WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU"

Transkrypt

1

2

3 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Łomża, styczeń 2008 Projekt Centrum Zielonych Technologii realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4

5 Przedmowa Podręcznik Wdrażanie produktów regionalnych i tradycyjnych do produkcji i sprzedaży na rynku jest przeznaczony dla właścicieli i pracowników MŚP, rolników oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą związaną z wdrażaniem produktów regionalnych i tradycyjnych do produkcji i sprzedaży na rynku Zbiór zawiera 5 zagadnień tematycznych w ramach których można bez trudu realizować program szkoleniowy. Celem szkolenia jest przekazanie kursantom podstawowej wiedzy w obszarze wdrażania produktów regionalnych i tradycyjnych do produkcji i sprzedaży. Osoby do których adresowany jest program szkolenia oraz instruktorzy znajdą w tym podręczniku pakiet edukacyjny modułu szkoleniowego opracowanego przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży w ramach projektu Centrum Zielonych Technologii, realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Każda z zawartych w podręczniku sesji szkoleniowych powinna składać się z krótkiego wprowadzenia teoretycznego oraz zadań i ćwiczeń zarówno indywidualnych jaki grupowych. Program został opracowany w taki sposób by kolejne bloki tematyczne dostarczały uczestnikom nowych wiadomości i umiejętności zawodowych, korzyści płynące ze szkolenia można więc obserwować na bieżąco. Układ materiałów Każda z przedstawionych w zbiorze propozycji sesji szkoleniowych zawiera wskazówki przeznaczone dla instruktorów co do formy prowadzenia zajęć oraz celów szkolenia, materiały dla ucznia z których prowadzący może przygotować swoją prezentację oraz zestaw ćwiczeń ściśle powiązanych z tematyką zawartą w materiałach. Aby osiągnąć konkretne rezultaty ; podnieść poziom 5

6 wiedzy i umiejętności kursantów należy dodatkowo odnieść się do modułu szkoleniowego o tej samej tematyce dostępnego na stronie internetowej projektu Centrum Zielonych Technologii. Dzięki budowie modułowej szkolenie może być rozłożone dowolnie w czasie. Korzyści ze szkolenia Przystępując do Unii Europejskiej Polska zyskała możliwość promocji i ochrony swoich tradycyjnych produktów spożywczych w ramach istniejących we Wspólnocie systemów wsparcia. Efektywne wykorzystanie tych możliwości wiąże się z posiadaniem niezbędnej wiedzy na temat przysługujących praw i obowiązków jakie nakłada się na producentów artykułów spożywczych określanych mianem tradycyjnych bądź regionalnych. Ograniczenia związane z niedostatecznym przygotowaniem mogą spowodować znaczne utrudnienia w promocji produkcji i dystrybucji tych wartościowych produktów. Istnieje konieczność podjęcia niezbędnych działań w zakresie kształcenia kadr, od których będzie zależała sprawność we wdrażaniu produktów tradycyjnych na rynku zarówno w kierunku podnoszenia wiedzy z zakresu prawno-administracyjnego jak również produkcyjnego. Od 1 maja 2004 r. zakłady produkujące art.spożywcze mają obowiązek wdrożenia zasad systemu HACCP. Dobrze opracowane i wprowadzone systemy GMP, GHP, HACCP zwiększają pewność, że dołożono wszelkich starań, aby oferowane produkty spełniały oczekiwania klientów i były dla nich bezpieczne. Przedmiotem przedstawionego programu szkoelnia jest poszerzenie wiedzy uczestników w tematach tj. Certyfikacja produktów lokalnych, systemy ich ochrony i promocji Zagadnienia dotyczące systemów jakości Szacowanie rynku dla produktów tradycyjnych Budowanie planu inwestycyjnego przedsiębiorstwa Zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej 6

7 Certyfikacja produktów lokalnych, systemy ochrony i promocji żywności w systemie krajowym i europejskim Autor: Spis Marcin treści Muszyc Cel szkolenia Oferowany program szkolenia ma za zadanie przygotować osoby zainteresowane tematyką produktów tradycyjnych do wykorzystania dostępnych narzędzi na promocję własnych wyrobów. Uczestnik szkolenia w ramach prowadzonej ze swoim udziałem działalności polegającej na przetwarzaniu żywności powinien zdobyć wiedzę o podstawowych możliwościach wyróżnienia własnych produktów na rynku, jako wyrobów tradycyjnych. Szkolenie realizowane według oferowanego programu przeznaczone jest dla uczestników mających głównie umiejętności praktyczne, słabo orientujących się w zagadnieniach prawnych i organizacyjnych. W związku z powyższym należy położyć szczególny nacisk na przystępne przekazanie informacji oraz utrwalenie w ich świadomości podstawowych informacji z podkreśleniem miejsc, w których należy szukać dodatkowych informacji (instytucji odpowiedzialnych za realizację i wdrażanie poszczególnych działań). Zajęcia prowadzone są głównie aktywizującymi metodami nauczania: metodą pogadanki heurystycznej ilustrowanej dużą ilością konkretnych przypadków. Uczestnik szkolenia po zakończeniu jednostki modułowej będzie potrafił: identyfikować przepisy prawne w zakresie rejestracji produktu w systemie krajowym i europej- skim, sporządzić wniosek o rejestrowanie produktu w systemie krajowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. rozumieć zasady rejestrowania produktu w systemie europejskim 7

8 Wytwarzanie, ochrona i promocja żywności wysokiej jakości odgrywają w państwach Unii Europejskiej coraz bardziej znaczącą rolę. Jednym z podstawowych sposobów realizacji polityki jakości we Wspólnocie (ang. - Quality Policy) jest wyróżnianie znakami potwierdzającymi wysoką jakość wyrobów rolno-spożywczych pochodzących z konkretnych regionów, jak też charakteryzujących się tradycyjną metodą produkcji. System ochrony i promocji wyrobów regionalnych i tradycyjnych jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i realizację założeń II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Przyczynia się on do zróżnicowania zatrudnienia na obszarach wiejskich tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania oraz zwiększa dochody producentów rolnych. Ma to ogromne znaczenie, w szczególności dla obszarów odległych lub obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) gdyż zapobiega wyludnianiu się tych terenów. Za sprawą systemu ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych chroni się także dziedzictwo kulturowe wsi, co w dużym stopniu przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich i rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej. Realizowana w Unii Europejskiej polityka jakości daje także pewność konsumentom, że kupują oni żywność bardzo wysokiej jakości, która jednocześnie charakteryzuje się wyjątkową, tradycyjną metodą produkcji. Ze względu na dużą różnorodność produktów wprowadzanych na rynek konsumenci oczekują ponadto jasnych i wyczerpujących informacji na temat jakości i pochodzenia produktu rolnego lub artykułu spożywczego. Identyfikację i wybór poszczególnych wyrobów ułatwiają oznaczenia geograficzne, nazwy pochodzenia oraz świadectwa potwierdzające szczególny charakter. Ochrona Zarejestrowane nazwy podlegają bardzo szerokiej ochronie: Zabrania się posługiwania chronioną nazwą (zarejestrowaną jako Chroniona Nazwa Pochodzenia lub Chronione Oznaczenie Geograficzne) nawet przy użyciu wyrażeń w stylu, typu, metodą, imitacja. Zabronione są także wszelkie praktyki, które mogłyby wprowadzić konsumenta w błąd co do pochodzenia, nazwy, czy wyjątkowych cech produktu. W przypadku Nazw Specyficznego Charakteru producenci sami decydują, czy chcą chronić nazwę. Jeżeli nazwa nie zostaną zastrzeżona inni producenci mogą jej używać nawet wówczas, gdy nie produkują zgodnie ze specyfikacją, ale nie mogą posługiwać się symbolem Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności. Tylko produkty, których nazwy zostały zarejestrowane mają prawo używania symbolu Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego lub Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności i mogą być opatrzone tymi znakami graficznymi. Znaki te nie tylko chronią producentów przed nieuczciwą konkurencją, ale zwiększają także wiarygodność produktów w oczach konsumentów. System ochrony zarejestrowanych nazw jest bardzo szeroki i dotyczy także monitorowania jakości i procesu produkcji danych wyrobów. Organem odpowiedzialnym za kontrolowanie metod produkcji zadeklarowanych w specyfikacji jest w Polsce Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Prawo dopuszcza także możliwość kontroli przez prywatne jednostki akredytowane zgodnie z normą PN-EN i upoważnione przez Ministra 8

9 Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mogą one wydawać lub cofać certyfikaty potwierdzające zgodność metod wytwarzania ze specyfikacją. Promocja Wyróżnienie produktów znakami potwierdzającymi ich pochodzenie oraz jakość, zwiększa ich wiarygodność w oczach klientów, a producentom pomaga w promocji. Symbole Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego i Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności są w Unii Europejskiej postrzegane jako gwarancja tradycji i jakości. Sondaże potwierdzają, że konsumenci europejscy kupując produkty opatrzone charakterystyczną unijną symboliką są skłonni zapłacić więcej niż za towary tej samej kategorii, ale bez specjalnego oznaczenia. Zwiększenie sprzedaży to szansa dla regionu, który może dodatkowo promować swoją kulturę i tradycję. Dzięki rosnącej rozpoznawalności oznaczeń ochronnych w UE, wielu producentów przyczynia się do zwiększenia zainteresowania agroturystyką w regionach, z których pochodzą zarejestrowane produkty. Dodatkowo producenci zyskują bezpłatną reklamę i promocję znaków ze strony organizacji, które przy wykorzystaniu środków unijnych będą prowadziły akcję propagującą ideę ochrony i rejestrowania nazw tych wyjątkowych produktów. Unijne regulacje i cele ich funkcjonowania Zagadnienia związane z ochroną produktów regionalnych i wytwarzanych tradycyjnymi metodami określone są w prawie Unii Europejskiej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami oraz w rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. Inicjatorami stworzenia przepisów ochraniających regionalne specjały byli Francuzi. Doprowadzili do przełożenia na poziom europejski francuskiego ustawodawstwa, które powstało już w latach 30-ych XX wieku i początkowo dotyczyło ochrony win (paradoksalnie, w dzisiejszym ustawodawstwie europejskim podlegają one osobnym przepisom). Wprowadzenie omawianych regulacji zdynamizowało rozwój produkcji wyrobów regionalnych i tradycyjnych oraz pozwoliło realizować założenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej, której jednym z priorytetów było zmniejszenie ilości i zwiększenie jakości wytwarzanej w Europie żywności. Ochrona tych produktów przed nieuczciwym przywłaszczeniem nazwy lub podrobieniem ma jednocześnie pomóc w dywersyfikacji podaży produktów rolno-spożywczych oraz lepiej informować konsumentów o walorach kupowanych przez nich wyrobów. Różnicowanie produkcji rolnej i popieranie produkcji wyrobów wysokiej jakości są jednymi z najważniejszych elementów rozwoju obszarów wiejskich. Wiele z przyznanych oznaczeń dotyczy produktów wytwarzanych w trudnych warunkach glebowych i klimatycznych (na przykład górskie sery) lub wyrobów związanych z bardzo pracochłonnymi metodami produkcji. Przyznanie regionalnych oznaczeń zwiększa konkurencyjność wyrobów i może również być ważnym elementem oddziaływania na potencjalnego klienta. Produkt, którego pochodzenie jest gwarantowane przez Unię współtworzy wizerunek obszaru, z którego się wywodzi i tym samym zachęca do odwiedzenia danego regionu (przyczyniając się do rozwoju turystyki). Warto zwrócić uwagę, że konsument mający dostęp do produktu wyższej jako- 9

10 ści, zapoznaje się jednocześnie z jego producentem oraz środowiskiem naturalnym i kulturowym, w którym wyrób powstawał. Jeśli chodzi o informowanie konsumentów, to posiadanie oznaczenia ma z jednej strony poświadczać autentyczność danego produktu, a z drugiej być rękojmią jakości. Dzięki temu potencjalny nabywca ma więcej danych pozwalających mu dokonać wyboru podczas robienia zakupów. Cena przestaje być jedynym, czy też najważniejszym argumentem przemawiającym na rzecz danego wyrobu. Poprzez związek produktu z regionem, zakup staje się początkiem kontaktu z wyjątkową kulturą, tradycją, historią, społecznością i przyrodą danego obszaru. Mozna zaobserwować silną tendencję zarówno w krajach Unii, jak i w Polsce - do podkreślania własnej przynależności regionalnej. Coraz więcej mówi się i słyszy o roli oraz znaczeniu małych ojczyzn. W ten nurt idealnie wpisują się mechanizmy pozwalające promować i ochraniać dziedzictwo kulturowe poszczególnych obszarów Europy. Wytwarzanie produktów regionalnych i tradycyjnych może z jednej strony liczyć na wsparcie w zakresie promocji tego typu produkcji, z drugiej na zainteresowanie lepiej uposażonych grup ludności miejskiej i turystów. Polskie regulacje prawne dotyczące produktów regionalnych i tradycyjnych W Polsce jednostką odpowiedzialną za prowadzenie systemu rejestracji produktów o określonym pochodzeniu geograficznym i specyficznej, tradycyjnej jakości, w rozumieniu przepisów unijnych jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z ustawą o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U Nr 10, poz. 68) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest odpowiedzialne za przyjmowanie, ocenę i przekazywanie wniosków o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz nazw specyficznego charakteru do Komisji Europejskiej. Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych reguluje także następujące kwestie: zasady i tryb oceny wniosków o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i świadectw specyficznego charakteru; warunki tymczasowej ochrony nazw produktów rolnych i środków spożywczych na gruncie krajowym przed rejestracją na szczeblu UE; zasady oraz tryb kontroli produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo świadectwo specyficznego charakteru; warunki prowadzenia listy produktów tradycyjnych; sankcje karne dla podrabiających produkty, których nazwy są chronione W ustawie o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oprócz regulacji dotyczących rejestracji nazw na szczeblu UE, tworzy się także Listę Produktów Tradycyjnych. Na Listę wpisywane są produkty których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Za tradycyjne uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat. Utworzenie Listy Produktów Tradycyjnych ma na celu rozpowszechnianie informacji o produktach wytwarzanych tradycyjnymi, 10

11 historycznie ugruntowanymi metodami. Lista Produktów Tradycyjnych nie ma związku z możliwością wprowadzania produktów do obrotu, zarejestrowanie produktu nie zwalnia też z konieczności przestrzegania przepisów weterynaryjno-sanitarnych. Lista nie daje nikomu wyłączności na wytwarzanie produktów danego typu stanowi raczej potwierdzenie historycznych korzeni wyrobu. Jest punktem wyjścia do rejestracji produktu w systemie europejskim. Przykładowa wizualizacja produktu zarejestrowanego na Liście produktów Tradycyjnych: W dniu 28 grudnia 2005 roku na Listę Produktów Tradycyjnych został wpisany w kategorii Miody: Lipiec białowieski (woj. podlaskie) Opis produktu Nazwa produktu: Lipiec białowieski Rodzaj produktu: Miody Charakterystyka produktu rolnego: Wygląd (zewnętrzny i na przekroju) Miód pszczeli występuje w dwóch naturalnych postaciach płynnej zwanej patoką i stałej określanej jako krupiec. Krystalizacja, czyli tworzenie krupca jest cechą charakterystyczną naturalnych miodów pszczelich. Kształt (zewnętrzny i na przekroju) Kształt miodu jest uzależniony od kształtu opakowania detalicznego i może znajdować się w nim w dwóch postaciach patoki lub krupca. Barwa (zewnętrzna i na przekroju) Miód nektarowy lipowy (NL) może mieć barwę bardzo jasną, prawie białą, poprzez nieco ciemniejszą aż do bursztynowej z zielonkawym odcieniem w zależności od domieszki spadzi, która zwykle towarzyszy nektarowaniu lipy i prawie zawsze występuje w tej odmianie miodu. 11

12 Miód spadziowy ze spadzi iglastej (SI) ma ciemną, brązową barwę z zielonkawym lub szarozielonkawym odcieniem. Podczas krystalizacji, która trwa od pięciu do ośmiu tygodni, przybiera barwę ciemnobrązową z odcieniem szarym lub zielonkawym. Miód spadziowy ze spadzi liściastej (SL) jest cieczą gęstą o barwie zielonkawo-herbacianej do jasnobrązowej. Krystalizuje w ciągu kilku tygodni, przyjmując barwę szarobrązową. Konsystencja, wrażenie w dotyku Miód nektarowy lipowy (NL) po krystalizacji w temperaturze 20ºC przez kilka tygodni przybiera postać drobnoziarnistą. Udział pyłku kwiatów lipy nie powinien być mniejszy niż 20%. Miód spadziowy ze spadzi iglastej (SI) przechowywany przez dłuższy okres w temperaturze około 20º C może rozwarstwiać się na części: górną płynną i dolną skrystalizowaną; kryształy mogą tworzyć zlepy. Miód spadziowy ze spadzi liściastej (SL) w ciągu kilku tygodni krystalizuje w temperaturze około 20ºC. Smak i zapach Miód nektarowy lipowy (NL) ma bardzo silny aromat podobny do zapachu kwiatów. Jego smak jest słodki z nieco gorzkawym posmakiem, lekko piekący. Miód spadziowy ze spadzi iglastej (SI) ma silny, lekko korzenny lub żywiczny zapach. Charakteryzuje się łagodnym, mało słodkim, lekko żywicznym smakiem. Miód spadziowy ze spadzi liściastej (SL) ma niezbyt silny, ale specyficzny lekko korzenny zapach. Charakteryzuje się łagodnym, nieco cierpkawym smakiem. Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego: Henryk Sienkiewicz ze swoim przyjacielem Zygmuntem Glogerem w 1882 roku odbyli podróż do Puszczy Białowieskiej. Wspomnienia z odbytej podróży przyjaciel Sienkiewicza opisał w publikacji Białowieża w albumie wydanej w Warszawie w 1903 roku. W swej książce wspominał m.in. o lipcu pochodzącym z tego regionu: (...) Po tych drzewach należy się miejsce miododajnej lipie, która tu wyrasta równie wysoko i równie prosto jak sosna, dźwigając niewielką koronę z gałęzi na wierzchołku. Kto tylko zna lipy ogrodowe, zwykle gałęziste od ziemi, ten, stojąc wśród lip białowieskich, gotów zapytać: co to za drzewa? Na tych wyniosłych koronach pszczoły zbierają lipiec, nie tylko biały jak masło śmietankowe, ale różniący się przytem znacznie od wszystkich lipców ogrodowych swoim szczególnym aromatem i smakiem, a przytem ceną bajeczną. Czy to bowiem dlatego, że pszczelnictwem mała liczba mieszkańców puszczy się zajmuje, czy że lipiec tutejszy poszukiwany jest przez amatorów ze stron dalekich, ale cena garnca (bo na wagę tu jeszcze sprzedawać nie umieją) dochodzi nieraz do 15 tu rubli! Wytwarzanie lipca białowieskiego jest związane z obszarem leśnym, zwanym od setek lat Puszczą 12

13 Białowieską. To teren ogólnie znany i licznie odwiedzany przez przyrodników i leśników z całego świata. Puszcza Białowieska leży na terenie dwóch państw w północno-wschodnim regionie Polski i w zachodniej, przygranicznej części Białorusi. Zajmuje ona szczególną pozycję w Leśnym Kompleksie Promocyjnym ze względu na duży stopień zachowania charakteru puszczy i cech naturalności części biocenoz leśnych, które charakteryzuje złożona, wielowarstwowa, wielogatunkowa i różnowiekowa struktura. Świat roślin i zwierząt jest tu niezwykle bogaty zarówno pod względem występowania unikatowych gatunków, jak i złożoności ekosystemów. Zachodnia część Puszczy Białowieskiej, stanowiąca fundamentalny obszar Leśnego Kompleksu Promocyjnego, leży w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim w zasięgu gminy Białowieża, Narewka, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, miasta Hajnówka i Narew. Ćwiczenia i zadania Czy produkt nieprzetworzony, jak np. jabłko lub mleko może stanowić podstawę do rejestracji produktu w systemie krajowym? Czy produkt nieprzetworzony, jak np. jabłko lub mleko może stanowić podstawę do rejestracji produktu w systemie europejskim? Jaka jest procedura uzyskania zarejestrowania produktu na Liście Produktów Tradycyjnych? Jaka jest procedura uzyskania zarejestrowania produktu w systemie europejskim? Jakie załączniki należy zgromadzić, aby produkt mógł zostać zarejestrowany na Liście Produktów Tradycyjnych? Jakie korzyści daje zarejestrowanie poduktu w systemie europejskim? Czy zarejestrowanie produktu na Liście Produktów Tradycyjnych daje automatyczne prawo do wprowadzania go do obrotu? Czy jest prawdą, że produktów tradycyjnych nie dotyczą normy weterynaryjno-sanitarne? 13

14 14

15 Zagadnienia bezpieczeństwa żywności, wprowadzenie do systemów jakości Autor: Spis Andrzej treścidaniluk Cele szkolenia Oferowany program szkolenia ma za zadanie przygotować osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności, polegającej na drobnym przetwórstwie do wdrożenia zasad bezpieczeństwa żywności w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Uczestnik szkolenia w ramach prowadzonej ze swoim udziałem działalności polegającej na przetwarzaniu żywności powinien zdobyć wiedzę o podstawowych zasadach związanych z jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. Szkolenie realizowane według oferowanego programu przeznaczone jest dla uczestników mających głównie umiejętności praktyczne, słabo orientujących się w zagadnieniach prawnych i organizacyjnych. W związku z powyższym należy położyć szczególny nacisk na przystępne przekazanie informacji oraz utrwalenie w ich świadomości podstawowych informacji. Zajęcia prowadzone są głównie aktywizującymi metodami nauczania: metodą pogadanki heurystycznej ilustrowanej dużą ilością konkretnych przypadków, ich utrwalenie następuje za pomocą pracy w zespołach ćwiczeniowych. Uczestnik szkolenia po zakończeniu jednostki modułowej będzie potrafił: Identyfikować przepisy prawne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności Właściwie interpretować zasady dotyczące przedsiębiorców sektora spożywczego Umiejętnie stosować wymogi dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu żywności i produktów spożywczych Definiować główne założenia Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) 15

16 Identyfikować podstawowe zagrożenia związane z jakością i bezpieczeństwem zdrowej żyw- ności Określać koncepcje, główne definicje, zasady i etapy wdrożenia systemu HACCP Wykonać opis produktu Stworzyć schemat technologiczny procesu produkcji Zidentyfikować zagrożenia w procesie produkcyjnym oraz oszacować ryzyko z nimi związane Zidentyfikować krytyczne punkty kontroli (CCP) za pomocą drzewa decyzyjnego oraz oszacować dla nich wartości graniczne i tolerancję Wypełnić dokumentację systemu HACCP Identyfikować wymogi dotyczące przeprowadzania audytów wewnętrznych systemów GMP, GHP i HACCP Określić wymogi procedury związanej z certyfikacją systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności Prawo żywnościowe źródła przepisów Aby żywność była bezpieczna dla zdrowia człowieka, musi spełniać odpowiednie wymagania, czyli od strony prawnej odpowiadać warunkom zdrowotnym określonym obowiązującymi przepisami. Jakość zdrowotna żywności zależy zarówno od jakości samych surowców, a także od dodatków używanych lub dodawanych do żywności celowo w trakcie produkcji lub przetwarzania oraz od znajdujących się w niej zanieczyszczeń. Na jakość żywności pochodzenia zwierzęcego wpływa jakość pasz stosowanych do karmienia zwierząt gospodarskich. Spełnianie warunków zdrowotnych to część wymagań istotnych ze względu na bezpieczeństwo żywności. Ważne są również warunki, w jakich żywność jest przetwarzana, produkowana, magazynowana i sprzedawana. Czynności podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością muszą być wykonywane w warunkach higienicznych, w taki sposób, aby nie spowodować jej pogorszenia, czyli zepsucia lub zatrucia. Należy przy tym uwzględniać cały ciąg zdarzeń lub czynności w łańcuchu żywnościowym, począwszy od pola (zbiory płodów rolnych), uboju zwierząt gospodarskich aż do stołu konsumenta finalnego żywności, co często jest określane zwrotem od pola do stołu. Od dnia 28 października 2006 r. w Polsce problematykę dotyczącą bezpieczeństwa żywności reguluje ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006, Nr 171, poz. 1225), zastępująca ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Ustawa ma charakter ramowy, reguluje w sposób kompleksowy warunki konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego. Powyższa ustawa jest jednym z aktów prawnych instytucji Unii Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich, które stanowią ogól przepisów prawa żywnościowego. Zgdonie z art. 3 pkt 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności, prawo żywnościowe to przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne regulujące sprawy żywności w ogólności, a ich bezpieczeństwo w szczególności, zarówno na poziomie Wspólnoty, jak i na poziomie krajowym; definicja ta obejmuje wszystkie 16

17 etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności oraz paszy produkowanej dla zwierząt hodowlanych lub używanej do żywienia zwierząt hodowlanych. Od daty akcesji Polski do Unii Europejskiej, czyli od dnia 1 maja 2004 r., w Polsce, podobnie jak w innych państwach członkowskich pierwszeństwo w hierarchii aktów prawnych mają rozporządzenia organów Unii Europejskiej. Przepisy kraju członkowskiego nie mogą być sprzeczne z rozporządzeniami wspólnotowymi, a jeżeli kraj członkowski nie dostosował swoich przepisów krajowych do regulacji wspólnotowych albo nieprawidłowo wdrożył te regulacje, należy stosować przepisy wspólnotowe zamiast przepisów krajowych. Od dnia 1 stycznia 2006r. we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy żywnościowe tworzące tzw. Pakiet Higiena obejmujące 4 niżej wymienione rozporządzenia, które ustanawiają zasady higieny środków spożywczych, a także zasady postępowania właściwych władz nadzorujących operatorów sektora spożywczego: Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Ustanawia ono ogólne zasady dla przedsiębiorstw sektora spożywczego w zakresie higieny środków spożywczych. Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. Określa ono ogólne zasady wykonywania kontroli urzędowych mających na celu sprawdzenie zgodności z regułami ukierunkowanymi na a) zapobieganie, eliminowanie lub ograniczanie dopuszczalnych poziomów zagrożenia ludzi - bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu żywnościowym; b) gwarantowanie uczciwych praktyk w handlu żywnością oraz ochronę interesów konsumenta (wraz z etykietowaniem żywności) handel z państwami trzecimi i handel wewnątrz Unii. Rozporządzenie nr (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Ustanawia przepisy dla przedsiębiorstw sektora spożywczego dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, które stanowią uzupełnienie wymogów zawartych w rozporządzeniu 852/2004. Rozporządzenie nr (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Jest stosowane do pasz oraz produktów pochodzenia zwierzęcego w zakresie urzędowych kontroli. Ponadto od dnia 1 maja 2004 r. we wszystkich krajach członkowskich stosuje się Rozporządzenia organów ustawodawczych UE z zakresu bezpieczeństwa żywności, z których najważniejszymi są: Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności. Jego celem jest zapewnienie we wszystkich Państwach Członkowskich wysokiego poziomu ochrony zdrowia i ochrony interesów konsumentów z uwzględnieniem zróżnicowanej podaży żywności. 17

18 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury wspólnotowe dla zanieczyszczeń w żywności. Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG. Rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności. Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. Rozporządzenie (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 października 1996 r. ustalające wspólnotową procedurę w zakresie substancji aromatycznych używanych lub mogących mieć zastosowanie w artykułach spożywczych. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych. Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Jednym z najważniejszych spośród wymienionych aktów prawnych jest rozporządzenie nr 178/2002, które określa podstawowe zasady i reguły dotyczące bezpieczeństwa żywności, które muszą być stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Jest to ramowy akt prawny z zakresu prawa żywnościowego, do którego odnoszą się również inne rozporządzenia instytucji Unii Europejskiej. Ustala on między innymi konieczność powołania Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), określa zasady współpracy państw członkowskich. Reguluje także zakres zadań Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących współpracy z Urzędem. Rozporządzenie nr 852/2004 określa ogólne i szczegółowe wymagania, które muszą być przestrzegane przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego. Zobowiązuje ono państwa członkowskie do uregulowania na poziomie prawa krajowego dostaw bezpośrednich z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Ponadto rozporządzenie wprowadza obowiązek opracowania i wdrożenia przez przedsiębiorstwa działające na rynku spożywczym zasad systemu HACCP.. Rozporządzenie nr 882/2004 określa obowiązek wyznaczenia przez państwa członkowskie właściwych organów do celów urzędowych kontroli oraz obowiązek określenia procedur prawnych, 18

19 na podstawie których przeprowadzane będą te kontrole. Rozporządzenie reguluje również zasady pobierania przez organy urzędowych kontroli żywności opłat i należności mających na celu pokrycie kosztów poniesionych przy wykonywaniu czynności kontrolnych. Wprowadza także obowiązek zatwierdzania i wpisywania do rejestrów zakładów branży spożywczej. Właściwe organy państw członkowskich zostały zobowiązane do określenia procedur, które mają być stosowane przy składaniu wniosku o zatwierdzenie zakładu i wpis zakładu do rejestru prowadzonego przez organy urzędowej kontroli żywności. Opracowano na podstawie: 1. Grochowska M., Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz do ustawy oraz przepisów wspólnotowych, wydaw. ODDK, Gdańsk Chojnowska M., Obowiązki producenta żywności wynikające z aktualnych przepisów prawa żywnościowego, Ćwiczenia i zadania Jakie są źródła przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności? Czego dotyczą przepisy prawa żywnościowego? Co wynika z zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego przez prawem krajowym? Jakie organy są upoważnione do kontrolowania stanu bezpieczeństwa produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności? Jakie są konsekwencje określenia żywności według prawa żywnościowego dla podmiotów zajmujących się produkcją lub dystrybucją żywności? Jakie czynniki decydują o spełnieniu przez żywność wymagań zdrowotnych? Jakie są obowiązki podmiotu działającego na rynku spożywczym, wprowadzającego żywność pierwszy raz do obrotu? Jakie wymogi musi spełniać oznakowanie środka spożywczego? Kto sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa żywnościowego? W jakich przypadkach przewidziana jest odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepi- sów prawa żywnościowego? 19

20 Bezpieczeństwo żywności obowiązki dla producentów wynikające z przepisów prawa Każdy przedsiębiorca zamierzający produkować lub sprzedawać żywność pochodzenia niezwierzęcego bądź wprowadzać do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego (nieobjęte urzędową kontrolą Inspekcji Weterynaryjnej) musi uzyskać urzędowe zatwierdzenie dla swojego zakładu od właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, na zasadach określonych w art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006, Nr 171, poz. 1225). Zatwierdzenie ma formę decyzji administracyjnej i jest podstawą wpisania firmy do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Z ww obowiązku zwolnione są podmioty zajmujące się: dostawami bezpośrednimi, sprzedażą żywności na odległość, prowadzące sprzedaż z automatów żywności w opakowaniach, oraz mające urządzenia lub obiekty ruchome lub tymczasowe do produkcji bądź sprzedaży żywności, wcześniej dopuszczone do takiej działalności w innym państwie UE. Przedsiębiorcy ci zobowiązani są do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów. Producenci i dystrybutorzy, którzy już figurują w rejestrach (wykazach) państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, na podstawie wcześniejszej ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, nie muszą występować z wnioskiem o zatwierdzenie zakładu i/lub wpis do rejestru, chyba, że zmienili/rozszerzyli swoją działalność w stosunku do zakresu na który pozwalała wyżej wspomniana decyzja. Szczegółowe wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące zakładów, tj. budynków, pomieszczeń, instalacji, narzędzi, maszyn i urządzeń, jak też jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych, gromadzenia i przechowywania odpadów z produkcji żywności oraz wymagania co do osób wykonujących prace przy produkcji i obrocie żywnością reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz.. WE nr L 139 z dnia 30 kwietnia 2004r.). Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa ponadto rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz. U. nr 75, poz. 690, z późn. zm.), zaś wymagania dotyczące obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych w zakładach ściśle reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., nr 169, poz.1650). Producent żywności jest zobowiązany zapewnić, aby personel zatrudniony przy produkcji lub w obrocie żywnością spełniał określone wymagania zdrowotne oraz posiadał odpowiednią wiedzę w zakresie przestrzegania zasad higieny. Zasady i tryb wykonywania badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. nr 25, poz. 191). Żadna osoba cierpiąca na chorobę, lub będąca jej nosicielką, która może być przenoszona poprzez żywność, bądź też stwierdza się u niej np. zainfekowane rany, zakażenia skóry, owrzodzenia lub biegunkę nie może uzyskać pozwolenia na pracę z żywnością ani na wejście do obszaru, w którym pracuje się z żywnością w jakimkolwiek charakterze, jeśli występuje jakiekolwiek prawdopodobieństwo bezpośredniego lub pośredniego zanieczyszczenia. Rozporządzenie 852/2004 zobowiązuje także przedsiębiorcę do zapewnienia szkoleń personelu w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednio do wykonywanej przez te osoby pracy, jak też szkoleń ze stosowania zasad systemu HACCP. Podstawowym obowiązkiem producentów i dystrybutorów żywności jest wdrożenie w zakładzie skutecznie działających systemów kontroli wewnętrznej opartych o zasady Dobrej Praktyki Higie- 20

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności 24 BSiE Dorota Stankiewicz Informacja BSiE nr 963 (IP 102G) Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności Nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności w Polsce opiera się na dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 Publikowane w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations ) przez

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 Sporządził: Małgorzata Szołkowska Strona 1 z 64 Ocena stanu sanitarno higienicznego obiektów żywieniowo żywnościowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Od pola do stołu bezpieczna i zdrowa żywność dla każdego Bezpieczeństwo żywności Zapewnianie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów SPIS

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r.

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-05 Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich MIINIISTERSTWO GOSPODARKII DEPARTAMENT TURYSTYKII MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich WARSZAWA 23 25 listopad

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0726 PL 05.06.2013 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 726/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, W dzisiejszym świecie trudno poruszać się bez dobrej, rzetelnej informacji. Dotyczy to również prowadzenia gospodarstwa rolnego. W nowej perspektywie finansowej na lata

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Spis Treści CZĘŚĆ 1 ZGODNOŚĆ I) ZGODNOŚĆ W EUROPIE OGÓLNE KONCEPCJE A)Filozofia i Zasady

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego

Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego Gospodarstwo agroturystyczne to przede wszystkim czynne gospodarstwo rolne. Świadczenie usług turystycznych w gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 29.4.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 127/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych,

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo