Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy z uwzględnieniem wymagań krajów Unii Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy z uwzględnieniem wymagań krajów Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Numer zadania: 7 Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy z uwzględnieniem wymagań krajów Unii Europejskiej SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, MAJ 2009 Wydanie 1 Formularz F509 Strona 1/15 Program szkolenia PS 1 /

2 Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest dla czynnych zawodowo nauczycieli, posiadających pełne kwalifikacje do nauczanego przedmiotu (m.in. zasadniczych szkół zawodowych, techników, placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego umożliwiających uzyskanie i uzupełniane umiejętności i kwalifikacji zawodowych), dyrektorów szkół zawodowych oraz nauczycieli doradców zawodowych, którzy są zainteresowani tematyką kształcenia zawodowego z uwzględnieniem wymagań krajów Unii Europejskiej. Wymagania wstępne Posiadanie kwalifikacji do nauczania przedmiotów zawodowych, zatrudnienie w szkole zawodowej, pełnienie funkcji dyrektora szkoły zawodowej lub pełnienie funkcji nauczyciela - doradcy zawodowego. Elementarne umiejętności posługiwania się komputerem i typowymi urządzeniami peryferyjnymi (klawiatura, monitor, mysz, drukarka) oraz podstawowa umiejętność pracy w środowisku Windows w zakresie: zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, korzystania z podręcznych aplikacji Windows. Podstawowa umiejętność pracy w sieci Internet. Cele szkolenia Poznanie oczekiwań i rozwiązań krajów Unii Europejskiej, dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego. Uzyskanie informacji na temat dokumentów, regulujących wzajemne uznawanie wykształcenia i kwalifikacji zdobytych w różnych krajach Unii Europejskiej. Zdobycie wiedzy na temat działań podjętych przez UE w celu zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Poznanie doświadczeń różnych krajów europejskich w zakresie współpracy dotyczącej kształcenia zawodowego. Poznanie nowej roli doradztwa zawodowego na europejskim rynku pracy. Zapoznanie ze sposobami wdrażania technologii informacyjnej i możliwościami jej wykorzystania w kształceniu i doskonaleniu zawodowym. Cele operacyjne Zostały opisane szczegółowo w kolejnych modułach szkolenia. Plan szkolenia Organizacja szkolenia przewiduje 25 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych (wykłady) oraz 15 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu, w godzinach przedpołudniowych lub popołudniowych w postaci pięciu 5 godzinnych spotkań poświęconych realizacji poszczególnych modułów lub w systemie dwóch weekendowych sesji: pierwsza - piątek, sobota, niedziela; druga piątek, sobota po 5 godzin każdego dnia. Wydanie 1 Formularz F509 Strona 2/15 Program szkolenia PS 2 /

3 Organizatorzy przewidują dodatkowo, poza godzinami wynikającymi ze specyfikacji zamówienia, organizację konferencji otwierającej, której celem będzie wprowadzenie uczestników w tematykę szkolenia, prezentacja podstawowych pojęć, terminów i dokumentów oraz przegląd wszystkich zagadnień, przewidzianych następnie do rozwinięcia podczas zajęć. Drugim ważnym celem będzie także zapoznanie z platformą MODDLE, na której będą umieszczone materiały dla uczestników szkoleń. Liczba uczestników w grupie 25. Moduł Temat KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA POTRZEB RYNKU PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONFERENCJA OTWIERAJĄCA CYKL SESJI DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW WYMAGANIA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zadaniem modułu będzie przedstawienie, co każdy europejski nauczyciel kształcenia zawodowego powinien wiedzieć na ten temat. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I KOMUNIKACYJNA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM DLA POTRZEB RYNKU PRACY Celem modułu jest pokazanie, w jaki sposób technologia informacyjna wpływa na zwiększenie skuteczności nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach i innych placówkach oświatowych zajmujących się szkolnictwem zawodowym poprzez: wzbudzanie i rozwijanie zainteresowania nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie technologii edukacyjnej wspierającymi pracę współczesnego nauczyciela zawodu; kształtowanie postaw kreatywnych u uczniów, nastawionych na lepsze wykorzystanie nowoczesnych technologii; wzmacnianie zaufania do własnych umiejętności związanych z wykorzystywaniem narzędzi informatycznych; przygotowanie do wykonywania zawodu w sposób profesjonalny. Liczba godzin teoretycznych praktycznych Wydanie 1 Formularz F509 Strona 3/15 Program szkolenia PS 3 /

4 Moduł Temat Liczba godzin teoretycznych praktycznych 3. 4 POLSKIE DOŚWIADCZENIA W ZAPEWNIANIU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO część 1 Celem modułu jest próba prostego przekazu, co to znaczy jakość kształcenia zawodowego dla systemu, dla szkoły, dla placówki kształcącej zawodowo, dla pojedynczego nauczyciela. POLSKIE DOŚWIADCZENIA W ZAPEWNIANIU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO część 2 Celem modułu jest pokazanie, jakie działania związane z podnoszeniem jakości szkolnictwa zawodowego były związane z odpowiedzią na potrzeby europejskiego rynku pracy. KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Celem modułu jest przedstawienie, w jaki sposób można podnosić jakość kształcenia zawodowego poprzez korzystanie z funduszy EFS i innych funduszy unijnych Konferencja otwierająca KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA POTRZEB RYNKU PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Cele operacyjne Uczestnik szkolenia potrafi: Określić, jakie tematy będą poruszane w czasie szkolenia. Wymienić instytucje zaangażowane w zmiany polskiego systemu kształcenia zawodowego, zwłaszcza w doskonalenie podstaw programowych. Określić, jakie wymagania stawia rynek polski i europejski absolwentom szkół zawodowych. Podać, w jaki sposób można pozyskać środki na podniesienie jakości pracy swojej szkoły. Określić, jakie znaczenie ma wykorzystanie nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym. Przedstawić swoją opinię na temat wymagań Unii Europejskiej wobec kształcenia zawodowego. Wydanie 1 Formularz F509 Strona 4/15 Program szkolenia PS 4 /

5 0 Konferencja otwierająca KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA POTRZEB RYNKU PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Opis treści (tematyka wykładów) I. Dokąd zmierza kształcenie zawodowe w Europie? II. Od wspólnych ram zapewniania jakości w kształceniu zawodowym CQAF do europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym EQARF. III. Porozumienia zawarte przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z pracodawcami na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego w świetle zaleceń EQARF (2003 rok). IV. Kształcenie zawodowe a rynek pracy w świetle wskazówek wynikających z Zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady oraz z Opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego. V. Organizacje Unii Europejskiej, wspierające kształcenie zawodowe w Europie. VI. Szkolnictwo zawodowe w Polsce wobec problemów europejskiego rynku pracy. VII. Europejska wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego. VIII. Doradca zawodowy na europejskim rynku pracy. IX. Znaczenie nowoczesnych technologii w przygotowaniu zawodowym. Charakterystyka materiałów Materiały drukowane, przedstawiające omawianą problematykę. Prezentacje multimedialne, przedstawiane w trakcie konferencji. Wykaz literatury i adresów internetowych, omawiających problematykę. Środki dydaktyczne Projektor multimedialny, ekran do prezentowania uczestnikom treści z monitora komputera. Materiały edukacyjne, wspierające realizację treści podczas szkolenia, umieszczone na platformie Moodle do doskonalenia na odległość, dostępne dla uczestników zarówno podczas warsztatów, jak i po zajęciach. Mikrofon i urządzenia do wzmacniania głosu. 1 WYMAGANIA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Co każdy europejski nauczyciel kształcenia zawodowego powinien wiedzieć na ten temat. Cele operacyjne Uczestnik szkolenia potrafi: Przedstawić i wyrazić swoją opinię na temat wymagań Unii Europejskiej wobec kształcenia zawodowego. Przedstawić najważniejsze dokumenty europejskie dotyczące jednolitych ram Wydanie 1 Formularz F509 Strona 5/15 Program szkolenia PS 5 /

6 1 WYMAGANIA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Co każdy europejski nauczyciel kształcenia zawodowego powinien wiedzieć na ten temat. wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji oraz wzajemnego ich uznawania. Przedstawić na czym polega europejski system punktów edukacyjnych w kształceniu zawodowym. Określić nową rolę doradztwa zawodowego na europejskim rynku pracy. Podać przykłady europejskiej współpracy w zakresie kształcenia zawodowego. Odszukać i wykorzystać materiały informacyjne i edukacyjne na temat kształcenia zawodowego w krajach Unii Europejskiej znajdujące się w Internecie. Opis treści I. Przedstawienie podstawowych strategii i dokumentów, regulujących wymagania Unii Europejskiej wobec kształcenia zawodowego: - Strategia Lizbońska - Edukacja 2010 wspólne cele, różne systemy; - Strategia LLL Uczenia się przez całe życie - stymulowanie rozwoju gospodarczego w państwach członkowskich poprzez edukację i rozwój różnych dyscyplin naukowych; - Deklaracja Kopenhaska: EUROPASS - utworzenie jednolitych ram przezroczystości kompetencji i kwalifikacji, EQF The European Qualification Framework uznawanie wykształcenia i kwalifikacji zdobytych w różnych państwach, EQARF The European Quality Assurance Reference Framework (CQAF) - wypracowanie standardów jakości, norm, kryteriów i wskaźników jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. ECVET- The European Credit System for Vocational Education and Training - stworzenie systemu punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym. II. Europejska współpraca w zakresie kształcenia zawodowego w oparciu o programy edukacyjne Unii Europejskiej: korzystanie ze środków unijnych w szkole zawodowej LLProgram Leonardo da Vinci (organizacja wymian i staży): Projekty mobilności: staże zagraniczne dla młodzieży uczącej się - IVT - Placements for People in Initial Vocational Training; staże zawodowe dla absolwentów PLM - Placements for People on Labour Market; wymiana doświadczeń podczas wyjazdów dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe VETPRO. Projekty partnerskie: Projekty Partnerskie Leonarda współpraca i wymiana doświadczeń opierająca się na aktywnym udziale szkolących, szkolonych, a także innych partnerów związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym. Transfer Innowacji TOI W toku międzynarodowej współpracy przenoszenie i zastosowanie na nowym gruncie innowacyjnych rozwiązań i produktów w celu podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. Wydanie 1 Formularz F509 Strona 6/15 Program szkolenia PS 6 /

7 1 WYMAGANIA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Co każdy europejski nauczyciel kształcenia zawodowego powinien wiedzieć na ten temat. Seminaria kontaktowe i wizyty przygotowawcze Programy operacyjne służące modernizacji kształcenia zawodowego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego III. Nowa rola doradztwa zawodowego na europejskim rynku pracy jak przygotować uczniów do korzystania z niego. Charakterystyka materiałów Materiały drukowane, przedstawiające omawianą problematykę. Prezentacja multimedialna wykorzystywane w trakcie szkolenia. Wykaz literatury i adresów internetowych, omawiających problematykę. Środki dydaktyczne Projektor multimedialny, ekran do prezentowania uczestnikom treści z monitora komputera. Materiały edukacyjne, wspierające realizację treści podczas szkolenia, umieszczone na platformie Moodle do doskonalenia na odległość, dostępne dla uczestników podczas warsztatów, jak i po zajęciach. Tablica biała, do pisania ścieralnymi pisakami. Mikrofon i urządzenia do wzmacniania głosu. 2 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I KOMUNIKACYJNA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM DLA POTRZEB RYNKU PRACY Cele operacyjne Uczestnik szkolenia potrafi: Przedstawić standardy wymagań wobec nauczycieli zawodu w zakresie informatyki i technologii informacyjnej. Zaplanować swoje doskonalenie w zakresie zastosowań TI. Przedstawić znaczenie nowoczesnych technologii we współczesnym kształceniu i szkoleniu zawodowym. Przedstawić sposoby wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach oraz w pracy własnej. Określić korzyści wynikające z udostępniania uczniom materiałów w sieci oraz przygotować proste materiały multimedialne, zamieszczone na platformie edukacyjnej. Sprawnie wyszukiwać i pozyskiwać wartościowe materiały w Internecie. Wydanie 1 Formularz F509 Strona 7/15 Program szkolenia PS 7 /

8 Opis treści Współcześnie przygotowanie młodego człowieka do wykonywania zadań zawodowych wymaga wyposażenia go w odpowiednie umiejętności wykorzystania komputera oraz specjalistycznego oprogramowania dla potrzeb konkretnych zawodów, powszechnie znanych, jak i tych, które dopiero pojawią się na rynku pracy w najbliższych latach. Podczas szkolenia umiejętności te będą realizowane poprzez poruszenie następującej tematyki: I. Nowoczesne technologie informacyjne w procesie kształcenia zawodowego: a) typy oprogramowania narzędziowego w kształceniu zawodowym, przykłady z przemysłu, b) sposoby wykorzystania TI na lekcjach różnych przedmiotów, c) wskaźniki przygotowania absolwentów szkół zawodowych w zakresie technik informacyjno-komunikacyjnych, certyfikacja umiejętności komputerowych na przykładzie ECDL. II. Użytkowe programy komputerowe wspomagające kształcenie zawodowe: a) multimedialne poradniki z zakresu doradztwa zawodowego, b) gotowe testy i kwestionariusze do samobadania (samooceny), c) prezentacje oferty szkół zawodowych, d) prezentacje oferty szkoleniowej, e) katalogi zawodów, f) gry decyzyjne, g) programy aktywizujące. III. Programy wspomagające pracę doradcy zawodowego do wykorzystywania w pracy grupowej, jak również indywidualnej pracy uczniów oraz indywidualnej pracy doradcy zawodowego z uczniem. IV. Przygotowanie do kształcenia się przez całe życie poprzez nabycie umiejętności wykorzystania platformy do uczenia się na odległość, na przykładzie platformy edukacyjnej MOODLE. V. Multimedialne pakiety edukacyjne sposoby i metody wykorzystania w procesie praktyki zawodowej. VI. Pozyskiwanie informacji z sieci komputerowej Internet (wyszukiwanie, gromadzenie) - strony WWW, przeglądarki i wyszukiwarki internetowe, prezentacja wybranych serwerów edukacyjnych oraz serwisów związanych z kształceniem zawodowym. Charakterystyka materiałów Pomoce Materiały drukowane, opisujące w przystępnej formie omawiane zagadnienia, wraz z ćwiczeniami. Prezentacje multimedialne, wykorzystywane podczas zajęć. Programy komputerowe, dostępne na zasadzie wolnych licencji. Wykaz adresów stron internetowych, zawierających treści omawiane podczas zajęć. Komputery wyposażone w system operacyjny Windows XP lub Vista oraz pakiet programowy MS Office 2003 lub 2007, z dostępem do Internetu poprzez szerokopasmowe łącze stałe. Projektor multimedialny, ekran do prezentowania uczestnikom treści z ekranu monitora. Materiały edukacyjne, wspierające realizację treści podczas szkolenia, umieszczone na Wydanie 1 Formularz F509 Strona 8/15 Program szkolenia PS 8 /

9 platformie Moodle do doskonalenia na odległość, dostępne dla uczestników zarówno podczas warsztatów, jak i po zajęciach. Tablica biała, do pisania ścieralnymi pisakami. Mikrofon i urządzenia do wzmacniania głosu. 3 / 4 JAKOŚĆ POLSKIEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA, KIERUNKI DZIAŁAŃ NA PRZYSZŁOŚĆ Cele operacyjne Uczestnik szkolenia potrafi: Jakość polskiego kształcenia zawodowego rozumiana jako adekwatna odpowiedź na potrzeby europejskiego rynku pracy Określić sposoby i procedury mające na celu zapewnienie jakości kształcenia i jego efektów. Wymienić działania, jakie są podejmowane w Polsce na rzecz poprawy stanu i jakości kształcenia zawodowego. Odnaleźć informacje na temat diagnozowania rynku pracy w zakresie oczekiwanych kwalifikacji zawodowych. Przedstawić krajowe standardy kwalifikacji zawodowych. Podać znaczenie zewnętrznych egzaminów zawodowych w celu ujednolicenia wymagań. Określić na czym polega kształcenie modułowe i wiedzieć, jakie są możliwości wprowadzenia modułowego systemu kształcenia zawodowego w swojej szkole. Umieć skorzystać z efektów projektów systemowych, realizowanych na rzecz szkolnictwa zawodowego i finansowanych ze środków UE. Opis treści I. Akredytacja placówek prowadzących kształcenie zawodowe, jako jeden z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia i jego efektów. II. III. IV. Pozyskiwanie certyfikatów jakości: ISO i EFQM ( nagroda jakości ). Model Doskonałości EFQM drogą do zapewniania jakości w polskiej oświacie. Diagnozowanie rynku pracy w zakresie oczekiwanych kwalifikacji zawodowych, rozpoznawanie uwarunkowań struktury i rynku pracy. Porozumienia organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organizacjami i stowarzyszeniami pracodawców o współpracy na rzecz poprawy stanu i jakości kształcenia zawodowego. V. Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych. VI. VII. VIII. IX. Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych, walidacja - zewnętrzne egzaminy zawodowe, ujednolicenie wymagań w poszczególnych zawodach w całym kraju. Kształcenie modułowe. Rozwijanie współpracy partnerów społecznych i państwowych w planowaniu i wdrażaniu koncepcji kształcenia modułowego. Kształtowanie postaw sprzyjających tworzeniu otwartego środowiska edukacji zawodowej w regionie - dla różnych form kształcenia, doskonalenia i zmiany kwalifikacji w formach szkolnych i pozaszkolnych. Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia Wydanie 1 Formularz F509 Strona 9/15 Program szkolenia PS 9 /

10 3 / 4 JAKOŚĆ POLSKIEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA, KIERUNKI DZIAŁAŃ NA PRZYSZŁOŚĆ Jakość polskiego kształcenia zawodowego rozumiana jako adekwatna odpowiedź na potrzeby europejskiego rynku pracy zawodowego. Prezentacja Projektu systemowego, realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia Charakterystyka materiałów Materiały dydaktyczne, przygotowane w postaci broszury, zawierające omówienie przedstawionych zagadnień. Wydruki artykułów dotyczących omawianej tematyki. Przykładowe programy do kształcenia modułowego. Prezentacje przedstawiane w trakcie szkolenia. Środki dydaktyczne Komputery wyposażone w system operacyjny Windows XP lub Vista oraz pakiet programowy MS Office 2003 lub 2007, z dostępem do Internetu poprzez szerokopasmowe łącze stałe. Projektor multimedialny, ekran do prezentowania uczestnikom treści z ekranu monitora. Materiały edukacyjne, wspierające realizację treści podczas szkolenia, umieszczone na platformie Moodle do doskonalenia na odległość, dostępne dla uczestników podczas warsztatów, jak i po zajęciach. 5 KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Korzystanie w szkołach zawodowych z funduszy EFS i innych funduszy unijnych Cele operacyjne Uczestnik szkolenia potrafi: Wyjaśnić istotę zmian w szkole nakierowanych na jakość - pod kątem wymaganych zmian postaw uczestników z jednej strony, a potencjalnych korzyści dla szkoły i jej środowiska z drugiej. Podać powody, dla których określa się europejskie i krajowe ramy kwalifikacji. Stosować mechanizmy adaptacji kształcenia zawodowego do zmieniających się wymagań rynku pracy. Wspierać uczniów poprzez promowanie wśród nich doradztwa zawodowego i róznych form wsparcia. Skorzystać z rezultatów prac realizowanych w ramach działań systemowych priorytetu III PO KL (na przykład nt. krajowego systemu kwalifikacji czy modernizacji programów kształcenia zawodowego). Wydanie 1 Formularz F509 Strona 10/15 Program szkolenia PS 10 /

11 5 KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Korzystanie w szkołach zawodowych z funduszy EFS i innych funduszy unijnych Opis treści I. Polska na drodze do tworzenia Krajowych Ram Kwalifikacji. II. III. IV. Tworzenie mechanizmów adaptacji kształcenia zawodowego i szkoleń do zmieniających się wymagań rynku pracy. Promowanie sposobów lepszego dostępu do kształcenia zawodowego, obejmujących orientację, doradztwo i wsparcie. Promowanie wśród realizatorów kształcenia zawodowego placówek stosujących systemy zarządzania jakością. V. Doskonalenie osób szkolących w ramach kształcenia zawodowego. VI. VII. Program Leonardo da Vinci dla rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach w poszczególnych krajach oraz dla ich współpracy w tym zakresie Kształcenie zawodowe osób o specjalnych potrzebach. Charakterystyka materiałów Pomoce Materiały drukowane, opisujące w przystępnej formie omawiane zagadnienia. Prezentacje multimedialne, wykorzystywane podczas zajęć. Wykaz adresów stron internetowych, zawierających treści omawiane podczas zajęć. Komputery wyposażone w system operacyjny Windows XP lub Vista oraz pakiet programowy MS Office 2003 lub 2007, z dostępem do Internetu poprzez szerokopasmowe łącze stałe. Projektor multimedialny, ekran do prezentowania uczestnikom treści z ekranu monitora. Materiały edukacyjne, wspierające realizację treści podczas szkolenia, umieszczone na platformie Moodle do doskonalenia na odległość, dostępne dla uczestników podczas warsztatów, jak i po zajęciach. Tablica biała, do pisania ścieralnymi pisakami. Mikrofon i urządzenia do wzmacniania głosu. Formy i metody realizacji Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi, główną formą zajęć będą formy warsztatowe, przy czym warsztaty należy rozumieć, jak w definicji poniżej: Warsztaty są tu rozumiane jako spotkania, w czasie których osoby mające duże doświadczenie i piastujące odpowiedzialne funkcje zbierają się wspólnie z ekspertami i konsultantami, aby rozwiązywać występujące w ich pracy problemy.[...] Cechą charakterystyczną warsztatów jest w pełni aktywne włączenie się każdego uczestnika do pracy grupowej: sens uczestnictwa zawarty jest w pracy i uczeniu się na podstawie praktycznych doświadczeń. JJ. Guilbert Wydanie 1 Formularz F509 Strona 11/15 Program szkolenia PS 11 /

12 Wykład. Forma wykładu jest stosowana w celu przedstawienia i omówienia określonych zagadnień, pojęć i problemów, z którymi trzeba zapoznać słuchacza. Stosowana tylko wtedy, kiedy trzeba w sposób szybki i skuteczny zapoznać uczestników z potrzebnymi treściami. Praca indywidualna słuchacza - ćwiczenia. Jedną z głównych form pracy na szkoleniu jest indywidualna praca słuchacza. Jest ona stosowana w celu ćwiczenia różnych umiejętności związanych z omawianą problematyką, a także z wykorzystaniem TI w pracy własnej i dydaktycznej nauczyciela zawodu lub doradcy zawodowego. Praca indywidualna słuchacza korzystanie z zasobów zamieszczonych na platformie MOODLE. Będzie to bardzo ważna forma pracy słuchaczy, mająca na celu przygotowanie ich w sposób aktywny do uczenia się przez całe życie, poprzez korzystanie z kursów i propozycji zamieszczanych na platformach edukacyjnych do pracy na odległość. Pokaz. Pokaz ma na celu wzajemne przedstawianie przez słuchaczy materiałów wypracowanych przez nich na kursie. Materiały będą stanowiły efekty realizacji pewnych zadań, na przykład własne projekty związane z pozyskiwaniem środków w ramach funduszy EFS. Dyskusja. Podczas szkolenia będą prowadzone dyskusje, mające na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego. Dyskutowane będą problemy przedstawiane przez prowadzącego, jak również materiały opracowane przez słuchaczy. Umiejętności przydatne w pracy zawodowej: Znajomość najważniejszych dokumentów Unii Europejskiej, dotyczących jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji oraz wzajemnego ich uznawania. Rozumienie na czym polegają zmiany dokonywane obecnie w polskiej oświacie pod kątem podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. Wykorzystanie źródeł wiedzy o kształceniu zawodowym w krajach UE i wymaganiach europejskiego rynku pracy. Korzystanie z europejskiej współpracy w zakresie kształcenia zawodowego. Efektywne wykorzystanie doradcy zawodowego, znajomość roli doradcy zawodowego w zmieniającym się świecie. Umiejętne korzystanie z rezultatów prac realizowanych w ramach działań systemowych priorytetu III PO KL (na przykład nt. krajowego systemu kwalifikacji czy modernizacji programów nauczania). Świadomość roli technologii informacyjnej w kształceniu zawodowym i jej wpływu na jakość przygotowania absolwenta. Umiejętność odszukania i wykorzystania materiałów informacyjnych i edukacyjnych na temat kształcenia zawodowego, znajdujących się w Internecie. Umiejętność określania nowej roli doradztwa zawodowego na europejskim rynku pracy. Charakterystyka materiałów W czasie szkolenia uczestnicy otrzymają materiały drukowane zawierające opis najważniejszych zagadnień poruszanych na szkoleniu. Przykład materiałów w załączniku. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają płytę CD-ROM z ćwiczeniami i zadaniami opracowanymi na szkoleniu. Wszystkie moduły zostaną także wyposażone w materiały ułatwiające ich realizację, zamieszczone w postaci elektronicznej na platformie Moodle, dostępne dla prowadzących i uczestników podczas zajęć i po zajęciach. Wydanie 1 Formularz F509 Strona 12/15 Program szkolenia PS 12 /

13 Spis zalecanej literatury: 1. S. M. Kwiatkowski Kształcenie zawodowe wyzwania, priorytety, standardy. IBE, Warszawa E. Kędracka, J. Podłowska, Po czym poznawać jakość kształcenia zawodowego? Edukator zawodowy, czerwiec E. Kędracka, J. Podłowska, Jakość kształcenia zawodowego w Unii Europejskiej, Edukator zawodowy, grudzień E. Kędracka, J. Podłowska, Kształcenie zawodowe w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy, Edukator zawodowy, październik A. Kwiatkiewicz, Ustawiczne kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo: Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, rok wydania: Paweł Klimek, UE. Promocja kształcenia zawodowego i przyuczania do zawodu, Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli, wrzesień Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (artykuł 25 p. 1) 8. S. M. Kwiatkowski Standardy kwalifikacji zawodowych: rynkowe i szkolne. w: A. Bogaj, S. M. Kwiatkowski (red.) Szkoła a rynek pracy. PWN, Warszawa 2006, 9. L. Zabłocki Standardy wymagań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. w: S. M. Kwiatkowski (red.) Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy. IBE, Warszawa 2005 r. 10. Artykuły na stronie edukator zawodowy, zwłaszcza - w dziale Jakość kształcenia zawodowego : - w dziale Technologie informacyjne w kształceniu zawodowym : J. Podłowska, Jakość kształcenia zawodowego priorytetem w Europie, Meritum 2/ D. Dziewulak: Systemy szkolne Unii Europejskiej, Wyd. Żak, Warszawa 1997 r. 13. J. Figurski, K. Symela: Modułowe programy nauczania w kształceniu zawodowym, ITE, Radom 2001 r. 14. S. Kaczor: Wielość dróg kształcenia zawodowego i nowe zadania nauczycieli, ZCE, Szczecin 2002 r. 15. Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, MENiS 2003 r. 16. P. Stasiak: Szkolne doradztwo zawodowe, Uczyć lepiej nr 5, ODN Poznań, 2003 r. 17. K. Symela: Skuteczność kształcenia modułowego w Polsce, ITE, Radom 2001 r. Wydanie 1 Formularz F509 Strona 13/15 Program szkolenia PS 13 /

14 Narzędzie ewaluacji wewnętrznej Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusje ze słuchaczami. Przewidywana jest również ankieta dla oceny całego szkolenia, która będzie wypełniana elektronicznie przez słuchaczy po zakończeniu szkolenia. Ankieta dotycząca szkoleń zrealizowanych w ramach Zadania 7: Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy z uwzględnieniem wymagań krajów Unii Europejskiej zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć raczej nie zdecydowanie nie Czy cele szkolenia zostały przedstawione w sposób wyczerpujący i zrozumiały? Czy cele szkolenia zostały zrealizowane? Czy wykłady, prezentacje i ćwiczenia spełniły Twoje oczekiwania? Czy szkolenie przygotowało Cię do wykorzystania nowej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej? Czy tematy wykładów i prezentacji były właściwie dobrane? Czy sposób prezentowania zagadnień podczas szkolenia był zrozumiały? Czy otrzymane materiały pomocnicze będą przydatne? Które z omawianych zagadnień przybliżyły Ci tematykę jakości w edukacji? Który z omawianych tematów był dla Ciebie najbardziej interesujący? Czego chciałbyś się nauczyć na podobnym szkoleniu w przyszłości? bardzo wysoko wysoko średnio raczej nisko bardzo nisko Ogólnie rzecz biorąc oceniam to szkolenie Informacje o sposobie realizacji Organizacja szkolenia przewiduje 25 godzin zajęć, w tym 5 godzin zajęć teoretycznych (wykłady) oraz 15 praktycznych. Dodatkowo, w celu podniesienia efektów szkolenia, przewiduje się organizację konferencji wstępnej, wprowadzającej w tematykę kursu. Konferencja będzie przygotowana i przeprowadzona ze środków własnych. Wydanie 1 Formularz F509 Strona 14/15 Program szkolenia PS 14 /

15 W trakcie szkolenia wykorzystywane będzie następujące licencjonowane oprogramowanie: system operacyjny Windows XP lub Windows Vista, pakiet Ms Office 2003 lub 2007, oprogramowanie komercyjne i na zasadzie wolnych licencji, związane z kształceniem zawodowym, szerokopasmowy dostęp do Internetu Wysokość opłaty ponoszonej przez uczestnika szkolenia Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli. Wszystkie materiały nauczyciele otrzymują bez żadnych opłat. Wydanie 1 Formularz F509 Strona 15/15 Program szkolenia PS 15 /

Analiza efektów pracy szkoły - edukacyjna wartość dodana

Analiza efektów pracy szkoły - edukacyjna wartość dodana Numer zadania: 15 Analiza efektów pracy szkoły - edukacyjna wartość dodana SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, MAJ 2009 Wydanie 1 Formularz F509 Strona 1/9 Program szkolenia PS 1 / Przeznaczenie Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Numer Obszaru: 4. programowej. Temat szkolenia. TIK w kształceniu na drugim i trzecim etapie edukacyjnym. Symbol szkolenia: TIKSPGIM

Numer Obszaru: 4. programowej. Temat szkolenia. TIK w kształceniu na drugim i trzecim etapie edukacyjnym. Symbol szkolenia: TIKSPGIM Numer Obszaru: 4 Technologie informacyjnokomunikacyjne w realizacji podstawy programowej Temat szkolenia TIK w kształceniu na drugim i trzecim etapie edukacyjnym Symbol szkolenia: TIKSPGIM SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: Obszar tematyczny nr 8 Tworzenie stron internetowych Temat szkolenia: Prezentacja treści na stronach internetowych wykonanych przez nauczycieli lub ich uczniów SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 18 Biblioteka szkolna jako centrum informacyjne dla uczniów

Numer obszaru: 18 Biblioteka szkolna jako centrum informacyjne dla uczniów Numer obszaru: 18 Biblioteka szkolna jako centrum informacyjne dla uczniów Temat szkolenia: Web 2.0 w bibliotece szkolnej centrum informacyjnym dla uczniów SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA 2012 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu matematyki

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: Obszar tematyczny nr 3 Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej Temat szkolenia: Programowanie dla najmłodszych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2016 Wydanie 1 Formularz F509

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru:7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu języka polskiego

Numer obszaru:7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu języka polskiego Numer obszaru:7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu języka polskiego

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy

Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy Numer i nazwa obszaru: 10 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Jakość jako strategia zarządzania szkołą i placówką oświatową

Jakość jako strategia zarządzania szkołą i placówką oświatową Jakość jako strategia zarządzania szkołą i placówką oświatową Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej oświaty - dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, którzy

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od prostych do poważnych algorytmów w C++ Symbol szkolenia: PUZC++

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od prostych do poważnych algorytmów w C++ Symbol szkolenia: PUZC++ Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od prostych do poważnych algorytmów w C++ Symbol szkolenia: PUZC++ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2011 Strona

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Wydanie 1 Formularz F509 Strona

Bardziej szczegółowo

z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej Chmura w Internecie wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy

z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej Chmura w Internecie wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy Numer obszaru: 12 Wsparcie oświatowej kadry kierowniczej w sprawnym zarządzaniu szkołą z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej Temat szkolenia Chmura w Internecie wspiera dyrektora w sprawnym

Bardziej szczegółowo

Doradztwo. zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia DKZU MEN. Konferencja Kierunki rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Doradztwo. zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia DKZU MEN. Konferencja Kierunki rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego. Doradztwo Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Konferencja

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7. Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych. w nauczaniu przyrody

Numer obszaru: 7. Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych. w nauczaniu przyrody Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno komunikacyjnych w nauczaniu przyrody SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 4. programowej. Temat szkolenia: Pomiary komputerowe i modelowanie w podstawie programowej przedmiotów przyrodniczych

Numer i nazwa obszaru: 4. programowej. Temat szkolenia: Pomiary komputerowe i modelowanie w podstawie programowej przedmiotów przyrodniczych Numer i nazwa obszaru: 4 Technologie informacyjnokomunikacyjne w realizacji podstawy programowej Temat szkolenia: Pomiary komputerowe i modelowanie w podstawie programowej przedmiotów przyrodniczych Symbol

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY w celu opracowania poradnika dla dyrektorów szkół w zakresie nowego modelu wdrażania dydaktyki cyfrowej RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

WARSZTATY w celu opracowania poradnika dla dyrektorów szkół w zakresie nowego modelu wdrażania dydaktyki cyfrowej RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY w celu opracowania poradnika dla dyrektorów szkół w zakresie nowego modelu wdrażania dydaktyki cyfrowej RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych 1 grupa Liczba

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych

Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych Tarnobrzeg 24 maja 2016 r. Jednostki efektów uczenia się / efekty uczenia się wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Mobilność edukacyjna. GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Mobilność edukacyjna. GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Mobilność edukacyjna GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Mobilność edukacyjna, czyli transnarodowa mobilność mająca na celu nabycie nowych umiejętności, to jeden z podstawowych sposobów

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru. Temat szkolenia. Narzędzia TIK w pracy nowoczesnego nauczyciela

Numer i nazwa obszaru. Temat szkolenia. Narzędzia TIK w pracy nowoczesnego nauczyciela Numer i nazwa obszaru Obszar tematyczny nr 12 Skuteczne posługiwanie się narzędziami TIK na wszystkich etapach kształcenia Temat szkolenia Narzędzia TIK w pracy nowoczesnego nauczyciela SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego spotkanie informacyjne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Działalność Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku. (placówka akredytowana w roku 2011)

Działalność Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku. (placówka akredytowana w roku 2011) Działalność Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku (placówka akredytowana w roku 2011) 1 Misja Edukacja przyszłości, edukacja ustawiczna, powinna być doświadczeniem globalnym, całożyciowym,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE

EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE Konferencja: Perspektywy Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Radomiu Radom, 18 marca 2015 r. Przesłanki zmian w kształceniu zawodowym rekomendacje z badań dotyczących

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W ZAMOŚCIU 24 MAJA 2016

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W ZAMOŚCIU 24 MAJA 2016 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT: NOWE UMIEJĘTNOŚCI WIĘKSZE SZANSE NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W ZAMOŚCIU 24 MAJA 2016 1 NOWE UMIEJĘTNOŚCI WIĘKSZE SZANSE NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Konferencja podsumowująca realizację projektu System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Łódź r.

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Łódź r. Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe Łódź 19.10.2017 r. Skutecznie prowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego motywują do nauki i mogą zapobiec nieprzemyślanym decyzjom dotyczącym dalszej ścieżki edukacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Horacy Dębowski Zespół Ekspertów ECVET

Horacy Dębowski Zespół Ekspertów ECVET ECVET jako narzędzie polityki europejskiej na rzecz uczenia się przez całe życie Warszawa 29 października2013 r. Horacy Dębowski Zespół Ekspertów ECVET Dlaczego ECVET? (I) Niedopasowanie umiejętności pracowników

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów zawodowych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ OPRACOWAŁA: Alicja Nowak Doradca zawodowy Bielsko-Biała 2017 Cele programu Celem

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl Projekt Wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych (WYDOBEZIMAS) Program Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl Joanna Mucha, Śl.UW w Katowicach Program Unii Europejskiej Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się.

Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Łódź, 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki informatyczne

KARTA KURSU. Techniki informatyczne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Techniki informatyczne Information technology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jacek Migdałek Zespół dydaktyczny: Prof. dr hab. Jacek Migdałek Opis kursu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW WARSZTATY nt. programu kompetencji nauczycieli odnoszących się do dydaktyki cyfrowej Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych 1 grupa Liczba grup: 2 (łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny Kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE 1. ZALOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń.

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Nr obszaru Szczegółowe warunki Znak sprawy: ADM.272.1.2014 Obszar tematyczny Forma Liczba godzin na grupę Minimalna liczebność grupy Wymogi szczegółowe organizacji i realizacji zadania 1. 2. 3. 4. Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

System potwierdzania kwalifikacji w kontekście staży zagranicznych realizowanych ze środków UE

System potwierdzania kwalifikacji w kontekście staży zagranicznych realizowanych ze środków UE System potwierdzania kwalifikacji w kontekście staży zagranicznych realizowanych ze środków UE I Wiceprezes Halina Kasznia Koordynator projektów Dagmara Wodnicka Tychy, 18 listopada 2015 Co podlega certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 7 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia

Numer i nazwa obszaru: 7 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia Numer i nazwa obszaru: 7 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie 1 Formularz F509 Strona 1/9

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TYTUŁ PROGRAMU: Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK CELE OGÓLNE: Nauczyciel po zakończeniu szkolenia Ma wiedzę i umiejętności: w

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII Rok akademicki 2013/2014, PLAN ZAJĘĆ DODATKOWY MODUŁ KSZTAŁCENIA DO SIATKI PROGRAMOWEJ XIV EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ODNAWIALNE ZASOBY

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

kształcenia zawodowego w Polsce

kształcenia zawodowego w Polsce DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 29/10/2013 modernizacja a kształcenia zawodowego w Polsce ECVET Cele wprowadzonej reformy poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2017 Strona

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 I Kierunki kształcenia ustawicznego 1 Dokształcanie Prowadzone przez: wyższe

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 Ocena zapotrzebowania na WSDZ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej w Tarnawatce SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CELE OGÓLNE...4 UWAGI O

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji Ośrodek Rozwoju Edukacji Kim jesteśmy Ośrodek Rozwoju Edukacji powstał 1 stycznia 2010 roku. Jesteśmy publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. Celem Ośrodka jest podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA

Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA 2016-2021 Spis treści: Wprowadzenie... 3 Misja... 3 Wizja... 4 Diagnoza... 4 Zadania, działania do zrealizowania i planowane efekty w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 Wybór trenerów do przeprowadzenia szkoleń doskonalących kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013

Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013 Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Cele zadania i rezultaty projektu CertiVET

Cele zadania i rezultaty projektu CertiVET 2014-1-PL01-KA202-003624 Certyfikowany trener kształcenia i szkolenia zawodowego w branży budowlanej Certified VET trainer in the construction sector - CertiVET Międzynarodowa Konferencja / International

Bardziej szczegółowo

Edukacja w okresie programowania

Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Katowice, 30 czerwca 2014 roku Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA dla szkół zawodowych i placówek w zakresie przygotowania do zmian Warszawa, 27 28 września 2012 r. wykładowca: Witold Woźniak, Agnieszka Pfeiffer WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Konferencja dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo