System ochrony zdrowia Problemy i możliwości ich rozwiązań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System ochrony zdrowia Problemy i możliwości ich rozwiązań"

Transkrypt

1 System ochrony zdrowia Problemy i możliwości ich rozwiązań redakcja naukowa Ewelina Nojszewska Warszawa 2011

2 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp Część pierwsza Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce Wprowadzenie (Ewelina Nojszewska) Finansowanie lecznictwa szpitalnego ze szczególnym uwzględnieniem wieku rozwojowego (Ewelina Nojszewska) Narodowy Fundusz Zdrowia monopolista czy kopalnia wiedzy? (Dariusz Dziełak) Determinanty wydatków na opiekę zdrowotną wnioski dla Polski (Piotr Ciżkowicz) Możliwości pozyskiwania środków Unii Europejskiej przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w opinii dyrektorów placówek medycznych (Dominik Olejniczak, Wojciech Boratyński, Tomasz Tatara) Międzynarodowy rynek leków generycznych i jego uwarunkowania (Jadwiga Suchecka) Część druga Finansowanie prywatne ochrony zdrowia prywatne ubezpieczenia zdrowotne i współpłacenie Wprowadzenie (Ewelina Nojszewska) Rola i znaczenie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych w koncepcjach reformatorskich systemu ochrony zdrowia w Polsce po 1989 r. (Krzysztof Prętki) Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce propozycje implementacji do systemu ochrony zdrowia a stopień zainteresowania społeczeństwa wykupieniem (Anna Piechota) Współpłacenie, czyli niepełne ubezpieczenie. Przesłanki teoretyczne i empiryczne dla konstrukcji ubezpieczenia zdrowotnego (Maciej Lis) Współuczestniczenie pacjentów w kosztach usług medycznych w systemach ochrony zdrowia na świecie (Anna Tyszka) Finansowanie prywatne ochrony zdrowia Polska na tle krajów europejskich (Kazimierz Ryć, Zofia Skrzypczak)

3 Spis treści 6 Część trzecia Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce Wprowadzenie (Ewelina Nojszewska) Przejawy (ir)racjonalności działań depozytariuszy i beneficjentów polskiego systemu opieki zdrowotnej (Iwona Borkowska) Ewolucja reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce w świetle projektów rządowych i inicjatyw społecznych (Renata Pajewska) Analiza świadczeń medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wykonywanych w szpitalach publicznych i niepublicznych (Wojciech Boratyński, Tomasz Tatara, Dominik Olejniczak, Kamil Sujewicz) Stan zasobów ochrony zdrowia w zakresie reumatologii w Polsce i kierunki ich rozwoju (Małgorzata Gałązka-Sobotka, Jerzy Gryglewicz) Systemy opieki zdrowotnej w Holandii oraz Kanadzie przykładami dobrych praktyk ubezpieczeniowych (Tomasz Tatara, Wojciech Boratyński, Dominik Olejniczak) Ocena (z użyciem cechy syntetycznej) stopnia międzypaństwowej konwergencji systemów ochrony zdrowia w Unii Europejskiej (Maciej Jankowiak) Tendencje przekształceń własnościowych szpitali w Polsce (Anna Hnatyszyn-Dzikowska) Jednostka samorządu terytorialnego jako organ założycielski szpitala analiza wybranych zmian w latach (Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska) Szpitale publiczne i prywatne w Danii ( Asger Hansen, Mieczysław Pasowicz) Część czwarta Ocena funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce Wprowadzenie (Ewelina Nojszewska) Demograficzne i zdrowotne aspekty ochrony zdrowia w Polsce (Wiktoria Wróblewska) Opinia społeczna o publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej w Polsce (Mirosława Janoś-Kresło) Badania opinii społecznej dotyczące opieki zdrowotnej a wyniki badań satysfakcji pacjentów (Jacek Michalak) Analiza jakości usług świadczonych przez wielospecjalistyczną przychodnię medyczną w Mikołowie (Radosław Wolniak, Bożena Skotnicka-Zasadzień) Część piąta Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia Wprowadzenie (Ewelina Nojszewska) Komponowanie zatrudnienia jako istotny element efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w placówkach ochrony zdrowia (Aleksandra Czerw, Izabela Mazur)

4 Spis treści Metody zarządzania czasem pracy w placówkach służby zdrowia, (Krzysztof Skowron) Outsourcing w polskich szpitalach w latach badania porównawcze (Emil Bukłaha) Standardy dla Szpitali Połączonej Komisji Międzynarodowej narzędziem kontroli i zarządzania placówką medyczną (Ewa Wichrowska) Wybrane problemy rachunkowości zarządczej w szpitalu publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (Wioletta Baran) Wykorzystanie budżetowej metody zarządzania w polskich szpitalach stan obecny i kierunki zmian (Małgorzata Krysik) Część szósta Aspekty prawne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Wprowadzenie (Ewelina Nojszewska) Normatywne uwarunkowania reformy systemu ochrony zdrowia (Agnieszka Wołoszyn, Grzegorz Lubeńczuk) Prawo do ochrony zdrowia z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich (Tomasz Gellert) Prywatne ubezpieczenia zdrowotne konieczność czy ewentualność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych? (Jolanta Pacian, Anna Pacian, Teresa Bernadetta Kulik) Przekształcanie formy organizacyjnoprawnej szpitali na podstawie regulacji zawartych w ustawie o działalności leczniczej. Nowe wyzwanie i odpowiedzialność samorządów terytorialnych (Marek Wójcik) Czy możliwa jest naprawa systemu opieki zdrowotnej poprzez zmianę statusu prawnego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych? (Agnieszka Zemke-Górecka) Koszyk świadczeń gwarantowanych a prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej (Urszula Drozdowska) Możliwość pobierania opłat za świadczenia zdrowotne przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w obecnym porządku prawnym (Katarzyna Sabiłło) O autorach

5

6 Wykaz skrótów Źródła prawa k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) k.p. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) k.s.h. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) u.d.l. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póżn. zm.) u.p.u.z. ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.) u.r.p.o. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 z późn. zm.) u.r.p.p. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) u.s.g. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) u.s.p. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) u.ś.f.ś.p. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.) u.z.l. ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) u.z.o.z. ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Czasopisma i publikatory Biul. SN Dz. U. Dz. Urz. UE ONSA Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego Dziennik Ustaw Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

7 10 Wykaz skrótów OSA OSNC OSP OTK OTK-A OwSS PiP PiZS PS Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych Państwo i Prawo Praca i Zabezpieczenie Społeczne Przegląd Sądowy Inne skróty CBOS CSIOZ EMEA FFS GCP GLP GMP GUS JGP NFZ NIL NIZ-PZH NPR NPZ NSA OW NFZ OZZL PIU PKB POZ pp PPP SN SP ZLO SP ZOZ TK TUZ UE WHO WSA ZOZ ZUS ZZL Centrum Badania Opinii Społecznej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Europejska Agencja ds. Leków (ang. European Medicines Evaluation Agency) opłata za usługę (ang. fee-for-service) Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice) Dobra Praktyka Laboratoryjna (ang. Good Laboratory Practice) Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice) Główny Urząd Statystyczny Jednorodne Grupy Pacjentów (ang. DGR diagnosis related group) Narodowy Fundusz Zdrowia Naczelna Izba Lekarska Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny Narodowy Plan Rozwoju Narodowy Program Zdrowia Naczelny Sąd Administracyjny Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Polska Izba Ubezpieczeń Produkt Krajowy Brutto podstawowa opieka zdrowotna punkt procentowy parytet siły nabywczej (ang. Purchasing Power Parity) Sąd Najwyższy samodzielny publiczny zakład lecznictwa otwartego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Trybunał Konstytucyjny Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowotnych Unia Europejska Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization) Wojewódzki Sąd Administracyjny zakład opieki zdrowotnej Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarządzanie zasobami ludzkimi

8 Wstęp Dnia 18 listopada 2010 r. w siedzibie Forum Obywatelskiego Rozwoju odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana Problemy stojące przed polskim systemem ochrony zdrowia i możliwości rozwiązań, zorganizowana przez Katedrę Ekonomii II przy Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej oraz Katedrę Międzynarodowych Stosunków Porównawczych przy Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej, a także Forum Obywatelskiego Rozwoju. Konferencję otworzyło wystąpienie prof. Leszka Balcerowicza. Patronat medialny nad konferencją objęło wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, a patronem merytorycznym była spółka Ernst & Young Polska. Gośćmi medialnymi byli p. red. Jadwiga Cichocka z Gazety Wyborczej i p. red. Damian Hagenbarth z Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego. Na konferencję zgłoszono prawie 40 referatów, przygotowanych przez niemal 50 autorów. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i wzięły w niej udział osoby zajmujące się funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia zarówno od strony analiz teoretycznych i badań empirycznych, jak i co najważniejsze osoby kształtujące ten system, pracujące w nim na co dzień, jak dyrektor Tomasz Gellert z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, dyrektor Dariusz Dziełak z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich. Dzięki założonej interdyscyplinarności o tych samych problemach dyskutowali prawnicy, socjologowie, lekarze, specjaliści od zdrowia publicznego i ekonomiści reprezentujący wszelkie nauki ekonomiczne, czyli ekonometrycy, specjaliści od organizacji i zarządzania, finansów, marketingu, rachunkowości oraz ubezpieczeń. Dwadzieścia lat funkcjonowania ubezpieczeniowego systemu ochrony zdrowia udowodniło, że jest to już inna rzeczywistość w stosunku do minionego systemu siemaszkowskiego. Mimo że obecny system daleki jest od doskonałości ma liczne zalety. Po wyciągnięciu wniosków z popełnionych błędów, po zrozumieniu mechanizmów transmisji wewnątrz systemu i systemu z otoczeniem, po uświadomieniu sobie problemów spowodowanych upolitycznieniem systemu, a przede wszystkim po przyjęciu w pokorze do wiadomości jakości regulacji prawnej, otwiera się przestrzeń do rozpoczęcia pracy u podstaw nad udoskonalonym systemem ochrony zdrowia. Wnioski i wiedza zawarte w artykułach konferencyjnych mogą być w tym pomocne. Artykuły zostały podzielone na sześć części wyodrębnionych bloków tematycznych, które jednocześnie częściowo się pokrywają. Porównania międzynarodowe i doświadczenia zagraniczne prezentowane są równolegle z przedstawieniem tych samych zagadnień w odniesieniu do polskiej ochrony zdrowia.

9 Wstęp 12 Pierwsza część poświęcona jest zagadnieniom związanym z wydatkami na ochronę zdrowia. Tematyka jest bezkresna i można ją analizować z punktu widzenia wielu zróżnicowanych problemów. W pięciu artykułach z tej części zawarte są kwestie związane z zasilaniem pieniądzem systemu jako całości, a także ze strumieniami pieniądza wewnątrz systemu jako bodźcami finansowymi mającymi spowodować podejmowanie lub zaniechanie określonych zachowań. Poruszana jest kwestia możliwości zdobywania funduszy unijnych, a także podejmowania efektywnych decyzji dotyczących leków generycznych. Zagadnieniem wprowadzającym jest pytanie dotyczące monopolistycznej pozycji publicznego płatnika. Druga część poświęcona jest prywatnemu finansowaniu w ochronie zdrowia, czyli ubezpieczeniom komercyjnym oraz współpłaceniu. Niektóre z tych tematów zostały również zananlizowane przez prawników w części VI opracowania. W obliczu ograniczenia budżetowego ochrony zdrowia konieczne są poszukiwania możliwości wprowadzenia nowych strumieni pieniądza do finansowania świadczeń medycznych. Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne mogłyby zasilić świadczeniodawców, gdyby prawodawca uregulował kwestię świadczeń gwarantowanych. Również współpłacenie mogłoby być wykorzystane i to nie tylko jako dodatkowe finansowanie, ale również jako hamulec dla nadmiernego popytu, nieodzwierciedlającego rzeczywistych potrzeb. W części tej znalazła się również analiza wydatków domowych na świadczenia zdrowotne. Trzecia część składa się z dziewięciu referatów podejmujących tematykę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, także na tle doświadczeń innych krajów. Problemy prezentowane przez autorów są zróżnicowane, od spostrzeżeń socjologicznych dotyczących zachowań uczestników systemu, przez historię reformowania systemu oraz analizę świadczeń finansowanych przez publicznego płatnika, do analizy i oceny leczenia reumatologicznego. Konieczność podporządkowania się prawu unijnemu związana jest z konwergencją systemów ochrony zdrowia, czyli posługiwania się miernikami służącymi porównaniom najbardziej delikatnej kwestii w dziedzinie ochrony zdrowia. W tej części poruszone zostały również kwestie związane z funkcjonowaniem szpitali, jako podmiotów najważniejszych i mających największy udział w finansowaniu. Jedną z poruszanych kwestii są przekształcenia własnościowe, będące również przedmiotem zainteresowania prawników, przedstawionym w części szóstej. Czwarta część poświęcona jest ocenie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Pierwszy artykuł przedstawia oceny bardziej obiektywne, gdyż oparte na wskaźnikach, a w następnych omówione zostały opinie społeczne mające charakter ocen subiektywnych. Ostatni referat przedstawia ocenę konkretnej placówki ochrony zdrowia. W piątej części omówione zostało zarządzanie w ochronie zdrowia. Właściwe zarządzanie jest warunkiem osiągnięcia nie tylko skuteczności klinicznej, ale i efektywności ekonomicznej. Autorzy przedstawili znaczenie i rolę zarządzania zasobami ludzkimi i czasem pracy, a także outsourcing jako metodę gospodarowania zasobami szpitali. Na tym tle przedstawione są standardy amerykańskie jako narzędzie podnoszące skuteczność zarządzania. W tej części prezentowane są korzyści, jakie daje stosowanie rachunkowości zarządczej i właściwej budżetowej metody zarządzania placówkami ochrony zdrowia.

10 Wstęp Część szóstą można traktować jako najważniejszą, gdyż to właśnie jakość prawa determinuje organizację, finansowanie, czy po prostu funkcjonowanie ochrony zdrowia. Szóstka autorów podejmuje jeden z najtrudniejszych problemów, do których doprowadził ustawodawca, czyli normatywne uwarunkowania reformy. Już samo egzekwowanie prawa do ochrony zdrowia sprawia pacjentom problemy, na co wskazują sprawy przekazywane do Rzecznika Praw Obywatelskich. Kolejni autorzy poruszają kwestie zmiany statusu prawnego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, odpowiedzialności władz samorządowych jako właścicieli szpitali, skonstruowania koszyka świadczeń zdrowotnych i możliwości pobierania opłat przez szpitale publiczne. Prezentowany zbiór artykułów stanowi kopalnię wiedzy o funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia i jego elementów, a jego walor merytoryczny podnosi interdyscyplinarność podejścia do analizowanych zagadnień. Publikacja jest skierowana do wszystkich, którzy są zawodowo związani z ochroną zdrowia, zarówno od strony polityki zdrowotnej i administracyjnej, jak i menedżerskiej. Będzie ona bezcenną pomocą dla studentów, a także interesującą lekturą dla osób zainteresowanych ochroną zdrowia w Polsce i osób chcących pogłębić swą wiedzę w tej dziedzinie. Ewelina Nojszewska 13

11

12 Część pierwsza WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE Wprowadzenie Wielkość wydatków na ochronę zdrowia jest jednym z najważniejszych czynników determinujących jej funkcjonowanie. Równie ważna jest efektywność wydawania zasobów finansowych. Z badań przeprowadzonych w krajach OECD wynika, że najważniejszy dla skuteczności klinicznej i efektywności ekonomicznej jest sposób refundowania kosztów świadczeniodawcom. Oddziaływania finansowania rozumianego jako napływ strumienia pieniądza do systemu, a także jako refundacja kosztów wewnątrz systemu nie można przecenić. Dlatego pierwsza część artykułów niniejszego zbioru poświęcona jest wybranym aspektom zagadnienia, jakim są wydatki na ochronę zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia, będący jedynym publicznym płatnikiem, kształtuje funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia. Uwzględniając szczególne znaczenie NFZ część poświęconą wydatkom na ochronę zdrowia rozpoczyna referat podważający powszechną opinię o monopolistycznej pozycji publicznego płatnika i jednocześnie przedstawiający go jako kopalnię wiedzy o funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia. Autor referatu Dariusz Dziełak, wicedyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali NFZ dąży do obiektywizacji oceny działalności Funduszu. Piotr Ciżkowicz przedstawia syntetyczną analizę czynników stanowiących determinanty wydatków na ochronę zdrowia. Wzrost wydatków we wszystkich krajach rozwiniętych stanowi problem, z którym muszą uporać się rządy tych krajów. Podział całkowitych wydatków na poszczególne rodzaje wydatków demograficznych i pozademograficznych umożliwia przygotowanie zarówno prognoz wzrostu kosztów ochrony zdrowia, jak i strategii rozwoju systemu ochrony zdrowia. Ewelina Nojszewska, wykorzystując dane NFZ, analizuje wydatki szpitalne stanowiące prawie 50% wszystkich wydatków publicznego płatnika. Refundacja leczenia szpitalnego jest największym wyzwaniem dla systemów ochrony zdrowia w krajach rozwiniętych. Dlatego tak ważne jest zrozumienie kształtowania się wszelkich wartości pieniężnych związanych z hospitalizacją.

13 Część pierwsza. Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce 16 Rodzi się bowiem konieczność takiego zarządzania procesem leczenia, który umożliwi efektywne wykorzystanie rzadkich zasobów. Jednym z najważniejszych sposobów efektywnościowego podejścia do kosztów w ochronie zdrowia jest sposób opłacania świadczeniodawców. Trzej autorzy kolejnego artykułu Dominik Olejniczak, Wojciech Boratyński i Tomasz Tatara poszukują dodatkowych zasobów finansowych dla zakładów opieki zdrowotnej. Wykorzystanie środków Unii Europejskiej stworzyłoby dodatkowe możliwości rozwoju i podniesienia konkurencyjności publicznych i niepublicznych szpitali oraz przychodni. Jednocześnie precyzyjne rozliczanie z każdej wydatkowanej złotówki wymusiłoby zmiany restrukturyzacyjne i efektywne gospodarowanie. Niestety sięganie po środki unijne nie jest powszechne i autorzy koncentrują się na przyczynach tego zjawiska. Artykuł Jadwigi Sucheckiej prezentuje zagadnienia szalenie ważne dla wydatków w systemie ochrony zdrowia i związane z funkcjonowaniem międzynarodowego rynku leków generycznych. Refundacja leków stanowi drugą pozycję po stronie wydatków NFZ i dlatego strategie dotyczące refundacji leków, szczególnie generycznych, są tak ważne. Na uwagę zasługują działania mające na celu uruchomienie krajowej produkcji tańszych odpowiedników leków zagranicznych. Ewelina Nojszewska

14 Ewelina Nojszewska Finansowanie lecznictwa szpitalnego ze szczególnym uwzględnieniem wieku rozwojowego Wprowadzenie Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce stały się tematem zażartych polemik. Szczególnie ważnym zagadnieniem jest finansowanie leczenia szpitalnego. Wielkość tych wydatków i ich udział w publicznych i całkowitych wydatkach na ochronę zdrowia uzasadnia potrzebę wnikliwej analizy. Fundusze, jakimi dysponuje NFZ są ograniczone, co szczególnie wyraźnie widać w przypadku możliwości produkcyjnych szpitali, a przede wszystkim szpitali publicznych. Pojawiają się tu jednak dwie kwestie: nie tylko wielkość zasobu pieniądza, ale, co najważniejsze, efektywność jego wydatkowania. Omówienie zagadnienia finansowania lecznictwa szpitalnego rozpocznę od przyjrzenia się danym liczbowym reprezentującym wydatki na to leczenie w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Następnie zajmę się przyczynami prowadzącymi do takich wartości wydatków, czyli kwestii efektywności wykorzystania pieniądza, co przekłada się na efektywność wykorzystania rzadkich zasobów. Jedną z podstawowych przyczyn determinujących wielkość kosztów leczenia szpitalnego jest sposób refundacji kosztów poniesionych na świadczenia. Dlatego przedstawię listę konsekwencji związanych z każdym rodzajem refundacji. Kolejnym przedmiotem zainteresowania będą koszty leczenia szpitalnego ponoszone przez NFZ i możliwości ich racjonalizacji. Na koniec przedstawię rozkład indywidualnych wydatków na świadczenia szpitalne z wyszczególnieniem medycyny wieku rozwojowego. 1. Wydatki na leczenie szpitalne w Polsce i wybranych krajach unijnych Sytuacja w ochronie zdrowia, a szczególnie w leczeniu szpitalnym, zależy od sytuacji gospodarczej kraju, a tę najlepiej przedstawia wielkość PKB. Porównanie polskiego PKB z czeskim, węgierskim, hiszpańskim, niemieckim i innych krajów przedstawia rysunek 1. Wyjściowe uwarunkowania gospodarcze, a więc zasoby dostępne także i dla sektora gospodarczego, jakim jest ochrona zdrowia, stawiają Polskę w jednej z najtrudniejszych sytuacji na tle krajów członkowskich OECD. Ponieważ dla wzrostu gospodarczego jednym z ważniejszych czynników jest kapitał

Finansowanie lecznictwa szpitalnego ze szczególnym uwzględnieniem wieku rozwojowego

Finansowanie lecznictwa szpitalnego ze szczególnym uwzględnieniem wieku rozwojowego System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań Red.: Ewelina Nojszewska Wykaz skrótów str. 9 Wstęp str. 11 Część pierwsza Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce str. 15 str. 15 Finansowanie lecznictwa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...7 Wstęp...9 Rozdział 1. System opieki zdrowotnej w Polsce...11 Rozdział 2. Charakter prawny relacji między podmiotami uczestniczącymi w systemie...20 1. Charakter prawny stosunku

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business Warszawa 2011 Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach 23 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Data Konferencji: 21 czerwca 2011 roku Miejsce: Lublin, Hotel

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 17. Część I Organizacja i zarządzanie... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 17. Część I Organizacja i zarządzanie... 21 Wykaz skrótów... 15 Wprowadzenie... 17 Część I Organizacja i zarządzanie... 21 Organizacja i zarządzanie, Damian Makowski, Dariusz Jemielniak... 21 1. Nauki organizacji i zarządzania jako wyodrębniona

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r.

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r. Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej 2 marca 2016 r. Szanowni Państwo, w imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Rzeszów pragniemy przedstawić Państwu prezentację,, Konferencji

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Joanna Nowak-Kubiak Bożena Łukasik 2. wydanie Warszawa 2010 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...9 Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Podłoże i cele Częściowe odciążenie systemu publicznego przesunięcie części popytu na świadczenia na sektor

Bardziej szczegółowo

I. Zasady systemu ochrony zdrowia

I. Zasady systemu ochrony zdrowia REKOMENDACJE KONFERENCJI BIAŁEGO SZCZYTU" z dnia 19 marca 2008 r. I. Zasady systemu ochrony zdrowia 1. Pacjent znajduje się w centrum systemu ochrony zdrowia; bezpieczeństwo pacjenta jest podstawowym priorytetem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp Problematyka książki ma odzwierciedlenie w tematyce programu dydaktycznego Studiów. Ponieważ program obejmuje wiele dziedzin nauki,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/ do Umowy nr CSIOZ/../2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do elektronicznego Systemu Informacji Prawnej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

Ankieta Polska klasa polityczna wobec kluczowych wyzwań ochrony zdrowia

Ankieta Polska klasa polityczna wobec kluczowych wyzwań ochrony zdrowia Wszystkie badania opinii publicznej wskazują na zdrowie, jako jedną z najważniejszych wartości dla Polaków. Wysoka jakość i dostępność usług zdrowotnych jest też przedmiotem troski zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Plan konferencji Dlaczego zabieramy

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. wydanie specjalne

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. wydanie specjalne ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ wydanie specjalne Numer specjalny 14 maj lipiec 2014 ISSN 2353-2580 OPIEKA TRANSGRANICZNA, ŚWIADCZENIA W RAMACH EKUZ, KONTRAKTY NFZ Turystyka medyczna Polscy świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Dorota M. Fal Doradca Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Konferencja Polskiej Izby Ubezpieczeń Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne -efektywny

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Zbigniew Czarnik Wojciech Maciejko Paweł Zaborniak Wydanie 1 Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Wojciech Maciejko rozdziały 1, 2, 3, 7 Zbigniew

Bardziej szczegółowo

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku Jak rozpocząć reformę w ochronie zdrowia na Ukrainie z perspektywy dwóch polskich województw dużego, przemysłowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I O KIERUNKACH W ZARZĄDZANIU PROGRESYWNYM ZDROWIEM

CZĘŚĆ I O KIERUNKACH W ZARZĄDZANIU PROGRESYWNYM ZDROWIEM opis W publikacji omówiono zagadnienia niezbędne do nowoczesnego, progresywnego zarządzania w ochronie zdrowia, którego istota polega na łączeniu licznych dyscyplin wiedzy (ekonomii, prawa, psychologii,

Bardziej szczegółowo

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1 Prawo zatrudnienia Małgorzata Gersdorf Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Joanna Choroszczak-Magiera Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji Ocena ogólna : Ustawa była częścią istotnego pakietu zmian obok ustawy refundacyjnej i planowanej ustawy

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

EWOLUCJA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE EWOLUCJA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Dr n. med. Krzysztof Kuszewski Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa NIZP-PZH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa w sprawie debaty o systemie ochrony zdrowia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 3 lipca 2007 r.

Konferencja prasowa w sprawie debaty o systemie ochrony zdrowia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 3 lipca 2007 r. Konferencja prasowa w sprawie debaty o systemie ochrony zdrowia Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 3 lipca 2007 r. Debata o systemie ochrony zdrowia Jeśli powstanie zły system, trudno go potem poprawić.

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA Warszawa, 18 czerwca 2015 Rola Oddziałów Wojewódzkich NFZ w realizacji zadań wynikających z zaimplementowania do przepisów krajowych założeń dyrektywy transgranicznej. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Tytuł prezentacji UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Oferta INTER Polska dla środowiska medycznego Małgorzata Ziółkowska - Oddział w Katowicach Śląska Izba Lekarska, 23 stycznia 2012r. Dla ułatwienia przyswojenia

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz monografie Wydawca: Ewa Fonkowicz Redaktor prowadz¹cy: Ewa Fonkowicz Sk³ad i ³amanie: Studio Lotus

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Katarzyna Zdun-Załęska WYDANIE 1

KOMENTARZ. Ustawa. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Katarzyna Zdun-Załęska WYDANIE 1 KOMENTARZ Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Katarzyna Zdun-Załęska WYDANIE 1 Stan prawny na 1 maja 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM Renata Strachowska 2. wydanie Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Wstęp... 15 Ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym... 17 Rozdział 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

1.1. Jednostka budżetowa jako dysponent środków budżetowych podlegająca obowiązkowi sporządzania sprawozdań 11

1.1. Jednostka budżetowa jako dysponent środków budżetowych podlegająca obowiązkowi sporządzania sprawozdań 11 Tytuł: Finanse i rachunkowość budżetowa. Studium przypadku Autorzy: Tomasz Gabrusewicz, Liliana Nowak, Kamilla Marchewka-Bartkowiak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2012 Opis: Książka "Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok WPROWADZENIE System rachunków zdrowia 1 jest międzynarodowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15

Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15 Spis treści Przedmowa... 13 Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15 Rozdział 1. Podstawy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Regulacje prawne (Stanisław Borkowski)... 17 1.1. Historia i rola

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII INFARMA, Katarzyna Połujan Prawo i finanse 2015 Warszawa 08.12.2014 PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ RESORTU ZDROWIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH REDAKCJA NAUKOWA RENATA PRZYGODZKA Spis treści WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. (BOGUSŁAW ADAM CHMIELAK) NIEEFEKTYWNOŚĆ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA

DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA Katowice 2009 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 9 Iwona Bocian: SŁUSZNOŚĆ IMPLEMENTACJI ZASAD CSR DO STRATEGII ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 11 Przemysław Bregida: FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................. 9 Czasopisma i inne publikatory................................... 9 Źródła prawa.................................................

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Moduł pozatechniczny - Zagadnienia prawno-organizacyjne w medycynie Rok akademicki: 2015/2016 Kod: JFM-2-303-DE-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

AUTORZY. Krzysztof Gieburowski. Maria Danuta Głowacka. Ewa Mojs. Henryk Mruk. Piotr Pagórski. Elżbieta Prussak. Jolanta Sielska.

AUTORZY. Krzysztof Gieburowski. Maria Danuta Głowacka. Ewa Mojs. Henryk Mruk. Piotr Pagórski. Elżbieta Prussak. Jolanta Sielska. AUTORZY Krzysztof Gieburowski Maria Danuta Głowacka Ewa Mojs Henryk Mruk Piotr Pagórski Elżbieta Prussak Jolanta Sielska Joanna Zdanowska PRAWO I PSYCHOLOGIA W OCHRONIE ZDROWIA redakcja naukowa Maria Danuta

Bardziej szczegółowo

Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) Danuta Graniewska, Dorota Głogosz Bożena Kołaczek, Aneta Wojcik

Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) Danuta Graniewska, Dorota Głogosz Bożena Kołaczek, Aneta Wojcik Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) Danuta Graniewska, Dorota Głogosz, Aneta Wojcik WARSZAWA 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP i.,..,,. 15 Bożena Balcerzak-Paradowska Rozdział I POLITYKA SPOŁECZNA I RODZINNA W WYMIARZE

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA PUBLICZNYCH PODMIOTÓW LECZNICZYCH W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

WYBRANE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA PUBLICZNYCH PODMIOTÓW LECZNICZYCH W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ WYBRANE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA PUBLICZNYCH PODMIOTÓW LECZNICZYCH W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ dr Aleksandra Szewieczek Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 3 Śląskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI KOMENTARZ Leonard Etel Warszawa 2012 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Recenzent Dr Rafał Dowgier Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA BIURO PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA STATUS PRAWNY: Państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r.

KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r. KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r. Plan: Informacje organizacyjne Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej Przekształcenia własnościowe w sektorze ochrony zdrowia (Raport MZ, propozycje

Bardziej szczegółowo

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA Pismo zostało również przekazane Premierowi Donaldowi Tuskowi, Pani Marszałek Sejmu Ewie Kopacz oraz Prezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorzowi Kucharewiczowi APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza, niekiedy określana również

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br.

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br. Wszystkie badania opinii publicznej wskazują na zdrowie, jako jedną z najważniejszych wartości dla Polaków. Wysoka jakość i dostępność usług zdrowotnych jest też przedmiotem troski zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami

U Z A S A D N I E N I E. I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami U Z A S A D N I E N I E I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami Rada Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zwanego dalej MFW podjęła: 1) w dniu 28 kwietnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/731/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/731/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/731/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Narzędzia klasy Business Intelligence. szpitala i regionu. Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski

Narzędzia klasy Business Intelligence. szpitala i regionu. Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski Narzędzia klasy Business Intelligence wspomagające zarządzanie na poziomie szpitala i regionu Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski Pion Ochrony Zdrowia rozwiązania dla Sektora Opieki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w podmiotach leczniczych

Zarządzanie w podmiotach leczniczych Zarządzanie w podmiotach leczniczych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7710 Cena netto 3 900,00 zł Cena brutto 3 900,00 zł Cena netto za godzinę 22,41 zł Cena brutto za godzinę 22,41 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem. Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o.

Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem. Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. Podstawowe tezy dokumentu Turystyka medyczna w Europie jest rynkiem

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. 1. Opłaty i podatki ekologiczne w teorii ekonomii środowiska... 11 1.1. Pojęcie efektów zewnętrznych i ekologicznych kosztów zewnętrznych

Wstęp... 9. 1. Opłaty i podatki ekologiczne w teorii ekonomii środowiska... 11 1.1. Pojęcie efektów zewnętrznych i ekologicznych kosztów zewnętrznych Spis treści Wstęp............................................................. 9 1. Opłaty i podatki ekologiczne w teorii ekonomii środowiska.... 11 1.1. Pojęcie efektów zewnętrznych i ekologicznych kosztów

Bardziej szczegółowo

człowiek - najlepsza inwestycja

człowiek - najlepsza inwestycja człowiek - najlepsza inwestycja Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ. Projekt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Pakt dla edukacji. VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r.

Pakt dla edukacji. VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r. VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r. Pakt dla edukacji Czy można pokonać oświatowe problemy komunikacyjne we władzach i w urzędzie JST Jan Zięba Oświata to najważniejsze zadanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY KOMENTARZ. Praca zbiorowa pod redakcją dr. Janusza Żołyńskiego. Wydanie I uzupełnione

KODEKS PRACY KOMENTARZ. Praca zbiorowa pod redakcją dr. Janusza Żołyńskiego. Wydanie I uzupełnione Edyta Bielak-Jomaa Andrzej Jabłoński Joanna Jasiewicz Małgorzata Mędrala Paweł Pettke Piotr Prusinowski Ewa Wronikowska Marcin Wujczyk Janusz Żołyński KODEKS PRACY KOMENTARZ Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrożenie systemu ZIP stanowić będzie realizację art. 192 i 192a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Popyt i podaż w ochronie zdrowia. Ewelina Nojszewska (SGH, NFZ)

Popyt i podaż w ochronie zdrowia. Ewelina Nojszewska (SGH, NFZ) Popyt i podaż w ochronie zdrowia Ewelina Nojszewska (SGH, NFZ) Ochrona zdrowia i ekonomia (zdrowia): -Analiza ekonomiczna w ochronie zdrowia -Ocena ekonomiczna w ochronie zdrowia Ochrona zdrowia i gospodarka

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana regulacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) w rozdziale 4 działu II,

Bardziej szczegółowo

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce DOROTA M. FAL Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Zgodnie z art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA do oceny projektów zmian w opiece zdrowotnej

LISTA KONTROLNA do oceny projektów zmian w opiece zdrowotnej LISTA KONTROLNA do oceny projektów zmian w opiece zdrowotnej Lista kontrolna - czyli lista spraw i kwestii, które powinny być sprawdzone zanim ustawy, rozporządzenia i wszelkie zmiany w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 32/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 czerwca 2013 r. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

DŁUG PUBLICZNY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2005 ROKU

DŁUG PUBLICZNY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2005 ROKU Biuletyn Informacyjny Nr 2 (52) 06 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 69 DŁUG PUBLICZNY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA PODLASIU (PROBLEMY PRAWNE I FUNKCJONOWANIE)

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA PODLASIU (PROBLEMY PRAWNE I FUNKCJONOWANIE) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA PODLASIU (PROBLEMY PRAWNE I FUNKCJONOWANIE) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA PODLASIU (PROBLEMY PRAWNE I FUNKCJONOWANIE) Pod redakcją CEZAREGO KOSIKOWSKIEGO Białystok 2009 Rada programowa Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 31 października 2013 r. Poz. 4357 UCHWAŁA NR XIX/208/2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 25 września 2013 r.

Lublin, dnia 31 października 2013 r. Poz. 4357 UCHWAŁA NR XIX/208/2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 25 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 31 października 2013 r. Poz. 4357 UCHWAŁA NR XIX/208/2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU z dnia 25 września 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali. Dr hab. med. Mieczysław Pasowicz Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali

Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali. Dr hab. med. Mieczysław Pasowicz Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Polskie 15 lat na drodze do Europy Dr hab. med. Mieczysław Pasowicz Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Inicjatywa powołania Stowarzyszenia zrodziła się podczas kontaktów i współpracy z dyrektorami szpitali

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE W GOSPODARCE POSTINDUSTRIALNEJ. Red. nauk. Kazimierz Piotrkowski, Marek Świątkowski

ZARZĄDZANIE W GOSPODARCE POSTINDUSTRIALNEJ. Red. nauk. Kazimierz Piotrkowski, Marek Świątkowski ZARZĄDZANIE W GOSPODARCE POSTINDUSTRIALNEJ Red. nauk. Kazimierz Piotrkowski, Marek Świątkowski Warszawa 2009 Recenzenci prof. dr hab. Tomasz Ambroziak prof. dr hab. Henryk Pałaszewski REDAKCJA I korekta

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE Jacek Czaputowicz, Marcin Sakowicz Administracja publiczna na tle dwóch dekad zmian społeczno-gospodarczych w Polsce 15 Dariusz Kotłowski Znaczenie i

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

Copyright 2013 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Recenzje: prof. dr hab. Stanisława Golinowska prof. dr hab. Jan Sobiech Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Magdalena Pluta Korekta: Joanna Barska Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright

Bardziej szczegółowo