Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry Streszczenie: Jako ywno ci w XXI wieku zajmuje kluczowe miejsce. Zarz dzania jako ci ywno ci jest w obecnych czasach nieodzownym elementem, na którym przemys spo ywczy opiera swoje dzia ania. Podstawowym instrumentem w d eniu do wysokiej jako ci ywno ci jest system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) uznany powszechnie za najbardziej skuteczny sposób zapewnienia bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci. Skuteczno wdro enia i funkcjonowania systemu HACCP uwarunkowana jest w a ciwym zaprojektowaniem samego przedsi wzi cia, z uwzgl dnieniem szeroko rozumianych zasad zarz dzania jako ci w ka dym obszarze dzia ania przedsi biorstwa. W artykule podj to prób oceny procesu wdra- ania systemu HACCP w zak adzie mleczarskim. Do realizacji przyj tego celu zastosowano metod sonda u diagnostycznego oraz analiz dokumentów ród owych. S owa kluczowe: bezpiecze stwo ywno ci, Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna, Analiza Zagro e i Krytycznych Punktów Kontroli. Abstract: The quality of food in the twenty-first century is a key factor. Food quality management is an essential element of the present time, and the base for the activities of the food industry. The main instrument in the pursuit of high-quality food is the system of HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) widely recognized as the most effective way to ensure food safety. The effectiveness of the implementation and operation of the HACCP system is dependent on the appropriate design of the project, taking into account the wider quality management principles in every area of the company. This article attempts to assess the implementation of the HACCP system in the dairy plant. For attainment of the purpose, the method of diagnostic survey and the analysis of source documents were used. Key words: Food Safety, Good Manufacturing Practice, Good Hygiene Practice, Hazard Analysis and Critical Control Points Wst p W ostatnich latach problematyka ywno ci zdominowana zosta a przez zagadnienia zwi zane z bezpieczn ywno ci o wysokich walorach ywieniowych i od ywczych. To sprawi o, e coraz wi cej polskich producentów artyku ów spo ywczych wdra a i utrzymuje nowoczesne systemy zarz dzania jako ci. Gwarantowane bezpiecze stwo ywno ci jako podstawowa w a ciwo produktu staje si standardem, norm, która decyduje o jako ci yw-

2 120 J. Toru ski no ci oraz cenie, któr konsument mo e i chce zap aci czyli decyduje o powodzeniu ekonomicznym ca ego a cucha ywno ciowego. Na przestrzeni lat poj cie jako by o ró nie definiowane i dlatego w licznych opracowaniach posiada ono wiele interpretacji i definicji. Ale bez w tpienia jest to zwi zek wielu atrybutów, które wspomagaj produkt w sensie jego doskona o ci smaku, warto ci ywieniowej, barwy, tekstury i wygody przygotowania do spo ycia. Nieod cznymi atrybutami jako ci ywno ci s : bezpiecze stwo, dba o o zdrowie oraz bezpiecze stwo ekonomiczne konsumenta. Zazwyczaj konsument nabywca produktów spo ywczych ocenia ich jako i bezpiecze stwo poprzez doznania sensoryczne i estetyczne oraz informacj zawart na opakowaniu produktu oraz relacj ceny do oferowanej jako ci. Niektóre z cech jako ci produktu, w szczególno ci dotycz ce bezpiecze stwa, mog by dla konsumenta niewidoczne ukryte. Do tych cech nale zanieczyszczenia mikrobiologiczne czy chemiczne, jak równie takie cechy jako ciowe, które ujawniaj si np. po przygotowaniu produktu do spo ycia 1. Jednym z najwi kszych wyzwa dzisiejszych czasów jest zapewnienie, e produkowana i dostarczana na rynek ywno jest bezpieczna. W ostatnich latach wzros a nasza wiadomo istniej cych i potencjalnych róde zanieczyszczenia, dlatego obecnie podejmuje si coraz wi cej kroków w celu zapewnienia, e ywno, któr spo ywamy, jest pod ci g ym nadzorem i kontrol. Zagwarantowanie bezpiecze stwa, eliminowanie ryzyka zwi zanego z zanieczyszczeniami produktów spo ywczych i zagro eniem zdrowia ludzi jest obecnie tematem g ównym. W wielu krajach powstaj, oparte na ustawodawstwie i wymaganiach prawnych, ró norodne systemy kontroli surowców, dodatków do ywno ci, wyrobów i ich produkcji. Ponadto w takich krajach, jak np. Dania, Holandia, Irlandia, Australia opracowane zosta y systemy zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci. Systemy te, obowi zuj ce w ró nych pa stwach, nie s jednakowe; spe nienie ich wymaga przez dostawców z ró nych krajów mo e by trudne do realizacji, a dodatkowo mo e w niewielkich przypadkach dezorientowa 2. Podstawowymi systemami zarz dzania jako ci zdrowotn ywno ci, maj cymi zastosowanie w przetwórstwie ywno ci, s : Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP), Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) oraz Analiza Zagro e i Krytycznych Punktów kontroli (HACCP), z tym e system HACCP obejmuje obszar zarz dzania bezpiecze stwem zdrowotnym ywno ci. Nale y zatem podkre li, e system HACCP to samodzielny system zarz dzania bezpiecze stwem zdrowotnym ywno ci, który jest specyficzny w sektorze ywno- ciowym. Wdro enie systemu HACCP w zak adach produkcyjnych, przetwarzaj cych i wprowadzaj cych ywno do obrotu, powinno by poprzedzone wprowadzeniem zasad zarówno GMP, jak i GHP. Umo liwia to uporz dko- 1 M. Zadernowski, Audyt wewn trzny GMP, GHP, HACCP, ODDK, Gda sk 2004, s A. Kurzy ska, Systemy zapewniania bezpiecze stwa ywno ci ISO 9001, HACCP i co dalej, Przegl d Mleczarski nr 1/2001, s.17. Seria: Administracja i Zarz dzanie (22)2012 ZN nr 95

3 Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym 121 wanie wszystkich spraw zwi zanych z systemem higienizacj zak adu i przestrzegania podstawowych warunków produkcji ywno ci 3. W wietle regulacji prawnych UE, jak i nowego polskiego prawa ywno ciowego, pe n odpowiedzialno za bezpiecze stwo zdrowotne ywno- ci ponosi jej wytwórca lub wprowadzaj cy do obrotu, czyli kierownictwo jak pracownicy zatrudnieni w takim przedsi biorstwie. St d te na osobach zwi zanych z produkcj ywno ci spoczywa ogromna odpowiedzialno. W a ciwa praca wszystkich pracowników zwi zana jest z systematycznym podnoszeniem ich kwalifikacji w tym zakresie i stosowaniem prawid owych, nowoczesnych praktyk i technologii. W zwi zku z powy szym wytwarzanie ywno ci jest nieod cznie zwi zane z ponoszeniem przez wytwórc tzw. Odpowiedzialno ci za wyrób, co zobowi zuje go do wynagrodzenia ewentualnych strat wynikaj cych z obra e cia a, zniszczenia mienia lub innej szkody spowodowanej przez rodek spo ywczy. Oznacza to, e produkt ywno ci ma obowi zek dostarczy konsumentowi produkt o w a ciwej jako ci zdrowotnej. Podstawowym dokumentem, w którym s podane zasady HACCP i etapy jego wdra ania, jest Codex Alimentarius (Kodeks ywno ciowy). Kodeks ywno ciowy jest zbiorem zaakceptowanych w skali mi dzynarodowej i przedstawionych w jednolitej formie standardów ywno ciowych dla podstawowych rodków spo ywczych, pó produktów i surowców. Zawiera ustalenia i kryteria dotycz ce szeregu istotnych problemów zwi zanych z produkcj i obrotem ywno ci, jak m.in. wymagania sanitarno-higieniczne, ska enia i zanieczyszczenia, stosowanie substancji dodatkowych. Norma ISO jej rola i znaczenie w zarz dzaniu przedsi biorstwem ywno ci w Polsce i w UE ISO System Zarz dzania Bezpiecze stwem ywno ci. Mi dzynarodowa norma definiuj ca wymagania w zakresie systemów zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci stosowana przez przedsi biorstwa zajmuj ce miejsca w ca ym a cuchu dostaw, np. producenci opakowa, rodków czyszcz cych, dodatków spo ywczych itp. które chc zaprezentowa zgodno stosowanych procedur z mi dzynarodowymi wymaganiami oraz przepisami w zakresie bezpiecze stwa ywno ci 4. Norma ta czy w sobie zasady systemu HACCP (zgodnego z Codex Alimentarius) oraz Dobrych Praktyk GMP/ GHP). Wdro enie normy ISO oznacza dla przedsi biorstwa automatyczne wprowadzenie systemu HACCP. System ten jest równie zintegrowany z norm ISO W celu ujednolicenia wymaga dotycz cych systemu zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci w przemy le spo ywczym i dzia alno ci zwi zanej z produkcj i dystrybucj ywno ci na poziomie mi dzynarodowym zo- 3 J. Kijowski, T. Sikora, Zarz dzanie jako ci i bezpiecze stwem ywno ci integracja i informatyzacja systemów, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa K. Mokrsi ska, Rozwój rodziny norm ISO 2200:2005, Przemys Spo ywczy nr 8/2006, s. 8. ZN nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie (22)2012

4 122 J. Toru ski sta a opracowana norma ISO 22000:2005, która wesz a w ycie 1 wrze nia 2005 roku. Nowy standard ma by stosowany w kompletnym a cuchu dostaw poczynaj c od producentów na ostatecznej dystrybucji ko cz c. Nowo ci jest dedykowanie tego standardu dla organizacji zwi zanych po rednio z produkcj ywno ci takich jak producenci wyposa enia produkcyjnego, producenci opakowa, producenci rodków myj cych itp. 5. Funkcjonalno normy ISO 22000: W normie ISO 22000:2005 uwzgl dniono wszystkie zalecenia odnosz ce si do systemu HACCP zawarte w przewodniku Komisji Kodeksu ywno ciowego WHO, uwzgl dniaj c równie wymagania dla tzw. Dobrej Praktyki Produkcyjnej/Dobrej Praktyki Higienicznej. Norma zawiera równie wymagania dotycz ce systemowego zarz dzania organizacj. 2. Jako norma wydana przez International Organization for Standardization (ISO) jest uznawana za wiatowy standard, który wykorzystany jako podstawa wdro enia i certyfikacji u atwi uczestnictwo we wspó pracy i handlu mi dzynarodowym. 3. Korelacja struktury nowej normy z normami ISO9001:2008 i ISO 14001:2004 umo liwi skuteczn integracj systemu zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci z systemami zarz dzania jako ci oraz zarz dzania rodowiskiem. 4. W celu zapewnienia harmonizacji mi dzynarodowych standardów w ramach prac nad norm ISO 22000:2005 uwazgl dniono postulaty ekspertów z 23 pa stw oraz organizacji, takich jak Confederation of the Food and Drink Industries of the European Union (CIAA), Codex Alimentarius Commission, International Hotel and Restaurant Association, CIES/Global Food Safety Initiative, and World Food Safety Organization (WFSO). 5. Nowy standard stanie si narz dziem oceny nie tylko dla organizacji przetwarzaj cych lub dostarczaj cych produkty ywno ciowe, ale i organizacji zwi zanych po rednio z przemys em spo ywczym np. producentów opakowa lub urz dze dla przemys u spo- ywczego. 6. Wdra anie mi dzynarodowych standardów zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci umo liwia firmom korzystanie z najlepszych praktyk zarz dzania w bran y, w po czeniu z popraw swojego wizerunku na rynku równie z punktu widzenia legislacji krajowej jak i prawa Unii Europejskiej dotycz cych zasad higieny produktów ywno ciowych. Wdro ony system uruchamia mechanizmy doskonalenia, posiada wi c istotne elementy konkurencyjno ci rynkowej. 5 PN-EN ISO 22000:2005 Systemy Zarz dzania Bezpiecze stwem ywno ci - wymagania dla ka dej organizacji nale cej do a cucha ywieniowego, PKN, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (22)2012 ZN nr 95

5 Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym 123 Mi dzynarodowe standardy zarz dzania HACCP, ISO pozwalaj : wdro y efektywn komunikacj z wszystkimi stronami a cucha ywno ciowego, usystematyzowa dzia ania zwi zane z produkcj bezpiecznej ywno ci, oszacowa i oceni wymagania konsumentów, podwy szy bezpiecze stwo ywno ci, zmniejszy koszty zwi zane ze tzw. z ym wyrobem, stara si o uzyskanie powszechnie uznawanego na wiecie certyfikatu. Znacz ca wi kszo organizacji które stanowi elementy a cucha ywno ciowego dostrzega konieczno prowadzenia i wykazywania zapisów kontroli warunków, które w ró nym stopniu maj wp yw na bezpiecze stwo produkowanej jak i wprowadzanej na rynek ywno ci. Istotne jest rozpoznanie w a ciwej roli i pozycji organizacji w a cuchu ywno ciowym, poniewa pozwala to zapewni efektywn, interaktywn komunikacj przez ca y a cuch, wymian istotnych danych i informacji w ród uczestników 6. Ocena procesu wdra ania systemu HACCP w zak adzie mleczarskim X Nadrz dnym celem dzia alno ci zak adu mleczarskiego jest spe nienie wszystkich potrzeb konsumentów. Wchodz c naprzeciw rosn cym wymogom klientów opracowano i wdro ono, wci udoskonalany system Analizy Zagro e w Krytycznych Punktach Kontrolnych HACCP, które gwarantuj bezpiecze stwo wyprodukowanych przez zak ad produktów. W styczniu 1999 roku powo ano zespó ds. HACCP-u, którego celem by o opracowanie i wdro enie go w zak adzie. W czerwcu system ju zosta wdro ony w ca ym zak adzie. Nadzór nad systemem sprawuje powiatowy lekarz weterynarii. System HACCP zosta opracowany i wdro ony zgodnie z wytycznymi zawartymi w Codex Alimentarius. Do realizacji celów Polityki HACCP zak ad Polser w Siemiatyczach stosuje procedury zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Ca y personel pracuj cy zosta przeszkolony i aktywnie wspó dzia a na rzecz zagwarantowania bezpiecze stwa oraz wysokiej jako ci ywno ci. Prace nad systemem realizowano etapowo, zwracaj c szczególn uwag na spe nienie wymaga zawartych w Zak adach HACCP. Prezes Zarz du wyda zarz dzenie powo uj ce zespó ds. HACCP i wyznaczy osoby odpowiedzialne za opracowanie i koordynowanie planu wdra anie systemu. W sk ad zespo u HACCP weszli specjali ci z wszelkich dziedzin, legitymuj cy si do wiadczeniem i fachowo ci tzn.: 6 J. Kijowski (red.), Kontrola zagro e ywno ci auditowanym i certyfikowanym systemem ISO 22000/HACCP. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Pozna 2008, s ZN nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie (22)2012

6 124 J. Toru ski kierownik produkcji, kierownik laboratorium, g ówny technolog, inspektor BHP, g ówny technik. Ponadto wszyscy cz onkowie Zespo u zostali przeszkoleni w zakresie systemów zabezpieczenia jako ci w produkcji i us ugach oraz w zakresie systemu Analizy Zagro e. Za dzia alno Zespo u bezpo redni odpowiedzialno ponosi kierownik Zespo u HACCP, podlegaj cy bezpo rednio wiceprezesowi Zarz du ds. produkcji. Zdefiniowano zakres stosowania HACCP. Analiza Zagro e w Krytycznych Punktach Kontrolnych (HACCP) obejmuje produkcj : serów dojrzewaj cych typu Gouda i Ementaler, Mozzarella, Carregio, mas o, serki typu wie ego, serki ple niowe. System HACCP zosta opracowany od momentu skupu i zakupu surowca poprzez zak ad do dystrybucji produktu gotowego. System nie obejmuje producentów mleka. Producenci mleka maj wdro one zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Opracowany System HACCP uwzgl dnia zagro enia mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne mog ce wp yn na zdrowie konsumenta. W opisie produktu podano krótk charakterystyk produktu, oraz: sk adniki z uwzgl dnieniem zawarto ci wody t uszczu, bia ka, laktozy i popio u, przeznaczenie z okre leniem grup konsumenckich, które nie mog spo ywa produktu, trwa o produktu przy zachowaniu warunków przechowywania, ze szczególnym uwzgl dnieniem parametrów: temperatury i wilgotno ci, krótki opis procesu technologicznego z podaniem podstawowych zabiegów i czynno ci technologicznych, informacje dotycz ce sposobu pakowania i rodzaju materia u opakowanego, sposobu etykietowania zgodnie z rozrz dzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej z dnia 15 lipca 1994 roku i dodatkowymi wymaganiami odbiorcy, warunki dystrybucji z podaniem wymaga, jakim powinny odpowiada rodki transportowe i sposób ich kontroli, kryteria oceny ko cowej z uwzgl dnieniem wymaga norm dla poszczególnych produktów, warunki konsumpcji z podaniem sposobu u ycia produktów. Kolejnym etapem prac nad systemem HACCP by o opracowanie, a nast pnie zweryfikowanie, schematów technologicznych produkcji. Seria: Administracja i Zarz dzanie (22)2012 ZN nr 95

7 Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym 125 Dokonano opisu wszystkich mo liwych zagro e mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych le cych po stronie surowców, materia ów pomocniczych i poszczególnych etapów procesu oraz rodki umo liwiaj ce ich kontrol. Korzystaj c z drzewa decyzyjnego. Zespó HACCP zidentyfikowa wszystkie punkty w procesach technologicznych, które zosta y obj te szczegó ow kontrol. Ustalono nast puj ce Krytyczne Punkty Kontroli (CCP): CCP 1 zagro enie: obecno ci antybiotyków w mleku, CCP 2 zagro enie: mo liwo ci prze ycia pasteryzacji przez mikroflor chorobotwórcz, CCP 3 zagro enie: wzrost i rozwój mikroflory chorobotwórczej, CCP 4 zagro enie: mo liwo prze ycia pasteryzacji mietany przez mikroflor chorobotwórcz, CCP 5 zagro enie: kawa ki metalu w produkcie. Procedury monitorowania CCP w systemie HACCP: I. Monitoring CCP1: 1. Badanie mleka z ka dej cysterny w celu wykrycia pozosta o ci antybiotyków metod Delvo-X-Press. 2. W przypadku wyniku w tpliwego lub stwierdzenia obecno ci (+) antybiotyków jest wykonywane badanie mleka metod Eclopse Otrzymanie wyniku (+) obecne metod Eclipse 50 dyskwalifikuje mleko, w tym przypadku podejmowane s dzia ania naprawcze uj te w odpowiedniej procedurze. II. Monitoring CCP2: 1. Ci g a rejestracja warto ci temperatury repasteryzacji mleka w pasteryzatorze na wykresie graficznym. 2. Zapis temperatury repasteryzacji mleka przez aparatowego trzykrotnie w czasie procesu. III. Monitoring CCP3: 1. Zapis temperatury w dojrzewalniach przez brygadzist lub kierownika zmianowego wed ug odpowiedniej procedury. 2. Cz stotliwo rejestracji: 2 razy w ci gu 8 godzin (co 4 godziny). IV. Monitoring CCP4: 1. Ci g a rejestracja graficzna warto ci temperatury pasteryzacji mietanki. 2. Rejestracja temperatury pasteryzacji mietanki wykonywana trzykrotnie w ci gu procesu przez operatora. V. Monitoring CCP5: 1. Ka de opakowanie sera jest podawane kontroli na obecno metali wykrywacz metali. 2. Opakowanie z serem zakwestionowaniem przez wykrywacz metali jest poddanie ponownej kontroli, potwierdzenie dyskwalifikuje to opakowanie z serem przed przeznaczeniem do dalszego etapu produkcji przechowywania. ZN nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie (22)2012

8 126 J. Toru ski Wprowadzono odpowiednie instrukcje stanowiskowe, co pozwoli o zapanowa nad zagro eniami i monitorowanie prawid owo ci procesów technologicznych. Dla zidentyfikowanych Krytycznych Punktów Kontroli ustalono: VI. poziomy docelowe, VII. granice krytyczne, VIII. procedury monitoringu, IX. cz stotliwo monitoringu, X. dzia ania koryguj ce, XI. osoby odpowiedzialne. Dokumentacj systemu HACCP w zak adzie Polser stanowi dokumentacja w sk ad, której wchodz : XII. Ksi ga HACCP, XIII. Ksi ga Procedur, XIV. Ksi ga Instrukcji Monitorowania CCP, XV. Ksi ga Mycia i Dezynfekcji, XVI. Ksi ga Instrukcji Technologicznych, oraz XVII. Ksi ga Specyfikacji Produktów. Ponadto w sk ad Dokumentacji HACCP wchodz ró nego rodzaju zapisy. S to Dzienniki Bada Laboratoryjnych, wype nione formularze np.: arkusz monitorowania procesu pasteryzacji, oraz protoko y z kontroli i zebra zespo u ds. HACCP. System HACCP podlega ci g ej weryfikacji pod wzgl dem efektywno- ci, dzia ania i zgodno ci z za o eniami zapisanymi w polityce bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci. W przypadku stwierdzenia niezgodno ci lub zmian norm dotycz cych bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci dokonuje si modyfikacji systemu tak, aby spe ni wymagania. Weryfikacji systemu dokonuje si poprzez przeprowadzenie w zak adzie auditów wewn trznych. Audit przeprowadzaj pi cioosobowy zespó w sk ad, którego wchodz osoby odpowiedzialni za polityk jako ci, osoby odpowiedzialne za wydzia produkcji, kierownik zmianowy auditowanego wydzia u i dwóch pracowników (1 z auditowanego wydzia u i 1 z innego wydzia u). Audity wewn trzne s organizowane przez kierownika ds. jako ci, przeprowadzane s raz w miesi cu ka dym dziale produkcyjnym. Po przeprowadzeniu takiego auditu, sporz dzane jest sprawozdanie. W przypadku stwierdzenia niezgodno ci, proponowane s dzia ania koryguj ce, oraz wyznaczany jest czas na usuni cie nieprawid owo ci. Kopi sprawozdania z auditu przekazywane s dyrektorowi zak adu, kierownikowi eksploatacji, kierownikom poszczególnych dzia ów i kierownikom zmianowym. Jedna z kopii zostaje wywieszona w audytowanym wydziale produkcji. Podsumowanie W obecnych czasach wyznacznikiem post pu i sukcesu jest szeroko poj ta jako dotycz ca wszystkich dziedzin ycia. Przedsi biorstwa dbaj - Seria: Administracja i Zarz dzanie (22)2012 ZN nr 95

9 Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym 127 ce o przysz o zapewniaj sobie d ugotrwa y sukces, wdra aj c powszechnie i udokumentowane systemy zarz dzania jako ci. Obecnie, wobec globalnej nadprodukcji ywno ci, g ównym problemem XXI wieku staje si sprawiedliwy podzia ywno ci oraz zapewnienia spo ecze stwu bezpiecznej, czyli zdrowej ywno ci. Konieczne jest zapewnienie bezpiecze stwa ywno ciowego nie tylko na poziomie globalnym, narodowym, ale i regionalnym. Z tych wzgl dów niezwykle istotnym krokiem jest wdro enie efektywnego i skutecznego systemu zapewniaj cego dostosowanie do zmieniaj cych si wymogów konsumentów i warunków otoczenia rynkowego. Ponadto wymagania rynku zmieniaj si po wej ciu Polski do Unii Europejskiej, gdzie spe nienie wymogów HACCP jest konieczno ci. Wprowadzenie systemu HACCP jest niezb dnym warunkiem, aby zak ad móg produkowa ywno bezpieczn dla zdrowia i ycia konsumentów. Najwa niejszym czynnikiem decyduj cym o poprawno ci funkcjonowania systemu HACCP jest czynnik ludzki, gdy zale y to od poszczególnych pracowników, ich rzetelnie wykonywanej pracy czy za o enia zapisane w systemie Analizy Zagro e i Krytycznych Punktów Kontrolnych b d przestrzegane i realizowane. System HACCP nie mo e by wprowadzony raz na zawsze, lecz musi ulega ci g ym modyfikacjom, aby sprosta zmieniaj cym si warunkom produkcji i przepisów prawnych dotycz cych bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci. Wysoka jako wyrobów mo liwa jest dzi ki odpowiednio wyszkolonej, umotywowanej i zaanga owanej za odze. Wyrazem troski o swojego klienta jest wprowadzenie prewencyjnego systemu HACCP, stanowi cego usystematyzowany sposób post powania, dzia aj cego poprzez analiz potencjalnych zagro e dla bezpiecze stwa zdrowotnego konsumenta i przez to produkowanie w pe ni bezpiecznych wyrobów. Bibliografia Kijowski J. (red.), Kontrola zagro e ywno ci auditowanym i certyfikowanym systemem ISO 22000/HACCP. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Pozna Kijowski J., Sikora T., Zarz dzanie jako ci i bezpiecze stwem ywno ci integracja i informatyzacja systemów, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa Kurzy ska A., Systemy zapewniania bezpiecze stwa ywno ci ISO 9001, HACCP i co dalej, Przegl d Mleczarski, nr 1/2001. Mokrsi ska K., Rozwój rodziny norm ISO 2200:2005, Przemys Spo ywczy 8/2006. PN-EN ISO 22000:2005 Systemy Zarz dzania Bezpiecze stwem ywno ciwymagania dla ka dej organizacji nale cej do a cucha ywieniowego, PKN, Warszawa Zadernowski M., Audyt wewn trzny GMP, GHP, HACCP, ODDK, Gda sk ZN nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie (22)2012

10 128 J. Toru ski Seria: Administracja i Zarz dzanie (22)2012 ZN nr 95

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Aneta Wysoki ska-senkus Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Proces wdra ania i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon Problemy Zarz dzania, vol. 1, nr 2 (37): 72 83 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 1.7172.1644-9584.37.5 Ocena efektów wdro enia wymaga normy ISO 91 w ma ych i rednich organizacjach handlowych Dominik

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Gra yna Dom a -Otmianowska Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI Streszczenie Systemy zarz dzania jako ci oparte o wymagania norm ISO serii 9000 zostały po raz pierwszy ustanowione

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo