BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A."

Transkrypt

1 \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float: 370,58 PLN ,64% (46,37% w głosach) Średnia cena 6 mc-y: 13,00 PLN Udział w indeksie swig80: Udział w WIG: 3,117% 0,279% Udział w WIG-PL: 0,298% Kurs aktualny 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 10,50 9,70 9,19 9,00 13,00 17,19 23,00 6,27 zmiana 8,25% 14,25% 16,67% -19,23% -38,92% -54,35% 67,46% WIG (zmiana) 3,03% 12,02% -9,26% -36,83% -49,39% -57,11% 2,60% Tabela 1. Notowania Spółki na tle rynku Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GPW. 1

2 Otoczenie gospodarcze czynniki makroekonomiczne Niewątpliwie decydujące znaczenie na rozwój gospodarki polskiej w najbliŝszych latach będzie miało wpływ turbulentnie zmieniające się otoczenie międzynarodowe. Małe szanse na silny wzrost widzą takŝe przedsiębiorstwa, które zgodnie obniŝają prognozy na najbliŝsze lata. Niemniej na tle innych krajów nadbałtyckich i Europy Środkowo Wschodniej perspektywa rozwoju dla naszego kraju przedstawia się duŝo lepiej niŝ u sąsiadów, a decydującymi czynnikami wyróŝniającym Polskę okazały się względnie dobre podstawy fundamentalne. W przedstawionym przez Bank Światowy rankingu, w 2009 r. najgorzej wypadnie Łotwa, a Polska wedle przypuszczeń okaŝe się jedną z silniejszych gospodarek w regionie, która w najmniejszym stopniu odczuje spowolnienie gospodarcze. Pozostałe nowe kraje UE borykać się będą w najbliŝszym okresie z brakiem płynności finansowej (ograniczony dostęp do kredytów bankowych związany z restrykcyjną polityką prowadzoną przez banki komercyjne). PowyŜsza sytuacja wpłynie równieŝ na gospodarkę polską i załamanie rynków eksportowych. Po części niekorzystne zjawisko moŝe, lecz nie musi odczuć równieŝ Grupa Apator S.A., w strukturze której eksport generuje ponad 25% ogólnej kwoty przychodów ze sprzedaŝy. Popyt wewnętrzny będą stymulować inwestycje w infrastrukturę budowlano-drogową pod zbliŝające się EURO Zawirowania na rynku finansowym da się odczuć w gospodarce w postaci zwiększonej liczby upadłości i przejęć oraz poprzez wzrost bezrobocia. Przykładowo PKB Węgier w IV kwartale 2008 roku zmniejszył się o 2,3%. Na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej zdecydowanie lepiej prezentuje się Polska. W najbliŝszych latach wraz z ograniczającą się konsumpcją na koniec 2009 roku inflacja CPI spadnie poniŝej 2,5 procenta, a pod koniec 2010 roku moŝe osiągnąć poziom zbliŝony do około 1,5 procenta. PowyŜszemu zjawisku towarzyszyć będzie polityka obniŝania stóp procentowych prze Rade Polityki PienięŜnej. Na koniec 2010 roku koszt pieniądza moŝe przypuszczalnie kształtować się od 3,25 do 3,75 punktu procentowego. W przyszłości na ogólne nastoje będą miały wpływ: pogorszenie perspektyw globalnego wzrostu gospodarczego i związany z tym wzrost awersji do ryzyka, ograniczenie skali akcji kredytowej, w szczególności w walutach obcych, problem z finansowaniem zewnętrznym przyczyni się do pogorszenia oceny stabilności sektora bankowego, wyprzedawanie aktywów, w szczególności na giełdach papierów wartościowych w krajach wschodzących przez inwestorów z krajów rozwiniętych, niezaleŝnie od fundamentalnej sytuacji kraju. W przypadku działalności Grupy Kapitałowej Apator S.A. duŝy wpływ na przyszłą działalność będzie odgrywać program wymiany tradycyjnych liczników na liczniki Smart Meters. Projekt ten przewidziany na lata zakłada wymianę ok. 14 mln liczników. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 7,6 mld PLN. 2

3 Informacje o Spółce Apator S.A. jest spółką notowaną na warszawskim parkiecie od prawie przeszło 12 lat. Początki istnienia Spółki sięgają 1949 roku. 3 grudnia 1992 roku z przedsiębiorstwa państwowego Apator przekształcił się w spółkę akcyjną. Grupa Apator S.A. jest polską grupą kapitałową działającą na rynku aparatury łącznikowej oraz pomiarowej. Grupa Kapitałowa Apator S.A. podkreśla, Ŝe jej wizją jest uzyskanie pozycji lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie rozwoju i sprzedaŝy zarówno systemów i aparatury pomiarowej, jak i aparatury łącznikowej. Struktura Grupy W skład Grupy Apator wchodzi 10 spółek 8 krajowych i 2 zagraniczne. Apator S.A. pełni rolę lidera w Grupie Apator poprzez organizowanie i koordynowanie współpracy podmiotów z Grupy. Struktura całej Grupy Apator S.A. kształtuje się następująco: Wykres 1. Struktura Grupy Apator Źródło: Materiały opublikowane przez Spółkę. W zaleŝności od specjalizacji Spółki z Grupy moŝna podzielić wg. następującego klucza: 1. W segmencie opomiarowania nośników energii działają spółki Apator S.A., Pafal S.A., Apator PoWoGaz Sa, Apator Metrix S.A., Apator Rector Sp. z o.o., Apator KFAP Sp. z o.o. i Apator GMBH. 3

4 2. W zakresie zabezpieczania i łączenia obwodów elektrycznych działają spółki Apator S.A., Apator Mining Sp. Z o.o., Apator Control Sp. z o.o. i Apator Elektro S.A. Wykres 2. Struktura Grupy Apator w podziale na segmenty Źródło: Materiały opublikowane przez Spółkę. W zakresie zabezpieczania i łączenia obwodów elektrycznych Grupa Apator S.A. posiada silną pozycję i wieloletnie doświadczenia. Działają tutaj spółki Apator S.A., Apator Mining Sp. z o.o., Apator Control Sp. z o.o. i Apator Elektoro S.A. W segmencie opomiarowania nośników energii działają spółki Apator S.A., Pafal S.A., Apator PoWoGaz S.A., Apator Metrix S.A., Apator Rector sp. z o.o., Apator KFAP Sp. z o.o. i Apator GMBH. Produkty i usługi oferowane przez te spółki wzajemnie się uzupełniają. Stworzona w ten sposób oferta Grupy Apator S.A. obejmuje urządzenia do pomiaru wszystkich nośników energii (przedpłatowe i kredytowe liczniki energii elektrycznej, ciepłomierze, gazomierze, czujniki temperatury). PowyŜsza oferta stanowi bazę dla rozwoju systemów umoŝliwiających opomiarowanie zuŝycia energii oraz zdalny odczyt i przekazywanie danych. Produkty Grupy Apator Rynek produktów Grupy Kapitałowej charakteryzuje się defensywnością, co oznacza, Ŝe globalne spowolnienie gospodarcze nie wpływa w znaczącym stopniu na popyt. Produkty Grupy Apator S.A. moŝna podzielić na trzy działy: 1. Aparatura łacznikowa i przeciwprzepięciowa 2. Aparatura pomiarowa Liczniki elektroniczne Liczniki indukcyjne 4

5 Liczniki energii elektrycznej (typu LEW) Przełączniki czasowe Gazomierze Czujniki temperatury Ciepłomierze Przetworniki temperatury Wodomierze Rejestratory wielokanałowe wielkości elektrycznych 3. Aparatura dla górnictwa Oprócz typowych produktów przemysłowych Spółka posiada i oferuje takŝe dwa systemy: 1. LEWsystem Apator (system rozliczeń mediów uŝytkowych energia elektryczna, woda, gaz, ciepło). 2. AMRsystem Apator (system zdalnego odczytu informacji o zuŝyciu wody, ciepła, energii elektrycznej lub gazu bez konieczności bezpośredniego kontaktu człowieka z urządzeniami pomiarowymi). Zarządzanie informacją (System Informacji o Dystrybucji (SID) to rozwiązanie oparte na wnikliwej analizie procesów biznesowych zachodzących w dystrybucji, tj. zarządzanie siecią, pracami, informacją o kliencie i odczytami.) Akcjonariusze Aktualnie kapitał zakładowy wynosi zł i dzieli się na akcji, w tym: akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1: akcji zwykłych na okaziciela PowyŜsze akcje uprawniają do wykonania na walnym zgromadzeniu głosów. Wszystkie akcje na okaziciela wprowadzone są do obrotu na GPW. Średnia waŝona ilość akcji na koniec roku wynosi uwzględnia zakupy akcji oraz akcje będące w posiadaniu jednostki zaleŝnej. Spółka charakteryzuje się bardzo rozproszonym akcjonariatem, w którym aŝ 7 podmiotów posiada powyŝej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ). Ponadto free float akcji stanowi niewiele mniej niŝ połowę, bo aŝ 46,37% głosów na Zgromadzeniu (50,64% udziału w kapitale). Akcjonariusz Akcje imienne Akcje na okaziciela Suma akcji Liczba głosów Udział w kapitale udział w głosach Apator-Mining ,70% 11,24% Mariusz Lewicki ,69% 9,37% Tadeusz Sosgórnik ,38% 8,31% Danuta Guzowska ,28% 7,43% 5

6 Zbigniew Jaworski ,76% 6,15% Janusz Marzygliński ,00% 5,99% Pioneer Pekao Investment Management ,55% 5,14% Pozostali ,64% 46,37% Ogółem % 100% Tabela 2. Akcjonariusze Grupy Apator S.A. Osoby fizyczne wymienione w akcjonariacie zasiadają we władzach spółek z Grupy. Akcjonariusz posiadający 9,37% głosów w WZ Pan Mariusz Lewicki jest członkiem Rady Nadzorczej w trzech podmiotach - do tego jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w Apator-Mining S.A. (największy akcjonariusz). Pan Tadeusz Sosgórnik jest członkiem Rady Nadzorczej (RN) w dwóch podmiotach oraz Prezesem Zarządu w Apator-Mining S.A. Pani Danuta Guzowska posiadająca 7,43% głosów (4,28% w kapitale) jest członkiem RN w dwóch podmiotach i nie zasiada w Zarządzie w Ŝadnych ze spółek. Pan Zbigniew Jaworski posiadający 6,15% w głosach (3,76% w kapitale) nie zasiada w Radach Nadzorczych ani w Zarządach spółek powiązanych. Pan Janusz Marzygliński posiada 5,99% głosów (3,00% kapitału) zasiada w czterech Radach Nadzorczych spółek powiązanych. Skup akcji własnych w celu umorzenia W sumie do 29 marca 2009 roku Spółka skupiła akcje (z czego do końca grudnia 2008 r.) po średniej cenie nabycia 10,59 złotego. Liczba tych akcji stanowi 0,2949% udziału w głosach i 0,49% udziału w kapitałach. Łączny wydatek, jaki poniosła Spółka z tego tytułu to złotych. Program będzie trwał maksymalnie do dnia 30 czerwca 2009 roku, nie dłuŝej jednak niŝ do chwili wyczerpania środków finansowych (20 mln złotych) przeznaczonych na realizację programu. Spółka Apator S.A. posiada w chwili obecnej łącznie akcji własnych, stanowiących 0,5283% kapitału zakładowego i dających głosów (0,3178%) na WZA. Średnia cena wszystkich zakupionych dotychczas akcji wynosi 10,87 zł, a ich wartość nominalna: ,20 zł. Maksymalnie podczas jednej sesji giełdowej Spółka moŝe w ramach Programu nabyć do 50% średniego dziennego wolumenu obrotu. 6

7 Analiza ekonomiczno - finansowa Aktywa trwałe i obrotowe ,88% ,96% 61,45% 59,99% ,75% 55,63% 57,14% ,59% ,27% 44,37% 42,86% 49,41% ,04% 38,55% 40,01% ,12% Aktywa trwałe Aktywa obrotowe % aktywów trwałych w aktywach ogółem % aktywów obrotowych w aktywach ogółem Wykres 3. Struktura aktywów Suma bilansowa zwiększyła się na koniec 2008 roku do poziomu tys. złotych. Na koniec 2007 roku wynosiła ona niecałe 196 mln złotych, co oznacza, Ŝe w ciągu roku nastąpił wzrost o +60%. Analizując strukturę aktywów w latach moŝna zauwaŝyć, iŝ w Grupie Kapitałowej Apator S.A. przewaŝały aktywa obrotowe rok po raz pierwszy przyniósł zrównanie się majątku obrotowego i trwałego. Względem 2007 roku aktywa obrotowe spadły z 57,14% do 49,41%, a aktywa trwałe powiększyły się z 42,86% do 50,59% względem aktywów ogółem. W ujęciu wartościowym aktywa trwałe wzrosły w 2008 roku do tysięcy złotych z tysięcy złotych w roku Z kolei aktywa obrotowe na koniec 2007 roku wynosiły i wzrosły do tysięcy złotych w roku Zwiększenie aktywów 2008 roku nastąpiło przede wszystkim poprzez rozszerzenie Grupy Kapitałowej o Apator Rector Sp. z o.o. oraz Apator PoWoGaz S.A. W styczniu 2008 roku Apator S.A. nabył za 21 mln zł 70% udziałów spółce Rector Sp. z o.o., z opcją zakupu pozostałych 30% udziałów w 2010 roku. 7

8 Nabycie udziałów w Rector Sp. z o.o. jest inwestycją długoterminową finansowaną ze środków własnych Apator S.A. oraz kredytem bankowym. Pod koniec kwietnia 2008 roku Apator S.A. finalnie nabył 97,10% kapitału zakładowego spółki PoWoGaz S.A. za łączną kwotę (obejmującą usługi doradztwa i pośrednictwa) tys. złotych. Inwestycja ta ma równieŝ charakter długoterminowy. Źródłami finansowania tej inwestycji są: długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 45 mln zł oraz środki własne i kredyt w rachunku bieŝącym. Włączenie Apator Rector Sp. z o.o. oraz Apator PoWoGaz S.A. do Grupy Apator S.A. było kolejnym etapem realizowanej strategii skierowanej na uzyskanie pozycji lidera na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej zarówno w zakresie aparatury pomiarowej jak i łącznikowej. Przychody ze sprzedaŝy wartość ,4% Przychody ze sprzedaŝy 79,9% ,2% zmiana % względem poprzedniego okresu ,3% 4,4% 7,8% Przychody netto ze sprzedaŝy Zmiana % Q/Q Wykres 4. Przychody ze sprzedaŝy 14,4% Przychody ze sprzedaŝy charakteryzują się stałym trendem wzrostowym. W 2008 roku przychody ze sprzedaŝy wzrosły z tysięcy złotych do poziomu złotych (o tys. zł). Procentowy wzrost przychodów w ujęciu rok do roku wyniósł +14,4%. Na przestrzeni zaledwie 7 lat sprzedaŝ zwiększyła się z tysięcy złotych do tysięcy złotych. Grupa Kapitałowa poprzez inwestycje owocujące dalszym rozwojem, rokrocznie zwiększa swoje przychody. W ujęciu strukturalnym przychody ze sprzedaŝy produktów i usług w 2008 roku stanowiły 89,6% przychodów ogółem i był to wzrost względem

9 roku o +17%. Z kolei przychody ze sprzedanych materiałów i towarów zmniejszyły się o -4% i stanowiły 10,4% przychodów ogółem. W ujęciu geograficznym w 2008 roku sprzedaŝ krajowa ( tys. zł) stanowiła 75% sprzedaŝy ogółem a eksport ( tys. zł) 25%. W okresie 2008 roku nastąpił wartościowy wzrost sprzedaŝy krajowej o tys. zł, a eksportowej o tys. zł. To właśnie połoŝenie nacisku na sprzedaŝ eksportową, będzie jednym z elementów do poprawy wyników. Spółka obecnie zabiega o wejście na nowe rynki. W planach ma wejście na rynek indonezyjski. Ponadto Spółka powoli zdobywa rynek w Afryce (Tunezja i Sierra Leone), gdzie duŝym powodzeniem cieszy się sprzedaŝ aparatury przedpłatowej. Główny jednak kierunek rozwoju sprzedaŝy eksportowej zgodnie z wypowiedziami Prezesa Spółki, leŝy w krajach unijnych, w których dyrektywy wymuszają zmianę starych popularnych liczników na nowe inteligentne urządzenia pomiarowe (Grupa Apator S.A. juŝ realizuje pierwsze tego typu zamówienia na rynku holenderskim). W 2008 roku eksport do Unii europejskiej stanowił tys. PLN, co stanowiło 55,8% udział w strukturze eksportu ogółem. Wiodącą rolę (64,56%) w asortymencie sprzedaŝy Grupy Kapitałowej stanowiła aparatura pomiarowa, która wzrosła w 2008 o tys. zł (+27,88%) do poziomu tys. zł. Aparatura łącznikowa stanowiła 34,44% przychodów ogółem i nastąpił jej spadek o tys. zł (-4,05%) do poziomu tysięcy złotych. Wpływ na poziom sprzedaŝy aparatury pomiarowej miało rozszerzenie Grupy Apator S.A. i uzyskanie sprzedaŝy liczników przedpłatowych i systemów pomiarowych na zaplanowanym poziomie pomimo słabszej sprzedaŝy w I kwartale 2008 roku. Ponadto na jej sprzedaŝ nałoŝyło się spowolnienie tempa inwestycji mieszkaniowych, wynikające ze światowego kryzysu finansowego oraz spadek cen. Z kolei na poziom sprzedaŝy aparatury łącznikowej wpływ miał niŝszy poziom zamówień od krajowych dystrybutorów przełoŝyła się na to niepewna sytuacją w obliczu kryzysu, a takŝe zmniejszenie sprzedaŝy wynikało z ostroŝniejszej sprzedaŝy na rynkach zagranicznych, na których odczuwalne były juŝ skutki kryzysu (np. Rosja, Rumunia). 9

10 Struktura kosztów Struktura kosztów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Wykres 5. Struktura kosztów W 2008 roku koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wzrosły ujęciu rocznym o +11,5% względem 2007 roku z do tysięcy złotych. Dynamika wzrostu była taka niemal taka sama, jak w latach 2007/2006. Znacząco, bo aŝ o +22,4% wzrosły z kolei koszty sprzedaŝy z do tysięcy złotych. Najprawdopodobniej częściowy wpływ na to miały koszty reklamacji kredytowych elektronicznych liczników energii elektrycznej (wada wyświetlacza), a takŝe przyrost struktur osobowych w wyniku przejęć. Niepokojąco moŝe wyglądać wzrost kosztów ogólnego zarządu. Docelowo spodziewamy się, iŝ dynamika jego powróci do lat (ok. +4,5%). Nie mniej jednak, duŝy przyrost kosztów ogólnego zarządu związany był głównie z przejęciem dwóch spółek zatrudniających łącznie 355 osób. W ujęciu rok do roku koszty ogólnego zarządu wzrosły z tys. zł w 2007 r. do tys. zł w roku 2008, tj. o +22,68%. Koszty wynagrodzeń w 2008 roku względem 2007 roku w Grupie Apator S.A. wzrosły o +6,2% do poziomu tys. zł z tys. złotych. Wynik ten na tle branŝy wygląda pozytywnie zwaŝywszy takŝe, iŝ Spółka dbając o załogę wprowadziła róŝnego rodzaju szkolenia i programy pracownicze. Dla porównania średnie wynagrodzenia w przemyśle w ubiegłym roku wzrosły o +9,5%, co jest wartością o 3,3 punktu procentowego wyŝszą od Emitenta. 10

11 Zysk netto Zysk netto 250,3% 171,8% ,4% ,4% -16,1% -7,7% -30,9% Zysk netto Wykres 6. Zysk netto Grupy Apator S.A. Zmiana % Q/Q Grupa Apator S.A. od trzech lat wykazywała niekorzystną tendencję pomniejszania zysku netto. Problem z opcjami spowodował, Ŝe w 2008 roku wynik spadł, aŝ o -30,9% z tys. zł do zaledwie tys. złotych. Zgodnie z przedstawioną prognozą Zarządu zysk za 2009 powinien się zbliŝyć w okolice najlepszych lat prosperity 2004, Restrukturyzacja w zakupionych Spółkach powinna w ciągu 5-6 lat przynieść pierwsze profity. Poprzednie tego typu działania Zarządu wypadły pomyślnie. Doświadczenie w restrukturyzacjach w przejętych spółkach będzie miało korzystne przełoŝenie na wyniki. Problemy z opcjami W raporcie za IV kwartał 2008 roku w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Apator S.A. nie znaleźliśmy informacji, aby została utworzona rezerwa na straty poniesione z ujemnej wyceny instrumentów walutowych. Zgodnie z wypowiedziami Zarządu została jednak zawiązana rezerwa przyjmujemy domyślnie, Ŝe w pierwszym kwartale 2009 roku. Spodziewamy się, Ŝe straty wynikające z ujemnej wyceny instrumentów finansowych obciąŝą wyniki za I kwartał 2009 roku. Na koniec 2008 roku strata ta wynosiła 23,1 mln złotych. UwaŜamy, Ŝe decydujący wpływ na wyniki transakcji zabezpieczających (na poziomie jednostkowym) będzie miał poziom notowań USD/PLN poniŝej kursu 3,46. W ujęciu skonsolidowanym konstrukcja strategii opcyjnych uniemoŝliwia nam jednoznaczne wskazanie i określenie kursu walutowego, przy jakim Grupa Kapitałowa zniweluje straty z tytułu ujemnej wyceny instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem walutowym. 11

12 W wyniku błędnych strategii opcyjnych jednostkowy rachunek zysków i strat (wyłącznie w spółce Apator S.A.) sporządzony na dzień r. wykazuje ujemny wynik wycenionych kontraktów terminowych w wysokości 6.329,0 tys. zł. Na wycenę powyŝszą składa się transakcja strategii opcyjnej zawarta w dniu na rynku OTC. Strategia składa się z 210 operacji opcji walutowych w tym 105 opcji put prawa do sprzedania bankowi 50 tys. EUR od dnia do co tydzień po kursie 3,46, jeŝeli fixing w dniu obserwacji jest poniŝej 3,46 oraz w tych samych terminach 105 opcji call obowiązku sprzedania bankowi 100 tys. EUR po kursie 3,46, jeŝeli fixing w dniu obserwacji jest powyŝej 3,46. Cała struktura zawiera barierę amerykańską ustawioną na poziomie 3,2050. Na dzień pozostało do rozliczenia 87 opcji put w nominale po 50 tys. EUR, jeŝeli fixing w dniu obserwacji będzie poniŝej 3,46 lub 94 opcje call w nominale po 100 tys. jeŝeli fixing w dniu obserwacji będzie powyŝej 3,46. Reasumując na strategiach na instrumentach walutowych na koniec grudnia 2008 roku: Apator S.A. na zrealizowanych kontraktach walutowych wykazał dodatni wynik tys. zł, a na nierozliczonych wynik ujemny w wysokości tys. zł, Apator-Metrix S.A. na zrealizowanych kontraktach walutowych wykazał dodatni wynik +70 tys. zł, a wycena instrumentów ujęta w kosztach finansowych przed ryzykiem róŝnic kursowych wynosiła 2.751,0 tys. zł. Apator PoWoGaz S.A. na zrealizowanych kontraktach walutowych wykazał ujemny wynik -99,7 tys. zł. Ponadto w rachunku zysków i strat ujęta została w kosztach finansowych wycena kontraktów zabezpieczających przed ryzykiem róŝnic kursowych w kwocie ,2 tys. zł. FAP-PAFAL S.A. na zrealizowanych kontraktach walutowych wykazał wynik ujemny w wysokości ,65 tys. zł (umowy zawarte w i rozliczone w 2008 roku), a wycena kontraktów zabezpieczających spółkę przed ryzykiem róŝnic kursowych stanowiła kwotę ,3 tys. zł. Według wyceny dokonanej na dzień 31 grudnia 2008 roku dla wszystkich spółek Grupy Apator S.A. przez niezaleŝną firmę Financial Markets Center Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odniesiono w cięŝar kosztów finansowych roku 2008 kwotę ,5 tys. zł. Na dzień publikacji sprawozdania finansowego rozliczono łącznie transakcje zabezpieczające o wartości tys. EURO. Grupa Apator S.A. na dzień 31 grudnia 2008 roku posiadała kontrakty zabezpieczające na wartość tys. EURO, w tym z terminem realizacji w 2009 roku na kwotę tys. EURO oraz z terminem realizacji w 2010 roku na kwotę tys. EURO. 12

13 Po dniu bilansowym spółka Apator PoWoGaz S.A. zawarła umowę na kontrakty terminowe typu forward (sprzedaŝ 700 tys. EURO po kursie 4,7317 zł z terminem realizacji w dniu 28 grudnia 2009 roku). Zarząd Spółki zamierza złoŝyć sprawę do sądu gospodarczego, poniewaŝ czuje się pokrzywdzony przez jeden z banków. Działania spółek z grupy Apator S.A. związane ze strategiami opcyjnymi oceniamy negatywnie i przełoŝyły się one niekorzystnie na wyniki. W 2009 roku biorąc pod uwagę deklaracje Zarządu w sprawie zarówno utworzenia rezerwy z tytułu zabezpieczeń instrumentami finansowymi jak i prognozy zysku netto, zakładamy, Ŝe zostaną one spełnione. Nie mniej jednak wciąŝ naleŝy mieć na uwadze to, Ŝe na realizacje prognozy duŝy wpływ będzie miał kurs walutowy przekładający się na opcje walutowe, z którymi wiąŝemy największe ryzyko. Prognoza za 2008 rok Wyszczególnienie Prognoza 2008 I-IV Q 2008 r. Wykonanie Przychody ze sprzedaŝy ,75% Zysk na sprzedaŝy ,37% Zysk netto * ,80% Tabela 3. Realizacja prognozy Zarządu Apator S.A. za 2008 rok Zarząd Apatora S.A. dwukrotnie w 2008 roku publikował prognozy. Pierwsza z nich została obniŝona z powodu: wysokiego poziomu kursu EURO do PLN, obniŝenie eksportu do krajów zagroŝonych recesją (Ukraina, Rosja, Bałkany), trwającej w 2008 roku bessy na GPW, która uniemoŝliwiła sprzedaŝ 1,3 mln akcji Apator S.A. będących w posiadaniu spółki Apator Mining Sp. z o.o. na zakładanym poziomie 20 zł za sztukę. Druga z nich została obniŝona z powodu księgowej wyceny kontraktów terminowych, która została dokonana na 31 grudnia 2008 roku i spowodowała konieczność zaksięgowania kosztów finansowych z tego tytułu. Finalnie prognoza przychodów ze sprzedaŝy została zrealizowana +1,75% powyŝej prognozy. Prognoza zysku ze sprzedaŝy została wypełniona +5,37% powyŝej zakładanego poziomu. Prognoza zysku netto nie została wykonana z uwagi na kłopoty Spółki ze strategiami opcyjnymi. Prognoza na 2009 rok Na przyszła działalność Grupy Kapitałowej w dalszym ciągu będą miały duŝy wpływ poniŝsze czynniki. Sytuacja na rynkach walutowych i radykalna zmiana kursów walut w mająca w dalszym ciągu wpływ na wycenę wcześniej podpisanych kontraktów walutowych. Poziom eksportu i struktura sprzedaŝy będą w sposób istotny wpływały na wyniki. 13

14 Nieodłącznym elementem związanym z prognozami i przyszłą działalnością Grupy Kapitałowej są inwestycje w zakresie: akwizycji, rozwoju systemów i produktów, ekspansji na rynkach zagranicznych. Niekorzystny poziom cen materiałów oraz tendencja na rynkach towarowych związana z droŝejącymi cenami metali kolorowych przede wszystkim miedzi wykorzystywanej przy produkcji liczników energii elektrycznej. W wyeliminowaniu niekorzystnej tendencji Grupa Kapitałowa Apator S.A. będzie: poszukiwać tańszych lub zagranicznych dostawców materiałów, wdraŝać zmiany konstrukcyjno technologiczne pozwalające na zmniejszenie ilości stosowanych metali kolorowych. Wartości skonsolidowane (tys. zł) Przychody ze sprzedaŝy ogółem Wykonanie 2008 Prognoza 2009 Dynamika 2009/ % Zysk netto % Tabela 4. Prognozy Zarządu Apator S.A. Prognoza dla Grupy Kapitałowej na 2009 rok zakłada uzyskanie przychodów ze sprzedaŝy na poziomie 380 mln PLN, co daje wzrost względem 2008 roku rzędu (7%.). Spółka zakłada równieŝ zdecydowane poprawienie wyniku na poziomie netto. Szacuje się, Ŝe zysk netto wyniesie na koniec 2009 roku 40 mln PLN, co daje wzrost rzędu (67%). Ocenę moŝliwości realizacji prognozowanych wyników Zarząd Spółki będzie zamieszczał w kwartalnych raportach okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości. Analiza wskaźnikowa W celu dokładniejszej oceny kondycji finansowo ekonomicznej. Spółka Apator S.A. przeanalizowana została pod kątem wskaźników analizy wskaźnikowej. Pozwoli to nie tyle ocenić działalność pod względem dynamiki zmian poszczególnych pozycji w bilansie oraz rachunku zysków i strat, ale takŝe zobrazuje sytuację finansową przedsiębiorstwa przy pomocy zbioru odpowiednio skonstruowanych miar, ukazujących relację róŝnych wielkości, które odzwierciedlają określone zjawiska zachodzące w przedsiębiorstwie, w obszarze: płynności finansowej, zadłuŝenia, efektywności działania oraz zyskowności. Ocena i analiza przeprowadzona dla Spółki Apator S.A. przeprowadzona została w ujęciu rocznym i obejmowała lata od 2001 do Analiza płynności finansowej Przez płynność przedsiębiorstwa rozumie się jego zdolność do regulowania bieŝących zobowiązań, czyli do utrzymania ciągłości w pokrywaniu swoich bieŝących wydatków. Wskaźniki płynności opisują działalność przedsiębiorstwa na poziomie operacyjnym. Podstawowym ich celem jest określenie, w jakim stopniu najbardziej płynna część majątku, rozumiana jako aktywa bieŝące, jest w stanie pokryć bieŝące zobowiązania. W tym obszarze dla Spółki Apator S.A. zostały 14

15 wyliczone wskaźniki: bieŝącej płynności, szybkiej płynności oraz płynności gotówkowej. APATOR (wskaźniki) Wsk. bieŝącej płynności Wsk. szybkiej płynności Wsk. płynności gotówkowej ,09 2,11 2,68 1,85 1,92 2,44 3,52 1,73 1,33 1,47 1,99 1,35 1,40 1,58 2,31 1,13 0,02 0,03 0,12 0,05 0,03 0,03 0,05 0,25 Tabela 5. Wskaźniki płynności Oceniając poziom płynności finansowej moŝna zauwaŝyć, Ŝe Spółka prezentuje się pozytywnie pod względem wypłacalności. Świadczy o tym m.in. poziom wskaźnika bieŝącej płynności, który w analizowanym okresie kształtował się na wysokim poziomie, poniewaŝ średnia wartość tej miary w analizowanym okresie wyniosła 2,29. Niepokój w ocenie moŝe budzić nagły spadek wskaźników płynności w 2008 roku, przede wszystkim bieŝącej i szybkiej. Uzasadnieniem tego zjawiska moŝe być fakt strat poniesionych z tytułu rozliczenia transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe. Warto w tym miejscu przyjrzeć się bliŝej tego rodzaju transakcjom dokonywanym przez Spółkę. Stosowanie jej zdeterminowane jest przez eksport, który stanowi 25% ogółu przychodów w 2008 roku. W związku z powyŝszym kontrakty terminowe są stałym elementem działalności biznesowej Grupy Apator S.A. i powinny posiadać pokrycie w eksporcie. Poziom eksportu na dany rok jest szacowany na podstawie przewidywań handlowców działających na poszczególnych rynkach zagranicznych, a następnie podejmowane są decyzje w sprawie rodzaju zabezpieczeń. Pomimo istotnego spadku, opisywane wskaźniki płynności kształtują się na optymalnych poziomach. Dla wskaźnika bieŝącej płynności bezpieczny poziom to wartość z przedziału [1,2 ; 2], a dla wskaźnika podwyŝszonej płynności prawidłowa wartość powinna mieścić się w przedziale [1 ; 1,2]. 15

16 4,00 Wskaźniki płynności 3,50 3,00 wartość 2,50 2,00 1,50 1,00 0, okres wsk. bieŝącej płynności wsk. podwyŝszonej płynności wsk. płynności gotówkowej Wykres 7. Analiza płynności W 2008 roku zaobserwowany został wzrost wskaźnika płynności gotówkowej z poziomu 0,05 na koniec 2007 roku do 0,25. Zjawisko to związane było ze zdecydowanym wzrostem środków pienięŝnych na koniec okresu. Uzyskany wynik w duŝej mierze uzaleŝniony był wpływów z działalności finansowej. Analiza zadłuŝenia Stosowanie wskaźników zadłuŝenia związane jest przede wszystkim z działalnością inwestycyjną i modernizacyjną przedsiębiorstwa, która prowadzona jest w długim okresie czasu. W większości przypadków takie inwestycje są finansowane kapitałem obcym w postaci kredytów długookresowych. W takiej sytuacji wskaźniki zadłuŝenia dostarczają informacji, czy zaangaŝowanie kapitałów obcych w przedsiębiorstwie nie zagraŝa jego bezpieczeństwu z punktu widzenia obsługi zadłuŝenia. Do najwaŝniejszych wskaźników informujących o udziale długu w aktywach lub kapitale własnym moŝna zaliczyć wskaźniki: zadłuŝenia ogółem, zadłuŝenia długoterminowego, udziału zadłuŝenia ogółem w kapitale własnym, oraz długoterminowego zadłuŝenia kapitału własnego. PowyŜsze wskaźniki uzupełnia relacja zadłuŝenia długoterminowego do zadłuŝenia krótkoterminowego. 16

17 APATOR (wskaźniki) Wsk. zadłuŝenia ogółem 0,31 0,29 0,31 0,36 0,36 0,28 0,21 0,47 Wsk. zadłuŝenia długoterminowego 0,01 0,00 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,19 Wsk. udziału długu w Kapitale Własnym 0,48 0,46 0,44 0,62 0,58 0,39 0,27 0,90 Wsk. udziału zadłuŝenia długoterminowego w 0,01 0,01 0,09 0,11 0,08 0,07 0,06 0,36 kapitale własnym ZadłuŜenie długoterminowe / ZadłuŜenie krótkoterminowe 0,02 0,01 0,25 0,22 0,16 0,22 0,30 0,66 Tabela 6. Wskaźniki zadłuŝenia W ostatnim roku kalendarzowym Spółka w większym stopniu w swojej działalności korzystała z długoterminowych kredytów. Widać to na podstawie wyŝszych wartości poszczególnych wskaźników, które w porównaniu z poprzednim okresem wzrosły ponad dwukrotnie. W finansowaniu działalności inwestycyjnych w 2008 roku większa rolę odgrywały zobowiązania długoterminowe, które w całości pokryte zostały przez kapitały własne. Pomimo wzrostu wartości wskaźników zadłuŝenia spółka w sposób optymalny zarządza długiem, poniewaŝ wszystkie miary przyjmują wartości w dopuszczalnych przedziałach. Dla wskaźnika zadłuŝenia ogółem są to wartości zawierające się między [0,45;0,67]. 1,00 Wskaźniki zadłuŝenia 0,90 0,80 0,70 wartość 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0, okres wsk. zadłuŝenia ogółem wsk. zadłuŝenia długoterminowego wsk. udziału długu w kapitale własnym wsk. udzialu zadłuŝenia długoterminowego w kapitale własnym zadłuŝenie długoterminowe / zadłuŝenie krótkoterminowe Wykres 8. Analiza zadłuŝenia 17

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

SWISSMED. Dane finansowe

SWISSMED. Dane finansowe SWISSMED Działalność Swissmed prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Przyjęty przez Spółkę model prowadzenia działalności jest zbieŝny z modelem działalności firm zachodnich i powstał we współpracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

NFI Magna Polonia S.A.

NFI Magna Polonia S.A. OKŁADKA PROSPEKT EMISYJNY SPÓŁKI NFI Magna Polonia S.A. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: - 61.896.667 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy, W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej Apator przedstawiam Państwu Raport Roczny, stanowiący podsumowanie dokonań i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 06-2008 Zawartość Raportu: Wybrane Dane Finansowe Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2009 (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Warszawa, listopad 2011 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR III kwartały 2011 III kwartały 2010 III kwartały 2011 III

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r.

SELENA FM S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r. SELENA FM S.A. 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r. Wrocław, kwiecień 2009 r. Spis treści I. Informacje ogólne 3 II.

Bardziej szczegółowo

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl

Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl Dom EmisyjnySp. z o.o. Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl Sporządzony w związku z ofertą publiczną 34 500 000 Akcji Serii E oraz 13 000 000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo