciscn ,4 6 18,8 89, ,5 18, , Crcditanstalt 156,6 490,6 43,6 950,0 7, ,7 28 DB Polska 135,8 229,6 139,8 231,4 6, , BWR , , , , , Invcst Bank 95,5 723,4 52,0 987,1 11, ,7 34 PPABank 87,5 311,2 74,2 380,7 13,7 40& 32, BIG Bank 58,8 886,2 153, I 185,4 9, I , WBC 5 1,4 505,6 28,9.6.ą~. '.~ , II,o 44 GBG ,1 80,8 687,8 18, ,..3,3. 53 Gliwicki 28, 1 56,2-25,6 23 1,2 2, ,3 Bank 1 landl Malop. Bank 24,6 2,5-0,0 15, ,3 I~cgionalny Bank Unii ,8 32,3 49, , 1... ~?~!~?~i<.i.i,,~::~~ Ilank Spól. 13,0 3R, 1 70, , ,1 Rzemiosla Źrócl l o: Najlepsze 13allki'98, "Gazeta Bankowa" 199H. nr 26.

4 Michalik Tabela 2. Oferta banków działających na lerenie województwa Wyszczególnienie BPIi PPAB BWR BWR Realbank \3l-1 CrcditaIlslnlt BDK BOS PEKAO BOZ BRE BSK BZ BIG Bank Soc. Gencralc.. GBG l<rc.dyt.~ank.pbi..... PKB PKO BP PSO PSK Rniffeiscll WBK... WRe DB Polska 2r6dlo: opracowanie wlasllc. Kalla Karty ball- Karty Karta Visa Eurcilrd/ komatowe kredytowe Business Mastercard Faktoring Business X X X X X X X X X X Homc Banking Firmy leasingowe Leasing stanowić może jedno ze źródeł kapilału przedsiębiorstwa, oprócz kredytów bankowych czy pożyczek. Po lega na odpłatnym korzystaniu z cudzych środków trwałych. W rozwiniętych gospodarkach rynkowych leasing jest bardzo popularny. W ten sposób finansuje się blisko 30% inwestycji (w Polsce od kilku lat 5-7%). Przyczyny tego stanu rzeczy leżq w braku stabilnych przepisów. Polska jest jedynym, oprócz Bułgarii, krajem europejskim, w którym leasing samochodów osobowych nie jest prawnie dozwolony

5 Dostępność Lis/ag finansowych IV województwie małopolskim I (wynika to z ogranicze6 możliwości zaliczania opłat leasingowych w koszty uzyskania przychodów u leasingobiorcy). Podstawowq zaletą leasingu jest możliwość pozyskania dobra inwestycyjnego bez posiadania kapitału niezbędnego do bezpośredniego nabycia go. Opłaty wynikające z umowy mogą być tak ułożone, aby były pokrywane z dochodów czerpanych z przedmiotu leasingu. Większość działających na terenie Małopolski firm leasingowych to firmy posiadające centralę poza województwem. Z firm krakowskich można wymienić: Leasing Management, IKB Leas, Małopolskie Towarzystwo Leasingowe, Krakowskie Towarzystwo Leasingowe, Finanse Leasing. Charakterystykę poszczególnych firm (ze względu na przedmiot leasingu) przedstawia tabela 3. Usługami leasingowymi zajmuje się także wiele małych firm, nie stowarzyszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Leasingowych, stąd też w opracowaniu wymienione zostały firmy największe. 1,3. Towarzystwa ubezpieczeniowe Kolejnym elementem sektora finansowego są firmy ubezpieczeniowe. Rozmieszczenie ich placówek w Malopolsce nie oddaje w pełni zaangażowania firm w dzialalność ubezpieczeniową. Wynika to z faktu, że ważnym ogniwem sprzedaży polis są agenci ubezpieczeniowi, zajmujący się często sprzedażą ofert kilku firm. Wszystkie działające w regionie firmy ubezpieczeniowe to firmy ogólnokrajowe lub zagraniczne, gdyż Kraków nie jest siedzibą centrali żadnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Województwo dysponuje ponad stu placówkami, w których można kupować ubezpieczenia. Towarzystwa oferujące polisy majątkowe posiadają ok. 75 placówek (najwięcej PZU - 24), a firmy oferujące polisy na życie ponad 35 (PZU Życie - 17). Liczne towarzystwa ubezpieczeniowe proponują firmom leasingowym i ich klientom specjalne ubezpieczenie związane z ryzykiem utraty lub zniszczenia przedmiotu leasingu. Leasingodawca zyskuje wówczas pewność co do należytego zabezpieczenia majątku, ale uatrakcyjnia także swą ofertę poprzez stosunkowo niskie wówczas składki ubezpieczeniowe oraz możliwość ich równomiernego rozłożenia w czasie poprzez wliczenie w czynsz leasingowy. Działalnością taką zajmują się ATU, Filar, Polisa i Warta. Przedmiotem ubezpieczenia może być także czynsz leasingowy. W razie niewywiązania sie leasingobiorcy z obowiązku uiszczania rat leasingowych, ubezpieczyciel przejmuje na siebie część jego zobowiązali. Ten rodzaj ubezpieczenia oferuje większość towarzystw ubezpieczeniowych. Specyficznq firmą ubezpieczeniową jest Korporacja UbczpieczeJl Kredytów Eksportowych. KUKE SA współpracuje z bankami (z działających w Małopolsce są to: BI-I, BRE, BPl-l, PEKAO, BSK, Kredyt Bank PBI, BIG Bank, PBG, PBK, PKO BP, WBK, BZ, Raiffeisen, BDK) w zakresie wspólnego produktu bankowo-ubezpieczeniowego łączącego element ochrony ubezpieczeniowej należności eksportowych z możliwością otrzymania kredytu na sfinansowanie

6 Tabela 3. Ranking firm leasingowych prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego (według "Home&Market") Poz. Firma I BRE Leasing Warszawa 2 Eurpej"ski F un clusz L.eas lń g c;wy : Wrocław 5.~~~.. ~e.~.~i~~:.':.y.~~.~~~~.. 6 Centralne Towarzystwo Leasingowe. Warsza\... a 7 Carcade Invest Warszawa... 'j'g' : ~:~: (~~~~~:g :~~~ lee "i,\'roc'iil\v" 19 Lubelskie Towarzystwo.~easingowe.,. L.u.?I.i.~.. 26 Dolnośląskie Towarzystwo Lc~.i.~.g.~.wc. Wrocław 28 PBK Leasing Warszawa 30 ASC Co Ltd., Warszawa 36 Agroleasi.~g.Warszawa 40 Euro Fundusz Inwestyc yjny, Warszawa 48.~~~.i.~.~.. ~~~.~.~!?~~t.i~~.~.~.. 51 IKB Lcas. Kraków 59 VIENNA Lcas lnt. BieIsko- -Biała... 73'... ~PAB.ISra.l:':?~ b MTL, Kraków 62 c Finanse Leasing, Kraków a, b, c dane dotyczą całego 1997 r. Żródło: "Home&Market" 1998, nr I. Łączna Łączna wartość wartość aktywów aktywów Maszyny Komputery Środki Inne i urządzenia Samochody przekaza- przckazanych w lea- nych w lenbiurowy drogowego transportu i sprzęt transportu środki przemy- osobowe słowc sing w I pol. sing w I pol r r , , , , , ,0 87 z6i il 49'47Sif "ii526:tj' 34090, , , ,0 I 1525, , , , , ,4 7410,0 4449, f ,.~ ?}?~~~..... }.1.}~: ~.~~~.-?...q.p.....?~?:~ , , , ,0 0,0 0, , , ,0. 0, , , , ,0 0,0 0,0. S 92Sjj i""779ij... o:ci 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, l 130,0 8580,0 0,0 0,0 0,0 250, ,0 200,0 0, , ,0 0,0 f...? 260P , , , ,0 778, ,4 0,0 0,0 2040, ,0 0, ,0..~..o O O O O O chomości Niem- Udzial w rynku (w%) ~~,28 0, ,7 5,00 0,0 459 "ii,ii Lsi. 3180, , , , , ,0 0,49 0, ,0 028 ~P..... q.~~.. O I... O ii N <:r ~. ~. " ; " '" ;,- ~

7 Dostępl1o.fć usług finansowych HI województwie ma/opolskim I dzialalności eksportowej. Oferuje ubezpieczenie należności krótkotenninowych, ubezpieczenie kontraktów eksportowych. Dla eksporterów przystępuj'lcych do przetargów międzynarodowych, a także banków wystawiaj'lcych gwarancje eksporterom KUKE SA oferuje eksportowe gwarancje ubezpieczeniowe oraz ubezpieczanie ryzyka handlowego w eksporcie polegające na udzieleniu ochrony przed utratą należności spowodow,mych przejściową lub stałą utratą plynności przez kontrahentów zagranicznych. Produkt oferowany przez KUKE SA zapewnia nie tylko ubezpieczenie ryzyka handlowego, ale również uzyskanie syntetycznej informacji o sytuacji finansowej kontrahenta zagranicznego, co może zapobiec podpisaniu kontraktu z nierzetelnym kontrahentem lub będącym w zlej kondycji finansowej.,.4. Biura maklerskie Sektor MSP rzadko korzysta z usług biur maklerskich. Dotyczy to szczególnie firm zmieniających formę prawną na spółkę akcyjną. Na terenie województwa działa 12 bankowych biur maklerskich (wydzielonych jednak ze struktur bankowych) oraz 7 pozabankowych, przy czym krakowski Penetrator jest największym połskim niebankowym biurem maklerskim. 2. Kryteria oceny wpływu rozmlesc:zenla placówek finansowych na konkurencylność firm Pierwszym czynnikiem wpływającym na poziom konkurencyjności podmiotów gospodarczych jest liczba placówek świadczących uslugi finansowe. Na terenie województwa znajduje się ok. 220 oddzialów banków komercyjnych, co daje lo. miejsce wśród nowych województw, Liderem jest PKO BP, posiadający ok. 60 placówek, a na drugim miejscu znajduje się BPB SA. Ponad 20 swoich jednostek posiadają także Bank Sląski i PEKAO SA. W dalszej kolejności wymienić należy Kredyt Bank PBI, BWR SA oraz BOŻ SA. Banki spóldzielcze, podobnie jak firmy ubezpieczeniowe posiadają ok. l \O jednostek w regionie. Kolejne ogniwo rynku finansowego, firmy leasingowe mają na terenie województwa ok. 30 placówek, przy czym nie zależy zapominać, że uslugi leasingowe są świadczone także przez banki. W województwie jest ok. 45 biur maklerskich. Rozważania dotyczące wplywu liczby firm sektora finansowego na konkurencyjność podmiotów gospodarczych bylyby jednak zbyt dużym uproszczeniem, dlatego należy wzi'lć pod uwagę także lokalizację tych firm w województwie krakowskim. 85% placówek banków komercyjnych znajduje się w miastach powiatowych, natomiast 80% oddzialów banków spó1dzielczych mieści się w pozostalych miejscowościach. Firmy ubezpieczeniowe także zlokalizowane S'l glównie w miastach powiatowych (85%), tak jak firmy leasingowe i biura maklerskie. Analizując sytuację w poszczególnych powiatach, można stwierdzić,

8 I Zbigniew Michalik że dominującą rolę odgrywają powiaty grodzkie: krakowski, tarnowski i nowosądecki. Ma to wpływ na korzyści osiągane także przez firmy zlokalizowane w obrębie odpowiednich powiatów ziemskich. Gęstą siecią placówek finansowych charakteryzują się szczególnie powiaty byłych województw katowickiego i bielskiego. Ponadto można wskazać powiaty proszowicki, brzeski, d'lbrowski, miechowski, czy suski, gdzie rynek finansowy opiera się na systemie bankowości spółdzielczej. Warto zaznaczyć, że ok. 50% firm leasingowych i biur maklerskich zlokalizowanych jest w Krakowie, co nie jest najlepszym prognostykiem co do przyszłości małopolskiego rynku finansowego. Kolejnym kryterium pomocnym przy analizie jest zróżnicowanie oferty poszczególnych podmiotów rynku finansowego. Wśród banków można wyróżnić banki wyspecjalizowane (np. Societe Generale, Invest Bank) i uniwersalne. Oprócz działalności podstawowej (kredytowanie, przyjmowanie depozytów) banki rozszerzają swą ofertę. Dotyczy to wydawania kart kredytowych, usług faktoringowych lub uslug typu Homc Banking (oferta banków zaznaczona została w tabeli 2). Część banków posiada także własną sieć bankomatów, ich rozmieszczenie zaś przedstawiono na rys. 2. Zróżnicowanie oferty firm leasingowych polega na różnicach dotyczących przedmiotulcasingu. Warto podkreślić, że dopiero połączenie lokalizacji placówek finansowych z ich ofertą może dać pełniejszy obraz rynku finansowego w danym powiecie. Całościowe rozpatrywanie tych czynników prowadzi do stwierdzenia, że dysproporcje między powiatami zachodnimi i wschodnimi ulegają zwiększeniu. Na wschodzie bowiem dominują banki spółdzielcze, które nie dysponujq tak różnorodną ofertą, jak banki komercyjne. 3. Podsumowanie Rozmieszczenie przestrzenne dostępności usług finansowych (rys. I) wskazuje na wciąż niedostateczną liczbę firm świadczących tego typu uslugi. W województwie malopolskim działa 25 spośród 91 banków komercyjnych, z czego zaledwie cztery to banki krakowskie. Ok. 115 banków spółdzielczych (9% ogólnej liezby ok banków) ma swą siedzibę na terenie województwa, ale liczba ta zapewne ulegnie zmianie ze względu na zbyt niską kwotę posiadanych funduszy wlasnych. Na terenie powiatów w zaehodniej częśei województwa relatywnie dużą liczbę placówek posiadają banki komercyjne, we wschodniej Małopolsce przeważają banki spóldzielcze. Stosunkowo nieliczne są krakowskie firmy leasingowe. Zajmują one dalsze miejsca w rankingu swej branży. Najprawdopodobniej także na rynku leasingu dojdzie do proeesów przejęć i aliansów. Na terenie województwa firmy leasingowe zlokalizowane są w Krakowie, Tarnowie i kilku miastach zachodnicj części województwa. Rozmieszczenie firm ubezpieczeniowych jest bardziej równomicrne, posiadają one placówki we wszystkich powiatach, najwięccj zaś punktów posiaclajq PZU SA, Filar, TU PBK i Polisa.

9 Dostępność IIs/ug finansowych w województlvie ma/opolskim I,. ]-,0,. 110 Il.,, Objaśnieniu zli 7.ytych oz naczeń O - bank komercyjny - bank spó łd zie l czy... - firma ubezpieczeniowa - biuro maklerskie - firma leasingowa Rys. l. Rozmieszczenie instytucji finansowych na terenie województwa malopolskiego Zródlo: o pracow tllł je własne na podslawie źróde ł wewnę trzn yc h firm rcprczcnluj<lcych sektor fi nallsowy. Analizując sytuację rynku finansowego Małopołski w odniesieniu do poszczególnych powiatów, można SI wierdz i ć, że centrum finansowym województwa jest Kraków, duża liczba firm dziala la kże w pozostałych powiatach grodzkich - tarnowskim i nowo sądeckim. Stosunkowo dobra sytuacja panuje w powiatach ziemskich byłego województwa bielskiego i katowickiego, gdzie liczba placówek świadczących usługi finansowe jest o wiele bardziej rozbudowa na niż na terenie powiatów ziemskich byłego województwa nowosądeckiego i tarnowskiego, co powoduje, że małe i średnie firmy lej części województwa mają utrudniony dostęp do u sł u g rynku finansowego, a co za Iym idzie zmniejszają się możliwo ści rozwoju tych przedsiębiorstw oraz konku-

10 I Zbigniew Michalik EurnCI -.j(i IWIł - 19, PIW Br - lo I'EKAO-\l,nSK-H IIPII - 3!ISK - 2 I'KOIłP-l BWR-l Ellrone! - J, OSK - 3, PEKAO - 2, PKO EH' - 2, lias '11- L IlGŻ-I,KIII'[I[-1 Bl'H-4.IISK-J EurUl!e1 - l. PKOIIP-l PEKAO -1 IISK -I IWII -I PKO IJP-l I'EKAO- 2 BPIł -l, PKO llp-l DSK-l I'EKAO-l,IISK-1 BPIł-1.BWR-1, PKOBI'-I,UOZ-1 Kil PlJr - l Rys. 2, Rozmieszczenie bankomatów w województwie małopolskim Żródło: opracowanie własne na podstawie: rencyjność ich oferty rynkowej. Kwestia zależności pomiędzy stopniem rozwoju rynku finansowego a konkurencyjnością firm wymaga jednak dalszego pogłębienia tego tematu. Literatura Najlepsze banki'98, "Gazeta Bankowa" 1998, nr 26. RaI/king firmlea.l'ingowych. "Home&Market" 1998, nr ł 1. Sobczak D., Potencjal roz1l'ojll banków spółdzielczych Małopolski. "Bank Spółdzielczy" 1998, nr 6.

11 Dostępno.~d usług finansowych w województwie ma/opolskim I The Availability of Financial Services in the Małopolska Voivodship This articłe describes the financiał market ar the newly~created Małopolska voivodship, The author's anałysis was carried out on the basis of slich criteria as thc number and location of financial agencies and institutioils in the region as well as the services they affer. The author identifics lltrcc financial ccntrcs located in the administrative seats af municipał powiats and a lal'ger Ilulllber ar financial instituliolls in powiat.\' in the western part or the voivodship. This situation llleans that economic entities in the easlern part of the voivodship are less competitive.

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Polski eksport ze wsparciem KUKE Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR 411/09/03/EK Warszawa, 17.06.2003 r. DECYZJA Nr DAR...8.../2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Próg zgłoszenia do ubezpieczenia Saldo należności od poszczególnych kredytobiorców Zgłoszeni w celu ustalenia limitów kredytowych Klienci nazwani

Bardziej szczegółowo

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Katarzyna Smołka, Manager Regionu Katowice, 19.03.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego 2010 Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Warszawa, 20 października 2010 BGK podstawowe informacje o Banku (1/2) Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Twister

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Twister Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Twister Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Twister w pigułce: Zakres ubezpieczenia życie i dożycie Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A.

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A. GWARANCJE w Banku BGŻ S.A. Informacje ogólne Bank BGŻ jest jednym z 10 największych banków w Polsce. Od ponad 30-lat aktywnie działamy na rynku. Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Oferujemy produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Działalność ubezpieczeniowa

Działalność ubezpieczeniowa Ubezpieczenia Nieodłączną częścią naszego życia i składową każdego sukcesu jest podejmowanie ryzyka. InterRisk pomaga swoim Klientom przejąć nad nim kontrolę. Działalność ubezpieczeniowa Podstawą realizowanej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim

Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim Regionalny Fundusz wspierający Przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim powstał we wrześniu 2002 roku jako element realizacji Strategii województwa kujawsko-pomorskiego. W swoich założeniach Spółka

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016

FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016 FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016 LWÓWEK 12-08- Malta, 2015 luty r. 2013 Informacje o FRIPWW S.A. (Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu) Data

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

informacja wstępna do wniosku o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej DANE O DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY nr rejestru / wpisu data rejestru / wpisu...

informacja wstępna do wniosku o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej DANE O DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY nr rejestru / wpisu data rejestru / wpisu... informacja wstępna wniosku o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej DANE O DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY Data Nazwa Regon PKD Data rozpoczęcia działalności Adres NIP Ulica, nr Miejscowość k rejestr (rzaj)...

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych

Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych Karol Rozenberg Departament Wspierania Eksportu V Konferencja dla Budownictwa 21.05.2013 r. Plan prezentacji 1. Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bardziej szczegółowo

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Oferta bankowa dla małych i średnich firm jest bardzo zróżnicowana. Rocznie za korzystanie z konta i wydanej do niego karty można zapłacić od 0 zł

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006 Integracja Banków Pekao SA i BPH SA Warszawa, 16 listopada 2006 AGENDA 1 Kilka słów o Integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki 1 PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Łódź, 26 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 36/2015 Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Zarząd Redan

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj

Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj Analiza ofert instytucji finansowych posiadających akredytacje do udzielania gwarancji bankowych w ramach zaliczek wypłacanych przez ARiMR na wybrane działania PROW 20072013 Nabór wniosków w ramach PROW

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1g do Standardu IF nr 7 Bank BGŻ produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów Banku BGŻ włączonych do oferty produktowej projektu

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Obecnie 7 największych banków udziela 92 proc. wszystkich kredytów unijnych.

Obecnie 7 największych banków udziela 92 proc. wszystkich kredytów unijnych. Obecnie 7 największych banków udziela 92 proc. wszystkich kredytów unijnych. ING Bank Śląski jest najbardziej aktywnym bankiem na rynku kredytów unijnych - wynika z badań Instytutu Badań nad Gospodarką

Bardziej szczegółowo

Ranking "Faktor 2005"

Ranking Faktor 2005 Ranking "Faktor 00" Która firma faktoringowa jest najlepszym partnerem dla Twojej firmy? Redaktorzy Portalu Finansowego IPO.pl przeanalizowali atrakcyjność faktorów działających na rynku polskim. Efektem

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DDF2-411/34/02/AI/DL Warszawa, 2003.03.21 DECYZJA Nr DDF-15/2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego.

Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego. Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego Jarosław Myjak Wiceprezes Zarządu Banku PKO Bank Polski Słabnące tempo wzrostu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych III Konferencja Czerwiec 2009 Misja MFPK Sp. z o.o. Celem Funduszu jest pomoc przedsiębiorcom z segmentu MŚP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r.

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r. Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu Poznań, 8 maja 2014 r. więcej o faktoringu więcej o sprzedaży Ile kosztuje faktoring? Komu zaproponować faktoring? Jak wygląda proces sprzedażowy w BFS?

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw B 316447 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Kredyty inwestycyjne dla firm raport Money.pl

Kredyty inwestycyjne dla firm raport Money.pl - raport Money.pl Nawet kilkaset tysięcy złotych na indywidualnie ustalonych warunkach tyle przedsiębiorcy mogą uzyskać w ramach kredytu. Można je przeznaczyć na rozwój firmy, a odsetki odliczyć od przychodów.

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne Forum Współpracy Biznesowej Olsztyn, 18 marca 2011 r. Bogdan Włodarczyk Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego 1. PKO Bank Polski na rynku 2.

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku

Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku V edycji PBS w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku Laureat konkursu -uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r. Warszawa, 202.07.02 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 20 r. Badaniem GUS zostało objętych 39 podmiotów prowadzących w 20 r. działalność faktoringową. W badanej zbiorowości było 20

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Leasingowy Kompleksowe narzędzia finansowania inwestycji jako element wsparcia rozwoju rynku Agro

Europejski Fundusz Leasingowy Kompleksowe narzędzia finansowania inwestycji jako element wsparcia rozwoju rynku Agro Europejski Fundusz Leasingowy Kompleksowe narzędzia finansowania inwestycji jako element wsparcia rozwoju rynku Agro Sławomir Dudziak Dyrektor Sprzedaży Agro Grupa Crédit Agricole lider bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. Część I WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1 Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Spis treści: Wstęp. Część I WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1 Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Bankowość korporacyjna. Maciej S. Wiatr Bankowość korporacyjna obejmuje w ujęciu szerokim zbiór specjalistycznych operacji finansowych wykonywanych przez banki komercyjne lub ich piony organizacyjne na

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZłoŜony przez:...... telefon: (firma)... (dom)...

Bardziej szczegółowo