Wytyczne 20: Wytwarzanie artykułów farmaceutycznych. Komisja Europejska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne 20: Wytwarzanie artykułów farmaceutycznych. Komisja Europejska"

Transkrypt

1 Wytyczne dotyczące zastępowania i redukcji LZO z rodzajów działalności podlegających Dyrektywie w sprawie emisji LZO z rozpuszczalników (Dyrektywa 1999/13/WE) Wytyczne 20: Wytwarzanie artykułów farmaceutycznych Komisja Europejska

2 Treść 1 Wprowadzenie Podsumowanie zastępowania i redukcji LZO Opis działalności i związanych gałęzi przemysłu Techniczny opis procesu Schemat procesu i związane z nim emisje LZO Opis procesu Wykorzystanie rozpuszczalników, emisje i oddziaływanie na środowisko Stosowane rozpuszczalniki Zużycie rozpuszczalników i poziomy emisji Główne zagadnienia ochrony zdrowia i środowiska Zastępowanie LZO Układy niezawierające LZO Inne środki zapobiegawcze i techniki obniżania emisji LZO Obniżanie Utlenianie termiczne (regeneracyjne / rekuperacyjne) Utlenianie katalityczne (CO) Utlenianie biologiczne Usprawnienia procesów Środki organizacyjne Podsumowanie środków redukcji emisji LZO Przykłady dobrych praktyk Stosowanie skutecznych technologii obniżających Pojawiające się techniki i opracowywane zamienniki Źródła informacji

3 1 Wprowadzenie Niniejsze Wytyczne obejmują działalność wytwarzania artykułów farmaceutycznych wraz z możliwością zastępowania lub redukcji wykorzystywanych LZO oraz wynikających stąd emisji. Tabela 1: Zakres definicji z Dyrektywy Rozpuszczalnikowej Dyrektywa Rozpuszczalnikowa - Zakres definicji (Załącznik I) Działalność ' wytwarzania artykułów farmaceutycznych' jest zdefiniowana jako synteza chemiczna, fermentacja, ekstrakcja, formowanie i wykańczanie artykułów farmaceutycznych oraz jeśli dokonywane w tym samym miejscu, wytwarzania produktów pośrednich. Dyrektywa Rozpuszczalnikowa obejmuje instalacje, w których niniejsza działalność jest prowadzona przy rocznym zużyciu rozpuszczalników organicznych powyżej 50 t. Działalność ta obejmuje podstawową produkcję farmaceutyczną, jak również inne rodzaje działalności mieszczące w sobie formowanie i wykańczanie artykułów farmaceutycznych (dalej - wtórna produkcja farmaceutyczna). Podstawowa produkcja farmaceutyczna to masa artykułów farmaceutycznych, produktów pośrednich służących do wytwarzania lekarstw, a także aktywnych składników farmaceutycznych na drodze syntezy chemicznej, fermentacji i ekstrakcji. Przykładami działalności formowania i wykończania są: fizyczne formowanie i pokrywanie tabletek oraz napełnianie produktów. Dyrektywa Rozpuszczalnikowa stosuje się do produkcji artykułów farmaceutycznych w przypadkach zużycia rozpuszczalnika powyżej 50 ton rocznie. Dyrektywa Rozpuszczalnikowa ustanawia następujące dopuszczalne wartości emisji dla działalności wytwarzania produktów farmaceutycznych: Tabela 2: Dopuszczalne wartości emisji w Dyrektywie Rozpuszczalnikowej Dyrektywa Rozpuszczalnikowa - Dopuszczalne wartości emisji (Załącznik II A - Działalność nr 20) Czynności Próg produkcyjny zużycia rozpuszczalnika [ton/rok] Dopuszczalne wartości emisji w gazach odlotowych [mg C/Nm3] Wartości emisji ulotnej [% wsadu rozpuszczalnika ] Całkowita dopuszczalna wartość emisji [% wsadu rozpuszczalnika] Wytwarzanie a artykułów farmaceutyczn ych > 50 20* Postanowienia specjalne: Nowe instalacje: 5%** Istniejące instalacje: 15%** Nowe instalacje: 5% Istniejące instalacje: 15% * Jeżeli stosuje się techniki, które umożliwiają wtórne wykorzystanie odzyskanego rozpuszczalnika, wówczas dopuszczalne wartości emisji w gazach odlotowych wynoszą 150 mg C/ Nm3. ** Wartość emisji ulotnej nie zawiera rozpuszczalnika sprzedanego jako część produktów lub preparatów w zamkniętym szczelnym pojemniku. 3

4 W miejsce zgodności z powyższymi dopuszczalnymi wartościami emisji, prowadzący instalacje mogą zdecydować się na stosowanie planu redukcji emisji, według specyfikacji podanych w Załączniku II (B) Dyrektywy Rozpuszczalnikowej. Do LZO sklasyfikowanych jako substancje CMR 1 jak również do chlorowcowanych LZO którym przypisuje się kategorie szkodliwości R40 lub R68 2 stosują się specjalne wymagania. Istnieje ogólny obowiązek zastępowania substancji CMR, w stopniu możliwie najwyższym i w możliwie najkrótszym czasie, mniej szkodliwymi substancjami lub preparatami w przypadku przepływu masy >10 g/h dla LZO zaklasyfikowanych jako substancje CMR lub >100 g/h dla chlorowcowanych 3 LZO, przy czym, dla R40, dopuszczalne wartości emisji w gazach odlotowych wynoszą odpowiednio 2 i 20 mg/nm3 i stosują się także do sytuacji korzystania z planu redukcji emisji. W krajowej legislacji można zdefiniować niższe progowe wartości zużycia rozpuszczalników, ostrzejsze dopuszczalne wartości emisji lub inne, dodatkowe wymagania. 2 Podsumowanie zastępowania i redukcji LZO LZO są emitowane z wielu różnych procesów, takich jak syntezy, fermentacja i ekstrakcja, realizowanych jako podstawowa produkcja farmaceutyczna. W toku wtórnej produkcji farmaceutycznej, emisje LZO powstają w procesach mieszania lub granulowania, powlekanie tabletek i napełniania preparatów ciekłych. Najważniejszymi środkami redukującymi zawartość LZO w przemyśle farmaceutycznym są obniżające je technologie Technologie obniżające są najtańszymi środkami redukowania emisji LZO z istniejącego wytwórstwa farmaceutycznego. Rozpuszczalniki (w tym również wartościowe) można odzyskiwać, metodami kondensacji, absorpcji i adsorpcji, ze strumieni odpadów (gazów odlotowych) zawierających wysoki ładunek LZO. Do szerokiego wachlarza różnych rozpuszczalników i/lub w strumieniu gazów odlotowych, w których znajduje się niski lub średni ładunek rozpuszczalnika, stosuje się procesy utleniania termicznego (regeneracyjnego, rekuperacyjnego lub katalitycznego). W przypadku wysokich emisji gazów odlotowych o niskim ładunku LZO najbardziej skuteczne są skrubery biologiczne. Procesy produkcyjne niezawierające rozpuszczalników lub zawierające ich obniżone ilości należy uważać za będące wciąż na etapie rozwojowym, prowadzącym do modyfikacji takich procesów. Ocena nowo wprowadzanych związków powinna jako standard zawierać przeprowadzenie przeglądu rozpuszczalników alternatywnych dla danego procesu. Są także dostępne produkty wodne przydatne do czyszczenia systemów urządzeń wykorzystywanych w szerokim spektrum zastosowań. W celu zredukowania ulotnych emisji LZO powstających w procesach operowania rozpuszczalnikami, ich składowania i mieszania można stosować usprawnienia urządzeń, ekstrakcję powietrzną, a także technologie obniżające typu "końca rury". 1 Substancje CMR - rakotwórcze (R45, R49), mutagenne (R46), lub działające szkodliwie na rozrodczość (R60, R61) 2 Po wdrożeniu Dyrektywy Rozpuszczalnikowej poddano rewizji treść kategorii szkodliwości R - R40. Pierwotny zapis kategorii R40 brzmiał: 'możliwe zagrożenie nieodwracalnymi skutkami'. Nowy zapis to: 'Ograniczone dowody oddziaływań rakotwórczych'. Do 'starej' wersji włączono mutageniczność (kategoria 3). Oddziaływania mutagenne są teraz ujęte odrębnie w kategorii R68: 'możliwe zagrożenie nieodwracalnymi skutkami'. Ta nowa treść oznaczenia szkodliwości nie obejmuje rakotwórczości. 'Nowa' wersja R40 jest więc znacząco mniej restryktywna od wersji starej. Do czasu dostosowania Dyrektywy Rozpuszczalnikowej do tej zmiany, ostateczną decyzję o tym, którą wersję należy zastosować może wydać tylko Europejski Trybunał Sprawiedliwości. 3 Chlorowcowane rozpuszczalniki organiczne są to węglowodory z jednym lub więcej następujących halogenów: fluor, chlor (np. trójchloroetylen), brom (np. bromek n-propylu) lub jod. 4

5 3 Opis działalności i związanych gałęzi przemysłu Na europejski sektor farmaceutyczny składa się ponad firm (jednostek prawnych) [EFPIA 2008] prowadzących szeroki profil działalności, począwszy od badawczo-rozwojowej, poprzez produkcję, aż do marketingowej. Struktura tej gałęzi przemysłu zmienia się także zależnie od kraju odzwierciedlając różne tradycje medyczne, standardy ochrony własności intelektualnej i polityki przemysłowej. W 2006 r., wartość produkcji farmaceutycznej szacowano na 190 miliardów EURO 4 [EFPIA 2008]. Podstawowa działalność farmaceutycznego wytwórstwa obejmuje produkcję aktywnych składników farmaceutycznych W okresie lat , w UE 15 było zarejestrowanych i uprawnionych na podstawie Dyrektywy Rozpuszczalnikowej 730 instalacji wytwarzających artykuły farmaceutyczne [Implementation 2006]. Sektor produkcji farmaceutycznej składa się głównie z bardzo dużych firm zajmujących duże tereny i produkujących wielką liczbę różnych produktów. Jednakże, działają również małe i średnie firm, także takie, które specjalizują się w wytwarzaniu produktów specjalnych. Bardzo dużą liczbę różnych artykułów farmaceutycznych wytwarza się w toku realizacji szerokiego wachlarza różnych procesów produkcyjnych. I mimo, iż ogólna zasada tych procesów (np. synteza chemiczna) może być mniej więcej taka sama, to każdy produkt farmaceutyczny charakteryzuje się własnymi parametrami i warunkami wytwarzania, zapotrzebowaniem katalizatorów, temperaturą, ciśnieniem, rozpuszczalnikami itp. 4 Techniczny opis procesu 4.1 Schemat procesu i związane z nim emisje LZO Emisje LZO następują w trakcie różnych procesów i etapów wytwarzania artykułów farmaceutycznych. W toku produkcji podstawowej, emisje mogą powstawać w procesach ekstrakcji, syntezy chemicznej i fermentacji. Emisje ulotne mogą być wynikiem wycieków z reaktorów, uwolnień z naczyń magazynowych, suszarni i jednostek destylacyjnych, jak również z zaworów, zbiorników, pomp i innych urządzeń (np. wirówek) eksploatowanych w procesach produkcji. Do uwalniania LZO może także prowadzić czyszczenie reaktorów i związanych z nimi urządzeń przy użyciu rozpuszczalników. Źródłami emisji LZO na etapie wtórnej produkcji farmaceutycznej mogą być: magazynowanie produktów pośrednich, mieszanie i zestawianie mieszanin, porcjowanie, granulowanie, formowanie, suszenie, wytwarzanie tabletek (prasowanie i powlekanie), produkcja preparatów ciekłych i aerozolowych. Podobnie jak w produkcji podstawowej, należy tu uwzględniać punktowe i powierzchniowe źródła emisji. Niżej pokazane schematy przepływów materiałowych ilustrują, w uproszczony sposób, procesy produkcyjne i związane z nimi źródła emisji LZO dla następujących procesów prowadzonych w przemyśle farmaceutycznym: ekstrakcja farmaceutycznych produktów pośrednich, procesy fermentacji, procesy syntezy procesach oraz porcjowanie i formowanie: Średnia emisja LZO z procesów produkcji podstawowej waha się pomiędzy 1 i 5% użytego rozpuszczalnika organicznego. Emisje LZO powstające z wtórnych procesów wytwarzania wynoszą 4-10% ilości użytego rozpuszczalnika [informacje uzyskane od firm]. Istnieją prawne ograniczenia dotyczące zawartości pozostałego rozpuszczalnika organicznego 5 w wykończonych produktach (Europejska Farmakopea 6 ). 4.2 Opis procesu TU RYSUNKI 1, 2, 3, i 4 (W OSOBNYM PLIKU) 4 UE 27, Norwegia i Szwajcaria 5 Lotne zanieczyszczenia organiczne 6 5

6 Przemysł farmaceutyczny stosuje LZO jako rozpuszczalniki w szerokim zakresie różnych procesów. Niżej, w kolejnych paragrafach przedstawiono ogólny przegląd procesów objętych Dyrektywą Rozpuszczalnikową, w których stosuje się rozpuszczalniki do wytwarzania artykułów farmaceutycznych. Są to: synteza, fermentacja, ekstrakcja, suszenie, mieszanie, granulowanie, formowanie i powlekanie tabletek, wytwarzanie preparatów ciekłych oraz czyszczenie urządzeń. Synteza Większość aktywnych składników farmaceutycznych tworzy się w procesach syntezy chemicznej. Do procesów tych używa się wielu różnorodnych rozpuszczalników organicznych, które często stosuje się w celu rozpuszczania komponentów lub funkcjonowania jako medium reakcji chemicznych. Różne rodzaje aparatury i urządzeń stosowanych do syntezy chemicznej to reaktory, skraplacze, krystalizatory, wirówki i kolumny destylacyjne. Ogromna różnorodność procesów syntezy chemicznej wymaga obszernego wachlarza różnych rozpuszczalników, takich jak aceton, etanol, toluen, izopropanol, chlorek metylenu. Fermentacja Procesy fermentacji chemicznej obejmują produkcję i wydzielanie (separację) chemikaliów medycznych, takich jak antybiotyki i witaminy, z mikroorganizmów. Do ekstrakcji aktywnych składników farmaceutycznych (np. penicyliny) używa się rozpuszczalników organicznych. Procesy fermentacji odbywają się w naczyniach fermentacyjnych często specjalnie zaprojektowanych dla tego rodzaju procesów. Przemysłowe procesy fermentacyjne można podzielić na dwa główne typy - fermentacja wsadowa i fermentacja ciągła - z różnymi ich kombinacjami i modyfikacjami. Ekstrakcja Ekstrakcję stosuje się w celu oddzielenia chemikaliów organicznych od materiałów roślinnych lub tkanki zwierzęcej w celu wytworzenia artykułów botanicznych i biologicznych. Rozpuszczalniki stosowane do ekstrakcji często odzyskuje się i zawraca do powtórnego użytku. Ekstrakcja może przyjmować wiele różnych form, a dla konkretnego aktywnego składnika farmaceutycznego, specjalne podręczniki lub przewodniki farmaceutyczne (np. GMP 7 lub cgmp 8 ) zawierają przepisy podające rodzaje i ilości stosowanych rozpuszczalników organicznych. Po kilku stopniach oczyszczania wyekstrahowany składnik można wysuszyć, np. suszarce próżniowej, w celu usunięcia rozpuszczalnika. Typowe rozpuszczalniki stosowane w procesach ekstrakcji to etanol, metanol, toluen lub heptan, a procesy te odbywają się w jednostkach destylacyjnych. Ponieważ, w wielu przypadkach, stosuje się układy z pojedynczym rozpuszczalnikiem, często można odzyskać i wtórnie użytkować taki rozpuszczalnik. Wydajność tego etapu zależy od rodzaju rozpuszczalnika i jego lotności. Suszenie 7 Dobra praktyka wytwarzania (good manufacturing practice - GMP). W celu zapewnienia, aby produkty medyczne były wytwarzane spójnie i kontrolowane na zgodność z normami jakości właściwymi z ich zamierzonym użytkowaniem, Unia Europejska określa normy jakości znane jako as dobra praktyka wytwarzania (Dyrektywa Komisji 2003/94/WE ustanawiająca zasady i wytyczne dobrej praktyki wytwarzania w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz produktów leczniczych stosowanych u ludzi, znajdujących się w fazie badań). (http://we.europa.eu/enterprise/artykułów farmaceutycznych /eudralex/vol4_en.htm.. 8 Bieżąca dobra praktyka wytwarzania (current good manufacturing practice). Przepisy dotyczące amerykańskich produktów farmaceutycznych nazywa się "bieżącą" ("current") dobrą praktyką wytwarzania, lub w skrócie -"cgmp" (patrz przypis wyżej). 6

7 Suszenie jest ważnym procesem w produkcji i wykończaniu artykułów farmaceutycznych, w którym redukuje się zawartość rozpuszczalnika do określonego maksymalnego stopnia jego pozostałości. Typowe stosowane techniki suszące to: suszenie bębnowe, suszenie sublimacyjne (kriodeksykacja), suszenie rozpryskowe, suszenie w złożu fluidalnym, a także nagrzewanie mikrofalowe lub w podczerwieni. Mieszanie Rozpuszczalniki organiczne znajdują się zarówno jako aktywny składnik farmaceutyczny w produkcie końcowym (np. w preparatach ciekłych) i jako związek pomocniczy w procesach mieszania. W przypadku stosowania jako związki pomocnicze, rozpuszczalniki muszą zostać usunięte sposobem suszenia. Rozpuszczalniki pełniące funkcję aktywnego składnika farmaceutycznego nie są objęte Dyrektywą Rozpuszczalnikową, natomiast podlegają Dyrektywie ewentualne emisje powstające w trakcie procesów mieszania. Granulowanie Granulowanie jest procesem wytwarzania drobin (granulek) o określonych rozmiarach, składzie i fizycznych własnościach odporności na zgniatanie. Stosuje się różne technologie - systemy wsadowe i ciągłe; w procesach granulowania rozpryskowego i aglutynacji często stosuje się także technologię złoża fluidalnego; do mokrego granulowanie można stosować granulatory pionowe. W niektórych procesach rozpuszczalniki organiczne okazjonalnie stosuje się jako czynnik zraszający. Formowanie i powlekanie tabletek Powlekanie tabletek jest procesem wtórnej produkcji farmaceutycznej, w którym potrzebne są rozpuszczalniki do konkretnych zastosowań. Powlekanie tabletek, w procesach zarówno wsadowych jak i ciągłych, ma miejsce przy końcu procesów wytwarzania środków farmaceutycznych. Mimo, iż większość tabletek powleka się z powodów kosmetycznych lub w celu łatwej identyfikacji artykułu, pełni ono także takie pewne wyspecjalizowane funkcje, jak powlekanie jelitowe, powlekanie zabezpieczające przed wilgocią, powlekanie kontrolujące uwalnianie substancji, powlekanie zapachowe, powlekanie maskujące smak itp. Nowoczesne powłoki tabletek nakłada się zazwyczaj w zamkniętych bębnach obrotowych, w których tabletki są zanurzone w złożu fluidalnym i gorącym powietrzu, które suszy zatomizowaną powłokę po jej natryskaniu na tabletkę. Powłoki nakładane metodą fluidalną można także stosować w procesach ciągłego powlekania tabletek. Przykładami stosowanych rozpuszczalników organicznych są: izopropanol (2-propanol), dichlorometan (DCM, chlorek metylenu), aceton, i etanol. Oprócz rozpuszczalników organicznych, wykorzystuje się także układy rozpuszczalników wodnych i wodno-alkoholowych (np. woda/etanol). Oprócz nakładania powłok, niektóre tabletki powleka się cukrem stanowiącym dla tabletek warstwę ochronną i/lub kosmetyczną. Powłoki cukrowe są rozpuszczalne w wodzie i nie zawierają rozpuszczalników. W porównaniu z błonką powłokową, powlekanie cukrem jest bardziej czasochłonne i powoduje znaczny przyrost wagi tabletek (do 50%). Wytwarzanie preparatów ciekłych Aktywne składniki farmaceutyczne preparatów ciekłych najpierw rozpuszcza się, a następnie reguluje do wymaganego stężenia sposobem kolejnego dopełniania. Podczas preparacji i uzupełniania płynów może zachodzić pewne odparowanie rozpuszczalników organicznych będących częścią danego produktu. 7

8 Czyszczenie urządzeń Utrzymywanie powierzchni wolnych od wszelkich pozostałości jest bardzo ważne w produkcji artykułów farmaceutycznych, a wszelkie używane w tym celu środki czyszczące muszą być zdolne zapewnić dotrzymywania prawnie przewidzianych minimalnych poziomów pozostałości. Firmy farmaceutyczne realizują następujące czynności czyszczenia: - Ręczne czyszczenie za pomocą urządzeń mechanicznych, lub bez nich, - Czyszczenie półautomatyczne, - Procesy automatyczne w myjniach. Można stosować także w pełni zautomatyzowane procesy czyszczenia ze zintegrowanymi systemami czyszczącymi. W celu usunięcia organicznych chemicznych pozostałości z urządzeń produkcyjnych często stosuje się rozpuszczalniki organiczne. 5 Wykorzystanie rozpuszczalników, emisje i oddziaływanie na środowisko 5.1 Stosowane rozpuszczalniki W typowych farmaceutycznych/czystych (nie polimerowych) chemicznych operacjach wsadowych, wykorzystanie rozpuszczalników organicznych stanowi 80-90% zużywanej masy wsadu [Constabela 2007]. Stosuje się je w celu zapewnienia medium, w którym przebiegają reakcje chemiczne, oddzielenia pożądanych produktów chemicznych od produktów niepożądanych oraz uzyskania maksymalnej czystości środków leczniczych. [ESIG] W celu usprawnienia różnych procesów produkcji farmaceutycznej stosuje się liczne i różnorodne rozpuszczalniki. Ogólnie, w produkcji farmaceutycznej stosuje ponad 40 różnych rozpuszczalników: Alkohole (etanol, metanol, izopropanol, izobutanol) Ketony (aceton, keton metyloizobutylowy (MIBK, 4-metylo-2-pentanon), keton metyloetylowy (MEK, 2- butanon)) Alkany (heksan, heptan, cykloheksan, 2,2,4-trimetylopentan (izooktan)) Węglowodory aromatyczne (toluen, ksylen) Polarne rozpuszczalniki aprotonowe (N,N-dimetyloacetamid (DMA), acetonitryl, N,Ndimetyloformamid (DMF), sulfotlenek dimetylowy, 1,4-dioksan, N-metyolpirolidon, eter dimetylowy glikolu etylenowego, dieter dimetylowy glikolu etylenowego, trieter dimetylowy glikolu etylenowego) Estry (octan butylu, octan etylu, octan izopropylu) Etery (tetrahydrofuran (THF), eter metylo-tert-butylowy (MTBE)) Węglowodory chlorowane (chlorometan, dichlorometan, trichlorometan (chloroform), 1,2-dichloroetan) 8

9 Decyzja, które rozpuszczalniki należy zastosować zależy od parametrów procesów produkcyjnych, które mają być spełnione. W przypadku większości procesów, rodzaj i ilość rozpuszczalnika podają podręczniki farmaceutyczne (np. GMP), w celu uzyskania końcowego produktu o wymaganej jakości (np. w przypadku ekstrakcji, zmiana rozpuszczalnika może skutkować różnymi produktami ekstrakcji.) Rozpuszczalnikiem najpowszechniej stosowanym w procesach czyszczenia jest metanol, ale często stosuje się także inne, takie jak aceton, dimetyloformamid i octan etylu. W wielu procesach syntezy, w celu uniknięcia zanieczyszczeń, do czyszczenia urządzeń stosuje się tan sam rozpuszczalnik, co w procesie produkcji. 5.2 Zużycie rozpuszczalników i poziomy emisji W ciągu ostatnich lat obserwuje się ogólny wzrost zużycia rozpuszczalników przez sektor farmaceutyczny: z każdym rokiem na europejskim rynku widoczny jest stały wzrost zapotrzebowania na rozpuszczalniki. [ESIG] Bieżące zapotrzebowanie na rozpuszczalniki w przemyśle farmaceutycznym wynosi około 9 % (około 400 kt) całkowitego zużycia rozpuszczalników w Europie [ESIG]. W 2000 r., emisje NMLZO 9 szacowano na 54,2 kt, co stanowi około 0.5% całkowitej emisji NMLZO w UE 25. [EGTEI 2005b]. 5.3 Główne zagadnienia ochrony zdrowia i środowiska W produkcji artykułów farmaceutycznych stosuje się obszerny zakres różnych rozpuszczalników w różnorodnych procesach np. syntezy, ekstrakcji, powlekania tabletek. Procesy emisji rozpuszczalników, wraz z emisjami NOx, są, w obecności światła słonecznego, prekursorami powstawania przyziemnego ozonu. Należy uwzględniać istniejące ograniczenia dotyczące pracy na stanowiskach roboczych. Emisje LZO do powietrza mogą powstawać: - ze składowania rozpuszczalników, - z podstawowych procesów produkcji farmaceutycznej (np. ekstrakcja, synteza, fermentacja), - z procesów wtórnej produkcji farmaceutycznej (granulowanie, suszenie, powlekanie tabletek), - z operacji czyszczenie w procesach podstawowej i wtórnej produkcji farmaceutycznej. Także rozlewy i wycieki z miejsc składowania mogą być przyczyną emisji do gruntu i wód gruntowych. W podstawowych procesach produkcji farmaceutycznej (głównie w procesach syntezy) specjalnej uwagi wymagają rozpuszczalniki chlorowcowane - 1,2-dichloroetan, chlorometan, dichlorometan i trichlorometan. Rozpuszczalnik 1,2-dichloroetan jest sklasyfikowany jako substancja CMR kategorii 2 (R45, rakotwórcza). Istnieją pewne ograniczone dowody oddziaływań rakotwórczych chlorometanu, dichlorometanu i trichlorometanu (chloroformu) (sklasyfikowanych jako substancje R40). Oprócz tego, chlorometan i trichlorometan mogą powodować poważne szkodliwe skutki zdrowotne w wyniku przedłużonej ekspozycji poprzez wdychanie. 9 LZO nie zawierające metanu 9

10 5 Zastępowanie LZO W poniższych działach opisano potencjalne zamienniki LZO (stosowanie układów nie zawierających LZO oraz o obniżonej zawartości LZO). Przedstawiono w nich odnośne technologie aplikacyjne i/lub specjalne warunki, jak również zalety i wady w porównaniu z systemami wykorzystującymi rozpuszczalniki o wysokiej zawartości LZO. Wytwarzanie artykułów farmaceutycznych prowadzi się w procesach podlegających ścisłej kontroli. W zasadzie, nie jest możliwa modyfikacja procesu po opracowaniu i legalizacji nowych produktów, a jeżeli w ogóle jest możliwa, to jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Wybór zastosowania rozpuszczalników w procesach wytwarzania jest określony w zalegalizowanych opisach procesów. Dlatego istotne jest, aby już w fazie opracowania nowych produktów poświęcić należytą uwagę zastosowaniu alternatywnych układów (np. roztworów) nie zawierających LZO i/lub o obniżonej zawartości LZO. 6.1 Układy niezawierające LZO W tym dziale opisano alternatywne sposoby pełnego zastępowania stosowanych produktów zawierających LZO produktami lub układami bez zawartości LZO Przechodzenie z rozpuszczalników lub procesów na niezawierające LZO Podstawowa produkcja artykułów farmaceutycznych obejmuje szeroki zakres różnych procesów, rozpuszczalników i warunków procesowych. Parametry procesów wytwarzania i specjalne warunki dla danego aktywnego składnika lub produktu farmaceutycznego są przepisane w specjalnych podręcznikach lub przewodnikach farmaceutycznych (GMP 8 albo w innych podręcznikach). Jakość i czystość produktu będzie zależała od rodzaju i ilości użytego rozpuszczalnika. Jednakże ostatnio, prowadzi się wzmożone prace nad rozwinięciem nowych lub usprawnionych procesów ekstrakcji i syntezy, które zaprojektowano w celu uniknięcia stosowania rozpuszczalników organicznych. Dostępne są przewodniki dotyczące wyboru rozpuszczalników, które pomagają wytwórcom w wyborze bezrozpuszczalnikowych LZO lub o niskiej ich zawartości, albo rozpuszczalników mniej szkodliwych (patrz dział [BREF 2006 OFC]). W technicznej literaturze przedmiotu znajdują się odsyłacze do szerokiego zakresu alternatywnych procesów (np. syntez niezawierających rozpuszczalników 10 ). Do rozpuszczalników konwencjonalnych w licznych zastosowaniach, takich jak: ekstrakcja i oczyszczanie specjalnych chemikaliów i stosowanych produktów naturalnych jako środek alternatywny szeroko stosuje się nadkrytyczny dwutlenek węgla. Jest on także coraz bardziej intensywnie wykorzystywany jako rozpuszczalnik do procesów syntezy [Green Chemistry 2008]. Główne zalety nadkrytycznego CO2 polegają na tym, że jest on nietoksyczny, niepalny, poddaje się recyklingowi i jest tańszy od rozpuszczalników konwencjonalnych. Nadkrytyczny CO2 szczególnie nadaje się do ekstrakcji substancji niepolarnych, ponieważ substancje niepolarne, podobnie jak substancje wielkocząsteczkowe, źle rozpuszczają się w CO2 i dlatego, nadkrytyczny CO2 nie jest dla nich odpowiednim rozpuszczalnikiem. W przypadku takich substancji potrzebny jest dodatek rozpuszczalników do katalitycznego utleniania (np. zawierających LZO). [Uhde 2008] W przypadku istniejących technologii zastępowanie rozpuszczalników organicznych jest ograniczone wymaganiami procesów technologicznych, patentami, a - w szczególności - legalizacją artykułów farmaceutycznych. 10 Syntezy niezawierające rozpuszczalników organicznych (Green Chemistry - Zielona Chemia), Koichi Tanaka, Wiley-VCH, maj

11 Dlatego możliwości zastępowania należy dokładnie rozpatrywać na zasadzie badania poszczególnych przypadków. Wybór i ocena rozpuszczalnika, który ma być zastosowany odbywa się na etapie badawczo - rozwojowym nowej technologii. Dlatego istotne jest, aby już w fazie opracowania nowego produktu poświęcać należytą uwagę zastosowaniu rozpuszczalników nie zawierających LZO i/lub o obniżonej zawartości LZO, w celu uniknięcia emisji LZO w przyszłości. Na przykład, syntezę chemiczną wykorzystującą rozpuszczalniki organiczne można zastąpić enzymatyczną syntezą prowadzoną w roztworze wodnym Stosowanie wodnych układów czyszczących Argumenty przemawiające za przejściem z układów rozpuszczalnikowych na wodne czyszczenie aparatury po zakończeniu etapu produkcji aktywnych składników farmaceutycznych to: względnie wysoki koszt rozpuszczalnika organicznego, trudności związane z jego składowaniem i unieszkodliwianiem; rosnące presje regulacyjne; niewydajność i często nieskuteczność procesów opartych na takich rozpuszczalnikach oraz ogólna ekonomika procesowa. [Goliath] Wybór najbardziej odpowiedniego procesu czyszczenia zależy od specyfiki parametrów stosowanych w procesach produkcyjnych. W wielu przypadkach, przejście z czyszczenia rozpuszczalnikowego na wodne jest możliwe tylko pod warunkiem zrealizowania odpowiednich inwestycji i modyfikacji, przy których projektowaniu i legalizacji należy rozważyć szczegółowe zagadnienia dotyczące procesów czyszczenia. [Goliath], [Borer 2008] Wodne układy czyszczące są najbardziej wydajne w formie technologii czyszczenia na miejscu (CIP - Cleaning-in-Place), czyli systemu specjalnie zaprojektowanego dla danej instalacji w celu automatycznego czyszczenia urządzeń podlegających czyszczeniu (np. autoklawów) bez wykonywania na nich poważniejszych prac demontażowych, czy montażowych. Cały system urządzeń czyszczących jest wtedy częścią tej instalacji. Ponieważ jednak wiele instalacji nie jest wyposażanych w takie specjalne urządzenia czyszczące, to przechodzenie z systemów rozpuszczalnikowych na układy wodne często wiąże się z wysokimi kosztami inwestycyjnymi. Jednakże, z drugiej strony, czas czyszczenia w systemach wodnych jest znacznie krótszy niż po produktach rozpuszczalnikowych. Tak więc, zwłaszcza w przypadku procesów wsadowych, okresy przestoju mogą ulec znacznemu skróceniu. [Borer 2008] Systemy wodne są dostępne także dla procesów produkcji i powlekania tabletek i na przykład, w przypadku zmiany produktu, należy przeczyścić różne stemple tabletkarki i do takich czynności istnieją specjalne mechaniczne myjki, które wykonują całość potrzebnego czyszczenia po produktach wodnych [Borer 2008]. Aktualne praktyki czyszczące oraz zagadnienia, które należy przy tym uwzględniać podaje wszechstronny przeglądowy artykuł opublikowanych przez [Verghese 2003]. Opisano w nim także doświadczenia użytkowników dotyczące przechodzenia z czyszczenia rozpuszczalnikowego na wodne w wytwarzaniu różnych aktywnych składników farmaceutycznych Powlekanie tabletek powłokami o obniżonej zawartości rozpuszczalnika Dla wielu procesów przemysłu farmaceutycznego są dostępne roztwory czyszczące odpowiednio dostosowane i niezawierające LZO. Stale rośnie zastosowanie układów nie zawierających rozpuszczalników do powlekania tabletek. Wybór systemu powłoki zależy od własności tabletek, które mają być powlekane. Układy wodne są najbardziej powszechnym alternatywnym sposobem dla systemów rozpuszczalnikowych. 11

12 Niezawierające rozpuszczalników układy powlekające są dobrze poznane, ale nie wszystkie z nich są odpowiednie do wszystkich zastosowań. Układów wodnych nie można bowiem stosować do wszystkich tabletek z przyczyny możliwych interakcji ze składnikami tabletki, np. ciepło i woda mogą zniszczyć niektóre aktywne składniki farmaceutyczne. Ponadto, należy wykazać, że nałożona powłoka będzie w stanie przeciwdziałać rozwojowi drobnoustrojów. Główną zaletą układów wodnych jest to, że nie zawierają one rozpuszczalników, czyli nie są dla nich wymagane środki kontroli LZO. Układy wodne są coraz bardziej tańsze, niż układy rozpuszczalnikowe ponieważ cena rozpuszczalników wiąże się z cenami ropy naftowej. Oprócz układów wodnych stosowane są także różne inne techniki powlekanie, jak niżej:? Powlekanie proszkowe? Powlekanie substancjami topliwymi? Powlekanie natryskiem płynu nadkrytycznego (CO2) Podobnie jak w powlekaniu wodnym, odpowiedniość tych układów zależy od specyfiki wymagań dotyczących powłoki i tabletek. 7 Inne środki zapobiegawcze i techniki obniżania emisji LZO Jeżeli, w celu zredukowania emisji LZO nie jest możliwe zastąpienie LZO w myśl opisów podanych wyżej w dziale 6, można zastosować środki zapobiegawcze, usprawnienia procesów oraz techniki obniżające ich emisje. W sektorze farmaceutycznym stosuje się w tym celu następujące środki: 7.1 Obniżanie Technologie obniżające i usprawnienia procesów są najważniejszymi środkami redukcji LZO w przemyśle farmaceutycznym. Ich wielkie znaczenie wynika z różnorodności procesów oraz różnych rodzajów i ilości powstających emisji LZO. Wybór odpowiednich środków obniżających zależy w większym stopniu od parametrów procesu, takich jak prędkość, stężenie i stałość przepływu, aniżeli koszty ekonomiczne danego środka i/lub podejścia. W wielu przypadkach, najlepsze wyniki dla zakładu produkcji farmaceutycznej daje kombinacja różnych środków obniżających. W przypadku wychwytywania i odzysku i wtórnego użytku wartościowych rozpuszczalników zawierających LZO, najlepsze możliwości dają takie środki jak kondensacja, absorpcja i adsorpcja, zaś techniki utleniania, które niszczą LZO, stosuje się powszechnie w przypadku procesów o dużej zmienności rozpuszczalników oraz stężeń lub objętości gazów odlotowych Kondensacja Kondensacja test jest techniką względnie niedrogą (za wyjątkiem kondensacji kriogenicznej z zastosowaniem ciekłego azotu) i prostą, która nadaje się do wysokich stężeń na wejściu, a także umożliwia odzysk i wtórne użytkowanie rozpuszczalników [BREF LLZO]. Kondensację LZO ze strumienia gazu można zrealizować albo poprzez podwyższenie ciśnienia, albo - bardziej powszechnie - obniżenie temperatury strumienia gazu. Zależnie od charakterystyki par LZO, można stosować różnego rodzaju wymienniki ciepła: chłodzone skraplacze (patrz także dział 12

13 niżej), skrobakowe wymienniki ciepła lub baterie skraplaczy. Ogólnie, w celu redukcji tworzenia się odcieków należy preferować pośrednie systemy chłodzące. Kondensacja kriogeniczna (kondensacja w niskiej temperaturze) W porównaniu do konwencjonalnych metod kondensacji, w których często stosuje się wodę jako czynnik chłodzący, w przypadku kondensacji kriogenicznej stosuje się chłodziwa takie jak azot w celu osiągnięcia bardzo niskich temperatur (np. w przypadku azotu -120 C). Kondensacja kriogeniczna jest stosowana zwłaszcza w celu odzyskania chlorowcowanych lub innych wartościowych rozpuszczalników. Zazwyczaj, wydajność kondensacji kriogenicznej przekracza 99% zapewniając w ten sposób bardzo wysoki stopień redukcji emisji LZO. Jest to także proces bardzo wszechstronny. Ponieważ na proces kondensacji ma wpływ ciśnieniem par związku, który ma być wyreparowany, regulowanie warunków eksploatacyjnych urządzeń skraplających umożliwia objęcie nim obszernego zakresu stężeń i związków stosowanych w przemyśle farmaceutycznym. W przypadku kondensacji kriogenicznej, natężenie przepływu (gazów odlotowych) może zmieniać się w granicach od 10 do 3000 m 3 /h. Minimalny ładunek LZO powinien wynosić powyżej 20 g LZO/Nm 3, a ciśnienie od 20 mbar do 6 bar [BREF LLZO, PanGas, Glatt]. Dlatego, kondensacja kriogeniczna jest odpowiednia dla niskich przepływów i wysokich stężeń. Różnicując temperatury chłodzenia można odzyskiwać różne rodzaje rozpuszczalników. W porównaniu do alternatywnych technologii obniżających, jednostki krio-kondensacyjne charakteryzują się zwartą budową, a ich nowsze projekty wykazują tendencję do mobilności (przemieszczania jednostki po zakładzie). Projekt takiego systemu minimalizuje liczbę części ruchomych, zmniejszając w ten sposób potrzeby konserwacji i napraw [PRAXAIR]. W skraplaczach kondensacyjnych dla przemysłu farmaceutycznego, jako czynnik chłodzący często stosuje się ciekły azot (< C). koszty inwestycyjne wahają się od EURO do ponad 2 milionów EURO. Technika ta jest szczególnie użyteczna do odzyskiwania chlorowanych lub innych wartościowych rozpuszczalników, które często wtórnie stosuje się tych samych lub innych procesów. Koszty eksploatacyjne zależą od zastosowanego gazu chłodzącego; koszt ciekłego azotu wynosi około Euro centów/l. Ponieważ azot nie wchodzi w kontakt z gazami odlotowymi, może być zastosowany ponownie do innych procesów w tym samym zakładzie produkcji farmaceutycznej. Wtórne użycie lub recykling rozpuszczalników Możliwość wtórnego wykorzystania odzyskanego rozpuszczalnika w tym samym lub innych procesach farmaceutycznej ekstrakcji zależy od konkretnego procesu i stosowanego układu rozpuszczalnika. Ogólnie, najlepiej jest odzyskiwać i wtórnie użytkować rozpuszczalniki w tych samych procesach, ale nie zawsze jest o możliwe i dozwolone (niektóre procesy wymagają "dziewiczego rozpuszczalnika"). Na przykład, etanol może pochłaniać odory ekstrahowanego ośrodka i dlatego jego dalsze wykorzystywanie jest często ograniczone. W takich przypadkach, po zakończeniu procesu odzysku, należy przeprowadzić recykling rozpuszczalnika poza instalacją. Recykling rozpuszczalników może odbywać się albo na miejscu, albo na zewnątrz zakładu. Instalacje o wyższym zużyciu rozpuszczalnika są zazwyczaj wyposażane we własne zintegrowane urządzenia do odzyskiwania i destylacji rozpuszczalników. Zewnętrzny recykling odbywa się w wyspecjalizowanych firmach posiadających własne urządzenia do recyklingu umożliwiające odbieranie, oczyszczanie i destylację rozpuszczalników. Odzyskany rozpuszczalnik może być albo wtórnie użyty przez firmę zlecającą odzysk, albo przekazany do innych zastosowań. Rozpuszczalniki z recyklingu często stosuje się jako środki czyszczące. Ich koszt wynosi około jedną trzecią dziewiczego rozpuszczalnika - zależnie od jego jakości (np. prawie bez zanieczyszczeń) i rodzaju (np. bardzo drogi rozpuszczalnik); firmy prowadzące recykling mogą nawet płacić za zużyte rozpuszczalniki. [Remondis 2008] 13

14 7.1.2 Adsorpcja W trakcie adsorpcji, LZO jest usuwany ze strumienia gazu i gromadzi na powierzchni materiału stałego. Najpowszechniej stosowanym medium adsorpcyjnym jest węgiel aktywny (patrz niżej). Niezbędna jest okresowa regeneracja adsorbentów w celu zapewnienia ich wydajnego funkcjonowania i odzyskiwania LZO. Oprócz węgla aktywnego, można stosować także żel krzemionkowy, aktywowany tlenek glinu i zeolity na sitach molekularnych. [BREF LLZO]. Filtry z węglem aktywnym Powietrze z ładunkiem LZO jest przepuszczane przez filtr zawierający węgiel aktywny do czasu nasycenia go, a następnie wkład węgla aktywnego musi być poddany regeneracji na drodze ogrzewania (często jako paliwo stosuje się właśnie ów zdesorbowany LZO). Instalacja jest zazwyczaj wyposażona w dwa równoległe filtry w celu uniknięcia przestoju podczas regenerowania jednego z nich. Węgiel aktywowany jest tanim środkiem odzyskiwania rozpuszczalników. Wykonane zeń filtry są bardzo wydajne dla wysokich natężeń przepływu i niskich - do średnich - stężeń. Gaz musi być poddany wstępnej obróbce np. ogrzany do założonej temperatury, przy określonej wilgotności, w celu zapewnienia wydajnej operacji. Stopień odzysku na filtrach z węglem aktywnym waha się w granicach 95-99,99%. Adsorbery węglowe, których nie można już zregenerować, wykorzystuje się do pochłaniania odorów i w procesach nieciągłych, w których całkowite roczne emisje LZO wynoszą poniżej około 20 ton. W tabeli niżej podano niektóre liczby określające warunki eksploatacyjne filtrów z węglem aktywnym [BREF LLZO]: Tabela 3: Warunki eksploatacyjne filtrów z węglem aktywnym [BREF LLZO] Adsorpcja regeneracyjna Adsorpcja nie regeneracyjna Natężenie przepływu > m3/h 10 - >1000 m3/h Ładunek 0,01-10 g LZO/m ,2g LZO/m3 Ciśnienie 1-20 atm Absorpcja W przypadku technologii absorpcyjnej, LZO usuwa się ze strumienia gazu, metodą transferu mas, do płynu płuczącego (np. woda, wodorotlenek sodu, kwas). Metoda ta jest szczególnie odpowiednia dla wysokich stężeń LZO i może zapewnić wydajność usuwania do 99%. Wynikową mieszaninę (absorbent plus LZO) można oczyścić poprzez destylację lub odgazowanie w celu odzyskania rozpuszczalników do ich dalszego wykorzystania. 7.2 Utlenianie termiczne (regeneracyjne i rekuperatywne) W ciągłym użyciu są dwa rodzaje termicznych utleniaczy służących do niszczenia LZO - regeneracyjne i rekuperatywne. Regeneracyjne utlenianie może być bardziej wydajne niż rekuperatywne utlenianie termiczne, ponieważ wykorzystuje ono odzyskaną energię do wstępnego ogrzania wchodzącego do reakcji procesowego powietrza do temperatury utlenienia (około 800 C). W efekcie, koszty eksploatacyjne są znacznie niższe aniżeli w przypadku systemów utleniania rekuperatywnego. Systemy regeneracyjnego utleniania termicznego są szczególnie wydajne w 14

15 przypadku strumieni o niskim obciążeniu rozpuszczalnikiem, ale ich koszty eksploatacyjne w wysokim stopniu zależą od wydajności wymiennika ciepła. Systemy rekuperatywne stosuje się głównie przy niskich natężeniach przepływu, gdyż przy wyższych natężeniach systemy te nie są wydajne. Systemy regeneracyjnego utleniania termicznego są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym, ponieważ są one względnie niewrażliwe na skład i stężenia rozpuszczalników w powietrzu procesowym. Systemy utleniania termicznego stosuje się do stężeń LZO wynoszących 1-20 g/nm3. Możliwy jest 99,9% współczynniki wydajności utleniania termicznego. Systemy utleniania termicznego wykorzystują wartość kaloryczną strumienia odlotowych LZO i dlatego po fazie podgrzania proces utleniania nie potrzebuje już dodatkowego paliwa. Minimalne stężenie LZO w procesach autotermicznego utleniania wynosi 1-2 g LZO/Nm Utlenianie katalityczne Środkiem odpowiednim do stosowania w przemyśle farmaceutycznym jest katalityczne utlenianie LZO, albowiem metoda utleniania katalitycznego szczególnie nadaje się do przepływów gazów odlotowych o stałym składzie rozpuszczalnika. Zaletą utleniania katalitycznego w porównaniu z utlenianiem termicznym jest przebieg katalizy w niższej temperaturze, co skutkuje obniżeniem zużycia energii. W celu zastosowania utleniania katalitycznego należy przygotować następujące warunki:? Dobrze określona zawartość i skład rozpuszczalnika? Niskie natężenia przepływu? Brak trucizn katalizatora (np. metali ciężkich). Utlenianie katalityczne (np. stosowanie tlenku metalu i metali szlachetnych) można zainicjować już przy temperaturze C. Systemy utleniania katalitycznego można stosować także w połączeniu z technologiami utleniania regeneracyjnego lub rekuperatywnego. Regeneracyjne utlenianie katalityczne ma znaczne zalety ekonomiczne, zwłaszcza w przypadkach niskiego stężenia i małych natężeń przepływu LZO. 7.4 Utlenianie biologiczne Biofiltracja, płukanie biologiczne i bioreaktory niszczą LZO metodą biologicznego utleniania z zastosowaniem tlenowych mikroorganizmów naniesionych na podłoże. Oczyszczanie biologiczne jest szczególnie wydajne przy wysokich natężeniach przepływu i stosunkowo niskim stężeniu rozpuszczalnika. W takim przypadku, koszty eksploatacyjne są znacznie niższe, aniżeli koszty utleniania termicznego. Utlenianie biologiczne jest techniką właściwą dla całego wachlarza (także mieszanin) LZO, np. alkoholi, estrów, amin, ketonów, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych oraz do pewnego stopnia także chlorowcowanych węglowodorów. Inną bardzo ważną zaletą utleniania biologicznego jest to, że neutralizuje ono związki odorowe. 15

16 7.5 Usprawnienia procesów Ulotne emisje LZO mogą powstawać na wszystkich etapach procesów i należy wprowadzać usprawnienia w celu zbierania (za pomocą lokalnych wentylacyjnych okapów wyciągowych) i dalszego oczyszczania lub redukcji par wyciekających z reaktorów oraz zmniejszania powierzchni magazynowych i eksploatacyjnych. Usprawnienia procesów takie jak lokalne wentylacyjne okapy wyciągowe znacznie przyczyniają się do redukcji ulotnych emisji LZO Możliwe jest stosowanie obszernego zakresu najlepszych praktyk i usprawnień procesów w celu ograniczania emisji LZO. Niżej podana lista nie jest bynajmniej wyczerpującą w tym względzie:? Stosowanie odpowiednich technologii natryskiwania w zamkniętych systemach powlekanie tabletek [Schlick 2008] [Process Pharma 2006]? Zbieranie LZO z różnych rozprzestrzenionych źródeł i stosowanie lokalnych wentylacyjnych okapów wyciągowych w celu kontrolowania emisji punktowych i ulotnych? Praca przy wyższych stężeniach w celu zredukowania zużycia rozpuszczalników? Modyfikowanie eksploatacyjnych warunków destylacji (np. destylacja pod normalnym ciśnieniem zamiast destylacji próżniowej)? Podwyższenie wydajności skraplacza (np. zwiększone powierzchnie wymiany ciepła i wydajności chłodzenia)? Stosowanie pomp próżniowych z uszczelnieniem na szlif zamiast pomp próżniowych o pierścieniu cieczowym? Stosowanie zamkniętych filtrów ciśnieniowych lub filtrów próżniowych bardziej szczelnych niż filtry otwarte? Stosowanie suszarek próżniowych o zwiększonej kondensacji rozpuszczalnika? Instalowanie ciśnieniowo próżniowych zaworów nadmiarowych na zbiornikach składowych? Odpowietrzanie powrotne do zbiorników tłocznych podczas masowego napełniania zbiorników składowych? Usprawnianie systemów kolektorów odlotowego powietrza? Stosowanie zamkniętych lub zakrytych systemów mieszania? Stosowanie zamkniętych pojemników do transportu i pośredniego składowania rozpuszczalników? Stosowanie urządzeń do czyszczenie reaktorów i innych urządzeń w systemie zamkniętego obiegu i odbierania cieczy i gazów? Wdrażanie systemów zabezpieczeń szczelności? Lepsza kontrola parametrów reakcji (prędkość podawania, mieszanie, temperatura)? Optymalizacja parametrów procesu Opisane wyżej środki nie tylko pomagają redukować ulotne emisje LZO, ale także, poprzez wydajną ekstrakcja i kontrolę LZO można za ich pomocą uzyskiwać obniżenie emisji odorów. 16

17 7.6 Środki organizacyjne Redukcje emisji LZO można także realizować stosując następujące środki eksploatacyjne:? Wydajna eksploatacja i konserwacja;? Zmniejszanie liczby partii wsadowych z jednoczesnym zwiększeniem objętości wsadu;? Obniżenie ilości składowanych rozpuszczalników. 8 Podsumowanie środków redukcji emisji LZO Tabela niżej przedstawia podsumowania omówionych w rozdziałach 6 i 7 środków zastępowania i redukcji LZO w przemyśle farmaceutycznym Tabela 4: Środki zastępowania i redukcji LZO w przemyśle farmaceutycznym Cele Układy niezawierające LZO Usprawnienia procesów Opis Przejście z rozpuszczalników lub procesów na procesy niezawierające LZO Stosowanie wodnych układów czyszczących Stosowanie powłok tabletek o mniejszej zawartości rozpuszczalnika (np. układy wodne, powlekanie proszkowe, powlekanie klejami topliwymi) Ocena i przegląd możliwych rozpuszczalników w fazie opracowania Wtórne użytkowanie lub recykling odzyskanych rozpuszczalników Instalowanie systemów ekstrakcji wyziewów powietrzem Ekstrakcja rozpuszczalników z przestrzeni składowania i przemieszczania Dobra konserwacja instalacji Technologie obniżające Odzyskiwanie rozpuszczalników metodami: - Adsorpcji - Absorpcji - Kondensacji (np. kondensacji kriogenicznej) Utlenianie termiczne (regeneracyjne lub rekuperatywne) Utlenianie katalityczne Utlenianie biologiczne 9 Przykłady dobrych praktyk 9.1 Stosowanie skutecznych technologii obniżających 17

18 Wielu dostawców technologii obniżających dostosowało zakres swoich produktów do wymagań Dyrektywy Rozpuszczalnikowej. W przemyśle farmaceutycznym szczególnie przydatne są systemy regeneracyjnego utleniania termicznego (np. w powlekaniu tabletek). Niżej podano typowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne: Nominalny przepływ gazów odlotowych: Nm3/h Możliwy zakres stężeń: 0-12 g/nm3 Koszty inwestycyjne: około EURO Zużycie energii elektrycznej w procesach utleniania (wtrysk gazu): <180 kw Moc nominalna dmuchawy: 29 kw Koszty eksploatacyjne w dużym stopniu zależą od cen energii - potrzebnego gazu opałowego i energii elektrycznej. Jeżeli stężenie LZO przekracza 1.6 g/nm3, dodatkowy gaz opałowy nie jest potrzebny do podtrzymywania procesów utleniania i pozostałe koszty eksploatacyjne takiej instalacji zależą tylko od poboru mocy przez dmuchawę (29 kw). [CTP 2008] 10 Pojawiające się techniki i opracowywane zamienniki Obszerny zakres nowych możliwości produkcyjnych oferują nowe procesy biotechnologiczne niestosujące LZO. Prowadzone są badania nad powlekaniem tabletek za pomocą nowych technologii, takich jak utwardzanie światłem, [Bose 2006]. 18

19 11 Źródła informacji [ABPI] Association of the British Farmaceutycznych Przemysłu, UK, personal communication, June 2008, [Alkio] Alkio, M., Oczyszczanie of artykułów farmaceutycznych i nutraceutical związków by sub-and nadkrytycznego chromatography i ekstrakcja, VTT PUBLICATIONS 673, ISBN (soft back ed.), Feb [Boehringer 2008] Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & CO. KG, personal communication, September 2008, [Borer 2008] Dr. Lorenz Egli, divisional head "Pharma", personal communication September 2008, [BOSE 2006] Bose Sagarika, Kelly Brendan, Bogner Robin, Design space for a rozpuszczalnikaless photocurable farmaceutycznych powlekanie [BPI 2008] Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (Federal Association of the Farmaceutycznych Przemysłu), [BREF OFC 2006] UE Commission: Reference Document on Best Available Techniki for the Manufacture of Organicznych Fine Chemikaliów, August [BREF LLZO 2003] UE Commission: Reference Document on Best Available Techniki in the Large Volume Organicznych Chemicznych Przemysłu, February [CIP] Seiberling Dale, A, Clean-in-place for biofarmaceutycznych procesów, Drugs i the Farmaceutycznych Sciences 173, Publisher: CRC Press Inc, ISBN: , ISBN 13: , 2007 [Constabela 2007] David J. C. Constable, Conchita Jimenez-Gonzalez i Richard K. Henderson, Perspective on Rozpuszczalnika Use w przemyśle farmaceutycznym, Organicznych Procesach Research & Development 2007, 11, [CTP 2008] CTP, Chemisch Thermisch Prozesstechnik GmbH, Austria, personal informacja, 2008 [EFPIA 2008] Europejska Federacja Przemysłów i Stowarzyszeń Farmaceutycznych, Przemysł farmaceutyczny w rysunkach, Wydanie z 2008 r., Brussels www. efpia.eu. [EGTEI 2005a] CITEPA, Speciality organicznych chemicznych przemysłu, Final Background Document, 2005 [EGTEI 2005b] CITEPA, Speciality organicznych chemicznych przemysłu, Synopsis Sheet, 2005 [Glatt] Glatt GmbH, personal communication, July 2008, [GOLIATH] /Wodne-czyszczenie-and-rozpuszczalnikasubstitution.html [Green Chemistry 2008] Green Chemistry Centre of Excellence for Przemysłu, download July 2008, [IFC] 19

20 Environmental, Health, i Safety Guidelines for Artykułów farmaceutycznych i Biotechnology Wytwarzających, IFC, EHSGuidelines2007 Ph armaceuticals/$file/final+-+artykułów farmaceutycznych +and+biotechnology+mnfg.pdf [LEK] Lek d.d., personal communication, June 2008, [Merck 2008] Merck KGaA, personal communication, August 2008, [NICOMAC] NICOMAC 2008 General informacja [Online], [July 2008] [Novartis 2008] Novartis AG, UK, personal communication, September 2008, [PanGas] PanGazu AG, personal communication, July 2008, [Phytoneering] Phytoneering Extract Solutions GmbH, personnel informacja, 2008 [Procesach Wytyczne Note 2004] Environment Agency, Formowania i Wykończania of Artykułów farmaceutycznych, Procesach Wytyczne Note NIPG 6/43 (Version 1), October 2008, [Procesach Pharma 2006] Gerstner, Stefan, "Sprùhen mit Gefùhl" (Natryskiwania with sense), Procesach Pharma TEC 2/2006, Vogel Industrie Medien GmbH & CO. KG [Remonids 2008] Resolve Remondis Medison GmbH; Germany, personal communication, June 2008, [Schlick 2008] Dusen-Schlick GmbH, Germany, personal communication, August 2008, [Dyrektywy Rozpuszczalnikowej 1999] Council Directive 1999/13/WE of 11 March 1999 on the limitation of emisje of volatile organicznych związków due to the stosowanie rozpuszczalniki organiczne in certain activities i instalacji [Uhde 2008] Uhde High Ciśnieniem Technology GmbH, Hagen, Germany, Mr. Nunnerich, personal communication, September 2008, [Verghese 2003] Verghese G., Wodne Czyszczenie i Rozpuszczalnika Substitution, Technology Journal , 27, 10, [Yang] Yang, C., Xu, Y.-R., i Yao, W.-X., Ekstrakcja farmaceutycznych komponentów z liści Ginkgo biloba z zastosowaniem nadkrytycznego dwutlenku węgla, J. Agric. Food Chem., 50, 4, , 2002, /jf010945f 20

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT

CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT Wydanie 8 A-5-8 Spis treści Strona 3 3 4 6 6 7 8 8 9 9 Tematyka Zweryfikowane i uzupełnione w stosunku do Wydania 7 Ogólne zagadnienia rozwoju czynników chłodniczych Wstęp Alternatywne

Bardziej szczegółowo

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1.1 Narzędzia zarządzania środowiskiem Najlepsze wyniki ochrony środowiska osiąga się zazwyczaj poprzez zastosowanie najlepszych technologii oraz ich wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng

Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng NAFTA-GAZ lipiec 2012 ROK LXVIII Mariusz Łaciak, Stanisław Nagy, Janusz Szpytko Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1, 20.5.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150/195 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie Departament Transportu i Komunikacji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu KIEDY

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE L 140/88 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.6.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników ekologicznych

Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników ekologicznych Zrównoważona produkcja biogazu Informator dla rolników ekologicznych Autorzy Florian Gerlach, Beatrice Grieb, Uli Zerger (FiBL) We współpracy z Wolfgang Baaske, Mirosław Baściuk, Liliana Gamba, Fernando

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA AZOTANU(V) AMONU

PRODUKCJA AZOTANU(V) AMONU JANUSZRYCZKOWSKI,PAWEŁSOBIESZEK 1 Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin janusz.ryczkowski@umcs.eu Rozdział 20 PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI PURE project on urban reduction of eutrophication Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla dalszych użytkowników

Poradnik dla dalszych użytkowników PORADNIK Wersja 2.1 październik 2014 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 INFORMACJA PRAWNA Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI:

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA...6 2. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADMI...9 2.1. Odpady komunalne...9 2.1.1. System zbiórki odpadów komunalnych...11 2.1.2. Unieszkodliwianie i odzysk odpadów komunalnych...16

Bardziej szczegółowo