Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:"

Transkrypt

1 Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB STYCZEŃ 2007

2 Spis treści Spis treści... 2 Słownik skrótów i pojęć użytych w tekście... 3 STRESZCZENIE RAPORTU Charakterystyka beneficjentów i projektów dla Działania Charakterystyka beneficjentów i projektów dla Działania Charakterystyka beneficjentów i projektów dla Działania I WSTĘP Cele badania Oczekiwane wyniki/rezultaty Elementy ryzyka Szczegółowy zakres badania i metodologia Komentarz ekspercki do wyników analizy II ANALIZA ZAGADNIEŃ I PYTAŃ EWALUACYJNYCH ZAGADNIENIE 1. Charakterystyka beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i Struktura beneficjentów Działań 1.1 i 2.4 pod względem wykształcenia, wieku i płci Struktura gospodarstw rolnych prowadzonych przez beneficjentów Działań 1.1 i 2.4 pod względem powierzchni, wielkości ekonomicznej, wartości sprzedaży, położenia, głównych kierunków produkcji oraz zatrudnienia Struktura beneficjentów Działania 1.5 oraz zróżnicowanie regionalne aktywności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w zakresie pozyskiwania środków na realizację inwestycji w ramach SPO Rolnictwo Dodatkowe informacje w zakresie charakterystyki beneficjentów Działań 1.1 i ZAGADNIENIE 2. Charakterystyka projektów realizowanych przez beneficjentów Działań 1.1, 1.5 oraz Analiza realizowanych inwestycji pod względem struktury kosztów ogólnych i kwalifikowalnych Analiza charakteru realizowanych inwestycji pod względem ich głównego celu Struktura realizowanych projektów w zależności od wykształcenia i wieku beneficjenta Dodatkowe informacje w zakresie charakterystyki beneficjentów Działań 1.1 i ZAGADNIENIE 3. Aktualizacja danych dotyczących liczby potencjalnych docelowych beneficjentów, którzy mogliby skorzystać ze wsparcia w ramach Działań 1.1, 1.5 i Propozycje dotyczące pożądanego zakresu dofinansowania przez beneficjentów Szacunki dotyczące liczby potencjalnych beneficjentów analogicznych działań PROW Dodatkowe informacje w zakresie docelowych beneficjentów analizowanych działań w przyszłym okresie programowania...83 III PODSUMOWANIE IV ZAŁĄCZNIKI

3 Słownik skrótów i pojęć użytych w tekście ARiMR CASI CATI ESU FADN GHP GMP GUS ha HACCP Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Computer-Assisted Self-administered Interviewing. Elektroniczny kwestionariusz wysyłany np. pocztą elektroniczną (przez Internet lub Intranet), który respondent wypełnia samodzielnie i odsyła pocztą zwrotną Computer Aided Telephone Interviews. Badanie kwestionariuszowe prowadzone z wykorzystaniem telefonu pod kontrolą komputera European Size Unit. Jednostka przedstawia ekonomiczną wielkość gospodarstwa obliczoną na podstawie standardowych nadwyżek bezpośrednich (1 ESU = 1200 EURO) Farm Accountancy Data Network (System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych). To europejski system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, którego formalne kształtowanie rozpoczęło się w 1965 r. (Rozporządzenie Rady EWG nr 79/65/EWG) i rozszerzał swój zasięg w miarę poszerzania się struktur europejskich. Zadaniem FADN jest zbieranie i przekazywanie na potrzeby Eurostatu (europejski urząd statystyczny) i Komisji Europejskiej danych rachunkowych dla reprezentatywnej próby Polskich gospodarstw rolnych. Good Hygine Practice (Dobra Praktyka Higieniczna). Dotyczy wszelkich działań związanych z warunkami i środkami podejmowanymi w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na wszystkich etapach łańcucha produkcji. Good Manufacturing Practice (Dobra Praktyka Produkcyjna). Działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem; ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz Główny Urząd Statystyczny hektar Hazard Analisys and Critical Control Point (Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych lub Analiza Ryzyka i Krytyczne Punkty Kontroli). System, który ma na celu zapewnienie czystości higienicznej produktów spożywczych przeznaczonych dla konsumentów. HACCP jest wykorzystywany w firmach produkujących i handlujących produktami spożywczymi. 3

4 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - IERiGŻ-PIB Państwowy Instytut Badawczy KE Komisja Europejska Koszty niezbędne dla realizacji projektu, które zostały uwzględnione w budżecie projektu, spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, zostały poniesione po Koszty kwalifikowalne podpisaniu umowy z Beneficjentem Końcowym, są poparte stosownymi dokumentami oraz zgodne z przepisami Unii Europejskiej i krajowymi. Tylko one podlegają refundacji. Całościowy koszt realizacji projektu obejmujący zarówno Koszty ogólne kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne koszty MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wartość produkcji uzyskana w ciągu roku z 1 ha uprawy lub Nadwyżka bezpośrednia od jednego zwierzęcia, która jest pomniejszona o koszty bezpośrednie poniesione na wytworzenie tej produkcji ODR Ośrodek Doradztwa Rolniczego OFSA System wsparcia obsługi Funduszy Strukturalnych Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Zasady wydzielania ONW ustaliło Ministerstwo Rolnictwa i ONW Rozwoju Wsi na podstawie obiektywnych kryteriów demograficznych i waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. p.p punkt procentowy PLN polski złoty PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizuje cele, priorytety oraz zasady, na podstawie których będą wspierane PROW, PROW działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w latach PSR 2002 Powszechny Spis Rolny przeprowadzony w 2002 roku REGON Rejestr podmiotów gospodarki narodowej RK Raport Końcowy zawierający wyniki przedmiotowej analizy Raport Metodologiczny zawierający opis sposobu RM przeprowadzenia przedmiotowej analizy Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa SAPARD i Obszarów Wiejskich Standardowa nadwyżka bezpośrednia. Jest nadwyżką średniej z trzech lat wielkości produkcji określonej SGM działalności rolniczej nad średnią z trzech lat wartością kosztów bezpośrednich poniesionych na tą działalność Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i SPO ROL, SPO, SPO modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów Rolnictwo, Program wiejskich UE Unia Europejska 4

5 STRESZCZENIE RAPORTU 1.1 Charakterystyka beneficjentów i projektów dla Działania 1.1 Najwięcej wniosków w Działaniu 1.1 złożyli rolnicy w wieku ok. 46 lat, których gospodarstwa rolne położone są na obszarze województw mazowieckiego (16% realizowanych wniosków) i lubelskiego (12% wniosków). Taki rozkład należy łączyć z tym, że struktura wiekowa rolników oraz liczba gospodarstw rolnych w tych właśnie województwach jest charakterystyczna dla polskiego rolnictwa. Wśród beneficjentów grupę ponad 54% stanowią właściciele gospodarstw o areale powyżej 40 ha. I chociaż najbardziej typowymi były gospodarstwa o powierzchni ok. 10 ha. Najwięcej gospodarstw w badanej grupie miało wielkość ekonomiczną 5,4 ESU, jednak gospodarstwa które w polskich warunkach można uznać już za średnie i duże (powyżej 20 ESU) stanowiły około 40% gospodarstw składających wnioski. O tym że w badanej grupie dominują gospodarstwa, których wyniki ekonomiczne są znacznie lepsze od przeciętnych w kraju świadczy chociażby fakt, że w 50% gospodarstw wartość brutto rocznej sprzedaży produktów rolnych w gospodarstwie w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (w zł) przekroczyła 120 tys. zł, a dochód roczny brutto z prowadzonej działalności rolniczej w roku poprzedzającym rok założenia wynosił co najmniej zł. Dowodzi to zatem, że gospodarstwa małe nie dysponują, co jest oczywiste, wystarczającym potencjałem ekonomicznych, kapitałem własnym czy zdolnościami kredytowymi aby sprostać wymogom współfinansowania programów strukturalnych. Na uwagę zasługuje blisko dwukrotnie większa (w stosunku do struktury gospodarstw rolnych w kraju wg województw) aktywność rolników składających wnioski w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim czy podlaskim. Fakt ten wynika m.in. ze tego że rolnicy ci posiadają większe niż przeciętne w kraju, gospodarstwa towarowe, są lepiej wykształceni, cechują się wyższych wskaźnikiem skłonności do inwestowania i tym samym częściej wiążą swoją przyszłość z rolnictwem. Z kolei np. w województwie małopolskim przeciętne struktury obszarowe czy jakość gleb są niekorzystne dla prowadzenia dochodowej dzielności rolniczej i stąd niewielkie mniejsze od przeciętnego zainteresowanie rolników programem. Beneficjentami Działania 1.1 są w 86 procentach mężczyźni, są oni zatem bardziej aktywni w pozyskiwaniu dofinansowania na inwestycje w gospodarstwie niż kobiety, 5

6 które prowadzą około 1/3 wszystkich gospodarstw w kraju. Szczególnie niski odsetek kobiet wnioskujących o wsparcie dotyczy takich województw jak opolskie czy podlaskie. Większość badanych gospodarstw stanowiły gospodarstwa rodzinne, w których pracują jedna lub dwie osoby. Osoby wnioskujące o wsparcie były lepiej wykształcone niż średnio w całej populacji gospodarstw rolnych w kraju. 62% wnioskujących o wsparcie posiadało wykształcenie rolnicze, z czego aż 41% wykształcenie wyższe lub średnie rolnicze, a 21% zasadnicze zawodowe wykształcenie rolnicze. Wśród beneficjentów Działania 1.1 wysoki (17%) był także odsetek osób posiadających wykształcenie wyższe na kierunku innym niż rolniczy i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie. Najwięcej lepiej wykształconych beneficjentów było tradycyjnie w Wielkopolsce najmniej zaś na Podkarpaciu i Podlasiu, tj. tam gdzie dostęp do szkolnictwa wyższego jest przeciętnie trudniejszy. Projekty realizowane przez beneficjentów z wykształceniem średnim lub wyższym odznaczają się wyższym przeciętnym ogólnym kosztem (218,7 tys. zł). Różnica pomiędzy wartością projektów podejmowanych przez beneficjentów o najniższym i najwyższym poziomie wykształcenia wynosi 32 pkt procentowe. Głównym źródłem pochodzenia wkładu własnego były środki własne beneficjenta, ale równocześnie 36%, jak wynika z ankiety, posiłkowało się także kredytem bankowym. W relatywnie niewielkiej grupie przypadków gdy pieniądze pochodziły z dwóch źródeł, mieliśmy do czynienia tylko i wyłącznie z kombinacją - własne środki i kredyt bankowy. Średni udział własnych środków finansowych w ogólnej wartość wkładu własnego był rzędu 66%, natomiast kredytu bankowego odpowiednio 30%. Strategia realizacji inwestycji z własnych pieniędzy jest w opinii rolników bardziej bezpieczna od finansowania zewnętrznego. W strukturze kosztów zdecydowanie dominuje tylko jedna kategoria kosztów wyposażenie i sprzęt ruchomy (83% całkowitej wartości projektów). Ponad 5% ogólnych kosztów zostało przeznaczonych na budowę lub remont innych budynków gospodarczych. Udział pozostałych kategorii jest symboliczny. Projekty były także tak przygotowywane przez beneficjentów aby wszystkie koszty inwestycji były kosztami kwalifikowalnymi (jest tak w 96% kosztów). Pomiędzy województwami jest jednak bardzo duże zróżnicowanie kategorii kosztów. Struktura kosztów pokazuje obszary największych niedoborów w gospodarstwach rolnych i określa najważniejsze ich 6

7 potrzeby. Sytuacja ekonomiczna determinuje nie tylko skalę inwestycji ale też ustala priorytety inwestycyjne. Głównym celem prowadzonych inwestycji jest przede wszystkim: poprawa organizacji produkcji, konkurencyjności gospodarstw oraz wzrost dochodu rolniczego. Ponad 80% wszystkich projektów realizuje jeden z tych trzech celów. Bardzo mały jest udział inwestycji, które miały na celu zwiększanie wartości dodanej produktów rolnych, ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego, krajobrazu zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego wsi i kultury regionalnej oraz poprawę warunków sanitarno-higienicznych produkcji. Generalnie nie przyczynią się one także do powstania nowych miejsc pracy. 1.2.Charakterystyka beneficjentów i projektów dla Działania 1.5 Struktura przedsiębiorstw korzystających z pomocy inwestycyjnej jest odwrotna niż struktura przemysłu spożywczego w Polsce. Firmy korzystające z pomocy inwestycyjnej należą pod względem liczby zatrudnionych do dużych firm: ponad 70% zatrudnia ponad 250 pracowników, podczas gdy wg danych GUS odsetek takich firm w kraju wynosi zaledwie 4%. Wyniki te nie są jednak zaskakujące ponieważ firmom dużym znacznie łatwiej jest skorzystać ze wsparcia w ramach SPO ROL ze względu na większy własny potencjał ekonomiczny, środki finansowe, zdolności kredytowe czy zasoby kapitału ludzkiego. Większość firm (3/4) realizujących inwestycje dofinansowane ze środków SPO ROL posiadało osobowość prawną, zaś ¼ stanowiły przedsiębiorstwa osób fizycznych. Zróżnicowanie regionalne ze względu na osobowość prawną jest znaczne w skali kraju. Największy udział (95%) firm osób prawnych realizujących inwestycje w ramach SPO występował w województwie dolnośląskim, najmniejszy zaś w województwie łódzkim (62%). Najwięcej firm skorzystało z możliwości współfinansowania inwestycji w województwach mazowieckim i lubelskim. Porównując liczbę zakładów korzystających ze wsparcia w ramach SPO ROL do liczby przedsiębiorstw zewidencjonowanych w systemie REGON zaobserwowano, że w woj. lubelskim i podlaskim około 27% firm korzystało z pomocy inwestycyjnej. Równocześnie w tych dwu województwach liczba firm objętych okresem przejściowym na podstawie zapisów umowy o członkostwie Polski w UE, była jedną z najniższych w kraju. Niski 7

8 odsetek firm korzystających ze wsparcia w stosunku do ogółu zarejestrowanych firm charakterystyczny jest dla woj. dolnośląskiego (4%). Jednocześnie w regionie tym 27% ogółu przedsiębiorstw zostało objętych okresami przejściowymi. Ze względu na siedzibę firmy (miasto/wieś) rozkład firm korzystających ze wsparcia jest równomierny. Tym samym można stwierdzić że bezpośrednie oddziaływanie poprzez to działanie na poprawę warunków społeczno-ekonomicznych na obszarach wiejskich jest podobne jak i w miastach. Naturalne jest, że podstawowymi rynkami zbytu dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego są aglomeracje miejskie. Obszary wiejskie podlegają aktywizacji poprzez dostęp do rynków pracy oraz zakupy surowców rolnych. W skali województw sytuacja jest jednak bardzo zróżnicowana. Największy udział projektów zlokalizowanych na obszarach miejskich jest w woj. podlaskim (75%), najniższy zaś w woj. łódzkim (28,3%). Typ środowiska (miejski lub wiejski) jest czynnikiem wyraźnie różnicującym projekty pod względem średniego ogólnego kosztu oraz średnich kosztów kwalifikowalnych i kwoty dofinansowania. Inwestycje realizowane w miastach są zdecydowanie większe niż na obszarach wiejskich. W strukturze projektów ze względu na wartość inwestycji dominują projekty nie przekraczające 1 mln zł (42% inwestycji). Wraz z inwestycjami do 2 mln zł projekty takie stanowią 62% inwestycji. Udział inwestycji o znaczącej skali tzn. o wartości powyżej 10 mln zł jest również relatywnie duży i wynosi ok. 8%. Minimalna kwota dofinansowania o jaką ubiegali się beneficjenci działania to 100,8 tys. zł, a maksymalna 20 mln zł. Przeciętnie wnioskowano o 1 798,9 tys. zł, dominują jednak projekty w których beneficjenci wnioskowali o kwotę dofinansowania ok. 500 tysięcy zł. Wraz z dofinansowaniem w przedziale od 500 tys. zł. do 1 mln zł obie te grupy stanowiły ponad 63% wszystkich przedsięwzięć. Udział inwestycji o skali dofinansowania powyżej 3 mln zł jest przekracza 14%. W układzie wojewódzkim o największe średnie dofinansowanie ubiegali się przedsiębiorcy w woj. podlaskim (3,1 mln zł), a o najmniejsze w woj. śląskim 0,7 mln zł). Świadczy to o wyraźnie rysującej się specjalizacji woj. podlaskiego w produkcji mlecznej i mięsnej. Pod względem źródeł pochodzenia wkładu własnego sytuacja jest bardzo mało zróżnicowana. Ponad 63% beneficjentów korzystało tylko z jednego źródła, pozostałe 37% sięgnęło po środki z dwóch źródeł. W zdecydowanej większości wkład własny pochodził ze środków własnych (89% badanych), drugim, źródłem były kredyty 8

9 bankowe (45% badanych). Średni udział własnych środków finansowych w ogólnej wartość wkładu własnego był rzędu 63,0 %, natomiast kredytu bankowego odpowiednio 28%. Głównym celem prowadzonych inwestycji jest: poprawa warunków sanitarnohigienicznych i weterynaryjnych produkcji (23,8%), poprawa jakości produkcji (22,3%) oraz wprowadzenie nowych lub modernizacja istniejących technologii (19,6%). Blisko 66% wszystkich projektów realizuje jeden z tych trzech celów. Bardzo mały jest udział inwestycji, dotyczących poprawy dobrostanu zwierząt (0,9%), tworzenie nowych i racjonalizację istniejących kanałów zbytu (1,9%) oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko (4,3%). W układzie regionalnym pomiędzy województwami występują spore różnice, aczkolwiek układ trzech głównych priorytetów zostaje zachowany. W strukturze kosztów ogólnych największy udział mają koszty zakupu lub instalacji maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych (46,3% kosztów), budowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli (23,4%), zakup specjalistycznych środków transportu związanych z dostawą surowca lub zbytem produktów zapewniających spełnianie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt (8%). Udział pozostałych jest minimalny. 1.3.Charakterystyka beneficjentów i projektów dla Działania 2.4 Struktura gospodarstw rolnych w Polsce, podobnie jak w przypadku Działania 1.1, determinuje skalę zainteresowania rolników realizacją tego działania. W województwach w których jest najwięcej gospodarstw (mazowieckie, lubelskie, małopolskie 11-15%) zaobserwowano także największe zainteresowanie rolników realizacją Działania 2.4 (10-17% w zależności od województwa, najwięcej w woj. lubelskim). Wśród beneficjentów Działania znalazły się zarówno gospodarstwa rodzinne, o niewielkiej powierzchni jak również gospodarstwa wielkoobszarowe. Najwięcej gospodarstw posiadało jednak powierzchnię ok. 10 ha. Aż 25% badanych gospodarstw ma powierzchnię do 10,5 ha, 50% gospodarstw - do 25 ha, zaś 75% gospodarstw ma powierzchnię do 89 ha. Największe gospodarstwo które uzyskało wsparcie posiadało 1500 ha. 9

10 Niemal 50% wszystkich wniosków w tym działaniu złożyli właściciele gospodarstw, których SGM (standardowa nadwyżka bezpośrednia) wyrażona w ESU nie przekraczała 2 ESU, zaś w 17% gospodarstw była wyższa niż 8 ESU.. Taki rozkład jest typowym bowiem z rozwiązań polegających na różnicowaniu działalności rolniczej w celu zwiększenia dochodów korzystają najczęściej gospodarstwa niewielkie obszarowo, o niskich dochodach, nie mające możliwości poprawy swej sytuacji materialnej poprzez typową działalność produkcyjną w rolnictwie. Z danych PSR 2002 wynika, że gospodarstwa do 2 ESU stanowią 65,7% wszystkich gospodarstw rolnych w Polsce, zaś powyżej 8 ESU zaledwie nieco ponad 10%. Zatem i tak gospodarstwa duże częściej korzystały z działania o którym mowa niż wynikałoby to ze średniej w kraju. Największa grupa beneficjentów ma 42 lata. 25% osób ma do 34 lat, 50% osób do 41 lat, 75% osób ma do 48 lat. Najwięcej wniosków złożyły osoby pomiędzy 40 a 45 rokiem życia (19% beneficjentów). Osoby w wieku od 30 do 50 lat stanowią ponad 71% wszystkich beneficjentów tego działania. Dane te nieco różnią się od danych Powszechnego Spisu Rolnego 2002 z którego wynika, że najwięcej użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych było w wieku lat (21%). Taki rozkład jest jak najbardziej zrozumiały, bowiem największą aktywność zawodową (skłonność do inwestowania) przejawiają osoby w wieku średnim (30-50 lat). Znakomita większość badanych gospodarstw to gospodarstwa rodzinne, w których pracuje sam gospodarz, często pomagają mu żona i dzieci. Taki rozkład znajduje odzwierciedlenie w strukturze gospodarstw rolnych w Polsce. Pod względem płci dominującą grupę stanowią mężczyźni (81%), zaś kobiety zaledwie 19%. Wyniki takie potwierdzają także zestawienia danych ze Spisu Rolnego, z których wynika, że na obszarach wiejskich aktywność zawodowa kobiet jest znacznie mniejsza niż aktywność zawodowa mężczyzn. Beneficjenci działania charakteryzują się dobrym wykształceniem. Najwięcej osób korzystających z pomocy strukturalnej posiadało dyplom ukończenia średniej szkoły (ponad 63%), zaś wyższej ponad 17% badanych. Wykształcenie o profilu rolniczym (zawodowym, średnim lub wyższym) posiada ponad 62% badanej grupy, zaś według danych PSR z 2002 r. wykształcenie rolnicze posiada 42% gospodarzy. Grupa badana jest więc zatem lepiej przygotowana do prowadzenia działalności rolniczej niż wynikałoby z danych statystycznych dla całego kraju. Wyższe wykształcenie, także 10

11 rolnicze, sprzyja zatem podejmowaniu inwestycji zgodnych z analizowanym działaniem. Dominującym kierunkiem produkcji u beneficjentów jest produkcja roślinna (73% badanej grupy). Spośród nich 58% zajmuje się uprawą zbóż, a 40% stanowi pozostałą produkcję roślinną. Ponad 13% gospodarstw zajmuje się produkcją zwierzęcą w tym: bydło mleczne (44%), trzoda chlewna (33%), bydło mięsne (12%) i pozostała produkcja zwierzęca (11%). Pozostałe 14% gospodarstw kwalifikuje się do kategorii pozostałe kierunki produkcji. Z działania korzystały gospodarstwa o bardzo zróżnicowanych obrotach. W badanej próbie w ponad połowie gospodarstw roczna wartość sprzedaży 1 przekraczała 50 tys. zł, a w aż 30% gospodarstw była niższa niż 20 tys. zł. Najmniejszą grupę wśród badanych, 18,9% stanowiły gospodarstwa o rocznej wartości sprzedaży od 20 do 50 tys. zł. W strukturze projektów dominują projekty o wartości od 200 do 300 tys. zł (36,3%). Udział inwestycji o znaczącej skali, tzn. o wartości powyżej 300 tys. zł jest relatywnie nieduży (3,8%). Małe projekty realizowane są najczęściej na terenach Polski wschodniej (wyjątkiem jest tu woj. śląskie). Struktura źródeł pochodzenia wkładu własnego jest podobnie jak pozostałych analizowanych działaniach bardzo mało zróżnicowana. Wkład własny pochodził najczęściej ze środków własnych beneficjenta, lub znacznie rzadziej z kredytów bankowych. Średni udział własnych środków finansowych w ogólnej wartość wkładu własnego był rzędu 63,0 %. Głównym celem prowadzonych inwestycji było sprzyjanie tworzeniu alternatywnych źródeł dochodów (81,1%). Duży udział mają tu projekty związane w różny sposób z rozwojem agroturystyki na obszarach wiejskich (aczkolwiek nie tylko). Co dziesiąty realizowany w ramach tego działania projekt miał na celu ułatwianie dostępu rolników oraz pozostałych mieszkańców wsi do usług. Promocja pozytywnego wizerunku wsi i rolnictwa w społeczeństwie oraz sprzyjanie zachowaniu zasobów przyrodniczych obszarów wiejskich ma w projektach działania minimalne znaczenie. Podejmowane inwestycje w największym stopniu przyczynią się do poprawy dochodowości gospodarstwa (31%), poprawy jakości świadczonych usług (23,5%) oraz zróżnicowania źródeł dochodu (21,1%), zaś w bardzo nikłym stopniu sprzyjają 1 wartość brutto rocznej sprzedaży produktów rolnych w gospodarstwie w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku 11

12 ochronie środowiska, wytwarzaniu materiałów energetycznych z biomasy oraz odtwarzaniu majątku. Relatywnie nieduży jest także ich wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy. W strukturze kosztów ogólnych dominuje zakup maszyn, urządzeń, narzędzi i wyposażenia (41,4% całkowitej wartości projektów). Na zakup środków transportu na potrzeby świadczenia wyłącznie usług transportowych zostało przeznaczonych 23% ogólnych kosztów. Trzecią pod względem wartości kategorią są koszty związane z rozbudową, nadbudową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele agroturystyczne oraz ich wyposażenie. Powyżej 10% udział w strukturze kosztów mają także wydatki dotyczące budowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów budowlanych niezbędnych dla realizacji celów projektu. Udział tych czterech rodzajów to ponad 90% ogólnych kosztów projektów Działania 2.4. Projekty prowadzone przez osoby z wykształceniem wyższym odznaczają się najwyższym przeciętnym kosztem ogólnym (226,0 tys. zł). Projekty o najniższej średniej wartości (137,3 tys. zł) realizują beneficjenci posiadający podstawowe wykształcenie. Średnia ich wartość jest o blisko 40% niższa niż wartość projektów podejmowanych przez osoby z wykształceniem wyższym rolniczym. Skala dysproporcji w średnim poziomie wartości realizowanych projektów pomiędzy poszczególnymi grupami beneficjentów wyróżnionymi o kryterium wykształcenia potwierdza jego znaczenie jako czynnika sprzyjającego podejmowaniu działań na większą skalę. W tym działaniu ma on większą wagę aniżeli lokalizacja w określonym regionie, co było typowe dla Działania

13 I WSTĘP 1. Cele badania 1.1 Główne cele badania Celem ogólnym niniejszego badania było dokonanie analizy struktury projektów i charakterystyki beneficjentów wybranych działań Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (w dalszej części tekstu używa się równolegle skrótów SPO, Program). Analiza objęła następujące działania SPO: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych oraz 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów. 1.2 Cele szczegółowe badania Cele szczegółowe określone dla badania objęły: bardziej dokładne, niż przy wykorzystaniu danych monitorowania, określenie rodzajów kosztów kwalifikowalnych oraz zakresu pomocy, z której w praktyce korzystają beneficjenci w ramach badanych działań; określenie kompleksowości wykonywanych inwestycji oraz struktury wydatkowanych środków w odniesieniu do celów założonych w Programie (w szczególności precyzyjne określenie udziału procentowego poszczególnych grup kosztów w całości kosztów poniesionych na realizacje projektów, zwłaszcza kosztów, które nie są kosztami głównymi. 13

14 2. Oczekiwane wyniki/rezultaty W wyniku przeprowadzenia badania przygotowane zostały: Raport Metodologiczny (RM) oraz Raport Końcowy (RK). W RM przedstawiono szczegółowe cele i zakres badania, przyjętą dla osiągnięcia założonych celów metodologię oraz poddano ocenie przydatność danych dostępnych w systemie monitoringu ARiMR. W RK zostały omówione poszczególne zagadnienia zarysowane w SIWZ oraz zawarte zostały odpowiedzi na postawione przez Zamawiającego pytania badawcze. Zgodnie z założeniem Zamawiającego wyniki RK wykorzystane zostaną w ocenie ex-post Programu SPO, która będzie przeprowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przy współpracy z Komisją Europejska w terminie trzech lat po zakończeniu wdrażania Programu. Jednocześnie wyniki badania będą mogły być wykorzystane podczas ewentualnych zmian zakresu wsparcia w ramach analogicznych działań, które będą realizowane w następnym okresie programowania i realizacji PROW w latach Wnioski z analizy służyć również będą ocenie funkcjonalności działającego w obecnym okresie programowania systemu monitorowania zwłaszcza pod kątem zakresu zbieranych informacji oraz właściwości przyjętego w ramach niego sposobu grupowania informacji (np. w przypadku określania struktury kosztów poszczególnych projektów). 14

15 3. Elementy ryzyka 3.1 Elementy ryzyka wpływające na opóźnienia w realizacji badania Zgodnie z SIWZ Wykonawca zobowiązany był do przygotowania w terminie 7 dni od podpisania umowy Raportu Metodologicznego. W celu właściwego przygotowania raportu, spełniającego wymogi umowne Zespół Badawczy powinien otrzymać szereg dokumentów, zawierających informacje niezbędne do określenia metody doboru próby badawczej, ustalenia wielkości próby, uszczegółowienia pytań badawczych (w tym przygotowania dyspozycji do ankiet) oraz określenia pełnego zestawu proponowanych narzędzi badawczych. Uwzględniając kompleksowość tych danych oraz fakt, iż część z nich była w posiadaniu odrębnej w stosunku do MRiRW instytucji (ARiMR) proces pozyskiwania danych niezbędnych do opracowania Raportu Metodologicznego trwał do r. Dopiero po uzyskaniu ww. danych Wykonawca był w stanie w odpowiedni sposób rozpocząć prace nad wspomnianym raportem. Z bieżących kontaktów jakie wykonawca utrzymywał są z przedstawicielami departamentu merytorycznego odpowiadającego za analizę (Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich) od początku realizacji badania wynikało, że posiadali oni pełne zrozumienie zaproponowanej przez Wykonawcę logiki przygotowania Raportu Metodologicznego, a tym samym akceptowali pojawiające się do tej pory opóźnienia w realizacji badania przyjmując, iż są one zależne od czynników zewnętrznych i niezależnych od wykonawcy. W Raporcie Metodologicznym wykonawca zaproponował przyjęcie zaktualizowanego harmonogramu realizacji badania odzwierciedlającego faktyczną sytuację oraz powstałe opóźnienia. Na etapie realizacji badania po złożeniu przez wykonawcę Raportu Metodologicznego pojawiły się opóźnienia wynikające z długiego procesu przekazywania wykonawcy danych z systemu monitorowania ARiMR niezbędnych do dokonania właściwego doboru próby badawczej oraz przeprowadzenia badania ankietowego wśród wybranych beneficjentów działań objętych analizą. Opóźnienia te były na bieżąco sygnalizowane Zamawiającemu w formie elektronicznej i formalnej. Pomimo powyższych trudności wykonawca, dzięki zmobilizowaniu dodatkowych zasobów dotrzymał zaproponowanego w Raporcie Metodologicznym terminu dostarczenia dzieła. 15

16 4. Szczegółowy zakres badania i metodologia 4.1 Identyfikacja obszaru badawczego Przystępując do realizacji badania dokonano identyfikacji obszaru badawczego. Etap ten był niezbędnych dla prowadzenia dalszej części badania i analizy. W tym celu odbyto spotkania z przedstawicielami MRiRW w celu uzyskania kluczowych informacji odnośnie oczekiwań ze strony Zamawiającego w stosunku do wyników prowadzonego badania. Wykonawca zebrał stosowne informacje w zakresie kontekstu instytucjonalnego, dokumentacji, zestawień i danych udostępnionych przez MRiRW, a pochodzących z systemu monitoringu prowadzonego przez MRiRW. Prowadzono korespondencje elektroniczną i odbyto spotkania z przedstawicielami ARiMR celem uzyskania danych monitoringu dostępnych w systemie elektronicznym OFSA w ARiMR. Zakres postulowanych i otrzymanych danych dotyczył informacji na temat Działań 1.1, 1.5, 2.4 SPO. Przygotowano równocześnie makietę informacji niezbędnych dla wykonania badania zgodnie ze zleceniem Zamawiającego. Uzyskane z ARiMR dane okazały się niewystarczające dla udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w SIWZ. W celu uzupełnienia danych dla realizacji zadania przygotowano szablon trzech kwestionariuszy badań ankietowych, które zostały skierowane do wybranych wg przyjętej metodologii beneficjentów Działań 1.1, 1.5, 2.4 SPO. 4.2 Zakres badania Zagadnienia szczegółowe Zgodnie z przygotowanym przez MRiRW szczegółowym zakresem rzeczowym analizy stanowiącym załącznik do Umowy na realizację badania przedmiotowy zakres badania podzielony został na trzy podstawowe zagadnienia: charakterystyka beneficjentów, charakterystyka realizowanych projektów, aktualizacja danych dotyczących liczby potencjalnych beneficjentów którzy mogliby skorzystać ze wsparcia. 1. Zagadnienie 1 Charakterystyka beneficjentów Działań 1.1, 1.5. i 2.4. W ramach tego zagadnienia Wykonawca przedstawi charakterystykę danej grupy beneficjentów dla każdego z analizowanych działań. Aby osiągnąć tak postawiony cel Wykonawca szczegółowo opisał poszczególne kategorie/typy beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach ww. działań. W ramach 16

17 poszczególnych działań wybrano losowo reprezentatywną dla każdego województwa grupę beneficjentów, która została poddana analizie pod katem wieku, płci, wykształcenia i posiadanych kwalifikacji. Badaniu zostały poddane również ich gospodarstwa (w przypadku Działania 1.1. i 2.4.) oraz przedsiębiorstwa (w przypadku Działania 1.5.) pod katem powierzchni (gospodarstwa rolne), wielkości produkcji (gospodarstwa, przedsiębiorstwa), formy prawnej, rocznych obrotów, położenia (sytuacji społeczno ekonomicznej w regionie), kierunku produkcji oraz liczby zatrudnionych osób. Ponadto w ramach ankiet/wywiadów wykonawca uzyskał informacje dotyczące potrzeb inwestycyjnych, które beneficjenci chcieliby zrealizować w przyszłości. 2. Zagadnienie 2 Charakterystyka projektów realizowanych przez beneficjentów Działań 1.1., 1.5. i 2.4. W ramach tego zagadnienia Wykonawca przeprowadził badanie ankietowe na reprezentatywnej grupie beneficjentów Działań 1.1., 1.5. i 2.4. (tę samą próbę reprezentatywną, której dotyczy Zagadnienie 1). Dzięki ww. badaniu pozyskano informacje na temat charakteru inwestycji i struktury poniesionych kosztów kwalifikowalnych w ramach projektów (zakup maszyn, urządzeń, koszty budowy budynków, koszty związane z ochroną środowiska, poprawą jakości produktów, koszty związane z inwestycjami odtworzeniowymi), oddziaływania na sytuację ekonomiczną gospodarstw oraz ludności (tworzenie nowych miejsc pracy), lokalizacji projektu (obszary podmiejskie, obszary wiejskie), wnioskowanej kwoty wsparcia, a także źródeł pochodzenia wkładu własnego beneficjentów, jak i źródeł pochodzenia środków na finansowanie przedsięwzięcia przed uzyskaniem refundacji. Wykonawca określił również procentowy udział poszczególnych grup kosztów w całości kosztów poniesionych na realizacje projektów, zwłaszcza kosztów, które nie są kosztami głównymi. 3. Zagadnienie 3 Aktualizacja danych dotyczących liczby potencjalnych docelowych beneficjentów, którzy mogliby skorzystać ze wsparcia w ramach Działań 1.1., 1.5. i 2.4. W ramach tego zagadnienia Wykonawca wyciągnął wnioski, które przyczynią się do bardziej precyzyjnego opracowania założeń nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich W tym celu na podstawie danych statystycznych oraz z rezultatów niniejszej analizy podjęta próbę oszacowania potencjalnej liczby beneficjentów analizowanych działań. 17

18 4.3 Pytania badawcze Zamawiający w celu uściślenia zakresu badania przygotował listę pytań ewaluacyjnych, na które odpowiedzieć ma analiza. Na podstawie poniższych pytań Wykonawca określił pytania szczegółowe, które zawarte zostały w ankietach skierowanych do reprezentatywnej grupy beneficjentów działań objętych badaniem. Uzyskane w ten sposób informacje uzupełniły dane, jakimi dysponował wykonawca z systemu monitorowania ARiMR i dostarczyły materiału niezbędnego dla właściwego przygotowania raportu i realizacji celów badania. Treść pytań ewaluacyjnych 1. Jaka jest struktura beneficjentów Działań 1.1 i 2.4 pod względem wykształcenia (np. podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe) oraz posiadanych kwalifikacji (czy posiadają kwalifikacje rolnicze, jeśli tak, to w jaki sposób zdobyte np.: czy w wyniku ukończenia szkoły zawodowej, czy też dzięki ukończeniu dodatkowego kursu i zdobyciu tytułu wykwalifikowanego robotnika (mistrza) itp.), wieku i płci. W przypadku osób prawnych dane dotyczyłyby osoby prowadzącej gospodarstwo. 2. Jaka jest struktura gospodarstw rolnych prowadzonych przez beneficjentów Działań 1.1 i 2.4 pod względem powierzchni (gospodarstwa rolne), wielkości produkcji (gospodarstwa, przedsiębiorstwa), dochodowości, położenia (warunki ekonomiczne, geograficzne), kierunku produkcji, liczby pracujących członków rodziny lub liczby zatrudnionych osób, zarówno na pełny jak i niepełny etat? 3. Jaka jest struktura beneficjentów Działania 1.5 pod względem formy prawnej, wielkości przedsiębiorstwa (liczby zatrudnionych), wielkości produkcji w ramach głównego kierunku produkcji (w ujęciu ilościowym i wartościowym), położenia, dostępu do rynków zbytu? 4. Jaka jest struktura grup kosztów (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) projektów realizowanych w ramach Działań 1.1, 1.5 oraz 2.4 (zarówno kosztów kwalifikowalnych określonych w Uzupełnieniu Programu jak i kosztów niekwalifikowalnych)? 5. Jaki jest charakter inwestycji (struktura inwestycji) realizowanych w ramach badanych projektów (inwestycje produkcyjne, inwestycje odtworzeniowe, inwestycje mające na celu poprawę jakości produkcji, ochronę środowiska itp.)? 6. Czy istnieje zależność pomiędzy wykształceniem lub wiekiem beneficjentów a zakresem (wielkością i kompleksowością) projektów realizowanych w ramach Działań 1.1 i 2.4? Jaka jest to zależność? 18

19 7. Jakie są propozycje dotyczące pożądanego zakresu dofinansowania (kwota wsparcia, rodzaje kosztów kwalifikowalnych) zgłaszane w ramach analizowanych działań przez beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4? 8. Jakie elementy procesu przygotowania projektu (zgromadzenie dokumentacji, zaświadczeń) oraz realizacji projektu (np.: czas realizacji projektu, brak płatności przejściowych, zmiany przepisów, niepewna sytuacja w rolnictwie itp.) stwarzają najwięcej trudności podczas realizacji projektu? 9. Jaka jest potencjalna liczba beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4? 4.4 Relacja pomiędzy Zagadnieniami badania, a pytaniami ewaluacyjnymi W celu ustrukturyzowania prac nad Raportem Końcowym wykonawca przygotował matrycę, która w przejrzysty sposób wskazuje relacje pomiędzy Zagadnieniami badania, a pytaniami ewaluacyjnymi. Matryca ta w istotny sposób wpłynęła na zakres i kształt Raportu Metodologicznego. 19

20 Zagadnienia do analizy a pytania ewaluacyjne ZAGADNIENIE ZAKRES PRZEDMIOTOWY ANALIZY PYTANIA EWALUACYJNE Zagadnienie 1 Charakterystyka beneficjentów Działań 1.1., 1.5. i 2.4. Opis kategorii/typów beneficjentów Analiza próby ze względu na: wiek, płeć, wykształcenie i kwalifikacje beneficjentów; wielkość produkcji, powierzchnię, formę prawną, obroty, kierunki produkcji i liczbę zatrudnionych w gospodarstwach beneficjentów; wielkości produkcji, formę prawną, roczne obroty, kierunki produkcji i liczbę zatrudnionych osób w przedsiębiorstwach; sytuację społeczno-ekonomiczną w poszczególnych regionach w odniesieniu do jej wpływu na warunki prowadzenia działalności przez beneficjentów wsparcia Opis potrzeb inwestycyjnych dotychczasowych beneficjentów 1. Jaka jest struktura beneficjentów Działań 1.1 i 2.4 pod względem wykształcenia (np. podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe) oraz posiadanych kwalifikacji (czy posiadają kwalifikacje rolnicze, jeśli tak, to w jaki sposób zdobyte np.: czy w wyniku ukończenia szkoły zawodowej, czy też dzięki ukończeniu dodatkowego kursu i zdobyciu tytułu wykwalifikowanego robotnika (mistrza) itp.), wieku i płci. W przypadku osób prawnych dane dotyczyłyby osoby prowadzącej gospodarstwo. 2. Jaka jest struktura gospodarstw rolnych prowadzonych przez beneficjentów Działań 1.1 i 2.4 pod względem powierzchni (gospodarstwa rolne), wielkości produkcji (gospodarstwa, przedsiębiorstwa), dochodowości, położenia (warunki ekonomiczne, geograficzne), kierunku produkcji, liczby pracujących członków rodziny lub liczby zatrudnionych osób, zarówno na pełny jak i niepełny etat? 3. Jaka jest struktura beneficjentów Działania 1.5 pod względem formy prawnej, wielkości przedsiębiorstwa (liczby zatrudnionych), wielkości produkcji w ramach głównego kierunku produkcji (w ujęciu ilościowym i wartościowym), położenia, dostępu do rynków zbytu? 20

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Monografia powstała w ramach projektu na

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy STRONA 1 Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020 Raport końcowy STRONA 2 Badanie wykonała firma WYG PSDB Raport opracował zespół w składzie: Bartek Bartniczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Grudzień 2011 Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Ekspertyza Samorząd Województwa Podkarpackiego Realizuje projekt systemowy pn.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020)

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) Departament Rybołówstwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROJEKT Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) współfinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo