FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO"

Transkrypt

1 FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE SEKCJA YWIENIA DO I POZAJELITOWEGO 2009

2 FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO Opracował zespół w składzie: mgr farm. El bieta Balcerzak Szpital Kliniczny Przemienienia Paƒskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie dr n. farm. Maria Ciszewska-J drasik Zakład Farmacji Stosowanej Warszawski Uniwersytet Medyczny mgr farm. Alina Górecka Szpital Kliniczny im. Heliodora Âwi cickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mgr farm. Joanna Jackowska-Janda Uniwersytecki Szpital Dzieci cy w Krakowie dr n. farm. Hanna Jankowiak-Gracz Szpital Kliniczny Przemienienia Paƒskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mgr farm. Stanisława Krystynowicz Uniwersytecki Szpital Dzieci cy w Krakowie mgr farm. Anna Łohynowicz Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mgr farm. Krystyna Malinger Ginekologiczno-Poło niczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mgr farm. Gra yna Rembowska Szpital Kliniczny im. Heliodora Âwi cickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mgr farm. Ewa Tobolska-Klimek Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Gdaƒsku mgr farm. Bo enna Tondys Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Edmund GrzeÊkowiak prof. nadzw. dr hab. Edmund Sieradzki Redakcja: mgr farm. Ilona Anisimowicz ZATWIERDZONE PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE SEKCJ YWIENIA DO I POZAJELITOWEGO Rok wydania

3 S OWO WST PNE Zawód farmaceuty szpitalnego zaliczany jest bez wàtpienia do grupy zawodów zaufania publicznego, w stosunku do których społeczeƒstwo oczekuje spełnienia pewnej misji. Wdra ane obecnie globalne strategie farmakoterapeutyczne sprawiajà, e współczesny farmaceuta szpitalny to nie tylko wybitny technolog postaci leku, profesjonalnie przygotowany analityk w dziedzinie oceny jakoêci i biodost pnoêci leku, aktywny w odniesieniu do pacjentów i innych członków zespołu terapeutycznego uczestnik opieki zdrowotnej, ale tak e wysokiej klasy członek interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, współodpowiedzialny za optymalizacj, bezpieczeƒstwo i skutecznoêç przyj tych procedur terapeutycznych. Kliniczny charakter współczesnej farmacji szpitalnej przejawia si tak e w uczestniczeniu farmaceutów szpitalnych w monitorowaniu działaƒ niepo àdanych, badaniach klinicznych leków, terapeutycznym monitorowaniu st eƒ leków czy wykorzystywaniu znajomoêci farmakokinetyki w ustalaniu schematów dawkowania. Szczególnà aktywnoêcià zawodowà farmaceutów szpitalnych jest równie indywidualizacja dawkowania, realizowana w opracowywaniu i wdra aniu standardów jakoêciowych w farmacji onkologicznej, standardów sporzàdzania mieszanin do ywienia pozajelitowego czy wprowadzania systemów unit-dose. Wymienione wy ej aktywnoêci zawodowe współczesnego farmaceuty szpitalnego Êwiadczà dobitnie nie tylko o swoistej słu bie na rzecz pacjentów, ale tak e o realizacji społecznej misji, której nadrz dnym celem jest dobro i zdrowie pacjenta. Z tym wi kszym zadowoleniem nale y przyjàç i zaakceptowaç Farmaceutyczne standardy sporzàdzania mieszanin do ywienia pozajelitowego opracowane przez zespół farmaceutek szpitalnych, reprezentujàcych oêrodki akademickie w Gdaƒsku, Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Przejawem wielkiej odpowiedzialnoêci zawodowej Autorek niniejszego opracowania jest nie tylko przytoczenie obowiàzujàcych podstaw prawnych, regulujàcych zasady sporzàdzania mieszanin do ywienia pozajelitowego w aptece szpitalnej, prezentacja wymogów dotyczàcych pomieszczeƒ do ich przygotowywania, standaryzacji procesów sporzàdzania i kontroli preparatów, klasyfikacji i utylizacji odpadów, ale tak e przedstawienie problemów dotyczàcych tzw. domowego ywienia pozajelitowego. Nale y stwierdziç, e prezentowane przez Autorki poglàdy w tym wzgl dzie całkowicie korelujà ze stanowiskiem Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia 13 lutego 2009 i doskonale wpisujà si w poszukiwanie konstruktywnych, prawno-technologiczno- -logistycznych rozwiàzaƒ dla dobra pacjenta. Prof. dr hab. Edmund GrzeÊkowiak Krajowy Konsultant ds. Farmacji Szpitalnej 3

4 FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO S OWO WST PNE Dynamiczny rozwój leczenia ywieniowego i wielka ró norodnoêç zastosowaƒ w praktyce klinicznej wymaga wysoko specjalistycznej wiedzy w zakresie zastosowaƒ oraz produkcji preparatów do ywienia pozajelitowego i dojelitowego. Zgodnie z Prawem farmaceutycznym w odniesieniu do aptek szpitalnych, usługà farmaceutycznà jest mi dzy innymi sporzàdzanie leków do ywienia pozajelitowego. Aktualnie na Êwiecie produkcja leków w przemyêle czy w aptekach powinna odbywaç si zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Wytwarzania. Jednym z istotnych elementów Dobrej Praktyki Wytwarzania jest standaryzacja procesów produkcji. W skład zespołu, który podjàł si opracowania farmaceutycznych standardów sporzàdzania mieszanin do ywienia pozajelitowego, wchodzà znakomici farmaceuci pracujàcy w ró nych oêrodkach akademickich w Polsce. Aktywnie uczestniczà oni w krajowych i mi dzynarodowych zjazdach, których wiodàcà tematykà jest zagadnienie ywienia pozajelitowego, prezentujàc tam swoje wyniki i doêwiadczenia w tym zakresie. Koncepcja opracowanych standardów sporzàdzania mieszanin do ywienia pozajelitowego jest logiczna i chronologicznie obejmuje wszystkie etapy zwiàzane z wytwarzaniem produktów leczniczych spełniajàcych wymagania farmakopei, ich kontrole oraz utylizacj. Na szczególnà uwag zasługuje umieszczenie w opracowaniu schematu organizacyjnego pomieszczeƒ przeznaczonych do sporzàdzania mieszanin do ywienia pozajelitowego. Opracowanie to nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, kiedy organizowane sà nowe pracownie w szpitalach. Opracowanie standardów sporzàdzania mieszanin do ywienia pozajelitowego w neonatologii daje r kojmi, e stosowanie mieszanin w praktyce klinicznej u noworodków urodzonych przedwczeênie b dzie bezpieczne i efektywne klinicznie. Poszczególne rozdziały zostały opracowane zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania. Zawarte treêci pozwalajà na prawidłowe sporzàdzanie mieszanin do ywienia pozajelitowego przeznaczonych dla chorych dorosłych, pediatrycznych i neonatologicznych. W oparciu o opracowane standardy sporzàdzania mieszanin do ywienia pozajelitowego powinny odbywaç si systematyczne szkolenia farmaceutów, lekarzy i piel gniarek, a tak e powinny one byç uwzgl dnione w programach kształcenia studentów na Wydziałach Farmaceutycznych. Przestrzeganie opracowanych i obowiàzujàcych schematów znacznie ułatwi prac, zminimalizuje ryzyko popełniania bł dów, a przez to poprawi bezpieczeƒstwo stosowania mieszanin do ywienia pozajelitowego w praktyce klinicznej. Prof. nadzw. dr hab. Edmund Sieradzki Kierownik Zakładu Farmacji Stosowanej Warszawski Uniwersytet Medyczny 4

5 SPIS TREÂCI 01. Wprowadzenie Definicje i okreêlenia Podstawy prawne Pomieszczenia do sporzàdzania mieszanin do ywienia pozajelitowego ( P) Badania przestrzeni pracy oraz personelu Personel Przygotowanie pracownika do pracy w warunkach aseptycznych Przygotowanie produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych przed wprowadzeniem ich do aseptycznego boksu Recepta Etykieta Ogólne zasady sporzàdzania mieszanin do P Sporzàdzanie mieszanin metodà grawitacyjnà Sporzàdzanie mieszanin za pomocà biurety Sporzàdzanie mieszanin w neonatologii Sporzàdzanie mieszanin w workach gotowych do u ycia (RTU) Sporzàdzanie mieszanin za pomocà pomp sterowanych komputerowo Zalecane Êrodki ostro noêci podczas sporzàdzania, przechowywania i podawania mieszanin do P Kontrola procesu sporzàdzania mieszanin do P Utylizacja Szkolenia Domowe ywienie pozajelitowe PiÊmiennictwo

6 FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO 1. WPROWADZENIE ywienie pozajelitowe ( P) jest obecnie rutynowo stosowanà metodà leczenia chorych, którzy nie mogà od ywiaç si drogà przewodu pokarmowego. Jednym z najistotniejszych czynników decydujàcych o skutecznoêci P jest poda choremu kompletnej, stabilnej mieszaniny od ywczej o składzie dostosowanym do jego indywidualnych potrzeb. O jakoêci mieszaniny decydujà przede wszystkim warunki i sposób jej wykonania. Podstawowe znaczenie ma równie odpowiednio wyszkolony, kompetentny personel farmaceutyczny przygotowany do realizacji powierzonych mu zadaƒ. Sporzàdzanie mieszanin do ywienia pozajelitowego musi odbywaç si w aptece szpitalnej, zgodnie z obowiàzujàcymi aktami prawnymi i opracowanymi procedurami. Daje to gwarancj uzyskania produktu o po àdanej i powtarzalnej jakoêci. Dynamiczny rozwój leczenia ywieniowego, wprowadzenie go do codziennej praktyki w wielu szpitalach wpłyn ły na zwi kszenie aktywnoêci farmaceutów szpitalnych w zakresie realizacji usługi farmaceutycznej, jakà jest sporzàdzanie mieszanin do P. Zaistniała potrzeba opracowania uaktualnionych, dostosowanych do obecnych wymagaƒ, farmaceutycznych standardów sporzàdzania mieszanin do P tj. dokumentów, które w uporzàdkowany sposób opisujà jakie czynnoêci, w jakiej kolejnoêci, przez kogo i w jakich warunkach majà byç wykonywane. Zatwierdzone przez Krajowego Konsultanta ds. Farmacji Szpitalnej standardy mogà ułatwiç rozmowy kierowników aptek z dyrekcjami szpitali na temat dostosowania pomieszczeƒ i wyposa enia aptek szpitalnych do obowiàzujàcego Prawa farmaceutycznego. Celem standardów jest pomoc farmaceutom w organizacji pracowni P oraz prawidłowym sporzàdzaniu mieszanin do P, przeznaczonych dla chorych dorosłych, pediatrycznych i neonatologicznych. Ka da pracownia P, w oparciu o Farmaceutyczne Standardy, powinna opracowaç własne, dostosowane do lokalnych warunków pisemne procedury i instrukcje. Dobra organizacja pracy, ÊciÊle zwiàzana z przestrzeganiem standardów i procedurpost powania, daje gwarancj bezpieczeƒstwa oraz pewnoêci, e ka dy preparat b dzie sporzàdzony w prawidłowy sposób, a dodatkowo skraca czas pracy i przynosi oszcz dnoêci ekonomiczne. Poprzez dobrà organizacj pracy mo na osiàgnàç zadowalajàcy standard Dobrej Praktyki Wytwarzania nawet przy ograniczonej powierzchni, wyposa eniu oraz kosztach. Bezpieczeƒstwo, które w Unii Europejskiej stawiane jest wy ej ni jakoêç, musi byç gwarantem naszej pracy na rzecz chorych. Mo emy osiàgnàç je poprzez: standaryzacj sporzàdzania mieszanin do P, kontrol i walidacj warunków wytwarzania oraz wiedz, którà musimy nabyç, aby byç partnerem dla lekarza i pacjenta. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy: podstawy prawne sporzàdzania mieszanin do P w aptece szpitalnej, schemat pracowni P, wymagane badania przestrzeni pracy oraz personelu, ró ne metody sporzàdzania mieszanin zasady post powania na poszczególnych etapach pracy, kontrol procesu, utylizacj odpadów. Poszczególne tematy zostały opracowane w oparciu o wytyczne Dobrej Praktyki Wytwarzania, obowiàzujàce akty prawne, piêmiennictwo, a tak e wieloletnie doêwiadczenia własne. 6

7 WPROWADZENIE 2. DEFINICJE I OKREÂLENIA All-in-One metoda ywienia pozajelitowego systemem jednego pojemnika, w którym mieszane sà wszystkie substancje od ywcze. Aseptyka post powanie zapobiegajàce lub niedopuszczajàce do zaka enia. Działanie takie ma zapewniç jałowoêç produktu leczniczego. Chory leczony ywieniem pozajelitowym lub dojelitowym osoba, która z powodu braku mo liwoêci poda y substancji od ywczych drogà naturalnà w iloêci wystarczajàcej do utrzymania przy yciu, wymaga całkowitego lub suplementarnego podawania substancji od ywczych do ylnie, przez zgł bnik lub przetok od ywczà. Czàstki obiekty stałe o wymiarach w przedziale 0,1 10 μm (np. czàstki emulsji tłuszczowej, czàstki mechaniczne w powietrzu, płynach). CzystoÊç mikrobiologiczna nieobecnoêç drobnoustrojów w iloêci wi kszej ni dopuszczona dla danej klasy czystoêci. Data wa noêci data, przed upływem której dany produkt leczniczy i wyrób medyczny spełnia wszystkie ustalone wymagania, a po upływie której nie mo e byç stosowany. Dezynfekcja zabicie lub inaktywacja drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form przetrwalnikowych za pomocà Êrodków fizycznych lub chemicznych. Dobra Praktyka Wytwarzania (Good Manufacturing Practice) system zapewnienia jakoêci, obejmujàcy zasady prawidłowego post powania podczas wytwarzania i kontroli produktów leczniczych. Etykieta nalepka lub napis zawierajàcy informacje o zawartoêci opakowania. Filtr HEPA (High-Efficiency Particulate Air Filter) filtr absolutny, słu àcy do oczyszczania powietrza, zatrzymujàcy w 99,9997% czàstki o Êrednicy 0,3 μm i wi ksze, zapewniajàcy nawiew laminarny jałowego powietrza. JałowoÊç nieobecnoêç zdolnych do ycia drobnoustrojów. Klasa czystoêci powietrza okreêlona liczba czàstek mechanicznych i ywych drobnoustrojów w jednostce obj toêciowej powietrza. Laminarny przepływ jałowego powietrza przepływ liniowy, jednokierunkowy 7

8 FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO jałowego powietrza, o jednostajnej pr dkoêci; mo e byç pionowy lub poziomy. Lek recepturowy produkt leczniczy sporzàdzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej. Mieszanina do ywienia pozajelitowego mieszanina wszystkich substancji od ywczych o ÊciÊle okreêlonym składzie, podawana pozajelitowo. Mieszanina do ywienia pozajelitowego na zapas mieszanina przygotowana na kilka dni przed planowanym podaniem pacjentowi, przechowywana w obni onej temperaturze. Monitorowanie systematyczne wykonywanie, w sposób ciàgły lub w regularnych odst pach czasu, z góry zaplanowanych pomiarów w celu stwierdzenia, czy wymagane warunki sà cały czas spełniane. Najgorszy przypadek sposób przeprowadzenia walidacji polegajàcy na udowodnieniu, e nawet w najgorszych mo liwych warunkach prowadzenia procesu wytwarzany jest produkt spełniajàcy wymagania z góry ustalonej jakoêci. NiezgodnoÊci niepo àdane oddziaływania wyst pujàce pomi dzy poszczególnymi składnikami mieszaniny do ywienia pozajelitowego w tzw. fazie farmaceutycznej, tj. w czasie przygotowywania, przechowywania i podawania. Obszar krytyczny obszar znajdujàcy si wewnàtrz strefy przestrzeni czystej, w którym wykonywane sà czynnoêci aseptyczne obarczone najwi kszym ryzykiem ska enia. Pomieszczenie czyste pomieszczenie o okreêlonej i kontrolowanej iloêci zanieczyszczeƒ czàstkami stałymi i drobnoustrojami, zbudowane i u ytkowane w taki sposób, aby ograniczyç wprowadzanie, powstawanie i gromadzenie si zanieczyszczeƒ. Procedura opis trybu post powania lub sposobu wykonania czynnoêci zwiàzanych z wytwarzaniem, badaniem, stosowaniem lub dystrybucjà produktów leczniczych czy wyrobów medycznych. StabilnoÊç zdolnoêç do zachowania przez produkt wymaganych cech bàdê właêciwoêci w zakresie ustalonych granic, po przechowywaniu przez okreêlony czas w odpowiednich warunkach. Strefa czysta wszystkie pomieszczenia czyste, odizolowane od innych pomieszczeƒ wspólnym systemem Êluz. 8

9 DEFINICJE I OKREÂLENIA Âluza zamkni ta przestrzeƒ przeznaczona do przemieszczania si ludzi lub materiałów z pomieszczeƒ o ró nych klasach czystoêci powietrza. Test media fill test aseptycznego napełniania; symulowany wlew po ywki wykonywany w celu walidacji i kontroli aseptycznego procesu wytwarzania. Walidacja procesu uzyskanie udokumentowanych dowodów na to, e okreêlony proces pozwala, z wysokim stopniem zaufania, wytwarzaç w sposób powtarzalny produkt spełniajàcy wymagania o ustalonej z góry jakoêci. WartoÊç CAN (Critical agregation number) krytyczne st enie elektrolitów, które mo e wywołaç agregacj czàstek emulsji tłuszczowej; dla stabilnych mieszanin CAN <600. WczeÊniak pacjent neonatologiczny, według definicji WHO, noworodek urodzony przedwczeênie po 22. tygodniu cià y, a przed ukoƒczeniem 37. tygodnia cià y (t.c.). WczeÊniactwo skrajne noworodki urodzone przed ukoƒczeniem 32. t.c.: noworodki z małà masà ciała (LBW) <2500 g; z bardzo małà masà ciała (VLBW) <1500 g; ze skrajnie małà masà ciała (ELBW) <1000 g. ywienie pozajelitowe domowe dotyczy pacjentów, którzy nie wymagajà dalszej hospitalizacji, w stanie zdrowia umo liwiajàcym bezpieczne leczenie w warunkach domowych bez koniecznoêci stałej kontroli metabolicznej i całodobowej obserwacji, natomiast z powodu braku mo liwoêci poda y substancji od ywczych w iloêci wystarczajàcej do utrzymania przy yciu drogà naturalnà, wymagajàcych całkowitego lub suplementarnego, długotrwałego podawania substancji od ywczych do ylnie. ywienie pozajelitowe immunomodulujàce podawanie êróde białka i energii oraz elektrolitów, witamin, pierwiastków Êladowych, wody drogà do ylnà z dodaniem substancji modulujàcych działanie układu immunologicznego: glutaminy i/lub kwasów tłuszczowych omega 3 z osobnych opakowaƒ w dawce nie mniejszej ni 1 ml/kg m.c./na dob Dipeptivenu i/lub Omegavenu. ywienie pozajelitowe kompletne podawanie êródel białka i energii oraz elektrolitów, witamin, pierwiastków Êladowych i wody drogà do ylnà. ywienie pozajelitowe niekompletne (cz Êciowe) podawanie êróde białka i energii, elektrolitów, tiaminy i wody drogà do ylnà. Leczenia takiego nie wolno prowadziç przez okres dłu szy ni dni, u chorych wyniszczonych oraz u krytycznie chorych. 9

10 FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO 3. PODSTAWY PRAWNE Ka da nowa aktywnoêç farmaceuty wymaga znajomoêci aktów prawnych, które okreêlajà sposób jej tworzenia, organizacji i wykonywania. Przedstawione ustawy i rozporzàdzenia majà fundamentalne znaczenie dla prawidłowego tworzenia i prowadzenia pracowni ywienia pozajelitowego. Zalecamy zapoznanie si z pełnym tekstem poni szych aktów prawnych. I. Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 wrzeênia 2001 r. z póêniejszymi zmianami (DZ. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 tekst jednolity) Art W odniesieniu do aptek szpitalnych usługà farmaceutycznà jest równie : 1) sporzàdzanie leków do ywienia pozajelitowego; Art. 90. Przy wykonywaniu w aptece czynnoêci fachowych mogà byç zatrudnieni wyłàcznie farmaceuci i technicy farmaceutyczni w granicach ich uprawnieƒ zawodowych. Art Technik farmaceutyczny posiadajàcy dwuletnià praktyk w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, mo e wykonywaç w aptece czynnoêci fachowe polegajàce na sporzàdzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych z wyjàtkiem produktów leczniczych majàcych w swoim składzie: 1) substancje bardzo silnie działajàce okreêlone w Urz dowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) substancje odurzajàce, 3) substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P okreêlone w odr bnych przepisach. 2. Technik farmaceutyczny, o którym mowa w ust.1, mo e równie wykonywaç czynnoêci pomocnicze przy sporzàdzaniu i przygotowywaniu preparatów leczniczych, o których mowa w art. 86 ust. 3 pkt 1 4 oraz pkt 6. II. Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzeênia 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeƒ wchodzàcych w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (DZ. U. z 2002 r. Nr 161, poz. 1338) W skład powierzchni podstawowej lokalu apteki szpitalnej wchodzà pomieszczenia wymienione w art. 1 pkt 1, 2 i 4 8, a tak e: 1) pomieszczenie do jałowego przygotowania leków; Je eli w aptece szpitalnej wykonywane sà leki do ywienia pozajelitowego i dojelitowego, leki cytostatyczne, koncentraty do hemodializy i dializy otrzewnowej lub płyny infuzyjne, to w skład powierzchni podstawowej wchodzà ponadto: 1) pracownia do przygotowywania płynów infuzyjnych z laboratorium kontroli jakoêci; 10

11 PODSTAWY PRAWNE Rodzaj i liczba pomieszczeƒ powinny wynikaç z rodzaju wykonywanych przez aptek czynnoêci, a tak e wykonywanych Êwiadczeƒ zdrowotnych przez placówk, w której apteka jest utworzona. III. Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzeênia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadaç lokal apteki (DZ. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1395) Materiały budowlane i wykoƒczeniowe zastosowane w lokalu apteki muszà spełniaç wymagania obowiàzujàce w odniesieniu do lokalu zakładu opieki zdrowotnej Instalacje znajdujàce si w aptece powinny byç wykonane zgodnie z odr bnymi przepisami Poszczególne pomieszczenia w aptece: 1) wyposa a si w odpowiednie urzàdzenia wentylacyjne, zapewniajàce minimum 1,5-krotnà wymian powietrza w ciàgu godziny; 2) rozplanowuje si w sposób zapewniajàcy prawidłowà organizacj pracy, bezpieczeƒstwo oraz bezkolizyjnoêç komunikacyjnà; 3) zabezpiecza si przed dost pem osób nieuprawnionych Pomieszczenia apteki, w których sà sporzàdzane, wydawane i przechowywane produkty lecznicze oraz wydawane i przechowywane wyroby medyczne, muszà byç wyposa one w urzàdzenia eliminujàce nadmierne nasłonecznienie Je eli apteka sporzàdza leki w warunkach aseptycznych, to podstawowe jej wyposa enie stanowià ponadto: 1) lo a z nawiewem laminarnym do przygotowania leków w warunkach aseptycznych, umieszczona w oddzielnym pomieszczeniu lub izbie recepturowej; Je eli w aptece sà sporzàdzane leki do ywienia pozajelitowego i dojelitowego, leki cytostatyczne, koncentraty do hemodializy i dializy otrzewnowej lub płyny infuzyjne, aptek wyposa a si ponadto odpowiednio w aparatur słu àcà do: 1) sporzàdzania leków do ywienia pozajelitowego; IV. Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzania apteki (DZ. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1565) Leki recepturowe i leki apteczne sporzàdzane sà w aptece na podstawie: 1) leki recepturowe: a) recepty lekarskiej, b) odpisu recepty lekarskiej; Opakowanie leku recepturowego, leku aptecznego i produktu leczniczego homeopatycznego musi byç zaopatrzone w etykiet aptecznà. 11

12 FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO Etykieta apteczna, o której mowa w ust.1, zawiera: 1) adres apteki oraz jej nazw, o ile apteka jà posiada; 2) skład leku, z zastrze eniem ust. 8 1 ; 3) sposób u ycia leku lub produktu; 4) dat sporzàdzenia leku lub produktu Etykieta apteczna dla leku recepturowego sporzàdzanego w aptece szpitalnej poza danymi, o których mowa w ust. 2, zawiera nazw oddziału, działu lub innej komórki organizacyjnej, dla której lek jest przeznaczony Etykieta apteczna dla leku aptecznego sporzàdzanego w aptece ogólnodost pnej, produktu leczniczego homeopatycznego, o którym mowa w 6 ust. 2 pkt 2, lub leku recepturowego przeznaczonego do iniekcji lub infuzji sporzàdzanego w aptece szpitalnej, poza danymi okreêlonymi w ust. 2, zawiera dodatkowo numer kolejnej serii sporzàdzanego leku lub produktu Etykiet aptecznà dla leku recepturowego przeznaczonego do iniekcji lub infuzji, sporzàdzanego w aptece szpitalnej, nale y oznakowaç: 1) napisem czarnym na niebieskim tle otoczonym czarnà obwódkà je eli w skład leku wchodzà Êrodki bardzo silnie działajàce; 2) napisem czerwonym na białym tle otoczonym czerwonà obwódkà je eli w skład leku wchodzà Êrodki silnie działajàce; 3) napisem czarnym na białym tle otoczonym czarnà obwódkà je eli w skład leku wchodzà inne Êrodki Etykiety apteczne, o których mowa w ust. 3 5, nale y oznakowaç: 4) danymi o sposobie stosowania, a w przypadku leków do iniekcji tak e informacjami o sposobie podawania leku Apteka musi prowadziç ewidencj sporzàdzanych w aptece leków recepturowych, leków aptecznych i produktów leczniczych homeopatycznych Ewidencja sporzàdzanych w aptece leków recepturowych zawiera: 1) dat i czas przyj cia recepty do realizacji; 2) dat i czas sporzàdzenia leku recepturowego; 3) numer kontrolny recepty; 4) imi, nazwisko i podpis osoby sporzàdzajàcej Ewidencj sporzàdzanych w aptece leków aptecznych oraz produktów homeopatycznych, o których mowa w 6 ust. 2, prowadzi si w formie ksià ki laboratoryjnej, która zawiera: 1 Ust. 8 dotyczy leków homeopatycznych 12

13 PODSTAWY PRAWNE 1) nazw, postaç farmaceutycznà, dawk ; 2) rodzaj, iloêç oraz seri substancji wyjêciowych; 3) podstaw sporzàdzenia leku aptecznego lub produktu leczniczego homeopatycznego, o której mowa w 6; 4) dat sporzàdzenia oraz numer serii; 5) iloêç sporzàdzonego leku aptecznego lub produktu homeopatycznego i iloêç opakowaƒ z okreêleniem zawartoêci opakowania jednostkowego; 6) termin wa noêci; 7) imi, nazwisko i podpis osoby sporzàdzajàcej Ewidencja, o której mowa w ust. 2 i 3, mo e byç prowadzona w formie elektronicznej. V. Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009 r. (DZ. U. z 2009 r. Nr 135, poz. 1114) zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymagaƒ Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) z dnia 1 paêdziernika 2008 r. (DZ. U. z 2008 r. Nr 184, poz. 1143) 2 OkreÊla zasady zarzàdzania miejscem wytwarzania oraz procesem wytwarzania produktów leczniczych poprzez polityk jakoêci. Rozporzàdzenie opisuje: szczegółowe wymagania dla Êrodowiska pracy do wytwarzania produktów leczniczych jałowych (np. klasy czystoêci powietrza itd.); zasady monitorowania jakoêci procesu wytwarzania; wymagania dotyczàce prawidłowego przygotowania pracowników uczestniczàcych w procesie wytwarzania produktów leczniczych; zasady walidacji Êrodowiska pracy, procedur procesu wytwarzania, personelu i produktu koƒcowego; zasady prowadzenia dokumentacji procesu wytwarzania produktów leczniczych jałowych oraz warunki dopuszczenia produktu do u ycia. VI. FARMAKOPEA POLSKA VII, VIII 3 Rozdział Biologiczne metody badania. Badanie jałowoêci stosuje si do substancji, preparatów lub produktów, które zgodnie z wymaganiami Farmakopei muszà byç jałowe. Rozdział opisuje szczegółowo dopuszczone metody badania (metod sàczków membranowych i metod bezpoêredniego posiewu), ich walidacj oraz zasady pobierania prób, obserwacji i interpretacji uzyskanych wyników. VII. Zarzàdzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia14 paêdziernika 2008 r. nr 82/2008 w sprawie okreêlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju Êwiadczenia zdrowotne kontrolowane odr bnie 2, 3 Oznacza informacj autorów o zakresie regulacji aktów prawnych, istotnych dla pracowni ywienia pozajelitowego, nie jest cytatem z aktu prawnego. 13

14 FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO Załàcznik nr 4 Opis Êwiadczenia ywienie pozajelitowe w warunkach domowych 2. Warunki wykonania Konieczne i niezb dne warunki lokalowe dla udzielenia Êwiadczenia apteka szpitalna (docelowo z pracownià ywienia pozajelitowego), poradnia dla chorych ywionych pozajelitowo w warunkach domowych, ciàgły kontakt telefoniczny z zespołem leczàcym Minimalne kwalifikacje pracowników fachowych udzielajàcych Êwiadczeƒ 1) lekarze specjaliêci w dziedzinie medycyny, w której program szkolenia do uzyskania specjalizacji obejmuje ywienie pozajelitowe i dojelitowe (np. anestezjologia, chirurgia ogólna, pediatria) w łàcznym wymiarze czasu pracy odpowiadajàcym czasowi pracy oêrodka; 2) piel gniarka przynajmniej jedna zatrudniona w wymiarze odpowiadajàcym łàcznemu czasowi pracy oêrodka; 3) mgr farmacji; Konieczne umiej tnoêci i doêwiadczenie zawodowe pracowników fachowych udzielajàcych Êwiadczeƒ (certyfikaty) Certyfikat ukoƒczenia kursu z zakresu ywienia pozajelitowego i dojelitowego zatwierdzony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w porozumieniu z Polskim Towarzystwem ywienia Pozajelitowego i Dojelitowego (lekarz, piel gniarka, farmaceuta). 14

15 POMIESZCZENIA DO SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO P 4. POMIESZCZENIA DO SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO P Z uwagi na sposób sporzàdzania mieszanin do P (mieszanie jałowych składników bez sterylizacji produktu koƒcowego), pomieszczenia muszà odpowiadaç standardom pomieszczeƒ przeznaczonych do pracy aseptycznej. I. POMIESZCZENIA Zespół pomieszczeƒ przeznaczonych do sporzàdzania mieszanin powinien stanowiç zamkni ty kompleks, odizolowany od reszty apteki. W skład kompleksu wchodzà (ryc. 1): boks aseptyczny, Êluzy osobowe tzw. personalne ( II i III), Êluzy materiałowe (A i B), magazyn produktów leczniczych i wyrobów medycznych, magazyn gotowego produktu, pomieszczenie administracyjne, przedsionek (I). Podłogi w całym kompleksie powinny byç wyło one łatwo zmywalnà wykładzinà zachodzàcà na Êciany (bez listew przypodłogowych). Âciany oraz sufity powinny byç gładkie (przystosowane do łatwego zmywania). Połàczenia Êcian, podłóg i sufitów powinny byç zaokràglone. Wszystkie drzwi prowadzàce do boksu powinny byç szczelne (najlepiej drzwi automatyczne o zsynchronizowanym mechanizmie otwierania). W kompleksie powinien funkcjonowaç system wentylacji nawiewno-wywiewnej z układem filtrów mikrobiologicznych. 1. Boks aseptyczny w boksie powinno panowaç nadciênienie. Ró nica ciênieƒ pomi dzy sàsiadujàcymi pomieszczeniami powinna wynosiç paskali (kontrolowane poprzez system czujników), co gwarantuje, e przy otwarciu drzwi zanieczyszczenia z zewnàtrz nie dostanà si do boksu. W pomieszczeniach aseptycznych zaleca si 20-krotnà wymian powietrza na godzin, temperatur w granicach C, wilgotnoêç wzgl dnà 50%±10%. Boks przeznaczony do pracy aseptycznej powinien zapewniaç klas czystoêci powietrza A lub B. Je eli w boksie uzyskano klas czystoêci powietrza B, niezb dne jest zamontowanie w nim lo y z laminarnym przepływem jałowego powietrza zapewniajàcej klas czystoêci A (tabl. 1). 2. Dwie Êluzy osobowe (II, III) tzw. personalne, ka da o powierzchni minimum 2 3 m 2. W pierwszej cz Êci tzw. brudnej powinna znajdowaç si umywalka, pojemniki z mydłem, papierowymi r cznikami i płynem dezynfekcyjnym do ràk oraz szafka 15

16 FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO do pozostawienia odzie y ogólnoaptecznej. Cz Êç druga tzw. czysta powinna byç zaopatrzona w dozownik z płynem dezynfekcyjnym do ràk oraz szafk z odzie à jałowà (fartuch, czepek, maseczka, ochraniacze na buty i r kawice jednorazowe). Zaleca si wytyczenie dwóch oddzielnych dróg: dla osób wchodzàcych do boksu (z cz Êci czystej Êluzy) i wychodzàcych z boksu (do cz Êci brudnej Êluzy). 3. Dwie Êluzy materiałowe A i B powinny byç zaopatrzone w szczelne, otwierane naprzemiennie drzwi, wykonane z materiału zapewniajàcego łatwe zmywanie i dezynfekcj. Âluza A słu y do podawania do boksu produktów leczniczych i wyrobów medycznych niezb dnych do sporzàdzania mieszanin. Âluza B do przekazywania sporzàdzonych mieszanin do magazynu gotowego produktu. 4. Magazyn produktów leczniczych i wyrobów medycznych powinny znajdowaç si w nim regały i chłodziarki z urzàdzeniem do monitorowania temperatury, przeznaczone do przechowywania zapasów oraz wyciàg, pod którym dokonuje si dezynfekcji produktów leczniczych przed wprowadzeniem ich do Êluzy materiałowej. 5. Magazyn gotowego produktu połàczony z boksem Êluzà materiałowà, wyposa ony w regały i chłodziarki z urzàdzeniem do monitorowania temperatury, przeznaczone do przechowywania gotowych mieszanin. 6. Pomieszczenie administracyjne przeznaczone do opracowywania recept, wyposa one w komputery i szafy do przechowywania dokumentów. Pomi dzy pomieszczeniem administracyjnym a boksem powinien byç mo liwy kontakt wzrokowy (szyba) oraz g osowy (intercom). 7. Przedsionek (I) prowadzàcy do Êluz personalnych, magazynu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz magazynu gotowego produktu. W pomieszczeniu tym powinny znajdowaç si szafki z odzie à i obuwiem ogólnoaptecznym oraz wydzielone miejsce ze Êrodkami przeznaczonymi do utrzymania czystoêci w tej cz Êci kompleksu. II. PRZYGOTOWANIE BOKSU ASEPTYCZNEGO DO PRACY Przed rozpocz ciem pracy wszystkie powierzchnie powinny byç umyte i zdezynfekowane odpowiednim Êrodkiem według wewn trznej procedury szpitala (ogólny plan dezynfekcji szpitala). Do dezynfekcji powierzchni w klasie czystoêci A zaleca si stosowaç preparaty jałowe. Podłogi boksu aseptycznego i Êluz powinny byç codziennie zmywane i dezynfekowane (przed rozpocz ciem pracy i po zakoƒczeniu pracy). Pozostałe powierzchnie (Êciany, sufit) powinny byç myte i dezynfekowane przynajmniej raz w tygodniu. Ârodek u ywany do dezynfekcji powinien byç zmieniany według procedury szpitala. Przed rozpocz ciem pracy w boksie nale y uruchomiç przepływ jałowego 16

17 POMIESZCZENIA DO SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO P powietrza według instrukcji/procedury. Preparaty do dezynfekcji nale y przechowywaç w czystych, jałowych pojemnikach. BOKS ASEPTYCZNY POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE A B MAGAZYN PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH III II MAGAZYN GOTOWEGO PRODUKTU I A Êluza materia owa produktów leczniczych i wyrobów medycznych B Êluza materia owa gotowego produktu I przedsionek II, III Êluzy osobowe Ryc. 1. Podstawowy schemat organizacyjny pomieszczeƒ przeznaczonych do sporzàdzania mieszanin do P Klasa czystoêci A B C D Limit liczby czàstek w 1 m 3 powietrza 0,5 μm 5 μm nieokreêlony Limit ska enia mikrobiologicznego 4 < Tab. 1. Klasy czystoêci powietrza w przestrzeni aseptycznej podczas pracy 4 Metoda sedymentacyjna 17

18 FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO 5. BADANIA PRZESTRZENI PRACY ORAZ PERSONELU Przestrzeƒ pracy podlega kontrolnym badaniom technicznym i mikrobiologicznym. I. BADANIA TECHNICZNE Zaleca si stałe monitorowanie oraz walidacj ni ej wymienionych parametrów. Cz stotliwoêç wykonywanych badaƒ powinna byç zgodna z wewn trznymi procedurami. 1. Wentylacja i filtry Hepa nadzór nad pracà systemu prowadzi wyznaczony pracownik techniczny szpitala. 2. Komory laminarne kontrolowane i konserwowane przez autoryzowany serwis. Badania obejmujà: okreêlenie integralnoêci filtrów, szybkoêci laminarnego przepływu powietrza (zalecana szybkoêç od 0,36 do 0,54 m/s), czystoêci powietrza (liczby i wielkoêci czàstek). Filtr wst pny w komorze kontrolowany przez pracowników apteki. 3. Temperatura i wilgotnoêç powietrza Codzienny nadzór pełnià pracownicy apteki szpitalnej. Zapisy temperatury i wilgotnoêci powinny byç odnotowane w dokumentacji. Komentarz Raporty z badaƒ technicznych powinny byç przechowywane w dokumentacji pracowni przez okres 5 lat. II. BADANIA MIKROBIOLOGICZNE Badania obejmujà: okresowe badanie czystoêci przestrzeni pracy, walidacj aseptycznego procesu sporzàdzania mieszanin, rutynowà kontrol mikrobiologicznà. 1. Okresowe badanie czystoêci przestrzeni pracy Obejmuje badania mikrobiologiczne czystoêci powietrza i powierzchni. Badania zaleca si wykonywaç jeden raz w miesiàcu, jednak nie rzadziej ni dwa razy w roku, a tak e po ka dej wymianie filtrów Hepa lub awarii. Badania wykonuje si podczas pracy w działaniu oraz w spoczynku. 5 Wyniki badania powinny potwierdzaç klas czystoêci pomieszczenia Badanie mikrobiologiczne czystoêci powietrza Badanie okreêla liczb drobnoustrojów w 1 m 3 powietrza. Metody badania: metoda sedymentacyjna (półiloêciowa), metoda pobierania obj toêciowych prób powietrza (iloêciowa). 5 Stan w spoczynku stan uzyskany po min. oczyszczania powietrza, po zakoƒczeniu operacji, gdy w pomieszczeniu nie ma ju ludzi. 18

19 BADANIA PRZESTRZENI PRACY ORAZ PERSONELU Wykonanie badania zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Wytwarzania, według Farmakopei Polskiej i wewn trznej procedury szpitala Badanie mikrobiologiczne czystoêci powierzchni Kontroli podlegajà powierzchnie: stoły, podłogi, Êciany, powierzchnie urzàdzeƒ. Metoda badania metoda płytek kontaktowych. Wykonanie badania zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Wytwarzania, według Farmakopei Polskiej i wewn trznej procedury szpitala. Komentarz Raporty z badaƒ mikrobiologicznych czystoêci przestrzeni pracy powinny byç przechowywane w dokumentacji pracowni przez okres 5 lat. 2. Walidacja aseptycznego procesu sporzàdzania mieszanin Walidacja obejmuje: przeprowadzenie testu media fill, badanie jałowoêci mieszaniny testowej, badanie czystoêci mikrobiologicznej przestrzeni pracy i powietrza Przeprowadzenie testu media fill Kontrola aseptycznego wytwarzania polega na wykonaniu symulowanego wlewu po ywki testu media fill. Badanie to ma na celu wykazanie, e procedury wytwarzania dajà gwarancj jałowoêci produktu koƒcowego. Badanie powinno naêladowaç, tak dokładnie jak to mo liwe, rutynowy proces aseptycznego wytwarzania i obejmowaç wszystkie nast pujàce po sobie etapy pracy. Badanie powinno byç wykonywane przed rozpocz ciem rutynowej pracy oraz powtarzane po ka dej istotnej modyfikacji urzàdzenia lub procedury. Liczba pojemników napełnianych po ywkami powinna byç wystarczajàca do wiarygodnej oceny. Test media fill jest metodà kontroli Êrodowiska produkcyjnego, sprz tu oraz personelu. OkreÊla jakoêç procesu wytwarzania preparatów. W ramach walidacji wst pnej zalecane jest trzykrotne wykonanie testu, w warunkach najgorszego przypadku. Badania powtórne zaleca si wykonywaç 2 razy w roku Badanie jałowoêci mieszaniny testowej według Farmakopei Polskiej. Badanie wykonywane w pomieszczeniu o udokumentowanej czystoêci mikrobiologicznej klasa B, pod nawiewem laminarnym zapewniajàcym klas czystoêci A Kontrola czystoêci mikrobiologicznej powierzchni i powietrza w klasie A i B przed i po pracy według pkt. II i Rutynowa kontrola mikrobiologiczna Podczas ka dego cyklu pracy wykonanie tzw. Êlepej próby, która jest modyfikacjà testu media fill; napełnienie ostatniego worka w cyklu produkcyjnym 5% glukozà, 0,9% NaCl lub produktami leczniczymi do ywienia pozajelitowego, w sposób 19

20 FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO naêladujàcy proces sporzàdzania mieszanin, i przekazanie worka do badania jałowoêci. Okresowo (cz stotliwoêç badania według wewn trznej procedury) badanie jałowoêci mieszanin do P (rozdział 18. Kontrola procesu sporzàdzania mieszanin do P ). III. BADANIA PERSONELU Badania personelu obejmujà: 1.badanie czystoêci mikrobiologicznej r kawiczek personelu sporzàdzajàcego mieszaniny metoda odciskowa zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Wytwarzania, według Farmakopei Polskiej i wewn trznej procedury szpitala 2. badanie personelu na nosicielstwo Staphylococcus aureus (wymaz z jamy nosowej i gardła) zaleca si przeprowadzenie badania jeden raz na rok. Komentarz Wszystkie raporty z badaƒ powinny byç przechowywane w dokumentacji pracowni przez okres 5 lat. IV. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE W przypadku przekroczenia dopuszczalnych limitów nale y, zgodnie z opracowanymi procedurami, podjàç działania korygujàce, które obejmujà: 1. analiz bł dów, 2. sprawdzenie prawidłowoêci i toku przeprowadzonego badania (czy był zgodny z procedurà), 3. wdro enie działaƒ naprawczych, 4. powtórne przeprowadzenie badania. 20

FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO

FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE SEKCJA YWIENIA DO I POZAJELITOWEGO 2009 FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 183 11706 Poz. 1531 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 183 11706 Poz. 1531 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 183 11706 Poz. 1531 1531 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Na podstawie art. 96

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych

Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych Prawo farmaceutyczne Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych Joanna Garczyñska, Grzegorz enczyk (prawo@kamsoft.pl) Jak ju pisaliœmy na ³amach naszego czasopisma, z dniem 1

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne przygotowywanie mieszanin do żywienia pozajelitowego

Bezpieczne przygotowywanie mieszanin do żywienia pozajelitowego Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Bezpieczne przygotowywanie mieszanin do żywienia pozajelitowego Maciej Stawny Gdańsk, 21 września

Bardziej szczegółowo

Marta Szymańska specjalista farmacji szpitalnej

Marta Szymańska specjalista farmacji szpitalnej Zasady bezpiecznego przygotowywania mieszanin - rola farmaceuty w Zespole Żywieniowym Marta Szymańska specjalista farmacji szpitalnej Nowoczesne ośrodki Kompleksowość usług Wykwalifikowany personel Aspekt

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ZDROWIA z dnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ZDROWIA z dnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Kancelaria Sejmu s. 1/7 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ZDROWIA z dnia 2001 r. PROJEKT w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Na podstawie art. 98 ust. 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Dz.U.02.187.1565 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. (Dz. U. z dnia 12 listopada 2002 r.) Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY Instrukcja postępowania w sprawie warunków i formy reklamy produktów leczniczych w Specjalistycznym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badaƒ psychologicznych i psychiatrycznych w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz rozporządzenie Ministra sprawiedliwości. z dnia 21 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz rozporządzenie Ministra sprawiedliwości. z dnia 21 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 1960 rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie realizacji recept farmaceutycznych lub

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik farmaceutyczny Symbol cyfrowy zawodu: 322[10] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[10]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu REGULAMIN I PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK WAKACYJNYCH dla studentów IV roku Wydziału Farmaceutycznego kierunek farmacja W

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

Znak CE - Przewodnik

Znak CE - Przewodnik Znak CE - Przewodnik Niniejsza publikacja zawiera najistotniejsze informacje zwiàzane ze znakiem CE w odniesieniu do Êrodków ochrony indywidualnej, obejmujàce: Znaczenie znaku CE Wykonanie Êrodków ochrony

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 131 9674 Poz. 913 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 131 9674 Poz. 913 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 131 9674 Poz. 913 913 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych rejestracji dawek indywidualnych 1) Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Przerobił mgr farm. Konrad Okurowski, OIA Olsztyn. Dz.U.06.169.1216

Przerobił mgr farm. Konrad Okurowski, OIA Olsztyn. Dz.U.06.169.1216 Przerobił mgr farm. Konrad Okurowski, OIA Olsztyn. Dz.U.06.169.1216 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 493 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 11 września 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 11 września 2006 r. LexPolonica nr 68477. Stan prawny 2014-10-31 Dz.U.2006.169.1216 (R) Środki odurzające, substancje psychotropowe, prekursory kategorii 1 i preparaty zawierające te środki lub substancje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZNEGO PRZYGOTOWYWANIA MIESZANIN DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO ROLA FARMACEUTY W ZESPOLE ŻYWIENIOWYM

ZASADY BEZPIECZNEGO PRZYGOTOWYWANIA MIESZANIN DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO ROLA FARMACEUTY W ZESPOLE ŻYWIENIOWYM ZASADY BEZPIECZNEGO PRZYGOTOWYWANIA MIESZANIN DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO ROLA FARMACEUTY W ZESPOLE ŻYWIENIOWYM Ewelina Lubieniecka Archutowska Pracownia Żywienia Pozajelitowego Apteka Szpitalna Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com Phargalis Oferta dla przemys u farmaceutycznego www.pl.airliquide.com GALIS PHAR Poszukujecie Paƒstwo ciàgle nowych rozwiàzaƒ w celu optymalizacji jakoêci i kosztów działalnoêci oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych. Ul. Mikołajczyka 12 lok.72. 03-984 Warszawa. Pani. Małgorzata Szelachowska. Zastępca Dyrektora

Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych. Ul. Mikołajczyka 12 lok.72. 03-984 Warszawa. Pani. Małgorzata Szelachowska. Zastępca Dyrektora Warszawa 14.08.2014r. Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych Ul. Mikołajczyka 12 lok.72 03-984 Warszawa Pani Małgorzata Szelachowska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746 Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E Polskie Normy opublikowane do 30.06.2011 Wykaz norm z dyrektywy znajduje si równie na www.pkn.pl Na podstawie publikacji w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych Poznań, dnia 8 kwietnia 2015 r. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 477 opublikowane zostało

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 198 13932 Poz. 2041 2041 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoêci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1112/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

NIE TYLKO PLONY POTRZEBUJÑ OCHRONY. Inicjatywa bezpiecznego stosowania Êrodków ochrony roêlin

NIE TYLKO PLONY POTRZEBUJÑ OCHRONY. Inicjatywa bezpiecznego stosowania Êrodków ochrony roêlin Inicjatywa bezpiecznego stosowania Êrodków ochrony roêlin KAMPANIA SPOŁECZNA NIE TYLKO PLONY POTRZEBUJÑ OCHRONY czyli jak chroniç zdrowie podczas stosowania Êrodków ochrony roêlin 1 Zawsze przed użyciem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU TECHNOLOGII APTEKI SZPITALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW I PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

PROJEKTU TECHNOLOGII APTEKI SZPITALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW I PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO OPIS DO PROJEKTU TECHNOLOGII APTEKI SZPITALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW I PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W WSS W OLSZTYNIE PRZY ULICY ŻOŁNIERSKIEJ 18 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania

Bardziej szczegółowo

w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego. (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1082 i Nr 122, poz.1032)

w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego. (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1082 i Nr 122, poz.1032) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego. (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1082 i Nr 122, poz.1032) Na podstawie art. 91

Bardziej szczegółowo

Procedury związane z żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych. Magdalena Sumlet Monika Kupiec

Procedury związane z żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych. Magdalena Sumlet Monika Kupiec Procedury związane z żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych Magdalena Sumlet Monika Kupiec Procedury związane z żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych Higieniczne mycie rąk; Zmiana opatrunku

Bardziej szczegółowo

* - kontrola recept na leki recepturowe na zlecenie NFZ (10 dni) ** - dokończenie kontroli okresowej z I kwartału (5 dni)

* - kontrola recept na leki recepturowe na zlecenie NFZ (10 dni) ** - dokończenie kontroli okresowej z I kwartału (5 dni) Lp I. Z e s t a w i e n i e w y k o n a n y c h k o n t r o l i w I I k w a r t a l e 2 0 0 4 r o k Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj Liczba wg stanu na

Bardziej szczegółowo

Jeden problem, różne spojrzenia. Żywienie pozajelitowe w spojrzeniu farmaceuty. Stabilność fizykochemiczna mieszanin żywieniowych

Jeden problem, różne spojrzenia. Żywienie pozajelitowe w spojrzeniu farmaceuty. Stabilność fizykochemiczna mieszanin żywieniowych Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jeden problem, różne spojrzenia Żywienie pozajelitowe w spojrzeniu farmaceuty Maciej Stawny Poznań,

Bardziej szczegółowo

Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924). 830 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rejestru produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako Êrodki spo ywcze, wzoru

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274

Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274 Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274 3. Przep yw wody dla jednego sitka natryskowego powinien wynosiç co najmniej 40 l na osob. 4. W pomieszczeniu masa u przy stanowisku do masa u instaluje si umywalk,

Bardziej szczegółowo

Legenda: Czcionka czerwona zapisy wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia z dnia 3 września 2014r. Przekreślenie zapisy usunięte.

Legenda: Czcionka czerwona zapisy wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia z dnia 3 września 2014r. Przekreślenie zapisy usunięte. Opracowanie ujednoliconego tekstu rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje Uwaga: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 04

PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 04 Strona: 1 z 7 Cel: Godne postępowanie ze szczątkami ludzkimi. Przedmiot: Zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Zakres stosowania: Dotyczy wszystkich oddziałów szpitala, w których powstają szczątki ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego

Zasady przygotowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego Zasady przygotowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego Rola farmaceuty w zespole żywieniowym mgr Justyna Zamarska specjalista farmacji szpitalnej Szpital Uniwersytecki Kraków Dlaczego apteka? Ustawa

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym 9.05.2016 r. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym Poniżej zawarte są informacje dotyczące złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

ROLA FARMACEUTY W ZESPOLE ŻYWIENIOWYM

ROLA FARMACEUTY W ZESPOLE ŻYWIENIOWYM Rrrrrrrr R6 ROLA FARMACEUTY W ZESPOLE ŻYWIENIOWYM Kinga Burda-Malarz Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu POPRAWA ŻYWIENIA CHORYCH W SZPITALU ZAPOBIEGANIE NIEDOŻYWIENIU SZPITALNEMU OPRACOWANIE I

Bardziej szczegółowo

w tym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Apteki ogólnodostępne 1 306 99 64 60 44 32 136

w tym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Apteki ogólnodostępne 1 306 99 64 60 44 32 136 I. Zestawienie wykonanych kontroli w III kwartale 2004 rok Lp Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj Liczba wg stanu na dzień 30.09.2004 Ogółem w tym okresowych

Bardziej szczegółowo

Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach

Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach autorzy: dr in. Anna Charkowska dr in. Maciej Mijakowski dr in. Jerzy Sowa Wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2005 Copyright 2005 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH... (nazwa i siedziba Okręgowej/Wojskowej Izby Lekarskiej) przedstawiciela spółki

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH... (nazwa i siedziba Okręgowej/Wojskowej Izby Lekarskiej) przedstawiciela spółki (Ŝółty PANTONE 012 U) CZĘŚĆ A WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA DANE EWIDENCYJNE WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH................................................ (nazwa i siedziba Okręgowej/Wojskowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 5 248 Poz. 50 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 5 stycznia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 5 248 Poz. 50 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 5 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 5 248 Poz. 50 50 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó owych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie FARMACJA SZPITALNA za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie FARMACJA SZPITALNA za rok 2014 Warszawa,12.02.2015 Ewa Steckiewicz- Bartnicka Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Mińsk Mazowiecki,ul. Szpitalna 37 tel.25 5065171 fax.25 5065109 email apteka@spzozmm.pl Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 grudnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 grudnia 2004 r. 2743 ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó owego trybu post powania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeƒ oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 maja 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 maja 2003 r. 891 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które b dà stosowane

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO SOLUVIT N, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 fiolka zawiera: Substancje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 3 grudnia 2009 r. DIS/DEC 1207/44995/09 dot. DIS-K-421/130/09 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 i art. 105 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz... 15. 2. Energia Barbara Bu hak-jachymczyk... 32

Spis treêci. 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz... 15. 2. Energia Barbara Bu hak-jachymczyk... 32 Spis treêci 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz.... 15 1.1. Rys historyczny rozwoju norm ywienia.............. 16 1.2. Wspó czesne metody opracowywania norm............ 19 1.3. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1889

Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1889 Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1889 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających,

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE STRONA/STRON: 1/8 Spis treści: 1. Przedmiot procedury 2. Zakres stosowania procedury 3. Definicje 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 5.1 Sposób przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji 5.2 Zasady

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 193 12167 Poz. 1624, 1625 i 1626 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 193 12167 Poz. 1624, 1625 i 1626 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 193 12167 Poz. 1624, 1625 i 1626 7. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie szczegó owego zakresu obowiàzków i uprawnieƒ specjalistycznych organizacji

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Grupa I System przygotowania maści, kremów, czopków, globulek

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Grupa I System przygotowania maści, kremów, czopków, globulek OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Grupa I System przygotowania maści, kremów, czopków, globulek 1.1. Mikser recepturowy Mikser recepturowy o do sporządzania maści, kremów i czopków o umożliwiający wykonanie

Bardziej szczegółowo

Organizacja Zespołu Żywieniowego w szpitalu

Organizacja Zespołu Żywieniowego w szpitalu LECZENIE ŻYWIENIOWE DLA ZESPOŁÓW ŻYWIENIOWYCH Kurs pod patronatem POLSPEN. Gdynia, dnia 8.04.2015 Organizacja Zespołu Żywieniowego w szpitalu Jarosław Szefel Zakład Propedeutyki Onkologii Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Nasz znak: SIAKat-0119-2009 Katowice 2009-05-21 Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Dotyczy konieczności nowelizacji rozporządzeń dopuszczających leki do obrotu pozaaptecznego w związku z poszerzeniem listy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 kwietnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 Na podstawie art. 3b 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. W rozporzàdzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 30 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 30 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Stegnie Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

ALIMENTY. Kto powinien p aciç alimenty? Jak z o yç pozew o alimenty? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r.

ALIMENTY. Kto powinien p aciç alimenty? Jak z o yç pozew o alimenty? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. ALIMENTY Kto powinien p aciç alimenty? Jak z o yç pozew o alimenty? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Żywienie w neonatologii ŻYCIE ZACZYNA SIĘ Z NAMI

Żywienie w neonatologii ŻYCIE ZACZYNA SIĘ Z NAMI ŻYCIE ZACZYNA SIĘ Z NAMI Zestaw laktacyjny Sterylne, jednorazowe zestawy laktacyjne, zawierające osłonki na piersi i butelki, które pasują do większości pompek Zestawy laktacyjne Beldico umożliwiają łatwe

Bardziej szczegółowo

PRAWO FARMACEUTYCZNE. Zmiana ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie:

PRAWO FARMACEUTYCZNE. Zmiana ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie: BKS/DPK-134-28508/13 EK Warszawa, dnia 10 maja 2013 r. BKS/DPK-134-28557/13 EK Nr: 28508, 28557 Data wpływu 29 i 31 stycznia 2013 r. Data sporządzenia informacji o petycji 17 kwietnia 2013 r. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Kraków, dnia 15 października 2015r. Centrala Telefoniczna Szpitala

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU ISO 9001:008 Nr wersji - Nr egz. 1 1 z 6 DATA PODPIS Główny Specjalista ds. OPRACOWAŁ Pielęgniarstwa oraz Średniego i Niższego Personelu Medycznego 0.04.009r. Ewa Ślązak Ewa Ślązak ZATWIERDZIŁ Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Copyright 2014 ALTERIS SA

Copyright 2014 ALTERIS SA Warszawa 12.06.2014 Nowoczesny Obieg Leków w Szpitalu Korzyści wynikające z wdrożenia systemu Unit Dose Mgr farm. Magdalena Zygmunt Mateusz Nejman Alteris S.A. Alteris SA Alteris spółka założona w 2004

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

wwww.shl.org.pl Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych

wwww.shl.org.pl Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych Sesja Warsztatowa SKSSiD Stanisław Świtalski Stare Jabłonki 04-07 października 2009 Wymagania merytoryczno-prawne

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO RECEPT NA LEKI, RODKI SPOZYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA YWIENIOWEGO, WYROBY MEDYCZNE

PROJEKT ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO RECEPT NA LEKI, RODKI SPOZYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA YWIENIOWEGO, WYROBY MEDYCZNE Dziennik Ustaw Nr 294 17226 Poz. 1742 WZÓR Załącznik nr 3 PROJEKT ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO RECEPT NA LEKI, RODKI SPOZYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA YWIENIOWEGO, WYROBY MEDYCZNE Podmiot prowadz cy aptek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na:

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na: Dz.U.07.162.1153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z dnia 8 września 2007 r.) Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r. Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpiecznego przygotowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego

Zasady bezpiecznego przygotowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego Zasady bezpiecznego przygotowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego mgr farm. Magdalena Piętka Szpital Specjalistyczny im. Stanley Dudrick a w Skawinie DLACZEGO FARMACEUTA? Ustawa Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 2 34 Poz. 10 i 11 wschodnim i w linii prostej poprzez punkt 06000383 dochodzi do punktu 06000382. W punkcie 06000382 granica za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim i przez punkt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 lutego 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 lutego 2004 r. 273 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegó owych wymagaƒ sanitarnych, jakim powinny odpowiadaç zak ady fryzjerskie, kosmetyczne, tatua u i odnowy biologicznej Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym. Dziennik Ustaw Nr 115 7409 Poz. 998 i 999 4) nazwisko i imi lub nazw uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzib oraz kod kraju, 5) okreêlenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów i symboli klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Załącznik nr 19 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Styczeń 2008 Spis Treści 1 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w miejscu ich powstania... 3 1.1 Identyfikacja i klasyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP ZARZĄD GŁÓWNY

Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP ZARZĄD GŁÓWNY TF/3/12/12 RP Łódź, 3 grudnia 2012 r. MINISTER ZDROWIA BARTOSZ ARŁUKOWICZ ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa W związku z przesłaniem do Pana Ministra listu od przedstawicieli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 206 12175 Poz. 1225 1225 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Bardziej szczegółowo