BIOTECHNOLOGIA WYCHOWANIE FIZYCZNE A/03 03, 04, 60 C 0 Zaliczenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIOTECHNOLOGIA. 16.1 WYCHOWANIE FIZYCZNE 16.1 02 00 A/03 03, 04, 60 C 0 Zaliczenie"

Transkrypt

1 BIOTECHNOLOGIA 08.1 FILOZOFIA PRZYRODY A/01 01, 30 W, 30 C 3 Zaliczenie Prowadz cy zaj cia: dr Marek Bieniasz ABSTRAKT Przyroda jako przedmiot refleksji moralnej. Przyroda w kulturach chrze cija skich. redniowieczna my l chrze cija ska o przyrodzie. W tki ekologiczne w renesansowej filozofii. Problematyka przyrody w filozofii nowo ytnej. O wieceniowa koncepcja cz owieka i przyrody. Pogl dy na przyrod w filozofii XIX wieku. Wspó czesna filozofia ekologiczna. Etyka ekologiczna jako dyscyplina badawcza. rodowisko naturalne jako przedmiot odpowiedzialno ci cz owieka. 1. Bonenberg M., Etyka rodowiskowa. Za o enia i kierunki, Kraków Heller M., Filozofia wiata. Wybrane zagadnienia i kierunki filozofii przyrody, Kraków D bowski J., Filozoficzne ród a refleksji ekologicznych, Olsztyn Ferry L., Nowy ad ekologiczny. Drzewo, zwierz i cz owiek, Warszawa J ZYK ANGIELSKI A/02 02, 03, 04, 05, 120 C 9 Egzamin Lektorzy Studium J zyków Obcych AJD w Cz stochowie ABSTRAKT Nauka j zyka maj ca na celu jego czynne opanowanie w mowie i pi mie ze szczególnym uwzgl dnieniem terminologii przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE A/03 03, 04, 60 C 0 Zaliczenie

2 11.3 PODSTAWY INFORMATYKI A/04 02, 60 L 4 Zaliczenie Prowadz cy: dr Tomasz Girek ABSTRAKT Budowa i zasada dzia ania komputera. Podstawowe poj cia informatyki. Oprogramowanie i system operacyjny. Oprogramowanie systemowe system operacyjny MS DOS, nak adki systemowe. Oprogramowanie u ytkowe. System operacyjny Windows. Eksplorator Windows (operacje na zbiorach) zaznaczanie plików lub folderów, tworzenie folderów, przenoszenie i kopiowanie plików lub folderów, usuwanie, zmiana nazwy plików i katalogów, tworzenie nowego pliku, formatowanie dyskietki. Edytor tekstów. MS WORD. Ogólna charakterystyka edytora. Opis podstawowych funkcji uruchamianie edytora, ekran podstawowy, otwieranie istniej cego dokumentu, tworzenie nowego dokumentu i zapisywanie go na dysk. Formatowanie tekstu. Wstawianie tabel, wstawianie grafiki. Tworzenie wzorów matematycznych edytor równa. Tworzenie wykresów. wiczenia praktyczne. MS EXCEL. Organizacja danych, szablony, arkusze w skoroszycie. Zawarto komórek, formatowanie komórek, adresowanie komórek. Formu y i funkcje - operatory arytmetyczne i kolejno wykonywania dzia a, obliczenia standardowe, funkcja sumuj ca. Obiekty graficzne umieszczanie w arkuszu obiektów graficznych, formatowanie obiektów. Wykresy redagowanie i formatowanie wykresów, automatyczne przekszta canie wykresów, zwi zek danych z wykresami. MS ACCESS. Ogólna charakterystyka. Co to jest baza danych? Tworzenie bazy danych. Opis podstawowych funkcji, tabela, formularze, raporty. Edytor grafiki chemicznej ISIS Draw. Podstawowe informacje o programie ISIS Draw, tworzeniu rysunku obiektu chemicznego Programowanie w j zyku Pascal. Podstawowe informacje o programie. Sk adnia programu, kompilator, zmienne, procedury, funkcje, p tle, modu y. Podstawowe zagadnienia oblicze numerycznych. Podstawy Internetu. Internetowy adres IP. WWW (World Wide Web) udost pnianie informacji za pomoc tzw. cz hipertekstowych, które cz ze sob dokumenty. Poczta elektroniczna. FTP (File Transfer Protokol). IRC (Internet Realy Chat) interaktywne rozmowy w sieci. Grupy dyskusyjne. Jak uzyska dost p do Internetu przez TP S.A.? 1. Z. Kierzkowski, Elementy informatyki, PWN, Warszawa INFORMATYKA PROGRAMY U YTKOWE A/05 05, 30 L 2 Zaliczenie Prowadz cy: dr Tomasz Girek ABSTRAKT rodowisko Windows narz dzia integruj ce, mechanizmy OLE, Wykorzystanie akcesoriów, rodowiska Windows - przenoszenie danych (Paintbrush, Write, Notatnik, Kalkulator, Kalendarz), Pakiet Microsoft Ofice programy wchodz ce w sk ad pakietu, Program Microsoft Power Point - zaj cia wst pne, Power Point - Zasady tworzenia prezentacji naukowych. Power Point - prosta prezentacja tekstowa. Microsoft Power Point - prezentacje multimedialne. Microsoft Power Point - integracja z Edytorem Microsoft Word. Microsoft Power Point - integracja z arkuszem kalkulacyjnym Excel. Microsoft Power Point - integracja z programami graficznymi. Microsoft Power Point - zastosowanie plików audio i video w prezentacji multimedialnej. Pokaz prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem projektora multimedialnego. 1. Praca Zbiorowa, Microsoft Office 8 w 1 krok po kroku, Warszawa Power Point 2002 krok po kroku, Read Me 2001

3 08.9 ETYKA A/06 04, 15 W 1 Zaliczenie ABSTRAKT Definicja etyki, g ówne teorie etyczne, relacja etyki do innych nauk. elementy historii etyki: koncepcje redniowieczne, nowo ytna refleksja etyczna wspó czesne koncepcje etyczne. Etyka normatywna a etyka opisowa. Etyka normatywna jako nauka moralno ci. Podstawowe poj cia moralne: prawda, dobro, sumienie, prawo naturalne. Dylemat moralny. Rozstrzyganie konfliktów moralnych. Uzasadnienie norm etycznych. 1. Brandt R.B., Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, PWN, Warszawa Vardy P., Grosch P., Etyka, Zysk i S-ka, Pozna Maclntyre A., Krótka historia etyki, PWN, Warszawa Ricken F., Etyka ogólna, Antyk, K ty Singel P., Etyka praktyczna, KiW, Warszawa Filek J., Filozofia jako etyka, Znak, Kraków ELEMENTY MATEMATYKI WY SZEJ B/07 01, 02, 90 W, 60 C 12 Egzamin Prowadz cy: dr Tadeusz Kostrzewski ABSTRAKT Elementy logiki i teorii mnogo ci. Liczby zespolone. Macierze i wyznaczniki. Ci gi liczbowe. Szeregi liczbowe. Granica i ci g o funkcji. Pochodna funkcji. Zastosowanie pochodnej do badania przebiegu zmienno ci funkcji. Funkcje wielu zmiennych. Ca ka nieoznaczona. Ca ka oznaczona Riemanna. Równania ró niczkowe zwyczajne. Równania ró niczkowe cz stkowe. Ca ki podwójne i potrójne. Ca ki krzywoliniowe. Ca ki powierzchniowe. Funkcje analityczne. Elementy rachunku prawdopodobie stwa i statystyki. Przekszta cenie Laplace a. 1. G. M. Fihtenholz, Rachunek ró niczkowy i ca kowy, T1, T2, T3, PWN Warszawa. 2. B. Gleigchgewicht, Algebra, PWN Warszawa. 3. K. Ko odziej, Analiza matematyczna, PWN Warszawa. 4. K. Kuratowski, Rachunek rózniczkowy i ca kowy. Funkcje jednej zmiennej. PWN Warszawa. 5. F. Leja, Rachunek ró niczkowy i ca kowy, PWN Warszawa. 6. F. Leja, Funkcje zespolone, PWN Warszawa. 7. N. M. Matwiejew, Metody ca kowania równa ró niczkowych zwyczajnych, PWN Warszawa. 8. A, Mostowski, M. Stark, Elementy algebry wy szej, PWN Warszawa.

4 13.2 FIZYKA B/08 01, 02, 30 W, 15 K, 30 L 7 Egzamin Prowadz cy: dr Zygmunt Olesik ABSTRAKT Przedmiot, j zyk i metodologia fizyki Klasyczna mechanika nierelatywistyczna. Kinematyka Dynamika. Zasady dynamiki, si a i moment si y, p d i moment p du, masa i moment bezw adno ci. Uk ady inercjalne, uk ady nieinercjalne, si y bezw adno ci, ruch cia a o zmiennej masie. Praca, moc, energia. Zasada zachowania p du, momentu p du, energii mechanicznej. Zasady zachowania w mechanice, a ogólne w asno ci czasu i przestrzeni. Inne zasady zachowania.odzia ywania grawitacyjne. Mechanika p ynów. Ci nienie aero- i hydrostatyczne, prawo Pascala i Archimedesa. Klasyfikacja p ynów i przep ywów, Równanie ci g o ci p ynów. Termodynamika fenomenologiczna. Energia wewn trzna uk adu termodynamicznego. Zasady termodynamiki. Gaz doskona y, gazy rzeczywiste. Entropia. Termodynamika statystyczna. Zjawiska transportu w gazach. Transport masy-dyfuzja. Transport energii - przewodnictwo cieplne. Transport p du - lepko. Elektrostatyka. Prawo Coulomba, pole elektrostatyczne, parametry pola. Dipol elektryczny. Prawo Gaussa.Pojemno elektryczna przewodnika, energia pola elektrycznego, czenie kondensatorów. Mechanizmy polaryzacji elektrycznej w dielektrykach, substancje niepolarne, dielektryki polarne. Pr d elektryczny. Prawa pr du elektrycznego sta ego, prawo Ohma, prawa Kirchhoffa. Praca pr du elektrycznego, Magnetyzm, indukcja magnetyczna Oddzia ywanie pola magnetycznego na przewodnik z pr dem, si a elektrodynamiczna. Prawo Ampera, prawo Biota-Sawarta. Ruch cz stek na adowanych w polu magnetycznym, si a Lorentza. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej, prawo Faraday'a. Magnetyczne w asno ci materii. Równania Maxwella. Drgania i fale. Optyka. Drgania harmoniczne proste. Drgania t umione i wymuszone - rezonans. Indukcyjno i pojemno w obwodzie pr du przemiennego. Równanie fali akustycznej, elementy akustyki. Zjawiska falowe: odbicie fal, za amanie, dyfrakcja, interferencja, polaryzacja,fale stoj ce. Zasada Fermata i Huygensa. Przyrz dy optyczne. Elementy mechaniki kwantowej. Prawa promieniowania cieplnego. Zjawisko fotoelektryczne. Zjawisko Comptona. Dualizm korpuskularno-falowy, hipoteza de Broglie'a. Promieniowanie rentgenowskie. Elementy fizyki j drowej. Model atomu wodoru wg Bohra, postulaty Bohra, wady teorii Bohra. W asno ci j der atomowych, sk ad j dra atomowego, rozmiary j dra atomowego, masa j dra atomowego. Energia wi zania-niedobór masy, si y j drowe. Przemiany j drowe, prawo rozpadu promieniotwórczego. Reakcje j drowe. Oddzia ywanie promieniowania j drowego z materi. Detekcja promieniowania j drowego. Literatura: 1. J. W. Kane, M. M. Sternheim, Fizyka dla przyrodników t. I- III, PWN, W- wa D. Holliday, R. Resnick, Fizyka 1.1- II, PWN W- wa W. Bolton, Zarys fizyki, PWN, W- wa Wróblewski, J. Zakrzewski, Wst p do fizyki, PWN, W- wa W. Bogusz, J. Grabarczyk, F. Krok, Podstawy fizyki, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej 6. J. Orear, Fizyka, t.i-o, WNT, W-wa A. Piekara, Mechanika ogólna, PWN W-wa J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla in ynierów, WNT, W-wa 1975

5 13.3 CHEMIA OGÓLNA B/09 01, 45 W, 30 K, 45 L 11 Egzamin dr K. Gie zak-ko win ABSTRAKT Podstawowe poj cia z budowy materii: poj cia atomu, cz steczki, liczby atomowej, masowej, masy atomowej, pierwiastka, j dro atomowe, nukleony jako podstawowe sk adniki j dra atomowego, izotopy, izotony i izobary, itp. Budowa atomu wed ug wspó czesnej wiedzy; równanie Schrödingera, liczby kwantowe, regu a Hunda i zakaz Pauliego. Symbolika pierwiastków i zwi zków chemicznych, ich nazewnictwo tradycyjne i systematyczne, podzia zwi zków chemicznych. Budowa uk adu okresowego pierwiastków, konfiguracje elektronowe pierwiastków, prawo okresowo ci, grupy g ówne pierwiastków, grupy poboczne, okresowa zmiana w asno ci pierwiastków. Modele wi za chemicznych, elektroujemno pierwiastków a wi zanie chemiczne, geometria nak adania si orbitali atomowych i orbitali hybrydyzowanych, sieci jonowe i cykl Borna-Habera; wi zanie kowalencyjne i - teoria orbitali molekularnych, orbitale wi ce i antywi ce w cz steczkach homo- i heteroatomowych. Polaryzacja wi zania kowalencyjnego; wi zanie koordynacyjne. Oddzia ywania mi dzycz steczkowe. Wi zanie wodorowe i ich znaczenie w przyrodzie, stan gazowy: prawa gazowe; gaz rzeczywisty; w a ciwo ci tego stanu, równanie stanu gazu doskona ego i rzeczywistego, izotermy gazu rzeczywistego stan krytyczny, dyfuzja i efuzja, stan koloidalny, stan plazmy.. Stany materii, istota si van der Waalsa, napi cie powierzchniowe, lepko, Przemiany fazowe, regu a faz Gibbsa, diagram fazowy wody. Roztwory i ich w asno ci. Reakcje chemiczne, równania reakcji, definicje kwasów i zasad, reakcje utleniania i redukcji. Równowagi kwasowo- zasadowe: ph, dysocjacja jonowa, hydroliza, roztwory buforowe, reakcje kwas-zasada. Równowagi w roztworach elektrolitów, przewodnictwo, stopie i sta a równowagi, prawo rozcie cze Ostwalda. Równowagi roztwór-osad: iloczyn rozpuszczalno ci, rozpuszczalno, chemia koloidów, dyfuzja i osmoza. Zwi zki koordynacyjne i ich zastosowanie w analizie chemicznej, trwa o kompleksów, teorie wi zania metal-ligand. Chemia metali przej ciowych: w asno ci pierwiastków d-elektronowych, kinetyka i mechanizm reakcji kompleksowania; udzia metali w procesach yciowych organizmów. Kinetyka, równania kinetyczne, rz d reakcji, czas po ówkowy, kataliza, zale no szybko ci reakcji od temperatury, szybko reakcji, równowagi. Statyka chemiczna, efekty cieplne reakcji chemicznych, samorzutno reakcji chemicznych, powi zanie G 0 ze sta równowagi, regu a przekory Le Chateliera-Brauna. Elektrochemia, praca ogniw galwanicznych, SEM, szereg napi ciowy, moc utleniacza/reduktora, równanie Nernsta a potencja elektrody, elektroliza, wspó czesne ogniwa i akumulatory. Nieorganiczne zwi zki cykliczne, klatkowe, klastery i polimery: mechanizmy tworzenia takich po cze, w asno ci chemiczne i fizyczne. 1. A. Biela ski, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa A. F. Williams, Chemia nieorganiczna. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa Chemia nieorganiczna, Praca zbiorowa pod red. L. Kolditza, PWN, Warszawa F. A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, L. Pajdowski, Chemia ogólna, PWN, Warszawa M. J. Sienko, R. A. Plane, Chemia. Podstawy i zastosowania, WNT, Warszawa R. So oniewicz, Obliczenia z chemii ogólnej i nieorganicznej, Wydawnictwo P, ód A. liwa, Obliczenia chemiczne, PWN, Pozna J.D. Lee, Zwi z a chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1999

6 13.1 PODSTAWY BIOLOGII B/10 01, 30 W, 30 L 5 Egzamin Prowadz cy: dr hab. Adam Opolski, prof. AJD ABSTRAKT: Biologia jako dziedzina nauk przyrodniczych. Definicja ycia. Cechy organizmów ywych. Poziomy organizacji ycia. Przedmiot bada ró nych dziedzin biologii. Nauki pokrewne. Sk ad chemiczny organizmów. Pierwiastki biogenne, zwi zki budulcowe i energetyczne, mikro- i makroelementy, rola wody, witaminy. Komórka jako samodzielny organizm lub jego jednostka strukturalna. Organizmy pro- i eukariotyczne. Komórka ro linna i zwierz ca. Budowa komórki. Cechy komórki nowotworowej. Podzia komórki. Mitoza i mejoza. Budowa i funkcje j dra komórkowego. Cykl komórkowy. Metodyka badania cyklu komórkowego. Struktura genów i chromosomów. Replikacja, transkrypcja, translacja. Mutacje i czynniki mutagenne. Ogólne zasady dziedziczenia cech. Prawa Mendla. Rola zaburze genetycznych w rozwoju chorób nowotworowych. Systematyka. Ni sze organizmy ro linne glony, grzyby, porosty, komplikacja organizacji komórkowej (komórka, agregacja, kolonia, plecha). Mszaki i paprotniki. Bakterie, wirusy, bakteriofagi. Budowa, cechy charakterystyczne, rola w biocenozie. Budowa, wzrost i ró nicowanie si ro lin nasiennych. Hormony ro linne a reakcje ro lin. Cia o zwierz cia. Zwierz ta bezkr gowe i kr gowce. Tkanki. Ekologia i geografia ycia. Ekologia populacji. Ekosystemy i ekosfera. Cz owiek i rodowisko. Ewolucja. Teoria Darwina. Ewolucja Homo Sapiens. 1. Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W., Villee C.A., 1996 Biologia. Multico 2. Alberts B., Bray D., Johnson A., I In Podstawy Biologii Komórki 3. Dzik J., Dzieje ycia Na Ziemi. Pwn 4. Jurd R.D Biologia Zwierz t. Pwn 5. Rajski A Zoologia. Cz Ogólna. Pwn 6. Rajski A Zoologia. Cz Systematyczna. Pwn 7. Szarski H., 1998 Historia Zwierz t Kr gowych. Pwn 8. Szwejkowska A., Szwejkowski J., 2002 Botanika I, Ii. Pwn 9. Umi ski T. Ekologia rodowisko Przyroda. Wsip 10. Kay I., 2001 Wprowadzenie Do Fizjologii Zwierz t. Pwn 11. Krzanowska H., omnicki A., Rafi ski J., Szarski H., Szymura J.M., 1991 I Wyd. Pó niejsze Zarys Mechanizmów Ewolucji. Pwn 12. Lack A.J, Evans D.E., 2003 Biologia Ro lin. Pwn 13. Szlegel H.G Mikrobiologia Ogólna. Pwn

7 13.3 CHEMIA ANALITYCZNA B/11 02, 30 W, 45 L 7 studia dzienne Egzamin dr Janusz Kapu niak ABSTRAKT Przedmiot chemii analitycznej. Chemia analityczna a analiza chemiczna. Rodzaje informacji analitycznych, kryteria podzia u i wyboru metod. Podstawowe poj cia chemii analitycznej: próbka, sygna, metoda analityczna, proces analityczny. Podstawowe etapy procesu analitycznego. Teoria i praktyka pobierania próbek do analizy ze szczególnym uwzgl dnieniem próbek materia u biologicznego. Przygotowanie reprezentatywnej próbki analitycznej. Metody przeprowadzania sk adników do roztworu (rozpuszczanie, roztwarzanie, mineralizacja). Metody rozdzia u i zag szczania analitu. Eliminacja i maskowanie substancji przeszkadzaj cych. Charakterystyka metody analitycznej. ród a i rodzaje b dów w analizie chemicznej. Statystyczne opracowanie wyników analizy. Kryteria odrzucania wyników w tpliwych. Zasady przedstawiania wyników analizy. Problemy analizy ladów. Zasady przechowywania próbek w warunkach zapewniaj cych trwa o oznaczanych sk adników, ród a zanieczyszczenia próbek na etapach ich przygotowania do ko cowej detekcji i sposoby ich unikni cia. Najnowsze rozwi zania zmierzaj ce do zapewnienia odpowiedniej jako ci procesowi analitycznemu: stosowanie certyfikowanych materia ów odniesienia, walidacja metod, akredytacja laboratoriów analitycznych. Wprowadzenie do analizy jako ciowej. Podzia kationów i anionów na grupy analityczne, odczynniki grupowe. Reakcje specyficzne, selektywne, charakterystyczne. Rozdzielanie i identyfikacja wybranych kationów o znaczeniu biologicznym. Analiza jako ciowa wybranych anionów. Klasyfikacja metod analizy ilo ciowej. Podstawy analizy wagowej (grawimetrycznej). Analiza miareczkowa (obj to ciowa). Zasady analizy miareczkowej. Podstawowe poj cia: miano roztworu, nastawianie miana, substancja podstawowa, punkt równowa nikowy (PR) i punkt ko cowy (PK) miareczkowania. Klasyfikacja metod miareczkowych podzia wg: typu reakcji zachodz cej podczas miareczkowania (reakcje kwas zasada alkacymetria, reakcje redoks redoksometria, reakcje komleksowania kompleksometria, reakcje str ceniowe precypitometria); sposobu indykacji punktu równowa nikowego (indykacja wizualna, indykacja z wykorzystaniem metod instrumentalnych); sposobu przeprowadzania miareczkowania (miareczkowanie bezpo rednie, miareczkowanie odwrotne, miareczkowanie po rednie). Wykorzystanie chemii analitycznej w analizie materia u biologicznego, preparatów farmaceutycznych, ywno ci i próbek rodowiskowych. 1. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna. T1 i 2, PWN, Warszawa T. Lipiec, Z. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa R. Kocjan, Chemia analityczna. T.1, PZWL, Warszawa A. Hulanicki, Wspó czesna chemia analityczna. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa Z. Galus, wiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, PWN, Warszawa M. Weso owski, K. Szefer, D. Zimna, Zbiór zada z analizy chemicznej, WNT, Warszawa A. Cyga ski, B. Ptaszy ski, J. Krystek, Obliczenia w chemii analitycznej, WNT, Warszawa 2004

8 13.4 MIKROBIOLOGIA B/12 02, 30 W, 30 L 6 Egzamin Prowadz cy: dr hab. Jerzy Pacha, prof. AJD ABSTRAKT Dzieje mikrobiologii. Wspó czesna systematyka mikroorganizmów. Morfologia i cytologia bakterii. Fizjologia bakterii. Genetyka bakterii. Podstawy mikologii Podstawy wirusologii. Charakterystyka promieniowców. Mikroorganizmy jako czynniki etiologiczne chorób. Gleba, woda i powietrze jako rodowisko bytowania mikroorganizmów. Udzia mikroorganizmów w kr eniu materii i energii w przyrodzie. Rozk ad biopolimerów naturalnych w glebie. Przemiany zwi zków azotu, fosforu, siarki i elaza w rodowisku naturalnym. Wybrane zagadnienia wykorzystania mikroorganizmów w praktyce. Wzajemne stosunki mi dzy mikroorganizmami w biocenozie oraz mikroorganizmami, a organizmami wy szymi. Naturalna flora prze uwaczy i trzody chlewnej. Klasyczna i molekularna diagnostyka mikroorganizmów. 1. S. Schlegel Mikrobiologia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa G. Virella Mikrobiologia i choroby zaka ne, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wroc aw 3. J. Nicklin, K. Graeme-Cook, T. Paget, R. Killington Krótkie wyk ady. Mikrobiologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, BIOFIZYKA B/13 02, 15 W, 30 L 3 zaliczenie Prowadz cy: dr Jacek W sik ABSTRAKT Wst p, co to jest biofizyka, czym si zajmuje? Fizyczne podstawy procesów biologicznych, a w szczególno ci wytwarzania i magazynowania energii, odbioru, kodowania i przekazywania informacji w uk adzie nerwowym, transportu masy w ro linach i zwierz tach, sterowania i homeostazy w organizmie. Zjawiska stochastyczne na poziomie molekularnym. Ogólne w a ciwo ci ywych komórek jako uk adów fizycznych. ród a energii, zu ytkowanie energii. Transport membranowy. Transport bierny i aktywny: pompy jonowe. Elektrofizjologia komórki. Potencja y spoczynkowe i czynno ciowe. Metody bada biopotencja ów. Dyfuzja. Prawo Ficka, wspó czynnik dyfuzji, elektrodyfuzja równowaga Nersta. Osmoza, ci nienie osmotyczne. Podstawy termodynamiki nierównowagowej. Elementy biomechaniki, dynamika punktu materialnego i uk adu punktów. Obwód kr enia krwi, równanie hydrostatyki, ciecz idealna. Hydrodynamiczne równanie ci g o ci. Równanie Eulera, Naviera-Stokesa, Ciecz lepka wspó czynnik lepko ci. Równanie Bernulliego, strumie obj to ciowy, ciecz nie ci liwa. Biofizyczne w a ciwo ci komórek i tkanek. - Tkanka nerwowa, komórka nerwowa, potencja czynno ciowy, komórki receptorowe. Tkanka mi niowa. Oko, wady. Ucho, fale akustyczne. Nowoczesne urz dzenia medyczne dzia aj ce na bazie zjawisk fizycznych. Pole elektryczne, magnetyczne, elektromagnetyczne. J dro atomowe i cz stki elementarne. Wp yw wybranych czynników fizycznych na ywe organizmy i rodowisko. Wybrane metody fizyczne badania organizmów i procesów biologicznych. 1. M. Bryszewska, W.Leyko, Biofizyka dla biologów, PZWL, Warszawa Pilawski, Podstawy biofizyki 3. Jaroszyk, Biofizyka Podr cznik dla studentów, PZWL, Warszawa 2001

9 13.3 ANALIZA INSTRUMENTALNA B/14 03, 15 W, 45 L 3 Zaliczenie dr hab. Witold Kowalski, prof. AJD ABSTRAKT Opis i klasyfikacja metod instrumentalnych. Metodologia: kalibracja, interferencja, selektywno, dok adno, precyzja. Metody spektroskopowe. Widma absorpcyjne i emisyjne, prawa absorpcji. Zastosowania analityczne spektroskopii: elektronowej absorpcyjnej i emisyjnej, oscylacyjnej, Ramana, rezonansu j drowego i elektronowego, promieniowania rentgenowskiego, absorpcji atomowej oraz spektrometrii mas. Elektrochemia: metody polarograficzne i woltamperometryczne, potencjometria, oscylometria, kulometria, konduktometria. Zastosowanie elektrod jonoselektywnych. Przegl d technik chromatograficznych, elektrochromatograficznych, techniki elektroforetyczne i elektrokinetyczne; elektroforeza elowa. Sprz ganie metod chromatograficznych ze spektroskopowymi. 1. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna T. III, PWN, Warszawa R. Kocjan, Chemia analityczna. Podr cznik dla studentów. Tom I i II,, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa D. Kealey, P. J. Haines, Chemia analityczna Krótkie wyklady, PWN, Warszawa Poradnik chemika analityka. Tom II. Analiza instrumentalna. Praca zbiorowa, Warszawa 1998

10 13.6 BIOCHEMIA B/15 03, 45 W, 45 L 7 Egzamin dr hab. Marek Kowalczuk, prof. AJD ABSTRAKT Przedmiot biochemii, stanowisko biochemii w ród nauk przyrodniczych. Budowa i funkcje biochemiczne komórki, problem biologii molekularnej. Poj cie makromoleku. Aminokwasy, peptydy, polipeptydy i bia ka (budowa i klasyfikacja aminokwasów, punkt izoelektryczny, wi zania peptydowe, struktura- I, II, III-rz dowa, wy sze struktury bia ek, helisy lewo- i prawoskr tne, fizyczne i chemiczne w a ciwo ci bia ek, klasyfikacja bia ek). Kolagen. Metody syntezy polipeptydów. Enzymy (nazewnictwo i systematyka enzymów, obni enie energii aktywacji przez enzym, cz bia kowa enzymu, koenzymy). Kinetyka reakcji enzymatycznych (specyficzno i mechanizm dzia ania enzymów). Regulacja katalizy enzymatycznej. Kwasy nukleinowe i ich funkcje (elementy strukturalne kwasów nukleinowych, podwójna helisa DNA, w a ciwo ci i biosynteza DNA i RNA). Metody syntezy polinukleotydów, metoda PCR w syntezie DNA. W glowodany struktura i funkcje (mono-, di- i polisacharydy). Kwasy tejchojowe. Metody syntezy polisacharydów. Kwasy t uszczowe i lipidy (struktura, podstawowe funkcje). Budowa i funkcje b on biologicznych, transport metabolitów. Formy i przep yw energii. Metabolizm energetyczny, regulacja podstawowych szlaków metabolicznych. Fotosynteza jako podstawowe ród o energii i powstawania zwi zków organicznych (struktura chloroplastów, funkcje chlorofilów jako systemów absorbcji wiat a, fosforylacja fotosyntetyczna cykliczna i niecykliczna, wi zanie CO 2, regeneracja, fotosynteza typu Hatcha i Slacka). Zasadnicze przemiany aminokwasów i bia ek (synteza aminokwasów, ko cowe azotowe produkty przemiany aminokwasów i bia ek, biosynteza mocznika). Enzymy a przemiany cukrów (transglikozydacja, fosforoliza, cykl pentozofosforanowy). Mechanizm procesu glikolizy. Cykl kwasów trikarboksylowych. Utlenianie biologiczne ( a cuch oddechowy, bilans ca kowitego spalenia glukozy). Enzymy a przemiana t uszczów (mechanizm biosyntezy kwasów t uszczowych nasyconych i nienasyconych, biosynteza acylogliceroli, biosynteza t uszczów z o onych). Rozk ad t uszczów, hydroliza (oksydacja kwasów t uszczowych, centralne drogi przemian, m yn metaboliczny). Rola witamin w regulacji podstawowych procesów fizjologicznych. L. Stryer, Biochemia, PWN, Warszawa, K. Kulka, A. Rejowski, Biochemia, Wyd. ART. Olsztyn, R.K. Murray, D.K. Granner, P.A. Mayes, V.W. Rodwell, Biochemia Harpera, PZWL, Warszawa, B.D. Hames, N.M. Hooper, Biochemia, PWN, Warszawa, A.L. Lehninger, Biochemia. Molekularne podstawy struktury i funkcji komórki, PWRiL, Warszawa. J. K czkowski, Podstawy biochemii, PWN-T, Warszawa.

11 13.4 GENETYKA B/16 03, 15 W, 30 L 5 Egzamin Prowadz cy: dr Maria Kucharska ABSTRAKT Dzia y genetyki, podstawowe poj cia genetyczne. Ogólne zasady przekazywania informacji genetycznej. Podstawowe stosunki liczbowe dla rozszczepie mendlowskich, niezale ne dziedziczenie cech niesprz onych. Mitoza i mejoza, mejotyczne uwarunkowanie praw Mendla. Zjawiska genetyczne w hodowli ro lin i zwierz t. Modyfikacje podstawowych stosunków mendlowskich wynikaj ce ze wspó dzia ania genów, kodominacja, komplementacja, epistaza. Geny letalne, efekt plejotropowy, cechy sprz one z p ci, dziedziczenie cech ilo ciowych. Poliploidy. Techniki stosowane w genetyce i hodowli. Krzy owanie, krzy owanie wsteczne, statystyczna ocena wyników. Sprz enia genów, mapy genetyczne, mapowanie genów przy pomocy krzy ówek dwu i trzypunktowych. Okre lanie grup sprz e, aneuploidy. ród a zmienno ci genetycznej. Mutacje spontaniczne i indukowane. Mutacje genowe, chromosomowe (inwersje i translokacje) i genomowe. Genetyka populacji, prawo Hardy ego Weinberga. Czynniki naruszaj ce równowag genetyczn populacji. 1. T. A. Brown Genomy. T um. Zbiorowe pod red. P. W gle skiego, PWN Warszawa P. C. Winter, G. I. Hickey, H. L. Fletcher Genetyka. Krótkie wyk ady. T um. Zbiorowe pod red. J Augustyniaka i W. Prusa-G wackiego, PWN Warszawa 2002

12 13.1 BIOLOGIA KOMÓRKI B/17 03, 30 W, 15 L 5 Egzamin dr hab. Piotr Ku nierczyk, prof. AJD ABSTRAKT Historia bada nad komórk. Komórka prokanotyczna. Komórka eukariotyczna. Rozmiary komórek pro- i eukariotycznych. Budowa komórki. Sk adniki komórki: bia ka, lipidy, w glowodany, kwasy nukieinowe. Kod genetyczny. B ona komórkowa, ciana komórkowa. Cytoplazma. Organelle komórkowe. Kana y b onowe. Synteza bia ka. Transport bia ek w komórce: kotranslacyjny i potranslacyjny. Organelle szlaku sekrecyjnego. Translokon. Cz steczki uczestnicz ce w transporcie bia ek. Kierowanie bia ek do przedzia ów komórkowych przez sekwencje sygna owe. Kierowanie transportu bia ek przez sygna y sortuj ce. Endocytoza, jej rodzaje i rola. Transkrypcja i translacja u prokariota i eukariota. J dro komórkowe: otoczka j drowa, nukleoplazma i j derko. Pory j drowe, transport do i z j dra przez pory. Sygna y lokalizacji j drowej i sygna y eksportu j drowego Sk adanie i eksport podjednostek rybosomu. Pochodzenie j dra. Budowa kwasów nukleinowych. Struktura chromosomów. Cykl komórkowy. Podzia komórki prokariotycznej. Podzia komórki eukariotycznej: mitoza. Fazy mitozy. Kariokineza i cytokineza. Rozmna anie bezp ciowe i p ciowe. Podzia redukcyjny (mejoza), fazy mejozy. Mo liwa liczba kombinacji chromosomów w gametach. Aberraae chromosomowe. Szkielet komórkowy (cytoszkielet): mikrotubule, filamenty po rednie i mikrofilamenty (filamenty aktynowe) - ich budowa i funkcje. Mitochondria. Plastydy. Dziedziczenie pozaj drowe. Priony. Budowa b ony komórkowej, mikrodomeny lipidowe, receptory b onowe. Rola mikrodomen i receptorów w pobudzaniu komórki. Szlaki sygna owe. Regulacja ekspresji genów. Apoptoza i nekroza. Nowotwory ciana komórki ro linnej. Komunikacja mi dzy komórkami. Przeciwcia a monoklonalne. In ynieria genetyczna. Terapia genowa. Etyczne problemy biologii: rasizm, eugenika, dopuszczalno do wiadcze na zwierz tach i na ludziach, ro liny i zwierz ta transgeniczne, klonowanie zwierz t i ludzi. Techniki badawcze w biologii komórki. 1. B. Alberts, D. Bray, A. Johnson, J. Lewis, M. Raft, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii komórki, wprowadzenie do biologii molekularnej, PWN, Warszawa J. S. Szopa, Biologia i in ynieria komórki laboratorium, Politechnika ódzka, ód L. Szablewski, Biologia komórki, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996

13 13.3 CHEMIA ORGANICZNA B/18 03, 45 W, 15 K, 45 L 8 Egzamin Prowadz cy: dr hab. Piotr Ba czewski, prof. AJD ABSTRAKT Podstawowe poj cie i problemy chemii organicznej: rys historyczny, skale elektroujemno ci, modele atomu, typy wi za, orbitale atomowe, podstawy mechaniki kwantowej. Wi zanie kowalencyjne. Struktura i w a ciwo ci fizyczne cz steczek, teoria kwasów i zasad, kataliza fazowa, poj cie nukleofila i elektrofila, grupy funkcyjne, podstawowe typy reakcji zwi zków organicznych, efeky elektronowe i steryczne. Alkany: szereg homologiczny, izomeria a cuchowa, grupa alkilowa, rodnik alkilowy, karbokation, karboanion, rz dowo atomów w gla i wodoru, wzory strukturalne, konformacje alkenów, ród a naturalne alkanów, metody otrzymywania alkanów, w a ciwo ci fizyczne i chemiczne alkanów, reakcje alkanów wolnorodnikowe halogenowanie, nitrowanie. Podstawy stereochemii: enancjomery, diastereomery, skr calno w a ciwa, racemat, chiralno, centrum stereogeniczne, wzory rzutowe Fischera, konfiguracja absolutna regu y pierwsze stwa Cahna, Ingolda i Preloga, synteza asymetryczna, metody rozdzielania racematów. Alkeny: izomeria geometryczna E i Z, ród a i metody otrzymywania, struktura i trwa o karbokationów, Reakcje uwodornienie, ozonoliza, hydroksylacja, epoksydacja, addycja elektrofilowa HX i X 2, regu a Markownikowa, addycja kwasów protonowych, addycja rodnikowa, polimeryzacja alkenów, teoria rezonansu, hiperkoniugacja. Alkiny: acetylen, metody otrzymywania dehydrohalogenacja dihalogenków alkilowych, alkilowanie acetylenków, w a ciwo ci fizyczne i chemiczne, reakcje uwodornienia, utleniania, addycja elektrofilowa HX i X 2, hydratacja, addycja nukleofilowa synteza akrylonitrylu. Alkadieny: hiperkoniugacje, synteza i znaczenie butadienu i izoprenu, hiperkoniugacja, addycja elektrofilowa, regiochemia 1,2 i 1,4 kontrola kinetyczna i termodynamiczna, addycja i polimeryzacja rodnikowa, kauczuk naturalny i syntetyczny. Cykloalkany: otrzymywanie, karbeny, karbenoidy, reakcje Dielsa-Aldera, w a ciwo ci fizyczne i chemiczne, teoria napi Baeyera, struktura, konformacja, stereoizomeria cykloalkanów. Areny: benzen struktura, w a ciwo ci, charakter aromatyczny, regu a Hückla, ród a arenów, naftalen, alkilo i alkenylobenzeny, heteroareny, elektrofilowe podstawienie aromatyczne S EAr., Halogenki alkilowe: otrzymywanie, reakcje SN1, SN2, E1, E2, regu a Zajcewa i Hoffmana. Po czenia zawieraj ce atomy O, S, N i ich reakcje: alkohole i fenole, tiole, aminy, etery, tioetery, estry, kwasy karboksylowe, aldehydy, ketony, w glowodany, zwi zki nitrowe, azowe, amidy, zwi zki heterocykliczne, zwi zki metaloorganiczne, wa ne biocz steczki. Przegl d podstawowych klas reakcji chemicznych i ich mechanizmów. Elementy planowania syntez organicznych. 1. J. McMurry, Chemia Organiczna, Cz. I i II, Zadania, PWN, Warszawa A. Zwierzak, Zwi z y Kurs Chemii Organicznej, Cz. I i II, Wydawnictwo Politechniki ódzkiej, ód H. Hart, L. E. Craine, D. J. Hart, Chemia Organiczna. Krótki Kurs, PZWL, Warszawa R. T. Morrison, R. N. Boyd, Chemia Organiczna, Cz. I i II, Zadania, PWN, Warszawa B. Bachowska, T. Zujewska, Podstawy Chemii Organicznej. Wybrane Zagadnienia, WSP Cz stochowa, Cz stochowa J. March, Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms and Structure, Wydanie III, John Wiley & Sons, New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore 1985

14 13.3 CHEMIA FIZYCZNA B/19 04, 30 W, 15 K, 30 L 7 Egzamin Prowadz cy: dr hab. in. Kazimierz urowski, prof. AJD ABSTRAKT: Termodynamika. Fenomenologia Uk ady, ich charakterystyka, definicje i ich rozumienie podstawowych poj. Funkcje i parametry stanu. Procesy rzeczywiste: samorzutne i wymuszone oraz odwracalne i nieodwracalne, termodynamiczna równowaga, entropia. Trzy zasady termodynamiki I zasada termodynamiki, energia wewn trzna, rozumienie ciep a i pracy, Cp i Cv. Termochemia, entalpia, prawa Hessa, prawo Kirchoffa. II zasada termodynamiki termodynamika procesów odwracalnych, entalpia i entropia molowa, potencja termodynamiczny, energia swobodna. Termodynamiczne równania stanu. III zasada termodynamiki i teoremat Nernsta. W a ciwo ci stanów skupienia materii. Gaz doskona y, gaz rzeczywisty, zjawisko Joulea-Thomsona. Prawo Gay-Lussaca, stan metaliczny, szklisty, ciek okrystaliczny. Faza sta a, faza ciek a, napi cie powierzchniowe, lepko, wielko ci addytywne Równowaga chemiczna i termodynamiczna. Odwracalno reakcji, izoterma van t Hoffa, termodynamiczne sta e równowagi, aktywno i aktywno ci nieniowa, wydajno reakcji. Regu a przekory. Termochemia, ciep o spalania, wyznaczanie sta ej równowagi reakcji. Przemiany fazowe i kinetyka chemiczna. Równowagi fazowe i przemiany fazowe, równowaga cieczpara, równanie van der Waalsa, stany odpowiadaj ce sobie, ci nienie pary nasyconej, ci nienie ujemne. Termodynamika zmiany stanu skupienia, równanie Berthelota. Kinetyka chemiczna, zjawiska sorpcji, zjawisko osmozy, koloidy. Istota elektrolizy i samorzutno ci w ogniwach, typy elektrod, polaryzacja, przewodnictwo elektrolitów. Promieniowanie, a oddzia ywania z materi. Podstawy spektroskopii, fotochemii i radiochemii, wi zania mi dzycz steczkowe oraz ich znaczenie w przyrodzie. 1. K. Gumi ski, Wyk ady z chemii fizycznej, PWN, Warszawa 2. G. M. Barrow, Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa K. Pigo, Z. Ruziewicz, Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa A. Tomassi i inni, Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa 5. Z. Kisza, Chemia Fizyczna dla biologów, PWN, Warszawa 6. P.W. Atkins, Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa, 2000

15 13.1 BIOLOGIA MOLEKULARNA B/20 04, 30 W, 15 K, 15 L 6 Egzamin Prowadz cy: dr hab. Adam Opolski, prof.ajd ABSTRAKT Terminologia biologii molekularnej i zarys historyczny. Chemiczne podstawy biologii molekularnej, (wi zania, woda, aminokwasy, nukleotydy). Struktura bia ek i kwasów nukleinowych, Budowa DNA i RNA, W a ciwo ci fizyko-chemiczne kwasów nukleinowych, sekwencje wyst puj ce w DNA (eksony, introny powtarzalne, ruchome). Budowa bia ek, Modyfikacje potranslacyjne, W a ciwo ci bia ek, Podzia bia ek. Genetyka molekularna bakterii i wirusów, Organizacja materia u genetycznego bakterii, budowa i dzia anie genów prokariotycznych, Replikacja DNA, Regulacja ekspresji genów u bakterii, Atenuacja, Antysensowne RNA, Plazmidy, Rekombinacja DNA u bakterii, Wirusy, Bakteriofagi, Organizacja genomu Eukariontów, budowa genów eukariotycznych, Replikacja DNA organizmów eukariotycznych, Ekspresja informacji genetycznej, Transkrypcja, Obróbka pre-mrna, Translacja, Mechanizm rekombinacji genetycznej, Pozachromosomalne DNA u prokariotów i eukariotów. Biologia molekularna nowotworów: Komórki nowotworowe a prawid owe, Czynniki kancerogenne, Klasyfikacja nowotworów, Przebieg procesu nowotworowego, Genetyka nowotworów, Angiogeneza nowotworowa, Wirusy a nowotwory, Diagnozowanie nowotworów, Metody leczenia. Biotechnologia i in ynieria genetyczna, terapia genowa. Mutageneza i naprawa DNA. Metody stosowane w biologii molekularnej, Southern, Northern i Western Blotting, znakowanie, izolacja DNA (odzyskiwanie z elu), oczyszczanie, rozdzia elektroforetyczny w elach, sekwencjonowanie DNA, PCR i jego odmiany 1. Genetyka molekularna red. P. W gle ski, Wyd. Naukowe PWN Warszawa Biologia molekularna, informacja genetyczna red. Z. Lassota, PWN Warszawa Nowe tendencje w biologii molekularnej i in ynierii genetycznej oraz medycynie red. J. Barciszewski, Wyd. Sorus Podstawy biologii komórki. Wprowadzenie do biologii molekularnej B. Alberts, PWN Biochemia L. Stryer PWN 1999

16 13.4 BIOTECHNOLOGIA B/21 04, 30 W, 30 K, 15 L 7 Egzamin Prowadz cy: dr hab. Janusz Boraty ski, prof. AJD ABSTRAKT Kszta towanie procesu biotechnologicznego. Selekcja i doskonalenie szczepów mikroorganizmów. Przechowywanie szczepów, namna anie materia u posiewowego. Typy hodowli. Dobór procesów jednostkowych. Zasady technologiczne. Przegl d podstawowych technologii biochemicznych. Produkcja biomasy mikroorganizmów. Fermentacja alkoholowa. Produkcja kwasów organicznych i aminokwasów. Biotransformacje. Hydrobiometalurgia. Biotechnologie farmaceutyczne-antybiotyki, surowice i szczepionki. Przeciwcia a, modyfikacje chemiczne przeciwcia i enzymów. Technologia produkcji przeciwcia monoklonalnych Technologie izolacji i oczyszczania preparatów biotechnologicznych. Techniki analityczne w biotechnologii, biosensory. Ochrona prawna wynalazków biotechnologicznych. 1. Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne A. Chmiel; PWN Warszawa 2. Biotechnologia i chemia antybiotyków A. Chmiel, S. Grudzi ski; PWN Warszawa Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie P. Singleton; PWN Warszawa Biotechnologia ywno ci W. Bednarski; Wydawnictwo ART Biotechnologia mikrobiologiczna pod red. J. D ugo skiego; Wydawnictwo U IN YNIERIA BIOPROCESOWA B/22 05, 15 W, 30 K 4 Egzamin Prowadz cy: dr in. Bogus aw Kocha ski ABSTRAKT Podstawy in ynierii bioprocesowej. Bilansowanie procesów biochemicznych w bioreaktorach (bilans elementarny, stopnie redukcji, przemiana podstawowa). Kinetyka reakcji enzymatycznych. Modele wzrostu populacji mikroorganizmów: Kono, Asai i Monoda. Kinetyka procesów fermentacji. Planowanie eksperymentu. Obliczanie i projektowanie bioreaktorów. Typy hodowli. Klasyfikacja bioreaktorów ze wzgl du na sposób doprowadzania energii. Bioreaktory idealne i nieidealne; enzymatyczne i z unieruchomionym materia em biologicznym. Metody przygotowania surowców (up-stream processing) i rozdzielania bioproduktów. Separacja biomasy i dezintegracja komórek. Metody membranowe (dializa, elektrodializa, ultrafiltracja, diafiltracja, osmoza odwrotna). Metody elektrokinetyczne. Metody sorpcyjne. Precypitacja. Destylacja pró niowa i b onkowa (cienkowarstwowa). Suszenie materia ów biologicznych. Mieszanie w skali makro i mikro. Napowietrzanie. Pomiary i kontrola. Wyja awianie urz dze. Metody oczyszczania bioproduktów 1. Aiba S., Humprey A. E.,Willis N.F., In ynieria biochemiczna, WNT, Warszawa, Viestrus U.E., Kuzniecow A.M., Sawienkow W.W., Bioreaktory Zasady oblicze i doboru, WNT, Warszawa, Heim A., Kocha ski B., Py K.W., Rzyski E., Projektowanie aparatury chemicznej i spo ywczej, Wyd. P, ód, 1993

17 07.2 PODSTAWY OCHRONY RODOWISKA B/23 04, 15 W, 30 C 3 Zaliczenie Prowadz cy: dr Anna liwi ska-wyrzychowska ABSTRAKT Poj cie rodowiska i jego ochrony. Historia ochrony rodowiska w Polsce. Ekologiczny system obszarów chronionych ECONET i sie CORINE. Strategia ochrony przyrody Unii Europejskiej. G ówne za o enia rozwoju zrównowa onego (ekorozwoju). Mi dzynarodowa wspó praca w dziedzinie ochrony rodowiska (konwencje i umowy mi dzynarodowe). Motywy i koncepcje ochrony rodowiska. Przyczyny degradacji rodowiska, zmiany rodowiska wywo ane dzia alno ci cz owieka. Stan rodowiska w Polsce i na wiecie. Polski system regulacji prawnej ochrony rodowiska. Organizacja ochrony rodowiska w Polsce. Kr enie materii w przyrodzie. Charakterystyka g ównych rodzajów zanieczyszcze powietrza. Cyrkulacja atmosfery a rozprzestrzenianie si zanieczyszcze. Obieg wody w przyrodzie, antropogeniczne zagro enia wód powierzchniowych i podziemnych. Sk adniki gleb i ich przemiany. Przyczyny i sposoby zapobiegania degradacji gleb. Odpady komunalne i problem ich utylizacji. Standardy jako ci rodowiska. Zanieczyszczenia wywo ane przez produkcj roln i hodowlan. Wp yw g ównych rodzajów zanieczyszcze wytwarzanych przez energetyk, transport, przemys ci ki, rolno-spo ywczy, itd. na organizmy ywe i ekosystemy. Rola pa stwowego monitoringu rodowiska. Formy ochrony przyrody. Ró norodno biologiczna miar cenno ci rodowisk przyrodniczych. G ówne typy krajobrazów i zasady ich ochrony. Zmiany w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemów le nych pod wp ywem gospodarki le nej. Wp yw regulacji cieku wodnego na przyleg e tereny 1. Bo J. (red) Ochrona rodowiska. Kolonia Limited. Wroc aw. 2. Dobrza ski G. (red.) Ochrona rodowiska przyrodniczego. Wydawnictwo 3. Ekonomia i rodowisko. Bia ystok. 4. Drewniak S., Wolska K. (red.) Ochrona przyrody i rodowiska w Polsce. 5. Wydawnictwo LOP, Warszawa. 6. Maciak F Ochrona i rekultywacja rodowiska. Wydawnictwo SGGW. 7. Cebula J. i in Wybrane zagadnienia ochrony rodowiska. Wyd. Politechniki l skiej. 8. Richling A., Solon J Ekologia krajobrazu. PWN, Warszawa. A. M. Mannion Zmiany rodowiska Ziemi. Historia wiata przyrodniczego i kulturowego. PWN, Warszawa 9. Prandecka P. (red.) Interdyscyplinarne podstawy ochrony rodowiska przyrodniczego. Ossolineum. 10. Dwucet K., Krajewski W., Wach J Rekultywacja i rewaloryzacja rodowiska przyrodniczego. Skrypt Uniwersytetu l skiego nr 478.

18 13.1 FIZJOLOGIA RO LIN B/24 04, 15 W, 15 L 4 Egzamin Prowadz cy: ABSTRAKT Fizjologia ro lin jako dyscyplina naukowa. Cechy wzrostu i rozwoju ro lin. Biochemiczne podstawy regulacji wzrostu. Mechanizmy dzia ania fitohormonów (regulatory wzrostu: auksyny, gibereliny, cytokininy, etylen, kwas abscyzynowy). Odbieranie bod ców rodowiskowych i odpowiedzi ro lin: reakcje fitochromowe, tropizmy, nastie, taksje, mechanizm odcinania. Ruchy higroskopowe, kohezyjne i eksplozyjne. Rozwój, spoczynek i kie kowanie nasion. Bilans wodny ro liny. Transport wody w korzeniach, transpiracja, przep yw wody w ksylemie. Pobieranie i funkcje sk adników mineralnych, przemieszczanie jonowych sk adników pokarmowych w poprzek b on. Transport zwi zków organicznych. Barwniki fotosyntetyczne. G ówne reakcje fotosyntezy: rekcje wietlne, wi zanie w gla, fotooddychanie. Czynniki reguluj ce nat enie fotosyntezy. Ro liny C 3, C 4 oraz CAM. Oddychanie i metabolizm w glowodanów: degradacja skrobi, glikoliza, cykl kwasu cytrynowego. Metabolizm aminokwasów, lipidów, polisacharydów i innych naturalnych produktów ro linnych. Odporno ro lin na niesprzyjaj ce czynniki rodowiska (niska i wysoka temperatura, susza, zasolenie). 1. Lack A.J., Evans D.E., Krótkie wyk ady: Biologia ro lin. PWN, Warszawa 2. Kopcewicz J., Lewak S. (red.) Fizjologia ro lin. PWN, Warszawa 3. Czerwi ski W., Fizjologia ro lin. PWN, Warszawa 4. Zurzycki J., Michniewicz M. (red.) i wznowienia. Fizjologia ro lin. PWRiL, Warszawa 13.1 FIZJOLOGIA ZWIERZ T I CZ OWIEKA B/25 04, 15 W, 30 L 5 Egzamin Prowadz cy: ABSTRAKT Wybrane dzia y fizjologii zwierz t i fizjologii cz owieka w uj ciu porównawyczym. Podobie stwa i ró nice w realizacji strategii yciowych przez ró ne grupy zwierz t. Adaptacja do zmian warunków rodowiska, mechanizmy utrzymywania homeostazy. Pobudliwo. Budowa i czynno ci uk adu nerwowego i narz dów zmys ów. Uk ad narz dów ruchu. Motoryczno cz owieka i fizjologia wysi ku. Budowa i rozwój cia a, elementy antropometrii. Uk ad kr enia i fizjologia p ynów ustrojowych. Wydalanie i osmoregulacja. Budowa i funkcje uk adu pokarmowego i fizjologia trawienia. Metabolizm, ywienie i termoregulacja. Oddychanie. Uk ad hormonalny i rozrodczy. 1. Traczyk W. Fizjologia cz owieka w zarysie. WL PZWL Warszawa, 1998 i wyd. pó niejsze 2. Kay I. Wprowadzenie do fizjologii zwierz t. WN PWN Warszawa Dole ych B. i aszczyca P. Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej. Wydawnictwo Adam Marsza ek Toru Schmidt-Nielsen K. Fizjologia zwierz t. WN PWN, Warszawa, Jurd R.D. Krótkie wyk ady Biologia zwierz t. WN PWN, Warszawa 1999

19 13.4 ENZYMOLOGIA C/26 04, 15 W, 15 L 2 Zaliczenie Prowadz cy: dr hab. Janusz Boraty ski, prof. AJD ABSTRAKT Struktura i funkcja enzymów. Kinetyka i chemiczne mechanizmy reakcji enzymatycznych. Badanie enzymów w preparatach biologicznych, ich ekstrakcja i oczyszczanie, zastosowanie w medycynie, przemy le i biotechnologii. Chemiczne modyfikacje enzymów, ich immobilizacje na no nikach. Wykorzystanie enzymów w terapii do wiadczalnej i diagnostyce. Na przyk adzie glivecu omówione b d inhibitory enzymów wykorzystywane w terapii. Literatura: 1. Elementy enzymologii J. Witwicki, W. Ardelt, PWN Biochemia Harpera R. K. Murray i wsp., PZWL Obliczenia biochemiczne A. Zgirski R. Gondko, PWN wiczenia z biochemii pod red. L. K yszejko -Stefanowicz, PWN MIKROBIOLOGIA PRZEMYS OWA C/27 05, 30 W, 30 L 6 Egzamin Prowadz cy: dr hab. Jerzy Pacha, prof. AJD ABSTRAKT Mikroorganizmy o znaczeniu przemys owym. Dobór i ulepszanie mikroorganizmów. Konstruowanie szczepów na drodze rekombinacji genetycznej. Przechowywanie mikroorganizmów i kultury startowe. Typy hodowli drobnoustrojów. Hodowla mikroorganizmów zrekombinowanych. Warunki prowadzenia bioprocesów. Sterowanie metabolizmem drobnoustrojów. Komórki unieruchomione. Enzymy i mikroorganizmy immobilizowane. Fermentacje. Piwowarstwo. Gorzelnictwo. Produkcja octu. Idiolity. Biosynteza zwi zków biologicznie czynnych. Mikroorganizmy w medycynie i farmacji. Mikroorganizmy w przemy le - problemy bezpiecze stwa. Mikroorganizmy w biotechnologii regulacje prawne Unii Europejskiej 1. S. Schlegel Mikrobiologia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2. Chmiel Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 3. Chmiel, S. Grudzi ski Biotechnologia i chemia antybiotyków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 4. P. Singleton Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

20 13.1 KULTURY TKANKOWE I KOMÓRKOWE RO LIN I C/28 ZWIERZ T 05, 15 W, 30 K 3 Zaliczenie Prowadz cy: dr hab. Danuta Du, prof. AJD ABSTRAKT Wprowadzenie. Podstawowe definicje dotycz ce technik hodowli komórkowych in vitro. Organizacja i wyposa enie pracowni hodowli komórek. Warunki pracy ja owej w warunkach biohazardu. Pod o a hodowlane. Sk ad mediów hodowlanych i ich stosowanie. Warunki prowadzenia hodowli. Podstawowe techniki hodowlane. Hodowle na pod o u sta ym i w zawiesinie. Hodowle pierwotne i krótkoterminowe. Tkanki odró nicowane. Ustalone linie komórkowe. Otrzymywanie oraz charakterystyka molekularna i fenotypowa. Badanie czysto ci mikrobiologicznej, to samo ci gatunkowej i osobniczej. Techniki zamra ania i przechowywania, komórek. Banki referencyjnych linii komórkowych. Technologie produkcji komórek zwierz cych in vitro. Technologie produkcji komórek ro linnych. Mikrorozmna anie ro lin przez p dy boczne oraz produkcja sadzonek in vitro. Techniki specjalne: Oznaczanie czasu podwojenia populacji, synchronizacja, klonowanie. Testy cytotoksyczne. Oznaczanie poziomu apoptozy. Techniki specjalne: Cytometria przep ywowa i mikroskopia konfokalna. Techniki specjalne: Otrzymywanie hybrydoma i produkcja przeciwcia monoklonalnych, hormonów, antygenów i czynników wzrostowych. Inne zastosowania przemys owe komórek hodowanych in vitro: Ro liny transgeniczne. Techniki specjalne: Modyfikacje genetyczne. Szczepionki komórkowe. Hodowle komórek in vitro jako alternatywa dla eksperymentów na zwierz tach. 1. Hodowla komórek i tkanek, - praca zbiorowa pod redakcj Stanis awy Stok osowej, PWN, Warszawa Hodowla komórek i tkanek ro linnych - praca zbiorowa pod redakcj Macieja Zenktelera. PWN, Warszawa DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA C/29 05, 15 W, 15 L 2 Zaliczenie Prowadz cy: dr hab. Janusz Boraty ski, prof. AJD ABSTRAKT Diagnostyka w mikrobiologii: metody klasyczne, elektroforetyczne techniki analizy bia ek. Ograniczenia w stosowaniu klasycznej diagnostyki mikrobiologicznej. Immunodiagnostyka reakcje antygen przeciwcia o, immunodyfuzja. Techniki immunoenzymatyczne, ELISA. Testy radioimmunologiczne RIA. Testy lateksowe. Techniki blotting metody plamowania. Sondy molekularne, konstrukcja sondy, znakowanie, amplifikacja. FISH. RFLP. Wykrywanie bakterii przy pomocy fluorochromów: technika barwienia DAPI. Identyfikacja drobnoustrojów w oparciu o metod PCR. Izolacja, oczyszczanie immunoglobulin, synteza koniugatów i sprawdzanie ich aktywno ci w te cie ELISA. 1. Zaremba M, J. Borowski Mikrobiologia lekarska, Wyd. Lekarskie PZWL, Bala Jerzy. Biologia molekularna w medycynie. Wyd. Naukowe PWN, Zakrzewska-Czerwi ska J Sondy molekularne w diagnostyce mikrobiologicznej. Biotechnologia 4(59): Praca zbiorowa. wiczenia z wirusologii molekularnej. Wyd. UAM Pozna 2005.

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA SEMESTR I PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: Tytuł przedmiotu: JĘZYK OBCY Pracownicy Studium Języków Obcych Katedra, zakład: Studium

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU CHEMIA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kszta cenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Ucze korzysta z chemicznych tekstów ród owych, biegle

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w liceum ogólnokszta càcym

Program nauczania w liceum ogólnokszta càcym Cele nauczania Andrzej Czubaj, Janina Grzegorek, Andrzej Jerzmanowski, Rafa Skoczylas, Krzysztof Spalik, Krystyna Skwar o-soƒta, Jolanta Sotowska-Brochocka, Krzysztof Staroƒ, Tomasz Umiƒski Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe Streszczenia TERESA ABARAMOWICZ-GERIGK, ZBIGNIEW BURCIU Systemy ewakuacyjne morskich instalacji wiertniczych i produkcyjnych problemy operacyjne Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria z. 4/1, 2011 W artykule

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony I. Znajomo i umiej tno wykorzystania poj i praw Þzyki do wyja niania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów popularnonaukowych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Leksykon ekoin ynierii

Leksykon ekoin ynierii PTIE POLSKIE TOWARZYSTWO IN YNIERII EKOLOGICZNEJ Leksykon ekoin ynierii pod redakcj¹ Gabriela Borowskiego Warszawa 2010 A Leksykon ekoin ynierii Redakcja: Gabriel Borowski Korekta: Sylwia Pociupany Lista

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP 978-83-936098-0-2 (ca³oœæ) 978-83-936098-1-9 (t. 1) 978-83-936098-2-6 (t. 2) INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP - TOM 1 ISBN INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP TOM 1 BYDGOSZCZ 2012 Innowacja

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Oddział Medycyny Laboratoryjnej Kierunek studiów: ANALITYKA MEDYCZNA Program 2014/2015 2 SPIS TREŚCI I. WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI

WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 32 Bogus aw Ostapowicz Uniwersytet Szczeci ski WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI Streszczenie W artykule podj to rozwa

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych Renata Tylińska Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo