kształcenia zawodowego programowych kluczem Doskonalenie podstaw do modernizacji Toruń r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kształcenia zawodowego programowych kluczem Doskonalenie podstaw do modernizacji Toruń 12-13.12.2011 r."

Transkrypt

1 Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Toruń r.

2 Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia Okres realizacji: sierpień 2008 grudzień 2013 Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez weryfikację i modernizację podstaw programowych kształcenia w zawodzie pod kątem ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

3 Harmonogram działań Metodologia grupowania zawodów oraz badania podstaw programowych pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji w grupie zawodów pokrewnych oraz wyodrębniania kwalifikacji specyficznych dla zawodu oraz cząstkowych, składających się na zawód Metodologia oceny spójności podstaw programowych kształcenia w zawodzie z innymi dokumentami dotyczącymi kształcenia zawodowego Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego Tworzenie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie Tworzenie nowych przykładowych programów nauczania Konferencje upowszechniające i konsultacje społeczne

4 Eksperci w projekcie Przedstawiciele wyższej uczelni Przedstawiciele placówki doskonalenia nauczycieli Pracodawcy Przedstawiciele systemu egzaminów zewnętrznych Nauczyciele

5 Grupowanie zawodów i wyodrębnianie kwalifikacji (1) Cele Przegląd opisów zawodów pod kątem zachodzących zmian, przede wszystkich technologicznych Jednoznaczne określenie poziomów kwalifikacji dla zawodów kształconych w zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkole policealnej Analiza kwalifikacji w grupach branżowych, poszukiwanie wspólnych: kwalifikacji, jednostek efektów uczenia się oraz umiejętności stanowiących podbudowę dla kształcenia zawodowego

6 Grupowanie zawodów i wyodrębnianie kwalifikacji (2) Cele: Analiza kwalifikacji pod kątem rzeczywistych potrzeb pracodawców (wyodrębnianie kwalifikacji, konsultacje społeczne, recenzje) Poprawa zatrudnialności absolwentów kształcenia zawodowego: indywidualizacja ścieżek kariery kolekcjonowanie kwalifikacji: w obrębie zawodu (wspólne kwalifikacje dla poziomu zasadniczej szkoły zawodowej i technikum) w innych zawodach (kwalifikacji wspólnych dla zawodów zbliżonych nie trzeba ponownie potwierdzać)

7 Grupowanie zawodów i wyodrębnianie kwalifikacji (3)

8 Pojęcia Kwalifikacje wyodrębniony w danym zawodzie zestaw zakładanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza dyplom lub certyfikat wydany przez uprawnioną instytucję po zdaniu egzaminu Efekty uczenia się precyzyjny opis tego, co uczeń uczestniczący w procesie kształcenia wie, rozumie i potrafi wykonać, nie później niż pod koniec danego etapu edukacyjnego, po opanowaniu wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych właściwych dla danej kwalifikacji Jednostka efektów uczenia się składnik kwalifikacji, będący spójnym zbiorem wiadomości i umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych. Kwalifikacja składa się z kilku jednostek efektów kształcenia, które mogą podlegać ocenie

9 Założenia przyjęte przez zespół wyodrębniane, rozłączne kwalifikacje zawodowe wystarczają do uzyskania zatrudnienia na co najmniej jednym stanowisku kwalifikacje są wyodrębniane zgodnie z określonym przez eksperta kryterium jednostki efektów uczenia się wyodrębniane są ze względu na rodzaj lub sposób wykonywania czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończących się produktem, usługą lub decyzją; jednostka efektów uczenia się musi być obserwowalna, mierzalna.

10 Proces wyodrębniania kwalifikacji w zawodzie (1)

11 Proces wyodrębniania kwalifikacji w zawodzie Analizie poddano 206 zawodów (z 213) z obowiązującej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Zgodnie z zaleceniami Europejskich Ram Kwalifikacji opis każdej kwalifikacji zawiera wykaz niezbędnych umiejętności, koniecznych wiadomości oraz oczekiwanych kompetencji personalnych i społecznych

12 Zawody, dla których została zmieniona nazwa lub zostały połączone i nadano im inną nazwę Zawód dla którego została zmieniona nazwa kucharz małej gastronomii kucharz Zawody, które zostały połączone i nadano im inną nazwę technik organizacji usług gastronomicznych + technik żywienia i gospodarstwa domowego + kucharz = technik żywienia i usług gastronomicznych

13 Zawody w obszarze kształcenia turystycznogastronomicznym (T) dla których ministrem właściwym jest Minister Sportu i Turystyki Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ZSZ): 1. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 2. Kucharz Technikum (T): 1. Kelner 2. Technik hotelarstwa 3. Technik obsługi turystycznej 4. Technik żywienia i usług gastronomicznych Technikum (T) i Szkoła Policealna (SP): 1. Technik turystyki wiejskiej

14 Od kucharza do technika żywienia i usług gastronomicznych kucharz technik żywienia i usług gastronomicznych

15 Struktura opisu kwalifikacji w zawodzie Karta zawodu Karta kwalifikacji zawodowych Jednostki efektów uczenia się Synteza zawodu Mapa kwalifikacji zawodowych i Jednostek efektów uczenia się Wykaz jednostek efektów uczenia się Kompetencje personalne i społeczne Umiejętności Wiadomości/wiedza

16 Karta zawodu w zawodzie kucharz

17 Karta kwalifikacji zawodowych w zawodzie kucharz

18 Jednostki efektów uczenia się w zawodzie kucharz

19 Struktura podstawy programowej kształcenia w zawodzie 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS) 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodu w ramach obszaru kształcenia (PKZ) 3) efekty kształcenia właściwe dla zawodu, opisane w kwalifikacjach wyodrębnionych w tym zawodzie 3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 5. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA, OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

20 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie KUCHARZ

21 1 CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przechowywanie żywności 2) sporządzanie potraw i napojów 3) ekspedycja potraw i napojów

22 2 EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych, niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS) 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystycznogastronomicznego PKZ(T.c) 3) efekty kształcenia właściwe dla zawodu kucharz opisane w wyodrębnionej kwalifikacji: T.6 Sporządzanie potraw i napojów Opisy kwalifikacji znajdują się w części II.

23 EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) Uczeń: 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią 2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce 3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych 5) identyfikuje zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy

24 EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW BHP (cd.) 6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka 7) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych 8) stosuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 9) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia 11) określa przyczyny i objawy stresu oraz stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem.

25 EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW PDG Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG) Uczeń: 1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej 2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych oraz prawa podatkowego i prawa autorskiego 3) stosuje przepisy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej 4) rozróżnia firmy i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi 5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży

26 EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW PDG (cd.) 6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży 7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej 8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej 9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej 10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej 11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

27 EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW JOZ Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ) Uczeń: 1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiających realizację zadań zawodowych 2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka 3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych 4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy 5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

28 EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW KPS Kompetencje personalne i społeczne (KPS) Uczeń: 1) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań 2) przewiduje skutki podejmowanych działań 3) współpracuje w zespole 4) przestrzega zasad kultury oraz etyki 5) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 6) jest otwarty na zmiany 7) potrafi radzić sobie ze stresem 8) przestrzega tajemnicy zawodowej.

29 2) EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA T PKZ(T.c) PKZ (T.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych Uczeń: 1) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej 2) rozróżnia typowe części maszyn oraz zespoły maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej 3) rozróżnia sprzęt i urządzenia stosowane w produkcji gastronomicznej 4) rozpoznaje instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych

30 2) EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA T PKZ(T.c) (cd.) 5) rozróżnia surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze w produkcji gastronomicznej 6) stosuje zasady racjonalnego wykorzystania surowców 7) stosuje zasady gospodarki odpadami 8) stosuje zasady racjonalnego żywienia 9) wykonuje czynności związane z pobieraniem, zabezpieczaniem i przechowywaniem próbek kontrolnych żywności 10) określa zagrożenia, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności.

31 3) EFEKTY KSZTAŁCENIA WŁAŚCIWE DLA ZAWODU T.6 (1) T.6 Sporządzanie potraw i napojów 1. Przechowywanie żywności Uczeń: 1) ocenia żywność pod względem towaroznawczym 2) klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej 3) stosuje zasady oceny jakościowej żywności 4) dobiera warunki do przechowywania żywności 5) rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żywności 6) rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 7) dobiera metody utrwalania żywności 8) rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych 9) użytkuje urządzenia do przechowywania żywności.

32 3) EFEKTY KSZTAŁCENIA WŁAŚCIWE DLA ZAWODU T.6 (2) T.6 Sporządzanie potraw i napojów 2. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów Uczeń: 1) określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń, w organizacji pracy zakładu gastronomicznego 2) rozróżnia i stosuje procedury zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 3) stosuje receptury gastronomiczne 4) rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów 5) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów 6) sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje 7) stosuje zasady racjonalnej gospodarki żywnością

33 3) EFEKTY KSZTAŁCENIA WŁAŚCIWE DLA ZAWODU T.6 (2 cd.) 8) rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów 9) rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów 10) użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów 11) ocenia organoleptycznie żywność 12) dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów 13) porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje 14) monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z zasadami GHP (Good Hygiene Practice), GMP (Good Manufacturing Practice) i HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

34 3 WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE zalecane wyposażenie Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie kucharz powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne: 1) pracownia podstaw żywienia wyposażona w:..; 2) pracownia technologii gastronomicznej, w której zorganizowane jest stanowisko do sporządzania potraw i napojów (jedno stanowisko dla dwóch- trzech uczniów) wyposażone w:..

35 3 WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE zalecane wyposażenie (cd.) 3) warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska: a) stanowisko do obróbki wstępnej brudnej (jedno stanowisko dla sześciu uczniów) wyposażone w:.; b) stanowisko do obróbki wstępnej czystej (jedno stanowisko dla sześciu uczniów) wyposażone w:.; c) stanowisko produkcji potraw z mięsa (jedno stanowisko dla sześciu uczniów) wyposażone w: ; d) stanowisko produkcji ciast (jedno stanowisko dla sześciu uczniów) wyposażone w:.; e) stanowisko do obróbki cieplnej (jedno stanowisko dla sześciu uczniów) wyposażone w: ; f) stanowisko do ekspedycji potraw i napojów (jedno stanowisko dla sześciu uczniów) wyposażone w:..; g) stanowisko zmywania naczyń (jedno stanowisko dla sześciu uczniów) wyposażone w:.

36 4 MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1) Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego 300 godz. T.6 Sporządzanie potraw i napojów 650 godz. 1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia i kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

37 5 MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz (po potwierdzeniu kwalifikacji T.6 Sporządzanie potraw i napojów) może uzyskać dyplom technika żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo: kwalifikacji T.13 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

38 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

39 1 CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) ocenianie żywności pod względem towaroznawczym oraz jej przechowywanie 2) sporządzanie, ocena organoleptyczna i ekspedycja potraw i napojów 3) planowanie, analizowanie i modyfikowanie sposobu żywienia 4) planowanie, nadzorowanie i rozliczanie produkcji gastronomicznej 5) planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych.

40 2 EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia, wspólne dla wszystkich zawodów 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego PKZ(T.c) i PKZ(T.h ) 3) efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach: T.6 Sporządzanie potraw i napojów T.13 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Opisy kwalifikacji znajdują się w części II.

41 1) EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW OMZ (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (dla zawodów wymagających posiadania wykształcenia średniego wymagane w technikum i szkole policealnej) Uczeń: 1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań 2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań 3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań 4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań 5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy 6) komunikuje się ze współpracownikami.

42 2) EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA T PKZ(T.h) PKZ(T.h) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Uczeń: 1) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej 2) rozróżnia typowe części maszyn oraz zespoły maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej 3) rozróżnia sprzęt i urządzenia stosowane w produkcji gastronomicznej 4) rozpoznaje instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych 5) rozróżnia surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze w produkcji gastronomicznej 6) stosuje zasady racjonalnego wykorzystania surowców

43 2) EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA T PKZ(T.h) (cd.) 7) stosuje zasady gospodarki odpadami 8) stosuje zasady racjonalnego żywienia 9) wykonuje czynności związane z pobieraniem, zabezpieczaniem i przechowywaniem próbek kontrolnych żywności 10) określa zagrożenia, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności 11) identyfikuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące w żywności podczas procesów technologicznych 12) stosuje zasady organoleptycznej oceny żywności 13) interpretuje wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych 14) rozróżnia systemy zapewniania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 15) interpretuje oznakowania żywności.

44 3) EFEKTY KSZTAŁCENIA WŁAŚCIWE DLA ZAWODU T.6, T.13 (1) T.6 Sporządzanie potraw i napojów T.13 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 1. Planowanie i ocena żywienia Uczeń: 1) wskazuje źródła składników pokarmowych w żywności 2) analizuje przemiany składników pokarmowych w organizmie człowieka 3) stosuje zasady planowania żywienia 4) planuje posiłki 5) układa jadłospisy 6) stosuje zasady zamienności produktów

45 3) EFEKTY KSZTAŁCENIA WŁAŚCIWE DLA ZAWODU T.13 (1 cd.) 7) stosuje normy żywienia 8) oblicza wartość energetyczną i odżywczą potraw 9) rozróżnia metody oceny sposobów żywienia 10)ocenia jadłospisy i podejmuje działania korygujące zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia 11)korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania, rozliczania i oceny żywienia 12)rozróżnia alternatywne sposoby żywienia 13)identyfikuje zagrożenia zdrowotne wynikające z nieracjonalnego żywienia 14)określa rolę instytucji zajmujących się problematyką żywienia.

46 3) EFEKTY KSZTAŁCENIA WŁAŚCIWE DLA ZAWODU T.13 (2) 2. Organizowanie produkcji gastronomicznej Uczeń: 1) stosuje zasady planowania produkcji potraw i napojów 2) planuje produkcję potraw i napojów 3) ocenia proces produkcji potraw i napojów 4) podejmuje działania korygujące w celu poprawy jakości sporządzanych potraw i napojów oraz ulepszających proces technologiczny 5) rozróżnia rodzaje kart menu

47 3) EFEKTY KSZTAŁCENIA WŁAŚCIWE DLA ZAWODU T.13 (2 cd.) 6) opracowuje karty menu 7) oblicza zapotrzebowanie na surowce i półprodukty 8) sporządza kalkulację cen potraw i napojów 9) opracowuje receptury gastronomiczne 10)korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania produkcji gastronomicznej.

48 3) EFEKTY KSZTAŁCENIA WŁAŚCIWE DLA ZAWODU T.13 (3) 3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych Uczeń: 1) klasyfikuje usługi gastronomiczne 2) przygotowuje oferty usług gastronomicznych 3) organizuje promocję usług gastronomicznych 4) prowadzi sprzedaż usług gastronomicznych 5) kalkuluje koszty organizacji usług gastronomicznych 6) planuje przebieg usługi zgodnie z życzeniem zleceniodawcy

49 3) EFEKTY KSZTAŁCENIA WŁAŚCIWE DLA ZAWODU T.13 (3 cd.) 7) dobiera metody i techniki obsługi do rodzaju usług 8) przygotowuje miejsca do wykonania usług gastronomicznych 9) rozróżnia zastawę i bieliznę stołową 10)dobiera urządzenia i sprzęt do wykonania usługi gastronomicznej 11)użytkuje sprzęt i urządzenia do wykonania usług gastronomicznych 12)wykonuje czynności porządkowe, rozlicza sprzęt, zastawę i bieliznę stołową po wykonaniu usługi 13)korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania usług gastronomicznych.

50 3 WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE zalecane wyposażenie Szkoła realizująca kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne: 1) pracownia technologii gastronomicznej wyposażona w:.. 2) pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej wyposażona w:.. 3) pracownia obsługi gości wyposażona w:. 4) warsztaty wyposażone w stanowiska spełniające wymogi przepisów sanitarno-epidemiologicznych obowiązujące w zakładach produkujących żywność:

51 3 WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE zalecane wyposażenie (cd.) 4) warsztaty wyposażone w stanowiska spełniające wymogi przepisów sanitarno-epidemiologicznych obowiązujące w zakładach produkujących żywność: a) stanowisko do mycia rąk wyposażone zgodnie z zasadami GHP i HACCP; b) stanowisko do obróbki wstępnej brudnej (jedno stanowisko dla sześciu uczniów) wyposażone w: zlewozmywak, stoły oraz komplet naczyń i drobnego sprzętu kuchennego, płuczkoobieraczkę i urządzenie do dezynfekcji jaj; c) stanowisko do obróbki wstępnej czystej (jedno stanowisko dla sześciu uczniów) wyposażone w: zlewozmywak, stoły oraz komplet naczyń i drobnego sprzętu kuchennego, urządzenia do rozdrabniania warzyw i owoców oraz urządzenia chłodnicze;

52 3 WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE zalecane wyposażenie (cd.) d) stanowisko do produkcji potraw z mięsa (jedno stanowisko dla sześciu uczniów) wyposażone w: zlewozmywak, stoły oraz komplet naczyń i drobnego sprzętu kuchennego, urządzenia do rozdrabniania mięsa i urządzenia chłodnicze; e) stanowisko do produkcji ciast (jedno stanowisko dla sześciu uczniów) wyposażone w: zlewozmywak, stoły oraz komplet naczyń i drobnego sprzętu kuchennego piec konwekcyjno-parowy, miesiarkę, robot wieloczynnościowy i urządzenia chłodnicze; f) stanowisko do obróbki cieplnej (jedno stanowisko dla sześciu uczniów) wyposażone w: zlewozmywak, stoły oraz komplet naczyń i drobnego sprzętu kuchennego piec konwekcyjno-parowy, taborety podgrzewcze i trzony kuchenne z wyciągami, patelnie elektryczne;

53 3 WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE zalecane wyposażenie (cd.) g) stanowisko do ekspedycji potraw i napojów (jedno stanowisko dla sześciu uczniów) wyposażone w: zlewozmywak, stoły oraz komplet naczyń i drobnego sprzętu kuchennego, wagę, kuchenkę mikrofalową, podgrzewacze do potraw i talerzy; h) stanowisko do mycia naczyń (jedno stanowisko dla sześciu uczniów) wyposażone w: zlewozmywak trzykomorowy, pojemniki na odpadki, maszyna do mycia naczyń, sprzęt i środki myjące, szafki przelotowe.

54 3 WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE praktyka zawodowa Kształcenie praktyczne może odbywać się w pracowniach i warsztatach szkolnych; placówkach kształcenia praktycznego; zakładach gastronomicznych; w których możliwe jest realizowanie zadań zawodowych właściwych dla zawodu: technik żywienia i usług gastronomicznych. Szkoła zobowiązana jest zorganizować praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

55 4 MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1) Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego 380 godz. T.6 Sporządzanie potraw i napojów 650 godz. T.13 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 300 godz. 1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia i kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

56 OD PROJEKTU Podstawy programowej kształcenia w zawodzie DO PROJEKTU Rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

57 Struktura projektu rozporządzenia PROJEKT rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA ZAŁĄCZNIK (CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II, CZĘŚĆ III)

58 Struktura rozporządzenia Część I OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Nazwy obszarów kształcenia Struktura podstawy programowej kształcenia w zawodzie Planowanie kształcenia zawodowego

59 Struktura rozporządzenia Część I Tabela 1. Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia uporządkowane według obszarów kształcenia oraz narastających kodów kwalifikacji w obrębie danego obszaru Nazwa obszaru kształcenia Kod kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację Efekty kształcenia wspólne dla zawodów z uwzględnieniem BHP, PDG, JOZ, KPS

60 Struktura rozporządzenia Część II EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów 2. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia 3. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

61 Struktura rozporządzenia Część II.1 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów opisano w następujących zakresach: (BHP) bezpieczeństwo i higiena pracy (PDG) podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (JOZ) język obcy ukierunkowany zawodowo (KPS) kompetencje personalne i społeczne (OMZ) organizacja pracy w małych zespołach (dotyczy tylko technikum i szkoły policealnej)

62 Struktura rozporządzenia Część II.2 Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia A PKZ(A.a) PKZ(A.ac) PKZ(B.a) PKZ(B.l) B

63 Struktura rozporządzenia Część II.3 Obszar A Obszar B A.1 Wytwarzanie wyrobów ze szkła A.70 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego B.1 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

64 Struktura rozporządzenia Część III OPIS KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH Nazwa zawodu Uporządkowane według: symbol cyfrowy zawodu 1. Cele kształcenia w zawodzie 2. Efekty kształcenia 3. Warunki realizacji kształcenia w zawodzie 4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego 5. Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia, określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Obszarów kształcenia Typów szkół: ZSZ, T, SP Malejących symboli cyfrowych zawodów

65

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE kucharz 512001 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. higienistka stomatologiczna 325102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik prac biurowych 411004 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER, 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY MODUŁ I PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT. B. Nazwa usługi szkoleniowej: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B kurs zawodowy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM * Opracowany, uaktualniony i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Recenzenci: mgr inż. Antoni Czarny mgr inż. Janina Neska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ZAWÓD - Technik handlowiec symbol 522305 PRZEDMIOT - Symulacyjna firma handlowa PROPOZYCJE POMIARU

Bardziej szczegółowo

Broker edukacyjny (242401)

Broker edukacyjny (242401) Broker edukacyjny (242401) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) (333201)

Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) (333201) Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) (333201) Technicy i inny średni personel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy (121101)

Główny księgowy (121101) Główny księgowy (121101) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO

PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO Warszawa 2004 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Szymon Szewrański Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo