WARSET- architektura i możliwości nowego systemu informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSET- architektura i możliwości nowego systemu informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie"

Transkrypt

1 WARSET- architektura i możliwości nowego systemu informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Maciej Cierpka 1

2 Niniejsza praca ma na celu przedstawienie architektury i sposobu funkcjonowania nowego systemu informatycznego GPW oraz porównanie go z systemem wykorzystywanym przed jego wprowadzeniem. 1. Krótki rys historyczny Warszawska Giełda Papierów Wartościowych od pierwszej sesji 16 kwietnia 1991r aż do 17 listopada roku 2000 była obsługiwana przez system opracowany przez Societe de Bourse Francais oraz spółkę Euronext. W związku z uzależnieniem wydajności tego systemu od liczby uczestników rynku (zarówno spółek jak i inwestorów) oraz niemożności jego rozbudowy, o zmianie zaczęto już myśleć od roku W ostatnich latach działalności wyraźnie zaczęto odczuwać braki tegoż systemu objawiające się w utrudnionym przesyle danych pomiędzy domami maklerskimi a giełdą, niedostatecznym dopływie informacji z giełdy, niemożności wprowadzenia nowych instrumentów finansowych (szczególnie dotyczy to instrumentów pochodnych), utrudnieniach wynikających z jednolitego systemu notowań ( z jednym lub więcej fixingami). Nowy system informatyczny- WSRSET został stworzony w oparciu o system Giełdy Paryskiej i jest obecnie używany na 18 giełdach świata, między innymi na giełdach: Nowojorskiej, Paryskiej, Amsterdamskiej, w Sao Paulo. 2. Wymagania wobec nowego systemu GPW Nowy system informatyczny miał odznaczać się następującymi cechami: 2.1 Sprawną siecią dróg składania zleceń, co miało przejawiać się w poprawie szybkości przesyłu, dostępności do tychże dróg przesyłu, bezpieczeństwie, poprawności zleceń. 2.2 Systemem notującym pozwalającym na kojarzenie zleceń według określonych kryteriów. O sprawności tego systemu decydować miały: - Stopień automatyzacji transakcji - Sekwencyjne przetwarzanie zleceń (priorytet czasu przyjęcia) - Średni czas zawarcia transakcji (ilość/sek.) - Możliwość notowania różnych instrumentów, typów zleceń - Możliwości nadzorowania rynku, weryfikacji i potwierdzania zleceń 2.3 Dystrybucja informacji - Zakres - Szybkość 3. Architektura systemu WARSET Architektura systemu informatycznego WARSET składa się z elementów z których każdy rozumiany jest jako określony zestaw sprzętu i oprogramowania realizujący funkcjonalnie zamknięty zakres zadań. Są nimi: - Centralny System Notujący - System Dystrybucji Informacji - Biura Maklerskie - warstwa telekomunikacyjna 3.1 Centralny System Notujący Funkcjami Centralnego Systemu Notującego są: a. Obsługa zleceń uczestników rynku (ich odbiór, hierarchizacja) b. Umieszczanie prawidłowo złożonych zleceń w arkuszu zleceń c. Potwierdzenie przyjęcia/odrzucenia zlecenia d. Funkcje związane z obliczaniem indeksów i archiwizacji W porównaniu ze starym systemem informatycznym GPW, ilość operacji przeprowadzanych przez Centralny System Notujący zmniejszyła się. Jest to związane z tym, że zdecydowana większość procedur związanych ze sprawdzaniem poprawności zlecenia przekazana została domom maklerskim, o czym traktuje podpunkt Powoduje to odciążenie centralnego systemu notującego i 2

3 zwiększenie liczby punktów wprowawadzania zleceń (praktycznie przy każdym stanowisku komputerowym w domach maklerskich) i w związku z tym lepszą obsługę inwestorów Sprzęt Najważniejszym elementem tej warstwy jest komputer centralny TANDEM. Jest to jednostka wyprodukowana przez firmę funkcjonującą obecnie pod nazwą Compaq Division, a powstałą po przejęciu w 1998 firmy Tandem przez firmę Compaq. Firma Tandem istnieje na rynku superkomputerów od 1971 roku. Zdobyła sobie uznanie jako producent jednostek, w których wszystkie podzespoły były dublowane, co zdecydowanie poprawiło bezawaryjność komputerów TANDEM. Na GPW znajdują się dwa ośrodki komputerowe: pierwszy z nich, model S70006, wyposażony jest w sześć procesorów i pełni funkcję tzw. komputera produkcyjnego. Drugi, pełniący funkcję komputera zapasowego, to model S70004, wyposażony w 4 procesory. Oba komputery połączone są magistralą (EXPAND). Istnienie dwóch niezależnych jednostek gwarantuje niezawodność bliską 100% przejawiającą się w odporności zarówno na błędy sprzętowe jak i związane z oprogramowaniem. Cecha ta znana jest w literaturze pod angielską nazwą fault tolerant Modułowa organizacja komputera centralnego Organizacja systemu komputera centralnego polega na tym, że każdy z modułów funkcjonuje niezależnie. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi modułami polega na wysyłaniu i odbiorze komunikatów, które muszą być dla dwóch kontaktujących się ze sobą modułów zrozumiałe. Z modularności tego systemu wynika, iż można dowolnie zmienić oprogramowanie danego modułu. Warunkiem powodzenia takiej operacji pozostaje tylko niezmienność interfejsu pomiędzy nimi. W ramach komputera TANDEM można wyodrębnić 6 modułów: System Komunikacji Zewnętrznej (RCL) Zadaniem RLC jest przyjmowanie komunikatów z systemu aplikacji notujących i skierowanie ich do uprawnionych odbiorców (poprzez Satelitarny System Dystrybucji, systemy KDPW i KPWiG) według uprzednio zdefiniowanej macierzy uprawnień (odbiorcy to np.: domy maklerskie) System Notujący Przyjmuje zlecenia domów maklerskich (pośrednio inwestorów) z modułu FRONTAL Weryfikuje poprawność zleceń Przekazuje do modułu FRONTAL informacje o przyjęciu/odrzuceniu zleceń (np.: ze względu na brak upoważnienia danej jednostki do przesyłania tego typu zleceń) W przypadku umieszczenia zlecenia w arkuszu zleceń (następuje, gdy, zlecenie jest poprawne, wysyła publiczny komunikat do RLC, który aktualizuje Publiczne Arkusze Zleceń (udostępniane poprzez Satelitarny System Dystrybucji użytkownikom). Umieszczenie zlecenia w arkuszu zleceń jest równoważne ze zobowiązaniem się inwestora do zawarcia na warunkach podanych przez siebie w zleceniu (np. kupno akcji spółki X po cenie nie wyższej niż Y) Transakcje Pakietowe (TCS) Obsługuje transakcje pozasesyjne Kalkulator Indeksów (PFI) Dokonuje kalkulacji indeksów giełdowych (np. WIG, WIG20, indeksów branżowych). Wprowadzenie nowego indeksu jest bardzo proste, wymaga jedynie zdefiniowania: Nazwy indeksu Listy papierów wartościowych i ich wag Metody kalkulacji Częstotliwości publikacji 3

4 Praca modułu PFI dzieli się na okresy: Oczekiwania- trwa od momentu zakończenia sesji do momentu rozpoczęcia składania zleceń Wpływania zleceń- w tym czasie na podstawia każdego zlecenia, które wpłynęło ustalany jest TOK (teoretyczny kurs otwarcia) dla danego papieru wartościowego. Informacja o TOK przekazywana jest za pośrednictwem modułu RCL do systemu dystrybucji informacji Wpływania transakcji- praca modułu przebiega tak samo jak w okresie wpływania zleceń z tą różnicą, że zamiast TOK ustalany jest kurs rzeczywisty. Operacji na papierze- okres ten następuje po zakończeniu notowań. W tym okresie przeprowadzane są operacje techniczne (tworzenie indeksów, usuwanie ich ze spółek) oraz operacje rynkowe (dotyczą indeksów dochodowych i związane są na przykład z uwzględnieniem w nich wypłaconych dywidend lub praw do poboru) Front-End Processor (FRONTAL) Ustawia w odpowiedniej kolejności zlecenia i kieruje komunikaty potwierdzające Zarządza połączeniem z SLC Zarządza połączeniem z modułem notującym Zarządza dostępem do aplikacji notujących (autoryzuje dostęp biur maklerskich do określonej aplikacji notującej) Kontroluje przepływ danych (tworzy kolejki komunikatów do określonej aplikacji) Magazynuje komunikaty, (gdy serwer danego biura maklerskiego jest nieaktywny) i przesyła je w pakiecie (gdy serwer DM uaktywni się). Retransmisja- FRONTAL zachowuje wszystkie odbierane i wysyłane komunikaty. Domy maklerskie mogą więc zażądać ponownego przesłania komunikatu System Komunikacji Wewnętrznej (NIC) New Communication Interface odpowiada za wszystkie wewnętrzne komunikacyjne połączenia pomiędzy modułem FRONTAL a aplikacjami notującymi i pomiędzy modułami notującymi a RLC RDBS RDBS to system baz gromadzących informacje na temat instrumentów oraz dane historyczne. Poszczególne instrumenty opisane są w RDBS przez szereg pól (np.: nazwa, data pierwszego notowania, kod instrumentu). Źródło: Szczepański Mirosław- WARSET- architektura funkcjonalna systemu, Biuletyn Informacyjny Giełdy Papierów Wartościowych, wrzesień

5 3.2 System Dystrybucji Informacji Giełdowych System dystrybucji informacji w starym systemie GPW System Dystrybucji Informacji w poprzednim systemie informatycznym GPW był wyjątkowo mocno upośledzony. Dostęp przeciętnego inwestora był utrudniony i odbywał się następującymi kanałami: Telewizyjny serwis- teletext (Telegazeta) - najszybciej aktualizowany, pełna opcja płatna Serwis internetowy GPW Wysyłane faxy do domów maklerskich. Domy Maklerskie powielały je i udostępniały klientom (np.: DI BRE- BRE Brokers) lub ograniczały się do przyklejenia kopii do szyby budynku domu maklerskiego (np.:dm PKO BP) Ceduła GPW- jedyne oficjalne źródło informacji Telefoniczna Informacja Giełdowa (TIG) Komercyjne serwisy agencji informacyjnych Dane niedostępne dla inwestorów (dane dla np. KDPW, KPWiG) oraz dostępne za uiszczeniem opłat (agencje informacyjne, domy maklerskie)przesyłane były przez: Terminale AS/400 dołączonych do systemu giełdowego poprzez sieć LAN/WAN Za pośrednictwem Satelitarnego Systemu Dystrybucji Informacji Giełdowych (VSAT) Przy notowaniach z jednym fixingiem kanały dostępne dla inwestorów indywidualnych (abstrahując od zasadniczych niedogodności samego notowania wysoko płynnych spółek w systemie jednolitym) wydawały się być wystarczające, jednak po wprowadzeniu pod koniec lat 90 systemu notowań z kilkoma fixingami w ciągu dnia, nierówności w dostępie do informacji z giełdy były na tyle duże, że znacznie zwiększyło się zagrożenie niezgodnej z prawem manipulacji kursami niektórych spółek. Informacje o poziomach kursów z fixingów podliczanych w ciągu dnia dostępne były bowiem przed kolejnym fixingiem jedynie przez płatne serwisy informacyjne Elementy systemu dystrybucji WARSET Systemu dystrybucji informacji w WARSECIE oparty jest na satelitarnym systemie VSAT (Very Small Aperture Terminal) *. Do komunikacji satelitarnej wykorzystywany jest satelita o zasięgu ogólnoeuropejskim EUTELSAT. Moduł notujący GPW szczegółowo opisany w pierwszej części niniejszej pracy współpracuje z serwerem rozsiewu informacji NDIFF zainstalowanym na osobnym komputerze klasy serwer na terenie gmachu giełdy. Serwer ten odbiera informacje z modułu notującego (TANDEM), szyfruje je, dokonuje selekcji pod kątem klasy odbiorców oraz rozsyła je do serwerów RDF zainstalowanych w domach maklerskich i u innych odbiorcach. Najpełniejsze informacje dostarczane są do KDPW, KPWiG. Serwer RDF (może być instalowany na komputerach klasy PC) rozszyfrowuje odebrane komunikaty i wykorzystując protokół TCI/IP i sieć LAN przekazuje informacje do Serwera Informacji Publicznych (SLC). SLC prezentuje informacje w postaci Publicznego Arkusza Zleceń. System ten został zobrazowany na rysunku 4. * VSAT- Very Small Aperture Terminal- technologia transmisji danych z wykorzystaniem satelity komunikacyjnego wykorzystująca jako medium wiązką wiązkę fal elektromagnetycznych 5

6 Źródło: Smętek Marzena- System dystrybucji informacji giełdowych, Biuletyn Informacyjny Giełdy Papierów Wartościowych, wrzesień 1999 Zdalne biura maklerskie to biura wyposażone w możliwość odbioru informacji giełdowych bezpośrednio przez system satelitarny oraz mogące tą drogą składać zlecenia, o czym traktuje podpunkt 3.3. Podczas gdy zdalne biura maklerskie w starym systemie stanowiły niewielki procent wszystkich biur, obecnie poza nielicznymi wyjątkami wszystkie biura maklerskie można uznać za zdalne System Dystrybucji Informacji Giełdowych na poziomie GPW System Komunikacji Zewnętrznej (RLC) o którym napisałem w punkcie jest częścią Centralnego Systemu Notującego odpowiedzialnego za dostarczenie wyników procesu notowań giełdowych. Rysunek 3 pokazuje jego budowę. Informacyjna Baza Danych otrzymuje z systemu notującego, które zostają następnie przekazane do bazy SPWS. Pliki Konfiguracyjne modyfikują dane z SPWS na 4 sposoby tworząc z nich 4 rodzaje plików wyjściowych: Pliki HTML- udostępniane przez internet Pliki systemu tablic świetlnych- CYKLOP na terenie gmachu GPW Pliki SLK- udostępniane za pomocą Systemu Satelitarnej Dystrybucji Inf. Giełdowych Pliki archiwalne- używane do generowania wykresów oraz do użytku organów nadzorujących sesje. Arkusze stylizacyjne służą do czytelnego przedstawienia danych w tabelach. Źródło: Smętek Marzena- System dystrybucji informacji giełdowych, Biuletyn Informacyjny Giełdy Papierów Wartościowych, wrzesień

7 3.3 System składania zleceń na poziomie biur maklerskich Architektura baza- terminal starego systemu informatycznego GPW Prawdopodobnie najwięcej trudności sprawiał stary system GPW w procesie składania zleceń. Było to związane z zastosowaną architekturą baza- terminal, która limitowała liczbę terminali maklerskich. Baza, którą był komputer centralny umieszczony na terenie giełdy, wykonywała wszystkie procedury związane z weryfikacją zlecenia, odpowiadania na zapytania maklera np. odnośnie realizacji danego zlecenia. Funkcja terminala natomiast sprowadzała się do roli biernej stacji roboczej, z której makler przesyłał często błędnie sprecyzowane komunikaty. Każde, więc przysłowiowe naciśnięcie klawiszu ENTER przez użytkownika w domu maklerskim powodowało przesłanie informacji do komputera centralnego, weryfikacje oraz przesłanie tym samym kanałem komunikacyjnym odpowiedzi na stacje roboczą. Podczas sesji pierwszych 3 miesięcy początku roku 2000 (a więc hossy i krachu na GPW) kilkakrotnie wstrzymano notowania poszczególnych spółek ze względu na olbrzymie obroty i niewydolność systemu Architektura klient- serwer zastosowany w systemie WARSET W systemie WARSET zastosowano technikę klient- serwer, która polega na tym, że użytkownik (makler) komunikuje się z komputerem centralnym (TANDEMEM) poprzez Serwer Zleceń (SLE), który jest komputerem głównym każdego biura maklerskiego zlokalizowanym w dowolnym miejscu i połączonym siecią WAN z TANDEMEM. Komputer ten weryfikuje zlecenia i umieszcza je w zawartym w nim Lokalnym Karnecie Zleceń. SLE następnie wysyła zawartość Karnetu Zleceń do systemu notującego. Takie rozwiązanie odciąża komputer centralny GPW, który nie prowadzi już konwersacji z każdym użytkownikiem z osobna a jedynie z SLE reprezentującym wszystkich maklerów danego biura. Źródło: Kułakowski Dariusz- Charakterystyka Informatyczna Systemu, Biuletyn Informacyjny Giełdy Papierów Wartościowych, marzec 1999 Dzięki opisanej powyżej architekturze system WARSET nie jest limitowany ilością użytkowników, a jedynie wydajnością serwerów SLE poszczególnych biur maklerskich. W tej sytuacji wydatki związane z powiększeniem ilości inwestorów ponosi biuro maklerskie, które obsługuje danych klientów. Teoretycznie wykazano, że system ten powinien obsłużyć nawet 10 razy większe obroty niż rekordowe obroty zarejestrowane na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE) w 2000r Aplikacje maklerskie Systemem operacyjnym w środowisku, którego funkcjonują niżej wymienione aplikacje jest Windows NT lub jego nowsza wersja Windows Wszystkie aplikacje zbudowane są w oparciu o technikę okienkową. 7

8 GL_Nego- aplikacja służąca do składania zleceń i obserwacji ich wykonania. Wykorzystuje informacje z Lokalnego Karnetu Zleceń (czyli z SLE). W zależności od preferencji użytkownika można kształtować zakres wyświetlanych informacji GL_Win- te same funkcje co GL_Nego. Dodatkową funkcją jest możliwość korzystania z serwisów informacyjnych wykorzystujących dane z Serwera Informacji Publicznych (SLC) GL_Imp- pakiet programów pozwalający na sporządzanie raportów, zbiorów danych na podstawie danych z SLE, które wykorzystywane są w biurach maklerskich do różnych celów. GL_Selector- aplikacja instalowana na serwerach SLE, pełniąca rolę filtra zleceń. Aplikacja ta weryfikuje zlecenia pod kątem autoryzacji maklera, odpowiedniej konstrukcji GL_Routor- aplkikacja instalowana na serwerach SLE odpowiedzialna za przekaz zleceń z wewnętrznej sieci biura maklerskiego do serwera SLE i dalej do systemu notującego oraz w drugą stronę. Może pracować w trybie API (przesył komunikatów o ściśle zdefiniowanej strukturze) lub w trybie pliku (przesył zleceń w postaci pliku). W systemie WARSET zastosowano pierwszą opcję, bardziej kosztowną, gwarantującą jednak pełniejszą integracje systemów informatycznych biur maklerskich z jednostką centralną i w związku z tym szybszą współpracę między nimi. 4. Podsumowanie Wprowadzenie systemu informatycznego WARSET na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych z pewnością jest jednym z głównych czynników determinujących rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Cechy tego sytemu, które pozytywnie wpłynęły na obrót kapitałem w Polsce można ująć w następującą listę: Niezawodność- odporność na błędy sprzętowe i programowe (cecha fault tolerant)-patrz podpunkt Zwiększona funkcjonalność- możliwość wprowadzania nowych typów instrumentów finansowych oraz dowolność określania faz i harmonogramu sesji (w tym notowań ciągłych) Modularność- umożliwia dostosowanie systemu do ewentualnego połączenia z innymi giełdami europejskimi- cecha ta została omówiona w podpunkcie Uniezależnienie od liczby użytkowników- podpunkt 3.3 Na zakończenie niniejszej pracy należy dodać iż zarząd GPW decydując się na opisaną powyżej architekturę informatyczną systemu, zdecydował jednocześnie o sposobie obrotu papierami wartościowymi, szczególnie zaś instrumentami pochodnymi. WARSET wyklucza bowiem możliwość obrotu w systemie open autcry auction *. Oznacza to że warszawska giełda będzie funkcjonować tak jak giełdy zachodnioeuropejskie, co walnie przyczyni się do ułatwienia decyzji w sprawie ewentualnej fuzji GPW z giełdami Uni Europejskiej * Open outcry auction polega na tym, że maklerzy (tzw. Locals) dokonują transakcji bezpośrednio na fizycznym parkiecie giełdy, a właściwie w jego centrum zwanym ringiem. Taki system funkcjonuje z powodzeniem w USA i jest ceniony ze względu na możliwość tańszego zawierania transakcji (korzystny jest szczególnie dla dużych transakcji zawieranych przez duże instytucje finansowe, koncerny) 8

9 Słownik niektórych skrótów NIC- New communication Interface- System Komunikacji Wewnętrznej VSAT- Very Small Aperture Terminal- technologia transmisji danych z wykorzystaniem satelity komunikacyjnego wykorzystująca jako medium wiązką wiązkę fal elektromagnetycznych WAN- sieć rozległa (łączy systemem WARSET z instalacjami biur maklerskich) KDPW- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KPWiG- Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GPW- Giełda Papierów Wartościowych TOK- teoretyczny kurs otwarcia Bibliografia 1. Wiśniewski Tomasz- Obliczanie indeksów giełdowych, Biuletyn Giełdy Papierów Wartościowych WARSET, marzec Smętek Marzena- System dystrybucji informacji giełdowych, Biuletyn Informacyjny Giełdy Papierów Wartościowych, wrzesień Kułakowski Dariusz- Charakterystyka Informatyczna Systemu, ibidem 4. Kułakowski Dariusz- Charakterystyka Informatyczna Systemu, Biuletyn Informacyjny Giełdy Papierów Wartościowych, marzec Szczepański Mirosław- WARSET- architektura funkcjonalna systemu, ibidem 6. Szymański Witold- Przegląd zleceń w nowym systemie- zlecenia z limitem ceny, Biuletyn Informacyjny Giełdy Papierów Wartościowych, maj Giełda Ppierów Wartościowych w Warszawie, Rocznik Giełdowy Pękała Agnieszka- Rachunek Maklerski, Akcjonariusz- kwartalnik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, wrzesień Przasnyski Roman- Dziesięć lat rozwoju warszawskiego parkietu, Almanach gazety giełdowej Parkiet, wiosna

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego Jarosław Ziębiec Zasady obrotu giełdowego Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22) 628 32 32 fax (22) 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości

Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości Scenariusz z lekcji z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości TEMAT LEKCJI: Geneza oraz funkcjonowanie giełdy na przykładzie GPW CZAS: 45 minut CELOGÓLNY:: Uczeń będzie mógł sie dowiedzieć się jak powstała

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: Rynki Kapitalowe W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: I. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) - 2. Karol i Maria Kolenda 3. Clienting - Jedyne co przeszkadza, to klient

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Załącznik nr 1 Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WE WŁOCŁAWKU KIERUNEK INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Temat pracy: Internetowe gromadzenie zasobów cyfrowych wiedzy osobowej Imię i nazwisko: Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo