BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A."

Transkrypt

1 \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float: 370,58 PLN ,64% (46,37% w głosach) Średnia cena 6 mc-y: 13,00 PLN Udział w indeksie swig80: Udział w WIG: 3,117% 0,279% Udział w WIG-PL: 0,298% Kurs aktualny 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 10,50 9,70 9,19 9,00 13,00 17,19 23,00 6,27 zmiana 8,25% 14,25% 16,67% -19,23% -38,92% -54,35% 67,46% WIG (zmiana) 3,03% 12,02% -9,26% -36,83% -49,39% -57,11% 2,60% Tabela 1. Notowania Spółki na tle rynku Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GPW. 1

2 Otoczenie gospodarcze czynniki makroekonomiczne Niewątpliwie decydujące znaczenie na rozwój gospodarki polskiej w najbliŝszych latach będzie miało wpływ turbulentnie zmieniające się otoczenie międzynarodowe. Małe szanse na silny wzrost widzą takŝe przedsiębiorstwa, które zgodnie obniŝają prognozy na najbliŝsze lata. Niemniej na tle innych krajów nadbałtyckich i Europy Środkowo Wschodniej perspektywa rozwoju dla naszego kraju przedstawia się duŝo lepiej niŝ u sąsiadów, a decydującymi czynnikami wyróŝniającym Polskę okazały się względnie dobre podstawy fundamentalne. W przedstawionym przez Bank Światowy rankingu, w 2009 r. najgorzej wypadnie Łotwa, a Polska wedle przypuszczeń okaŝe się jedną z silniejszych gospodarek w regionie, która w najmniejszym stopniu odczuje spowolnienie gospodarcze. Pozostałe nowe kraje UE borykać się będą w najbliŝszym okresie z brakiem płynności finansowej (ograniczony dostęp do kredytów bankowych związany z restrykcyjną polityką prowadzoną przez banki komercyjne). PowyŜsza sytuacja wpłynie równieŝ na gospodarkę polską i załamanie rynków eksportowych. Po części niekorzystne zjawisko moŝe, lecz nie musi odczuć równieŝ Grupa Apator S.A., w strukturze której eksport generuje ponad 25% ogólnej kwoty przychodów ze sprzedaŝy. Popyt wewnętrzny będą stymulować inwestycje w infrastrukturę budowlano-drogową pod zbliŝające się EURO Zawirowania na rynku finansowym da się odczuć w gospodarce w postaci zwiększonej liczby upadłości i przejęć oraz poprzez wzrost bezrobocia. Przykładowo PKB Węgier w IV kwartale 2008 roku zmniejszył się o 2,3%. Na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej zdecydowanie lepiej prezentuje się Polska. W najbliŝszych latach wraz z ograniczającą się konsumpcją na koniec 2009 roku inflacja CPI spadnie poniŝej 2,5 procenta, a pod koniec 2010 roku moŝe osiągnąć poziom zbliŝony do około 1,5 procenta. PowyŜszemu zjawisku towarzyszyć będzie polityka obniŝania stóp procentowych prze Rade Polityki PienięŜnej. Na koniec 2010 roku koszt pieniądza moŝe przypuszczalnie kształtować się od 3,25 do 3,75 punktu procentowego. W przyszłości na ogólne nastoje będą miały wpływ: pogorszenie perspektyw globalnego wzrostu gospodarczego i związany z tym wzrost awersji do ryzyka, ograniczenie skali akcji kredytowej, w szczególności w walutach obcych, problem z finansowaniem zewnętrznym przyczyni się do pogorszenia oceny stabilności sektora bankowego, wyprzedawanie aktywów, w szczególności na giełdach papierów wartościowych w krajach wschodzących przez inwestorów z krajów rozwiniętych, niezaleŝnie od fundamentalnej sytuacji kraju. W przypadku działalności Grupy Kapitałowej Apator S.A. duŝy wpływ na przyszłą działalność będzie odgrywać program wymiany tradycyjnych liczników na liczniki Smart Meters. Projekt ten przewidziany na lata zakłada wymianę ok. 14 mln liczników. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 7,6 mld PLN. 2

3 Informacje o Spółce Apator S.A. jest spółką notowaną na warszawskim parkiecie od prawie przeszło 12 lat. Początki istnienia Spółki sięgają 1949 roku. 3 grudnia 1992 roku z przedsiębiorstwa państwowego Apator przekształcił się w spółkę akcyjną. Grupa Apator S.A. jest polską grupą kapitałową działającą na rynku aparatury łącznikowej oraz pomiarowej. Grupa Kapitałowa Apator S.A. podkreśla, Ŝe jej wizją jest uzyskanie pozycji lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie rozwoju i sprzedaŝy zarówno systemów i aparatury pomiarowej, jak i aparatury łącznikowej. Struktura Grupy W skład Grupy Apator wchodzi 10 spółek 8 krajowych i 2 zagraniczne. Apator S.A. pełni rolę lidera w Grupie Apator poprzez organizowanie i koordynowanie współpracy podmiotów z Grupy. Struktura całej Grupy Apator S.A. kształtuje się następująco: Wykres 1. Struktura Grupy Apator Źródło: Materiały opublikowane przez Spółkę. W zaleŝności od specjalizacji Spółki z Grupy moŝna podzielić wg. następującego klucza: 1. W segmencie opomiarowania nośników energii działają spółki Apator S.A., Pafal S.A., Apator PoWoGaz Sa, Apator Metrix S.A., Apator Rector Sp. z o.o., Apator KFAP Sp. z o.o. i Apator GMBH. 3

4 2. W zakresie zabezpieczania i łączenia obwodów elektrycznych działają spółki Apator S.A., Apator Mining Sp. Z o.o., Apator Control Sp. z o.o. i Apator Elektro S.A. Wykres 2. Struktura Grupy Apator w podziale na segmenty Źródło: Materiały opublikowane przez Spółkę. W zakresie zabezpieczania i łączenia obwodów elektrycznych Grupa Apator S.A. posiada silną pozycję i wieloletnie doświadczenia. Działają tutaj spółki Apator S.A., Apator Mining Sp. z o.o., Apator Control Sp. z o.o. i Apator Elektoro S.A. W segmencie opomiarowania nośników energii działają spółki Apator S.A., Pafal S.A., Apator PoWoGaz S.A., Apator Metrix S.A., Apator Rector sp. z o.o., Apator KFAP Sp. z o.o. i Apator GMBH. Produkty i usługi oferowane przez te spółki wzajemnie się uzupełniają. Stworzona w ten sposób oferta Grupy Apator S.A. obejmuje urządzenia do pomiaru wszystkich nośników energii (przedpłatowe i kredytowe liczniki energii elektrycznej, ciepłomierze, gazomierze, czujniki temperatury). PowyŜsza oferta stanowi bazę dla rozwoju systemów umoŝliwiających opomiarowanie zuŝycia energii oraz zdalny odczyt i przekazywanie danych. Produkty Grupy Apator Rynek produktów Grupy Kapitałowej charakteryzuje się defensywnością, co oznacza, Ŝe globalne spowolnienie gospodarcze nie wpływa w znaczącym stopniu na popyt. Produkty Grupy Apator S.A. moŝna podzielić na trzy działy: 1. Aparatura łacznikowa i przeciwprzepięciowa 2. Aparatura pomiarowa Liczniki elektroniczne Liczniki indukcyjne 4

5 Liczniki energii elektrycznej (typu LEW) Przełączniki czasowe Gazomierze Czujniki temperatury Ciepłomierze Przetworniki temperatury Wodomierze Rejestratory wielokanałowe wielkości elektrycznych 3. Aparatura dla górnictwa Oprócz typowych produktów przemysłowych Spółka posiada i oferuje takŝe dwa systemy: 1. LEWsystem Apator (system rozliczeń mediów uŝytkowych energia elektryczna, woda, gaz, ciepło). 2. AMRsystem Apator (system zdalnego odczytu informacji o zuŝyciu wody, ciepła, energii elektrycznej lub gazu bez konieczności bezpośredniego kontaktu człowieka z urządzeniami pomiarowymi). Zarządzanie informacją (System Informacji o Dystrybucji (SID) to rozwiązanie oparte na wnikliwej analizie procesów biznesowych zachodzących w dystrybucji, tj. zarządzanie siecią, pracami, informacją o kliencie i odczytami.) Akcjonariusze Aktualnie kapitał zakładowy wynosi zł i dzieli się na akcji, w tym: akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1: akcji zwykłych na okaziciela PowyŜsze akcje uprawniają do wykonania na walnym zgromadzeniu głosów. Wszystkie akcje na okaziciela wprowadzone są do obrotu na GPW. Średnia waŝona ilość akcji na koniec roku wynosi uwzględnia zakupy akcji oraz akcje będące w posiadaniu jednostki zaleŝnej. Spółka charakteryzuje się bardzo rozproszonym akcjonariatem, w którym aŝ 7 podmiotów posiada powyŝej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ). Ponadto free float akcji stanowi niewiele mniej niŝ połowę, bo aŝ 46,37% głosów na Zgromadzeniu (50,64% udziału w kapitale). Akcjonariusz Akcje imienne Akcje na okaziciela Suma akcji Liczba głosów Udział w kapitale udział w głosach Apator-Mining ,70% 11,24% Mariusz Lewicki ,69% 9,37% Tadeusz Sosgórnik ,38% 8,31% Danuta Guzowska ,28% 7,43% 5

6 Zbigniew Jaworski ,76% 6,15% Janusz Marzygliński ,00% 5,99% Pioneer Pekao Investment Management ,55% 5,14% Pozostali ,64% 46,37% Ogółem % 100% Tabela 2. Akcjonariusze Grupy Apator S.A. Osoby fizyczne wymienione w akcjonariacie zasiadają we władzach spółek z Grupy. Akcjonariusz posiadający 9,37% głosów w WZ Pan Mariusz Lewicki jest członkiem Rady Nadzorczej w trzech podmiotach - do tego jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w Apator-Mining S.A. (największy akcjonariusz). Pan Tadeusz Sosgórnik jest członkiem Rady Nadzorczej (RN) w dwóch podmiotach oraz Prezesem Zarządu w Apator-Mining S.A. Pani Danuta Guzowska posiadająca 7,43% głosów (4,28% w kapitale) jest członkiem RN w dwóch podmiotach i nie zasiada w Zarządzie w Ŝadnych ze spółek. Pan Zbigniew Jaworski posiadający 6,15% w głosach (3,76% w kapitale) nie zasiada w Radach Nadzorczych ani w Zarządach spółek powiązanych. Pan Janusz Marzygliński posiada 5,99% głosów (3,00% kapitału) zasiada w czterech Radach Nadzorczych spółek powiązanych. Skup akcji własnych w celu umorzenia W sumie do 29 marca 2009 roku Spółka skupiła akcje (z czego do końca grudnia 2008 r.) po średniej cenie nabycia 10,59 złotego. Liczba tych akcji stanowi 0,2949% udziału w głosach i 0,49% udziału w kapitałach. Łączny wydatek, jaki poniosła Spółka z tego tytułu to złotych. Program będzie trwał maksymalnie do dnia 30 czerwca 2009 roku, nie dłuŝej jednak niŝ do chwili wyczerpania środków finansowych (20 mln złotych) przeznaczonych na realizację programu. Spółka Apator S.A. posiada w chwili obecnej łącznie akcji własnych, stanowiących 0,5283% kapitału zakładowego i dających głosów (0,3178%) na WZA. Średnia cena wszystkich zakupionych dotychczas akcji wynosi 10,87 zł, a ich wartość nominalna: ,20 zł. Maksymalnie podczas jednej sesji giełdowej Spółka moŝe w ramach Programu nabyć do 50% średniego dziennego wolumenu obrotu. 6

7 Analiza ekonomiczno - finansowa Aktywa trwałe i obrotowe ,88% ,96% 61,45% 59,99% ,75% 55,63% 57,14% ,59% ,27% 44,37% 42,86% 49,41% ,04% 38,55% 40,01% ,12% Aktywa trwałe Aktywa obrotowe % aktywów trwałych w aktywach ogółem % aktywów obrotowych w aktywach ogółem Wykres 3. Struktura aktywów Suma bilansowa zwiększyła się na koniec 2008 roku do poziomu tys. złotych. Na koniec 2007 roku wynosiła ona niecałe 196 mln złotych, co oznacza, Ŝe w ciągu roku nastąpił wzrost o +60%. Analizując strukturę aktywów w latach moŝna zauwaŝyć, iŝ w Grupie Kapitałowej Apator S.A. przewaŝały aktywa obrotowe rok po raz pierwszy przyniósł zrównanie się majątku obrotowego i trwałego. Względem 2007 roku aktywa obrotowe spadły z 57,14% do 49,41%, a aktywa trwałe powiększyły się z 42,86% do 50,59% względem aktywów ogółem. W ujęciu wartościowym aktywa trwałe wzrosły w 2008 roku do tysięcy złotych z tysięcy złotych w roku Z kolei aktywa obrotowe na koniec 2007 roku wynosiły i wzrosły do tysięcy złotych w roku Zwiększenie aktywów 2008 roku nastąpiło przede wszystkim poprzez rozszerzenie Grupy Kapitałowej o Apator Rector Sp. z o.o. oraz Apator PoWoGaz S.A. W styczniu 2008 roku Apator S.A. nabył za 21 mln zł 70% udziałów spółce Rector Sp. z o.o., z opcją zakupu pozostałych 30% udziałów w 2010 roku. 7

8 Nabycie udziałów w Rector Sp. z o.o. jest inwestycją długoterminową finansowaną ze środków własnych Apator S.A. oraz kredytem bankowym. Pod koniec kwietnia 2008 roku Apator S.A. finalnie nabył 97,10% kapitału zakładowego spółki PoWoGaz S.A. za łączną kwotę (obejmującą usługi doradztwa i pośrednictwa) tys. złotych. Inwestycja ta ma równieŝ charakter długoterminowy. Źródłami finansowania tej inwestycji są: długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 45 mln zł oraz środki własne i kredyt w rachunku bieŝącym. Włączenie Apator Rector Sp. z o.o. oraz Apator PoWoGaz S.A. do Grupy Apator S.A. było kolejnym etapem realizowanej strategii skierowanej na uzyskanie pozycji lidera na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej zarówno w zakresie aparatury pomiarowej jak i łącznikowej. Przychody ze sprzedaŝy wartość ,4% Przychody ze sprzedaŝy 79,9% ,2% zmiana % względem poprzedniego okresu ,3% 4,4% 7,8% Przychody netto ze sprzedaŝy Zmiana % Q/Q Wykres 4. Przychody ze sprzedaŝy 14,4% Przychody ze sprzedaŝy charakteryzują się stałym trendem wzrostowym. W 2008 roku przychody ze sprzedaŝy wzrosły z tysięcy złotych do poziomu złotych (o tys. zł). Procentowy wzrost przychodów w ujęciu rok do roku wyniósł +14,4%. Na przestrzeni zaledwie 7 lat sprzedaŝ zwiększyła się z tysięcy złotych do tysięcy złotych. Grupa Kapitałowa poprzez inwestycje owocujące dalszym rozwojem, rokrocznie zwiększa swoje przychody. W ujęciu strukturalnym przychody ze sprzedaŝy produktów i usług w 2008 roku stanowiły 89,6% przychodów ogółem i był to wzrost względem

9 roku o +17%. Z kolei przychody ze sprzedanych materiałów i towarów zmniejszyły się o -4% i stanowiły 10,4% przychodów ogółem. W ujęciu geograficznym w 2008 roku sprzedaŝ krajowa ( tys. zł) stanowiła 75% sprzedaŝy ogółem a eksport ( tys. zł) 25%. W okresie 2008 roku nastąpił wartościowy wzrost sprzedaŝy krajowej o tys. zł, a eksportowej o tys. zł. To właśnie połoŝenie nacisku na sprzedaŝ eksportową, będzie jednym z elementów do poprawy wyników. Spółka obecnie zabiega o wejście na nowe rynki. W planach ma wejście na rynek indonezyjski. Ponadto Spółka powoli zdobywa rynek w Afryce (Tunezja i Sierra Leone), gdzie duŝym powodzeniem cieszy się sprzedaŝ aparatury przedpłatowej. Główny jednak kierunek rozwoju sprzedaŝy eksportowej zgodnie z wypowiedziami Prezesa Spółki, leŝy w krajach unijnych, w których dyrektywy wymuszają zmianę starych popularnych liczników na nowe inteligentne urządzenia pomiarowe (Grupa Apator S.A. juŝ realizuje pierwsze tego typu zamówienia na rynku holenderskim). W 2008 roku eksport do Unii europejskiej stanowił tys. PLN, co stanowiło 55,8% udział w strukturze eksportu ogółem. Wiodącą rolę (64,56%) w asortymencie sprzedaŝy Grupy Kapitałowej stanowiła aparatura pomiarowa, która wzrosła w 2008 o tys. zł (+27,88%) do poziomu tys. zł. Aparatura łącznikowa stanowiła 34,44% przychodów ogółem i nastąpił jej spadek o tys. zł (-4,05%) do poziomu tysięcy złotych. Wpływ na poziom sprzedaŝy aparatury pomiarowej miało rozszerzenie Grupy Apator S.A. i uzyskanie sprzedaŝy liczników przedpłatowych i systemów pomiarowych na zaplanowanym poziomie pomimo słabszej sprzedaŝy w I kwartale 2008 roku. Ponadto na jej sprzedaŝ nałoŝyło się spowolnienie tempa inwestycji mieszkaniowych, wynikające ze światowego kryzysu finansowego oraz spadek cen. Z kolei na poziom sprzedaŝy aparatury łącznikowej wpływ miał niŝszy poziom zamówień od krajowych dystrybutorów przełoŝyła się na to niepewna sytuacją w obliczu kryzysu, a takŝe zmniejszenie sprzedaŝy wynikało z ostroŝniejszej sprzedaŝy na rynkach zagranicznych, na których odczuwalne były juŝ skutki kryzysu (np. Rosja, Rumunia). 9

10 Struktura kosztów Struktura kosztów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Wykres 5. Struktura kosztów W 2008 roku koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wzrosły ujęciu rocznym o +11,5% względem 2007 roku z do tysięcy złotych. Dynamika wzrostu była taka niemal taka sama, jak w latach 2007/2006. Znacząco, bo aŝ o +22,4% wzrosły z kolei koszty sprzedaŝy z do tysięcy złotych. Najprawdopodobniej częściowy wpływ na to miały koszty reklamacji kredytowych elektronicznych liczników energii elektrycznej (wada wyświetlacza), a takŝe przyrost struktur osobowych w wyniku przejęć. Niepokojąco moŝe wyglądać wzrost kosztów ogólnego zarządu. Docelowo spodziewamy się, iŝ dynamika jego powróci do lat (ok. +4,5%). Nie mniej jednak, duŝy przyrost kosztów ogólnego zarządu związany był głównie z przejęciem dwóch spółek zatrudniających łącznie 355 osób. W ujęciu rok do roku koszty ogólnego zarządu wzrosły z tys. zł w 2007 r. do tys. zł w roku 2008, tj. o +22,68%. Koszty wynagrodzeń w 2008 roku względem 2007 roku w Grupie Apator S.A. wzrosły o +6,2% do poziomu tys. zł z tys. złotych. Wynik ten na tle branŝy wygląda pozytywnie zwaŝywszy takŝe, iŝ Spółka dbając o załogę wprowadziła róŝnego rodzaju szkolenia i programy pracownicze. Dla porównania średnie wynagrodzenia w przemyśle w ubiegłym roku wzrosły o +9,5%, co jest wartością o 3,3 punktu procentowego wyŝszą od Emitenta. 10

11 Zysk netto Zysk netto 250,3% 171,8% ,4% ,4% -16,1% -7,7% -30,9% Zysk netto Wykres 6. Zysk netto Grupy Apator S.A. Zmiana % Q/Q Grupa Apator S.A. od trzech lat wykazywała niekorzystną tendencję pomniejszania zysku netto. Problem z opcjami spowodował, Ŝe w 2008 roku wynik spadł, aŝ o -30,9% z tys. zł do zaledwie tys. złotych. Zgodnie z przedstawioną prognozą Zarządu zysk za 2009 powinien się zbliŝyć w okolice najlepszych lat prosperity 2004, Restrukturyzacja w zakupionych Spółkach powinna w ciągu 5-6 lat przynieść pierwsze profity. Poprzednie tego typu działania Zarządu wypadły pomyślnie. Doświadczenie w restrukturyzacjach w przejętych spółkach będzie miało korzystne przełoŝenie na wyniki. Problemy z opcjami W raporcie za IV kwartał 2008 roku w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Apator S.A. nie znaleźliśmy informacji, aby została utworzona rezerwa na straty poniesione z ujemnej wyceny instrumentów walutowych. Zgodnie z wypowiedziami Zarządu została jednak zawiązana rezerwa przyjmujemy domyślnie, Ŝe w pierwszym kwartale 2009 roku. Spodziewamy się, Ŝe straty wynikające z ujemnej wyceny instrumentów finansowych obciąŝą wyniki za I kwartał 2009 roku. Na koniec 2008 roku strata ta wynosiła 23,1 mln złotych. UwaŜamy, Ŝe decydujący wpływ na wyniki transakcji zabezpieczających (na poziomie jednostkowym) będzie miał poziom notowań USD/PLN poniŝej kursu 3,46. W ujęciu skonsolidowanym konstrukcja strategii opcyjnych uniemoŝliwia nam jednoznaczne wskazanie i określenie kursu walutowego, przy jakim Grupa Kapitałowa zniweluje straty z tytułu ujemnej wyceny instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem walutowym. 11

12 W wyniku błędnych strategii opcyjnych jednostkowy rachunek zysków i strat (wyłącznie w spółce Apator S.A.) sporządzony na dzień r. wykazuje ujemny wynik wycenionych kontraktów terminowych w wysokości 6.329,0 tys. zł. Na wycenę powyŝszą składa się transakcja strategii opcyjnej zawarta w dniu na rynku OTC. Strategia składa się z 210 operacji opcji walutowych w tym 105 opcji put prawa do sprzedania bankowi 50 tys. EUR od dnia do co tydzień po kursie 3,46, jeŝeli fixing w dniu obserwacji jest poniŝej 3,46 oraz w tych samych terminach 105 opcji call obowiązku sprzedania bankowi 100 tys. EUR po kursie 3,46, jeŝeli fixing w dniu obserwacji jest powyŝej 3,46. Cała struktura zawiera barierę amerykańską ustawioną na poziomie 3,2050. Na dzień pozostało do rozliczenia 87 opcji put w nominale po 50 tys. EUR, jeŝeli fixing w dniu obserwacji będzie poniŝej 3,46 lub 94 opcje call w nominale po 100 tys. jeŝeli fixing w dniu obserwacji będzie powyŝej 3,46. Reasumując na strategiach na instrumentach walutowych na koniec grudnia 2008 roku: Apator S.A. na zrealizowanych kontraktach walutowych wykazał dodatni wynik tys. zł, a na nierozliczonych wynik ujemny w wysokości tys. zł, Apator-Metrix S.A. na zrealizowanych kontraktach walutowych wykazał dodatni wynik +70 tys. zł, a wycena instrumentów ujęta w kosztach finansowych przed ryzykiem róŝnic kursowych wynosiła 2.751,0 tys. zł. Apator PoWoGaz S.A. na zrealizowanych kontraktach walutowych wykazał ujemny wynik -99,7 tys. zł. Ponadto w rachunku zysków i strat ujęta została w kosztach finansowych wycena kontraktów zabezpieczających przed ryzykiem róŝnic kursowych w kwocie ,2 tys. zł. FAP-PAFAL S.A. na zrealizowanych kontraktach walutowych wykazał wynik ujemny w wysokości ,65 tys. zł (umowy zawarte w i rozliczone w 2008 roku), a wycena kontraktów zabezpieczających spółkę przed ryzykiem róŝnic kursowych stanowiła kwotę ,3 tys. zł. Według wyceny dokonanej na dzień 31 grudnia 2008 roku dla wszystkich spółek Grupy Apator S.A. przez niezaleŝną firmę Financial Markets Center Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odniesiono w cięŝar kosztów finansowych roku 2008 kwotę ,5 tys. zł. Na dzień publikacji sprawozdania finansowego rozliczono łącznie transakcje zabezpieczające o wartości tys. EURO. Grupa Apator S.A. na dzień 31 grudnia 2008 roku posiadała kontrakty zabezpieczające na wartość tys. EURO, w tym z terminem realizacji w 2009 roku na kwotę tys. EURO oraz z terminem realizacji w 2010 roku na kwotę tys. EURO. 12

13 Po dniu bilansowym spółka Apator PoWoGaz S.A. zawarła umowę na kontrakty terminowe typu forward (sprzedaŝ 700 tys. EURO po kursie 4,7317 zł z terminem realizacji w dniu 28 grudnia 2009 roku). Zarząd Spółki zamierza złoŝyć sprawę do sądu gospodarczego, poniewaŝ czuje się pokrzywdzony przez jeden z banków. Działania spółek z grupy Apator S.A. związane ze strategiami opcyjnymi oceniamy negatywnie i przełoŝyły się one niekorzystnie na wyniki. W 2009 roku biorąc pod uwagę deklaracje Zarządu w sprawie zarówno utworzenia rezerwy z tytułu zabezpieczeń instrumentami finansowymi jak i prognozy zysku netto, zakładamy, Ŝe zostaną one spełnione. Nie mniej jednak wciąŝ naleŝy mieć na uwadze to, Ŝe na realizacje prognozy duŝy wpływ będzie miał kurs walutowy przekładający się na opcje walutowe, z którymi wiąŝemy największe ryzyko. Prognoza za 2008 rok Wyszczególnienie Prognoza 2008 I-IV Q 2008 r. Wykonanie Przychody ze sprzedaŝy ,75% Zysk na sprzedaŝy ,37% Zysk netto * ,80% Tabela 3. Realizacja prognozy Zarządu Apator S.A. za 2008 rok Zarząd Apatora S.A. dwukrotnie w 2008 roku publikował prognozy. Pierwsza z nich została obniŝona z powodu: wysokiego poziomu kursu EURO do PLN, obniŝenie eksportu do krajów zagroŝonych recesją (Ukraina, Rosja, Bałkany), trwającej w 2008 roku bessy na GPW, która uniemoŝliwiła sprzedaŝ 1,3 mln akcji Apator S.A. będących w posiadaniu spółki Apator Mining Sp. z o.o. na zakładanym poziomie 20 zł za sztukę. Druga z nich została obniŝona z powodu księgowej wyceny kontraktów terminowych, która została dokonana na 31 grudnia 2008 roku i spowodowała konieczność zaksięgowania kosztów finansowych z tego tytułu. Finalnie prognoza przychodów ze sprzedaŝy została zrealizowana +1,75% powyŝej prognozy. Prognoza zysku ze sprzedaŝy została wypełniona +5,37% powyŝej zakładanego poziomu. Prognoza zysku netto nie została wykonana z uwagi na kłopoty Spółki ze strategiami opcyjnymi. Prognoza na 2009 rok Na przyszła działalność Grupy Kapitałowej w dalszym ciągu będą miały duŝy wpływ poniŝsze czynniki. Sytuacja na rynkach walutowych i radykalna zmiana kursów walut w mająca w dalszym ciągu wpływ na wycenę wcześniej podpisanych kontraktów walutowych. Poziom eksportu i struktura sprzedaŝy będą w sposób istotny wpływały na wyniki. 13

14 Nieodłącznym elementem związanym z prognozami i przyszłą działalnością Grupy Kapitałowej są inwestycje w zakresie: akwizycji, rozwoju systemów i produktów, ekspansji na rynkach zagranicznych. Niekorzystny poziom cen materiałów oraz tendencja na rynkach towarowych związana z droŝejącymi cenami metali kolorowych przede wszystkim miedzi wykorzystywanej przy produkcji liczników energii elektrycznej. W wyeliminowaniu niekorzystnej tendencji Grupa Kapitałowa Apator S.A. będzie: poszukiwać tańszych lub zagranicznych dostawców materiałów, wdraŝać zmiany konstrukcyjno technologiczne pozwalające na zmniejszenie ilości stosowanych metali kolorowych. Wartości skonsolidowane (tys. zł) Przychody ze sprzedaŝy ogółem Wykonanie 2008 Prognoza 2009 Dynamika 2009/ % Zysk netto % Tabela 4. Prognozy Zarządu Apator S.A. Prognoza dla Grupy Kapitałowej na 2009 rok zakłada uzyskanie przychodów ze sprzedaŝy na poziomie 380 mln PLN, co daje wzrost względem 2008 roku rzędu (7%.). Spółka zakłada równieŝ zdecydowane poprawienie wyniku na poziomie netto. Szacuje się, Ŝe zysk netto wyniesie na koniec 2009 roku 40 mln PLN, co daje wzrost rzędu (67%). Ocenę moŝliwości realizacji prognozowanych wyników Zarząd Spółki będzie zamieszczał w kwartalnych raportach okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości. Analiza wskaźnikowa W celu dokładniejszej oceny kondycji finansowo ekonomicznej. Spółka Apator S.A. przeanalizowana została pod kątem wskaźników analizy wskaźnikowej. Pozwoli to nie tyle ocenić działalność pod względem dynamiki zmian poszczególnych pozycji w bilansie oraz rachunku zysków i strat, ale takŝe zobrazuje sytuację finansową przedsiębiorstwa przy pomocy zbioru odpowiednio skonstruowanych miar, ukazujących relację róŝnych wielkości, które odzwierciedlają określone zjawiska zachodzące w przedsiębiorstwie, w obszarze: płynności finansowej, zadłuŝenia, efektywności działania oraz zyskowności. Ocena i analiza przeprowadzona dla Spółki Apator S.A. przeprowadzona została w ujęciu rocznym i obejmowała lata od 2001 do Analiza płynności finansowej Przez płynność przedsiębiorstwa rozumie się jego zdolność do regulowania bieŝących zobowiązań, czyli do utrzymania ciągłości w pokrywaniu swoich bieŝących wydatków. Wskaźniki płynności opisują działalność przedsiębiorstwa na poziomie operacyjnym. Podstawowym ich celem jest określenie, w jakim stopniu najbardziej płynna część majątku, rozumiana jako aktywa bieŝące, jest w stanie pokryć bieŝące zobowiązania. W tym obszarze dla Spółki Apator S.A. zostały 14

15 wyliczone wskaźniki: bieŝącej płynności, szybkiej płynności oraz płynności gotówkowej. APATOR (wskaźniki) Wsk. bieŝącej płynności Wsk. szybkiej płynności Wsk. płynności gotówkowej ,09 2,11 2,68 1,85 1,92 2,44 3,52 1,73 1,33 1,47 1,99 1,35 1,40 1,58 2,31 1,13 0,02 0,03 0,12 0,05 0,03 0,03 0,05 0,25 Tabela 5. Wskaźniki płynności Oceniając poziom płynności finansowej moŝna zauwaŝyć, Ŝe Spółka prezentuje się pozytywnie pod względem wypłacalności. Świadczy o tym m.in. poziom wskaźnika bieŝącej płynności, który w analizowanym okresie kształtował się na wysokim poziomie, poniewaŝ średnia wartość tej miary w analizowanym okresie wyniosła 2,29. Niepokój w ocenie moŝe budzić nagły spadek wskaźników płynności w 2008 roku, przede wszystkim bieŝącej i szybkiej. Uzasadnieniem tego zjawiska moŝe być fakt strat poniesionych z tytułu rozliczenia transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe. Warto w tym miejscu przyjrzeć się bliŝej tego rodzaju transakcjom dokonywanym przez Spółkę. Stosowanie jej zdeterminowane jest przez eksport, który stanowi 25% ogółu przychodów w 2008 roku. W związku z powyŝszym kontrakty terminowe są stałym elementem działalności biznesowej Grupy Apator S.A. i powinny posiadać pokrycie w eksporcie. Poziom eksportu na dany rok jest szacowany na podstawie przewidywań handlowców działających na poszczególnych rynkach zagranicznych, a następnie podejmowane są decyzje w sprawie rodzaju zabezpieczeń. Pomimo istotnego spadku, opisywane wskaźniki płynności kształtują się na optymalnych poziomach. Dla wskaźnika bieŝącej płynności bezpieczny poziom to wartość z przedziału [1,2 ; 2], a dla wskaźnika podwyŝszonej płynności prawidłowa wartość powinna mieścić się w przedziale [1 ; 1,2]. 15

16 4,00 Wskaźniki płynności 3,50 3,00 wartość 2,50 2,00 1,50 1,00 0, okres wsk. bieŝącej płynności wsk. podwyŝszonej płynności wsk. płynności gotówkowej Wykres 7. Analiza płynności W 2008 roku zaobserwowany został wzrost wskaźnika płynności gotówkowej z poziomu 0,05 na koniec 2007 roku do 0,25. Zjawisko to związane było ze zdecydowanym wzrostem środków pienięŝnych na koniec okresu. Uzyskany wynik w duŝej mierze uzaleŝniony był wpływów z działalności finansowej. Analiza zadłuŝenia Stosowanie wskaźników zadłuŝenia związane jest przede wszystkim z działalnością inwestycyjną i modernizacyjną przedsiębiorstwa, która prowadzona jest w długim okresie czasu. W większości przypadków takie inwestycje są finansowane kapitałem obcym w postaci kredytów długookresowych. W takiej sytuacji wskaźniki zadłuŝenia dostarczają informacji, czy zaangaŝowanie kapitałów obcych w przedsiębiorstwie nie zagraŝa jego bezpieczeństwu z punktu widzenia obsługi zadłuŝenia. Do najwaŝniejszych wskaźników informujących o udziale długu w aktywach lub kapitale własnym moŝna zaliczyć wskaźniki: zadłuŝenia ogółem, zadłuŝenia długoterminowego, udziału zadłuŝenia ogółem w kapitale własnym, oraz długoterminowego zadłuŝenia kapitału własnego. PowyŜsze wskaźniki uzupełnia relacja zadłuŝenia długoterminowego do zadłuŝenia krótkoterminowego. 16

17 APATOR (wskaźniki) Wsk. zadłuŝenia ogółem 0,31 0,29 0,31 0,36 0,36 0,28 0,21 0,47 Wsk. zadłuŝenia długoterminowego 0,01 0,00 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,19 Wsk. udziału długu w Kapitale Własnym 0,48 0,46 0,44 0,62 0,58 0,39 0,27 0,90 Wsk. udziału zadłuŝenia długoterminowego w 0,01 0,01 0,09 0,11 0,08 0,07 0,06 0,36 kapitale własnym ZadłuŜenie długoterminowe / ZadłuŜenie krótkoterminowe 0,02 0,01 0,25 0,22 0,16 0,22 0,30 0,66 Tabela 6. Wskaźniki zadłuŝenia W ostatnim roku kalendarzowym Spółka w większym stopniu w swojej działalności korzystała z długoterminowych kredytów. Widać to na podstawie wyŝszych wartości poszczególnych wskaźników, które w porównaniu z poprzednim okresem wzrosły ponad dwukrotnie. W finansowaniu działalności inwestycyjnych w 2008 roku większa rolę odgrywały zobowiązania długoterminowe, które w całości pokryte zostały przez kapitały własne. Pomimo wzrostu wartości wskaźników zadłuŝenia spółka w sposób optymalny zarządza długiem, poniewaŝ wszystkie miary przyjmują wartości w dopuszczalnych przedziałach. Dla wskaźnika zadłuŝenia ogółem są to wartości zawierające się między [0,45;0,67]. 1,00 Wskaźniki zadłuŝenia 0,90 0,80 0,70 wartość 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0, okres wsk. zadłuŝenia ogółem wsk. zadłuŝenia długoterminowego wsk. udziału długu w kapitale własnym wsk. udzialu zadłuŝenia długoterminowego w kapitale własnym zadłuŝenie długoterminowe / zadłuŝenie krótkoterminowe Wykres 8. Analiza zadłuŝenia 17

18 W ostatnim roku kalendarzowym widać, Ŝe duŝo większe znaczenie w finansowaniu działalności firmy odegrały zobowiązania długoterminowe niŝ krótkoterminowe. Jest to na tyle istotna zmiana, poniewaŝ w poprzednich latach obserwowana była wręcz odwrotna sytuacja. W 2008 roku wskaźnik mierzący relację zadłuŝenia długoterminowego względem krótkoterminowego wyniósł 0,66. Analiza rentowności Wskaźniki rentowności dla przedsiębiorstwa są podstawowymi miernikami informującymi o szybkości zwrotu zaangaŝowanego kapitału. Podstawowymi wskaźnikami rentowności są ROA, ROE oraz ROCE odpowiednio wskaźnik rentowności majątku, kapitału własnego oraz zaangaŝowanego kapitału. Rentowność aktywów (stopa zwrotów z aktywów) ROA (%) (Return on Assets) - iloraz zysku netto i aktywów na koniec okresu obrotowego. Wskaźnik ten przedstawia ogólną zdolność spółki do gospodarowania zyskiem, czyli pokazuje jak efektywnie zarządza spółka swoimi aktywami. Rentowność kapitału własnego (stopa zwrotu z kapitału własnego) ROE (%) (Return on Equity) - iloraz zysku netto i kapitałów własnych na koniec okresu obrotowego Wskaźnik ten określa jak Spółka wykorzystuje powierzone kapitały. Dla inwestorów moŝe on równieŝ oznaczać to, w jakim czasie ich kapitały mogą być zwrócone. Ponadto inwestorzy mogą ocenić czy inwestycja była trafna poprzez porównanie wskaźnika ROE z alternatywną inwestycją np. stopą zwrotu z lokat bankowych czy obligacji. Wskaźnik ROE porównany względem alternatywnych źródeł inwestowania jest z pewnością waŝną informacją. Wzrost tego wskaźnika informuje o polityce w zakresie powierzonych środków. NaleŜy równieŝ zauwaŝyć, Ŝe wskaźnik ten powinien być powiązany z działaniem dźwigni finansowej. Efekt z tytułu dźwigni finansowej, koszty uzyskania dodatkowego kapitału (odsetki) powinny być niŝsze niŝ rentowność kapitału całkowitego. Stąd teŝ wysokość tego wskaźnika zaleŝy przede wszystkim od następujących czynników: róŝnicy pomiędzy wskaźnikiem rentowności kapitału całkowitego a stopą płaconych odsetek za pozyskanie kapitału obcego, wskaźnika struktury kapitału. Rentowność zaangaŝowanego kapitału ROCE (Return On Capital Employed) Wskaźnik ten, wyraŝający stosunek zysku netto do zaangaŝowanego w przedsiębiorstwie kapitału, rozumianego jako suma kapitału własnego oraz zobowiązań krotko- i długoterminowych, informuje o zyskowności zainwestowanych w przedsiębiorstwie środków. 18

19 Rentowność spółki moŝna równieŝ liczyć jako rentowność na poziomie operacyjnym oraz poprzez ocenę marzy brutto i netto. ZaleŜność tą określają poniŝsze wskaźniki: Wynik operacyjny / Aktywa. Ukazuje on rentowność podstawowej działalności. Wskaźnik ten obrazujejak aktywa generują zyski. MarŜa brutto = Zysk brutto / Przychody ze sprzedaŝy. Ten wskaźnik podkreśla w jakim stopniu działalność podstawowa spółki generuje zysk przed opodatkowaniem. MarŜa netto = Zysk netto / Przychody ze sprzedaŝy. Wskaźnik ten określa w jakim stopniu przychody ze sprzedaŝy wpływają na końcowy wynik przedsiębiorstwa. APATOR (wskaźniki) ROA 3,17% 8,34% 14,98% 28,13% 23,90% 19,42% 17,72% 7,66% ROE 5,02% 12,90% 21,42% 48,71% 38,25% 26,97% 22,45% 14,54% ROCE 4,98% 12,83% 19,70% 43,86% 35,34% 25,24% 21,16% 10,72% MarŜa brutto 3,10% 8,45% 14,98% 24,74% 17,73% 14,99% 13,95% 8,53% MarŜa netto 2,39% 5,79% 10,72% 20,89% 16,18% 13,00% 11,13% 6,72% Wynik operacyjny / Aktywa 5,47% 13,82% 22,66% 30,86% 19,48% 21,86% 21,89% 18,05% Tabela 7. Wskaźniki rentowności Na przestrzeni ośmiu ostatnich lat Spółka Apator S.A. dobrze wypada pod względem rentowności. W analizowanym horyzoncie czasowym moŝna wyodrębnić dwa okresy. Pierwszy trwający od 2001 roku do 2004 roku to czas, kiedy zdolność do generowania zysków z roku sukcesywnie wzrastała. Najlepiej spółka zaprezentowała się pod tym względem w 2004 roku. Osiągnęła wówczas ROE na poziomie 47,71%, ROA wyniosło 28,12%, a marŝa netto przekroczyła 20,00%. Od 2005 roku zdolność do generowania zysków zaczęła stopniowo maleć. Zjawisko przedstawia poniŝszy wykres. 60,00% Wskaźniki rentowności 50,00% 40,00% wartośc w % 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% okres wsk.zyskowności sprzedaŝy ROA ROE ROCE marŝa brutto marŝa netto wynik operacyjny/aktywa Wykres 9. Analiza rentowności 19

20 Analiza efektywności działania W tym zakresie oceniany jest stopień wykorzystania poszczególnych pozycji aktywów lub teŝ ich grup w działalności przedsiębiorstwa. Chodzi tu przede wszystkim o sposób zarządzania zapasami, naleŝnościami i środkami pienięŝnymi. Na podstawie uzyskanych wartości moŝna ocenić aktywność przedsiębiorstwa mierzoną sprawnością - efektywnością działania. Grupa Apator S.A. została przeanalizowana pod kątem zarządzania naleŝnościami wskaźnik rotacji naleŝności, zarządzania zapasami wskaźnik rotacji zapasów oraz zarządzania zobowiązaniami wskaźnik rotacji zobowiązań. We wszystkich przypadkach spółka charakteryzuje się duŝą elastycznością w zarządzaniu poszczególnymi elementami majątku obrotowego. Na koniec 2008 roku cykl naleŝności wyniósł 18 dni, cykl zapasów kształtował się na poziomie 14 dni, a zobowiązań kształtował się na poziomie 23 dni. APATOR (wskaźniki) Cykl naleŝności (w dniach) Cykl zapasów (w dniach) Cykl spłaty zobowiązań (w dniach) Cykl konwersji gotówki (w dniach) Tabela 8. Wskaźniki efektywności działania Pozytywnie za spółką przemawia równieŝ łączny sposób zarządzania naleŝnościami, zapasami i zobowiązaniami ujęty w postaci cyklu konwersji gotówki. W całym 2008 roku jak równieŝ w poprzednich latach Apator S.A. przy kontaktach z kontrahentami i dostawcami uzyskiwał dodatkową gotówkę, która poprawiała płynność spółki. 20

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Analiza zadłuŝenia Grupy Boryszew

Analiza wskaźnikowa. Analiza zadłuŝenia Grupy Boryszew Analiza wskaźnikowa Analiza zadłuŝenia Grupy Boryszew W celu oceny zadłuŝenia Grupy Boryszew w latach 2004-2008 zostały najpierw obliczone podstawowe wskaźniki zadłuŝenia. Wyniki ich zawarte są w tabeli

Bardziej szczegółowo

15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie...

15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie... 15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie... Spis treści 15.1 Przychody... 2 15.2 Koszty materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat, wynagrodzeń, amortyzacji... 3 15.3 Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej projekt 01193 Str. 1 ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Krótka historia W 1950 roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia 11.06.2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia 11.06.2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA Toruń dnia 11.06.2007 r. Sprawozdania Zarządu Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze Sprawozdań Zarządu. Ich pełna treść jest dostępna w siedzibie spółki APATOR

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A.

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2006 r. Kwartalny raport oraz sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011 Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r.

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator 215 PLN (') 9M 215 9M 214 Zmiana r/r Sprzedaż 556 91 517 48 7,5% Zysk brutto na sprzedaży 151 857 154 627-1,8% Marża 27,3% 29,9%

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za 2013 rok

Wyniki finansowe GK Apator za 2013 rok I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./ Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008 oraz wyników oceny Skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ĆWICZENIOWY Z ANALIZY EKONOMICZNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ dr Henryk Zagórski

ZESTAW ĆWICZENIOWY Z ANALIZY EKONOMICZNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ dr Henryk Zagórski ZESTAW ĆWICZENIOWY Z ANALIZY EKONOMICZNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ dr Henryk Zagórski 1. W oparciu o poniŝsze informacje uzupełnij bilans analityczny: - wskaźnik płynności natychmiastowej 0,2 - wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządzanie Polega na pozyskiwaniu źródeł

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. 3 3 Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2010 r. oraz dane

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za I półrocze 2009 r. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2009 r. TC Dębica S.A. (1) Wyniki finansowe za I półrocze 2009 r. Rysunki wykorzystane w prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania)

FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania) FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania) Warunkiem realizacji kaŝdego projektu inwestycyjnego jest zgromadzenie odpowiedniego kapitału. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 1 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Koszty zmienne + Koszty stałe = Koszty całkowite

Koszty zmienne + Koszty stałe = Koszty całkowite Finanse przedsiębiorstw W świetle teorii JeŜeli przedsiębiorstwo ma przynosić zyski i zwiększać swoją wartość, to musi być dobrze zarządzane. Jednym z warunków sprawnego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU Sabina Rokita Podział metod oceny efektywności finansowej projektów 1.Metody statyczne: Okres

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo