Sympozjum biomérieux Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sympozjum biomérieux Polska"

Transkrypt

1

2 Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium Zakładu OVOVITA 7 Bakterie Escherichia coli 0157 zagrożenie w produkcji żywności 11 Tempo STA nowa metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus) w żywności 14 Pierwszy krok Instytutu Pasteura i Mérieux Alliance w kierunku długofalowego partnerstwa badawczego w obszarze chorób zakaźnych 15 NOWOŚCI Etest i QUICKVUE Wydawca: biomérieux Polska Sp. z o.o. Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Wójcik Osoby biorące udział w przygotowaniu nr 8: Dorota Pawluch Czesław Mitek Barbara Krawczyńska Adres redakcji i wydawcy: biomérieux Polska Warszawa, ul. eromskiego 17 tel. (22) fax (22) Przygotowalnia i druk: PASSA Zak ad Poligraficzny Wojciech Bia kowski Konstancin-Jeziorna, ul. Lipowa 26 Sympozjum biomérieux Polska W dniu 2 czerwca 2009 roku Firma biomérieux Polska zorganizowa a, w Hotelu Marriott sympozjum na temat Nowoczesne rozwiàzania w diagnostyce mikrobiologicznej ywnoêci. Dr Jolanta Rola z Paƒstwowego Instytutu Weterynarii w Pu awach, wyg osi a wyk ad na temat zastosowania aparatu mini Vidas do wykrywania enterotoksyny gronkowcowej w ywnoêci. Badania przeprowadzone przez Unijne Laboratoria ds. Mleka i Produktów Mlecznych dowodzà, e test VIDAS SET 2, wykonywany na aparacie mini Vidas ma czu oêç i specyficznoêç na odpowiednio wysokim poziomie, pozwalajàcym z powodzeniem wykorzystywaç ten test do wykrywania enterotoksyn gronkowcowych w produktach mlecznych. Zastosowanie analizatora mini Vidas pozwala nie tylko na uproszczenie i skrócenie czasu trwania badania ale równie zapewnia standaryzacj wykonanych badaƒ i otrzymanych wyników. Dr Alina Kunicka-Styczyƒska z Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki ódzkiej zaprezentowa a wyniki z oceny przydatnoêci systemu Tempo w oznaczaniu jakoêci mikrobiologicznej ywnoêci. System Tempo zosta zaprojektowany do monitorowania mikrobiologicznych wskaêników kontroli jakoêci produktów ywnoêciowych. Ideà biomérieux jest zapewnienie wykonania z zastosowaniem systemu wszystkich rutynowych analiz, prowadzonych w komercyjnym laboratorium mikrobiologicznym. Obecnie, system TEMPO umo liwia okreêlenie ogólnej liczby drobnoustrojów mezofilnych (test TVC), liczby bakterii z grupy coli (testy TC, CC), liczby bakterii Escherichia coli (test EC), liczby bakterii z rodziny Enterobacteriaceae (test EC), liczby bakterii kwasu mlekowego (test LAB) i liczby bakterii Staphylococcus aureus (test STA). Wprowadzenie testu pozwalajàcego na oznaczenie liczby dro d y i pleêni zabezpieczy potrzeby wi kszoêci laboratoriów pracujàcych w zak adach przemys u spo ywczego. Zastosowania systemu TEMPO dotyczà najwa niejszego segmentu rynku kontroli mikrobiologicznej prowadzonej w przemyêle spo ywczym. W rzeczywistoêci, 80% rutynowych testów, wykonywanych w laboratoriach prowadzàcych badania ywnoêci, obejmuje zliczanie mikroorganizmów. Testy te potwierdzajà, na potrzeby konsumentów, zarówno wartoêç komercyjnà produktów gotowych przez okres od zakoƒczenia produkcji do up ywu daty wa noêci oraz wysokà jakoêç produktów spo ywczych. Kolejny wyk ad, wyg oszony przez panià mgr Barbar Soko owskà z Instytutu Biotechnologii Przemys u Rolno-Spo ywczego, poêwi cony by badaniu ywnoêci ja owej z wykorzystaniem aparatu BacT/ALERT. Przeprowadzone w Instytucie Biotechnologii Przemys u Rolno-Spo ywczego badania potwierdzajà przydatnoêç systemu BacT/ALERT do monitorowania jakoêci mikrobiologicznej soków, napojów i zup. System umo liwia wykrycie testowanych drobnoustrojów przy zanieczyszczeniu na poziomie pojedynczych komórek w ml badanych próbek, w czasie od kilkunastu godzin do 3 dni. Stosowanie systemu skraca istotnie czas analizy przy poszukiwaniu typowych dla danego Êrodowiska grup drobnoustrojów. Dr Tomasz Zar ba z Narodowego Instytutu Leków powiedzia o identyfikacji drobnoustrojów, wyhodowanych z powierzchni i powietrza w kontroli czystoêci Êrodowiska produkcyjnego przy u yciu automatycznego analizatora jakim jest Vitek 2 Compact. Piotr Czajka z biomérieux Polska zaprezentowa DiversiLab najnowszy aparat do szybkiego genotypowania mikroorganizmów. Mamy nadziej, e zorganizowane przez nas spotkanie spe ni o oczekiwania osób, które w nim uczestniczy y, a aparaty znajdà zastosowanie w kolejnych laboratoriach badajàcych ywnoêç. 2

3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska KONTROLA ŚRODOWISKA Dorota Pawluch Monitorowanie czystoêci Êrodowiska jest jednym z elementów eliminowania mikrobiologicznych zanieczyszczeƒ w sektorze przemys owym. Podstawà nowoczesnych systemów zapewnienia gwarantowanej, dobrej jakoêci farmaceutyków, ywnoêci, czy kosmetyków jest stworzenie odpowiednich warunków do produkcji. Przestrzegajàc zasad GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), GHP (Good Hygienic Practice) i innych standardów, przemys farmaceutyczny, spo- ywczy i kosmetyczny wprowadzi kontrol czystoêci powietrza i powierzchni jako obowiàzkowe, systematyczne badanie, zapobiegajàce zanieczyszczeniom podczas produkcji, a co za tym idzie otrzymania produktów o najwy szej jakoêci. Firma biomérieux proponuje produkty do kompleksowej, mikrobiologicznej kontroli Êrodowiska. Monitorowanie zanieczyszczenia powietrza umo liwi próbnik powietrza o nazwie air IDEAL 3P. Podstawà do zastosowania urzàdzenia jest projekt Standardu ISO/DIS Aparat zosta wysoko oceniony pod wzgl dem wydajnoêci fizycznej i biologicznej (wyniki dost pne w biomérieux Polska). Zasada pomiaru jest bardzo prosta. Po okreêleniu iloêci pobieranego powietrza, urzàdzenie zostaje uruchomione. Czàsteczki powietrza zasysane sà dzi ki wbudowanej turbinie, a nast pnie po przejêciu przez perforowana przegrod, wszystkie zanieczyszczenia mikrobiologiczne osadzajà si na powierzchni pod o a. Po inkubacji, pozostaje okreêliç liczb komórek w 1 m 3, korzystajàc z do àczonej do zestawu tablicy przeliczeƒ i porównaç z obowiàzujàcymi normami. Air IDEAL 3P posiada wszystkie wymagane dla tego typu aparatu cechy. Jest lekkim, przenoênym urzàdzeniem, wa àcym jedynie 1,2 kg. Pi ç ekranów pobrania prób, znajdujàcych si w zestawie mo na sterylizowaç w 134 C. Pobranie próbki powietrza jest w pe ni zautomatyzowane dzi ki mo liwoêci zaprogramowania urzàdzenia. Ka dy u ytkownik indywidualnie okreêla czas i wielkoêç pobieranej próbki powietrza. Mo na kontrolowaç 5 10, a do 1000 litrów powietrza. Aparat dost pny jest w dwóch formach. Air IDEAL z ekranami przystosowanymi dla p ytek o Êrednicy 90 mm oraz z ekranami dla p ytek 55 mm. Pod o e zawiera w swoim sk adzie cztery czynniki neutralizujàce, które inaktywujà pozosta oêci Êrodków dezynfekcyjnych, dlatego test powinno przeprowadzaç si zarówno przed jak i po umyciu powierzchni. W ofercie biomérieux dost pne sà p ytki Count-Tact TSA, Coun- Tact Sabouraud Dextrose z Chloramfenikolem, Count-Tact VRBG czy Count-Tact YGC. Aby pobranie materia u by o powtarzalne, nale y u yç urzàdzenie o nazwie Aplikator Count-Tact. Zapewnia on standaryzacj pobrania próbki materia u: nacisk na powierzchni 500 gram i czas ekspozycji 10 sekund zgodnie z wymaganiami Normy PN-ISO Bezpieczny transport p ytek Count-Tact z miejsca pobrania próbek do laboratorium zapewni pojemnik Bi-Box. Jest to podwójnie pakowany, ja owy, plastikowy pojemnik przeznaczony do transportu i przechowywania prób na p ytkach Count-Tact. Bi-Box sk ada si z dwóch mniejszych pojemników, które mo na otwieraç osobno, a ka dy z nich zawiera 5 mniejszych przegródek. Bi-Box zosta zaprojektowany dla celów bezpiecznego transportu p ytek Count-Tact z miejsca pobrania próbek do laboratorium. Bi-Box jest dost pny w opakowaniach po 10 podwójnie zabezpieczonych pojemników wyja owionych dawkà 25 kgray. Drugim elementem mikrobiologicznej kontroli Êrodowiska jest ocena czystoêci powierzchni produkcyjnych. Aplikator Count- Tact wraz z p ytkami Count-Tact zapewnià wystandaryzowane badanie powierzchni przemys owych zgodnie z Normà PN-ISO P ytki Count-Tact majà Êrednic 55 mm oraz naci cia na ca ej powierzchni. Menisk wypuk y agaru pozwala na bezpoêrednie pobranie materia u do kontroli higieny powierzchni Êcian, pod óg, linii produkcyjnych, urzàdzeƒ, ubraƒ czy ràk pracowników. 3

4 KONTROLA ŚRODWISKA PRODUKCYJNEGO Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym Iga Kiełbiewska, Elżbieta Rosiak Wprowadzenie W ostatnich latach obserwuje si wzrost zainteresowania badaniami dotyczàcymi mikroflory powietrza wewn trznego, szczególnie w budynkach, gdzie ludzie sp dzajà du o czasu (szko y, biura, urz dy, mieszkania). Prace te dotyczà g ównie iloêciowej i jako- Êciowej charakterystyki drobnoustrojów oraz okreêlenia czynników wp ywajàcych na powstawanie bioaerozoli w pomieszczeniach. Wcià jednak niedostatecznie du o uwagi poêwi ca si zagadnieniom dotyczàcym jakoêci mikrobiologicznej powietrza w zak adach przemys u spo ywczego i obiektach gastronomicznych. Stan mikrobiologiczny powietrza w zak adach produkujàcych i serwujàcych ywnoêç stanowi wa ny element higieny Êrodowiska produkcyjnego, wp ywa na jakoêç, trwa oêç ywnoêci oraz kszta tuje higien konsumpcji posi ków. Mikroorganizmy obecne w powietrzu mogà negatywnie oddzia ywaç na zdrowie i samopoczucie ludzi przebywajàcych w pomieszczeniach poprzez nadmiernà koncentracj liczby drobnoustrojów w Êrodowisku lub fakt wytwarzania szkodliwych dla cz owieka zwiàzków. Celem pracy by a ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w du ym zak adzie gastronomicznym z wykorzystaniem próbnika przeznaczonego do kontroli czystoêci mikrobiologicznej powietrza air IDEAL 3P (biomérieux). Materia y i metody badaƒ Badania przeprowadzono w du ym obiekcie gastronomicznym typu otwartego, mieszczàcym si na parterze budynku biurowego w Warszawie. Materia do badaƒ stanowi y próbki powietrza pobierane przez 10 dni w 6 obszarach zak adu gastronomicznego: kuchnia w a- Êciwa, przygotowalnia czysta surówek i sa atek, ch odnia, bufet na sali konsumenckiej, szatnia pracownicza, zmywalnia naczyƒ sto owych. àcznie pobrano 560 próbek powietrza zgodnie ze schematem (rys. 1). Próby powietrza, o ustalonej (na podstawie badania wst pnego) obj toêci, pobierano w dwóch powtórzeniach: 50 litrów w przygotowalni surówek i sa atek, 200 litrów w kuchni, ch odni, szatni oraz na sali konsumenckiej, w zmywalni naczyƒ sto owych, ze wzgl du na ogromnà zmiennoêç liczby drobnoustrojów w powietrzu w tym obszarze pobierano zarówno 50 litrów, jak i 200 litrów. Do pobierania próbek powietrza zastosowano metod zderzeniowà z wykorzystaniem próbnika przeznaczonego do kontroli czystoêci mikrobiologicznej powietrza air IDEAL 3P (biomérieux) (rys. 2). Próbniki powietrza sà wysokowydajnymi urzàdzeniami, w których strumieƒ zasysanego przez pomp ssàcà powietrza przechodzi przez perforowanà g owic z otworami. Nast pnie kierowany jest na powierzchni agaru umieszczonà wewnàtrz urzàdzenia na standardowej szalce Petriego. Otwory w g owicy powodujà powstawanie silnych strumieni powietrza, w wyniku czego wszystkie zanieczyszczenia mikrobiologiczne osadzajà si na powierzchni agaru. Powietrze przechodzàce przez jeden otwór trafia w osobny punkt na po ywce. Rys. 1. Etapy badania stanu mikrobiologicznego powietrza èród o: opracowanie w asne Przygotowanie p ytek Petriego z odpowiednimi pod o ami Pobranie próbek powietrza (wykonanie posiewu na p ytki z wykorzystaniem próbnika powietrza) Inkubacja p ytek w inkubatorach mikrobiologicznych w okreêlonych warunkach (czas, temperatura) Odczyt wyników (liczba kolonii wyros ych na p ytkach) Analizy mikrobiologiczne powietrza wykonano w dwóch kierunkach: ogólnej liczby drobnoustrojów mezofilnych tlenowych, liczby dro d y i pleêni. Jako pod o e mikrobiologiczne do oznaczenia ogólnej liczby drobnoustrojów mezofilnych tlenowych wykorzystano agar od ywczy (24 h, temp. 37 C), natomiast do oznaczenia liczby dro d y i pleêni agar glukozowy z chloramfenikolem (termostabilnym antybiotykiem hamujàcym wzrost bakterii) (72 h, temp. 25 C). Rys. 2. Mikrobiologiczny próbnik powietrza air IDEAL 3P (biomérieux) Po okreêlonym czasie inkubacji dokonywano odczytu zliczano widoczne na p ytkach kolonie. Korekty liczby kolonii odczytanych z p ytek dokonano wykorzystujàc tabele konwersji wyników wykorzystujàce prawo Fellera, pozwalajàce obliczyç najbardziej prawdopodobnà liczb drobnoustrojów. Odczytane wyniki wyra one jako jednostki tworzàce kolonie (jtk) konwertowano na najbardziej prawdopodobnà liczb mikroorganizmów obecnych w pobieranej obj toêci powietrza. Nast pnie wynik przeliczano z proporcji na najbardziej prawdopodobnà liczb mikroorganizmów wyra onà w jednostkach tworzàcych kolonie w1 m 3 powietrza (jtk/m 3 ). 4

5 Wyniki Stan mikrobiologiczny powietrza w poszczególnych obszarach obj tych badaniem by zró nicowany (tab. 1). Wynika to z faktu, e badania prowadzono w czasie 10 ró nych dni, poszczególne obszary obj te badaniem stanowi y osobne pomieszczenia, a tak e charakteryzowa y si odmiennym przeznaczeniem, co znajduje potwierdzenie w badaniach innych autorów (Wójcik- Stopczyƒska i wsp., 2002; Wójcik-Stopczyƒska i wsp., 2003; Wójcik-Stopczyƒska, 2006; Gaczkowska, 2008). Ogólna liczba drobnoustrojów mezofilnych tlenowych waha a si w szerokim przedziale jtk/m 3. Najwi kszà liczb mikroorganizmów tlenowych mezofilnych stwierdzono w powietrzu zmywalni naczyƒ sto owych, 586 jtk/m 3. W obszarze tym zaobserwowano równie najwi kszà zmiennoêç ogólnej liczby drobnoustrojów obecnych w powietrzu wartoêci mieêci y si w szerokim przedziale jtk/m 3. Wiele czynnoêci wykonywanych w zmywalni naczyƒ sto owych, takich jak resztkowanie talerzy, op ukiwanie talerzy i tac, mycie r czne lub maszynowe naczyƒ, a tak e obecnoêç resztek ywnoêci w otwartym koszu na odpadki mog o przyczyniç si do zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza w zmywalni. Dodatkowo lokalizacja zmywalni przy cz sto ucz szczanym ciàgu komunikacyjnym (przy wejêciu na zaplecze gastronomiczne) oraz przemieszczanie si pracowników przez ten obszar mog y wp ywaç na liczb drobnoustrojów w powietrzu. Ponadto w zmywalni cz sto obserwowano niehigieniczne zachowania pracowników. Wp yw tych czynników na stan mikrobiologiczny powietrza zaobserwowali równie w swoich badaniach Wójcik- Stopczyƒska i wsp. (2002), Wójcik-Stopczyƒska (2006) i Gaczkowska (2008). W powietrzu ch odni stwierdzono najmniejszà wartoêç ogólnej liczby drobnoustrojów mezofilnych tlenowych, 64 jtk/m 3 oraz najmniejsze zró nicowanie liczby mikroorganizmów w powietrzu zakres jtk/m 3. Wynikaç mo e to z faktu, e warunki panujàce w ch odni (0 4 C) nie sà korzystne dla mikroorganizmów mezofilnych, dla których optymalna temperatura wzrostu jest znacznie wy sza i mieêci si w przedziale C (Ja osiƒska- Pieƒkowska, 2007). Liczba grzybów w powietrzu pomieszczeƒ du ego zak adu gastronomicznego oscylowa a w zakresie jtk/m 3. Dro d e i pleênie najliczniej wyst powa y w powietrzu przygotowalni surówek i sa atek, gdzie ich liczba wynosi a 117 jtk/m 3. Ponadto w obszarze tym zaobserwowano najwi kszà zmiennoêç liczby dro d y i pleêni obecnych w powietrzu wartoêci waha y si w przedziale jtk/m 3. Tak du a liczba dro d y i pleêni w przygotowalni surówek i sa atek zwiàzana by a zapewne z obecnoêcià w tym obszarze du ej iloêci surowców roêlinnych (warzyw, owoców), które stanowià dobre Êrodowisko dla ich rozwoju, a tak e z wykonywaniem czynnoêci rozdrabniania i mieszania tych surowców. W badaniach stanu mikrobiologicznego powietrza w obiekcie ma ej gastronomii Wójcik-Stopczyƒska (2006) zwraca uwag na fakt, e surowce roêlinne wykorzystywane do produkcji posi ków mogà stanowiç êród o grzybów zanieczyszczajàcych powietrze pomieszczeƒ. Najmniejszà liczb dro d y i pleêni zaobserwowano natomiast w powietrzu szatni uzyskane wyniki to 7 jtk/m 3 oraz najmniejsze zró nicowanie liczby tych mikroorganizmów zakres 0 15 jtk/m 3. Wg Krogulskiego (2008) prawid owe funkcjonowanie wentylacji pozwala uniezale niç zanieczyszczenia mikroorganizmami powietrza w pomieszczeniach od ich st enia w powietrzu atmosferycznym. Przypuszczalnie sprawnie dzia ajàca wentylacja, która utrzymywa a odpowiednià wilgotnoêç i temperatur powietrza w szatni, a tak e zapewnia a usuni cie cz Êci zanieczyszczeƒ z pomieszczenia, wp ywa a korzystnie na stan mikrobiologiczny powietrza. Przedstawione wyniki (tab. 1) wskazujà, e udzia dro d y i ple- Êni w ogólnej liczbie drobnoustrojów mezofilnych tlenowych by zró nicowany. Najbardziej zdominowana przez dro d e i ple- Ênie okaza a si mikroflora powietrza w ch odni. Udzia grzybów w ogólnej liczbie drobnoustrojów wynosi w tym obszarze 120,3%. Tak wysoki udzia grzybów w mikroflorze powietrza w ch odni mo e wynikaç z niekorzystnych dla mikroorganizmów mezofilnych warunków panujàcych w tym obszarze. Na liczb dro d y i pleêni w powietrzu ch odni mo e równie wp ywaç stan techniczny i higieniczny systemu nawiewu ch odnego powietrza, który mo e stanowiç potencjalne êród o grzybów (Szczudlik, 2004). Ponadto stan mikrobiologiczny powietrza mogà warunkowaç rodzaj i jakoêç mikrobiologiczna przechowywanych surowców, pó produktów i produktów gotowych, na co zwraca uwag w swoich badaniach Wójcik-Stopczyƒska i wsp. (2002). Pracownicy, którzy stanowià zasadnicze êród o zanieczyszczenia powietrza bakteriami, nie przebywali na sta e w ch odni, co równie mog o si przyczyniç do tak wysokiego udzia u grzybów w mikroflorze powietrza w tym obszarze (Wójcik-Stopczyƒska i wsp., 2003). Wnioski 1. Dopuszczalny poziom ogólnej liczby drobnoustrojów (2000 jtk/m 3 ) zosta przekroczony w przypadku 3,6% wszystkich pobranych próbek powietrza. Przekroczenie tego poziomu stwierdzono wy àcznie w pomieszczeniu zmywalni naczyƒ sto owych. 2. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu dro d y i pleêni (300 jtk/m3) stwierdzono w przypadku 5,7% wszystkich pobranych próbek powietrza. Wy szà ni dopuszczalna liczb grzybów w powietrzu zaobserwowano w przygotowalni czystej surówek i sa atek, w kuchni i przy bufecie na sali konsumenckiej. 3. Ze wzgl du na fakt, e drobnoustroje z powietrza mogà stanowiç przyczyn zanieczyszczeƒ wtórnych ywnoêci oraz negatywnie oddzia ywaç na zdrowie przebywajàcych w pomieszczeniach osób, niezb dne sà dalsze badania pozwalajàce na opracowanie wytycznych oceny jakoêci mikrobiologicznej powietrza w zak adach przetwórstwa spo ywczego i obiektach gastronomicznych (ustalenie dopuszczalnych poziomów oraz wytypowanie grup drobnoustrojów obj tych monitorowaniem). Tab. 1. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza w badanych obszarach du ego zak adu gastronomicznego Wydzielony obszar Ogólna liczba drobnoustrojów Liczba dro d y i pleêni Udzia dro d y mezofilnych tlenowych i pleêni w OLD [jtk/m 3 [jtk/m ] ] [%] zakres Êrednia zakres Êrednia Kuchnia ,5 Przygotowalnia surówek i sa atek ,5 Ch odnia ,3 Bufet na sali konsumenckiej ,2 Szatnia Zmywalnia naczyƒ sto owych ,1 èród o: badania w asne 5

6 NASI KLIENCI Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium Zakładu OVOVITA 1. Czy mo e Pani przybli yç nam dzia alnoêç Paƒstwa firmy Ovovita? OVOVITA jest rodzinnym przedsi biorstwem zajmujàcym si produkcjà i przetwórstwem jaj. Firma powsta a w 2006 r. jako zak ad wykorzystujàcy najnowsze techniki przetwórstwa jaj i metody analizy przetworów jajowych. Od 2008 roku firma posiada certyfikat ISO 9000 i ISO nadane przez TUV Nord. 2. Jakiego rodzaju badania Pani wykonuje w laboratorium? W laboratorium zak adowym przeprowadzamy badania surowców jaj, pochodzàcych z w asnej fermy niosek oraz z zakupu, produktów jajczarskich pod wzgl dem jakoêci mikrobiologicznej i w asnoêci fizykochemicznych, oraz próbek Êrodowiskowych z obszaru produkcji. Badamy równie wod oraz jakoêç opakowaƒ stosowanych w zak adzie. Prowadzimy równie badania nad poprawieniem w asnoêci funkcjonalnych i technologicznych naszych wyrobów. 3. Zakupili Paƒstwo aparaty do diagnostyki mikrobiologicznej Tempo i mini Vidas. Jakie korzyêci wynikajà dla Paƒstwa z u ytkowania tych aparatów? Dzi ki zakupowi aparatów Tempo i mini Vidas mogliêmy: znacznie usprawniç prac w laboratorium oraz zwi kszyç mo liwoêci laboratorium co do iloêci wykonywanych analiz bez wzrostu zatrudnienia, a co za tym idzie, znacznie efektywniej wykorzystaç czas pracy laboratorium; skróciç okres oczekiwania na wyniki badaƒ surowców i produkowanych wyrobów i zminimalizowaç czas przetrzymywania surowców w magazynie i wyrobów przed uwolnieniem do sprzeda y; stosowanie najnowszych metod badawczych wp yn o na jakoêç badaƒ, pozwoli o zminimalizowaç iloêç mo liwych do pope nienia b dów metodycznych oraz zapewnienie wiarygodnoêç wyników badaƒ. System Tempo pozwala na szybki zapis wyników, ich transfer do programu Excel oraz obróbk danych celem analizy wyników badaƒ Aparat mini Vidas znacznie skróci i uproêci wykonywanie badaƒ w kierunku Salmonella. Oznaczenie uleg o skróceniu z 5 dni dla metody tradycyjnej do 3 dni przy wykorzystaniu aparatu Vidas. 5. W jaki sposób posiadanie Tempo i mini Vidas usprawni o prac Laboratorium? Nasze laboratorium pracuje w systemie jednozmianowym. Przy jednoosobowej obsadzie pracowni zaistnia a potrzeba usprawnienia pracy i zwi kszenia iloêci mo liwych do wykonywania analiz, bez zwi kszania zatrudnienia w laboratorium, w zwiàzku z wprowadzaniem nowych wyrobów. G ównym celem firmy jest spe nianie oczekiwaƒ klientów co do jakoêci wyrobów oferowanych przez zak ad. Oczekiwania te mogà byç spe nione poprzez sta e monitorowanie procesu produkcji. Aby wywiàzaç si ze swoich zadaƒ, do laboratorium zakupione zosta y: aparat Tempo do oznaczania wskaêników jakoêci produkcji metodà NPL i aparat Vidas do badania obecnoêci bakterii Salmonella w ywnoêci. Przy jednoosobowej obsadzie pracowni mikrobiologii oba aparaty sà bardzo dobrym rozwiàzaniem problemów z iloêcià i jakoêcià badaƒ. 6. Czy poleci aby Pani te aparaty innym laboratoriom? Aparaty Tempo i Mini Vidas poleci abym laboratoriom firm produkujàcych szeroki asortyment wyrobów, w których bez zatrudniania dodatkowego personelu i zwi kszania powierzchni laboratorium mo na znacznie zwi kszyç liczb wykonywanych analiz w krótszym czasie, mniejszym nak adem pracy. 4. Jako u ytkownik tych aparatów, jakie widzi Pani g ówne ich zalety? Wykorzystanie aparatu Tempo pozwoli o znacznie skróciç czas wykonywania analiz w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Uleg skróceniu okres oczekiwania na wyniki oznaczeƒ np. ogólnej liczby drobnoustrojów z 3 do 2 dni oraz dro d y i ple- Êni z 5 dni do 3. Znacznemu zmniejszeniu uleg a pracoch onnoêç badaƒ, zminimalizowane zosta o ryzyko pope nienia b du podczas wykonywania badaƒ oraz ryzyko zaka eƒ. Proces przygotowywania prób uleg standaryzacji a czas potrzebny na dokonanie odczytów badaƒ uleg skróceniu do kilku minut. 6

7 Bakterie Escherichia coli O157 zagrożenie w produkcji żywności Alina Kunicka-Styczyńska Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej KONTROLA ŻYWNOŚCI Wprowadzenie Bakterie Escherichia coli po raz pierwszy zosta y wyizolowane z ka u cz owieka oraz opisane na poczàtku XIX wieku i dotychczas uznawane sà jako wskaêniki zanieczyszczenia ka owego wody, ywnoêci i Êrodowiska produkcyjnego. Ich obecnoêç wskazuje na potencjalne zanieczyszczenie takimi patogenami jak Salmonella spp. czy Shigella spp. Bakterie te sà typowymi komensalami bytujàcymi w przewodzie pokarmowym cz owieka i zwierzàt ciep okrwistych, uczestniczàcymi w rozk adzie substancji pokarmowych. E. coli wytwarzajà równie witaminy z grupy B, witamin K i C oraz bakteriocyny, hamujàce rozwój niektórych bakterii chorobotwórczych. Uwa a si, e chorobotwórcze szczepy E. coli powsta y na drodze ewolucji niepatogennych szczepów komensalnych [Vernozy-Rozand, 2007]. Szczepy patogenne kolonizujà skór i b ony Êluzowe jamy ustnej, uk adu oddechowego, uk adu moczowo-p ciowego oraz jelita. Szczególnà uwag na szczepy E. coli wywo ujàce zatrucia pokarmowe zwrócono w latach osiemdziesiàtych, po odnotowaniu szeregu zbiorowych zatruç skutkujàcych m. in. krwawymi biegunkami. Wyizolowano szereg szczepów produkujàcych toksyn dzia ajàcà cytotoksycznie na komórki linii Vero (komórki nerek afrykaƒskiej ma py zielonej) i grup tà okreêlono jako produkujàce verocytotoksyny E. coli (VTEC). Toksyny te zosta y póêniej scharakteryzowane i nazwane Shiga-toxin, ze wzgl du na strukturalne podobieƒstwo do toksyny produkowanej przez Shigella dysenteriae. Obecnie terminu shiga-toxin producing E. coli (STEC) u ywa si w odniesieniu do szczepów E. coli posiadajàcych geny stx, kodujàce te toksyny. Obecnie znane jest ponad 400 serotypów STEC E. coli, ale nie wszystkie sà patogenne dla cz owieka. Opisywanych jest 6 patogennych typów E. coli: enterotoksyczne E. coli (ang. enterotoxigenic, ETEC) enteropatogenne E. coli (ang. enteropathogenic, EPEC) enteroagregujàce E. coli (ang. enteroaggregative, EAggEC) enterokrwotoczne E. coli (ang. enterohemorrhagic, EHEC) enteroinwazyjne E. coli (ang. enteroinvasive, EIEC) adhezyjne E. coli (ang. diffusely adherent, DAEC). STEC E. coli sà klasyfikowane do serogrup i serotypów na podstawie charakterystyki antygenowej. OkreÊlenie serogrupy prowadzi si poprzez charakterystyk antygenów somatycznych O. Oznaczenie serotypu w obr bie ka dej serogrupy odbywa si na podstawie charakterystyki antygenów rz skowych H i powierzchniowych K. OkreÊlenie pe nego serotypu zawiera identyfikacj antygenów O, H i K. Bakterie E. coli O157 nale à do grupy enterokrwotocznych E. coli. Wykazujà typowe cechy fizjologiczne i biochemiczne komensalnych E. coli, z trzema wyjàtkami. Unikalny dla E. coli O157 jest brak wzrostu w temperaturze powy ej 44,5 C, brak zdolnoêci do fermentacji sorbitolu (SOR-) oraz brak produkcji β-glukuronidazy (GUD-). Cechy te pozwoli y na wprowadzenie specyficznych metod izolacji i identyfikacji. Nale y jednak pami taç o mo liwoêci wyst powania nieruchliwych szczepów EHEC O157, fermentujàcych sorbitol (SOR+) i wytwarzajàcych β-glukuronidaz (GUD+), które równie sà przyczynà chorób. Szczepy E. coli O157, podobnie jak wi kszoêç enterokrwotocznych E. coli, posiadajà chromosomalnà wysp patogennoêci okreêlanà jako locus of enterocyte attachment LEE oraz plazmid o wielkoêci 60 Mda (po157), kodujàcy kilka czynników wirulencji. Monitorowanie obecnoêci EHEC O157 w ywnoêci uzasadnia nie tylko patogennoêç tych bakterii, ale równie niska dawka infekcyjna. Przypadki zatruç pokarmowych by y notowane przy wprowadzeniu do organizmu od 2 do 2000 komórek bakterii [Renter, 2002; Kr giel i Drewicz, 2000]. Wzrost liczby zaka eƒ notowany w ostatnich latach przypisuje si zmianie przyzwyczajeƒ ywieniowych i stylu od ywiania. Stale wzrastajàca liczba posi ków spo ywanych w barach i restauracjach oraz rosnàcy popyt na ywnoêç o wysokim stopniu przetworzenia i ywnoêç gotowà do bezpoêredniego spo ycia zwi ksza ryzyko wyst powania zbiorowych zatruç pokarmowych. èród a i przenoszenie bakterii Escherichia coli O157 Bakterie E. coli O157 naturalnie bytujà w przewodzie pokarmowym zwierzàt hodowlanych (krów, koni, owiec, kóz, Êwiƒ, drobiu), domowych (kotów i psów) oraz dzikich (jeleni, saren). Pomimo, e zwierz ta te sà nosicielami, a ich odchody mogà stanowiç êród o zaka eƒ, zwykle nie stwierdza si u nich objawów chorobowych [Czajkowska, 2004]. Badania nosicielstwa EHEC O157 i obecnoêci genów stx u byd a mi snego w ró nych krajach wskazujà na wyst powanie tych bakterii u 0,3 16,7% badanych sztuk. Wyniki badaƒ prowadzonych w Polsce (0,73%) plasujà nas na poziomie zbli onym jak w Norwegii (0,3%) i Szwecji (1,1%) i sà znacznie ni sze ni uzyskane we Francji (10,7%), USA (8,3%) czy Australii (16,7%), [Vernozy- Rozand, 2007; Uradziƒski, 2001]. Nale y jednak pami taç, e w USA i krajach Europy Zachodniej badaniami obj tych jest wielokrotnie wi cej farm ni w Polsce. Za najpowa niejsze êród o STEC E. coli uznaje si owce i kozy. Liczba zwierzàt nosicieli jest bardzo wysoka i osiàga 32 63% dla owiec i 45 75% dla kóz [Blanco i wsp., 2001]. Wraz z ka em zwierzàt bakterie dostajà si bezpoêrednio do gleby, przenikajà do wód powierzchniowych oraz z nawozem naturalnym stosowanym do u yêniania upraw. E. coli O157 mogà prze ywaç w odchodach zwierz cych nawet do 21 miesi cy w warunkach beztlenowych. Chocia ich prze ywalnoêç maleje w Êrodowisku tlenowym, tu pozostajà aktywne do 4 miesi cy [Vernozy-Rozand, 2007; Czajkowska, 2004]. Ponadto, bakterie znajdujàce si w glebie mogà infekowaç roêliny, wnikajàc przez system korzeniowy, aparaty szparkowe i mechaniczne mikrouszkodzenia tkanek. Na zanieczyszczenie bakteriami E. coli O157 nara one sà zarówno warzywa, jak i owoce majàce bezpoêredni kontakt z glebà. Zanieczyszczenie owoców glebà podczas zbioru i transportu stanowi kolejny element ryzyka wprowadzenia tych bakterii do ywnoêci o niskim stopniu przetworzenia. Mycie i dezynfekcja warzyw i owoców nie stanowi skutecznej ochrony konsumenta. Bakterie usuwane sà jedynie z powierzchni, podczas gdy komórki penetrujàce tkanki pozostajà nienaruszone. 7

8 G ównymi drogami przenoszenia enterokrwotocznej E. coli O157 jest konsumpcja zanieczyszczanej ywnoêci, kontakt z zaka onymi osobami, ska ona woda oraz kontakt ze zwierz tami nosicielami. W Stanach Zjednoczonych, 66% przypadków zaka eƒ przypisuje si spo yciu zanieczyszczonej ywnoêci i 12% spo- yciu ska onej wody. Niebezpieczny jest równie kontakt z chorymi osobami (20% przypadków). BezpoÊrednie zaka enia od zwierzàt stanowià jedynie 2% [Doyle i wsp., 1997]. Zatem, ywnoêç zanieczyszczona bakteriami E. coli O157 stanowi najgroêniejszà przyczyn zachorowaƒ. Na podstawie danych epidemiologicznych mo na wydzieliç cztery podstawowe grupy ywnoêci o ryzyku zanieczyszczenia enterokrwotocznymi bakteriami E. coli: mi so surowe i produkty mi sne, szczególnie wo owina mleko niepasteryzowane i przetwory mleczne surowe warzywa cydry i niepasteryzowany sok jab kowy. Bakterie E. coli O157 mogà byç wprowadzane do mi sa i mleka z ka em zwierzàt przy utrzymywaniu niew aêciwych warunków sanitarnych podczas hodowli i uboju byd a. Mikroorganizmy znajdujàce si na powierzchni tusz prze ywajà proces produkcji i stanowià zagro enie w przypadku konsumpcji przetworów mi snych poddawanych krótkotrwa ej obróbce termicznej lub spo ywanych na surowo. W Tabeli zestawiono przyk ady badaƒ obecnoêci enterokrwotocznych bakterii E. coli O157:H7 w surowym mi sie i surowym mleku. Próbki mi sa wo owego zanieczyszczone tymi bakteriami stanowi y od 0 (USA) do 8,0 i 8,4% (odpowiednio Polska i Belgia). RównoczeÊnie, inne partie wo owiny w USA by y zanieczyszczone w 0,1 3,7%. Notowany w USA niski procent próbek zanieczyszczonego mi sa wo owego jest przypuszczalnie wynikiem wzrostu higieny produkcji i monitoringu obecnoêci tych bakterii na etapie uboju i rozbiórki mi sa. Równolegle prowadzone badania mi sa wo- owego, wieprzowego i drobiowego [Tutenel i wsp., 2003] wskazujà na wysoki procent próbek wieprzowiny (43,5%) i drobiu (35%) zanieczyszczonych E. coli O157. Zarówno dane polskie, jak i amerykaƒskie wskazujà na surowe mleko jako potencjalne êród o infekcji tymi bakteriami. Opisywane sà równie przypadki zaka eƒ krzy owych w wyniku niedostatecznej higieny przygotowania posi ków. Niew aêciwie umyte warzywa spo ywane na surowo (sa ata li- Êciasta, szpinak, rzodkiewki) sta y si przyczynà zaka enia bakteriami E. coli O157. Infekcje notowano równie po spo yciu niepasteryzowanych soków owocowych i cydrów jab kowych. Opisywano zatrucia wywo ane enterokrwotocznymi bakteriami E. coli O157 po konsumpcji kie ków rzodkiewek, lucerny i soi [Czajkowska, 2004]. Kie ki roêlin zyskujà coraz wi kszà popularnoêç wêród konsumentów ze wzgl du na swoje walory ywieniowe i antyutleniajàce, a wytwarzane zwykle przez drobnych producentów nie sà w aêciwie kontrolowane. Ziarna u ywane do kie kowania powinny byç starannie myte i dezynfekowane. Sporadyczne infekcje EHEC O157 wyst powa y po wypiciu wody pochodzàcej ze studni. Przypadkowe zach yêni cia lub po- kni cia ska onej wody podczas kàpieli by y równie opisywane jako êród a infekcji. Przenoszenie E. coli O157 z cz owieka na cz owieka jest drugà po zatruciach pokarmowych przyczynà infekcji. Do zaka enia dochodzi o przy bliskim kontakcie z chorymi z objawami biegunki w rodzinach i w obr bie grup spo ecznych takich jak domy dziennego pobytu, szko y piel gniarskie czy domy spokojnej staroêci. Sporadycznie, zdarzajà si zaka enia EHEC O157 w wyniku bezpoêredniego kontaktu ze zwierz tami hodowlanymi lub ich odchodami. Znane sà przypadki infekcji dzieci kontaktujàcych si ze zwierz tami w otwartych ogrodach zoologicznych. Praca z bakteriami E. coli O157 w laboratoriach analitycznych stanowi tak e ryzyko infekcji, co potwierdzajà nieliczne opisane przypadki [Vernozy-Rozand, 2007]. Zanieczyszczenie produktów spo ywczych bakteriami nale àcymi do grupy STEC E. coli jest znacznie wy sze ni enterokrwotocznymi E. coli O157. Reprezentatywnym przyk adem sà przeprowadzone badania mielonej wo owiny, które wskazujà na mniej ni 5% próbek zanieczyszczonych E. coli O157:H7, podczas gdy nawet do 30% pobranych próbek zawiera o geny stx [AFSSA, 2003]. Wykrywanie bakterii Escherichia coli O157 w ywnoêci Po ywki przeznaczone do izolacji E. coli O157 zosta y tak zaprojektowane, aby wykorzystaç dwie g ówne cechy odró niajàce serotyp O157 od pozosta ych bakterii E. coli, tj. brak zdolnoêci do fermentacji sorbitolu (SOR-) i syntezy β-glukuronidazy (GUD-). Sorbitol MacConkey Agar (SMAC) jest pierwszà po ywkà agarowà stosowanà do izolacji enterokrwotocznych E. coli O157. EHEC O157 na agarze SMAC tworzà bezbarwne kolonie, w odró nieniu od ró owych kolonii pozosta ych E. coli. Stwierdzono jednak wyst powanie nietypowych patogennych szczepów serotypu O157 fermentujàcych sorbitol w ciàgu 24 godzin, które nie mogà byç wykryte tà metodà. Zwi kszenie selektywnoêci agaru SMAC uzyskuje si przez dodatek cefiximu (C) i tellurynu potasu (T). Minimalne st enia inhibujàce CT dla EHEC O157 sà znacznie wy sze ni dla innych E. coli i pozosta ych sorbitolujemnych bakterii takich jak Aeromonas spp. czy Plesiomonas spp. [Vernozy-Rozand, 2007]. Istniejà jednak szczepy EHEC O157 fermentujàce sorbitol (SOR+) i wra liwe na telluryn potasu obecny w st eniu stosowanym w po ywce CT-SMAC. Alternatywà dla po ywek SMAC i CT-SMAC sà po ywki chromogenne CHROMagar E. coli (BD Diagnostics) i Chrom ID O157:H7 (biomérieux). Substrat chromogenny 5-bromo-4chloro-indoxyβ-D-glukuronid (BCIG) wprowadzony do po ywki umo liwia ró nicowanie kolonii β-glukuronidazo-dodatnich (GUD+) i β-glukuronidazo-ujemnych (GUD-). Na po ywce zawierajàcej sorbitol i BCIG bakterie E. coli O157 rosnà w postaci bia ych kolonii, a inne E. coli tworzà kolonie zielone lub niebieskie. Ze wzgl du na niskà dawk infekcyjnà, obecnoêç E. coli O157 w ywnoêci sprawdza si w próbkach o masie nie mniejszej ni 25 g lub obj toêci 25 ml. Zatem, izolacja na po ywkach ró nicujàcych musi byç poprzedzona wst pnym namna aniem, a nast pnie koncentracjà komórek EHEC O157. W metodach standardowych stosowana jest technika separacji immuno-magnetycznej (IMS) wykorzystujàcej czàstki magnetyczne op aszczone przeciwcia ami przeciw E. coli O157. Poszukiwane bakterie sà wychwytywane i oddzielane od resztek ywnoêci i komórek innych mikroorganizmów w separatorze magnetycznym. Po rozcieƒczeniu w mniejszej obj toêci, komórki E. coli O157 sà przenoszone na agarowe po ywki selektywne. Firma biomérieux w obr bie platformy VIDAS System oferuje test VIDAS ECO. Test przeznaczony jest do wykrywania obecnoêci somatycznego antygenu O157 metodà enzymoimmunofluorescencyjnà (technika ELFA). Pipetki SPR, stanowiàce sta y noênik dla przeciwcia oraz narz dzia pipetujàce, op aszczone sà przeciwcia ami przeciw E. coli O157. Reakcja pomi dzy antygenem i przeciwcia em wykrywana jest poprzez specyficzne znakowanie samego przeciwcia a enzymem fosfatazà alkalicznà, w obecnoêci której po dodaniu substratu chromogennego (fosforanu-4-metyloumbeliferylu) nast puje jego hydroliza do produktu fluorescencyjnego (4-metyloumbelliferonu). Metoda ta pozwala na znaczne obni enie progu wykrywalnoêci w porównaniu z metodami immunologicznymi [Tutenel i wsp., 2003]. VIDAS ECO umo liwia wykrycie obecnoêci w ywnoêci zarówno szczepów ruchliwych E. coli O157, jak i pozbawionych zdolnoêci ruchu. Bioràc pod uwag etapy procedury standardowej prowadzàce do okreêlenia obecnoêci EHEC O157 w badanej próbce, test VIDAS ECO skraca czas analizy o oko o godzin [Czajkowska, 2004]. Wynik dodatni testu wymaga potwierdzenia obecnoêci patogenu standardowymi metodami normatywnymi. 8

9 W przypadku dodatniego wyniku testu VIDAS ECO, immunokoncentracja mo e byç przeprowadzona z wykorzystaniem testu VIDAS ICE. Zasada koncentracji jest analogiczna jak w te- Êcie VIDAS ECO, przy czym zawiesina bakterii mo e byç pobrana ze studzienki paska testowego i przeniesiona na p ytki z agarem selektywnym. NowoÊcià w wykrywaniu obecnoêci EHEC O157 jest wprowadzenie typowania fagowego. Platforma VIDAS zosta a wzbogacona o test VIDAS UP E. coli O157 (including H7). Zasada oznaczenia jest analogiczna jak w przypadku testu VIDAS ECO, przy czym przeciwcia a przeciw E. coli O157 zosta y zastàpione rekombinowanà proteinà fagowà w ókna ogonka. Metoda ta wykorzystuje naturalne zjawisko wysokiej specyficznoêci fagów bakteryjnych wobec gospodarza. W cyklu replikacji faga, pierwszy etap stanowi rozpoznanie gospodarza bakteryjnego i zwiàzanie w ókien ogonka proteinowego faga z komórkà atakowanej bakterii. Wykszta cony w toku ewolucji wysokospecyficzny mechanizm rozpoznawania gospodarza zosta wykorzystany jako narz dzie do wykrywania obecnoêci bakterii E. coli O157 w badanej próbce. W przypadku uzyskania wyników dodatnich, konieczne jest potwierdzenie metodami standardowymi. Podsumowanie Bakterie E. coli O157 sà patogenem wyst pujàcym w ywnoêci i wywo ujàcym zatrucia pokarmowe o ci kim przebiegu. Sà szczególnie niebezpieczne ze wzgl du na niskà dawk infekcyjnà. Wykazujà zdolnoêç do prze ycia i rozwoju nawet w ywno- Êci o wysokiej kwasowoêci. Etiologi i epidemiologi bakterii E. coli O157 obszernie opisano w literaturze. Opracowano metody wykrywania, izolacji i identyfikacji EHEC O157. Najwi kszym ryzykiem zanieczyszczenia obarczone jest surowe mi so oraz surowe warzywa i owoce, szczególnie pochodzàce z upraw u yênianych nawozem naturalnym. Istnieje równie niebezpieczeƒstwo zaka eƒ krzy owych podczas przygotowania posi ków. Produkcja mi sa i jego przetwórstwo powszechnie uznawane jest za najbardziej newralgiczne. Kontrola mi sa i Êrodowiska produkcji ju na etapie uboju i rozbioru tusz pozwoli na okreêlenie punktów krytycznych oraz podj cie ewentualnych dzia aƒ zapobiegawczych. Konieczna jest jednak dzia alnoêç edukacyjna, majàca na celu zwi kszenie ÊwiadomoÊci zarówno producentów ywnoêci, jak i jej konsumentów. Literatura u autora Tabela. ObecnoÊç enterokrwotocznych bakterii E. coli O157:H7 w surowym mi sie i surowym mleku Produkt Kraj Liczba próbek % próbek dodatnich badanych dodatnich Literatura ,7 USA , , AFSSA, 2003 Kanada ,4 Wo owina Holandia ,4 Francja , ,1 Vernozy-Rozand i wsp., 2002 Belgia ,4 Tutenel i wsp., 2003 Wielka Brytania -* - 0,4 AFSSA, 2003 Polska ,0 Ró aƒska i Kwiatek, 1996 Wieprzowina USA ,5 AFSSA, 2003 Belgia ,5 Tutenel i wsp., 2003 Mi so mielone Holandia ,7 AFSSA, 2003 wo owo-wieprzowe Polska ,0 Ró aƒska i Kwiatek, 1996 Ciel cina Belgia ,4 Tutenel i wsp., 2003 Wàtroba ciel ca USA ,2 AFSSA, 2003 USA ,5 AFSSA, 2003 Drób Belgia ,0 Tutenel i wsp., 2003 Jagni cina Mleko * brak danych USA ,0 Australia - - 1,3 AFSSA, 2003 USA ,0 Polska ,6 Ró aƒska i Kwiatek, ,8 Szteyn i wsp.,

10

11 Tempo STA nowa metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus) w żywności Małgorzata Stachowiak Pracownia Mikrobiologii J.S.Hamilton Poland Ltd. w Gdyni INFORMACJE O PRODUKCIE Kiedy w 1996 roku Pracownia Mikrobiologii zdobywa a pierwszà akredytacj PCA wówczas pod szyldem Polcargo Centralne Laboratorium Chemiczne w Gdyni, nikt z analityków nie przypuszcza, e w przysz oêci praca mikrobiologa w laboratorium spo ywczym to nie siermi ne posiewy na szalki Petriego czy rz dy probówek, mozolne liczenie wyros ych kolonii i nie zawsze dajàce jasnà odpowiedê testy potwierdzajàce, a nowoczesne zautomatyzowane testy àczàce wymienione czynnoêci oraz metody biologii molekularnej w postaci PCR. Korzystamy z oferty aparaturowej i odczynnikowej renomowanych Êwiatowych koncernów. Dzisiaj J.S.Hamilton Poland Ltd. b dàc firmà prywatnà i niezale nà àczy w sposób kompleksowy us ugi rzeczoznawczo-kontrolne z szerokim spektrum badaƒ analitycznych prowadzonych we w asnych laboratoriach i jest obecna na rynku spo ywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym i chemicznym. Oferta badaƒ na rynku spo ywczym obejmuje zarówno analizy fizykochemiczne, biochemiczne, mikrobiologiczne a tak e organoleptyczne. Ostatnich kilka lat zaowocowa o znacznym zwi kszeniem iloêci badaƒ, co doprowadzi o do powstania sieci laboratoriów i oddzia ów, które obj y swoim zasi giem ca y kraj (m.in. Pracownia Mikrobiologii w Poznaniu i Katowicach). Wyd u y si czas pracy laboratoriów, pracujàcych siedem dni w tygodniu w systemie dwuzmianowym. Nale y tu nadmieniç, e us uga Êwiadczona klientom obejmuje nie tylko wykonywanie badaƒ ale równie pobieranie próbek u klienta, doradztwo w zakresie higieny produkcji artyku ów ywnoêciowych oraz zastosowania obowiàzujàcego prawodawstwa w praktyce produkcyjnej. Wychodzàc na przeciw rosnàcej liczbie badaƒ oraz klientów Pracownia Mikrobiologii wprowadzi a do rutynowych analiz m.in. system TEMPO. Pierwsze badania prowadzono w 2007 roku i obejmowa y: oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów, liczby bakterii z grupy coli, enterobacteriaceae i Escherichia coli. Rok póêniej te oznaczenia widnia y w zakresie akredytacji. Wprowadzenie kart TEMPO STA w sierpniu 2008 roku, do oznaczenia liczby gronkowców koagulazo-dodatnich uzupe ni o naszà ofert o szybkie testy, ale od pierwszych badaƒ do uzyskania akredytacji minà rok. Analitycy bogatsi o wczeêniejsze doêwiadczenia z systemem TEMPO przystàpili do oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich w ywnoêci. Wprowadzajàc nowà metodyk analitycy nie tylko zapoznajà si z technicznà stronà wykonywanych oznaczeƒ, ale przede wszystkim uzupe niajà ju posiadanà wiedze na temat szukanego drobnoustroju. Gronkowce nale à do najbardziej rozpowszechnionych drobnoustrojów w przyrodzie. Najcz Êciej wyst pujà na skórze i b onach Êluzowych ludzi i zwierzàt. Poza organizmem obecne sà w powietrzu, kurzu, na przedmiotach, w glebie, wodzie, Êciekach, mleku i produktach mlecznych. Staphylococcus aureus obejmuje szczepy potencjalnie chorobotwórcze, wyst puje przede wszystkim na Êluzówkach nosa i gard a, w miejscach skaleczonej skóry, a u krów cz sto w gruczo ach mlecznych. W Êrodkach spo ywczych najniebezpieczniejsze sà gronkowce wytwarzajàce enterotoksyny, b dàce przyczynà zatruç pokarmowych. Przyjmuje si, e ok 50% szczepów koagulazo-dodatnich jest jednoczeênie enterotoksycznymi. W Unii Europejskiej obowiàzujà od 1 stycznia 2006 roku nowe kryteria mikrobiologiczne oceny ywnoêci, które odzwierciedlajà bezpieczeƒstwo zdrowotne ywnoêci oraz warunki higieniczne procesów produkcyjnych. W Rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr 1441 z dn.5 grudnia 2007 roku okreêlajàce kryteria oceny ywnoêci, do drobnoustrojów wskaênikowych zaliczono m.in. gronkowce koagulazo-dodatnie. Kryteria higieny procesu odnoszà si do drobnoustrojów wskaênikowych i okreêlajà dopuszczalny poziom zanieczyszczenia wyrobu w trakcie procesu produkcyjnego lub bezpoêrednio po jego zakoƒczeniu. Przekroczenie limitów uznaje si za wskaênik niew aêciwego poziomu higieny w toku produkcji, a w przypadku niektórych produktów mleczarskich równie za wskaênik zagro enia bezpieczeƒstwa zdrowotnego. Zatrucia gronkowcowe produktami pochodzenia zwierz cego mogà byç wynikiem pierwotnego zaka enia tych produktów, jeêli pochodzà one od zwierzàt chorych lub nosicieli. Znacznie cz stsze od zaka eƒ pierwotnych sà wtórne zaka enia ywnoêci, przede wszystkim przez ludzi ze zmianami ropnymi (zw aszcza na r kach) lub przez nosicieli gronkowców enterotoksycznych. Wtórne zaka enia gronkowcami ywnoêci w toku produkcji mo- e nastàpiç równie poprzez niedok adnie wymyte naczynia i sprz t lub w wyniku niew aêciwie ustawionego procesu technologicznego. Przyjmujàc próbk ywnoêci do badaƒ w kierunku obecnoêci lub liczby gronkowców koagulazo-dodatnich, tak na prawd nie wiemy, czy i ile gronkowców mo emy si spodziewaç. Jest to o tyle istotna informacja, poniewa przygotowujemy rozcieƒczenia próbki odpowiadajàce zakresowi odczytu np. rozcieƒczenie 1/40 zakres odczytu jtk/g. Je eli do badanej próbki do àczona zostanie specyfikacja produktu z okreêlonym limitem gronkowców koagulazo-dodatnich, przygotowanie odpowiedniego rozcieƒczenia pozwoli uzyskaç wynik odpowiadajàcy oczekiwanym wymaganiom. Je eli nie ma takiej specyfikacji pozostajà wymagania zawarte w normach i rozporzàdzeniach. Sposób wykonania oznaczenia liczby gronkowców koagulazo-dodatnich zosta opisany w wewn trznej procedurze badawczej, w której znalaz y si równie informacje dotyczàce ograniczeƒ metody i kontroli jako- Êci. W Pracowni przygotowano oddzielne stanowiska do pracy z systemem TEMPO, jedno w którym znajduje si nape niacz, drugie w którym ustawiono czytnik. Umieszczenie tych stanowisk w oddzielnych pomieszczeniach pozwoli o na rozdzielenie czynnoêci nape niania kart z odczytem kart po inkubacji. Analityk przygotowujàcy rozcieƒczenia pracuje na stole laboratoryjnym, na którym w tym samym czasie nie sà wykonywane inne posiewy, ograniczajàc w ten sposób mo liwoêç kontaminacji. Zasada dzia ania TEMPO STA oparta jest na odczycie sygna u fluorescencyjnego. Test TEMPO STA sk ada si z buteleczki z pod o em hodowlanym, zawierajàcym fluorescencyjny wskaênik ph i karty. Zaszczepiona badanà próbkà zawiesina, w nape niaczu przenoszona jest do karty, która zawiera 48 cel, po 16 w trzech rz dach. W czasie inkubacji h gronkowce asymilujà sk adniki od ywcze, obni ajà ph i zanika sygna fluorescencyjny. W zale noêci od liczby i typu cel, okreêlona zostaje ca kowita liczba gronkowców w oparciu o metod NPL. 11

12 Przeprowadzone badania walidacyjne mia y na celu potwierdzenie przydatnoêci metody TEMPO STA w porównaniu z metodami referencyjnymi PN-EN ISO W zale noêci od matrycy i spodziewanego stopnia zaka enia dobierano odpowiednià metod referencyjnà, p ytkowà lub NPL. Badano 5 grup ywnoêci: przetwory mleczne, produkty màczne, przyprawy, ryby, mi so i przetwory mi sne. Za o ono nast pujàce parametry walidacji: ró nica log 10 wyników uzyskanych metodà TEMPO STA i metodà referencyjnà nie przekroczy 0,5 jednostki logarytmicznej a wspó czynnik korelacji osiàgnie co najmniej 0,8. Analitycy wykonywali oznaczenia dwukrotnie. Poniewa w badaniach uczestniczy o dwóch lub trzech analityków dla jednej próbki uzyskano 4 lub 6 wyników metodà TEMPO STA i tyle samo metodà referencyjnà. Pierwszà badanà grup ywnoêci stanowi y produkty mleczne: Êmietana, twaróg, sery, lody, mas o i mleko w proszku. Produkty te mogà byç zanieczyszczone pierwotnie np. mleko zwierzàt chorych na gronkowcowe zapalenie wymienia. Najcz Êciej jednak dochodzi do wtórnego zaka enia od ludzi chorych, z powik aniami skórnymi lub nosicieli gronkowców. Rozporzàdzenie Komisji (WE) 1441/2007 w rozdziale drugim dotyczàcym kryteriów higieny procesu podaje limity gronkowców koagulazododatnich dla serów, mleka w proszku i serwatki. Znajàc te limity oraz wymagania specyfikacji np dla lodów zastosowano nast pujàce rozcieƒczenia:1/4 dla lodów z dopuszczalnym poziomem 10 jtk/g, dla pozosta ych produktów 1/40, 1/400, 1/4000. Jako metod referencyjnà zastosowano PN-EN ISO dla lodów (NPL), PN-EN ISO (met. p ytkowa) dla pozosta ych produktów. Dla produktów mleczarskich zalecanym rozcieƒczalnikiem jest roztwór cytrynianu sodu lub roztwór kwaênego fosforanu dipotasu Do badaƒ wykorzystano cytrynian sodu. Równolegle ka dy z analityków wykona rozcieƒczenie na zbuforowanej wodzie peptonowej. Uzyskano porównywalne wyniki dla dwóch ró nych rozcieƒczalników. Badania porównawcze lodów z racji niskiego zaka enia na poziomie 1 3 jtk/g przekroczy y za o enia walidacji, dla pozosta ych produktów otrzymano zadawalajàce wyniki (Tabela 1). Drugà najcz Êciej badanà w laboratorium grup ywnoêci stanowi y ryby: Êwie e i w dzone. W warunkach naturalnych u ryb morskich gronkowce koagulazo-dodatnich nie wyst pujà. Ryby s odkowodne równie nie sà naturalnie zaka one gronkowcami, jeêli pochodzà z czystych wód. Przy yciowe wyst powanie gronkowców u ryb stwierdzono w przypadkach posocznicy u karpi oraz gdy pochodzi y z wody zanieczyszczonej. Zaka enie ryb gronkowcami nast puje przede wszystkim po po owie. Powszechne nosicielstwo u ludzi oraz skaleczenia ràk rybaków sà êród em zanieczyszczenia ryb, zw aszcza poddawanych obróbce wst pnej. Gronkowce pochodzàce z zaka eƒ wtórnych szczególnie atwo rozmna ajà si w produktach poddanych obróbce termicznej i pozbawionych w ten sposób innych bakterii, które w wi kszoêci wp ywajà hamujàco na wzrost gronkowców i wytwarzanie enterotoksyny. Dla ryb w dzonych producent poda limit gronkowców w 1g 100 jtk, co pozwoli o na przygotowanie rozcieƒczeƒ badanych próbek 1/40, 1/400 natomiast przy braku wymagaƒ dla ryb Êwie ych przyj to rozcieƒczenia 1/40, 1/400, 1/4000. Dla ryb w dzonych otrzymano zadawalajàce wyniki, dla obu zastosowanych rozcieƒczeƒ natomiast najlepszà wartoêç wspó czynnika korelacji uzyskano dla ryb Êwie ych, przy zastosowanym rozcieƒczeniu 1/4000 (Tabela 1). ObecnoÊç gronkowców koagulazo-dodatnich w mi sie mielonym mo e byç wynikiem pierwotnego zaka enia, je eli pochodzi ono od zwierzàt chorych lub nosicieli, lub wtórnego w wyniku nieprzestrzegania zasad higieny. Gronkowce koagulazo-dodatnie obecne sà równie w produktach w dliniarskich o du ej zawartoêci soli, która hamuje wzrost drobnoustrojów powodujàcych psucie, a nie hamuje wzrostu gronkowców i wytwarzania przez nie enterotoksyny o ile temperatura przechowywania nie jest dostatecznie niska. Gronkowce jako wzgl dne beztlenowce mogà rozmna aç si w produktach pakowanych w szczelne odpowietrzone opakowania plastykowe, a tak e w konserwach pasteryzowanych. Oznaczano liczb gronkowców koagulazo-dodatnich w mi sie mielonym i w dlinach. Znajàc limity gronkowców dla badanych produktów przyj to rozcieƒczenia badanych próbek 1/40 i 1/400. Wspó czynnik korelacji pomi dzy metodà TEMPO STA i metodà referencyjnà wynosi 0,993 i by najwy szy z wszystkich badanych grup ywnoêci (Tabela 1). W grupie produktów màcznych badano liczb gronkowców koagulazo-dodatnich w makaronie, màce, budyniu i zupach w proszku. èród em gronkowców w makaronach jest masa jajowa i pomimo, e makarony sà przed spo yciem gotowane, obecnoêç ywych bakterii stwarza mo liwoêç wtórnych zaka eƒ (przez r ce pracowników, opakowania po makaronie) innych produktów, zw aszcza w zak adach ywienia zbiorowego. Zgodnie z do àczonà do produktu specyfikacjà w której okreêlono dopuszczalnà liczb gronkowców koagulazo-dodatnich przygotowano rozcieƒczenia 1/40, 1/400 i 1/4000. Porównywalne wyniki uzyskano przy rozcieƒczeniu 1/400 i 1/4000. Natomiast dla pozosta ych produktów w tej grupie, màki budyniu i zupy w proszku a wi c produktów zawierajàcych aktywne enzymy nie uzyskano wyników przy zastosowanym rozcieƒczeniu próbki 1/40, a przygotowywanie kolejnych rozcieƒczeƒ nie pozwoli oby prawid owo oceniç poziomu zaka enia, poniewa specyfikacja zak ada a dopuszczalny limit poni ej 10 jtk/g. Natomiast dla kontaminowanych wzorcowym szczepem Staphylococcus aureus ATCC próbek màki uzyskano zadawalajàce wyniki przy rozcieƒczeniu próbki 1/4000 i 1/ (Tabela 1). Ostatnià badanà grup stanowi y przyprawy i susze warzywne. ObecnoÊç w suszu warzywnym gronkowców koagulazo-dodatnich wskazuje na wtórne zanieczyszczenie, poniewa stosowane w procesie produkcyjnym zabiegi i temperatury praktycznie eliminujà formy wegetatywne. Badajàc produkty barwne nale y pami taç o tym, e mo emy otrzymaç wynik odbiegajàcy od rzeczywistego, spowodowany zmianà sygna u fluorescencji, dlatego odpowiednie rozcieƒczenie próbki 1/4000, 1/40000 eliminuje powsta e zafa szowania. Specyfikacje przypraw i suszu okreêla y dopuszczalny limit 10 jtk/g, i wiedzàc, e nie uzyska si prawdziwego wyniku przy rozcieƒczeniu 1/40, próbki kontaminowano Staphylococcus aureus ATCC Porównywalne wyniki otrzymano przy rozcieƒczeniu 1/4000 i 1/ (Tabela 1). Ró norodnoêç badanych matryc, powoduje, e wprowadzajàc nowà metod powinno si nie tylko wykonaç szereg analiz potwierdzajàcych zgodnoêç uzyskanych wyników w odniesieniu do metod referencyjnych, ale równie wprowadziç okresowà kontrol wykonywanych oznaczeƒ. Za o ono badania porównawcze dla próbki naturalnej i kontaminowanej raz w miesiàcu. Niewàtpliwie najwi kszà zaletà systemu TEMPO jest zwi kszenie wydajnoêci i poprawa jakoêci pracy przy jednoczesnym zmniejszeniu materia och onnoêci probówki i szalki Petriego zastàpiono kartà. Kolejnym cz sto najistotniejszym atutem w/w systemu jest maksymalne skrócenie czasu wykonania badania, wynik bez potrzeby potwierdzania otrzymujemy po godzinach, co pozwala klientowi na szybkà reakcj w przypadku produktu nie spe niajàcego wymagaƒ. Krótszy czas badania w po àczeniu z mniejszym nak adem pracy zwi ksza mo liwoêci wykonawcze przy tym samym poziomie zatrudnienia, co w efekcie prowadzi do znaczàcego zwi kszenia wydajnoêci pracy i przybli enie do wydajnoêci uzyskiwanej w krajach Unii Europejskiej. 12

13 Tabela 1 Wyniki uzyskane w metodzie TEMPO i metodzie referencyjnej matryca rozcieƒczenie wspó czynnik korelacji Przetwory mleczne mleko w proszku serwatka w proszku Êmietana twaróg ser 1/40 1/40 1/40 1/400 1/ ,93 0,92 0,95 0,89 0,92 Ryby Êwie e w dzone 1/40 1/400 1/40 1/400 1/ ,92 0,95 0,88 0,94 0,97 Mi so i przetwory mi sne mi so mielone kie basa 1/40 1/400 1/40 1/400 0,95 0,99 0,91 0,91 Produkty màczne makaron próby kontaminowane màka zupa w proszku budyƒ 1/400 1/ / / / / / / ,93 0,95 0,89 0,95 0,91 0,94 0,96 0,95 Przyprawy, susze warzywne próby kontaminowane pieprz czarny 1/ / ,94 0,96 marchew suszona 1/ / ,94 0,97 13

14 Pierwszy krok Instytutu Pasteura i Mérieux Alliance w kierunku długofalowego partnerstwa badawczego w obszarze chorób zakaźnych Pary (Francja) 18 maja 2009 roku Instytut Pasteura i Mérieux Alliance podpisujà list intencyjny o d ugofalowym partnerstwie badawczym. Instytut Pasteura i Grupa Mérieux Alliance (obejmujàca spó ki: biomérieux, Transgene, Shantha Biotechnics, ABL i Silliker) pragnà po àczyç wysi ki oraz dost pne im zasoby w walce z chorobami zakaênymi, poprzez du e projekty badawcze, obejmujàce nast pujàce obszary: diagnostyk klinicznà oraz teranostyk (we wspó pracy z biomérieux i Transgene), bezpieczeƒstwo ywnoêci i testy mikrobiologiczne, ywienie, zdrowie i Êrodowisko naturalne (we wspó pracy z biomérieux i Silliker), Immunoterapi (przy wspó pracy z Transgene i Shantha Biotechnics). Wskazywane projekty badawcze majà koncentrowaç si na najwa niejszych chorobach, wymagajàcych eksperckiej wiedzy z zakresu wirusologii, bakteriologii i immunologii. Wyniki prowadzonych wspólnie badaƒ mogà byç wykorzystywane przez spó ki Mérieux Alliance oraz powi kszaç portfel patentów nale- àcych do Instytutu Pasteura. Tym samym, dzia ania podniosà wartoêç podejmowanych przez Instytut wysi ków badawczych. Opisywana wspó praca pomi dzy instytutem naukowym o mi dzynarodowej renomie oraz jednà z g ównych grup bran- y bioprzemys owej stanowi przyk ad podejêcia multidyscyplinarnego, niezb dnego do opracowywania nowych rozwiàzaƒ do walki z chorobami zakaênymi. Jest równie nowym i istotnym milowym krokiem w historii wspó pracy Instytutu Pasteura oraz Grupy, nawiàzujàcej w swoich dzia aniach do tradycji Ludwika Pasteura oraz zaanga owanej w badania z zakresu biologii i dzia- ania s u àce ochronie zdrowia publicznego na ca ym Êwiecie. Podpisanie listu intencyjnego nast puje po tym jak Instytut Pasteur i Fundacja Mérieux podpisa y w dniu 14 kwietnia umow o wspieraniu wspó pracy w walce z chorobami zakaênymi w krajach rozwijajàcych si. Wspó praca obejmuje, mi dzy innymi, opracowywanie rozwiàzaƒ dostosowanych do uwarunkowaƒ lokalnych, wspó dzia anie mi dzynarodowej sieci oddzia ów Instytutu Pasteura oraz sieci GABRIEL Fundacji Mérieux a tak e koordynacj dzia aƒ we wskazanym obszarze. Niezwykle cieszy mnie podpisanie umowy z Mérieux Alliance. Przyczyni si ona do podniesienia poziomu zdrowia publicznego na ca ym Êwiecie, powiedzia a Alice Dautry, prezes Instytutu Pasteura. Pragniemy opracowywaç wspólnie innowacyjne strategie, dzi ki którym w przysz oêci uda nam si wygraç kolejne batalie z chorobami. Ciesz si, e dzi ki tej umowie wzmocnione zostanà nasze zdolnoêci innowacyjne w zakresie walki z g ównymi problemami zdrowia publicznego oêwiadczy Alain Mérieux, prezes Mérieux Alliance. Nasza wspó praca nawiàzuje do dziedzictwa Pasteura. Jestem przekonany, e nasza wspólna praca otworzy nowe perspektywy dla medycyny jutra. Kilka s ów o Instytucie Pasteura Instytut Pasteura to jeden z najwi kszych na Êwiecie oêrodków badaƒ biomedycznych. Zosta za o ony w 1887 roku przez Ludwika Pasteura; jest prywatnà fundacjà non-profit, realizujàcà zadania zwiàzane z badaniami biologicznymi, z edukacjà oraz ze zdrowiem publicznym, s u àce profilaktyce i leczeniu chorób na ca ym Êwiecie. W Pary u w Instytucie pracuje oko o osób. Prace badawcze dotyczà g ównie chorób zakaênych, a 10% z nich badaƒ nad AIDS. Instytut paryski to g ówne ogniwo mi dzynarodowej sieci, na którà sk ada si 30 placówek rozmieszczonych na 5 kontynentach. Przez 120 lat istnienia Instytutu, 10 pracujàcych na jego rzecz naukowców otrzyma o Nagrod Nobla. Ostatnia Nagroda trafi a w roku 2008 do Profesorów FranÇoise Barré-Sinoussi i Luc Montagniere a za odkrycie wirusa AIDS. Kilka s ów o Mérieux Alliance Mérieux Alliance czerpie z d ugoletniej tradycji i uznanej wiedzy ekspertów. Jest rodzinnà spó kà holdingowà Alaina Mérieux. Pragnie stale podnosiç poziom opieki zdrowotnej pacjentów na ca ym Êwiecie, poprzez opracowywanie nowych rozwiàzaƒ biotechnologicznych. Mérieux Alliance obejmuje pi ç spó ek, których dzia alnoêç koncentruje si na zdrowiu publicznym i obejmuje szeroki zakres dzia aƒ opieki zdrowotnej: profilaktyk, diagnostyk, prognostyk, leczenie oraz nadzór kliniczny. Te spó ki to: biomérieux, z siedzibà w Marcy l Etoile (Francja), z pakietem kontrolnym 59%. To mi dzynarodowa grupa wyspecjalizowana w rozwiàzaniach do diagnostyki in vitro oraz testach mikrobiologii przemys owej; Silliker, z siedzibà w Chicago (USA), z pakietem kontrolnym 89%. Sieç laboratoriów Êwiadczàcych us ugi konsultacyjne oraz przeprowadzajàcych testy ywnoêci; Shantha Biotechnics Ltd, z siedzibà w Hyderabad (Indie), z pakietem kontrolnym 80%. Spó ka specjalizuje si w opracowywaniu i produkcji szczepionek i bia ek terapeutycznych; Transgene, z siedzibà w Strasburgu (Francja), z pakietem kontrolnym 55%. Spó ka opracowuje szczepionki terapeutyczne oraz produkty immunoterapii, wykorzystywane w onkologii i leczeniu chorób zakaênych; ABL Inc (Advanced BioScience Laboratories), z siedzibà w Waszyngtonie (USA), z pakietem kontrolnym 100%. Spó ka prowadzi badania wirusologiczne. Dla kierowanej przez Alaina Mérieux Grupy Mérieux Alliance pracuje na ca ym Êwiecie osób. Jej skonsolidowane przychody za rok 2008 wynios y 1,3 mld. 14

15 NOWOŚCI Oznaczanie wartości MIC na skali Każda wartość ma znaczenie W ubieg ym roku firma AB BIODISK zosta a zakupiona przez biomérieux S.A., a jej produkty znalaz y si w szerokiej ofercie odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej, o czym informowaliêmy na naszej stronie internetowej. Od wrzeênia 2009 firma biomérieux Polska Sp. z o.o. stanie si wy àcznym dystrybutorem produktów Etest w Polsce. Firma biomérieux Polska b dzie sprzedawa a wyroby firmy AB BIODISK pod markà biomérieux, bezpoêrednio z polskiego magazynu. Etest jest wykorzystywany do dok adnego okreêlenia minimalnego st enia hamujàcego (MIC) antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych i leków przeciwpràtkowych. Dzi ki szczególnej szybkoêci oznaczenia i atwoêci u ycia, produkt ten sta si standardem w laboratoriach mikrobiologicznych, pozwalajàc na oznaczenie lekowra liwoêci dla ponad 100 antybiotyków. Szybka diagnostyka i w aêciwe leczenie majà ogromny wp yw na podejmowanie decyzji klinicznych. Zaufanie do wyników diagnostycznych jest kluczowe przy wdra aniu leczenia i sposobu post powania. Szybkie testy diagnostyczne stajà si nieodzownym narz dziem wspierajàcym decyzje kliniczne. Firma biomérieux w aênie z tych powodów zdecydowa a si na wprowadzenie do swojej oferty szybkich testów immunochromatograficznych QUICKVUE*. Ostatni wybuch epidemii grypy wskazuje jak wa ne jest szybkie testowanie i odpowiednia reakcja. W zwiàzku z tym proponujemy Paƒstwu szybki test paskowy QUICKVUE Influenza A+B. Rozró nia typy wirusa A i B w pozytywnych próbkach, co pozwala wdro yç odpowiednie post powanie i leczenie. Charakteryzuje si wysokà jakoêcià i zosta zaprojektowany w sposób, który zapewnia szybkoêç wynik w ciàgu maksymalnie 10 minut i atwoêç wykonania w gabinecie lekarskim, w ka dym przypadku gdy niezb dna jest szybka i dok adna diagnoza. QUICKVUE Influenza A+B nr kat testów Testy QUICKVUE cechuje udowodniona wysoka jakoêç, sà one szeroko stosowane na ca ym Êwiecie w diagnostyce chorób zakaênych. biomerieux ma ponad 30. letnie doêwiadczenie w diagnostyce chorób zakaênych. Rozszerzamy swojà ofert o kolejne testy diagnostyczne charakteryzujàce si wysokà jakoêcià i wartoêcià medycznà. 15

16 chromid Coli Liczenie i identyfikacja E. coli w 44 C oraz liczenie E. coli i pa eczek grupy Coliform w 37 C

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów 3(11)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów Medycyna nuklearna Udar mózgu badanie i leczenie Omdlenia S P I S T R E Â C I Z YCIA WIM Zmiana warty w Szpitalu na

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 MOTTO: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb Wolter SPIS

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech 86 Produkty i Techniki Bankowe BANK I KREDYT luty 2006 Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech Maciej Meder* Wprowadzenie Rynek bankowoêci detalicznej

Bardziej szczegółowo